Potravinové alergie u dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravinové alergie u dětí"

Transkript

1 Masarykova universita v Brně Lékařská fakulta Výživa člověka Bakalářské studium Potravinové alergie u dětí Závěrečná bakalářská práce Vedoucí práce: Jan Šimůnek, doc. MUDr. CSc. Vypracoval: Martin Zastko Brno, březen 2006

2 Prohlášení : Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně dle pokynů vedoucího diplomové práce. Všechny podklady, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

3 Poděkování: Děkuji Janu Šimůnkovi, doc. MUDr. CSc., Kateřině Vomelové, MUDr. a Marii Smilkové, MUDr. za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce, za poskytnuté studijní materiály, cenné rady a připomínky.

4 Obsah 1 Předmluva 9 2 Historie alergických onemocnění 11 3 Alergická onemocnění, imunologické reakce 13 4 Definice potravinové alergie 17 5 Typy imunopatologických reakcí 20 6 Prevalence potravinové alergie Prevalence u dětí do tří let Prevalence u starších dětí 23 7 Alergenní potraviny 25 8 Alergeny potravin Alergeny potravin živočišného původu Alergeny kravského mléka Alergeny vajec Alergeny ryb Alergeny korýšů Alergeny potravin rostlinného původu Alergeny podzemnice olejné Alergeny sóji Alergeny ostatních potravin rostlinného a živočišného původu Aditiva přídatné látky v potravinách 43 9 Zkřížené reakce Příznaky potravinové alergie - klinické jednotky Gastrointestinální příznaky u malých dětí Respirační příznaky 48

5 10.3 Kožní příznaky Systémové příznaky Orální alergický syndrom (orální alimentární syndrom) Diagnostika potravinových alergií Anamnéza Kožní testy Stanovení koncentrace specifických IgE protilátek v séru Diagnostická eliminační dieta (eliminační test) Potravinové expoziční testy Prevence vzniku potravinových alergií Alergie a kojení Léčba potravinových alergií Eliminační dieta Léčba alergie na bílkovinu kravského mléka Medikamentózní léčba Lázeňská léčba a klimatické pobyty Evropský projekt databází potravinových intolerancí Závěr Použitá literatura Přílohy 72

6 Seznam použitých zkratek CARG APC Api g Ara h BDA Ber e Bet v Bra j BSA Cuc m DBPCFC DNA efid FcRI FDEIA konkanavalin A-reaktivní glykoprotein buňka vystavující (nabízející) antigen (antigen presenting cell) Apium graveolens (celer hlíznatý) Arachis hypogea (podzemnice olejná) Britská dietetická asociace Bertholletia excelsa (ořech para) Betula verrucosa (bříza bílá) Brassica juncea (orientální hořčice) bovinní sérový albumin Cucumis melo (meloun žlutý) dvojitě slepý placebem kontrolovaný potravinový expoziční test (double blind placebo controlled food challenge) deoxyribonukleová kyselina databáze potravinových intolerancí (Food Intolerance Databank) vysokoafinní receptor pro IgE (Fc receptor I) anafylaxe způsobená námahou v

7 CARG konkanavalin A-reaktivní glykoprotein závislosti na expozici potravinovým alergenem (food dependent exercise induced anaphylaxis) Gad c Gal d GI Gly m H HA IFR Ig A Ig D Ig E Ig G Ig M IL kda KSTI L Gadus callarias (treska) Gallus domesticus (kur domácí) gastrointestinální Glycine max (sója) těžký řetězec (heavy) hypoalergenní Vědeckovýzkumný ústav potravinářský (institute of Food Research) imunoglobulin A imunoglobulin D imunoglobulin E imunoglobulin G imunoglobulin M interleukin kilodalton inhibitor proteáz Kunitzova typu izolovaný ze sóji (Kunitz type soybean trypsin inhibitor) lehký řetězec (light)

8 CARG LFC LFRA Lyc e Mal d Met e MHC NK Pen a Pen i Pru p REST RNA S Ses i Sin a TCR konkanavalin A-reaktivní glykoprotein retní expoziční test (labial food challenge) Leatherhead Food Research Association Lycopersicon esculentum (rajské jablko) Malus domestica (jablko) Metapenaeus enis (druh garnátu) hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex) přirození zabíječi (nature killers) Penaeus aztecus (hnědý garnát) Penaeus indicus (druh garnátu) Prunus persica (broskev) test ke stanovení koncentrace specifických IgE protilátek v séru (radioalergosorbent test) ribonukleová kyselina Svedbergova jednotka Sesamum indicum (sezam) Sinapis alba (žlutá hořčice) receptor buněk T pro antigen (T cell receptor)

9 CARG TNF trna UK USA konkanavalin A-reaktivní glykoprotein tumor nekrotizující faktor transferová ribonukleová kyselina Britské království (United Kingdom) Spojené státy americké (United States of America) 1 Předmluva V posledních několika desetiletích jsme svědky dosud nebývalého vzestupu počtu případů onemocnění, vzniklých na alergickém podkladě. Velká nemocnost těmito chorobami je zjišťována především u dětí a mladistvých. Tento vzestupný trend má samozřejmě odraz nejen v oblasti zdravotnické, ale dotýká se i zájmů celospolečenských. Alergické choroby řadíme mezi choroby civilizační. Jejich početní vzestup i kvalitativní změny jsou proto přirozeným, ale současně nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti. Nepříznivé ekologické vlivy,

10 změněný způsob života, velká aglomerace obyvatelstva ve městech, cestovní ruch a mnoho dalších faktorů přispívá ke snadnějšímu přenosu bakteriální a virové nákazy hlavně inhalační cestou. Objevují se nové výrobky, jako jsou umělé hmoty, kosmetické přípravky, saponáty, pesticidy, hnojiva, slitiny kovů a farmaka, které mohou obsahovat potencionálně nové alergeny. Zvýšená industrializace, chemizace a technizace spolu se stoupajícími fyzickými i psychickými nároky na organismus jednotlivce, nezdravý životní styl a režim dne, nesprávná výživa, nedostatek pohybu, kouření v domácnostech, znečištění ovzduší apod. mění dosavadní ustálené reakce organismu. V kladném případě se organismus těmto změnám přizpůsobí, v záporném dojde k vybočení z rovnovážného stavu charakterizovaného úplnou tělesnou, duševní a sociální pohodou a vznikne nemoc. Je třeba si uvědomit, že každá porucha zdraví má svůj sociální i ekonomický důsledek. Vždyť společnost je ve své existenci a ve svém vývoji přímo na zdraví a výkonnosti obyvatelstva závislá. V naší populaci je asi 20% alergiků, včetně dětí. Alergické choroby mají často chronický průběh, někdy dlouhodobě vyřazují děti z dětských kolektivních zařízení. Tyto nemoci většinou postihují nejen jejich nositele, ale nepřímo i celou společnost. Zhoršují fyzickou zdatnost i psychiku, mění způsob života, ovlivňují volbu zaměstnání i životního partnera, vyžadují značné finanční náklady na léčbu i prevenci. Některé faktory, které se podílejí na jejich výskytu a závažnosti průběhu, zmírnit nemůžeme (klimatické vlivy, dědičnost a další), jiné však ano. Zajištěním správné výživy, vhodné životosprávy, duševní pohody, zabráněním znečišťování vod a ovzduší, účinnou léčbou i prevencí je možné přispět ke zpomalení stále se zvyšujícího nárůstu procenta alergických jedinců v naší populaci. [9]

11 2 Historie alergických onemocnění Výraz ''alergie'' pochází z řeckého ''ally ergeia'', což znamená změněnou schopnost reagovat. Do medicíny jej zavedl Clemens von Pirquet v roce 1910 a označil tím změněnou reaktivitu organismu po předchozím podání bakterií nebo jiných tělu cizích látek. Alergické choroby byly známé už ve starověku. V egyptském papyru z roku 1560 před Kristem je popsána choroba podobná průduškové záduše. Je zde také vypodobněn přístroj, který slouží k tomu, aby se vdechoval kouř ze spálených listů různých rostlin a tím se nemoc léčila. Celius

12 Aurelius se v pátém století před Kristem zmiňuje o nemoci zvané astma. Tento pojem použil i Homér v Illiadě a objevuje se i u Hippokratových žáků. Vysvětlování příčin alergických onemocnění bylo v dřívějších dobách spíše spekulativní a filosofické. Tyto trendy trvaly až do středověku. Roku 1565 se Botallo zmiňuje o existenci senné rýmy. V sedmnáctém století si lékaři všímají popisu nemocí a uvažují o existenci příčin, působících alergické potíže. Coca v roce 1920 označil názvem ''atopie'' ty typy alergie, kde se významněji podílí dědičnost. Rozpracoval také problematiku přecitlivělosti na potravinové alergeny. Dvacáté století představuje období mohutného rozvoje alergologie. Projevy alergických chorob jsou již prozkoumány a výzkum se obrací směrem ke studiu dějů probíhajících v organismu a k možnostem lepší diagnostiky a léčby. Současně se začínají objevovat zprávy o úmrtích na některé alergické stavy a o nárůstu výskytu některých alergických chorob. Mohutně se rozvíjí imunologie zkoumající podstatu alergických reakcí. V posledních dvaceti letech se výzkumy soustředily na hlubší studium složení látek navozujících alergii - alergenů a na detailnější poznání jednotlivých stupňů alergických reakcí. Velká pozornost je věnována látkám uvolňujícím se při těchto reakcích, mediátorům. Jsou propracovány přesnější a organismus méně zatěžující vyšetřovací metody, při kterých se užívá nejmodernějších poznatků biofyziky, chemie a elektroniky. Klade se důraz na podíl zodpovědnosti každého jedince za svůj zdravotní stav a na jeho aktivní přístup ke zmíněné problematice v celé její šíři. [22]

13 3 Alergická onemocnění, imunologické reakce Alergie je stav přecitlivělosti na určitý alergen. Jde o onemocnění nebo reakce způsobené imunitní odpovědí k jednomu nebo více alergenům prostředí, jejichž výsledkem je zánět nebo porucha funkce orgánu. Alergen je biologická nebo chemická substance, která vyvolává alergickou reakci. Termín alergen se užívá jak pro označení vlastní antigenní molekuly, tak i jejího zdroje, např. pylových zrn, zvířecí srsti, hmyzího jedu nebo potravinářského výrobku. Alergie je jev imunologický. Chorobné projevy se objeví, jestliže expozice jedince

14 alergenu u něj navodí imunitní odpověď, tj. senzibilizaci. Jakmile dojde k senzibilizaci, je příslušný jedinec bez chorobných projevů do doby, než je opět vystaven působení téhož alergenu. Pak reakce alergenu se specifickou protilátkou nebo senzibilizovaným efektorovým lymfocytem navodí zánětlivou odpověď, která vede ke vzniku příznaků a projevů alergické reakce. Nejčastěji jsou alergické reakce zprostředkovány imunoglobulinem E (IgE). Do imunitního systému je zapojena řada buněk, z nichž pro vyvolání alergické odezvy mají největší význam žírné buňky a bazofily. Při procesu nepřiměřené imunitní odpovědi sehrávají také svoji roli lymfocyty T a lymfocyty B. Žírné buňky (mastocyty) se diferencují z prekurzoru v kostní dřeni. Podle lokalizace a struktury se rozdělují na mastocyty pojivové a slizniční. Jejich základní funkce spočívají v obraně organismu proti parazitárním infekcím a dále se podílejí na zabezpečování fyziologických funkcí sliznic a přispívají k normálnímu metabolismu pojivových tkání. Svými produkty zajišťují komunikaci extravaskulárního a vaskulárního kompartmentu. Jsou jedny z prvních buněk aktivovaných při zánětu. Za patologických okolností jsou zodpovědné za časný typ přecitlivělosti. Jejich receptorem je vysokoafinní receptor pro IgE. Samotná vazba monomerního IgE nezpůsobí aktivaci mastocytu. Teprve přemostění několika molekul IgE multivalentním antigenem (parazitárním antigenem nebo alergenem) vede k signalizaci, na jejímž konci je degranulace a vylití obsahu granul z žírné buňky do tkání. Obsahem granul mastocytů jsou biogenní aminy, neutrální proteázy a proteoglykany. Z biogenních aminů je alergologicky nejvýznamnější histamin. Při degranulaci jsou tyto látky okamžitě k dispozici v plně funkční formě. Histamin je hlavním vazodilatátorem, působí prostřednictvím histaminových receptorů na hladké svaly cév, ale také na hladké svalstvo bronchů, kde způsobuje bronchokonstrikci. Neutrální proteázy štěpí různé substráty.

15 Bazofily se od mastocytů liší dynamikou a spektrem produkovaných mediátorů a cytokinů. Jejich základní funkcí je degranulace a uvolnění prozánětlivých mediátorů (histaminu, leukotrienů a prostaglandinů) jako odpověď na alergenní přemostění molekul IgE navázaných na jejich povrchu přes vysokoafinní receptor pro IgE FcRI. Bazofily přispívají ke vzniku pozdní fáze alergické reakce, a jsou tak významné v patogenezi chronických zánětlivých onemocnění. Bazofily infiltrují tkáň až po několika hodinách od expozice alergenu. Po aktivaci secernují imunoregulační cytokiny (IL 4 a IL 13). Na IgE závislé uvolňování mediátorů z bazofilů je usnadňováno cytokiny. Dominantní roli zde hraje IL 3. Řada chemokinů má histaminoliberační účinky na bazofily. Jsou proto nazývány histamin uvolňující faktory. Kromě toho se chemokiny podílejí na uvolňování řady dalších zánětlivých mediátorů. Bazofily dále odpovídají degranulací na mnohé další podněty, např. na působení aktivovaných složek komplementu. Lymfocyty T zahajují imunitní odpověď, jsou prostředníky ve specifických výkonných odpovědích na antigen a regulují činnost dalších leukocytů pomocí rozpustných faktorů, které vylučují. Regulační účinky T buněk na leukocyty samotné i na jiné než imunitní buňky těla spočívají ve zvyšování aktivace a diferenciace buněk T a B (tzv. pomocné nebo amplifikační funkce), v tlumení imunitní reakce (supresorové funkce) a ve vyměšování účinných cytokinů (lymfokinů, např. interleukinů). Buňky T většinou nereagují s intaktními bílkovinnými antigeny. Častěji vážou antigeny, které byly dříve rozloženy na malé peptidy a navázány na antigeny MHC (major histocompatibility complex) na povrchu buňky, která nabízí antigen, nebo na povrchu cílové buňky. Buňka nabízející antigen (APC, antigen presenting cell) je obecným názvem pro kteroukoliv buňku, která může pohlcovat bílkovinný

16 antigen, rozkládat jej na peptidové fragmenty a nabízet je v kontextu s vlastními antigeny MHC na povrchové membráně. Takovými buňkami mohou být monocyty, makrofágy, buňky B, dendritické buňky a některé buňky T. Důležitým jevem imunitního systému je proliferace navozená antigenem. Jen několik buněk T z celkové populace může před senzibilizací specificky reagovat s určitým daným antigenem. Jestliže se tyto buňky vystaví antigenu, dochází k preferenční klonální proliferaci a k rozmnožení příslušných specifických výkonných buněk. Dalším důsledkem toho, že buňka byla vystavena antigenu, je tvorba paměťových buněk T. Paměťové buňky jsou schopny sebeobnovování, jehož výsledkem je tvorba buněk, které rychle odpovídají na nové setkání s týmž antigenem, a to i po desítkách let po první stimulaci. Lymfocyty B vyjadřují na buněčné povrchové membráně imunoglobuliny. Imunoglobuliny zodpovídají za vazbu antigenu, za následnou buněčnou aktivaci a za sekreci rozpustných imunoglobulinů do séra a tkání. Na rozdíl od TCR (receptoru pro antigen buněk T), který většinou rozpoznává pouze peptidové antigeny navázané na molekuly MHC, imunoglobuliny na buňkách B jsou schopny vázat antigeny přímo a mají vysokou afinitu k antigenům intaktním, např. glykoproteinům, glykolipidům, polysacharidům a peptidům. Buňky, které již vyjadřují imunoglobulin schopný reakce s antigenem, ale které ještě nebyly antigenu vystaveny, se nazývají panenské buňky B. Po interakci antigenu s povrchovým imunoglobulinem se buňky B aktivují a zrají v plazmatické buňky, které tvoří a vylučují velká množství imunoglobulinu. Některé buňky B po vystavení antigenu přežívají celá léta, nazývají se paměťovými buňkami. Paměťové buňky jsou zodpovědné za rychlou odpověď, s kterou se setkáváme po novém vystavení antigenům, které imunitní systém již dříve rozpoznal.

17 Imunoglobuliny produkované B buňkami patří do pěti tříd a to: IgM, IgD, IgG, IgA, IgE, přičemž alergické odezvy zprostředkovává především IgE. Imunoglobuliny jsou glykoproteiny složené ze dvou podjednotek těžkých řetězců, tzv. řetězců H (heavy), které jsou spolu svázány disulfidovými můstky. Každý z těžkých řetězců je pak spojen disulfidovou vazbou s lehkým řetězcem L (light), čímž vzniká komplex čtyř molekul. [1, 4, 5, 14, 16, 17] 4 Definice potravinové alergie Potravinová alergie vzniká nejčastěji na podkladě imunopatologické reakce I. a IV., popřípadě III. typu. Většinou však alergie na potraviny spadají do reakcí I. typu, tj. alergie zprostředkované protilátkami IgE pravá atopie, neboli reakcí okamžité přecitlivělosti. K těmto reakcím dochází, jestliže se antigeny, např. určité proteiny z pylů nebo potravin vážou ke specifickým předem vytvořeným IgE protilátkám, které jsou vázány na povrchu bazofilů v krvi, nebo žírných buněk ve tkáních. Tato interakce vede k uvolnění mediátorů, např. histaminu a cytokinů,

18 které způsobují akutní zánětlivou reakci. Alergické reakce mohou postihnout téměř všechny orgány. Nejčastěji se jedná o postižení kůže, dýchacích cest, očí a trávicího ústrojí. Do reakcí I. typu (okamžité přecitlivělosti) jsou zapojeny antigen, protilátka IgE a efektorová buňka, tj. žírná buňka nebo bazofil. Počátkem reakce je produkce IgE B buňkami jako odezva na antigen. Následně dochází k vazbě IgE ke specifickým receptorům na povrchu žírných buněk nebo bazofilů. Interakce antigenu s navázanými IgE vede k aktivaci žírných buněk a bazofilů a následnému uvolnění mediátorů, jenž ovlivňují příslušné cílové orgány. Výsledkem jsou klinicky prokazatelné patologické projevy onemocnění. Pro vyvolání přecitlivělosti I. typu je rozhodující IgE. Alergické choroby zprostředkované IgE protilátkou se dělí na atopické a neatopické. Atopie je geneticky zvýšená pohotovost k tvorbě celkového IgE, nebo k tvorbě specifických IgE protilátek, což však nemusí být provázeno zvýšením celkového IgE. U neatopických chorob (rovněž zprostředkovaných IgE protilátkou) chybí geneticky determinovaná tendence k reakci, hyperreaktivita cílového orgánu a predilekční postižení atopiků. Základní rozdíl mezi atopickými a běžnými jedinci je tedy v tom, že atopické osoby produkují vysoké koncentrace IgE jako odezvu na jednotlivé alergeny, zatímco běžní jedinci obecně syntetizují imunoglobuliny ostatních tříd a pouze malá množství IgE. Z pěti tříd Ig se IgE vyskytuje v séru v nejnižších koncentracích. U běžných jedinců se jeho koncentrace pohybují v rozmezí ng/ml, což představuje cca 0,002% z celkového Ig v séru. U patologických stavů, např. těžké atopie se tato koncentrace může zvýšit až na hodnoty převyšující 1000 ng/ml. IgE cirkuluje jako bivalentní protilátka a obsahuje vysoký podíl sacharidů, což vede k molekulové hmotnosti okolo 200 kda. Antigeny, které vyvolávají reakce okamžité přecitlivělosti, se nazývají

19 alergeny. Jsou to proteiny nebo chemické sloučeniny vázané na proteiny. Látky jako jedy, potraviny, extrakty hormonů, šupiny ze zvířat aj. působí jako kompletní antigeny a jsou schopné vyvolat úplnou odezvu IgE. Na druhé straně nízkomolekulární látky, např. některé léky, působí jako hapteny, které samy o sobě odezvu IgE vyvolat nemohou. Tyto látky se obvykle vážou na proteiny (nosiče), vytvoří konjugáty hapten-nosič, které pak působí jako úplné neoantigeny. Aby se vytvořila vazba mezi alergenem a alergen-specifickým IgE na povrchu žírné buňky, musí být splněny určité strukturální požadavky na alergen. Alergen musí být schopný vytvořit můstek mezi dvěma molekulami IgE protilátky na povrchu membrány žírných buněk. Musí mít proto dostatečnou velikost, která mu umožňuje toto přemostění a musí mít více než jedno vazebné místo pro IgE. Uvádí se, že ideální molekulová hmotnost alergenů je kda. Molekulová hmotnost 10 kda představuje spodní limit pro imunogenní odezvu. Malé peptidy a jiné molekuly se však mohou vázat k proteinům a indukovat odezvu haptenu. Horní limit pro molekulovou hmotnost alergenu je dán intestinální permeabilitou. Proteiny s molekulovou hmotností vyšší než 70 kda se pravděpodobně méně účinně absorbují přes intestinální mukózní membrány. Klinické a patologické projevy reakcí I. typu jsou výsledkem kumulativních účinků mediátorů žírných buněk na okolní tkáně. Tyto projevy se mění s anatomickým místem v závislosti na různých faktorech (povaha a místo kontaktu s antigenem, fenotyp lokálních žírných buněk, citlivost cílových orgánů na mediátory ze žírných buněk). Poznámka: Nežádoucí reakce na potraviny se dělí na tři základní typy: reakce netoxické, reakce toxické a reakce psychosomatické (potravinová averze - více než 10%). Netoxické reakce dále členíme na reakce imunologicky podmíněné (pravé potravinové alergie) a neimunologicky podmíněné (pravé potravinové

20 intolerance). Reakce imunologicky podmíněné pak na reakce zprostředkované IgE a non IgE a konečně reakce neimunologicky podmíněné na reakce enzymové, farmakologické a reakce nejasné příčiny. Mezi alergie nevyvolávající tvorbu IgE řadíme celiakii, mezi neimunologické reakce organismu pak intoleranci k laktóze, fenylketonurii a favismus. Jedná se o často publikovaná onemocnění, která si může čtenář dohledat v příslušné literatuře. [3, 6, 8, 9, 13] 5 Typy imunopatologických reakcí Typy imunopatologických reakcí se historicky označují jako hypersenzitivní (reakce z přecitlivělosti) a dělí se do pěti typů. I. typ: anafylaktická (reakce časné přecitlivělosti) Reakce časné přecitlivělosti vznikne po styku antigenu s protilátkami IgE na povrchu žírných buněk a bazofilů ve tkáních. Pokud dojde k aktivaci žírných buněk (bazofilů), následuje degranulace mastocytů (bazofilů) a uvolnění farmakologicky aktivních látek (např. histaminu a serotoninu), které jsou

21 zodpovědné za klinický obraz anafylaxe či atopie. Tato reakce je velmi rychlá a zároveň nejčastější, vyžadující rychlou lékařskou pomoc. Protilátky IgE se obvykle tvoří proti antigenům z epitelových povrchů (inhalované nebo pozřené). Produkce IgE je závislá na T buněčné spolupráci. Jejich tvorbu podněcují IL - 4 a IL II. typ: cytotoxická Cytotoxická reakce je spuštěna protilátkou reagující s antigenními determinantami, které jsou součástí buněčné membrány. Následná aktivace komplementového systému způsobí lýzu cílových buněk. Poškození buněk nebo tkání závisí buď na zapojení komplementu, nebo NK buněk. Někdy dojde k poruše metabolismu buňky bez její destrukce. Cytotoxická reakce je provokována protilátkou IgG nebo IgM. III. typ: imunokomplexová (Arthusova) Je podmíněna převážně IgG protilátkami. Vytvořené komplexy antigenů s protilátkou se usazují v jednotlivých tkáních a orgánech. Aktivací komplementu, agregací trombocytů a akumulací neutrofilů se rozvíjí zánět, který vede k poškození cílových struktur. IV. typ: reakce pozdní přecitlivělosti Manifestuje se až po uplynutí několika dnů (v některých případech hodin) po opakovaném setkání senzibilizovaného jedince s antigenem. Reakce pozdní přecitlivělosti je spuštěna T buňkami, které reagují s antigenem a produkují cytokiny. Tyto cytokiny přitahují další buňky, zejména makrofágy, které uvolňují lyzosomální enzymy. Histologicky se tato reakce prokáže přítomností infiltrujících lymfocytů, makrofágů a ojediněle eozinofilními polymorfonukleárními leukocyty. K této reakci dochází především v kůži (např. kontaktní dermatitidy).

22 V. typ: anti-receptorová (stimulační) Protilátky jsou namířené proti receptorům buněk, tím vyvolávají jejich stimulaci, která napodobňuje stimulaci fyziologickým ligandem. Nadměrná aktivace způsobí hyperprodukci fyziologicky aktivních látek a následnou hyperfunkci cílového orgánu. [15, 17, 18] 6 Prevalence potravinové alergie Prevalence potravinové alergie bez zohlednění věku je 2 3,2 %, a to podle různých na sobě nezávislých studiích z celého světa a pravděpodobně stejně jako jiné typy alergií stoupá. Nález nejsilnějšího a nejčastějšího alergenu v určité zemi je nejen podmíněn geografickými a klimatickými rozdíly, ale v neposlední řadě také odlišnou kulinářskou tradicí jednotlivých etnik i oblastí. Kupříkladu v Katalánsku má 30 % populace pozitivní hladiny specifického IgE na olivy, v asijských zemích dominuje sója, v přímořských státech jsou nejagresivnější výrobky z mořských živočichů a ve Spojených státech se jedná o burské oříšky. S

23 rozšířením konzumace některých druhů potravin (např. sóji, kiwi) z původních oblastí do dalších zemí, vzrostl v těchto zemích i počet alergií na tyto potraviny. Dalším faktorem je dědičnost. Riziko alergie u dítěte je cca 50% pokud jeden z rodičů prokazuje přecitlivělost na určitou potravinu a % v případě přecitlivělosti obou rodičů. 6.1 Prevalence u dětí do tří let U dětí se udává výskyt potravinové alergie ve 4 až 8 %. Ve věkové kategorii do tří let jednoznačně vede alergie na bílkovinu kravského mléka. Odhaduje se, že kolem 2,2 5,2 % dětí v tomto věku má manifestní potravinovou alergii na kravské mléko. Neodpovídá to nálezům pouhé laboratorní pozitivity IgE. Až 10 % kojenců může mít totiž zvýšené hladiny specifických IgE proti některé bílkovině kravského mléka (syrovátky či kaseinu), ale přibližně jen každé třetí z nich má skutečné klinické příznaky. Alergie na bílkovinu kravského mléka je v tomto věku následována alergií na vaječné bílkoviny (2 3 %), alergií na moučné bílkoviny včetně gliadinu, sóji, ryb a ovoce a zeleniny. Obvyklá je kombinace, nejzávažnějším projevem je tzv. multiproteinová alergie. Pouze u dětí s atopickou dermatitidou je prioritním alergenem bílkovina vaječného bílku. Potravinová alergie u malých dětí má tendenci k vyhasínání jak klinicky, tak i v objektivních vyšetřovacích metodách. Důvody tohoto vyhasínání nejsou známé. Snad to souvisí s vyzráváním enzymového systému gastrointestinálního traktu. Enzymová aktivita dítěte dosahuje schopnosti dospělého až kolem třetího roku věku. Do té doby předpokládáme a také nalézáme nedokonalou hydrolýzu bílkovin. Téměř 80 % dětí svou potravinovou alergii na bílkoviny syrovátky, vajec či jiné základní potraviny ztrácí. Pokud se však objeví přecitlivělost na alergeny odpovídající spíše věku dospělosti, pak tato přecitlivělost vyhasíná jen vzácně. Platí to i pro kasein kravského mléka.

24 6.2 Prevalence u starších dětí U starších dětí se na první místo dostávají různí typy ořechů (1,5 %), ryby (1 %), měkkýši a korýši (1 %), sója, mouka, sýry, mák a aditiva. Poznámka: Kromě věkové diferenciace můžeme potravinovou alergii rozlišovat na projevy v cílových systémech. Nejvíce je postižena kůže (50 % případů), asi ve čtvrtině případů můžeme pozorovat příznaky v trávicím systému a rovněž ve čtvrtině případů se mohou příznaky objevit v respiračním systému. Kardiovaskulární systém bývá ovlivněn téměř v 10 %. Výjimkou nejsou projevy ve více orgánech. Pokud je postižena kůže, pak izolovaný výskyt výhradně kožní manifestace je popisován pouze ve 20 % případů potravinové alergie, v ostatních případech se objeví i jiná symptomatologie. [3] V rámci průzkumu četnosti potravinových alergií u dětí mladšího a staršího školního věku bylo zpracováno 943 dotazníků. Respondenty byli žáci brněnských základních škol s tím, že u menších dětí byla nezbytná výpomoc jejich rodičů. 70 jedinců (7,42%) ze zpracovaného souboru uvedlo alergii na nějaký druh potraviny. 873 respondentů (92,58%) pak uvedlo, že netrpí přecitlivělostí na žádný druh potraviny (viz graf v příloze).

25 7 Alergenní potraviny Téměř všechny alergeny potravin jsou proteiny. Prakticky jakákoliv potravina obsahující protein má potenciál vyvolat u některých jedinců alergickou reakci. Existuje však několik potravin, či skupin potravin, které způsobují alergie častěji než ostatní potraviny. Uvádí se, že více než 90% alergických reakcí na potraviny způsobuje osm potravin/skupin potravin (viz tabulka 1). Rovněž alergie na určité druhy čerstvého ovoce a zeleniny jsou poměrně běžné, avšak alergeny jsou většinou labilní vůči zpracování a tepelné úpravě. Symptomy jsou pak mírné a omezují se především na orofaryngeální oblast.

26 Na základě průzkumu literatury z databází Medline ( ) a Agricola ( ) byl sestaven přehled nejběžnějších alergenních potravin a skupin potravin (viz tabulka 1) a méně běžných alergenních potravin (viz tabulka 2). Jsou zde také uvedeny symptomy, které byly u jednotlivých druhů potravin zjištěny a publikovány. Tabulka 1: Nejběžnější alergenní potraviny a skupiny potravin POTRAVINA SYMPTOMY Mléko Angioedém, atopická dermatitida, otoky rtů, svědění kůže, otok očního víčka, kopřivka, zarudnutí kůže (erytém), anafylaxe, bolesti břicha, břišní kolika, zácpa, průjem, zánětlivá postižení žaludku a střev, nauzea, zvracení, okultní krvácení, svědění hltanu a hrtanu, otoky hltanu a hrtanu, otok jazyka, gastroesofageální reflux, akutní pankreatitida, astma, kašel, alergická rýma, sekrece z nosu, dušnost Vejce kura domácího kopřivka, zarudnutí kůže (erytém), angioedém, atopická dermatitida, anafylaxe, astma, alergická rýma, zánět spojivek, otoky hrtanu a rtů, bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjem Ryby orální alergický syndrom, kopřivka, zarudnutí kůže (erytém), otoky hltanu a hrtanu, nauzea, zvracení, průjem, atopická

27 dermatitida, svědění úst, bolesti břicha, Korýši (garnát, humr, krab, krevety) alergická rýma, atopická dermatitida, angioedém, zánět spojivek, svědění kůže, anafylaxe, gastrointestinální symptomy Burské ořechy otok obličeje, svědění kůže a rtů, zvracení, dýchací potíže, kopřivka, angioedém, bolesti břicha, anafylaxe, zánět spojivek, otoky hltanu a hrtanu Ořechy (para, kešu, kokosové, lískové, kopřivka, anafylaxe, angioedém, orální vlašské) alergický syndrom, atopická dermatitida, otoky (rtu, hltanu, hrtanu, epiglotis, jazyku), alergická rýma, alergické astma, dýchací potíže, nauzea, zvracení, migréna Sója orální alergický syndrom, kopřivka, angioedém, otok hrtanu, sekrece z nosu, dýchací potíže, nauzea, průjem Pšenice kopřivka, atopická dermatitida, alergické astma, anafylaxe, svědění kůže, zvracení Tabulka 2: Méně běžné alergenní potraviny POTRAVINA SYMPTOMY Amarant anafylaxe, angioedém, bronchospazmus, hypotenze, kopřivka Avokádo křeče v břiše, bronchospazmus, kopřivka Ananas anafylaxe, průjem, svědění kůže, zvracení Banány angioedém, průjem, svědění hltanu, kopřivka, zvracení, sípot, GI symptomy,

28 dýchací obtíže, břišní křeče, bronchospazmus, anafylaxe, alergická rýma, ztráta hlasu Bílkovina jednobuněčných organismů průjem, nauzea, zvracení Brambory angioedém, alergická rýma, anafylaxe, astma, hypotenze, kýchání, kopřivka, nauzea, zvracení, dušnost, sípot, syndrom orální alergie, kožní potíže, GI symptomy, edém hrtanu, bolesti břicha, průjem, atopická dermatitida Broskve angioedém, astma, GI symptomy, alergická rýma, kopřivka (při námaze), dušnost, křeče v břiše, bronchospazmus, průjem, hypotenze, nauzea, zvracení, kožní obtíže, syndrom orální alergie, anafylaxe, svědění hltanu Celer hlíznatý angioedém, hypotenze, edém jazyku, kopřivka, edém hrtanu, sípot, anafylaxe, syndrom orální alergie, zánět očního víčka, bronchospazmus, dušnost, atopická dermatitida, břišní křeče, alergická rýma, průjem, slabost a svědění kůže (při námaze) Citrony dermatitida Cizrna anafylaxe, angioedém Cuketa orální alergický syndrom, angioedém, nauzea, průjem, svědění kůže

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

PYL versus POTRAVINY martin fuchs FN Na Bulovce

PYL versus POTRAVINY martin fuchs FN Na Bulovce zkřížené mechanismy PYL versus POTRAVINY martin fuchs FN Na Bulovce PAN-ALERGENY Bet v 1 - Bet v 1 homologie Profiliny - Bet v 2 homologie Isoflavone Reductázy Bet v 6 Cyclofiliny Bet v 7 Lipid Transfer

Více

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé?

Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé? Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé? Simona Bělohlávková 1,2, Martin Fuchs 1 Immuno-flow, s.r.o. 1 LF Plzeň, UK Praha 2 XXXIV. Kongres SSAKI a ČSAKI 19.10.2017, Horný Smokovec Bet v 1 bílkoviny

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA POTRAVINY Mgr. Jana Petrová POTRAVINOVÁ INTOLERANCE Potravinová nesnášenlivost Nežádoucí reakce na potraviny, které nejsou vyvolány imunitními mechanizmy Mechanizmem může být: metabolický

Více

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Simona Bělohlávková a kolektiv řešitelů Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 13.4.2016, Olomouc Prevalence potravinové alergie 3% 3% 14% Dospělí:

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21

je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21 Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Nebezpečí a riziko. Přehled nebezpečí z potravin. Alimentární nákazy a otravy z potravin 12.5.2016. Nebezpečí při výrobě potravin

Nebezpečí a riziko. Přehled nebezpečí z potravin. Alimentární nákazy a otravy z potravin 12.5.2016. Nebezpečí při výrobě potravin Přehled nebezpečí z potravin Nebezpečí a riziko Nebezpečí: biologický, fyzikální nebo chemický činitel v potravině, který může ohrozit její zdravotní nezávadnost Riziko: Míra pravděpodobnosti, že se nebezpečí

Více

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %.

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %. Obsah Úvod... 3 Vysvětlení základních pojmů... 4 Označování alergenů ve stravě... 5 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich... 6 2. Korýši a výrobky z nich... 7 3. Vejce a výrobky z nich... 8 4.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ (Bystroň, 1997; Orlová, 2002; Vokurka, 2005;

PŘÍLOHA Č. 1: SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ (Bystroň, 1997; Orlová, 2002; Vokurka, 2005; PŘÍLOHA Č. 1: SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ (Bystroň, 1997; Orlová, 2002; Vokurka, 2005; www.alergie.cz) Adrenalin (epinefrin): Přirozeně se vyskytující hormon, který je produkovaný dření nadledvin. Jeho

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Potravinová alergie nebo intolerance? Napsal uživatel Soňa Šímová Úterý, 12 Říjen 2010 05:08 -

Potravinová alergie nebo intolerance? Napsal uživatel Soňa Šímová Úterý, 12 Říjen 2010 05:08 - Cítíte se unavení, trpíte migrénami, otoky...? Stěžuje si vaše dítě často na bolesti bříška nebo hlavy? Napadlo vás někdy, že příčinou může být nějaká potravina? Jaký je rozdíl mezi potravinovou alergií

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách RNDr. Hana Bulawová Státní veterinární ústav v Jihlavě Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ 16.3. 2015 Praha Klasifikace nepříznivých účinků potravin u všech jedinců u přecitlivělých

Více

8 Prognóza potravinové alergie - vyhasínání, perzistence i alergicky pochod Geneticky modifikované organismy

8 Prognóza potravinové alergie - vyhasínání, perzistence i alergicky pochod Geneticky modifikované organismy Obsah Obecná část 1 Potravinová alerg ie... 13 1.1 Úvod...13 1.2 Prevalence potravinové alergie (Evropa, USA): m etaanalýzy... 14 1.3 Prevalence potravinové alergie v České republice... 20 1.4 Genetika

Více

Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi.

Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi. Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi. synlab czech s.r.o. MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová stanislava.honzova@synlab.cz Alergenové extrakty nebo

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Gluten obsahující cereálie Maso Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny

Více

Kdy je potravina/pokrm bezpečná?

Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Bezpečnost potravin Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Neexistuje-li škodlivost pro zdraví z pohledu účinků Krátkodobých Dlouhodobých Na zdraví dalších generací Kumulativně toxických... a to s ohledem na

Více

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny Byliny & koření Saláty Ryby

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE ELISA POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IMUNOANALYTICKÉ SOUPRAVY KE STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK TŘÍDY Ig G A Ig G 4 Standardní formáty (20, 24 a 88 antigenů) Individuální profil - výběr z více než 400 dostupných

Více

První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance

První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance K čemu je testování dobré? testování pomáhá řešit některé chronické nemoci a odhalit jejich možnou příčinu provedení testu je vhodné vždy,

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do 6.5.206 Pondělí raženka, drůbeží pomazánka,, chléb, celerová pomazánka, malcao chléb s rozhudou mléko, polévka bramboračka, rohlík s máslem, plátek čočka na kyselo, vejce,okurek,

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference Potraviny v hysterii IKEM, 14.10.2015 Potravinová alergie v hysterii 7 x jinak Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do 10.4.2015 Pondělí VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ Oběd VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ toust, játrová pomazánka,, chléb, budapešťská Čtvrtek chléb, vaječný krém, malcao, chléb, masová pomazánka, káva,

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

Říjen týden až 9.10.

Říjen týden až 9.10. týden 3.10. až 9.10. pondělí 3.10.2016 polévka s cizrnou 9 Hlavní jídlo: koprová omáčka, vejce, brambory, čaj 3, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 4.10.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od.. do. 206 Pondělí chléb, zimní pomazánka, mléko, ovoce zapečený toust se sýrem,, ovoce chléb pomazánka TUTTI- FRUTTI, mléko, ovoce Čtvrtek chléb, salát z červené řepy, malcao, ovoce,3,

Více

Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách

Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách Obecné principy reakce antigenprotilátka 1929 Kendall a Heidelberg Precipitační reakce Oblast nadbytku protilátky

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7)

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) .0.06 Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7) Jablková žemlovka (Al.:,, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7).0.06 Grilovaná krkovička, šťouchané brambory (Al.: ) Kuskus s kuřecím masem a zeleninou (Al.: 7) Grilovaná

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3. 10. do 7. 10. 2016 Pondělí obilné kuličky s mlékem, polévka indická hrachovka, chléb, pomazánka mlsný kuře pečené na zelenině, rýže, kompot,9 ovčák, malcao chléb, vaječný krém, granko,

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Mgr. Manuela Trojáčková Ph.D. a kolektiv Laboratoř klinické imunologie a alergologie Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín ALERGIE epidemie 21. století Alergická onemocnění

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 5. 2. do 9. 2. 206 Den Pondělí rohlík, zimní pomazánka, polévka pohanková,, ovoce kovbojské fazole, párek, chléb, okurek, džus, mikulášský balíček chléb, budapešťská chléb, bazalková

Více

Potravinová alergie v dospělosti

Potravinová alergie v dospělosti Potravinová alergie v dospělosti Simona Bělohlávková Martin Fuchs Medicína pro praxi XII.kongres praktických lékařů a sester Praha, 17.9.2015 PA je nežádoucí reakce způsobená specifickou imunitní odpovědí

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 11. 2016 - úterý ALERGENY polévka čočková s bramborem 1,9 štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže, salát z čínského zelí s mrkví instantní čaj sladký, voda 1,3,9 2. 11. 2016 - středa ALERGENY polévka z

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA Proč? alergie na bílkovinu kravského mléka laktózová intolerance potravinová ALERGIE x potravinová INTOLERANCE = odlišné klinické jednotky!!! ALERGIE NA BKM

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Leden týden 3.1. až 8.1.

Leden týden 3.1. až 8.1. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2017 Přesnídávka: chléb, mrkvová pomazánka, okurek, bílá káva 1, 7 polévka bramborová 9 čočka nakyselo, kysané zelí, pečené vdolky, sirup 1, 3, 7 Svačina: chléb, máslo, šunka,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 12. 2016 DO 1. 1. 2017 Po 26.12. 3 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7,, 1a), Salám vysočina 50g (1), Sýr Káva (1b, 1d),, Vánočka (1, Kuře zauzené (1), Bramborová kaše

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 6.. 26 Po.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, 7), Rohlík ks (,, 7, ), Polévka masová (,, ), Rizoto s Polévka hovězí s kapáním- Máslo ks (7), Salám šunkový vepřovým masem (,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu. Tato obranná

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 429 2 ks 2 topinky (na sucho) s klobásou a sýrem (pikantní A1, A7) 105 Kč Sýr cottage, majonéza, klobása, česnek,

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. ulkas/fotky&foto

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do 6.3.205 Pondělí vaječná topinka,, Oběd,3 polévka hrachová, bábovka, kakao kuře na smetaně, knedlík, džus chléb, rokfórová mléko, chléb, celerová polévka cibulová a bramborem,

Více

Červen týden 1.6. až 5.6.

Červen týden 1.6. až 5.6. týden 1.6. až 5.6. středa 1.6.2016 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko 1, 7 Polévka: polévka rybí 4, 9 Hlavní jídlo: vepřové na zelenině, brambory, ovoce, sirup7 Svačina: toustový chléb, tvarohová pomazánka,

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

Leden týden 6.1. až 12.1.

Leden týden 6.1. až 12.1. týden 6.1. až 12.1. pondělí 6.1.2014 polévka zeleninová s bramborami čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 7.1.2014 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.8. do 4.9.205 Pondělí topinka s masovou směsí,, Oběd polévka slepičí ragú, chléb s máslem, plátek dušený špenát, vejce, brambor, šťáva,3 sýra, mléko chléb, rokfórová pomazánka, mléko,

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do 6.3.205 Pondělí vaječná topinka,, Oběd,3 polévka hrachová, bábovka, kakao,3,7 kuře na smetaně, knedlík, džus,3,7 chléb, rokfórová pomazánka, mléko, chléb, zimní pomazánka, mléko,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Výukové materiály: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie a cytologie. Bezprostředně

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1.

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Polévka Nápoj Polévka Nápoj Polévka Zeleninová s vaječnou jíškou al. 1a, 3, 7 Boloňské špagety al. 1a, 9 Polévka Hrášková al. 7 Pikantní drůbeží

Více

je nutné vyloučit tyto potraviny:... byl domluven s vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařkou a pomocnou kuchařkou tento postup při přípravě jídel:

je nutné vyloučit tyto potraviny:... byl domluven s vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařkou a pomocnou kuchařkou tento postup při přípravě jídel: Vážení rodiče, vzhledem k níže uvedené legislativě jsme nuceni i my značit alergeny (viz jejich soupis str. 3) v jednotlivých jídlech připravovaných v naší kuchyni. Seznam receptur používaných v kuchyni

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka z olejovek mléko 1,4,7 polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem,

Více

Imunitní systém.

Imunitní systém. Imunitní systém Karel.Holada@LF1.cuni.cz Klíčová slova Imunitní systém Antigen, epitop Nespecifická, vrozená Specifická, adaptivní Buněčná a humorální Primární a sekundární lymfatické orgány Myeloidní

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Sladko-kyselý houbový salát se slaninou a máslovými krutony (1,6,7) Kuře na limetkách s chilli a zakysanou

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU JAK ZAČÍT S SCD JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU ÚVOD ÚVOD Představujeme vám plán postupu nasazování potravin při SCD. Je skvělou pomůckou při zavádění této výživy. Tělo přechází na zcela nový režim a

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Tato povinnost se týká čtrnácti skupin nejvýznamnějších alergenů, kterým se budeme podrobněji věnovat v následujících kapitolách.

Tato povinnost se týká čtrnácti skupin nejvýznamnějších alergenů, kterým se budeme podrobněji věnovat v následujících kapitolách. Alergeny v jídle Počet lidí alergických na některé složky potravin roste. Vyústil až v povinnost výrobců a prodejců potravin a provozovatelů restaurací informovat o alergenech, které se nacházejí v jimi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Květen týden 2.5. až 8.5.

Květen týden 2.5. až 8.5. týden 2.5. až 8.5. pondělí 2.5.2016 Přesnídávka: celozrnný rohlík, pomazánkové máslo, jablko1, 7 Polévka: polévka hrstková 9 Hlavní jídlo: ryba zapečená s bramborami, zelí, čaj 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Bílkoviny a alergie MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, resp.větší glykoproteiny. Označují se dle mezinárodní nomenklatury zkratkou vycházející

Více

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma Lámaná čokoláda 800 g Lesní ovoce a jogurt 100 g Bílá čokoláda - kakaové máslo,sušené, Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové Sušený jogurt odtučněný sušený jogurt,mléčné

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová úterý 1.9.2009 Polévka: gulášová týden 1.9. až 6.9. Nudle s tvarohem a cukrem, kompot Ovocný čaj, mléko středa 2.9.2009 Polévka: hovězí s krupicovými noky čtvrtek 3.9.2009 Polévka: fazolová Pangasius po

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 2.. 26 Po.. S Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka zeleninová s bramborem (,, 6, 7, 7),,, a), Kuře na paprice (6, 7, a), Těstoviny

Více