Potravinové alergie u dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravinové alergie u dětí"

Transkript

1 Masarykova universita v Brně Lékařská fakulta Výživa člověka Bakalářské studium Potravinové alergie u dětí Závěrečná bakalářská práce Vedoucí práce: Jan Šimůnek, doc. MUDr. CSc. Vypracoval: Martin Zastko Brno, březen 2006

2 Prohlášení : Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně dle pokynů vedoucího diplomové práce. Všechny podklady, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

3 Poděkování: Děkuji Janu Šimůnkovi, doc. MUDr. CSc., Kateřině Vomelové, MUDr. a Marii Smilkové, MUDr. za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce, za poskytnuté studijní materiály, cenné rady a připomínky.

4 Obsah 1 Předmluva 9 2 Historie alergických onemocnění 11 3 Alergická onemocnění, imunologické reakce 13 4 Definice potravinové alergie 17 5 Typy imunopatologických reakcí 20 6 Prevalence potravinové alergie Prevalence u dětí do tří let Prevalence u starších dětí 23 7 Alergenní potraviny 25 8 Alergeny potravin Alergeny potravin živočišného původu Alergeny kravského mléka Alergeny vajec Alergeny ryb Alergeny korýšů Alergeny potravin rostlinného původu Alergeny podzemnice olejné Alergeny sóji Alergeny ostatních potravin rostlinného a živočišného původu Aditiva přídatné látky v potravinách 43 9 Zkřížené reakce Příznaky potravinové alergie - klinické jednotky Gastrointestinální příznaky u malých dětí Respirační příznaky 48

5 10.3 Kožní příznaky Systémové příznaky Orální alergický syndrom (orální alimentární syndrom) Diagnostika potravinových alergií Anamnéza Kožní testy Stanovení koncentrace specifických IgE protilátek v séru Diagnostická eliminační dieta (eliminační test) Potravinové expoziční testy Prevence vzniku potravinových alergií Alergie a kojení Léčba potravinových alergií Eliminační dieta Léčba alergie na bílkovinu kravského mléka Medikamentózní léčba Lázeňská léčba a klimatické pobyty Evropský projekt databází potravinových intolerancí Závěr Použitá literatura Přílohy 72

6 Seznam použitých zkratek CARG APC Api g Ara h BDA Ber e Bet v Bra j BSA Cuc m DBPCFC DNA efid FcRI FDEIA konkanavalin A-reaktivní glykoprotein buňka vystavující (nabízející) antigen (antigen presenting cell) Apium graveolens (celer hlíznatý) Arachis hypogea (podzemnice olejná) Britská dietetická asociace Bertholletia excelsa (ořech para) Betula verrucosa (bříza bílá) Brassica juncea (orientální hořčice) bovinní sérový albumin Cucumis melo (meloun žlutý) dvojitě slepý placebem kontrolovaný potravinový expoziční test (double blind placebo controlled food challenge) deoxyribonukleová kyselina databáze potravinových intolerancí (Food Intolerance Databank) vysokoafinní receptor pro IgE (Fc receptor I) anafylaxe způsobená námahou v

7 CARG konkanavalin A-reaktivní glykoprotein závislosti na expozici potravinovým alergenem (food dependent exercise induced anaphylaxis) Gad c Gal d GI Gly m H HA IFR Ig A Ig D Ig E Ig G Ig M IL kda KSTI L Gadus callarias (treska) Gallus domesticus (kur domácí) gastrointestinální Glycine max (sója) těžký řetězec (heavy) hypoalergenní Vědeckovýzkumný ústav potravinářský (institute of Food Research) imunoglobulin A imunoglobulin D imunoglobulin E imunoglobulin G imunoglobulin M interleukin kilodalton inhibitor proteáz Kunitzova typu izolovaný ze sóji (Kunitz type soybean trypsin inhibitor) lehký řetězec (light)

8 CARG LFC LFRA Lyc e Mal d Met e MHC NK Pen a Pen i Pru p REST RNA S Ses i Sin a TCR konkanavalin A-reaktivní glykoprotein retní expoziční test (labial food challenge) Leatherhead Food Research Association Lycopersicon esculentum (rajské jablko) Malus domestica (jablko) Metapenaeus enis (druh garnátu) hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex) přirození zabíječi (nature killers) Penaeus aztecus (hnědý garnát) Penaeus indicus (druh garnátu) Prunus persica (broskev) test ke stanovení koncentrace specifických IgE protilátek v séru (radioalergosorbent test) ribonukleová kyselina Svedbergova jednotka Sesamum indicum (sezam) Sinapis alba (žlutá hořčice) receptor buněk T pro antigen (T cell receptor)

9 CARG TNF trna UK USA konkanavalin A-reaktivní glykoprotein tumor nekrotizující faktor transferová ribonukleová kyselina Britské království (United Kingdom) Spojené státy americké (United States of America) 1 Předmluva V posledních několika desetiletích jsme svědky dosud nebývalého vzestupu počtu případů onemocnění, vzniklých na alergickém podkladě. Velká nemocnost těmito chorobami je zjišťována především u dětí a mladistvých. Tento vzestupný trend má samozřejmě odraz nejen v oblasti zdravotnické, ale dotýká se i zájmů celospolečenských. Alergické choroby řadíme mezi choroby civilizační. Jejich početní vzestup i kvalitativní změny jsou proto přirozeným, ale současně nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti. Nepříznivé ekologické vlivy,

10 změněný způsob života, velká aglomerace obyvatelstva ve městech, cestovní ruch a mnoho dalších faktorů přispívá ke snadnějšímu přenosu bakteriální a virové nákazy hlavně inhalační cestou. Objevují se nové výrobky, jako jsou umělé hmoty, kosmetické přípravky, saponáty, pesticidy, hnojiva, slitiny kovů a farmaka, které mohou obsahovat potencionálně nové alergeny. Zvýšená industrializace, chemizace a technizace spolu se stoupajícími fyzickými i psychickými nároky na organismus jednotlivce, nezdravý životní styl a režim dne, nesprávná výživa, nedostatek pohybu, kouření v domácnostech, znečištění ovzduší apod. mění dosavadní ustálené reakce organismu. V kladném případě se organismus těmto změnám přizpůsobí, v záporném dojde k vybočení z rovnovážného stavu charakterizovaného úplnou tělesnou, duševní a sociální pohodou a vznikne nemoc. Je třeba si uvědomit, že každá porucha zdraví má svůj sociální i ekonomický důsledek. Vždyť společnost je ve své existenci a ve svém vývoji přímo na zdraví a výkonnosti obyvatelstva závislá. V naší populaci je asi 20% alergiků, včetně dětí. Alergické choroby mají často chronický průběh, někdy dlouhodobě vyřazují děti z dětských kolektivních zařízení. Tyto nemoci většinou postihují nejen jejich nositele, ale nepřímo i celou společnost. Zhoršují fyzickou zdatnost i psychiku, mění způsob života, ovlivňují volbu zaměstnání i životního partnera, vyžadují značné finanční náklady na léčbu i prevenci. Některé faktory, které se podílejí na jejich výskytu a závažnosti průběhu, zmírnit nemůžeme (klimatické vlivy, dědičnost a další), jiné však ano. Zajištěním správné výživy, vhodné životosprávy, duševní pohody, zabráněním znečišťování vod a ovzduší, účinnou léčbou i prevencí je možné přispět ke zpomalení stále se zvyšujícího nárůstu procenta alergických jedinců v naší populaci. [9]

11 2 Historie alergických onemocnění Výraz ''alergie'' pochází z řeckého ''ally ergeia'', což znamená změněnou schopnost reagovat. Do medicíny jej zavedl Clemens von Pirquet v roce 1910 a označil tím změněnou reaktivitu organismu po předchozím podání bakterií nebo jiných tělu cizích látek. Alergické choroby byly známé už ve starověku. V egyptském papyru z roku 1560 před Kristem je popsána choroba podobná průduškové záduše. Je zde také vypodobněn přístroj, který slouží k tomu, aby se vdechoval kouř ze spálených listů různých rostlin a tím se nemoc léčila. Celius

12 Aurelius se v pátém století před Kristem zmiňuje o nemoci zvané astma. Tento pojem použil i Homér v Illiadě a objevuje se i u Hippokratových žáků. Vysvětlování příčin alergických onemocnění bylo v dřívějších dobách spíše spekulativní a filosofické. Tyto trendy trvaly až do středověku. Roku 1565 se Botallo zmiňuje o existenci senné rýmy. V sedmnáctém století si lékaři všímají popisu nemocí a uvažují o existenci příčin, působících alergické potíže. Coca v roce 1920 označil názvem ''atopie'' ty typy alergie, kde se významněji podílí dědičnost. Rozpracoval také problematiku přecitlivělosti na potravinové alergeny. Dvacáté století představuje období mohutného rozvoje alergologie. Projevy alergických chorob jsou již prozkoumány a výzkum se obrací směrem ke studiu dějů probíhajících v organismu a k možnostem lepší diagnostiky a léčby. Současně se začínají objevovat zprávy o úmrtích na některé alergické stavy a o nárůstu výskytu některých alergických chorob. Mohutně se rozvíjí imunologie zkoumající podstatu alergických reakcí. V posledních dvaceti letech se výzkumy soustředily na hlubší studium složení látek navozujících alergii - alergenů a na detailnější poznání jednotlivých stupňů alergických reakcí. Velká pozornost je věnována látkám uvolňujícím se při těchto reakcích, mediátorům. Jsou propracovány přesnější a organismus méně zatěžující vyšetřovací metody, při kterých se užívá nejmodernějších poznatků biofyziky, chemie a elektroniky. Klade se důraz na podíl zodpovědnosti každého jedince za svůj zdravotní stav a na jeho aktivní přístup ke zmíněné problematice v celé její šíři. [22]

13 3 Alergická onemocnění, imunologické reakce Alergie je stav přecitlivělosti na určitý alergen. Jde o onemocnění nebo reakce způsobené imunitní odpovědí k jednomu nebo více alergenům prostředí, jejichž výsledkem je zánět nebo porucha funkce orgánu. Alergen je biologická nebo chemická substance, která vyvolává alergickou reakci. Termín alergen se užívá jak pro označení vlastní antigenní molekuly, tak i jejího zdroje, např. pylových zrn, zvířecí srsti, hmyzího jedu nebo potravinářského výrobku. Alergie je jev imunologický. Chorobné projevy se objeví, jestliže expozice jedince

14 alergenu u něj navodí imunitní odpověď, tj. senzibilizaci. Jakmile dojde k senzibilizaci, je příslušný jedinec bez chorobných projevů do doby, než je opět vystaven působení téhož alergenu. Pak reakce alergenu se specifickou protilátkou nebo senzibilizovaným efektorovým lymfocytem navodí zánětlivou odpověď, která vede ke vzniku příznaků a projevů alergické reakce. Nejčastěji jsou alergické reakce zprostředkovány imunoglobulinem E (IgE). Do imunitního systému je zapojena řada buněk, z nichž pro vyvolání alergické odezvy mají největší význam žírné buňky a bazofily. Při procesu nepřiměřené imunitní odpovědi sehrávají také svoji roli lymfocyty T a lymfocyty B. Žírné buňky (mastocyty) se diferencují z prekurzoru v kostní dřeni. Podle lokalizace a struktury se rozdělují na mastocyty pojivové a slizniční. Jejich základní funkce spočívají v obraně organismu proti parazitárním infekcím a dále se podílejí na zabezpečování fyziologických funkcí sliznic a přispívají k normálnímu metabolismu pojivových tkání. Svými produkty zajišťují komunikaci extravaskulárního a vaskulárního kompartmentu. Jsou jedny z prvních buněk aktivovaných při zánětu. Za patologických okolností jsou zodpovědné za časný typ přecitlivělosti. Jejich receptorem je vysokoafinní receptor pro IgE. Samotná vazba monomerního IgE nezpůsobí aktivaci mastocytu. Teprve přemostění několika molekul IgE multivalentním antigenem (parazitárním antigenem nebo alergenem) vede k signalizaci, na jejímž konci je degranulace a vylití obsahu granul z žírné buňky do tkání. Obsahem granul mastocytů jsou biogenní aminy, neutrální proteázy a proteoglykany. Z biogenních aminů je alergologicky nejvýznamnější histamin. Při degranulaci jsou tyto látky okamžitě k dispozici v plně funkční formě. Histamin je hlavním vazodilatátorem, působí prostřednictvím histaminových receptorů na hladké svaly cév, ale také na hladké svalstvo bronchů, kde způsobuje bronchokonstrikci. Neutrální proteázy štěpí různé substráty.

15 Bazofily se od mastocytů liší dynamikou a spektrem produkovaných mediátorů a cytokinů. Jejich základní funkcí je degranulace a uvolnění prozánětlivých mediátorů (histaminu, leukotrienů a prostaglandinů) jako odpověď na alergenní přemostění molekul IgE navázaných na jejich povrchu přes vysokoafinní receptor pro IgE FcRI. Bazofily přispívají ke vzniku pozdní fáze alergické reakce, a jsou tak významné v patogenezi chronických zánětlivých onemocnění. Bazofily infiltrují tkáň až po několika hodinách od expozice alergenu. Po aktivaci secernují imunoregulační cytokiny (IL 4 a IL 13). Na IgE závislé uvolňování mediátorů z bazofilů je usnadňováno cytokiny. Dominantní roli zde hraje IL 3. Řada chemokinů má histaminoliberační účinky na bazofily. Jsou proto nazývány histamin uvolňující faktory. Kromě toho se chemokiny podílejí na uvolňování řady dalších zánětlivých mediátorů. Bazofily dále odpovídají degranulací na mnohé další podněty, např. na působení aktivovaných složek komplementu. Lymfocyty T zahajují imunitní odpověď, jsou prostředníky ve specifických výkonných odpovědích na antigen a regulují činnost dalších leukocytů pomocí rozpustných faktorů, které vylučují. Regulační účinky T buněk na leukocyty samotné i na jiné než imunitní buňky těla spočívají ve zvyšování aktivace a diferenciace buněk T a B (tzv. pomocné nebo amplifikační funkce), v tlumení imunitní reakce (supresorové funkce) a ve vyměšování účinných cytokinů (lymfokinů, např. interleukinů). Buňky T většinou nereagují s intaktními bílkovinnými antigeny. Častěji vážou antigeny, které byly dříve rozloženy na malé peptidy a navázány na antigeny MHC (major histocompatibility complex) na povrchu buňky, která nabízí antigen, nebo na povrchu cílové buňky. Buňka nabízející antigen (APC, antigen presenting cell) je obecným názvem pro kteroukoliv buňku, která může pohlcovat bílkovinný

16 antigen, rozkládat jej na peptidové fragmenty a nabízet je v kontextu s vlastními antigeny MHC na povrchové membráně. Takovými buňkami mohou být monocyty, makrofágy, buňky B, dendritické buňky a některé buňky T. Důležitým jevem imunitního systému je proliferace navozená antigenem. Jen několik buněk T z celkové populace může před senzibilizací specificky reagovat s určitým daným antigenem. Jestliže se tyto buňky vystaví antigenu, dochází k preferenční klonální proliferaci a k rozmnožení příslušných specifických výkonných buněk. Dalším důsledkem toho, že buňka byla vystavena antigenu, je tvorba paměťových buněk T. Paměťové buňky jsou schopny sebeobnovování, jehož výsledkem je tvorba buněk, které rychle odpovídají na nové setkání s týmž antigenem, a to i po desítkách let po první stimulaci. Lymfocyty B vyjadřují na buněčné povrchové membráně imunoglobuliny. Imunoglobuliny zodpovídají za vazbu antigenu, za následnou buněčnou aktivaci a za sekreci rozpustných imunoglobulinů do séra a tkání. Na rozdíl od TCR (receptoru pro antigen buněk T), který většinou rozpoznává pouze peptidové antigeny navázané na molekuly MHC, imunoglobuliny na buňkách B jsou schopny vázat antigeny přímo a mají vysokou afinitu k antigenům intaktním, např. glykoproteinům, glykolipidům, polysacharidům a peptidům. Buňky, které již vyjadřují imunoglobulin schopný reakce s antigenem, ale které ještě nebyly antigenu vystaveny, se nazývají panenské buňky B. Po interakci antigenu s povrchovým imunoglobulinem se buňky B aktivují a zrají v plazmatické buňky, které tvoří a vylučují velká množství imunoglobulinu. Některé buňky B po vystavení antigenu přežívají celá léta, nazývají se paměťovými buňkami. Paměťové buňky jsou zodpovědné za rychlou odpověď, s kterou se setkáváme po novém vystavení antigenům, které imunitní systém již dříve rozpoznal.

17 Imunoglobuliny produkované B buňkami patří do pěti tříd a to: IgM, IgD, IgG, IgA, IgE, přičemž alergické odezvy zprostředkovává především IgE. Imunoglobuliny jsou glykoproteiny složené ze dvou podjednotek těžkých řetězců, tzv. řetězců H (heavy), které jsou spolu svázány disulfidovými můstky. Každý z těžkých řetězců je pak spojen disulfidovou vazbou s lehkým řetězcem L (light), čímž vzniká komplex čtyř molekul. [1, 4, 5, 14, 16, 17] 4 Definice potravinové alergie Potravinová alergie vzniká nejčastěji na podkladě imunopatologické reakce I. a IV., popřípadě III. typu. Většinou však alergie na potraviny spadají do reakcí I. typu, tj. alergie zprostředkované protilátkami IgE pravá atopie, neboli reakcí okamžité přecitlivělosti. K těmto reakcím dochází, jestliže se antigeny, např. určité proteiny z pylů nebo potravin vážou ke specifickým předem vytvořeným IgE protilátkám, které jsou vázány na povrchu bazofilů v krvi, nebo žírných buněk ve tkáních. Tato interakce vede k uvolnění mediátorů, např. histaminu a cytokinů,

18 které způsobují akutní zánětlivou reakci. Alergické reakce mohou postihnout téměř všechny orgány. Nejčastěji se jedná o postižení kůže, dýchacích cest, očí a trávicího ústrojí. Do reakcí I. typu (okamžité přecitlivělosti) jsou zapojeny antigen, protilátka IgE a efektorová buňka, tj. žírná buňka nebo bazofil. Počátkem reakce je produkce IgE B buňkami jako odezva na antigen. Následně dochází k vazbě IgE ke specifickým receptorům na povrchu žírných buněk nebo bazofilů. Interakce antigenu s navázanými IgE vede k aktivaci žírných buněk a bazofilů a následnému uvolnění mediátorů, jenž ovlivňují příslušné cílové orgány. Výsledkem jsou klinicky prokazatelné patologické projevy onemocnění. Pro vyvolání přecitlivělosti I. typu je rozhodující IgE. Alergické choroby zprostředkované IgE protilátkou se dělí na atopické a neatopické. Atopie je geneticky zvýšená pohotovost k tvorbě celkového IgE, nebo k tvorbě specifických IgE protilátek, což však nemusí být provázeno zvýšením celkového IgE. U neatopických chorob (rovněž zprostředkovaných IgE protilátkou) chybí geneticky determinovaná tendence k reakci, hyperreaktivita cílového orgánu a predilekční postižení atopiků. Základní rozdíl mezi atopickými a běžnými jedinci je tedy v tom, že atopické osoby produkují vysoké koncentrace IgE jako odezvu na jednotlivé alergeny, zatímco běžní jedinci obecně syntetizují imunoglobuliny ostatních tříd a pouze malá množství IgE. Z pěti tříd Ig se IgE vyskytuje v séru v nejnižších koncentracích. U běžných jedinců se jeho koncentrace pohybují v rozmezí ng/ml, což představuje cca 0,002% z celkového Ig v séru. U patologických stavů, např. těžké atopie se tato koncentrace může zvýšit až na hodnoty převyšující 1000 ng/ml. IgE cirkuluje jako bivalentní protilátka a obsahuje vysoký podíl sacharidů, což vede k molekulové hmotnosti okolo 200 kda. Antigeny, které vyvolávají reakce okamžité přecitlivělosti, se nazývají

19 alergeny. Jsou to proteiny nebo chemické sloučeniny vázané na proteiny. Látky jako jedy, potraviny, extrakty hormonů, šupiny ze zvířat aj. působí jako kompletní antigeny a jsou schopné vyvolat úplnou odezvu IgE. Na druhé straně nízkomolekulární látky, např. některé léky, působí jako hapteny, které samy o sobě odezvu IgE vyvolat nemohou. Tyto látky se obvykle vážou na proteiny (nosiče), vytvoří konjugáty hapten-nosič, které pak působí jako úplné neoantigeny. Aby se vytvořila vazba mezi alergenem a alergen-specifickým IgE na povrchu žírné buňky, musí být splněny určité strukturální požadavky na alergen. Alergen musí být schopný vytvořit můstek mezi dvěma molekulami IgE protilátky na povrchu membrány žírných buněk. Musí mít proto dostatečnou velikost, která mu umožňuje toto přemostění a musí mít více než jedno vazebné místo pro IgE. Uvádí se, že ideální molekulová hmotnost alergenů je kda. Molekulová hmotnost 10 kda představuje spodní limit pro imunogenní odezvu. Malé peptidy a jiné molekuly se však mohou vázat k proteinům a indukovat odezvu haptenu. Horní limit pro molekulovou hmotnost alergenu je dán intestinální permeabilitou. Proteiny s molekulovou hmotností vyšší než 70 kda se pravděpodobně méně účinně absorbují přes intestinální mukózní membrány. Klinické a patologické projevy reakcí I. typu jsou výsledkem kumulativních účinků mediátorů žírných buněk na okolní tkáně. Tyto projevy se mění s anatomickým místem v závislosti na různých faktorech (povaha a místo kontaktu s antigenem, fenotyp lokálních žírných buněk, citlivost cílových orgánů na mediátory ze žírných buněk). Poznámka: Nežádoucí reakce na potraviny se dělí na tři základní typy: reakce netoxické, reakce toxické a reakce psychosomatické (potravinová averze - více než 10%). Netoxické reakce dále členíme na reakce imunologicky podmíněné (pravé potravinové alergie) a neimunologicky podmíněné (pravé potravinové

20 intolerance). Reakce imunologicky podmíněné pak na reakce zprostředkované IgE a non IgE a konečně reakce neimunologicky podmíněné na reakce enzymové, farmakologické a reakce nejasné příčiny. Mezi alergie nevyvolávající tvorbu IgE řadíme celiakii, mezi neimunologické reakce organismu pak intoleranci k laktóze, fenylketonurii a favismus. Jedná se o často publikovaná onemocnění, která si může čtenář dohledat v příslušné literatuře. [3, 6, 8, 9, 13] 5 Typy imunopatologických reakcí Typy imunopatologických reakcí se historicky označují jako hypersenzitivní (reakce z přecitlivělosti) a dělí se do pěti typů. I. typ: anafylaktická (reakce časné přecitlivělosti) Reakce časné přecitlivělosti vznikne po styku antigenu s protilátkami IgE na povrchu žírných buněk a bazofilů ve tkáních. Pokud dojde k aktivaci žírných buněk (bazofilů), následuje degranulace mastocytů (bazofilů) a uvolnění farmakologicky aktivních látek (např. histaminu a serotoninu), které jsou

21 zodpovědné za klinický obraz anafylaxe či atopie. Tato reakce je velmi rychlá a zároveň nejčastější, vyžadující rychlou lékařskou pomoc. Protilátky IgE se obvykle tvoří proti antigenům z epitelových povrchů (inhalované nebo pozřené). Produkce IgE je závislá na T buněčné spolupráci. Jejich tvorbu podněcují IL - 4 a IL II. typ: cytotoxická Cytotoxická reakce je spuštěna protilátkou reagující s antigenními determinantami, které jsou součástí buněčné membrány. Následná aktivace komplementového systému způsobí lýzu cílových buněk. Poškození buněk nebo tkání závisí buď na zapojení komplementu, nebo NK buněk. Někdy dojde k poruše metabolismu buňky bez její destrukce. Cytotoxická reakce je provokována protilátkou IgG nebo IgM. III. typ: imunokomplexová (Arthusova) Je podmíněna převážně IgG protilátkami. Vytvořené komplexy antigenů s protilátkou se usazují v jednotlivých tkáních a orgánech. Aktivací komplementu, agregací trombocytů a akumulací neutrofilů se rozvíjí zánět, který vede k poškození cílových struktur. IV. typ: reakce pozdní přecitlivělosti Manifestuje se až po uplynutí několika dnů (v některých případech hodin) po opakovaném setkání senzibilizovaného jedince s antigenem. Reakce pozdní přecitlivělosti je spuštěna T buňkami, které reagují s antigenem a produkují cytokiny. Tyto cytokiny přitahují další buňky, zejména makrofágy, které uvolňují lyzosomální enzymy. Histologicky se tato reakce prokáže přítomností infiltrujících lymfocytů, makrofágů a ojediněle eozinofilními polymorfonukleárními leukocyty. K této reakci dochází především v kůži (např. kontaktní dermatitidy).

22 V. typ: anti-receptorová (stimulační) Protilátky jsou namířené proti receptorům buněk, tím vyvolávají jejich stimulaci, která napodobňuje stimulaci fyziologickým ligandem. Nadměrná aktivace způsobí hyperprodukci fyziologicky aktivních látek a následnou hyperfunkci cílového orgánu. [15, 17, 18] 6 Prevalence potravinové alergie Prevalence potravinové alergie bez zohlednění věku je 2 3,2 %, a to podle různých na sobě nezávislých studiích z celého světa a pravděpodobně stejně jako jiné typy alergií stoupá. Nález nejsilnějšího a nejčastějšího alergenu v určité zemi je nejen podmíněn geografickými a klimatickými rozdíly, ale v neposlední řadě také odlišnou kulinářskou tradicí jednotlivých etnik i oblastí. Kupříkladu v Katalánsku má 30 % populace pozitivní hladiny specifického IgE na olivy, v asijských zemích dominuje sója, v přímořských státech jsou nejagresivnější výrobky z mořských živočichů a ve Spojených státech se jedná o burské oříšky. S

23 rozšířením konzumace některých druhů potravin (např. sóji, kiwi) z původních oblastí do dalších zemí, vzrostl v těchto zemích i počet alergií na tyto potraviny. Dalším faktorem je dědičnost. Riziko alergie u dítěte je cca 50% pokud jeden z rodičů prokazuje přecitlivělost na určitou potravinu a % v případě přecitlivělosti obou rodičů. 6.1 Prevalence u dětí do tří let U dětí se udává výskyt potravinové alergie ve 4 až 8 %. Ve věkové kategorii do tří let jednoznačně vede alergie na bílkovinu kravského mléka. Odhaduje se, že kolem 2,2 5,2 % dětí v tomto věku má manifestní potravinovou alergii na kravské mléko. Neodpovídá to nálezům pouhé laboratorní pozitivity IgE. Až 10 % kojenců může mít totiž zvýšené hladiny specifických IgE proti některé bílkovině kravského mléka (syrovátky či kaseinu), ale přibližně jen každé třetí z nich má skutečné klinické příznaky. Alergie na bílkovinu kravského mléka je v tomto věku následována alergií na vaječné bílkoviny (2 3 %), alergií na moučné bílkoviny včetně gliadinu, sóji, ryb a ovoce a zeleniny. Obvyklá je kombinace, nejzávažnějším projevem je tzv. multiproteinová alergie. Pouze u dětí s atopickou dermatitidou je prioritním alergenem bílkovina vaječného bílku. Potravinová alergie u malých dětí má tendenci k vyhasínání jak klinicky, tak i v objektivních vyšetřovacích metodách. Důvody tohoto vyhasínání nejsou známé. Snad to souvisí s vyzráváním enzymového systému gastrointestinálního traktu. Enzymová aktivita dítěte dosahuje schopnosti dospělého až kolem třetího roku věku. Do té doby předpokládáme a také nalézáme nedokonalou hydrolýzu bílkovin. Téměř 80 % dětí svou potravinovou alergii na bílkoviny syrovátky, vajec či jiné základní potraviny ztrácí. Pokud se však objeví přecitlivělost na alergeny odpovídající spíše věku dospělosti, pak tato přecitlivělost vyhasíná jen vzácně. Platí to i pro kasein kravského mléka.

24 6.2 Prevalence u starších dětí U starších dětí se na první místo dostávají různí typy ořechů (1,5 %), ryby (1 %), měkkýši a korýši (1 %), sója, mouka, sýry, mák a aditiva. Poznámka: Kromě věkové diferenciace můžeme potravinovou alergii rozlišovat na projevy v cílových systémech. Nejvíce je postižena kůže (50 % případů), asi ve čtvrtině případů můžeme pozorovat příznaky v trávicím systému a rovněž ve čtvrtině případů se mohou příznaky objevit v respiračním systému. Kardiovaskulární systém bývá ovlivněn téměř v 10 %. Výjimkou nejsou projevy ve více orgánech. Pokud je postižena kůže, pak izolovaný výskyt výhradně kožní manifestace je popisován pouze ve 20 % případů potravinové alergie, v ostatních případech se objeví i jiná symptomatologie. [3] V rámci průzkumu četnosti potravinových alergií u dětí mladšího a staršího školního věku bylo zpracováno 943 dotazníků. Respondenty byli žáci brněnských základních škol s tím, že u menších dětí byla nezbytná výpomoc jejich rodičů. 70 jedinců (7,42%) ze zpracovaného souboru uvedlo alergii na nějaký druh potraviny. 873 respondentů (92,58%) pak uvedlo, že netrpí přecitlivělostí na žádný druh potraviny (viz graf v příloze).

25 7 Alergenní potraviny Téměř všechny alergeny potravin jsou proteiny. Prakticky jakákoliv potravina obsahující protein má potenciál vyvolat u některých jedinců alergickou reakci. Existuje však několik potravin, či skupin potravin, které způsobují alergie častěji než ostatní potraviny. Uvádí se, že více než 90% alergických reakcí na potraviny způsobuje osm potravin/skupin potravin (viz tabulka 1). Rovněž alergie na určité druhy čerstvého ovoce a zeleniny jsou poměrně běžné, avšak alergeny jsou většinou labilní vůči zpracování a tepelné úpravě. Symptomy jsou pak mírné a omezují se především na orofaryngeální oblast.

26 Na základě průzkumu literatury z databází Medline ( ) a Agricola ( ) byl sestaven přehled nejběžnějších alergenních potravin a skupin potravin (viz tabulka 1) a méně běžných alergenních potravin (viz tabulka 2). Jsou zde také uvedeny symptomy, které byly u jednotlivých druhů potravin zjištěny a publikovány. Tabulka 1: Nejběžnější alergenní potraviny a skupiny potravin POTRAVINA SYMPTOMY Mléko Angioedém, atopická dermatitida, otoky rtů, svědění kůže, otok očního víčka, kopřivka, zarudnutí kůže (erytém), anafylaxe, bolesti břicha, břišní kolika, zácpa, průjem, zánětlivá postižení žaludku a střev, nauzea, zvracení, okultní krvácení, svědění hltanu a hrtanu, otoky hltanu a hrtanu, otok jazyka, gastroesofageální reflux, akutní pankreatitida, astma, kašel, alergická rýma, sekrece z nosu, dušnost Vejce kura domácího kopřivka, zarudnutí kůže (erytém), angioedém, atopická dermatitida, anafylaxe, astma, alergická rýma, zánět spojivek, otoky hrtanu a rtů, bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjem Ryby orální alergický syndrom, kopřivka, zarudnutí kůže (erytém), otoky hltanu a hrtanu, nauzea, zvracení, průjem, atopická

27 dermatitida, svědění úst, bolesti břicha, Korýši (garnát, humr, krab, krevety) alergická rýma, atopická dermatitida, angioedém, zánět spojivek, svědění kůže, anafylaxe, gastrointestinální symptomy Burské ořechy otok obličeje, svědění kůže a rtů, zvracení, dýchací potíže, kopřivka, angioedém, bolesti břicha, anafylaxe, zánět spojivek, otoky hltanu a hrtanu Ořechy (para, kešu, kokosové, lískové, kopřivka, anafylaxe, angioedém, orální vlašské) alergický syndrom, atopická dermatitida, otoky (rtu, hltanu, hrtanu, epiglotis, jazyku), alergická rýma, alergické astma, dýchací potíže, nauzea, zvracení, migréna Sója orální alergický syndrom, kopřivka, angioedém, otok hrtanu, sekrece z nosu, dýchací potíže, nauzea, průjem Pšenice kopřivka, atopická dermatitida, alergické astma, anafylaxe, svědění kůže, zvracení Tabulka 2: Méně běžné alergenní potraviny POTRAVINA SYMPTOMY Amarant anafylaxe, angioedém, bronchospazmus, hypotenze, kopřivka Avokádo křeče v břiše, bronchospazmus, kopřivka Ananas anafylaxe, průjem, svědění kůže, zvracení Banány angioedém, průjem, svědění hltanu, kopřivka, zvracení, sípot, GI symptomy,

28 dýchací obtíže, břišní křeče, bronchospazmus, anafylaxe, alergická rýma, ztráta hlasu Bílkovina jednobuněčných organismů průjem, nauzea, zvracení Brambory angioedém, alergická rýma, anafylaxe, astma, hypotenze, kýchání, kopřivka, nauzea, zvracení, dušnost, sípot, syndrom orální alergie, kožní potíže, GI symptomy, edém hrtanu, bolesti břicha, průjem, atopická dermatitida Broskve angioedém, astma, GI symptomy, alergická rýma, kopřivka (při námaze), dušnost, křeče v břiše, bronchospazmus, průjem, hypotenze, nauzea, zvracení, kožní obtíže, syndrom orální alergie, anafylaxe, svědění hltanu Celer hlíznatý angioedém, hypotenze, edém jazyku, kopřivka, edém hrtanu, sípot, anafylaxe, syndrom orální alergie, zánět očního víčka, bronchospazmus, dušnost, atopická dermatitida, břišní křeče, alergická rýma, průjem, slabost a svědění kůže (při námaze) Citrony dermatitida Cizrna anafylaxe, angioedém Cuketa orální alergický syndrom, angioedém, nauzea, průjem, svědění kůže

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %.

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %. Obsah Úvod... 3 Vysvětlení základních pojmů... 4 Označování alergenů ve stravě... 5 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich... 6 2. Korýši a výrobky z nich... 7 3. Vejce a výrobky z nich... 8 4.

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách RNDr. Hana Bulawová Státní veterinární ústav v Jihlavě Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ 16.3. 2015 Praha Klasifikace nepříznivých účinků potravin u všech jedinců u přecitlivělých

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Bílkoviny a alergie MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, resp.větší glykoproteiny. Označují se dle mezinárodní nomenklatury zkratkou vycházející

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Řízení alergenů v systému zajištění kvality a bezpečnosti potravin Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, které u alergických jedinců vyvolávají imunitní odezvu organismu. Tato obranná

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Marcela Mayerová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Marcela Mayerová Studijní

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů ALERGIE NA MOUKU Asi 2% lidí jsou přecitlivělí na mouku a nepřiměřeně reagují na různé bílkoviny v mouce obsažené (nejen na lepek, jako je tomu u celiakie). Rozhodující je vrozená dispozice. Může jít o

Více

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka odborný seminář Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc Hygiena a školní zdravotnictví Zdraví a nemoc Jak byste charakterizovali zdraví a nemoc? Zdraví: stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument x Pro veřejné použití Název

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Tereza SYCHROVSKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Tereza SYCHROVSKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Tereza SYCHROVSKÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická CHEMICKÉ ALERGENY POTRAVIN Tereza Sychrovská Bakalářská práce

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Obsah Prolog 11 Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Je život nebezpečný? 15 Proč je vlastně všechno velko? 16 Velkovýroby, velkochovy, velkojatka, širé lány 17 Chemická válka 18

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Alergické reakce Anesteziologie, urgentní

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~ -MENU- SÓLO UN POCO PICANTE, POR FAVOR SNÍDANĚ ~pouze na pobočce Florentinum~ Müsli s ovocem Müsli s ovocem Vaječné burrito se slaninou Vaječné burrito se slaninou Vločky s ovocem Vločky s ovocem Lívance

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská 1 ph Kyselost nebo zásaditost udává ph, rozpětí je od 0 do 14. hodnota 7 = neutrální (čistá voda) 2 ph člověka - fyziologicky Krev má ph 7,36 7,44,

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA

ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je celosvětově nejrozšířenější potravinovou alergií. Příznaky onemocnění se mohou objevit během celého života, ale až v

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

2.08 Kyseliny. Projekt Trojlístek

2.08 Kyseliny. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.08 Kyseliny. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům

Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům MUDr. Petr Víšek Ambulance alergologie a klinické imunologie Litomyšl Kazuistika č. 1 Petra M., rok narození 1973, zdravotní sestra Autoimunitní thyreoiditida

Více

Vliv zpracování potraviny na alergenicitu

Vliv zpracování potraviny na alergenicitu Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více