Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost"

Transkript

1 Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně vyspělých staveb Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. arch. Elżbieta Hřebecká Akad. arch. Pavel Hřebecký 02 /

2 Obsah : 1. Abstrakt 2. Úvod obecné pojetí udržitelnosti 3. Udržitelné pořizování staveb - historické a místní aspekty - současná praxe 4. Popis zkoumaného modelového případu 5. Teoretické parametry, okolnosti a podmínky srovnávání hypotéza - předpokládaný výsledek 6. Výsledky porovnání - konfrontace s realitou 7. Možné interpretace výsledků, shrnutí, závěr Abstrakt v současné stavební praxi se běžně uvažuje a hovoří o rekonstrukci budovy jako o celkově náročnějším, složitějším a dražším procesu než v případě novostavby. Na malém, ale reálném příkladu z naší architektonické a projektové praxe se pokusíme ověřit jaká je skutečnost. Zda se jedná o tvrzení podložené fakty, nebo o přežité myšlenkové klišé. Přestože jde o jednotlivý konkrétní případ, naším záměrem je najít principy a závěry, které platí obecně. Případně určit jaké okolnosti a aspekty ovlivňují rozhodování v této problematice. Porovnáme celkové bilance vstupů, vzájemný poměr - podíl vloženého materiálu a lidské práce z pohledu celkové ekonomické efektivity a trvalé udržitelnosti. 2

3 Obecné pojetí trvalé udržitelnosti Na úvod si neodpustíme obecné připomenutí naléhavé potřeby udržitelnosti nejen ve stavebnictví, ale především v celkovém nakládání se zdroji naší planety. Počet obyvatel Země dosáhl aktuálně v tomto roce čísla 7 mld. Tento trend se velmi pravděpodobně nezmění a někdy okolo r.2050 bude na planetě 10 mld lidí. Informace a vzdělání se obecně stávají dostupnější než kdy dříve, prodlužuje se také významně průměrná délka života. V důsledku toho roste počet lidí aktivně budujících relativně vysoké životní standardy inspirované vzory vyspělých, bohatých zemí. Jinými slovy, většina z těchto lidí bude vyžadovat, nárokovat si a očekávat vlastní dům nebo byt, v něm elektřinu, auto, ledničku, pračku, televizi, počítač, mobilní telefon ale i dovolenou, zdravotní péči a důchodové zajištění. Tato gigantická, globální poptávka generuje odpovídající nabídku a roztáčí stále znovu a s rostoucí energií mechanismy světové ekonomiky. Posouvá vývoj směrem ke globální spotřební společnosti. 3

4 Důsledkem je pak stále se zrychlující spotřebovávání a ničení přírodních zdrojů planety. Současné nejrozšířenější, obecně přijímané pojetí udržitelnosti říká: lidská společnost už nemá ve skutečnosti na výběr, jestliže vidíme evidentní devastaci a ničení přírodních zdrojů a nejsme schopni zodpovědně vyhodnotit jejich dopad na budoucnost, je nutné zůstat na straně bezpečnosti. Pokud se teď hned nezačneme chovat odpovědně a šetrně k naší planetě, můžeme velmi snadno a nepozorovaně překročit bod, kdy už záchrana nebude možná! Je životně důležité spotřebovávat pouze obnovitelné zdroje a to jen takovým tempem, které dovolí jejich úplnou obnovu. Proto je nutné neustále vyvíjet tlak, znovu a znovu poukazovat na problém, iniciovat procesy směřující k šetrnému a úspornému nakládání se zdroji. 4

5 Trvale udržitelné pořizování staveb Zúžíme-li záběr pohledu z globálního zpět na problematiku naší profese, tedy stavebnictví, téma č. 1 současnosti je jasné: úsporné, efektivní, nízkoenergetické, pasivní, nebo nulové stavby. Proces změn a inovací je zdá se nastartován a odbornou veřejností obecně přijímán. Potud vše v pořádku. Trvale udržitelné pořizování staveb však má v rámci oboru více různých poloh a podob. Jednou z nich je nepochybně i zhodnocení a využívání starších objektů a staveb po 1. etapě jejich životního cyklu, kdy již neslouží původnímu účelu, ať už kvůli opotřebení konstrukcí, degradaci materiálů anebo technické a morální zastaralosti a není již možné jejich užívání. Stavby obecně jsou v našich podmínkách stavěny poměrně kvalitně, s relativně vysokou trvanlivostí použitých materiálů. To je podmíněno mnoha souvislostmi historickými, sociálně kulturními, technickou vyspělostí, dostupností konkrétních materiálů i přírodními a klimatickými podmínkami. Přesněji řečeno trvanlivost jednotlivých částí stavby se velmi liší. Historické aspekty Podíváme-li se do historie, vidíme, že pořizování staveb přestavbou nebo využitím starších konstrukcí bylo zcela běžné a rozšířené napříč společností. Panovníci přestavovali paláce i katedrály, šlechta přebudovávala hrady a panství na zámky nebo venkovská sídla. I nevzdělaní venkované a zemědělci chápali, jak je výhodné využít již upravený a zpracovaný materiál ze zaniklých staveb. Románské stavby se přestavovaly a dostavovaly v gotickém slohu, gotika se měnila v renesanci nebo rovnou v baroko, a tak dál a dál staletími. Běžně při průzkumech historických staveb jsou nalézány a zdokumentovány fragmenty a části, které pocházejí z ještě starších období a epoch. Obecně lze říci, že fyzická životnost hmotné podstaty, konstrukční nosné soustavy většiny staveb u nás (převažuje cihelné, kamenné anebo smíšené zdivo, později beton) je vysoká, v řádu 100 a více let. To samo o sobě je jasnou a srozumitelnou pobídkou k rekonstruování, novému využití a zhodnocení již jednou vložené práce, energie a nákladů. Tento vklad minulosti je, nebo by teoreticky měl být dnes de fakto náskokem, konkurenční výhodou investora na startovní čáře projektu. 5

6 Současná stavební praxe V praxi jsme ale často konfrontováni s odlišnou realitou. Setkáváme se s odmítavým postojem developerů, investorů a vlastníků investičních nemovitostí k rekonstrukcím, přestavbám, úpravám. S nechutí k pracnému a namáhavému hledání nového využití starších objektů. Veřejnost má ještě v paměti nedávnou mediální kauzu bourání domu č na Václavském náměstí v Praze, nebo již provedenou demolici obchodního domu Ještěd (později Tesco) v centru Liberce. Mnozí do této kategorie řadí třeba i Krkonošské Petrovy boudy zničené úmyslným požárem. Tyto architektonicky cenné a výjimečné budovy jsou ale jen nejviditelnějšími a nejmarkantnějšími příklady z množství staveb, které stihne stejný osud. Neznáme všechna fakta a detaily ze zákulisí těchto případů a nedovolíme si tvrdit, že právě tato rozhodnutí byla mylná. Zároveň ale nepochybujeme, že k mnoha podobným omylům a špatným rozhodnutím skutečně dochází. Má stále navrch hluboce zakořeněný názor, že co je nové je automaticky lepší, cennější a hodnotnější? 6

7 Místní aspekty Zcela opačný trend je patrný v některých kultivovaných a vyspělých společnostech v našem okolí. Typické je třeba Švýcarsko nebo Rakousko, kde je do značné míry společensky neúnosné cokoli bourat a naopak nesmírná péče, invence a finanční prostředky jsou věnovány záchraně a využití původních staveb ale i jejich sebemenších prvků a detailů. Stáří a autentičnost stavby je vnímána jako skutečná a nenahraditelná hodnota, kterou nelze jen tak dokoupit někde v hobby-marketu, a jasně se promítá i do tržní ceny nemovitosti. A to neplatí zdaleka jen o výjimečných stavbách, ale i o zcela prostých a jednoduchých venkovských nebo hospodářských budovách. Nápadná a symptomatická je také odlišnost přístupu majitelů investičních nemovitostí = developerů od běžných malých vlastníků rodinných domů a drobných nemovitostí, kteří téměř vždy velmi lpí na zachování toho, co již bylo v minulých generacích pracně postaveno a přes různé technické potíže a úskalí si nedovolí již jednou zhmotněnou a realizovanou podstatu stavby zničit. Naším profesním i lidským vkladem by pak měla být trpělivá a postupná snaha měnit a kultivovat obecné vnímání a přijímání kulturně historické hodnoty staveb. 7

8 Popis posuzovaného modelového případu K zevrubnému prozkoumání této problematiky nás inspiroval příklad z naší praxe, kdy jsme shodou okolností měli příležitost navrhnout téměř identické objekty menšího bytového domu a to jednou jako rekonstrukci stávající stavby a jednou jako novostavbu náhradou za demolicí odstraněný objekt. Zároveň nám využití tohoto skutečného případu umožnilo získat nikoli teoretická, ale reálná data a čísla, a vneslo do studie potřebnou autenticitu a vypovídající hodnotu. Obytný soubor Nová Osada ve Slezské Ostravě byl vybudován jako dělnické sídliště v době rozvoje těžebního a ocelářského průmyslu ve 40. letech minulého století. Lokalita je dnes stabilizovaná, klidné okolí a vzrostlé stromy vytváří místy až parkový charakter. To společně s dobrou polohou mezi Ostravskou Zoo a čtvrtěmi rodinných domů dává dohromady silný potenciál atraktivity. 8

9 Naproti tomu kvalita a technická úroveň staveb je velmi nízká a celková zanedbanost až odpuzující. Nevyhovující je statika některých objektů, díky nedostatečnému založení. Nevyhovují tepelně technické parametry obvodových konstrukcí a výplně otvorů. Nevyhovuje technická infrastruktura, tedy vytápění, zdravotní instalace a elektroinstalace. Dispoziční uspořádání a orientace části bytů neodpovídá současným standardům, nejsou využita podkroví domů. Sečteno a podtrženo, z pohledu klasického investora developera ideální kandidát na kompletní likvidaci. Tedy stržení staveb, odvoz suti na skládku, případně k recyklaci, vyklizení a zplanýrování pozemku, a následně výstavba nového obytného souboru s maximálním vytěžením kapacity pozemku až na (případně i za) hranici únosnosti. Investorem v tomto případě je město, tedy veřejný subjekt, jehož hlavním zájmem není prvoplánově rychlý a maximalizovaný zisk, ale spíše by měl být v pravém smyslu slova dobrým hospodářem, šetrným, prozíravým a pečujícím o svěřený majetek. To je samozřejmě ideál, mnohdy však místo prozíravosti zafunguje podobně i omezený zdroj investičních prostředků. Faktem je že Nová Osada se neplánuje bourat, ale revitalizovat. Naskytla se nám tedy možnost, v praxi velmi ojedinělá, navrhnout a následně i porovnat 2 objekty, ne sice zcela identické, ale velmi podobné celkovými parametry, velikostí, funkční náplní, i architektonickým pojetím, které jsou ale pořízeny a realizovány různým způsobem. 9

10 Jak je možné vidět na situaci obytného souboru, celkem zde bylo postaveno 28 bytových domů. Střídají se 2 typové varianty domu, ale jejich odlišnosti jsou při zběžném pohledu téměř nerozeznatelné. Patrně kvůli podcenění složitých základových poměrů došlo již dříve k postupné destrukci a odstranění 2 původních domů. My jsme pak byli nuceni navrhnout demolici objektu SO.10 jehož stavebně technický stav už rekonstrukci nedovolil. V našem projektu byl nahrazen novostavbou shodných parametrů v modelové studii má označení SO.12. Všechny zbývající objekty byly zrekonstruovány a dostavěny. Tento případ je v naší studii zastoupen objektem SO.06. REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ NOVÁ OSADA - SITUACE 10

11 V rámci studie vycházíme z předpokladu - teze, že výchozí i finální stav obou případů je shodný. Tedy na počátku opotřebená, zchátralá stavba a na konci, výsledným produktem je dokončený objekt připravený k plnohodnotnému užívání. Pro zjednodušení a zpřehlednění však posuzujeme pouze fázi hlavní stavební výroba (=HSV), jinak řečeno hrubou stavbu objektu. Ta postihuje dostatečně hmotovou a konstrukční podstatu stavby s velkým podílem těžkých stavebních hmot a materiálů a z pohledu environmentálního je pro nás důležitější než dokončovací práce. Navíc je předpoklad, že dokončovací práce budou víceméně shodné, pokud i konečná podoba a vybavenost objektů je shodná. Chceme porovnat jednak celkové náklady na pořízení staveb v obou případech, ale také chceme rozložit celkovou cenu na jednotlivé složky, tedy především oddělit náklady na materiál a náklady na lidskou práci, případně další podstatné složky. Ty pak lze porovnat odděleně ale také porovnat jak se liší podíl jednotlivých složek v celkové ceně u obou případů. Pro tento účel je možné použít právě jen cenové srovnání, protože cena je společnou jednotkou, pomocí které lze vyjádřit jak hodnotu materiálu, tak i hodnotu práce. Jednotky používané standardně v rozpočtech staveb pro materiál, tedy - kg, tuny, m 2, m 3 nelze porovnávat a sčítat s jednotkami pracnosti Nhod (= normohodiny). Naším hlavním cílem je prokázat, nebo potvrdit předpoklad, že nižší cena a vyšší ekonomická efektivita jsou téměř vždy, až na výjimky, na straně rekonstrukce oproti novostavbě. Někde se prostě musí projevit efekt již v minulosti do stavby vložené hmoty a energie, a naopak náklady spojené s novostavbou musí zahrnovat i odstranění a likvidaci, nebo recyklaci původní stavby. Chceme ovšem vzít v úvahu i další aspekty, které je nutné zahrnout do celkové bilance pro a proti. Ne vždy jsou okolnosti jednoznačné. Pro odstranění stavby a její nahrazení novostavbou mohou být natolik závažné důvody, že převáží i výše popsané ekonomické výhody. Především to může být technická nezpůsobilost původních konstrukcí, nebo prostorová skladba a charakteristika neumožňuje dosáhnout požadované funkční parametry přestavby. Případně mohou být i důvody nadřazené, například urbanistické, nebo kulturně společenského charakteru, kdy stavba brání jiné stavbě nebo souboru staveb s vyšší společenskou prioritou. Velkou neznámou je u nás téma likvidace panelových domů, které zatím až na ojedinělý případ, nebyly provedeny a jejich ekonomické parametry by stály za samostatný průzkum. Životnost železobetonových konstrukcí je sice velmi vysoká, ale hlavní nedostatek sídlišť, tedy nevhodná urbanistická konfigurace, hmotová uniformita mimo lidské měřítko a malá variabilita bytů, by mnohde, v zájmu zlepšení celkového prostředí, ospravedlnily i rozsáhlejší zásahy. 14

12 Pro potřeby této studie byly vytvořeny srovnávací položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů - pro fázi hrubé stavby. Použitý rozpočtový software EURO_CALC 3 skládá výsledné ceny z většího počtu dílčích částí, které byly pro přehlednost a čitelnost zahrnuty a sloučeny do celkových kategorií: stavební práce / stavební materiál / ostatní Výsledky srovnání kontrolních rozpočtů - tabulky 15

13 Rekapitulace nákladů stavby fáze hrubé stavby (HSV), ceny jsou uváděny bez DPH Výsledky porovnání kontrolních rozpočtů grafy Tab.1 porovnání pracnosti; pouze hrubá stavba objektu (HSV) 2,5 Tab.1 - porovnání pracnosti (pouze HSV) cena - mil kč 2 1,5 1 1,973536mil 8300 Nhod 1,893259mil 5232 Nhod 0,5 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 1, mil 1, mil 16

14 Tab.1a porovnání pracnosti; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.1a - porovnání pracnosti - podílové 2,5 2 cena - mil kč 1,5 1 1, mil Nhod 1, mil Nhod 0,5 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 1, mil 1, mil Tab.2 porovnání spotřeby/ceny materiálu; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.2 - porovnání spotřeby/ceny materiálu (pouze HSV) 5 4,5 4 4, mil cena - mil kč 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2, mil REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 2, mil 4, mil 17

15 Tab.2a porovnání spotřeby/ceny materiálu; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.2a - porovnání spotřeby/ceny materiálu - podílové 5 4,5 4 1, mil -demolice cena - mil kč 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0, mil -demontáž 1, mil stavební materiál 3, mil stavební materiál 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 2, mil 4, mil Tab.3 porovnání celkových nákladů; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.3 - celkové porovnání nákladů (pouze HSV) 8 7 7, mil 6 cena - mil kč , mil REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 4, mil 7, mil 18

16 Tab.3a porovnání celkových nákladů (pouze HSV) Tab.3a - celkové porovnání nákladů - podílové , mil stavební práce 27% cena - mil kč , mil stavební práce 45% 4, mil stavební materiál 62% 2 1 2, mil stavební materiál 46% 0 0, mil -ostatní 0, mil -ostatní REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 4, mil 7, mil Tab.4 porovnání celkových nákladů - rekonstrukce x (pouze) novostavba (bez započtení demolice) Tab.4 -celkové porovnání nákladů 6 cena - mil kč , mil stavební práce 45% 2, mil stavební materiál 46% 1, mil stavební práce 28% 3, mil stavební materiál 66% 0 0, mil -ostatní 0, mil -ostatní REKONSTRUKCE_SO.06 NOVOSTAVBA_SO.12 4, mil 4, mil 19

17 Tab.5 porovnání celkových nákladů se započtením dokončovacích prací HSV + PSV (- odhad shodně cca 6 mil pro oba případy) 14 Tab.5 - celkové porovnání nákladů (HSV + PSV) cena - mil kč ,0 mil PSV -dokončovací práce 58% 4, mil HSV -hrubá stavba 42% REKONSTRUKCE_SO.06 6, 0 mil PSV -dokončovací práce 46% 7, mil HSV -hrubá stavba 54% demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 10, mil 13, mil Tab.6 porovnání nákladů; demolice rozebíráním x demolice jiným způsobem Tab.6 - celkové porovnání nákladů - strukturované 3 cena - mil kč 2,5 2 1,5 1 0, mil ostatní 0, mil práce 1, mil materiál 0, mil ostatní 0, mil -práce 1, mil materiál 0,5 0 DEMOLICE postupným rozebíráním_so.10a DEMOLICE jiným způsobem_so.10b 2, mil 2, mil 20

18 Demolice stavby byla oceněna dvěma možnými postupy: 1. pracnějším rozebíráním, kdy ale vzniká již částečně vytříděný stavební odpad 2. rychlejším bouráním pomocí těžké mechanizace, celková doba je kratší, cena je pak vyšší 21

19 Závěr - výsledky srovnávání jejich možné interpretace Výsledky posuzovaných příkladů celkem jednoznačně potvrzují výchozí předpoklad. Rekonstrukce staršího objektu je výhodnějším způsobem pořízení nové kvality než novostavba. kritérium ceny: celková cena za rekonstrukci je podstatně nižší, ve fázi hrubé stavby až cca o - 40%. Pokud bychom odhadem doplnili porovnání i o náklady na dokončovací práce, rozdíl se sice sníží, ale stále je významných cca 20% oproti novostavbě s demolicí. V našem případě rekonstrukce zahrnovala i poměrně složité pracovní postupy a technologie, například postupné podbetonování základů, a není tedy možné tvrdit, že byl záměrně vybrán nenáročný a jednoduchý případ. Samozřejmě existují i případy opačné, tedy velmi drahé rekonstrukce, například památkově chráněných staveb. Z našeho příkladu si dovolíme odvodit, že min 50%, ale spíše více rekonstrukcí běžných civilních, občanských a bytových staveb, se pohybuje v obdobných cenových poměrech, jako v našem případě. Dokonce, i když porovnáváme rekonstrukci pouze se samotnou novostavbou, bez zatížení předchozí demolicí, i tehdy je rekonstrukce levnější variantou. kritérium práce, pracnosti: z výsledků je patrný znatelně vyšší objem podíl lidské práce v případě rekonstrukce, především pokud sledujeme celkové množství normohodin (Nhod). Tento fakt má mnoho aspektů a dopadů, které nemusí být na první pohled zřejmé. V regionu, který trpí vysokou nezaměstnaností, zároveň silným znečištěním a zatížením životního prostředí, a navíc relativně vysokým počtem zanedbaných staveb v havarijním stavu, může toto být významným přínosem. Jde téměř o jakýsi win/win/win efekt, zahrnující zvýšení zaměstnanosti, snížení sociálního tlaku a napětí, nižší ekologickou zátěž díky snížení těžké výroby a dopravy. Přitom se zlepšuje kvalita prostředí, tedy staveb i například bydlení a to vše za vynaložení nižších investičních nákladů. kritérium spotřeby materiálu, z výsledkových grafů vyplývá určitá provázanost sledovaných kritérií. Vidíme relaci, vzájemnou souvislost mezi zvyšováním sumy vložené lidské práce a snižováním množství spotřebovaného materiálu. Analýza a vyhodnocení těchto aspektů je již částečně mimo záběr této studie. Intuitivně však cítíme environmentální a ekologický přínos, pokud se ve větším měřítku začne ve stavebnictví měnit poměr mezi vloženým materiálem a prací ve prospěch práce. 22

20 Závěr - shrnutí Přes všechny možné a myslitelné výhrady, výjimky, odlišnosti, anomálie a netypické případy, které se ve stavební praxi samozřejmě mohou objevit, považujeme popsané principy za podložené a reálné. Přesto, že jsme posuzovali jednotlivý poměrně malý případ stavební rekonstrukce, jeho charakteristika je dostatečně univerzální a přenosná na významný počet jiných, i větších staveb. Jestliže současný stav ve stavebnictví tyto skutečnosti a tento potenciál neakceptuje a neřídí se jimi, je potřeba hledat příčiny někde mimo vlastní obor. Nabízí se otázky, zda vůbec existuje společenská a politická vůle a zájem změnit například legislativu která zůstává pozadu za vývojem, vytvářet motivační, pozitivní a vstřícné prostředí pro hledání nových cest a postupů jak chránit tuto zemi, tento světadíl, tuto planetu před devastací a zničením? 23

21 Použité zdroje informací: - Projekt: Revitalizace bytových domů Nová Osada / Slezská Ostrava / dokumentace k územnímu řízení / autor: MS architekti s.r.o./ms architektura a design s.r.o. / 12/ Software EuroCALC 3 pro tvorbu rozpočtů stavebních prací - Zdroje informací volně dostupné na internetu, například Wikipedia atd. 24

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Odborné vyjádření č. 1/5-2013

Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty bytu 3+1 na sídlišti Františkov, zapsané v KN na LV č. 111 pro obec 563889 - LIBEREC a katastrální území 682233

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Zdravé město Litoměř ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Celostátní seminář MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITNÍ OBCI Ústí nad Labem, 10. července 2007 Místní Agenda 21 -

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Všude kolem sebe slyšíme, že je potřeba chránit životní prostředí, snižovat emise uhlíku CO 2, snižovat spotřeby energií, jíst zdravě a nejlépe bio, atd.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie FILOZOFIA NÍZKOENERGETICKEJ V STAVBY Nízkoenergetický standard bydlení

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU 23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU Lenka Houdová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1. Pasivní domy Ochrana životního prostředí

Více

od erodovaného stavitelství zpět k udržitelné architektuře

od erodovaného stavitelství zpět k udržitelné architektuře od erodovaného stavitelství zpět k udržitelné architektuře Úvod: stavitelství a energetika si přivlastnily péči o trvale udržitelný rozvoj: jak to dopadá na prostředí, vytvářené stavební činností člověka

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více