Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost"

Transkript

1 Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně vyspělých staveb Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. arch. Elżbieta Hřebecká Akad. arch. Pavel Hřebecký 02 /

2 Obsah : 1. Abstrakt 2. Úvod obecné pojetí udržitelnosti 3. Udržitelné pořizování staveb - historické a místní aspekty - současná praxe 4. Popis zkoumaného modelového případu 5. Teoretické parametry, okolnosti a podmínky srovnávání hypotéza - předpokládaný výsledek 6. Výsledky porovnání - konfrontace s realitou 7. Možné interpretace výsledků, shrnutí, závěr Abstrakt v současné stavební praxi se běžně uvažuje a hovoří o rekonstrukci budovy jako o celkově náročnějším, složitějším a dražším procesu než v případě novostavby. Na malém, ale reálném příkladu z naší architektonické a projektové praxe se pokusíme ověřit jaká je skutečnost. Zda se jedná o tvrzení podložené fakty, nebo o přežité myšlenkové klišé. Přestože jde o jednotlivý konkrétní případ, naším záměrem je najít principy a závěry, které platí obecně. Případně určit jaké okolnosti a aspekty ovlivňují rozhodování v této problematice. Porovnáme celkové bilance vstupů, vzájemný poměr - podíl vloženého materiálu a lidské práce z pohledu celkové ekonomické efektivity a trvalé udržitelnosti. 2

3 Obecné pojetí trvalé udržitelnosti Na úvod si neodpustíme obecné připomenutí naléhavé potřeby udržitelnosti nejen ve stavebnictví, ale především v celkovém nakládání se zdroji naší planety. Počet obyvatel Země dosáhl aktuálně v tomto roce čísla 7 mld. Tento trend se velmi pravděpodobně nezmění a někdy okolo r.2050 bude na planetě 10 mld lidí. Informace a vzdělání se obecně stávají dostupnější než kdy dříve, prodlužuje se také významně průměrná délka života. V důsledku toho roste počet lidí aktivně budujících relativně vysoké životní standardy inspirované vzory vyspělých, bohatých zemí. Jinými slovy, většina z těchto lidí bude vyžadovat, nárokovat si a očekávat vlastní dům nebo byt, v něm elektřinu, auto, ledničku, pračku, televizi, počítač, mobilní telefon ale i dovolenou, zdravotní péči a důchodové zajištění. Tato gigantická, globální poptávka generuje odpovídající nabídku a roztáčí stále znovu a s rostoucí energií mechanismy světové ekonomiky. Posouvá vývoj směrem ke globální spotřební společnosti. 3

4 Důsledkem je pak stále se zrychlující spotřebovávání a ničení přírodních zdrojů planety. Současné nejrozšířenější, obecně přijímané pojetí udržitelnosti říká: lidská společnost už nemá ve skutečnosti na výběr, jestliže vidíme evidentní devastaci a ničení přírodních zdrojů a nejsme schopni zodpovědně vyhodnotit jejich dopad na budoucnost, je nutné zůstat na straně bezpečnosti. Pokud se teď hned nezačneme chovat odpovědně a šetrně k naší planetě, můžeme velmi snadno a nepozorovaně překročit bod, kdy už záchrana nebude možná! Je životně důležité spotřebovávat pouze obnovitelné zdroje a to jen takovým tempem, které dovolí jejich úplnou obnovu. Proto je nutné neustále vyvíjet tlak, znovu a znovu poukazovat na problém, iniciovat procesy směřující k šetrnému a úspornému nakládání se zdroji. 4

5 Trvale udržitelné pořizování staveb Zúžíme-li záběr pohledu z globálního zpět na problematiku naší profese, tedy stavebnictví, téma č. 1 současnosti je jasné: úsporné, efektivní, nízkoenergetické, pasivní, nebo nulové stavby. Proces změn a inovací je zdá se nastartován a odbornou veřejností obecně přijímán. Potud vše v pořádku. Trvale udržitelné pořizování staveb však má v rámci oboru více různých poloh a podob. Jednou z nich je nepochybně i zhodnocení a využívání starších objektů a staveb po 1. etapě jejich životního cyklu, kdy již neslouží původnímu účelu, ať už kvůli opotřebení konstrukcí, degradaci materiálů anebo technické a morální zastaralosti a není již možné jejich užívání. Stavby obecně jsou v našich podmínkách stavěny poměrně kvalitně, s relativně vysokou trvanlivostí použitých materiálů. To je podmíněno mnoha souvislostmi historickými, sociálně kulturními, technickou vyspělostí, dostupností konkrétních materiálů i přírodními a klimatickými podmínkami. Přesněji řečeno trvanlivost jednotlivých částí stavby se velmi liší. Historické aspekty Podíváme-li se do historie, vidíme, že pořizování staveb přestavbou nebo využitím starších konstrukcí bylo zcela běžné a rozšířené napříč společností. Panovníci přestavovali paláce i katedrály, šlechta přebudovávala hrady a panství na zámky nebo venkovská sídla. I nevzdělaní venkované a zemědělci chápali, jak je výhodné využít již upravený a zpracovaný materiál ze zaniklých staveb. Románské stavby se přestavovaly a dostavovaly v gotickém slohu, gotika se měnila v renesanci nebo rovnou v baroko, a tak dál a dál staletími. Běžně při průzkumech historických staveb jsou nalézány a zdokumentovány fragmenty a části, které pocházejí z ještě starších období a epoch. Obecně lze říci, že fyzická životnost hmotné podstaty, konstrukční nosné soustavy většiny staveb u nás (převažuje cihelné, kamenné anebo smíšené zdivo, později beton) je vysoká, v řádu 100 a více let. To samo o sobě je jasnou a srozumitelnou pobídkou k rekonstruování, novému využití a zhodnocení již jednou vložené práce, energie a nákladů. Tento vklad minulosti je, nebo by teoreticky měl být dnes de fakto náskokem, konkurenční výhodou investora na startovní čáře projektu. 5

6 Současná stavební praxe V praxi jsme ale často konfrontováni s odlišnou realitou. Setkáváme se s odmítavým postojem developerů, investorů a vlastníků investičních nemovitostí k rekonstrukcím, přestavbám, úpravám. S nechutí k pracnému a namáhavému hledání nového využití starších objektů. Veřejnost má ještě v paměti nedávnou mediální kauzu bourání domu č na Václavském náměstí v Praze, nebo již provedenou demolici obchodního domu Ještěd (později Tesco) v centru Liberce. Mnozí do této kategorie řadí třeba i Krkonošské Petrovy boudy zničené úmyslným požárem. Tyto architektonicky cenné a výjimečné budovy jsou ale jen nejviditelnějšími a nejmarkantnějšími příklady z množství staveb, které stihne stejný osud. Neznáme všechna fakta a detaily ze zákulisí těchto případů a nedovolíme si tvrdit, že právě tato rozhodnutí byla mylná. Zároveň ale nepochybujeme, že k mnoha podobným omylům a špatným rozhodnutím skutečně dochází. Má stále navrch hluboce zakořeněný názor, že co je nové je automaticky lepší, cennější a hodnotnější? 6

7 Místní aspekty Zcela opačný trend je patrný v některých kultivovaných a vyspělých společnostech v našem okolí. Typické je třeba Švýcarsko nebo Rakousko, kde je do značné míry společensky neúnosné cokoli bourat a naopak nesmírná péče, invence a finanční prostředky jsou věnovány záchraně a využití původních staveb ale i jejich sebemenších prvků a detailů. Stáří a autentičnost stavby je vnímána jako skutečná a nenahraditelná hodnota, kterou nelze jen tak dokoupit někde v hobby-marketu, a jasně se promítá i do tržní ceny nemovitosti. A to neplatí zdaleka jen o výjimečných stavbách, ale i o zcela prostých a jednoduchých venkovských nebo hospodářských budovách. Nápadná a symptomatická je také odlišnost přístupu majitelů investičních nemovitostí = developerů od běžných malých vlastníků rodinných domů a drobných nemovitostí, kteří téměř vždy velmi lpí na zachování toho, co již bylo v minulých generacích pracně postaveno a přes různé technické potíže a úskalí si nedovolí již jednou zhmotněnou a realizovanou podstatu stavby zničit. Naším profesním i lidským vkladem by pak měla být trpělivá a postupná snaha měnit a kultivovat obecné vnímání a přijímání kulturně historické hodnoty staveb. 7

8 Popis posuzovaného modelového případu K zevrubnému prozkoumání této problematiky nás inspiroval příklad z naší praxe, kdy jsme shodou okolností měli příležitost navrhnout téměř identické objekty menšího bytového domu a to jednou jako rekonstrukci stávající stavby a jednou jako novostavbu náhradou za demolicí odstraněný objekt. Zároveň nám využití tohoto skutečného případu umožnilo získat nikoli teoretická, ale reálná data a čísla, a vneslo do studie potřebnou autenticitu a vypovídající hodnotu. Obytný soubor Nová Osada ve Slezské Ostravě byl vybudován jako dělnické sídliště v době rozvoje těžebního a ocelářského průmyslu ve 40. letech minulého století. Lokalita je dnes stabilizovaná, klidné okolí a vzrostlé stromy vytváří místy až parkový charakter. To společně s dobrou polohou mezi Ostravskou Zoo a čtvrtěmi rodinných domů dává dohromady silný potenciál atraktivity. 8

9 Naproti tomu kvalita a technická úroveň staveb je velmi nízká a celková zanedbanost až odpuzující. Nevyhovující je statika některých objektů, díky nedostatečnému založení. Nevyhovují tepelně technické parametry obvodových konstrukcí a výplně otvorů. Nevyhovuje technická infrastruktura, tedy vytápění, zdravotní instalace a elektroinstalace. Dispoziční uspořádání a orientace části bytů neodpovídá současným standardům, nejsou využita podkroví domů. Sečteno a podtrženo, z pohledu klasického investora developera ideální kandidát na kompletní likvidaci. Tedy stržení staveb, odvoz suti na skládku, případně k recyklaci, vyklizení a zplanýrování pozemku, a následně výstavba nového obytného souboru s maximálním vytěžením kapacity pozemku až na (případně i za) hranici únosnosti. Investorem v tomto případě je město, tedy veřejný subjekt, jehož hlavním zájmem není prvoplánově rychlý a maximalizovaný zisk, ale spíše by měl být v pravém smyslu slova dobrým hospodářem, šetrným, prozíravým a pečujícím o svěřený majetek. To je samozřejmě ideál, mnohdy však místo prozíravosti zafunguje podobně i omezený zdroj investičních prostředků. Faktem je že Nová Osada se neplánuje bourat, ale revitalizovat. Naskytla se nám tedy možnost, v praxi velmi ojedinělá, navrhnout a následně i porovnat 2 objekty, ne sice zcela identické, ale velmi podobné celkovými parametry, velikostí, funkční náplní, i architektonickým pojetím, které jsou ale pořízeny a realizovány různým způsobem. 9

10 Jak je možné vidět na situaci obytného souboru, celkem zde bylo postaveno 28 bytových domů. Střídají se 2 typové varianty domu, ale jejich odlišnosti jsou při zběžném pohledu téměř nerozeznatelné. Patrně kvůli podcenění složitých základových poměrů došlo již dříve k postupné destrukci a odstranění 2 původních domů. My jsme pak byli nuceni navrhnout demolici objektu SO.10 jehož stavebně technický stav už rekonstrukci nedovolil. V našem projektu byl nahrazen novostavbou shodných parametrů v modelové studii má označení SO.12. Všechny zbývající objekty byly zrekonstruovány a dostavěny. Tento případ je v naší studii zastoupen objektem SO.06. REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ NOVÁ OSADA - SITUACE 10

11 V rámci studie vycházíme z předpokladu - teze, že výchozí i finální stav obou případů je shodný. Tedy na počátku opotřebená, zchátralá stavba a na konci, výsledným produktem je dokončený objekt připravený k plnohodnotnému užívání. Pro zjednodušení a zpřehlednění však posuzujeme pouze fázi hlavní stavební výroba (=HSV), jinak řečeno hrubou stavbu objektu. Ta postihuje dostatečně hmotovou a konstrukční podstatu stavby s velkým podílem těžkých stavebních hmot a materiálů a z pohledu environmentálního je pro nás důležitější než dokončovací práce. Navíc je předpoklad, že dokončovací práce budou víceméně shodné, pokud i konečná podoba a vybavenost objektů je shodná. Chceme porovnat jednak celkové náklady na pořízení staveb v obou případech, ale také chceme rozložit celkovou cenu na jednotlivé složky, tedy především oddělit náklady na materiál a náklady na lidskou práci, případně další podstatné složky. Ty pak lze porovnat odděleně ale také porovnat jak se liší podíl jednotlivých složek v celkové ceně u obou případů. Pro tento účel je možné použít právě jen cenové srovnání, protože cena je společnou jednotkou, pomocí které lze vyjádřit jak hodnotu materiálu, tak i hodnotu práce. Jednotky používané standardně v rozpočtech staveb pro materiál, tedy - kg, tuny, m 2, m 3 nelze porovnávat a sčítat s jednotkami pracnosti Nhod (= normohodiny). Naším hlavním cílem je prokázat, nebo potvrdit předpoklad, že nižší cena a vyšší ekonomická efektivita jsou téměř vždy, až na výjimky, na straně rekonstrukce oproti novostavbě. Někde se prostě musí projevit efekt již v minulosti do stavby vložené hmoty a energie, a naopak náklady spojené s novostavbou musí zahrnovat i odstranění a likvidaci, nebo recyklaci původní stavby. Chceme ovšem vzít v úvahu i další aspekty, které je nutné zahrnout do celkové bilance pro a proti. Ne vždy jsou okolnosti jednoznačné. Pro odstranění stavby a její nahrazení novostavbou mohou být natolik závažné důvody, že převáží i výše popsané ekonomické výhody. Především to může být technická nezpůsobilost původních konstrukcí, nebo prostorová skladba a charakteristika neumožňuje dosáhnout požadované funkční parametry přestavby. Případně mohou být i důvody nadřazené, například urbanistické, nebo kulturně společenského charakteru, kdy stavba brání jiné stavbě nebo souboru staveb s vyšší společenskou prioritou. Velkou neznámou je u nás téma likvidace panelových domů, které zatím až na ojedinělý případ, nebyly provedeny a jejich ekonomické parametry by stály za samostatný průzkum. Životnost železobetonových konstrukcí je sice velmi vysoká, ale hlavní nedostatek sídlišť, tedy nevhodná urbanistická konfigurace, hmotová uniformita mimo lidské měřítko a malá variabilita bytů, by mnohde, v zájmu zlepšení celkového prostředí, ospravedlnily i rozsáhlejší zásahy. 14

12 Pro potřeby této studie byly vytvořeny srovnávací položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů - pro fázi hrubé stavby. Použitý rozpočtový software EURO_CALC 3 skládá výsledné ceny z většího počtu dílčích částí, které byly pro přehlednost a čitelnost zahrnuty a sloučeny do celkových kategorií: stavební práce / stavební materiál / ostatní Výsledky srovnání kontrolních rozpočtů - tabulky 15

13 Rekapitulace nákladů stavby fáze hrubé stavby (HSV), ceny jsou uváděny bez DPH Výsledky porovnání kontrolních rozpočtů grafy Tab.1 porovnání pracnosti; pouze hrubá stavba objektu (HSV) 2,5 Tab.1 - porovnání pracnosti (pouze HSV) cena - mil kč 2 1,5 1 1,973536mil 8300 Nhod 1,893259mil 5232 Nhod 0,5 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 1, mil 1, mil 16

14 Tab.1a porovnání pracnosti; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.1a - porovnání pracnosti - podílové 2,5 2 cena - mil kč 1,5 1 1, mil Nhod 1, mil Nhod 0,5 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 1, mil 1, mil Tab.2 porovnání spotřeby/ceny materiálu; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.2 - porovnání spotřeby/ceny materiálu (pouze HSV) 5 4,5 4 4, mil cena - mil kč 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2, mil REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 2, mil 4, mil 17

15 Tab.2a porovnání spotřeby/ceny materiálu; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.2a - porovnání spotřeby/ceny materiálu - podílové 5 4,5 4 1, mil -demolice cena - mil kč 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0, mil -demontáž 1, mil stavební materiál 3, mil stavební materiál 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 2, mil 4, mil Tab.3 porovnání celkových nákladů; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.3 - celkové porovnání nákladů (pouze HSV) 8 7 7, mil 6 cena - mil kč , mil REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 4, mil 7, mil 18

16 Tab.3a porovnání celkových nákladů (pouze HSV) Tab.3a - celkové porovnání nákladů - podílové , mil stavební práce 27% cena - mil kč , mil stavební práce 45% 4, mil stavební materiál 62% 2 1 2, mil stavební materiál 46% 0 0, mil -ostatní 0, mil -ostatní REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 4, mil 7, mil Tab.4 porovnání celkových nákladů - rekonstrukce x (pouze) novostavba (bez započtení demolice) Tab.4 -celkové porovnání nákladů 6 cena - mil kč , mil stavební práce 45% 2, mil stavební materiál 46% 1, mil stavební práce 28% 3, mil stavební materiál 66% 0 0, mil -ostatní 0, mil -ostatní REKONSTRUKCE_SO.06 NOVOSTAVBA_SO.12 4, mil 4, mil 19

17 Tab.5 porovnání celkových nákladů se započtením dokončovacích prací HSV + PSV (- odhad shodně cca 6 mil pro oba případy) 14 Tab.5 - celkové porovnání nákladů (HSV + PSV) cena - mil kč ,0 mil PSV -dokončovací práce 58% 4, mil HSV -hrubá stavba 42% REKONSTRUKCE_SO.06 6, 0 mil PSV -dokončovací práce 46% 7, mil HSV -hrubá stavba 54% demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 10, mil 13, mil Tab.6 porovnání nákladů; demolice rozebíráním x demolice jiným způsobem Tab.6 - celkové porovnání nákladů - strukturované 3 cena - mil kč 2,5 2 1,5 1 0, mil ostatní 0, mil práce 1, mil materiál 0, mil ostatní 0, mil -práce 1, mil materiál 0,5 0 DEMOLICE postupným rozebíráním_so.10a DEMOLICE jiným způsobem_so.10b 2, mil 2, mil 20

18 Demolice stavby byla oceněna dvěma možnými postupy: 1. pracnějším rozebíráním, kdy ale vzniká již částečně vytříděný stavební odpad 2. rychlejším bouráním pomocí těžké mechanizace, celková doba je kratší, cena je pak vyšší 21

19 Závěr - výsledky srovnávání jejich možné interpretace Výsledky posuzovaných příkladů celkem jednoznačně potvrzují výchozí předpoklad. Rekonstrukce staršího objektu je výhodnějším způsobem pořízení nové kvality než novostavba. kritérium ceny: celková cena za rekonstrukci je podstatně nižší, ve fázi hrubé stavby až cca o - 40%. Pokud bychom odhadem doplnili porovnání i o náklady na dokončovací práce, rozdíl se sice sníží, ale stále je významných cca 20% oproti novostavbě s demolicí. V našem případě rekonstrukce zahrnovala i poměrně složité pracovní postupy a technologie, například postupné podbetonování základů, a není tedy možné tvrdit, že byl záměrně vybrán nenáročný a jednoduchý případ. Samozřejmě existují i případy opačné, tedy velmi drahé rekonstrukce, například památkově chráněných staveb. Z našeho příkladu si dovolíme odvodit, že min 50%, ale spíše více rekonstrukcí běžných civilních, občanských a bytových staveb, se pohybuje v obdobných cenových poměrech, jako v našem případě. Dokonce, i když porovnáváme rekonstrukci pouze se samotnou novostavbou, bez zatížení předchozí demolicí, i tehdy je rekonstrukce levnější variantou. kritérium práce, pracnosti: z výsledků je patrný znatelně vyšší objem podíl lidské práce v případě rekonstrukce, především pokud sledujeme celkové množství normohodin (Nhod). Tento fakt má mnoho aspektů a dopadů, které nemusí být na první pohled zřejmé. V regionu, který trpí vysokou nezaměstnaností, zároveň silným znečištěním a zatížením životního prostředí, a navíc relativně vysokým počtem zanedbaných staveb v havarijním stavu, může toto být významným přínosem. Jde téměř o jakýsi win/win/win efekt, zahrnující zvýšení zaměstnanosti, snížení sociálního tlaku a napětí, nižší ekologickou zátěž díky snížení těžké výroby a dopravy. Přitom se zlepšuje kvalita prostředí, tedy staveb i například bydlení a to vše za vynaložení nižších investičních nákladů. kritérium spotřeby materiálu, z výsledkových grafů vyplývá určitá provázanost sledovaných kritérií. Vidíme relaci, vzájemnou souvislost mezi zvyšováním sumy vložené lidské práce a snižováním množství spotřebovaného materiálu. Analýza a vyhodnocení těchto aspektů je již částečně mimo záběr této studie. Intuitivně však cítíme environmentální a ekologický přínos, pokud se ve větším měřítku začne ve stavebnictví měnit poměr mezi vloženým materiálem a prací ve prospěch práce. 22

20 Závěr - shrnutí Přes všechny možné a myslitelné výhrady, výjimky, odlišnosti, anomálie a netypické případy, které se ve stavební praxi samozřejmě mohou objevit, považujeme popsané principy za podložené a reálné. Přesto, že jsme posuzovali jednotlivý poměrně malý případ stavební rekonstrukce, jeho charakteristika je dostatečně univerzální a přenosná na významný počet jiných, i větších staveb. Jestliže současný stav ve stavebnictví tyto skutečnosti a tento potenciál neakceptuje a neřídí se jimi, je potřeba hledat příčiny někde mimo vlastní obor. Nabízí se otázky, zda vůbec existuje společenská a politická vůle a zájem změnit například legislativu která zůstává pozadu za vývojem, vytvářet motivační, pozitivní a vstřícné prostředí pro hledání nových cest a postupů jak chránit tuto zemi, tento světadíl, tuto planetu před devastací a zničením? 23

21 Použité zdroje informací: - Projekt: Revitalizace bytových domů Nová Osada / Slezská Ostrava / dokumentace k územnímu řízení / autor: MS architekti s.r.o./ms architektura a design s.r.o. / 12/ Software EuroCALC 3 pro tvorbu rozpočtů stavebních prací - Zdroje informací volně dostupné na internetu, například Wikipedia atd. 24

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více