Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost"

Transkript

1 Rekonstrukce budovy versus její demolice a nahrazení novostavbou stejných parametrů celková ekonomická efektivita a trvalá udržitelnost Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně vyspělých staveb Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. arch. Elżbieta Hřebecká Akad. arch. Pavel Hřebecký 02 /

2 Obsah : 1. Abstrakt 2. Úvod obecné pojetí udržitelnosti 3. Udržitelné pořizování staveb - historické a místní aspekty - současná praxe 4. Popis zkoumaného modelového případu 5. Teoretické parametry, okolnosti a podmínky srovnávání hypotéza - předpokládaný výsledek 6. Výsledky porovnání - konfrontace s realitou 7. Možné interpretace výsledků, shrnutí, závěr Abstrakt v současné stavební praxi se běžně uvažuje a hovoří o rekonstrukci budovy jako o celkově náročnějším, složitějším a dražším procesu než v případě novostavby. Na malém, ale reálném příkladu z naší architektonické a projektové praxe se pokusíme ověřit jaká je skutečnost. Zda se jedná o tvrzení podložené fakty, nebo o přežité myšlenkové klišé. Přestože jde o jednotlivý konkrétní případ, naším záměrem je najít principy a závěry, které platí obecně. Případně určit jaké okolnosti a aspekty ovlivňují rozhodování v této problematice. Porovnáme celkové bilance vstupů, vzájemný poměr - podíl vloženého materiálu a lidské práce z pohledu celkové ekonomické efektivity a trvalé udržitelnosti. 2

3 Obecné pojetí trvalé udržitelnosti Na úvod si neodpustíme obecné připomenutí naléhavé potřeby udržitelnosti nejen ve stavebnictví, ale především v celkovém nakládání se zdroji naší planety. Počet obyvatel Země dosáhl aktuálně v tomto roce čísla 7 mld. Tento trend se velmi pravděpodobně nezmění a někdy okolo r.2050 bude na planetě 10 mld lidí. Informace a vzdělání se obecně stávají dostupnější než kdy dříve, prodlužuje se také významně průměrná délka života. V důsledku toho roste počet lidí aktivně budujících relativně vysoké životní standardy inspirované vzory vyspělých, bohatých zemí. Jinými slovy, většina z těchto lidí bude vyžadovat, nárokovat si a očekávat vlastní dům nebo byt, v něm elektřinu, auto, ledničku, pračku, televizi, počítač, mobilní telefon ale i dovolenou, zdravotní péči a důchodové zajištění. Tato gigantická, globální poptávka generuje odpovídající nabídku a roztáčí stále znovu a s rostoucí energií mechanismy světové ekonomiky. Posouvá vývoj směrem ke globální spotřební společnosti. 3

4 Důsledkem je pak stále se zrychlující spotřebovávání a ničení přírodních zdrojů planety. Současné nejrozšířenější, obecně přijímané pojetí udržitelnosti říká: lidská společnost už nemá ve skutečnosti na výběr, jestliže vidíme evidentní devastaci a ničení přírodních zdrojů a nejsme schopni zodpovědně vyhodnotit jejich dopad na budoucnost, je nutné zůstat na straně bezpečnosti. Pokud se teď hned nezačneme chovat odpovědně a šetrně k naší planetě, můžeme velmi snadno a nepozorovaně překročit bod, kdy už záchrana nebude možná! Je životně důležité spotřebovávat pouze obnovitelné zdroje a to jen takovým tempem, které dovolí jejich úplnou obnovu. Proto je nutné neustále vyvíjet tlak, znovu a znovu poukazovat na problém, iniciovat procesy směřující k šetrnému a úspornému nakládání se zdroji. 4

5 Trvale udržitelné pořizování staveb Zúžíme-li záběr pohledu z globálního zpět na problematiku naší profese, tedy stavebnictví, téma č. 1 současnosti je jasné: úsporné, efektivní, nízkoenergetické, pasivní, nebo nulové stavby. Proces změn a inovací je zdá se nastartován a odbornou veřejností obecně přijímán. Potud vše v pořádku. Trvale udržitelné pořizování staveb však má v rámci oboru více různých poloh a podob. Jednou z nich je nepochybně i zhodnocení a využívání starších objektů a staveb po 1. etapě jejich životního cyklu, kdy již neslouží původnímu účelu, ať už kvůli opotřebení konstrukcí, degradaci materiálů anebo technické a morální zastaralosti a není již možné jejich užívání. Stavby obecně jsou v našich podmínkách stavěny poměrně kvalitně, s relativně vysokou trvanlivostí použitých materiálů. To je podmíněno mnoha souvislostmi historickými, sociálně kulturními, technickou vyspělostí, dostupností konkrétních materiálů i přírodními a klimatickými podmínkami. Přesněji řečeno trvanlivost jednotlivých částí stavby se velmi liší. Historické aspekty Podíváme-li se do historie, vidíme, že pořizování staveb přestavbou nebo využitím starších konstrukcí bylo zcela běžné a rozšířené napříč společností. Panovníci přestavovali paláce i katedrály, šlechta přebudovávala hrady a panství na zámky nebo venkovská sídla. I nevzdělaní venkované a zemědělci chápali, jak je výhodné využít již upravený a zpracovaný materiál ze zaniklých staveb. Románské stavby se přestavovaly a dostavovaly v gotickém slohu, gotika se měnila v renesanci nebo rovnou v baroko, a tak dál a dál staletími. Běžně při průzkumech historických staveb jsou nalézány a zdokumentovány fragmenty a části, které pocházejí z ještě starších období a epoch. Obecně lze říci, že fyzická životnost hmotné podstaty, konstrukční nosné soustavy většiny staveb u nás (převažuje cihelné, kamenné anebo smíšené zdivo, později beton) je vysoká, v řádu 100 a více let. To samo o sobě je jasnou a srozumitelnou pobídkou k rekonstruování, novému využití a zhodnocení již jednou vložené práce, energie a nákladů. Tento vklad minulosti je, nebo by teoreticky měl být dnes de fakto náskokem, konkurenční výhodou investora na startovní čáře projektu. 5

6 Současná stavební praxe V praxi jsme ale často konfrontováni s odlišnou realitou. Setkáváme se s odmítavým postojem developerů, investorů a vlastníků investičních nemovitostí k rekonstrukcím, přestavbám, úpravám. S nechutí k pracnému a namáhavému hledání nového využití starších objektů. Veřejnost má ještě v paměti nedávnou mediální kauzu bourání domu č na Václavském náměstí v Praze, nebo již provedenou demolici obchodního domu Ještěd (později Tesco) v centru Liberce. Mnozí do této kategorie řadí třeba i Krkonošské Petrovy boudy zničené úmyslným požárem. Tyto architektonicky cenné a výjimečné budovy jsou ale jen nejviditelnějšími a nejmarkantnějšími příklady z množství staveb, které stihne stejný osud. Neznáme všechna fakta a detaily ze zákulisí těchto případů a nedovolíme si tvrdit, že právě tato rozhodnutí byla mylná. Zároveň ale nepochybujeme, že k mnoha podobným omylům a špatným rozhodnutím skutečně dochází. Má stále navrch hluboce zakořeněný názor, že co je nové je automaticky lepší, cennější a hodnotnější? 6

7 Místní aspekty Zcela opačný trend je patrný v některých kultivovaných a vyspělých společnostech v našem okolí. Typické je třeba Švýcarsko nebo Rakousko, kde je do značné míry společensky neúnosné cokoli bourat a naopak nesmírná péče, invence a finanční prostředky jsou věnovány záchraně a využití původních staveb ale i jejich sebemenších prvků a detailů. Stáří a autentičnost stavby je vnímána jako skutečná a nenahraditelná hodnota, kterou nelze jen tak dokoupit někde v hobby-marketu, a jasně se promítá i do tržní ceny nemovitosti. A to neplatí zdaleka jen o výjimečných stavbách, ale i o zcela prostých a jednoduchých venkovských nebo hospodářských budovách. Nápadná a symptomatická je také odlišnost přístupu majitelů investičních nemovitostí = developerů od běžných malých vlastníků rodinných domů a drobných nemovitostí, kteří téměř vždy velmi lpí na zachování toho, co již bylo v minulých generacích pracně postaveno a přes různé technické potíže a úskalí si nedovolí již jednou zhmotněnou a realizovanou podstatu stavby zničit. Naším profesním i lidským vkladem by pak měla být trpělivá a postupná snaha měnit a kultivovat obecné vnímání a přijímání kulturně historické hodnoty staveb. 7

8 Popis posuzovaného modelového případu K zevrubnému prozkoumání této problematiky nás inspiroval příklad z naší praxe, kdy jsme shodou okolností měli příležitost navrhnout téměř identické objekty menšího bytového domu a to jednou jako rekonstrukci stávající stavby a jednou jako novostavbu náhradou za demolicí odstraněný objekt. Zároveň nám využití tohoto skutečného případu umožnilo získat nikoli teoretická, ale reálná data a čísla, a vneslo do studie potřebnou autenticitu a vypovídající hodnotu. Obytný soubor Nová Osada ve Slezské Ostravě byl vybudován jako dělnické sídliště v době rozvoje těžebního a ocelářského průmyslu ve 40. letech minulého století. Lokalita je dnes stabilizovaná, klidné okolí a vzrostlé stromy vytváří místy až parkový charakter. To společně s dobrou polohou mezi Ostravskou Zoo a čtvrtěmi rodinných domů dává dohromady silný potenciál atraktivity. 8

9 Naproti tomu kvalita a technická úroveň staveb je velmi nízká a celková zanedbanost až odpuzující. Nevyhovující je statika některých objektů, díky nedostatečnému založení. Nevyhovují tepelně technické parametry obvodových konstrukcí a výplně otvorů. Nevyhovuje technická infrastruktura, tedy vytápění, zdravotní instalace a elektroinstalace. Dispoziční uspořádání a orientace části bytů neodpovídá současným standardům, nejsou využita podkroví domů. Sečteno a podtrženo, z pohledu klasického investora developera ideální kandidát na kompletní likvidaci. Tedy stržení staveb, odvoz suti na skládku, případně k recyklaci, vyklizení a zplanýrování pozemku, a následně výstavba nového obytného souboru s maximálním vytěžením kapacity pozemku až na (případně i za) hranici únosnosti. Investorem v tomto případě je město, tedy veřejný subjekt, jehož hlavním zájmem není prvoplánově rychlý a maximalizovaný zisk, ale spíše by měl být v pravém smyslu slova dobrým hospodářem, šetrným, prozíravým a pečujícím o svěřený majetek. To je samozřejmě ideál, mnohdy však místo prozíravosti zafunguje podobně i omezený zdroj investičních prostředků. Faktem je že Nová Osada se neplánuje bourat, ale revitalizovat. Naskytla se nám tedy možnost, v praxi velmi ojedinělá, navrhnout a následně i porovnat 2 objekty, ne sice zcela identické, ale velmi podobné celkovými parametry, velikostí, funkční náplní, i architektonickým pojetím, které jsou ale pořízeny a realizovány různým způsobem. 9

10 Jak je možné vidět na situaci obytného souboru, celkem zde bylo postaveno 28 bytových domů. Střídají se 2 typové varianty domu, ale jejich odlišnosti jsou při zběžném pohledu téměř nerozeznatelné. Patrně kvůli podcenění složitých základových poměrů došlo již dříve k postupné destrukci a odstranění 2 původních domů. My jsme pak byli nuceni navrhnout demolici objektu SO.10 jehož stavebně technický stav už rekonstrukci nedovolil. V našem projektu byl nahrazen novostavbou shodných parametrů v modelové studii má označení SO.12. Všechny zbývající objekty byly zrekonstruovány a dostavěny. Tento případ je v naší studii zastoupen objektem SO.06. REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ NOVÁ OSADA - SITUACE 10

11 V rámci studie vycházíme z předpokladu - teze, že výchozí i finální stav obou případů je shodný. Tedy na počátku opotřebená, zchátralá stavba a na konci, výsledným produktem je dokončený objekt připravený k plnohodnotnému užívání. Pro zjednodušení a zpřehlednění však posuzujeme pouze fázi hlavní stavební výroba (=HSV), jinak řečeno hrubou stavbu objektu. Ta postihuje dostatečně hmotovou a konstrukční podstatu stavby s velkým podílem těžkých stavebních hmot a materiálů a z pohledu environmentálního je pro nás důležitější než dokončovací práce. Navíc je předpoklad, že dokončovací práce budou víceméně shodné, pokud i konečná podoba a vybavenost objektů je shodná. Chceme porovnat jednak celkové náklady na pořízení staveb v obou případech, ale také chceme rozložit celkovou cenu na jednotlivé složky, tedy především oddělit náklady na materiál a náklady na lidskou práci, případně další podstatné složky. Ty pak lze porovnat odděleně ale také porovnat jak se liší podíl jednotlivých složek v celkové ceně u obou případů. Pro tento účel je možné použít právě jen cenové srovnání, protože cena je společnou jednotkou, pomocí které lze vyjádřit jak hodnotu materiálu, tak i hodnotu práce. Jednotky používané standardně v rozpočtech staveb pro materiál, tedy - kg, tuny, m 2, m 3 nelze porovnávat a sčítat s jednotkami pracnosti Nhod (= normohodiny). Naším hlavním cílem je prokázat, nebo potvrdit předpoklad, že nižší cena a vyšší ekonomická efektivita jsou téměř vždy, až na výjimky, na straně rekonstrukce oproti novostavbě. Někde se prostě musí projevit efekt již v minulosti do stavby vložené hmoty a energie, a naopak náklady spojené s novostavbou musí zahrnovat i odstranění a likvidaci, nebo recyklaci původní stavby. Chceme ovšem vzít v úvahu i další aspekty, které je nutné zahrnout do celkové bilance pro a proti. Ne vždy jsou okolnosti jednoznačné. Pro odstranění stavby a její nahrazení novostavbou mohou být natolik závažné důvody, že převáží i výše popsané ekonomické výhody. Především to může být technická nezpůsobilost původních konstrukcí, nebo prostorová skladba a charakteristika neumožňuje dosáhnout požadované funkční parametry přestavby. Případně mohou být i důvody nadřazené, například urbanistické, nebo kulturně společenského charakteru, kdy stavba brání jiné stavbě nebo souboru staveb s vyšší společenskou prioritou. Velkou neznámou je u nás téma likvidace panelových domů, které zatím až na ojedinělý případ, nebyly provedeny a jejich ekonomické parametry by stály za samostatný průzkum. Životnost železobetonových konstrukcí je sice velmi vysoká, ale hlavní nedostatek sídlišť, tedy nevhodná urbanistická konfigurace, hmotová uniformita mimo lidské měřítko a malá variabilita bytů, by mnohde, v zájmu zlepšení celkového prostředí, ospravedlnily i rozsáhlejší zásahy. 14

12 Pro potřeby této studie byly vytvořeny srovnávací položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů - pro fázi hrubé stavby. Použitý rozpočtový software EURO_CALC 3 skládá výsledné ceny z většího počtu dílčích částí, které byly pro přehlednost a čitelnost zahrnuty a sloučeny do celkových kategorií: stavební práce / stavební materiál / ostatní Výsledky srovnání kontrolních rozpočtů - tabulky 15

13 Rekapitulace nákladů stavby fáze hrubé stavby (HSV), ceny jsou uváděny bez DPH Výsledky porovnání kontrolních rozpočtů grafy Tab.1 porovnání pracnosti; pouze hrubá stavba objektu (HSV) 2,5 Tab.1 - porovnání pracnosti (pouze HSV) cena - mil kč 2 1,5 1 1,973536mil 8300 Nhod 1,893259mil 5232 Nhod 0,5 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 1, mil 1, mil 16

14 Tab.1a porovnání pracnosti; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.1a - porovnání pracnosti - podílové 2,5 2 cena - mil kč 1,5 1 1, mil Nhod 1, mil Nhod 0,5 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 1, mil 1, mil Tab.2 porovnání spotřeby/ceny materiálu; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.2 - porovnání spotřeby/ceny materiálu (pouze HSV) 5 4,5 4 4, mil cena - mil kč 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2, mil REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 2, mil 4, mil 17

15 Tab.2a porovnání spotřeby/ceny materiálu; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.2a - porovnání spotřeby/ceny materiálu - podílové 5 4,5 4 1, mil -demolice cena - mil kč 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0, mil -demontáž 1, mil stavební materiál 3, mil stavební materiál 0 REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 2, mil 4, mil Tab.3 porovnání celkových nákladů; pouze hrubá stavba objektu (HSV) Tab.3 - celkové porovnání nákladů (pouze HSV) 8 7 7, mil 6 cena - mil kč , mil REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 4, mil 7, mil 18

16 Tab.3a porovnání celkových nákladů (pouze HSV) Tab.3a - celkové porovnání nákladů - podílové , mil stavební práce 27% cena - mil kč , mil stavební práce 45% 4, mil stavební materiál 62% 2 1 2, mil stavební materiál 46% 0 0, mil -ostatní 0, mil -ostatní REKONSTRUKCE_SO.06 demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 4, mil 7, mil Tab.4 porovnání celkových nákladů - rekonstrukce x (pouze) novostavba (bez započtení demolice) Tab.4 -celkové porovnání nákladů 6 cena - mil kč , mil stavební práce 45% 2, mil stavební materiál 46% 1, mil stavební práce 28% 3, mil stavební materiál 66% 0 0, mil -ostatní 0, mil -ostatní REKONSTRUKCE_SO.06 NOVOSTAVBA_SO.12 4, mil 4, mil 19

17 Tab.5 porovnání celkových nákladů se započtením dokončovacích prací HSV + PSV (- odhad shodně cca 6 mil pro oba případy) 14 Tab.5 - celkové porovnání nákladů (HSV + PSV) cena - mil kč ,0 mil PSV -dokončovací práce 58% 4, mil HSV -hrubá stavba 42% REKONSTRUKCE_SO.06 6, 0 mil PSV -dokončovací práce 46% 7, mil HSV -hrubá stavba 54% demolice + NOVOSTAVBA_SO.10a+SO.12 10, mil 13, mil Tab.6 porovnání nákladů; demolice rozebíráním x demolice jiným způsobem Tab.6 - celkové porovnání nákladů - strukturované 3 cena - mil kč 2,5 2 1,5 1 0, mil ostatní 0, mil práce 1, mil materiál 0, mil ostatní 0, mil -práce 1, mil materiál 0,5 0 DEMOLICE postupným rozebíráním_so.10a DEMOLICE jiným způsobem_so.10b 2, mil 2, mil 20

18 Demolice stavby byla oceněna dvěma možnými postupy: 1. pracnějším rozebíráním, kdy ale vzniká již částečně vytříděný stavební odpad 2. rychlejším bouráním pomocí těžké mechanizace, celková doba je kratší, cena je pak vyšší 21

19 Závěr - výsledky srovnávání jejich možné interpretace Výsledky posuzovaných příkladů celkem jednoznačně potvrzují výchozí předpoklad. Rekonstrukce staršího objektu je výhodnějším způsobem pořízení nové kvality než novostavba. kritérium ceny: celková cena za rekonstrukci je podstatně nižší, ve fázi hrubé stavby až cca o - 40%. Pokud bychom odhadem doplnili porovnání i o náklady na dokončovací práce, rozdíl se sice sníží, ale stále je významných cca 20% oproti novostavbě s demolicí. V našem případě rekonstrukce zahrnovala i poměrně složité pracovní postupy a technologie, například postupné podbetonování základů, a není tedy možné tvrdit, že byl záměrně vybrán nenáročný a jednoduchý případ. Samozřejmě existují i případy opačné, tedy velmi drahé rekonstrukce, například památkově chráněných staveb. Z našeho příkladu si dovolíme odvodit, že min 50%, ale spíše více rekonstrukcí běžných civilních, občanských a bytových staveb, se pohybuje v obdobných cenových poměrech, jako v našem případě. Dokonce, i když porovnáváme rekonstrukci pouze se samotnou novostavbou, bez zatížení předchozí demolicí, i tehdy je rekonstrukce levnější variantou. kritérium práce, pracnosti: z výsledků je patrný znatelně vyšší objem podíl lidské práce v případě rekonstrukce, především pokud sledujeme celkové množství normohodin (Nhod). Tento fakt má mnoho aspektů a dopadů, které nemusí být na první pohled zřejmé. V regionu, který trpí vysokou nezaměstnaností, zároveň silným znečištěním a zatížením životního prostředí, a navíc relativně vysokým počtem zanedbaných staveb v havarijním stavu, může toto být významným přínosem. Jde téměř o jakýsi win/win/win efekt, zahrnující zvýšení zaměstnanosti, snížení sociálního tlaku a napětí, nižší ekologickou zátěž díky snížení těžké výroby a dopravy. Přitom se zlepšuje kvalita prostředí, tedy staveb i například bydlení a to vše za vynaložení nižších investičních nákladů. kritérium spotřeby materiálu, z výsledkových grafů vyplývá určitá provázanost sledovaných kritérií. Vidíme relaci, vzájemnou souvislost mezi zvyšováním sumy vložené lidské práce a snižováním množství spotřebovaného materiálu. Analýza a vyhodnocení těchto aspektů je již částečně mimo záběr této studie. Intuitivně však cítíme environmentální a ekologický přínos, pokud se ve větším měřítku začne ve stavebnictví měnit poměr mezi vloženým materiálem a prací ve prospěch práce. 22

20 Závěr - shrnutí Přes všechny možné a myslitelné výhrady, výjimky, odlišnosti, anomálie a netypické případy, které se ve stavební praxi samozřejmě mohou objevit, považujeme popsané principy za podložené a reálné. Přesto, že jsme posuzovali jednotlivý poměrně malý případ stavební rekonstrukce, jeho charakteristika je dostatečně univerzální a přenosná na významný počet jiných, i větších staveb. Jestliže současný stav ve stavebnictví tyto skutečnosti a tento potenciál neakceptuje a neřídí se jimi, je potřeba hledat příčiny někde mimo vlastní obor. Nabízí se otázky, zda vůbec existuje společenská a politická vůle a zájem změnit například legislativu která zůstává pozadu za vývojem, vytvářet motivační, pozitivní a vstřícné prostředí pro hledání nových cest a postupů jak chránit tuto zemi, tento světadíl, tuto planetu před devastací a zničením? 23

21 Použité zdroje informací: - Projekt: Revitalizace bytových domů Nová Osada / Slezská Ostrava / dokumentace k územnímu řízení / autor: MS architekti s.r.o./ms architektura a design s.r.o. / 12/ Software EuroCALC 3 pro tvorbu rozpočtů stavebních prací - Zdroje informací volně dostupné na internetu, například Wikipedia atd. 24

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán

ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Zdravé město Litoměř ěřice Místní a standardizované ukazatele, vazba na strategický plán Celostátní seminář MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITNÍ OBCI Ústí nad Labem, 10. července 2007 Místní Agenda 21 -

Více

Operační program podnikání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II NEMOVITOSTI: ZÁKLADNÍ INFORMACE - SHRNUTÍ

Operační program podnikání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II NEMOVITOSTI: ZÁKLADNÍ INFORMACE - SHRNUTÍ Operační program ání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu atelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Novinky 2009: V roce 2009 jsme se Vám rozhodli nabídnout služby a produkt s ještě

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec,

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh

Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh Prezentace: Dopady požadavků na energetickou efektivitu na realitní trh Ing. Miroslav Linhart Ing.arch.& Ing. Filip Endal Deloitte. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu BEFFA

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Znalecký posudek 959-43/2012

Znalecký posudek 959-43/2012 Znalecký posudek 959-43/2012 o ceně nemovitostí na LV č. 91 pozemků p.č. 527; 532; 533/1 ; vše v obci Ruda nad Moravou, katastrální území Hrabenov, okres Šumperk; spoluvlastnického podílu ve výši ½, cena

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Rychlé představení projektu Přestavení lokality, objektu Přestavení lokality, objektu Stav objektu Původní nezateplený,

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Kritéria pro výběr projektů přijímaných v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků

Kritéria pro výběr projektů přijímaných v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků Kritéria pro výběr projektů přijímaných v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků 1. Neinvestiční podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a poradenství Kritéria

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Metodika komplexního hodnocení budov

Metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ Metodika komplexního hodnocení budov Vznik metodiky Fsv ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, pracovní skupina SUBSTANCE spolupráce: -iisbe -CSBS (iisbe Czech)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.03

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.03 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.03 Ročník: ZD 3 Tematická oblast: Přestavby budov Tematický okruh: Úvod do předmětu Téma: 1 / 3 Přezkoušení z T 1, opakování okruhu Zpracoval: Robert Sventek Datum

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ OMÍTKY VZTAH PENĚZ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Všude kolem sebe slyšíme, že je potřeba chránit životní prostředí, snižovat emise uhlíku CO 2, snižovat spotřeby energií, jíst zdravě a nejlépe bio, atd.

Více

Odborné vyjádření č. 1/5-2013

Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Odborné vyjádření č. 1/5-2013 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty bytu 3+1 na sídlišti Františkov, zapsané v KN na LV č. 111 pro obec 563889 - LIBEREC a katastrální území 682233

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU BŘEVNICKÁ 1584-6, CHOTĚBOŘ MÍSTO STAVBY CHOTĚBOŘ, BYTOVÝ DŮM BŘEVNICKÁ UL. Č.P. 1584-6 INVESTOR Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, -zastoupené

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

od erodovaného stavitelství zpět k udržitelné architektuře

od erodovaného stavitelství zpět k udržitelné architektuře od erodovaného stavitelství zpět k udržitelné architektuře Úvod: stavitelství a energetika si přivlastnily péči o trvale udržitelný rozvoj: jak to dopadá na prostředí, vytvářené stavební činností člověka

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011 SBToolCZ a návrh obvodových plášťů Ing. Martin Vonka, Ph.D., Ing. Jan Tripes Národní platforma SBToolCZ SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí se sada (30-50) kritérií z oblasti

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

STAVEBNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA PŘI SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PRAXI

STAVEBNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA PŘI SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PRAXI STAVEBNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA PŘI SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PRAXI Ing. Pavel Zídek A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, 160 00 Praha 6, zidek@awal.cz Téma přednášky vědomě vybočuje z technické roviny

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více