Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, Přerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov"

Transkript

1 Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, Přerov Ředitelství SŠZe Přerov vydává na základě platných předpisů VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků v době mimo vyučování. Žák se svým dobrovolným rozhodnutím k pobytu na DM SŠZe Přerov zavazuje plnit všechny povinnosti stanovené tímto vnitřním řádem. Řízení práce domova Domov zřízený jako mimoškolní výchovné zařízení řídí ředitel SŠZe. Domov je součástí střední školy zemědělské. Vedoucí vychovatel je zástupcem ředitele pro práci v domově. Vychovatel zajišťuje výchovu a vzdělávání svěřených žáků a odpovídá za inventář přidělený skupině. Umístění a propouštění žáků Právní nárok na umístění v domově žák nemá. Přihlášku do domova zasílají rodiče žáka do 31. května. Domov odesílá vyrozumění rodičům do 30. června. Umístění do domova platí pouze pro bezprostředně následující školní rok. Z domova propouští ředitel SŠZe žáky během školního roku, požádají-li o ukončení pobytu v domově písemně rodiče nezletilého žáka nebo na základě žádosti žáka zletilého. Termín ukončení pobytu stanoví ředitel školy. Ubytování a stravování žáků Výše příspěvku na úhradu nákladů za ubytování žáka činí 650,- Kč měsíčně. Částka za ubytování je v příslušném kalendářním měsíci krácena za každý den nepřítomnosti žáka na domově mládeže z důvodu překážky ze strany školy (výkon praxe, prázdniny, ředitelské volno, lyžařský výcvik, další akce pořádané školou). Poplatek za stravování činí 86,- Kč denně. Příspěvek i skutečné náklady se hradí vždy měsíčně předem do 15. každého měsíce poštovní poukázkou zaslanou účtárnou školy. Žáci ubytovaní na domově se stravují ve školní jídelně, která je zřízena při DM. Stravování žáků Jídlo se podává ve školní jídelně SŠZe Přerov. Odhlašování stravy se provádí podle pokynů vedoucí školní jídelny. Doba výdeje jídla je stanovena pro snídaně od 6.00 do 7.45 hod., oběd od do hod., večeře od do hod. Žáci nesmějí nosit jídlo a nádobí z jídelny na pokoje, vyjma péče o nemocné spolužáky.

2 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření 1. Ubytovaný žák je povinen: a) dodržovat pravidla chování žáků středních škol, b) dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se pokyny výchovných pracovníků domova. 2. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žáku udělena pochvala nebo jiné ocenění (pochvala vedoucího vychovatele, pochvala ředitele školy). 3. Jestliže žák porušuje vnitřní řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některá z těchto výchovných opatření: a) napomenutí vyslovené vychovatelem b) důtka vyslovená ředitelem c) podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou d) ukončení ubytování v domově Výchovná opatření podle odstavce 3. písmeno b až d se písemně oznamují zákonnému zástupci žáka, jiné právnické nebo fyzické osobě na jejichž náklady se žák připravuje a škole. 4. Ubytování v domově ukončuje ředitel na návrh vychovatele po projednání s pedagogickou radou a žákovskou samosprávou. Při podmíněném ukončení ubytování stanoví ředitel zkušební lhůtu v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Jestliže žák, jemuž byla stanovena zkušební lhůta, se nedopustí během této lhůty dalšího provinění proti vnitřnímu řádu domova, upustí ředitel od ukončení pobytu. Žáka, jemuž bylo ubytování ukončeno, může ředitel ponechat v domově po dobu nezbytnou k zajištění náhradního ubytování ze strany žáka, nejdéle však po dobu jednoho měsíce od dne stanovené pro ukončení ubytování v domově. 5. Výchovná opatření se oznamují škole, písemně rodičům žáka a zaznamenávají se do osobního spisu žáka. Ustanovení domova mládeže SŠZe Pokyny ředitele Žáci ubytovaní v domově jsou povinni: Bezvýhradně plnit povinnosti stanovené vnitřním řádem domova, režimem dne a dodržovat bezpečnostní pokyny domova. Iniciativně, svědomitě a tvořivě formovat osobní morální a odborný profil. Pečovat o svěřený majetek a zařízení domova. Práva žáků Práva žáků vychází z uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské společnosti a řídí se Všeobecnou deklarací lidských práv. 1. Každý ubytovaný žák má právo na uznání své osobnosti, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, svobodu přesvědčení a projevu a dále na ochranu své osobnosti. 2. Každý ubytovaný žák má právo se ptát na nejasné záležitosti související s ubytováním. 3. V případě, že se ubytovaný žák cítí poškozen z hlediska hodnocení vychovatele má právo na vysvětlení z jeho strany. 4. Používat přidělené místnosti s příslušenstvím. 5. Aktivně se podílet na životě v domově. 6. Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených domovem.

3 7. Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla. 8. Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově prostřednictvím samosprávy DM. 9. Používat se souhlasem ředitele a spolubydlících vlastní počítač, el. spotřebič v době mimo studijní a noční klid za stanovených podmínek v záznamu o užívání vlastního elektrospotřebiče v DM a úhradě registračního poplatku. 10. Být volen do žákovské samosprávy a stravovací komise. 11. Odjíždět z DM během týdne, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů (zákonného zástupce). 12. Ubytování žáci se domáhají svých práv prostřednictvím svého vychovatele, v odůvodněných případech vedoucího vychovatele nebo ředitele školy. 13. Ubytovaní žáci mohou parkovat motorová vozidla ve vyhrazeném prostoru před DM (max. 4 vozidla). 14. Žáci mají právo na vycházky ve středu: - 1. ročníky do hod ročníky do hod a 4. ročníky do hod. Ve výjimečných případech lze dohodnout s vychovatelem vycházku do hod. Žáci mohou kterýkoli den požádat o další vycházku. 15. Po dohodě s vychovatelem mohou mít žáci na určených místech ložnice vhodnou vlastní výzdobu. Povinnosti žáků 1. Dodržovat ustanovení domova, řádu domova, bezpečnostní protipožární a hygienická pravidla. 2. Svědomitě se připravovat na vyučování, usilovat o rozvoj své osobnosti sebevzděláním. 3. Šetřit zařízením, elektrickou energií, vodou a potravinami. 4. Uhradit veškeré škody způsobené nedbalostí. 5. Dodržovat osobní hygienu. 6. Udržovat pořádek a čistotu svých věcí, svého pokoje, společenské místnosti, vykonávat svědomitě služby a práce pro kolektiv určené vychovatelem. 7. Hlásit okamžitě svému vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a inventáře. 8. Žák se v DM přezouvá do domácí obuvi a využívá k tomu botníky v přízemí. 9. Povinností žáka nebo jeho zákonného zástupce je si samostatně odhlašovat stravu v době jeho nepřítomnosti. 10. Ohlásit vychovateli ve službě každý úraz a onemocnění. 11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za hrubé porušení povinností. 12. Zamykání pokojů v době nepřítomnosti na pokoji. Žákům není povoleno 1. Kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů a používání zdraví škodlivých látek. 2. Přechovávání všech typů střelných zbraní a nábojů, dlouhých nožů, chemikálií, výbušnin a cenných předmětů. 3. Vyklánění z balkónů, sedání na zábradlí a parapety. Přelézání balkónů v kteroukoliv dobu bude mít za následek vyloučení žáka pro hrubé porušení bezpečnostních předpisů.

4 4. Umisťovat na balkóny inventář domova (židle, koše aj.) a vyhazovat z balkónů předměty jakéhokoliv druhu. 5. Manipulace s elektrickým zařízením, výměna žárovek, opravy vypínačů, manipulace s pojistkami. 6. Používání otevřeného ohně, svíčky, prskavky v domově. 7. Přemisťovat nábytek, vylepovat nevhodné nálepky, plakáty na nábytek a stěny pokojů. 8. Vzájemné návštěvy žáků jiných skupin na pokojích, pouze se souhlasem vychovatele a návštěvy chlapců na dívčích patrech v průběhu celého dne. 9. Chození přes park Michalov po setmění a návštěva v kině a koncertů od hodin výjimkou společných akcí domova či školy. 10. Nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu domova a dále při činnostech organizovaných domovem mládeže. 11. Nosit do domova bez závažných důvodů větší peněžní částky, věci obecně považované za cenné, věci ohrožující zdraví a život (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.). 12. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví a ochraně před sociálně patologickými jevy u žáků je zakázáno v prostorách domova mládeže: a) kouřit, b) nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (pokyn MŠMT č.j / ), c) přinášet alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky, používat je nebo jejich používání propagovat (zákon č. 37/1989 Sb., zejména 4, odst. 1 a), d) přinášet věci nebezpečné pro život a zdraví a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při výuce, e) duševně nebo fyzicky terorizovat, vydírat, šikanovat nebo jinak vymáhat na spolužácích různé služby, předměty, atd., nebo jinak snižovat lidskou důstojnost, f) hrát loterie a podobné hry (zákon č. 202/1990 Sb., zejména 19, odst.2), g) propagovat rasismus, xenofobii, apod., h) diskriminovat spolužáky, projevovat nepřátelství nebo násilí 13. Chodit a používat balkony DM a to na základě statického posouzení ze dne provedeného Ing. Kročou. 14. Pořizování audio nebo video záznamů žáků nebo vychovatelů v průběhu dne. 15. Používat hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům školy a spolužákům. 16. Zákaz vstupu žákům DM do areálu zahradnictví, zákaz rybolovu, koupání v nádrži a manipulace s mobiliářem (cedulemi, plotem atd.). Režim dne individuální stávání - dle rozvrhu žáků osobní hygiena, úklid pokojů, snídaně odchod žáků do školy uzavření domova oběd příchody z vyučování, osobní volno program podle týdenního plánu VMV večeře osobní volno program podle týdenního plánu VMV příprava osobních věcí na příští den, osobní hygiena, stlaní lůžkovin večerka a noční klid

5 Pokyny k režimu dne Nejméně 8 hodin spánku. Studijní klid na přípravu do školy, zpravidla 2 hodiny denně, dvoufázově odpoledne a večer. Osobní volno 2 hodiny denně. Individuální vycházky žáků domova jsou stanoveny na středu od do hodin. Noční klid od hod. Žáci na odborné individuální praxi vstávají před budíčkem, chovají se ohleduplně ke svým spolužákům a řídí se pokyny pro praxi. Veškerá činnost po hodině je činností v nočním klidu. Není-li noční klid dodržován, je povinností nočního hlídače služebně neprodleně zakročit. Při studiu žáků po večerce prověřuje noční hlídač nezbytnost tohoto studia. Před odchodem žáků do školy zanechají žáci pokoje upravené a čistě. Příjezd v neděli od do hodin žák nemá nárok na vycházku. Odjezd žáků je obvykle v pátek v hodin domov se uzavírá. Tento vnitřní řád domova mládeže je zpracován v souladu s vyhláškou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. V Přerově Vypracovala: Helena Zrnková Ing. Pavel Horký ředitel školy

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE TŘEBÍZSKÉHO 22, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim č.j. 1712/08 Š K O L N Í Ř Á D V souladu s 28 a a 30 Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, 251 63 Kunice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Hlavním vzdělávacím cílem ve Střední škole řemesel Kunice je příprava žáků

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Š K O L Y DRUH NORMY INTERNÍ NORMA NÁZEV NORMY Š K O L N Í Ř Á D ČÍSLO NORMY OŘ VZP 01 2013 DATUM VYDÁNÍ 2012-12-16 AKTUALIZOVÁNO DNE 2014-12-17 ÚČINNOST OD 2015-01-01 VYDAL

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Počet stran: Strana 1 (celkem 18) Vydání č.: 1 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Datum: Sestavili: Funkce: Podpis: 9.11.2012 MgA. Naděžda Ostřanská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více