září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín"

Transkript

1 září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín

2 1. Charakteristika školy 1.1. Úvod Zemědělské školství v Novém Jičíně - Žilině má dlouholetou tradici. Školu se podařilo otevřít na základě usnesení Moravského zemského sněmu z 30. prosince Potřeba odborného vzdělání se postupem doby rozšiřovala. Byla otevřena hospodyňská škola a zimní hospodářská škola. Hodnotíme-li činnost střední zemědělské školy v Novém Jičíně do roku 1945, je nutno uvést, že do této doby byla nositelem zemědělského pokroku, rozšiřovatelem zemědělských zkušeností, má ohromné zásluhy na zvelebení kravařského skotu, rozmnožování kvalitních odrůd obilovin apod. Škola měla ohlas i za hranicemi Rakouska-Uherska. Vývoj školy po roce 1945 byl velmi pestrý a zrcadlil rychlé změny, jimiž procházela naše společnost. Byly zaváděny nové formy vzdělávání zemědělské mládeže. V roce 1958 byla otevřena Střední zemědělská technická škola (SZTŠ), denní, čtyřletá s maturitou. Studijními obory byly obor Pěstitelství a obor Chovatelství. Později byl zaveden obor Pěstitelství - chovatelství. Od se mění název školy na Střední zemědělskou školu (SZeŠ). Ve školním roce 1993/94 došlo k zavedení studijního oboru Agropodnikání se zaměřením zemědělská výroba a obchod a služby. Od 1. září 1994 bylo zahájeno dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. Později bylo otevřeno i v dálkové formě. Od se mění název školy na Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 (SZeŠ a SOUz). Od dochází ke změně zařazení do sítě škol na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j /99-21, kterým se povolují studijní obory pro Střední zemědělskou školu (studijní obor Agropodnikání) a pro SOU (učební obor - Opravář zemědělských strojů) a studijní obor - Podnikání v oborech (dálková forma, nástavbové studium). Od je nově zařazen další zemědělský studijní obor Rostlinolékařství. Novým zřizovatelem školy ke dni 1. července 2001 se stal Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Dnem 1. září 2003 byl zaveden další studijní obor Ochrana a obnova životního prostředí. Je to obor nezemědělský, lyceálního typu. Od se mění název školy na Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (SŠPřZe) Základní informace Název školy Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČO DIČ CZ

3 Příspěvková organizace s právní subjektivitou Škola sdružuje (stav do ): Střední zemědělská škola IZO Střední odborné učiliště IZO Školní jídelna IZO Domov mládeže IZO Stav od : Střední škola IZO Školní jídelna IZO Domov mládeže IZO (Formální změna zařazení součásti Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště se sdružují do součásti Střední škola.) Základní informace zveřejněné podle požadavku zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ředitelem školy je RNDr. Jiří Trávníček. Byl jmenován do funkce dne 1. března 1992 náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu s ustanovením 12 odst. 4 pís. d) zákona ČNR 564/1990 Sb. a podle ustanovení 65 zákona 167/1991 Sb. (zákoníku práce) dekretem č.j /92. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon): Ředitel řídí právnickou osobu vykonávající činnost školy, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost školské rady, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy školské radě. Ředitel je povinen účastnit se jednání školské rady, je-li jí přizván. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka. Ředitel školy a školského zařízení a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, f) zajišťuje, aby osoby uvedené v zákonní zástupci žáka byli včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, 3

4 h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pracovník pověřený vyřizováním stížností a poskytováním informací: Ing. Věra Nováková tel.: , , fax: , Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (odkazy na zákon 561/2004 Sb): a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle 66 a 97, d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8, e) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, f) uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, g) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle 41 Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat do 15 dnů, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak (zákon č. 71/1967 Sb.). Odvolání se podává krajskému úřadu v Ostravě, ul. 28. října 117, , prostřednictvím ředitele školy. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu se podává do 8 dnů. Ředitel školy se řídí těmito základními předpisy : Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb. Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele školy a některé z nich také na Jsou vystaveny také na 4

5 Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření jsou veřejně přístupné a jsou k dispozici u ředitele nebo zástupce školy v pracovních dnech od 8 do 13 hodin. Při vyřizování stížností, podnětů a oznámení se postupuje podle 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/1958 Ú.1. Přijímání stížností: Ing. Věra Nováková tel.: , , fax: , Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.: žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba žádost o informaci se podává ústně nebo písemně žádost o poskytnutí informací poštou přijímá pracovník školy pověřený evidencí pošty Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, odesláním žadateli apod. Zpravidla jsou to náklady na kopírování (1,50 Kč za jednu stranu ), příp. práce s vyhledáváním a zpracováním (100,-Kč za jednu hodinu práce) Vyučované obory Střední škola: kód oboru M/001 název oboru Agropodnikání délka studia: 4 roky způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: denní kód oboru M/005 název oboru Ochrana a obnova životního prostředí délka studia: 4 roky způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: denní kód oboru M/006 název oboru Přírodovědné lyceum délka studia: 4 roky způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: denní kód oboru L/515 název oboru Podnikání v technických povoláních délka studia: 2 roky (denní forma), 3 roky (dálková forma) způsob ukončení studia: způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: denní a dálková 5

6 podmínky přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list týká se učebních oborů těchto skupin 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, popřípadě obor obsahově příbuzný, příbuznost posoudí ředitel školy. kód oboru L/524 název oboru Podnikání délka studia: 2 roky (denní forma) způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: denní podmínky přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list Střední odborné učiliště: kód oboru H/003 název oboru Opravář zemědělských strojů délka přípravy: 3 roky učební obor určen: pro hochy způsob ukončení: závěrečná zkouška, dosažení středního vzdělání s výučním listem forma studia denní kód oboru L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství délka studia: 3 roky (dálková forma) způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: dálková podmínky přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list kód oboru L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb délka studia: 2 roky (denní forma), 3 roky (dálková forma) způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou forma studia: denní, dálková podmínky přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list 1.4. Charakteristika oborů s ohledem na profil absolventa M/006 Přírodovědné lyceum obor schválen MŠMT č.j /04-23 s platností od počínaje prvním ročníkem Absolvent studijního oboru přírodovědné lyceum je připraven ke studiu jak na vysokých školách, tak v oborech vyšších odborných škol zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod. Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, informačních a komunikačních technologií, potravinářství, zemědělství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace. Může si také doplnit 6

7 kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzdělávání formou kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů M/005 Ochrana a obnova životního prostředí obor schválen MŠMT č.j /96-71 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi byli připraveni ke studiu na vysokých a vyšších školách nebo své odborné vědomosti a dovednosti mohli uplatnit v praxi. Studiem tohoto oboru žáci získávají všeobecné i základní odborné znalosti týkající se odborné terminologie, jsou seznámení s problematikou vzniku a vývoje života na zemi, jsou schopni vyhodnocovat změny životního prostředí, vliv toxických látek a další negativní vlivy na životní prostředí, orientují se v zákonech a předpisech o ochraně přírody. Absolventi jsou schopni sledovat a vyhodnocovat změny týkající se životního prostředí, zabývat se prevenci negativních vlivů. Informace z oblasti životního prostředí používat při plnění administrativních, organizačních i odborných úkolů, při podnikatelské nebo osvětové činnosti. Absolventi, kteří se nerozhodnou pro další studium se mohou uplatnit: jako pracovníci referátů životního prostředí měst, obcí jako pracovníci chráněných krajinných oblastí, národních parků v institucích ochrany přírodního prostředí v různých podnicích, v útvarech a laboratořích, které se zabývají znečištěním životního prostředí, odpadovým hospodářstvím apod. 7

8 41-41-M/001 Agropodnikání obor schválen MŠMT č.j / s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni se znalostí široké problematiky zemědělské výroby vykonávat činnosti v technicko hospodářských funkcích pro odvětví zemědělství, zejména při pěstování rostlin a chovu zvířat. Pro tyto činnosti získají odbornou průpravu, zejména na úseku technologických procesů při pěstování rostlin a chovu zvířat, ekonomiky a organizace zemědělské produkce. Obor je koncipován tak, aby žáci mohli vykonávat i činnosti související s ochranou životního prostředí, životem na venkově, zpracováním zemědělské produkce a se službami pro zemědělství. Vzhledem k širokému rozsahu vzdělání mají absolventi možnost uplatnit se nejen v oblastech zemědělské prvovýroby, ale i v dalších oblastech výrobní a nevýrobní sféry spjaté se zemědělstvím. Jsou připraveni k vykonávání funkcí technickohospodářských pracovníků, k vedení živností a podnikatelské činnosti v oblasti prvovýroby, služeb pro zemědělství a zpracování zemědělské produkce, tvorby a ochrany životního prostředí a obnovy venkova. V rámci zaměření které škola vytváří zařazováním výběrových předmětů, poskytuje absolventům užší specializaci při zachování společného základu umožňujícího absolventovi přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce. Obor je koncipován tak, aby umožnil využít větší variability obsahu vzdělání a tím zohlednit zájmy žáků, požadavky zemědělství v daném regionu a na trhu práce. V rámci tohoto oboru máme dvě zaměření: a) zemědělská výroba Absolvent zaměřený převážně na činnosti provozního charakteru je schopen se uplatnit jako: zemědělský technik soukromě hospodařící zemědělec pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu pracovník výpočetního střediska podniku či firmy zajišťující obsluhu výpočetní techniky poradce organizací i podnikatelů pro zemědělství (po několikaleté praxi) Součástí jeho kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T,B (povinně), A a C (volitelně). 8

9 b) obchod a služby Absolvent převážně zaměřený na činnosti v oblasti podnikání a služeb je schopen uplatnit se jako: podnikatel nebo pracovník na úseku provozu a služeb pro zemědělství pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků pracovník ekonomických úseků zpracovatelského průmyslu účetní nebo administrativní pracovnice pracovník výpočetního střediska podniku či firmy zajišťující obsluhu výpočetní techniky poradce organizace i podnikatelů pro zemědělství ( po několikaleté praxi) Součástí jeho kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T,B (povinně), A a C (volitelně) H / 003 Opravář zemědělských strojů obor schválen MH č.j /93-74 s platností od počínaje prvním ročníkem Jen pro hochy, není vhodný pro uchazeče se ZPS. Absolvent tohoto učebního oboru umí se znalosti základů zemědělské výroby provádět technickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Umí svařovat elektrickým obloukem, plamenem a řezat kyslíkem, řídit motorová vozidla v rozsahu řidičského oprávnění skupiny C. Zná obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a umí využívat výsledků diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské techniky. Absolvent se umí orientovat v základních vztazích své profese k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Učební obor připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání opravář zemědělských strojů a zařízení užívaných v zemědělství. 9

10 64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních obor schválen MŠMT č.j /97-71 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor prohlubuje rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomickém s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb obory schváleny MŠMT č.j /93-23 s platností od počínaje prvním ročníkem Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu. Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své profese L/524 Podnikání obory schváleny MŠMT č.j / s platností od počínaje prvním ročníkem Charakteristika oboru je obdobná jako u předcházejících vyučovaných oborů Podnikání v. 10

11 1.5. Vybavenost školy plně odpovídá zaměření školy škola má 14 kmenových tříd, z toho ve čtyřech učebnách je instalováno video, v jedné je instalována barevná čtecí kamera s možností promítnutí grafiky na televizní obrazovku, ve třech učebnách jsou multimediální dataprojektory (ve dvou případech napojené na PC síť a internet). Navíc má škola 2 jazykové učebny, 2 učebny výpočetní techniky vybavené počítači s napojením na internet, 3 učebny pro výuku praxe a strojírenských předmětů, 4 laboratoře (chemické, biologická a pro odborné zemědělské předměty), tělocvičnu s posilovnou, 2 venkovní hřiště, cvičiště pro výuku autoškoly. Kromě školní budovy má samostatnou budovu domova mládeže s aulou, budovu pro školní stravování, garáže, sklady a budovu se dvěma byty. Pro odborný výcvik učňů slouží mechanizační hala, je vybudována kovárna, soustružna a kovodílna. Odborný výcvik probíhá také na odloučeném pracovišti v Suchdole n. O. Na pracovišti jsou 4 mechanizační haly, 3 vybavené kovodílny, 2 učebny pro odborný výcvik, 1 praktická učebna pro autoškolu, autocvičiště, hala pro uskladnění strojů, mycí rampa s odlučovačem ropných látek. Část výuky odborného výcviku probíhá v mechanizačním středisku VFU v Brně, ŠZP v Novém Jičíně Žilině, kde se provádí opravy zemědělských strojů a traktorů. škola je také vybavena dopravními i některými mechanizačními prostředky pro zajištění praktických cvičení a nácviku praktických dovedností. Máme 3 osobní automobily, všechny jsou upraveny pro výuku autoškoly, 1 minibus, 9 traktorů z toho 3 pro výuku autoškoly, 1 malotraktor, 7 traktorových přívěsů, nákladní automobil LIAZ pro výuku autoškoly, sklízecí mlátičku a další zemědělské stroje. škola je v dostatečném množství i kvalitě vybavena pomůckami pro jednotlivé předměty. Provádí se jejich postupná inovace. Škola je napojena na internet satelitním spojem. Vlastní internetovou doménu zemskolanj.cz škola využívá pro umístění webových stránek i pro elektronickou poštu. Všechny budovy areálu v Novém Jičíně jsou propojeny počítačovou sítí, po ní probíhá většina komunikace a předávání dokumentů. Ve školním roce 2005/06 se staly především tyto změny oproti roku předchozímu: rozšíření počítačové sítě do zbývajících budov v areálu školy v Novém Jičíně pořízení dvou dataprojektorů plně byl pro autoškolu využíván nový osobní automobil Ford Fiesta další dvě učebny byly vybaveny novým školním nábytkem byla dokončena obměna šatnových skříněk v jedné počítačové učebně provedena obměna PC za modernější. 11

12 Přehled některých akcí s uvedením nákladů: název akce v tis Kč r.2005 malování kuchyň 25 malování budovy laboratoří 55 malování části budovy školy 79 nátěry oken ve druhé části hl. budovy A 46 linoleum v šatnách TV 16 nové skříňky do šaten 139 parkety v učebně budova A 23 nové vybavení 2 tříd lavice a židle 119 dataprojektory 71 r.2006 výměna ústředního topení správní středisko 53 nátěry oken budova D 61 malování škola a část DM 88 nové šatnové skříňky 65 ks 301 výměna vchodových dveří Px 24 osvětlení tělocvičny včetně projektu 209 oprava el. instalace učebny počítačů na DM 58 12

13 1.6. Tabulky stavy žáků Stavy žáků k Ročník Počet tříd Obor Hoši Dívky Celkem 1. 1 AGP SZeŠ 1 1 OOŽP PŘL AGP OOŽP AGP OOŽP AGP Celkem AGP OOŽP PŘL Opravář zem. strojů SOU 2. 1 Opravář zem. strojů Opravář zem. strojů Celkem 3 Opravář zem. strojů SZeŠ 1. 1 Denní nást. studium Podnikání SOU 2. 1 Denní nást. studium Podnikání v TP Podnikání v oborech obchodu a služeb Dálkové nást. studium Podnikání v TP Podnikání v ob. zemědělství a les. hosp. Podnikání v oborech obchodu a služeb Dálkové nást. studium Podnikání v TP Podnikání v obor. zemědělství a les. hosp. Podnikání v oborech obchodu a služeb Celkem 2 nástavbové studium denní nástavbové studium dálkové SŠPřZe CELKEM Komentář: počty integrovaných a zdravotně postižených žáků: 0 13

14 2. Přehled učebních plánů a jejich schválení M/001 Agropodnikání denní studium absolventů základní školy Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /93-23 s platností od l. září 1993 počínaje prvním ročníkem. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j / s platností od l. září 2000 počínaje prvním ročníkem M/005 Ochrana a obnova životního prostředí denní studium absolventů základní školy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 29. listopadu 1996, č.j /96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje prvním ročníkem M/006 Přírodovědné lyceum denní studium absolventů základní školy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 16. června 2004, č.j /04-23 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem H / 003 Opravář zemědělských strojů tříletý učební obor, denní studium Vydalo MŠMT ČR dne 6. srpna 1993, č.j /93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje prvním ročníkem L/524 Podnikání denní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Vydalo MŠMT ČR dne 14. července 2004 č.j / s platností od počínaje prvním ročníkem L/ Podnikání v oborech... denní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Vydalo MŠMT ČR dne 24. ledna 1994 č.j /94-23 s platností od počínaje prvním ročníkem L/515 Podnikání v technických povoláních denní a dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , č.j /97-71 s platností od l. září 1998 počínaje prvním ročníkem. Učební plán pro obor Agropodnikání i Podnikání v oboru je doplněn učebními osnovami hlavních odborných předmětů. Na základě osnov stanovených MŠMT ČR ( pro všeobecné a odborné předměty) učitelé každoročně zpracovávají pro jednotlivé předměty a ročníky tématické plány, takže dochází k propojení tématických plánů s cíli učebních osnov. 14

15 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi 3.1. Provozní zaměstnanci Poř. číslo Pracovní zařazení Délka praxe Velikost úvazku 1. hospodář 37 1,00 2. vedoucí ŠJ 32 1,00 3. účetní 38 1,00 4. sekretářka, pomoc. učet. 3 1,00 5. hl.kuchařka 35 1,00 6. kuchařka 27 1,00 7. pomocná síla v kuchyni 27 1,00 8. údržbář 40 1,00 9. školnice 34 1, uklízečka 1, uklízečka 1, uklízečka 1, uklízečka Suchdol n/o, Nový Jičín 0, uklízečka v Suchdole n/o , topič v Suchdole n/o , Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení (Ř, ZŘ, interní, externí) 1. Interní od Interní od Interní, vedoucí Px Kvalifikace Aprobace Úvazek Délka ped. praxe (roky) PF MU Brno BIO, CHE 1,00 1 VŠB-TU Ostrava, ek. fakulta, DPS nemá VŠZ Brno, argon.f., DPS ekonomické předměty odborné předměty své kvalif. 1,00 10 (12) 4. Interní PF Ostrava MAT, CHE 1,00 8 0,

16 5. Interní SPSŠ Kopřivnice učitel MOV 0,43 (9) 10 Profesní osvědčení učitel OVY 0,5 (16) 6. Interní FTVS UK Praha TEV, BRV 1, Interní, metodik ICT VŠB Ostrava, eko.fakulta, DPS 8. Interní UP Olomouc, přírod.fakulta do Interní Filoz. fak. OU, fil. fak. MU Brno, ped. fak. MU Brno 10. Interní UP Olomouc, syst. od biologie a ekolog. 11. Interní, preventista PF Ostrava, SPJ JEP Olomouc 12. Interní Slezská Univerzita Opava, Obch. podn. fak. Karviná 13. Interní, VŠZ Brno, zootech.obor, výchovný poradce Státnice AJ, DPS 14. Interní Západočeská univ. od v Plzni, fak. pedag. 15. Interní VŠB Ostrava, zástupce řed. 16. Interní od do eko.fakulta, DPS UP Olomouc, fak. tělesné kultury 17. Interní VŠZ Brno, zootech.fak., DPS 18. Interní VŠZ Brno, do PEF,státnice NJ, DPS nemá 19. Interní VŠZ Brno, zootech. fakulta, státnice AJ, DPS 20. Interní VŠZ Brno,fyto fakulta,dps 21. Ředitel UJEP Brno,přírod. Fakulta 22. Interní VŠ dopravy a spojů od v Žilině, DPS 23. Interní Ostravská univerzita od Interní UP Olomouc, pedag. od fak. EKO,UCT, 0,81 10 MAM (17) MAT,TEV 1,00 39 ČJL, ruský jazyk 1,00 7 BIO, EKL 1,00 7 BIO, základy zem. výroby ekonomické předměty 1, ,00 2 zemědělské 0,86 14 předměty, PX (18) OBN, FYZ 1,00 1 EKO,UCT, 0,38 11 MAM (8) TEV, BIO 1,00 1 CHO,PX 1,00 9 zemědělské předměty zemědělské předměty 1, ,00 14 PRO,OCR, PX 1,00 16 CHE,BIO 0,19 22 (4) ekonomické 1,00 1 předměty ČJL, španělský 1,00 1 jaz. CJL, NEJ 1,

17 25. Interní SZTŠ Krnov, obor učitel OV 1,00 7 mechan., vyučen opravář zem. str., svářečský kurz, (35) DPS 26. Interní SOUZ Lipník n/b učitel OVY 1,00 3 mat. zkouška uč. jízdy MOV 27. Interní SZTŠ NJ učitel OVY 1, Interní SZTŠ Krnov, obor mechan.v učeb. oboru Opravář, svářečský kurz, DPS 29. Externí Staveb. fak. VUT Brno, DPS, státní zkouška ANJ 30. Externí Přír. fak. univerzity J.E.Purkyně-Brno 31. Externí VŠZ Brno, zootech.obor, DPS 32. Externí Gymnázium Val.Mezříčí, fil.fak. OU - studuje 33. Externí Fil. fak UP Olomouc 34. Externí VŠZ Brno, PEF, DPS, Funkční studium pro ZŘ Praha 35. Externí VŠZ Brno, mech. fakulta, DPS 36. Externí UP Olomouc, přír. fakulta 37. Externí UP Olomouc, přírod. fak. 38. Externí PF Ostrava, SJŠ Ostrava, státnice NJ 39. Externí UÚVPP Praha, Ped. sem. pro učit. zem. škol Čáslav, DPS uč. jízdy MOV učitel OV 1,00 ANJ 0,13 MAT 0,31 CHO,PX, 0,38 BIO NEJ 0,33 CJL 0,24 ekonomické předměty 0,24 stroj. předm. 0,43 TEV, ZEM 0,43 MAT 0,33 RUJ, OBN, NEJ Učební praxe 0,19 Blok Px (35) (3) (6,5) (8) (7) (5) (5) (9) (9) (7) (4) 7 x x 25 x x x x x x x x 17

18 3.3. Aprobovanost výuky a volitelné předměty všeobecně vzdělávací předměty předmět počet vyučovacích hodin všeobecné celkem Vyučováno odborně % ČJL 36,2 36,2 100 OBN, ZSV 10,3 10,3 100 ANJ, KAJ 55,7 52,7 94,61 NEJ, KNJ 53,7 28,8 53,63 ZŠJ MAT 32,9 32,9 100 TEV, SH ZEP, GEF DĚJ ,78 FYZ 15,5 15,5 100 Celkem 271,3 241,4 88,98 odborné předměty povinné BIO, BIS, GEO, EKL CHE,CHS GEO, EKL, OŽP ZAM, STZ STT, STR POČ, IKT, SAP 43,4 28,5 65,67 PRO, OCR CHO, CHD EKO, EKP, EKN 20,2 17,2 85,15 KOR, PSS, TAD, PEK 14,3 4 27,97 UCT, UCP 18,2 11,2 61,54 MAM, CHF 10,2 2,6 25,49 ZZE, ZEK, ZOU, MYS ZBO, ZRP, ZŽP,ZOP PSY, PRN 10,2 10,2 100 OVY PX, IPX ,67 TEC, TKR 2,5 2,5 100 ZSZ, ZAA, TOP,TDO MOV 9 0 0,0 Celkem odborné ,2 76,85 Celkem 633,3 519,6 82,05 18

19 NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ: Ročník Volitelné předměty Nepov. předměty První - SH Druhý KNJ, KAJ, MAS, ZOU, MAM, ZŠJ, MYS, SAP - Třetí KNJ, KAJ, MAS, ZOU, MAM, ZŠJ, MYS, SAP - Čtvrtý CHD, SAP, CHS, MAS, KNJ, KAJ, EZE, ZOU - 4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2006/2007 Obory Forma studia Počet žáků přihlášených Počet žáků přijatých celkem z toho žáků přijatých na základě odvolání SzeŠ Agropodnikání denní Ochrana a obnova denní životního prostředí Přírodovědné lyceum denní Podnikání denní Podnikání dálková SZeŠ celkem: SOU Opravář zeměděl. strojů denní SOUz celkem: Škola celkem: Komentář k oboru: Agropodnikání, Ochrana a obnova životního prostředí, Přírodovědné lyceum: V rámci přijímacího řízení na školní rok 2006/2007 byly vypsány 4. kola. Žáci byli přijímáni bez přijímacích zkoušek, podle prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CJ, MAT, PŘI, FYZ, CHE ) z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a podle výstupního hodnocení ze ZŠ. Komentář k učebnímu oboru Opravář zemědělských strojů: Učni byli přijímáni bez přijímacích zkoušek, podle prospěchu z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a výstupního hodnocení ze základní školy. Komentář k oboru Podnikání: Přijímací zkoušky proběhly formou všeobecného testu, žáci byli přijímáni podle bodového hodnocení tohoto testu. 19

20 5. Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Studijní výsledky k Obor Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neklasifikovaných žáků Počet žáků neprospěli Počet žáků prospěli Počet žáků - ukončení studia v průb. šk. roku z prospěch. důvodů z důvodů chování, absence z jiných důvodů Prům. počet zameškaných hodin na žáka/rok omluv. neoml. AGP ,4 1,9 OOŽP ,5 0,6 PŘL ,9 0 OZS ,6 nástavba denní dálková ,6 21,5 Celkem ,98 3,02 Komentář: Ukončení studia - jiné důvody zahrnují přestupy na jinou školu, ukončení studia na vlastní žádost, bez uvedení důvodu a přerušení studia (1 žák nástavba denní) Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - jarní termín 2006 Obory Počet žáků - celkem Poč.žáků - matur. (závěr.) zkouška Poč. žáků - prospěli s vyznam Počet žáků - prospěli Počet žáků - neprospěli Počet žáků - neprospěli opak. celé zkoušky AGP Podnikání denní forma Podnikání dálk. forma Opravář zem. strojů SZeŠ a SOUz celkem Komentář AGP: Z 25 žáků nešlo k mat. zkoušce v jarním termínu 5 žáků z důvodů neuzavřené klasifikace za 2. pololetí (neklasifikace, neprospěch). Komentář Podnikání - denní nástavbové studium: Z 23 žáků nešlo k mat. zkoušce v jarním termínu 5 žáků z důvodů neuzavřené klasifikace za 2. pololetí (neklasifikace, neprospěch). Komentář Podnikání - dálkové nástavbové studium: Z 23 žáků konali všichni žáci maturitní zkoušku v jarním termínu. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva školy 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Schváleno školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více