Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429, tel/fax: , e mail: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011-1/125 -

2 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. - 2/125 -

3 1. Obsah 1. Obsah Základní charakteristika školy Kapacita školy Školská rada Zhodnocení současného stavu školy Zabezpečení výuky oboru M/001 veterinární prevence Personální zabezpečení výuky Kvalifikační předpoklady učitele odborných veterinárních předmětů Zastoupení úvazkových hodin z celkového počtu v procentech pro jednu třídu- Veterinární prevence Materiálně technické zabezpečení výuky Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty Organizace výuky praxe Učební plán Studijní program M/001 Veterinární prevence Profil absolventa Možnosti uplatnění absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika obsahových složek Organizace výuky Metodické přístupy Další specifické požadavky Možnosti dalšího vzdělávání absolventů Učební plán Dělení vyučovacích hodin Přehled začlenění klíčových dovedností Studijní program M/01 Veterinářství Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání Funkce rámcových vzdělávacích programů Pojetí rámcových vzdělávacích programů Vymezení pojmů Cíle středního odborného vzdělávání Kompetence absolventa Uplatnění absolventa Organizace vzdělávání Realizace učebního plánu Výuka dle rozpisu učiva Učební praxe Individuální praxe Maturitní zkoušky Časová rezerva Vzdělávací nabídka Vyučované studijní obory a orientace Inovace vzdělávacích programů Nadstandardní nabídka vyučovacích předmětů a aktivit Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci 2010/ Kvalifikovanost učitelů Změny v pedagogickém sboru Hodnocení celkové situace a další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Ocenění pedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci 2010/ Výuka a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2010/ /125 -

4 7.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu za 1. pololetí Přehled prospěchu za 2. pololetí Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia Snížený stupeň z chování Závažné výchovné problémy Absence žáků Obhajoba ročníkových projektů Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/ Environmentální výchova Žákovský Ekotým Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž přemýšlí o městě Zabezpečení odborné praxe Pracoviště praxe ve školním roce 2010/ Ocenění žáků školy Zhodnocení školního roku a kvality výuky Předmětové komise Projekty mezinárodní spolupráce Mezinarodni vymenny pobyt v Zielonej Gore (deník žákyně) Nitra Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Protidrogová prevence a prevence kriminality mládeže Minimální preventivní program Cíle MPP : Hlavní aktivity v rámci školní strategie školy - MPP Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence Činnost školního metodika prevence ve školním prostředí Dlouhodobé aktivity pro žáky Jednorázové aktivity pro žáky Volnočasové aktivity pro žáky Spolupráce s rodiči Efektivita realizovaných programů Světluška Červená stužka Tělovýchovné aktivity Beseda s Vlčicí - Desenský Rudolf Setkání ředitelky školy s žáky Účast v soutěžích a přehlídkách Studentská odborná činnost na škole Biologická olympiáda Biologixký kroužek Jeden svět Školní kolo olympiády v českém jazyce Matematická soutěž Matematický seminář Spolupráce školy s jinými subjekty Pohár ústředního ředitele SVS ČR Spolupráce Ministerstvem zemědělství ČR Spolupráce s klubem UNESCO Kroměříž Spolupráce se SPŠ Nitra Odborné kurzy pro veřejnost Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s obcí Inspekce ČŠI na škole Právo na informace a vyřizování stížností Další součásti školy /125 -

5 10.1 Domov mládeže Stravování školní jídelna Zpráva o hospodaření školy Závěr výroční zprávy Schválení výroční zprávy /125 -

6 Z historie zemědělského školství v Kroměříži Zdá se to být včera, kdy se v kroměřížské bývalé rolnické škole sešlo prvních asi 30 zájemců o studium na nově zřízené zemědělské rolnické škole, oboru veterinárního. Přišli tehdy z různých krajů a okresů Čech a Moravy. Aniž si to uvědomovali, měli se stát průkopníky zcela nové profese - profese veterinárních techniků. Průkopníky a zároveň jakousi zkušební sérií nové kategorie pracovníků právě vzniklé státní veterinární služby. Byla to doba rušná, politicky vypjatá, v níž se ve složitých situacích rodila první zemědělská družstva. Zrod naší školy nebyl nijak snadný a abychom si ji lépe přiblížili, musíme se vrátit dokonce do 19. století. Volám k Vám, rolníci, kteří máte syny : pošlete je do rolnické školy! Kapitál, který na vzdělání jejich vynaložíte, vyplatí se Vám stonásobně. Těmito slovy končil své vyprávění o závěrečných zkouškách prvních absolventů jediné rolnické školy na Moravě - v Přerově - známý a všeobecně uznávaný vážený buditel a zemědělský odborník František Skopalík. (obrázek) To bylo v roce l867 a od té doby se datuje jeho snaha o založení vlastní školy v Kroměříži. Na jeho počest byla v prosinci l995 odhalena pamětní deska v prostorách bývalé hospodářské školy - současné budově domova mládeže naší školy. Rolnická škola v Kroměříži byla založena v roce l875 a v roce l884 následovalo založení dívčí hospodářské školy, která byla první školou tohoto typu v českých zemích. V roce l899 přešla rolnická škola pod správu zemskou a rok na to, v roce l900 byla i dívčí hospodyňská škola převzata do zemské správy. Pak už šel vývoj obou zemědělských škol - 6/125 -

7 poněkud rychleji kupředu. V roce 1905 byla započata výstavba nové školní budovy pro chlapeckou rolnickou školu a v roce l906 byla předána svému účelu. (Jedná se o nynější školní budovu Tauferovy střední zemědělské školy - obor veterinární prevence ). O rok později byly dány do provozu i nové hospodářské budovy. Roku l908 byla postavena i nová budova dívčí hospodyňské školy (nyní je v ní umístěn domov mládeže naší školy). Obě školy, jak rolnická, tak i hospodyňská, byly velmi dobře vybaveny pro praktickou výuku a výcvik svých studentů. Tyto školy pokračovaly ve své činnosti až do roku l948, v době okupace byla zejména rolnická škola útočištěm mladých studentů, které zachránila před nasazením do Německa. Po osvobození obě školy prodělaly rozdílný vývoj. Hospodyňská škola byla zavedením jednotné školy zrušena, rolnická škola prodělala několik změn. V roce l952 byla v Kroměříži založena zcela nová škola zemědělského směru, a to střední zemědělská technická škola - obor veterinární, která byla tehdy jedinou svého druhu v republice. Tato škola převzala do užívání budovy a účelová zařízení - jak bývalé rolnické, tak i hospodyňské školy. Střední zemědělská škola, obor veterinární prevence navázala na tradici odborného vzdělávání v zemědělství. Od roku l998 byla přejmenována na Tauferovu střední odbornou školu veterinární. Profesor Taufer pocházel z Dřínova u Kroměříže a po založení Vysoké školy zemědělské v Brně přijal místo prvního profesora obecné a speciální zootechniky. V letech l922 - l924 byl rektorem školy a současně v letech l92l - l938 působil jako ředitel Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně, jehož založení inicioval. Byl vynikající pedagog, vědec a právem patří mezi přední osobnosti české veterinární medicíny. - 7/125 -

8 Výchova a vzdělávací činnost školy dnes V souvislosti s privatizací veterinární služby došlo ke změně studijního zaměření školy a studium je rozšířeno tak, aby absolventi našli uplatnění v soukromých, družstevních a případně v státních potravinářských podnicích při kontrole živočišných surovin a výrobků z nich, v asanační činnosti, v inseminaci, reprodukci zvířat v plemenářské práci, v péči o zdraví zvířat a životní prostředí. Studium na naší škole je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti absolvují všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie a tělesná výchova). Z odborných předmětů vyučujeme anatomii a fyziologii zvířat, chov zvířat, výživu a dietetiku zvířat, mikrobiologii a parazitologii, nemoci zvířat, technologii a hygienu potravin, reprodukci zvířat, farmakologii, laboratorní techniku, ekonomiku, inseminaci, asanaci, patologii. Studenti si vybírají ze tří studijních orientací. Jedná se o studium s orientací zooveterinární, dále je to orientace na hygienu a zpracování potravin a orientace na chov exotických zvířat. Jednotlivé orientace jsou koncipovány tak, že dovolí absolventům, kromě své specializace, úspěšně se zapojit do všech činností v rámci zemědělsko - potravinářského komplexu. Alternativně jsou podle zápisu žáků vyučovány předměty: myslivost, rybářství, latina, kynologie, jezdectví a základy hipporehabilitace, řízení motorových vozidel a hodiny aerobiku. Věnujeme se také osvětové činnosti v oblasti zdravé výživy. Velký důraz klademe na to, aby absolvent nebyl pouze vzdělaným odborníkem, ale aby byl vzdělán a vychován k pohotovému ústnímu a písemnému projevu jak v obecných, tak i profesních situacích. Naši žáci absolvují studium cizích jazyků potřebných k dorozumívání a porozumění i v odborné tematice. Za tím účelem pořádáme každo- - 8/125 -

9 ročně zahraniční zájezdy, zaměřené na využití získaných vědomostí. V průběhu studia žáci vykonávají praxi v zemědělských podnicích, masném průmyslu, farmaceutickém průmyslu, inseminačních stanicích, ve veterinárních ošetřovnách, na obvodech, ve veterinárních, potravinářských a zemědělských laboratořích, v zoologických zahradách a zookoutcích. Praxe má dvě formy: učební a individuální. Učební praxe má charakter skupinového vyučování pod vedením učitele přímo ve zmíněných provozech. Velkým přínosem pro odborný rozvoj každého žáka je individuální praxe. Délka praxe je dva týdny a je vykonávána v období maturitních zkoušek. V průběhu školního roku absolvují žáci ve skupinkách týdenní, tzv. provozní praxi. Mezi pracoviště praxe patří např. Zoo Zlín, práce na veterinárních obvodech pod vedením privátních veterinárních lékařů, inseminační stanice, ZOO - koutek v Kroměříži, laboratoř pro vyšetření potravin a mnoho dalších. Poznatky z praxe žáci uplatňují v odborných předmětech a jejich praktické znalosti jsou v závěru studia prověřeny u maturitní zkoušky. Součástí školy je i domov mládeže, který sehrává důležitou roli při vytváření podmínek pro studium. Poskytuje studentům ubytování, stravu, ale také se zde vytváří smysl pro morálku, úctu k lidské důstojnosti, smysl pro pořádek a učí se základním mezilidským vztahům. Mnozí absolventi úspěšně zvládají studium na kterékoliv vysoké škole. Po ukončení VŠ řada z nich pracuje úspěšně jako privátní lékaři, veterinární lékaři hygienické služby, veterinární lékaři v laboratořích, ve výzkumu a vývoji farmaceutických firem. Řada absolventů se uplatňuje ve státních, družstevních, soukromých a akciových zemědělských a potravinářských závodech a ve veterinární službě jako veterinární asistenti, chovatelé zvířat, inseminační, plemenářští a reprodukční technici, asanační technici, podnikatelé na úseku zpracování a hygieny potravin, jako ekologové, pracovníci výpočetní techniky, pojišťovací referenti apod. Našim cílem je výchova a vzdělání odborně zdatných a společensky prospěšných absolventů, kteří budou svými znalostmi a schopnostmi reprezentovat školu na veřejnosti. - 9/125 -

10 2. Základní charakteristika školy Název školy: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Adresa: Koperníkova 1429, Kroměříž Škola: Střední škola Příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Tomáše Bati 21, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Božena Floriánová Úprkova Kroměříž Datum konkurzu: 15. května 1995 Datum jmenování: 1. srpna 1995 Datum potvrzení ve funkci: 29. června 1999 Zástupce statutárního orgánu: MVDr. Jan Kratochvíl Bažinka Brno Datum jmenování: 1. září 1995 Jmenoval: ředitelka školy Zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení do sítě: Pracovník pro informace: Jindřiška Smýkalová Telefon/fax: E mail: web: Škola poskytuje pouze denní úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní - 10/125 -

11 zkouškou. Na škole se vyučuje obor Veterinární prevence M/001 ve třech studijních orientacích: zooveterinární chov exotických zvířat hygiena zpracování potravin Tento studijní obor dobíhá a v tomto školním roce se podle něj vzdělávají 3. a 4. ročníky. Současně nabíhá studijní obor Veterinářství vzdělávají se podle něj 1. a 2. ročníky. Tento obor je zpracován na základě rámcového vzdělávacého programu č M/ Kapacita školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž (ředitelství, IZO: ) jako právnická osoba vykonává činnost: střední škola IZO: domov mládeže IZO: školní jídelna IZO: Kapacita Stav k Procento využití Střední škola % Domov mládeže % Školní jídelna 330 jídel ,4 % Typ Počet Počet žáků Počet žáků Přepočtený Počet žáků na školy tříd na třídu počet pedagogických přepočt.ped.prac. podle stavu k pracovníků Střední škola ,42 28,8 12,25-11/125 -

12 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. stavu k Školní jídelna x x 4,3 x Domov mládeže ,5 20 Při škole pracuje občanské sdružení Granum. 2.2 Školská rada U členů školské rady nedošlo k žádným personálním změnám, ve školním roce 2010/2011 pracovala školská rada ve stejném složení. U všech jednání ŠR byla přítomna ředitelka školy. Dne se konala beseda členů ŠR se žáky 4. ročníku. Setkání členů ŠR s pracovníky Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž se konalo dne a Jednání ŠR se uskutečnilo v následujících termínech: /125 -

13 3. Zhodnocení současného stavu školy 3.1 Zabezpečení výuky oboru M/001 veterinární prevence Personální zabezpečení výuky Kvalifikační předpoklady učitele odborných veterinárních předmětů Výuku musí zajišťovat absolvent vysoké školy veterinární, který absolvoval doplňkové studium pro učitele středních škol. Nedílnou součástí jeho kvalifikace je od osvědčení o způsobilosti podle par. 17 zákona ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Obdobné podmínky platí i pro odborné zemědělské předměty s tím, že výuku zajišťuje absolvent vysoké školy zemědělské Zastoupení úvazkových hodin z celkového počtu v procentech pro jednu třídu- Veterinární prevence zastoupení v procentech ročník celkem hodin všeobecně vzdělávací předměty odborné předměty celkem veterinární předměty první 46 41, 3 58, 6 13,0 druhý 44 36, 3 63, 6 31, 8 třetí 47 27, 6 72, 3 40, 4 čtvrtý 38 23, 6 76, 3 34, 2 Legenda: Odborné předměty neveterinární: biologie, chemie, informační a komunikační technologie, chov zvířat, výživa a dietetika, ekonomika, právo, kynologie, myslivost, úvod do hippoterapie, seminář z biologie, seminář z chemie. Odborné předměty veterinární: anatomie a fyziologie, mikrobiologie a parazitologie, technologie a hygiena potravin, nemoci zvířat, reprodukce zvířat, inseminace, laboratorní technika, patologie, chirurgie a ortopedie, farmakologie, chov exotických zvířat - 13/125 -

14 3.1.2 Materiálně technické zabezpečení výuky Všeobecně vzdělávací předměty Laboratoř chemie standardní vybavení Laboratoř biologie standardní vybavení laboratoře včetně binokulárních mikroskopů podle počtu žáků ve skupině Odborné předměty Anatomie a fyziologie anatomická pitevna včetně zázemí pro sanitaci, případně uchování anatomických preparátů. Patologie patologická pitevna v případě nutnosti je možno využít anatomickou. Mikrobiologie a parazitologie laboratoř MIP základní vybavení: mikroskopy s imerzí, termostat pro kultivaci bakteriálních kultur, autokláv pro výrobu kultivačních - 14/125 - půd, vybavení pro trichinoskopii, vybavení pro koprologické vyšetření (odstředivka), soupravy pro barvení mikroskopických preparátů. Chirurgie laboratoř malý operační sál se standardním vybavením (operační stůl, autokláv nebo sterilizátor, chirurgické nástroje). Laboratorní technika laboratoř vybavená pro vyšetření tělesných tekutin (moč, krev mikroskopy s imerzí, celoskop, odstředivky standardní a speciální pro vyšetření na hematokrit, fotometr, počítací komůrky a speciální sklo). Reprodukce a inseminace laboratoř vybavená porodnicko gynekologickým instrumentariem, soupravy pro odběr, vyšetření a konzervaci (včetně zmrazování) spermatu, mikroskopy s imerzí. Hygiena a technologie potravin laboratoř vybavená pro rozbor a vyšetření potravin a surovin živočišného původu. Výživa a dietetika laboratoř vybavená pro základní rozbory krmiv (sušárna, muflová

15 pec, speciální laboratorní sklo. Nemoci zvířat, chov zvířat, anatomie a fyziologie a chirurgie cvičná stáj,doporučené vybavení 2 ks skotu, 2 4 ks malých přežvýkavců, 1 kůň nebo pony, podle nákazové situace 2 prasata,10 ks drůbeže (různých druhů), laboratorní myši, laboratorní krysy. Pro provoz cvičné stáje je povinná akreditace podle vyhlášky Mze č. 311/1997 Sb., pracovníci včetně veterinárních lékařů a zemědělských inženýrů, kteří se zvířaty pracují, musí být způsobilí podle 17 zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění. Vybavení pro základní veterinární zákroky Organizace výuky praxe Odborná veterinární praxe 3. ročníků je koncipována ve formě individuálních a blokových praxí. Individuální praxe jsou zajišťovány na základě dohody mezi odbornými veterinárními zařízeními (SVÚ, OVS, ambulance a privátní veterinární ošetřovny) a školou. Individuální praxe na SVÚ se konají v průběhu výuky, individuální praxe na jatkách, veterinárních ošetřovnách a u privátních veterinárních lékařů probíhají mimo výuku a studenti si je zajišťují sami, vedoucí praxe uzavírá smlouvy s těmito subjekty následně písemnou formou. Blokové praxe zajišťuje vedoucí praxe po dohodě s privátními veterinárními lékaři na jejich obvodech (terénní disciplíny odběry krve, tělesných sekretů a exkretů, kastrace kanečků, parenterální aplikace léčiv aj.), pro disciplíny ambulantní (příprava operace, obvazová technika, šití tkání aj.) využívá středisko praxe školy. Odborná veterinární praxe 4. ročníků probíhá formou individuální praxe a praxe učební. Individuální praxe je zajišťována na jatkách, veterinárních ošetřovnách a u privátních veterinárních lékařů, vedoucí praxe zajišťuje smlouvy mezi těmito subjekty a školou. Obdobným způsobem je zajišťována praxe 1.a 2. ročníků, jako praxe učební ve formě bloků. Během školního roku probíhá praxe individuální.také tyto praxe zajišťujeme na základě smlouvy mezi školou a zemědělským závodem, zoologickou zahradou a pod. Další formou je praxe odborná buď během roku nebo o školních prázdninách v letních měsících. Na střední odborné škole veterinární má povinný předmět praxe nezastupitelné místo. - 15/125 -

16 4. Učební plán Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka podle učebního plánu oboru M/001 Veterinární prevence ve III. a IV. ročníku. V I. a II. ročníku výuka probíhá podle školníjo vzdělávacího programu Veterinářství M/ Studijní program M/001 Veterinární prevence Profil absolventa Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Výsledky vzdělávání: a) obecná úvodní část Studijní obor veterinární prevence má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Získané úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že tvoří základ pro formování názoru, upevňuje morální a charakterové vlastnosti. Rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti, prohlubuje poznatky o přírodě, člověku a společnosti. Umožňuje chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich. Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnost středních odborných pracovníků v oblasti péče o zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, hygieny potravin a ochrany životního prostředí. Absolvent má umět využívat informace, má mít vypěstovánu potřebu soustavného vzdělávání a zvyšování své kvalifikace. K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti, cílevědomě a rozvážně jednat, samostatně myslet a pohotově rozhodovat. b) obecné vědomosti a dovednosti - 16/125 -

17 Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák: disponuje dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, má utvořeno adekvátní sebevědomí, má pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci chápe fungování demokracie, disponuje vědomostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektuje zákony a etické normy demokratické společnosti uvědomuje si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektuje práva ostatních lidí, je připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhá xenofobii, rasismu a intoleranci chápe jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovede se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňuje společenskou a řečovou etiketu umí získávat a podávat potřebné informace, je schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky má všeobecný kulturní rozhled, chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, je si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovede si vybírat druhy a žánry umění, je tolerantní ke vkusu druhých cítí spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a je ochoten je ochraňovat rozumí tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovede využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti je schopen využívat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání dokáže v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozumí odbornému textu, uvědoměle pracuje s odpovídajícími informačními zdroji, je motivován k dalšímu studiu cizích jazyků používá správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie umí efektivně numericky počítat a používat proměnnou, dokáže odhadnout výsledek, chápe kvantitativní a prostorové vztahy, užívá geometrickou představivost - 17/125 -

18 porozumí závislostem, umí zpracovávat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd. umí řešit problémy, je schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení má osvojeny základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučí se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiluje o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomuje si její význam projevuje smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k ostatním c) odborné vědomosti a dovednosti Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák: ovládá odbornou terminologii studijního oboru chápe biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů umí běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice ovládá řízení motorových vozidel skupiny B je vybaven poznatky o patologických účincích různého původu na zdraví a užitkovost zvířat zná základy zoohygieny a veterinární prevence v chovech zvířat má vědomosti o hlavních plemenech zvířat chovaných v České republice, o jejich rozmnožování a užitkových vlastnostech zná zásady ochrany pracovníků a hospodářských zvířat před zavlečením nákazy na území České republiky je schopen vyhotovovat podklady pro zpracování údajů výpočetní technikou a využívat těchto výsledků ve své činnosti je připraven organizovat reprodukční proces v zemědělském závodě, zjišťovat graviditu, vést normální porody a ošetřovat matku a mláďata po porodu umí posuzovat, hodnotit a zabezpečovat hygienické požadavky pro získávání hlavních - 18/125 -

19 produktů chovu hospodářských zvířat zná zásady správné výživy jednotlivých druhů a kategorií zvířat, umí pro ně sestavovat a optimalizovat krmné dávky umí kastrovat samce hospodářských zvířat, odborně upravovat kopyta a paznehty umí ošetřovat a obvazovat rány je schopen asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích dovede odebírat, laboratorně vyšetřovat a připravovat sperma zvířat k inseminaci je schopen inseminovat zvířata je připraven ke kvalifikovanému vykonávání základních odborných prací v daném oboru, rozumí teoretickým principům těchto činností a ovládá jejich praktické provedení je schopen cílevědomě uplatňovat své odborné vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací má základní vědomosti o lécích a materiálech používaných při výkonu profese veterinárního technika, a to i z hlediska negativního dopadu na životní prostředí je schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupech zdravotnických materiálů Možnosti uplatnění absolventa absolvent studijního oboru veterinární prevence má možnost uplatnit se především jako: laborant asistent veterinárního lékaře podnikatel při nákupu zvířat (klasifikátor) majitel nebo pracovník ZOO butiku (zverimex) inseminační technik dealer farmaceutických firem, firem s laboratorními přístroji a se zdravotnickou technikou v útvarech státní správy, samosprávy, referáty životního prostředí, ekologie v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství) v plemenářských organizacích podnikatel na úseku kosmetiky zvířat odborný pracovník v útulku pro opuštěná zvířata podnikatel v kynologii a hipporehabilitaci - 19/125 -

20 biotechnik ve veterinárně hygienické službě ve všech oblastech kontroly potravin a surovin živočišného původu asistent ve výzkumu v asanačních službách odborný pracovník společenských a chovatelských organizací odborný pracovník v krmivářském a potravinářském průmyslu Absolventi studijního oboru M/001 Veterinární prevence mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách Charakteristika vzdělávacího programu Vstupní předpoklady žáků: do prvního ročníku studijního oboru M/001 Veterinární prevence se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. Kritéria přijetí a další podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel školy. Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium Pojetí a cíle vzdělávacího programu: studijní obor Veterinární prevence je konkrétní formou organizace všeobecného a odborného vzdělávání mládeže ve středních veterinárních školách, které poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání. Studium oboru Veterinární prevence připravuje žáky na činnost středních technickohospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče o zdraví a užitkovost zvířat, hygienu surovin a potravin živočišného původu, v oblasti ochrany státního území před zavlečením a šířením nákaz; v zoologických zahradách v oblasti chovu a péče o zdraví exotických zvířat, v oblastech s tím souvisejících a na úseku reprodukce zvířat. Jedná se obvykle o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů, které absolventi vykonávají samostatně, případně podle pokynů nebo pod přímým vedením veterinárního lékaře. Studium připravuje žáky i na náročnější činnost v oborech, které v podmínkách vědeckotechnického pokroku a rozvoje výroby mohou přecházet do náplně práce veterinárních techniků. Všeobecné vzdělání a široký základ odborného vzdělání umožňují žádoucí pracovní adaptabilitu a mobilitu absolventů při volbě a výkonu povolání a dalšího vzdělávání. Výchova a vzdělávání ve studijním oboru při- - 20/125 -

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program Pozemní stavitelství

Školní vzdělávací program Pozemní stavitelství Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více