Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429, tel/fax: , e mail: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011-1/125 -

2 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. - 2/125 -

3 1. Obsah 1. Obsah Základní charakteristika školy Kapacita školy Školská rada Zhodnocení současného stavu školy Zabezpečení výuky oboru M/001 veterinární prevence Personální zabezpečení výuky Kvalifikační předpoklady učitele odborných veterinárních předmětů Zastoupení úvazkových hodin z celkového počtu v procentech pro jednu třídu- Veterinární prevence Materiálně technické zabezpečení výuky Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty Organizace výuky praxe Učební plán Studijní program M/001 Veterinární prevence Profil absolventa Možnosti uplatnění absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika obsahových složek Organizace výuky Metodické přístupy Další specifické požadavky Možnosti dalšího vzdělávání absolventů Učební plán Dělení vyučovacích hodin Přehled začlenění klíčových dovedností Studijní program M/01 Veterinářství Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání Funkce rámcových vzdělávacích programů Pojetí rámcových vzdělávacích programů Vymezení pojmů Cíle středního odborného vzdělávání Kompetence absolventa Uplatnění absolventa Organizace vzdělávání Realizace učebního plánu Výuka dle rozpisu učiva Učební praxe Individuální praxe Maturitní zkoušky Časová rezerva Vzdělávací nabídka Vyučované studijní obory a orientace Inovace vzdělávacích programů Nadstandardní nabídka vyučovacích předmětů a aktivit Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci 2010/ Kvalifikovanost učitelů Změny v pedagogickém sboru Hodnocení celkové situace a další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Ocenění pedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci 2010/ Výuka a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2010/ /125 -

4 7.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu za 1. pololetí Přehled prospěchu za 2. pololetí Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia Snížený stupeň z chování Závažné výchovné problémy Absence žáků Obhajoba ročníkových projektů Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/ Environmentální výchova Žákovský Ekotým Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž přemýšlí o městě Zabezpečení odborné praxe Pracoviště praxe ve školním roce 2010/ Ocenění žáků školy Zhodnocení školního roku a kvality výuky Předmětové komise Projekty mezinárodní spolupráce Mezinarodni vymenny pobyt v Zielonej Gore (deník žákyně) Nitra Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Protidrogová prevence a prevence kriminality mládeže Minimální preventivní program Cíle MPP : Hlavní aktivity v rámci školní strategie školy - MPP Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence Činnost školního metodika prevence ve školním prostředí Dlouhodobé aktivity pro žáky Jednorázové aktivity pro žáky Volnočasové aktivity pro žáky Spolupráce s rodiči Efektivita realizovaných programů Světluška Červená stužka Tělovýchovné aktivity Beseda s Vlčicí - Desenský Rudolf Setkání ředitelky školy s žáky Účast v soutěžích a přehlídkách Studentská odborná činnost na škole Biologická olympiáda Biologixký kroužek Jeden svět Školní kolo olympiády v českém jazyce Matematická soutěž Matematický seminář Spolupráce školy s jinými subjekty Pohár ústředního ředitele SVS ČR Spolupráce Ministerstvem zemědělství ČR Spolupráce s klubem UNESCO Kroměříž Spolupráce se SPŠ Nitra Odborné kurzy pro veřejnost Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s obcí Inspekce ČŠI na škole Právo na informace a vyřizování stížností Další součásti školy /125 -

5 10.1 Domov mládeže Stravování školní jídelna Zpráva o hospodaření školy Závěr výroční zprávy Schválení výroční zprávy /125 -

6 Z historie zemědělského školství v Kroměříži Zdá se to být včera, kdy se v kroměřížské bývalé rolnické škole sešlo prvních asi 30 zájemců o studium na nově zřízené zemědělské rolnické škole, oboru veterinárního. Přišli tehdy z různých krajů a okresů Čech a Moravy. Aniž si to uvědomovali, měli se stát průkopníky zcela nové profese - profese veterinárních techniků. Průkopníky a zároveň jakousi zkušební sérií nové kategorie pracovníků právě vzniklé státní veterinární služby. Byla to doba rušná, politicky vypjatá, v níž se ve složitých situacích rodila první zemědělská družstva. Zrod naší školy nebyl nijak snadný a abychom si ji lépe přiblížili, musíme se vrátit dokonce do 19. století. Volám k Vám, rolníci, kteří máte syny : pošlete je do rolnické školy! Kapitál, který na vzdělání jejich vynaložíte, vyplatí se Vám stonásobně. Těmito slovy končil své vyprávění o závěrečných zkouškách prvních absolventů jediné rolnické školy na Moravě - v Přerově - známý a všeobecně uznávaný vážený buditel a zemědělský odborník František Skopalík. (obrázek) To bylo v roce l867 a od té doby se datuje jeho snaha o založení vlastní školy v Kroměříži. Na jeho počest byla v prosinci l995 odhalena pamětní deska v prostorách bývalé hospodářské školy - současné budově domova mládeže naší školy. Rolnická škola v Kroměříži byla založena v roce l875 a v roce l884 následovalo založení dívčí hospodářské školy, která byla první školou tohoto typu v českých zemích. V roce l899 přešla rolnická škola pod správu zemskou a rok na to, v roce l900 byla i dívčí hospodyňská škola převzata do zemské správy. Pak už šel vývoj obou zemědělských škol - 6/125 -

7 poněkud rychleji kupředu. V roce 1905 byla započata výstavba nové školní budovy pro chlapeckou rolnickou školu a v roce l906 byla předána svému účelu. (Jedná se o nynější školní budovu Tauferovy střední zemědělské školy - obor veterinární prevence ). O rok později byly dány do provozu i nové hospodářské budovy. Roku l908 byla postavena i nová budova dívčí hospodyňské školy (nyní je v ní umístěn domov mládeže naší školy). Obě školy, jak rolnická, tak i hospodyňská, byly velmi dobře vybaveny pro praktickou výuku a výcvik svých studentů. Tyto školy pokračovaly ve své činnosti až do roku l948, v době okupace byla zejména rolnická škola útočištěm mladých studentů, které zachránila před nasazením do Německa. Po osvobození obě školy prodělaly rozdílný vývoj. Hospodyňská škola byla zavedením jednotné školy zrušena, rolnická škola prodělala několik změn. V roce l952 byla v Kroměříži založena zcela nová škola zemědělského směru, a to střední zemědělská technická škola - obor veterinární, která byla tehdy jedinou svého druhu v republice. Tato škola převzala do užívání budovy a účelová zařízení - jak bývalé rolnické, tak i hospodyňské školy. Střední zemědělská škola, obor veterinární prevence navázala na tradici odborného vzdělávání v zemědělství. Od roku l998 byla přejmenována na Tauferovu střední odbornou školu veterinární. Profesor Taufer pocházel z Dřínova u Kroměříže a po založení Vysoké školy zemědělské v Brně přijal místo prvního profesora obecné a speciální zootechniky. V letech l922 - l924 byl rektorem školy a současně v letech l92l - l938 působil jako ředitel Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně, jehož založení inicioval. Byl vynikající pedagog, vědec a právem patří mezi přední osobnosti české veterinární medicíny. - 7/125 -

8 Výchova a vzdělávací činnost školy dnes V souvislosti s privatizací veterinární služby došlo ke změně studijního zaměření školy a studium je rozšířeno tak, aby absolventi našli uplatnění v soukromých, družstevních a případně v státních potravinářských podnicích při kontrole živočišných surovin a výrobků z nich, v asanační činnosti, v inseminaci, reprodukci zvířat v plemenářské práci, v péči o zdraví zvířat a životní prostředí. Studium na naší škole je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti absolvují všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie a tělesná výchova). Z odborných předmětů vyučujeme anatomii a fyziologii zvířat, chov zvířat, výživu a dietetiku zvířat, mikrobiologii a parazitologii, nemoci zvířat, technologii a hygienu potravin, reprodukci zvířat, farmakologii, laboratorní techniku, ekonomiku, inseminaci, asanaci, patologii. Studenti si vybírají ze tří studijních orientací. Jedná se o studium s orientací zooveterinární, dále je to orientace na hygienu a zpracování potravin a orientace na chov exotických zvířat. Jednotlivé orientace jsou koncipovány tak, že dovolí absolventům, kromě své specializace, úspěšně se zapojit do všech činností v rámci zemědělsko - potravinářského komplexu. Alternativně jsou podle zápisu žáků vyučovány předměty: myslivost, rybářství, latina, kynologie, jezdectví a základy hipporehabilitace, řízení motorových vozidel a hodiny aerobiku. Věnujeme se také osvětové činnosti v oblasti zdravé výživy. Velký důraz klademe na to, aby absolvent nebyl pouze vzdělaným odborníkem, ale aby byl vzdělán a vychován k pohotovému ústnímu a písemnému projevu jak v obecných, tak i profesních situacích. Naši žáci absolvují studium cizích jazyků potřebných k dorozumívání a porozumění i v odborné tematice. Za tím účelem pořádáme každo- - 8/125 -

9 ročně zahraniční zájezdy, zaměřené na využití získaných vědomostí. V průběhu studia žáci vykonávají praxi v zemědělských podnicích, masném průmyslu, farmaceutickém průmyslu, inseminačních stanicích, ve veterinárních ošetřovnách, na obvodech, ve veterinárních, potravinářských a zemědělských laboratořích, v zoologických zahradách a zookoutcích. Praxe má dvě formy: učební a individuální. Učební praxe má charakter skupinového vyučování pod vedením učitele přímo ve zmíněných provozech. Velkým přínosem pro odborný rozvoj každého žáka je individuální praxe. Délka praxe je dva týdny a je vykonávána v období maturitních zkoušek. V průběhu školního roku absolvují žáci ve skupinkách týdenní, tzv. provozní praxi. Mezi pracoviště praxe patří např. Zoo Zlín, práce na veterinárních obvodech pod vedením privátních veterinárních lékařů, inseminační stanice, ZOO - koutek v Kroměříži, laboratoř pro vyšetření potravin a mnoho dalších. Poznatky z praxe žáci uplatňují v odborných předmětech a jejich praktické znalosti jsou v závěru studia prověřeny u maturitní zkoušky. Součástí školy je i domov mládeže, který sehrává důležitou roli při vytváření podmínek pro studium. Poskytuje studentům ubytování, stravu, ale také se zde vytváří smysl pro morálku, úctu k lidské důstojnosti, smysl pro pořádek a učí se základním mezilidským vztahům. Mnozí absolventi úspěšně zvládají studium na kterékoliv vysoké škole. Po ukončení VŠ řada z nich pracuje úspěšně jako privátní lékaři, veterinární lékaři hygienické služby, veterinární lékaři v laboratořích, ve výzkumu a vývoji farmaceutických firem. Řada absolventů se uplatňuje ve státních, družstevních, soukromých a akciových zemědělských a potravinářských závodech a ve veterinární službě jako veterinární asistenti, chovatelé zvířat, inseminační, plemenářští a reprodukční technici, asanační technici, podnikatelé na úseku zpracování a hygieny potravin, jako ekologové, pracovníci výpočetní techniky, pojišťovací referenti apod. Našim cílem je výchova a vzdělání odborně zdatných a společensky prospěšných absolventů, kteří budou svými znalostmi a schopnostmi reprezentovat školu na veřejnosti. - 9/125 -

10 2. Základní charakteristika školy Název školy: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Adresa: Koperníkova 1429, Kroměříž Škola: Střední škola Příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Tomáše Bati 21, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Božena Floriánová Úprkova Kroměříž Datum konkurzu: 15. května 1995 Datum jmenování: 1. srpna 1995 Datum potvrzení ve funkci: 29. června 1999 Zástupce statutárního orgánu: MVDr. Jan Kratochvíl Bažinka Brno Datum jmenování: 1. září 1995 Jmenoval: ředitelka školy Zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení do sítě: Pracovník pro informace: Jindřiška Smýkalová Telefon/fax: E mail: web: Škola poskytuje pouze denní úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní - 10/125 -

11 zkouškou. Na škole se vyučuje obor Veterinární prevence M/001 ve třech studijních orientacích: zooveterinární chov exotických zvířat hygiena zpracování potravin Tento studijní obor dobíhá a v tomto školním roce se podle něj vzdělávají 3. a 4. ročníky. Současně nabíhá studijní obor Veterinářství vzdělávají se podle něj 1. a 2. ročníky. Tento obor je zpracován na základě rámcového vzdělávacého programu č M/ Kapacita školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž (ředitelství, IZO: ) jako právnická osoba vykonává činnost: střední škola IZO: domov mládeže IZO: školní jídelna IZO: Kapacita Stav k Procento využití Střední škola % Domov mládeže % Školní jídelna 330 jídel ,4 % Typ Počet Počet žáků Počet žáků Přepočtený Počet žáků na školy tříd na třídu počet pedagogických přepočt.ped.prac. podle stavu k pracovníků Střední škola ,42 28,8 12,25-11/125 -

12 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. stavu k Školní jídelna x x 4,3 x Domov mládeže ,5 20 Při škole pracuje občanské sdružení Granum. 2.2 Školská rada U členů školské rady nedošlo k žádným personálním změnám, ve školním roce 2010/2011 pracovala školská rada ve stejném složení. U všech jednání ŠR byla přítomna ředitelka školy. Dne se konala beseda členů ŠR se žáky 4. ročníku. Setkání členů ŠR s pracovníky Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž se konalo dne a Jednání ŠR se uskutečnilo v následujících termínech: /125 -

13 3. Zhodnocení současného stavu školy 3.1 Zabezpečení výuky oboru M/001 veterinární prevence Personální zabezpečení výuky Kvalifikační předpoklady učitele odborných veterinárních předmětů Výuku musí zajišťovat absolvent vysoké školy veterinární, který absolvoval doplňkové studium pro učitele středních škol. Nedílnou součástí jeho kvalifikace je od osvědčení o způsobilosti podle par. 17 zákona ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Obdobné podmínky platí i pro odborné zemědělské předměty s tím, že výuku zajišťuje absolvent vysoké školy zemědělské Zastoupení úvazkových hodin z celkového počtu v procentech pro jednu třídu- Veterinární prevence zastoupení v procentech ročník celkem hodin všeobecně vzdělávací předměty odborné předměty celkem veterinární předměty první 46 41, 3 58, 6 13,0 druhý 44 36, 3 63, 6 31, 8 třetí 47 27, 6 72, 3 40, 4 čtvrtý 38 23, 6 76, 3 34, 2 Legenda: Odborné předměty neveterinární: biologie, chemie, informační a komunikační technologie, chov zvířat, výživa a dietetika, ekonomika, právo, kynologie, myslivost, úvod do hippoterapie, seminář z biologie, seminář z chemie. Odborné předměty veterinární: anatomie a fyziologie, mikrobiologie a parazitologie, technologie a hygiena potravin, nemoci zvířat, reprodukce zvířat, inseminace, laboratorní technika, patologie, chirurgie a ortopedie, farmakologie, chov exotických zvířat - 13/125 -

14 3.1.2 Materiálně technické zabezpečení výuky Všeobecně vzdělávací předměty Laboratoř chemie standardní vybavení Laboratoř biologie standardní vybavení laboratoře včetně binokulárních mikroskopů podle počtu žáků ve skupině Odborné předměty Anatomie a fyziologie anatomická pitevna včetně zázemí pro sanitaci, případně uchování anatomických preparátů. Patologie patologická pitevna v případě nutnosti je možno využít anatomickou. Mikrobiologie a parazitologie laboratoř MIP základní vybavení: mikroskopy s imerzí, termostat pro kultivaci bakteriálních kultur, autokláv pro výrobu kultivačních - 14/125 - půd, vybavení pro trichinoskopii, vybavení pro koprologické vyšetření (odstředivka), soupravy pro barvení mikroskopických preparátů. Chirurgie laboratoř malý operační sál se standardním vybavením (operační stůl, autokláv nebo sterilizátor, chirurgické nástroje). Laboratorní technika laboratoř vybavená pro vyšetření tělesných tekutin (moč, krev mikroskopy s imerzí, celoskop, odstředivky standardní a speciální pro vyšetření na hematokrit, fotometr, počítací komůrky a speciální sklo). Reprodukce a inseminace laboratoř vybavená porodnicko gynekologickým instrumentariem, soupravy pro odběr, vyšetření a konzervaci (včetně zmrazování) spermatu, mikroskopy s imerzí. Hygiena a technologie potravin laboratoř vybavená pro rozbor a vyšetření potravin a surovin živočišného původu. Výživa a dietetika laboratoř vybavená pro základní rozbory krmiv (sušárna, muflová

15 pec, speciální laboratorní sklo. Nemoci zvířat, chov zvířat, anatomie a fyziologie a chirurgie cvičná stáj,doporučené vybavení 2 ks skotu, 2 4 ks malých přežvýkavců, 1 kůň nebo pony, podle nákazové situace 2 prasata,10 ks drůbeže (různých druhů), laboratorní myši, laboratorní krysy. Pro provoz cvičné stáje je povinná akreditace podle vyhlášky Mze č. 311/1997 Sb., pracovníci včetně veterinárních lékařů a zemědělských inženýrů, kteří se zvířaty pracují, musí být způsobilí podle 17 zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění. Vybavení pro základní veterinární zákroky Organizace výuky praxe Odborná veterinární praxe 3. ročníků je koncipována ve formě individuálních a blokových praxí. Individuální praxe jsou zajišťovány na základě dohody mezi odbornými veterinárními zařízeními (SVÚ, OVS, ambulance a privátní veterinární ošetřovny) a školou. Individuální praxe na SVÚ se konají v průběhu výuky, individuální praxe na jatkách, veterinárních ošetřovnách a u privátních veterinárních lékařů probíhají mimo výuku a studenti si je zajišťují sami, vedoucí praxe uzavírá smlouvy s těmito subjekty následně písemnou formou. Blokové praxe zajišťuje vedoucí praxe po dohodě s privátními veterinárními lékaři na jejich obvodech (terénní disciplíny odběry krve, tělesných sekretů a exkretů, kastrace kanečků, parenterální aplikace léčiv aj.), pro disciplíny ambulantní (příprava operace, obvazová technika, šití tkání aj.) využívá středisko praxe školy. Odborná veterinární praxe 4. ročníků probíhá formou individuální praxe a praxe učební. Individuální praxe je zajišťována na jatkách, veterinárních ošetřovnách a u privátních veterinárních lékařů, vedoucí praxe zajišťuje smlouvy mezi těmito subjekty a školou. Obdobným způsobem je zajišťována praxe 1.a 2. ročníků, jako praxe učební ve formě bloků. Během školního roku probíhá praxe individuální.také tyto praxe zajišťujeme na základě smlouvy mezi školou a zemědělským závodem, zoologickou zahradou a pod. Další formou je praxe odborná buď během roku nebo o školních prázdninách v letních měsících. Na střední odborné škole veterinární má povinný předmět praxe nezastupitelné místo. - 15/125 -

16 4. Učební plán Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka podle učebního plánu oboru M/001 Veterinární prevence ve III. a IV. ročníku. V I. a II. ročníku výuka probíhá podle školníjo vzdělávacího programu Veterinářství M/ Studijní program M/001 Veterinární prevence Profil absolventa Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Výsledky vzdělávání: a) obecná úvodní část Studijní obor veterinární prevence má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Získané úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že tvoří základ pro formování názoru, upevňuje morální a charakterové vlastnosti. Rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti, prohlubuje poznatky o přírodě, člověku a společnosti. Umožňuje chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich. Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnost středních odborných pracovníků v oblasti péče o zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, hygieny potravin a ochrany životního prostředí. Absolvent má umět využívat informace, má mít vypěstovánu potřebu soustavného vzdělávání a zvyšování své kvalifikace. K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti, cílevědomě a rozvážně jednat, samostatně myslet a pohotově rozhodovat. b) obecné vědomosti a dovednosti - 16/125 -

17 Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák: disponuje dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, má utvořeno adekvátní sebevědomí, má pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci chápe fungování demokracie, disponuje vědomostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektuje zákony a etické normy demokratické společnosti uvědomuje si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektuje práva ostatních lidí, je připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhá xenofobii, rasismu a intoleranci chápe jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovede se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňuje společenskou a řečovou etiketu umí získávat a podávat potřebné informace, je schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky má všeobecný kulturní rozhled, chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, je si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovede si vybírat druhy a žánry umění, je tolerantní ke vkusu druhých cítí spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a je ochoten je ochraňovat rozumí tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovede využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti je schopen využívat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání dokáže v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozumí odbornému textu, uvědoměle pracuje s odpovídajícími informačními zdroji, je motivován k dalšímu studiu cizích jazyků používá správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie umí efektivně numericky počítat a používat proměnnou, dokáže odhadnout výsledek, chápe kvantitativní a prostorové vztahy, užívá geometrickou představivost - 17/125 -

18 porozumí závislostem, umí zpracovávat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd. umí řešit problémy, je schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení má osvojeny základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučí se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiluje o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomuje si její význam projevuje smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k ostatním c) odborné vědomosti a dovednosti Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák: ovládá odbornou terminologii studijního oboru chápe biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů umí běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice ovládá řízení motorových vozidel skupiny B je vybaven poznatky o patologických účincích různého původu na zdraví a užitkovost zvířat zná základy zoohygieny a veterinární prevence v chovech zvířat má vědomosti o hlavních plemenech zvířat chovaných v České republice, o jejich rozmnožování a užitkových vlastnostech zná zásady ochrany pracovníků a hospodářských zvířat před zavlečením nákazy na území České republiky je schopen vyhotovovat podklady pro zpracování údajů výpočetní technikou a využívat těchto výsledků ve své činnosti je připraven organizovat reprodukční proces v zemědělském závodě, zjišťovat graviditu, vést normální porody a ošetřovat matku a mláďata po porodu umí posuzovat, hodnotit a zabezpečovat hygienické požadavky pro získávání hlavních - 18/125 -

19 produktů chovu hospodářských zvířat zná zásady správné výživy jednotlivých druhů a kategorií zvířat, umí pro ně sestavovat a optimalizovat krmné dávky umí kastrovat samce hospodářských zvířat, odborně upravovat kopyta a paznehty umí ošetřovat a obvazovat rány je schopen asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích dovede odebírat, laboratorně vyšetřovat a připravovat sperma zvířat k inseminaci je schopen inseminovat zvířata je připraven ke kvalifikovanému vykonávání základních odborných prací v daném oboru, rozumí teoretickým principům těchto činností a ovládá jejich praktické provedení je schopen cílevědomě uplatňovat své odborné vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací má základní vědomosti o lécích a materiálech používaných při výkonu profese veterinárního technika, a to i z hlediska negativního dopadu na životní prostředí je schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupech zdravotnických materiálů Možnosti uplatnění absolventa absolvent studijního oboru veterinární prevence má možnost uplatnit se především jako: laborant asistent veterinárního lékaře podnikatel při nákupu zvířat (klasifikátor) majitel nebo pracovník ZOO butiku (zverimex) inseminační technik dealer farmaceutických firem, firem s laboratorními přístroji a se zdravotnickou technikou v útvarech státní správy, samosprávy, referáty životního prostředí, ekologie v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství) v plemenářských organizacích podnikatel na úseku kosmetiky zvířat odborný pracovník v útulku pro opuštěná zvířata podnikatel v kynologii a hipporehabilitaci - 19/125 -

20 biotechnik ve veterinárně hygienické službě ve všech oblastech kontroly potravin a surovin živočišného původu asistent ve výzkumu v asanačních službách odborný pracovník společenských a chovatelských organizací odborný pracovník v krmivářském a potravinářském průmyslu Absolventi studijního oboru M/001 Veterinární prevence mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách Charakteristika vzdělávacího programu Vstupní předpoklady žáků: do prvního ročníku studijního oboru M/001 Veterinární prevence se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. Kritéria přijetí a další podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel školy. Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium Pojetí a cíle vzdělávacího programu: studijní obor Veterinární prevence je konkrétní formou organizace všeobecného a odborného vzdělávání mládeže ve středních veterinárních školách, které poskytují absolventům úplné střední odborné vzdělání. Studium oboru Veterinární prevence připravuje žáky na činnost středních technickohospodářských pracovníků v oblasti veterinární péče o zdraví a užitkovost zvířat, hygienu surovin a potravin živočišného původu, v oblasti ochrany státního území před zavlečením a šířením nákaz; v zoologických zahradách v oblasti chovu a péče o zdraví exotických zvířat, v oblastech s tím souvisejících a na úseku reprodukce zvířat. Jedná se obvykle o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů, které absolventi vykonávají samostatně, případně podle pokynů nebo pod přímým vedením veterinárního lékaře. Studium připravuje žáky i na náročnější činnost v oborech, které v podmínkách vědeckotechnického pokroku a rozvoje výroby mohou přecházet do náplně práce veterinárních techniků. Všeobecné vzdělání a široký základ odborného vzdělání umožňují žádoucí pracovní adaptabilitu a mobilitu absolventů při volbě a výkonu povolání a dalšího vzdělávání. Výchova a vzdělávání ve studijním oboru při- - 20/125 -

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Obsah vzdělávání: RVP pro odborné vzdělávání. Výuková média. 18. 3. 2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah Obsah vzdělávání na projektové úrovni pokrač.:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Zdravotnické lyceum - profil absolventa

Zdravotnické lyceum - profil absolventa Zdravotnické lyceum - profil absolventa Kmenový obor: 78-42-M Lyceum Studijní obor: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum úplné střední odborné maturitní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více