S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B"

Transkript

1 Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B iopotraviny si získávají své místo v nákupních košících obyvatel České republiky. Potvrdil to průzkum zadaný Ministerstvem zemědělství České republiky. Je jasné, ţe ruku v ruce s tímto trendem stoupá popularita ekologického zemědělství. Vedení svazu jiţ v létě započalo jednání s představiteli Ministerstva zemědělství ČR. V přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, šéfporadkyně Simony Prečanové, předsedy svazu Zdeňka Perlingera a manaţerky Kateřiny Nesrstové proběhla první schůzka v příjemném a konstruktivním duchu. Snaţili jsme se ministrovi opět vysvětlit, ţe naši sedláci jsou ti, co opravdu produkují, coţ lze dokladovat jednoznačně na mnoţství sýráren, moštáren, bouráren, jatek apod., které naši členové v posledních letech v jednotlivých regionálních centrech vybudovali a nyní provozují, uvedla Kateřina Nesrstová a dodala, ţe je však potřeba, aby ekologičtí sedláci měli oporu v MZe. Je nutné, aby věděli, ţe ekologické zemědělství není bráno jen jako něco, co musíme splnit kvůli Evropské unii. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců si uvědomuje, ţe musí čelit tlaku lobby, zejména ze strany Agrární komory k ministerstvu. Byla otevřena i další témata jako podpora EZ v PRV, případnou moţnost působení Svazu PRO-BIO v Monitorovacím Výboru PRV od 2015, vnitřní a vnější připomínková řízení. Na přetřes přišly i sady a bezpředmětné útoky ovocnářské unie. Důleţitým bodem jednání byla podpora biopotravin, třeba dle vzoru Dánska, kde věc řeší zákonná úprava. V návaznosti na jednání s ministrem zemědělství, jednání poradců, by PRO- BIO Svaz rád opětovně prodiskutoval převod biozebry pod Svaz PRO-BIO pro účely značení české produkce. Dle mého názoru je podpora tuzemské produkce touto cestou jedna z moţných alternativ, jak pomoci našim zpracovatelům a zároveň spotřebitelům i samotnému bio sektoru, uzavřela Kateřina Nesrstová. Změny na českém biodvorečku O tom, ţe ekologické zemědělství má smysl, ekosedláci nediskutují. Skeptici se moţná na biopotraviny tváří jako na marketingový tah, kritici jako díru na dotace. To vše jsme slyšeli uţ mnohokrát. Fakta jsou však jasná. Půda ekologických hospodářů nabývá na ceně. Zemědělská půda je jednou z nejjistějších investic s předpokladem růstu hodnoty. Potvrzuje to i jeden z největších obchodů současné doby. Dokončení s. 2

2 Možnost zvýhodněné inzerce ve Výsevních dnech 2015 R ok se s rokem sešel a my nyní opět pracujeme na vydání kalendáře Výsevní dny podle Marie Thunové na rok Překlad a redakci zajišťuje Radomil Hradil z německého originálu. Výsevní dny jsou určeny pro zahrádkáře a zemědělce, kteří o svou zahradu či pole pečují podle přírodních kosmických rytmů. Publikace bude v prodeji na Svazu PRO-BIO od prosince Náklad kusů. Černobílé vydání. Protoţe chceme, aby se členové více zviditelňovali a dali tak o sobě vědět světu, nabízíme jim velmi výhodné moţnosti inzerce uvnitř Výsevních dnů: Členové: uvnitř publikace celá stránka 500,- Kč; ½ - 250,- Kč; ¼ - 100,- Kč Ostatní subjekty: uvnitř publikace celá stránka 1500,- Kč; ½ - 750,- Kč; ¼ - 400,- Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%). Termín pro dodání inzerátů a textů je do !! Inzerci je moţné zaslat jiţ vytvořenou. Ti z Vás, kteří nemají moţnost grafického zpracování, nemusí smutnit, stačí poslat text popřípadě i fotku a my se o zpracování postaráme. (red) Dokončení ze s.1... Podle informací, které přinesly Hospodářské noviny, se stane jedním z největších biozemědělců v Česku realitní magnát Radovan Vítek. V severních Čechách mu bude patřit 20 tisíc hektarů zemědělské půdy i s výrobou. Podle HN zaplatí dosavadním vlastníkům, uskupení Spojené farmy, Vítkova CPI Property Group za akcie jejich společnosti 43,5 milionu eur (1,2 miliardy korun) a v následujících dvou letech investuje do rozvoje Spojených farem dalších zhruba 20 milionů eur. Ať uţ tuto informaci bereme jako pozitivní, či negativní, ukazuje hodnotu ekologického zemědělství optikou peněz, bez obalu pozitivních externalit. (syh)

3

4 Ohlédnutí za Bioakademií 2014: Otevření témat o budoucnosti ekologického zemědělství vodní část Bioakademie 2014 Ú otevřela konkrétní témata reflektující nastavení podmínek pro ekologické zemědělství v nadcházejícím období. Debata byla místy vzrušená, připomínky velmi konkrétní a zástupci ministerstva zemědělství vstřícní. Tak by se dal shrnout úvod mezinárodní konference ekologického zemědělství Oproti loňskému ročníku Bioakademie byly jiţ slyšet konkrétní čísla, termíny a náleţitosti, které budou muset sedláci plnit pro získání dotací. Oficiálního zahájení a plenárního zasedání se za ministerstvo ČR zúčastnili Ing. Josef Makovský, Ph.D. z oddělení strategie environmentálních podpor PRV a Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství. Debata se vedla jak o podmíněné produkci, sadech, zatíţení i trvalých travních porostech. (syh)

5

6 Ohlédnutí za Bioakademií 2014: Společenský večer s předáním cen těm nejlepším B ioakademie, to nejsou jen odborné diskuze a přednášky, ale také ocenění dlouholeté práce, nás ekologických sedláků. Slavnostní večer patří pro zásluze všem, ale především oceněným. V prostorách Státního zámku Lednice si převzali ocenění za nejlepší Českou biopotravinu 2014 zástupci všech kategorií. Spolu s předsedou svazu Zdeňkem Perlingerem se ujal čestné funkce Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce. SZPI v letošním roce totiţ poprvé převzala záštitu nad soutěţí, podobně jako jiţ dříve MZe. A kdo si tedy ceny převzal? Dvakrát přišel pro cenu zástupce Biofarmy Sasov Jiří Pykal. Převzal ocenění za nejlepší biopotravinu ţivočišného původu a rovněţ cenu pro celkového vítěze. Českou biopotravinou 2014 se tedy stalo Bio konopné sádlo z přeštických prasat. Oceněnou biopotravinou rostlinného původu pro rok 2014 jsou Černíkovické okurky Miloše Kurky, který si pro cenu přišel i vloni. Z Horňácké farmy přijela dámská delegace v čele s Ivou Novákovou Pavlíkovou, a to pro cenu za cukrový hrášek, který zvítězil v kategorii biopotraviny pro gastronomii, pochutiny a ostatní. Manţelé Marcinčákovi to nemají z Mikulova do Lednice daleko. Jako v předcházejícím roce si tak odskočili převzít cenu za nejlepší biovíno. Partnerem soutěţe Česká biopotravina je veletrh BIOFACH, který poskytuje vítězi inspirační zájezd do německého Norimberka. Postupně vítěze představíme, stejně jako příběhy vítězných biopotravin. Nejlepším sedlákem Svazu PRO-BIO je společnost Chov Charolais v čele s jednatelem Milošem Šedivým. Zástupci nejoblíbenější bioprodejny Freshbedýnky do Lednice tentokrát nepřijeli, ale zástupce sekce Bioprodejen Svazu PRO-BIO jim cenu předali individuálně. (syh)

7

8 Hlavní téma: Nepovolené látky v ekologickém zemědělství aneb Ozvěny Bioakademie 2014 V Lednici proběhl 14. ročník Bioakademie. Tradiční seminář byl zaměřen na téma nepovolených látek v ekologické produkci a rizika nezaviněné kontaminace. V příspěvcích zástupců kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ), ministerstva zemědělství, Vysoké školy chemicko technologické a výrobců byla zevrubně popsána aktuální problematika a otevřela se tu řada témat, kterým by se měl sektor do budoucna detailněji věnovat. Zpřísnění kontrol, sjednocení metodik a definování hraničních limitů pro obsah reziduí v bioprodukci a biopotravinách výrazně zjednodušilo spotřebitelům čitelnost kontrol. Současně se zahájila diskuze nad problematikou nezaviněné kontaminace. V současné době totiţ následky za cizí nedbalost nese ekozemědělec. Zpřísnění kontrolního procesu = lepší srozumitelnost pro spotřebitele Na konci loňského roku vydal Evropský Parlament zprávu o potravinové krizi, podvodech v potravinovém řetězci a jejich potírání (2013/2091(INI)). V dokumentu, který vznikl jako reakce na skandály s prodejem koňského masa, se mimo jiné definovalo 10 potravinových skupin s nejvyšším rizikem hrozících podvodů. Vedle pančovaného olivového oleje a ryb byly do prvních tří nejohroţenějších oblastí zařazeny i biopotraviny. Skutečnost, ţe se trh s biopotravinami za posledních deset let několikanásobně rozrostl, s sebou přináší i zvýšený zájem spekulantů. Lákavá je nejen vyšší reali-

9 zovaná cena biopotravin na trhu, ale v řadě zemí i moţnost čerpání dotačních titulů spojených s ekologickou produkcí. Protoţe nákup biopotravin je u většiny spotřebitelů i nadále spojován pouze se zdravotním přínosem, jakákoliv kauza spojená s nálezem reziduí pesticidů a hnojiv v biopotravinách sniţuje v očích spotřebitelů důvěryhodnost celého ekozemědělského systému. Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) 889/2008, kterými se ekologické zemědělství řídí, sice jasně definují tzv. pozitivní seznamy látek povolených v ekologickém zemědělství, ale výslovně nedeklarují, ţe bioprodukce nesmí rezidua pesticidů a hnojiv obsahovat. Nepřítomnost zbytků chemických postřiků pak vychází přirozeně z jejich neaplikování. S nárůstem poptávky po biopotravinách se ukazuje, ţe tato forma výkladu není pro spotřebitele dostatečně srozumitelná a míjí se s jejich očekáváními. V rámci zvýšení transparentnosti kontrol proto v posledních letech došlo k několika zásadním změnám: Od roku 2010 je kontrolní systém EZ podřízen také Nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004, které zavádí povinnost úředních kontrol za účelem ověření dodrţování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých ţivotních podmínkách zvířat. Těmito úředními kontrolami je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Začátkem loňského roku je přijato Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013, které stanovuje povinný odběr vzorků na analýzy u minimálně 5% ze všech kontrolovaných podniků, a také upřesňuje definici, ţe je takto třeba kontrolovat celý proces, a ne jenom finální produkty (biopotraviny). V součinnosti s tímto nařízením p latí o d letošní ho roku M e t o d i c k ý p o k y n M Z e č.3/2013, kterým se stanovují specifická pravidla pro odběr,

10 analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství. Odběry vzorků probíhají podle ustálené metodiky a jednotným způsobem, takţe nedochází k pochybnostem o obhajitelnosti kvality a průkaznosti odebraných vzorků v případném správním řízení. Vzorky mohou být odebírány všude tam, kde je to v zájmu dodrţování pravidel EZ a kde mají kontrolní orgány pověření (ve skladech, z postřikovačů, ve výrobnách, během přepravy atp.) Všechny tyto změny směřují k lepší přehlednosti a jednotnosti kontrolních mechanismů. Nový pokyn pak navíc výrazně zjednodušuje interpretaci výsledků kontrol vůči spotřebitelům. Je zde totiţ poprvé definován orientační hraniční limit 0,01 mg/kg pro obsah nalezených reziduí pesticidů v biopotravinách a zemědělské produkci, při jehoţ překročení není moţné dále deklarovatcertifikovat tuto produkci jako bio. V případě nálezu ve vzorcích půdy či plevele je překročení tohoto limitu povaţováno za prokázání přímého pouţití zakázaných přípravků a produkce ze zasaţeného území nemůţe být certifikována (detailněji viz Metodický pokyn 3/2013, MZe). Jak se vypořádat s nezaviněnou kontaminací - teorie a praxe Se zpřísněním kontrol se otevírá diskuze jak řešit situaci, kdy dochází k nezaviněné kontaminaci porostu nebo půdy nepovolenými látkami přestřiky ze sousedního konvenčního pozemku či starou zátěţí v půdě. Ty, jak praxe z poslední doby ukazuje, bývají častým zdroje kontaminace. Postup jasný, praxe? Přestoţe z pohledu legislativy existuje jasný postup, praxe je jiná. Při kontaminaci postřikem pesticidů od konvenčního souseda dochází zpravidla k zásahu na pásu půdy v nejbliţší vzdálenosti od hranice pozemku. Jakmile poškozený ekozemědělec tuto skutečnost nahlásí kontrolní organizaci, znamená to pro něj přesunutí pozemku (část/celý - dle rozsahu poškození) zpět do přechodného období. To pro něj představuje administrativní, agrotechnickou a finanční zátěţ navíc (povinnost pěstování odlišných plodin souběţné pěstování stejných plodin v reţimu bio, přechodném období nebo v konvenčním způsobu hospodaření, není v podniku povoleno), oddělené skladování, niţší cena na trhu

11 za produkci pocházející z přechodného období apod.), kterou mu nikdo neuhradí. Občansko-právních sporů na téma náhrady škod za postříkané porosty probíhá v České republice minimálně. Administrativa Důvodem je navýšení uţ tolik vysoké administrativy, nejasný výsledek a vleklost. Farmáři navíc, v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů, volí tuto variantu jen velmi neradi. Průkazný materiál, ţe se jednalo o přestřik ze sousedního pole, je zpravidla jiţ velmi těţko zajistitelný. Ekozemědělec tak v současné době nese za cizí nedbalost mnohem větší následky, neţ samotný viník. Přestoţe ze zákona jasně vyplývá povinnost zemědělce, aby při aplikaci prostředků na ochranu rostlin zabezpečil nepoškození okolních porostů, není v této oblasti princip platí znečišťovatel dostatečně uplatňován. Současně nejsou vyuţívány nástroje, které by umoţnily finanční kompenzaci způsobených ztrát jinou cestou. Takovými jsou například v Evropě pojištění odpovědnosti podnikatele, povinnost zajištění mechanické bariéry ze strany konvenčního zemědělce apod. Administrativa I v případě prevence není situace jednoduchá: Chce-li ekozemědělec zamezit přestřiku ze sousedního pole vybudováním bariéry, např. cesty, remízku nebo ţivého plotu na své straně pozemku, naráţí velmi často na nevoli vlastníků půdy, kterým se z jejich pohledu takovým zásahem půda znehodnocuje. Diskuze, která na toto téma v rámci Bioakademie proběhla, tak otevřela řadu problémů, na které je nutné soustředit v blízké budoucnosti pozornost. Základní statistika provedených kontrol v roce 2013 V roce 2013 bylo na MZe registrováno osob podnikajících v ekologickém zemědělství a bylo u nich provedeno kontrol. Rok 2013 byl zaměřen na cílené kontroly za účelem zjištění pouţití nepovolených látek pro ekologické zemědělství. V roce 2013 bylo současně provedeno 26 supervizí inspektorů kontrolních organizací v průběhu kontroly a dále 4 kontroly na ústředí kaţdé kontrolní organizace. Certifikáty vydávají kontrolní organizace, které také rozhodují o jeho odebrání nebo odepření certifikát udělit/vydat. Většinou se jedná o situaci, kdyţ se na základě analýzy odebraného vzorku zjistí v bioproduktu přítomnost reziduí nepovolených látek. Výrobek musí být následně staţen z trhu a odstraněno označení bio, zároveň dojde k podání podnětu na zahájení správního řízení MZe. Upozornění ekologickým podnikatelům či bioproducentům byla zasílána zejména z důvodu klamavého značení bioproduktů a biopotravin, u všech produktů bylo klamavé logo nebo název odstraněno na základě výzvy ze strany MZe, případně provedena úprava obalu výrobku. Kateřina Čapounová ČTPEZ Přehled zjištění na kontrolách a přehled sankcí: Kontroly celkem 5047 z toho ohlášené 4690 z toho neohlášené 357 Upozornění, napomenutí 386 Odepření vydání certifikátu 37 Podnět na zahájení právního řízení Počet zahájených správných řízení z toho počet vydaných rozhodnutí ve správním řízení z toho počet zastavených správních řízení z toho počet správních řízení neukončených v roce Počet odebraných vzorků 81 1

12 Exkurze na rakouskou stranu hranice, tentokrát do intenzivního biosadu s Topazy manželů Hansových v Oberweidenu Mr. Ernst Hansi, Oberweiden Biohof Hansi P o skončení dne s přednáškami a společenským večerem s vyhlášením České biopotraviny a vyhlášení Sedláka Svazu PRO-BIO se účastníci vydali na cestu do Dolního Rakouska a Vídně za ekologickými zemědělci a do kořenového centra na okraji Vídně. V dolnorakouské obci Oberweiden jsme vystoupili z autobusu u pěkného domu s předzahrádkou a upoutávkovou značkou velkého jablka. Ke koupi i z domu jsou tady biojablka. Hospodář Ernst Hansi nás zavedl do naprosto čistého velkého skladu neuklízeli tak perfektně jen pro delegaci z Čech, ale také pro obecní hasičskou slavnost, která se tam měla konat. Stejně vzorně uklizeno bylo na druhém dvoře se zemědělskou technikou, o němţ prohlásil, ţe je tam nepořádek... Dostali jsme občerstvení v podobě výborného domácího jablečného závinu a ochutnali biomošt z biojablek ze sadu. Tam jsme se zvědavě vypravili. Počasí nepřálo a v noci před naší návštěvou tu byly silné deště. Ekosadař si pak stěţoval i na dosti deštivý rok. Kromě sadů obhospodařují ještě další ornou půdu (70 ha), na níţ pěstují brambory a zeleninu také hrášek, mnoţí soju a kukuřici na osiva. Sady na sedmi hektarech Ekostatek má 7 ha intenzivních sadů. Prohlédli jsme si dvanáctiletý čtyřhektarový sad s odrůdami Topaz a Gala, který leţel nedaleko ekostatku. Sad je jiţ před koncem své ţivotnosti, jak prohlásil Ernst Hansi. Mnoho stromků je postiţeno hnilobou krčků, která začíná nad místem naroubování podnoţe (podnoţ M9). Na hektaru je 250 stromků, celkem ošetřují manţelé 2000 stromů. V sadu jsou další druhy jabloní pro pomoc k opylování Golden Hornet, prof. Špenger, Everest... Intenzivní sad měl nelehkou historii a

13 jeho přínos hospodářství byl ne vţdy dobrý. Třikrát měli krupobití, jablka dali na zmoštování, nebo přišly mrazy. Asi po čtyři roky se sad vyplatil. Pojistku proti krupobití si platí a je uţitečné pořídit sítě proti krupobití i kdyţ v tomto sadu je nemají. Instalovali sem protinámrazovou závlahu, ale zase pro celý sad jim nestačí voda. Všichni ekozemědělci z Čech i Slovenska trochu záviděli, kdyţ ekosadař hovořil o zajištěném odbytu ve společné odbytové organizaci pro biojablka, která slouţí pro širokou oblast Rakouska a biojablka od sadařů vykupuje za dobré ceny a dále prodávají do tří řetězců. Odbytová organizace OPST vznikla z titulu státní podpory odbytu biojablek před několika lety projekt Topaz. Její existence zajišťuje vyšší tlak na řetězce a dostanou vyšší cenu za biojablka. Ošetřování Ernst Hansi a jeho manţelka dr. Tima Heins, prozradili svůj plán ošetřování sadu. Po zimě, před květem ošetřují proti mšicím měďnatým přípravkem.

14 Proti padlí, které tu má silný výskyt, pouţívají sirnatý přípravek, od stádia myšího ouška ošetřují sad kaţdých deset dnů aţ do léta. Výhony s padlím odstraňují, a pak spalují. V květnu aplikují 2-4 postřiky s výtaţkem z řas. Proti obaleči jablečnému slouţí špagetky napuštěné feromony pro matení samců. Na tuto ochranu jabloní mají zvláštní slevu na nákup špagetek od odbytové organizace. Přesto ještě proti obaleči postřikují. Vitisan 0,46 l/ha uţívají proti sazovitosti. Často se ale správná doba postřiku promešká, proto stříká i sirnatým prostředkem. Přípravky na ochranu jabloní jsou samozřejmě povolené kontrolní organizací i svazem Bio-Austria. Provádějí zimní řez, letní ne. Péče o meziřadí Na jaře 3 aţ 4 krát ošetřovali půdu kolem kmenů. Na jaře také hnojí a v příkmení zapracují do půdy, na jaře ještě mulčují, v létě meziřadí zaroste a vykvetou různé byliny, pro hmyz v sadu. Kontaminace z okolí nehrozí příliš, mají jednoho ekologického souseda a pozemek ohraničuje ţeleznice. 100% krásné Pokud chce hospodář jablka prodat, jako se to podařilo vloni do Británie, musí dost postřikovat, protoţe tam je

15 v obchodě nulová tolerance jakékoliv vady na vzhledu průměr 7-8 cm a z 30 % musejí být červená, také chtějí určité stádium zralosti. Přezrálá jablka putují na moštování. Domácí spotřebitelé takové nároky nemají, část jablek prodávají Heinsovi také ze dvora za cenu 1 euro. Do odbtytového druţstva prodají za centů, podle kvality biojablek. Pomoc při sklizni přichází z východu Na pomoc při sklizni zaměstnávají brigádníky 16 osob, převáţně přicházejí ti stejní z pomezí Slovenska. Všechny brigádníky musejí proškolit před prací (na hodinu mají 6 eur, čistá mzda). Sklizeň trvá 14 dní. Zralost pro sklizeň se můţe stanovit třemi způsoby. Jeden způsob je chemický přípravek, který se aplikuje na rozkrojené jablko, po něm zralá část duţiny zčerná porovná se vzorovým obrázkem zralosti. Dále se zkouší pomocí pevnosti a dále refraktometrem podle cukernatosti plodu. Jablka je však třeba sklidit před plnou zralostí té dosáhnou jablka ve skladech. Miroslava Vohralíková

16 Moderní skloubeno s tradičním aneb na ornou s rýčovou metodou, traktor na olej a na čistírnu semen dotace z Unie Ekofarma Rudolfa Votziho, Lassee R udolf Votzi (člen správní rady sdruţení ekozemědělců Bio Austria) obhospodařuje ekofarmu s 95 ha orné půdy, má vynikající odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti produkce ekologického osiva hybridní kukuřice (v souladu s předpisy NOP-North American Organic Programme), pšenice, pšenice špaldy, hořčice a jiných krycích plodin, pěstuje také sezónní bylinky. Slunečnicová semena a koření se zpracovávají na statku speciálními stroji. Jeho hospodářství navštívila skupina ekozemědělců a odborníků z MZe u příleţitosti 14. Bioakademie. Rudolf Votzi je zkušeným hospodářem, ale i své postupy umí dobře vysvětlit a zdůvodnit. Jeho firma se zabývá produkcí hotových produktů bylinných solí a olejů. Dále mnoţí osiva a pěstuje bylinky a koření pro Sonnentor (kmín, fenykl, koriandr, pískavici - řecké seno, černý kmín...). K tomu vyuţívá i společnou zemědělskou techniku s dalšími dvěma kolegy. Občas balí osiva a travní směsi, prodává ze dvora a zásobuje produkty selské prodejny v okolí. Lisování olejů v malém rozsahu Nejprve jsme si s účastníky exkurze prohlédli malou lisovnu olejů ze semen sóji (z 10 kg je litr oleje), lnu, lničky, technického konopí a dalších plodin. Lis má produktivitu 3 l oleje za hodinu. Lis si koupil ekohospodář nejprve pro zpracování vlastního oleje do traktoru, na něj však mnoho nejezdí. (Motor traktoru je dvouokruhový, pro olej a pro naftu; problémem je, udrţet teplotu motoru jen na 40 C, jinak by se motor olejem poškodil.) Rudolf Votzi lisuje semena i pro další zájemce. Vylisovaný olej pak stáčí malým ručně obsluhovaným pří-

17 strojem do lahviček. Práce s bylinkami a oleji je spíše záleţitostí jeho ţeny. Bylinky dominují na předzahrádce rodinného domu a ve dvoře ekostatku. Ing. Rudolf Votzi pěstuje některé plodiny na semeno. Ţiví jej hlavně slunečnice, kterou pěstuje na 10 ha. "Pokud bych ji neprodal, tak bych byl bez příjmu," vysvětlil naslouchajícím ekozemědělcům. Kdyby jezdil traktorem na olej, spotřeboval by na to úrodu ze tří aţ pěti hektarů. Při hospodaření spotřebuje na náklady 70 % z příjmů. Společná sušička čištírna semen Prohlédli jsme si nově postavenou budovu, kterou vyuţívají společníci (celkem 6 osob, včetně zaměstanců) pro čištění a balení plodin do velkých ţoků. V sezóně se ale zapojí aţ 40 brigádníků, nejen u čističky. Zpracovat tady můţe semena různých plodin. Kdyţ čistí nový druh osiva, dá si vzorek do lahvičky a má tak výstavu jiţ 34 druhů semen. U budovy je mostní váha, násypný koš, samočistící pásy a nakladače a můţe tu zpracovávat od 15 do 30 tun plodiny najednou. Obilniny a jiná semena čistí vzduchem, čistička má čtyři síta. Dvě osoby stačí na obsluhu. Uvnitř je stavba obloţena téţ dřevem - masivem nebo dřevotřískovými deskami. Financována byla z vlastních zdrojů i z peněz EU. Dřevěná hala Kapacitu můţe měnit od 0,5 q. Dříve nebyla povinnost pro ekologické zemědělce zasévat bioosiva, ale to se změnilo. Stavba se celkem vyplácí. Vnitřní dřevěné obloţení je zvláštností, působí velice příjemně. Hospodářská budova stála 800 tis eur, dostali dotaci EU, ale stálo je to i vlastní prostředky a práci. Čisticí linka zpracuje aţ 4 tun obilnin za hodinu. Pokud jsou menší mnoţství, musí linku přestavět trvá to tak půl hodiny. Také občas připraví akci, ţe vlastní obilí dovezou umlít, pak mouku do pekárny a prodávají po okolí chléb a pečivo. Se skladištními škůdci se vypořádávají biologickou ochranou a lepovými deskami. Odpady po čištění semen prodávají na zkrmení, stejně jako výlisky. Hitem jsou nyní červené fazole, za ně je

18 2,5 eur za kg. Letos budou výnosy u všech plodin asi niţší. Nejţádanější je v současnosti biosója (semeno), za tunu dostane pan Rudolf 900 eur; výnos je 3 tuny na ha. Společná práce Po výsevu vláčí prutovými branami, pak se plečkuje, některé plodiny vyţadují ruční pletí; řádky jsou 45 nebo 75 mm. Pouţívá se také společný traktor. Ekozemědělci se měsíčně scházejí, povídají si o své práci a nezištně si předávají dobré zkušenosti. Dostávají také poradenské sluţby od svazu ekologických zemědělců, v tomto případě Bio Austria. (Tento svaz také pomohl exkurzi v Dolním Rakousku zorganizovat.) Pro svaz také inţenýr Votzi přednáší. V Rakousku nyní zaţívají ekozemědělci stop stav pro vstup do ekoprogramů. Pole, která má, jsou citlivá na sucho, musí tady zavlaţovat, spodní voda tu je 3 aţ 12 m hluboko. Půdu tvoří hrubozrnný sediment. Rudi Votzi sleduje její kvalitu před kaţdým vyjetím na pole pomocí tzv. rýčové metody.

19

20 Rýčová metoda Ekohospodář o ní mluvil zasvěceně a tvrdil, ţe se po vytaţení hranolu půdy, kam aţ dosáhne rýč tj. do 35 cm aţ 40 cm dá mnoho získat mnoho informací o stavu půdy, o působení sucha, o výšce humusu, o zásobení dusíkem... V Česku se zřejmě tolik nepouţívá. S hlínou totiţ také vyjme plodinu, která tam roste. Účastníkům exkurze předvedl rostlinu sóji, na níţ sleduje výskyt hlízek s bakteriemi, které uvolňují dusík do půdy. Na druhé straně, ale sója spotřebuje 200 kg dusíku na hektaru. Osevní postup udrţuje asi takový: % jetel, % leguminózy (hrách), 30 % pšenice špalda, zbytek jsou osiva a koření. Na 30 % dodrţuje intenzivní ozelenění. Kukuřice na semeno je zde nízká, musí se zavlaţovat, proto k ní vysévá jetel. Má vyzkoušeno i setí hořčice s jetelem, ten druhým rokem sklidí na semeno. Do ozimého ječmene přiséval vičenec po prvním roce s tím má výborné zkušenosti. Kdyţ ječmen sklidí, je jiţ na poli zelené... Vyzkoušel také s dobrými výsledky směs s krmným slézem (Výzkumný ústav Troubsko). Ing. Votzi orá 30 % plochy. Proti mšicím v bylinách a koření vyuţívá prostředek NeemAzal. Rovina níţiny kolem Dunaje Dolního Rakouska působí na toho, kdo je z Kopečkova, zvláštním dojmem; horizont se nám zdá jaksi příliš blízko. Poznamenáváme, ţe kaţdá terénní vlna je tu vyuţita k výstavbě větrných elektráren, kterými se příhraničí aţ k Vídni jen hemţí. Bohuţel, jsme se nikoho neptali na to, zda hlučí a jak jsou tam místními obyvateli přijímány. Od obce Lassee jsou téţ na dohled. Miroslava Vohralíková

21

22 Vítězná Bioprodejna roku 2014: Freshbedýnky mají dobře nakročeno, fandí bio a sází na dobré vztahy v týmu B ioprodejnou roku 2014 se staly Freshbedýnky. Sídlí v Praze a jsou výjimečné svým konceptem. Fungují jako online bio e-shop s čerstvým ovocem, zeleninou, masem, pečivem, trvanlivými potravinami atd. Jsou tak dostupnými pro všechny zákazníky. Z jejich sortimentu si vybere jak vegetarián, vegan, vitarián, ale i gurmán nebo máma, která dbá na kvalitu surovin. Velkým kladem firmy Freshbedýnky je příjemná komunikace se zákazníky - komunikují lidsky a s úsměvem, snaţí se vycházet vstříc. Do budoucna se chtějí soustředit na vzdělávání široké veřejnosti a komunikaci důleţitosti šetrného přístupu k přírodě a zpřístupnění bio potravin širšímu okruhu lidí. Ale nepřeskakujme a poslechněme si příběh pěkně od začátku. Začátky V roce 2009 se zkrátka Filip Říha a Veronika Mouchová, potkali a padli si do oka. Filip byl krátce po odchodu z pozice konzultanta ve firmě McKinsey, Veronika měla dva roky před maturitou na gymnáziu. Zjistili, ţe je oba baví podobné věci vedli alternativní ţivotní styl (vitariánství), takţe jedli jen syrové ovoce, zeleninu, ořechy a saláty. Milovali čerstvé a chutné plody přírody, ideálně bez chemie. Bohuţel jim v Praze chybělo místo, kde by je mohli koupit. A tak sami zkontaktovali několik ekofarem a začali vozit bedýnky pro sebe a kamarády. Zájem o suroviny byl ale tak velký, ţe jsme se rozhodli zaloţit firmu a věnovat se projektu naplno, sdělila Veronika Mouchová. V té době napůl spali v kanceláři, a práce zase bydlela s nimi doma. Veronika skládala bedýnky, přijímala zboţí, starala se o sortiment. Filip komunikoval s farmami, zákazníky a objednával suroviny. A společně rozváţeli. Práce bylo aţ nad hlavu, ale vlastně jsme si to uţívali tvořili jsme svůj vlastní projekt a dělali práci, kterou jsme chtěli! A jak to bylo dál? Pořádali semináře o zdravém ţivotním stylu a hlavně o raw food. Protoţe k raw food patří kvanta ovoce a zeleniny, začali jsme si je shánět v té nejlepší kvalitě bio. Zkontaktovali jsme několik dodavatelů a farmářů a začali si na semináře suroviny vozit. Čas plynul, zájem o naše bedýnky rostl, a tak se rozrůstal i tým. Nejdříve na tři

23 členy, pak na čtyři, pět a dneska prsty na rukou rozhodně nestačí. Nejprve se přidalo pár kamarádů, absolventů kurzů a zájem o suroviny rychle přerostl ten o semináře. A tak jsme zaloţili Freshbedýnky a pořádání kurzů pozastavili. Od té doby uţ uplynulo pět let a Freshbedýnky ušly velký kus cesty. Dnes jsou z Filipa a Veroniky, partneři jen v podnikání. Nadále jsou si skvělou inspirací a pracovní partnerství si uţívají ještě víc neţ dřív. Zákazník partnerem V roce 2013 se spojili s novým partenerem - investorem z řad našich zákazníků. Freshbedýnky se díky tomu posunuly o velký krok dopředu. Usídlili se v novém, vysněném skladu, který si přizpůsobili na míru. Společně sdílí velkou vizi, a tak věří, ţe bude o nich v budoucnu ještě hodně uslyšet. Na Freshbedýnkách nejvíce oceňujeme, ţe se v nich můţeme seberealizovat, práce nám je radostí a tvoříme je přesně tak, jak chceme. A ţe si můţeme zvolit, s jakými lidmi chceme pracovat náš tým je ten nejskvělejší pod sluncem. Kaţdý den děkujeme za zkoušky, inspiraci a záţitky, které společně proţíváme, díky kterým rosteme kaţdý zvlášť i jako tým, tvrdí Veronika Mouchová. Freschbedýnky fungují jako online eshop s čerstvým ovocem, zeleninou, masem, pečivem, trvanlivými potravinami a drogérií. Nabízí tak kompletní sortiment a zákazníci zde mohou koupit všechno na jednom místě. Dříve měli jen bedýnky s překvapením (například pětikilogramovou zeleninovou nebo ovocnou bedýnku), ale teď si mohou lidé nakoupit cokoli podle chuti. Všechny dobroty jim navíc přivezou aţ domů. Bia si váží Podnik spolupracuje s desítkami českých i zahraničních farem. Velmi si váţí všech, kteří jdou cestou bioprodukce. Biokvalita je pro nás jedním z nejdůleţitějších aspektů toho, co děláme věříme, ţe má smysl pěstovat a produkovat potraviny v souladu s přírodou a udrţovat ji tak zdravou i pro další generace, uvedla Veronika Mouchová. Dalším důleţitým aspektem je pro firmu příjemná komunikace se zákazníky. Komunikujeme lidsky a s úsměvem a snaţíme se zákazníkům co nejvíce vycházet vstříc. Např. ráno v den dodání bedýnky píšeme zákazníkům sms s milým pozdravem a informací, kdy k nim dneska dorazí náš řidič. Kromě skvělého servisu a pohodlí poskytujeme zákazníkům také reportáţe z našich farem, aby věděli, odkud jejich jídlo pochází, recepty a kurzy vaření, a taky je neustále zásobujeme novinkami ze světa biopotravin, dodává podrobnosti Veronika Mouchová. Týmové obědy Ve Freshbedýnkách se velmi se soustředí i na vlastní tým a pohodu v něm. Někdy to není jednoduché, přeci jen uţ pro firmu pracuje více neţ 40 lidí, a ale díky sdílení společné vize a přátelským vztahům to zvládají skvěle. Např. kaţdý den si v kuchyni vaří týmové obědy z bio surovin nebo jezdí na společné akce. V roce 2013 získaly Freshbedýnky titul EY Začínající podnikatel roku. Výhra byla příjemným oceněním za skoro 5 let podnikání a potvrzením, ţe to, co dělají, dělají dobře a má to smysl. Nyní přibyl i titul Nejoblíbenější bioprodejny. Nápady Nápadů do budoucna mají ve Freshbedýnkách spoustu. Chtějí se mimo jiné soustředit na vzdělávání široké veřejnosti a komunikaci důleţitosti šetrného přístupu k přírodě pokud jde o zemědělství, zpřístupnění bio potravin širšímu okruhu lidí a také zajištění dodávek bio surovin do škol nebo školek. Gratulujeme a přejeme jim hodně sil v rozvíjení jejich podnikání! Veronika Mouchová Johana Mašková, red

24 Možnost vystavovat na společném stánku českých firem na veletrhu BIOFACH 2015 T aké v roce 2015 se pokračuje v tradici národní prezentace České republiky pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Ministerstvo zemědělství vytváří českým vystavovatelům zázemí pro obchodní jednání a společně s naším Svazem PRO-BIO prezentuje na společné výstavní ploše české biovýrobky. Společná expozice o velikosti cca 120 m 2 je umístěna jako jiţ tradičně v hale č. 5. Jednotliví vystavovatelé se podílí na úhradě plochy pro vlastní prezentaci (6qm). Zájemci, kteří by se chtěli veletrhu zúčastnit, se mohou pro více informací obrátit na oficiální zastoupení veletrhu BIOFACH na paní Naďu Lichte tel.: ) nebo na Dr. Emericha Vacka z MZe Účast na veletrhu BIOFACH je skvělou příleţitostí navázat nové obchodní kontakty a najít nová odbytiště. Další ročník této prestiţní bioakce se uskuteční ve dnech 11. aţ 14. února Těžiště kongresu BIOFACH 2015: Organic 3.0 dobré rámcové podmínky pro více bio B IOFACH, vůdčí světový veletrh biopotravin, jednou za rok v Norimberku shromáţdí zástupce celého odvětví naposledy se tu sešlo 2263 vystavovatelů a návštěvníků. Ti všichni z tohoto místa spoluutvářejí budoucnost světového trhu, biohnutí i politiku. Na příštím veletrhu BIOFACH konaném v době od 11. do 14. února 2015 se branţe zaměří na rámcové podmínky. Ty mají spolurozhodující vliv na další vývoj biosektoru a jsou určující pro trvale udrţitelnou budoucnost zemědělství a potravinářství. Debata o budoucnosti biosektoru nazvaná Organic 3.0 byla odstartována na veletrhu BIO- FACH 2014 u příleţitosti 25. výročí tohoto odborného veletrhu. V této debatě budou zástupci oboru pokračovat na kongresu BIOFACH Kongres BIOFACH a VIVANESS zahrnuje kolem 100 přednášek a diskusních pořadů a osloví více neţ 6500 účastníků. Je světově největším oborovým kongresem biobranţe a jedinečnou platformou pro výměnu znalostí a informací. Důležitá témata Branţe obrací pozornost na rámcové právní podmínky Evropská ekologická legislativa a mezinárodní obchodní politika Rámcové podmínky pro zemědělství a potravinářství se tvoří na lokální, národní, mezinárodní a globální úrovni a ústí v četných právně závazných nebo strategických dokumentech států nebo společenství států. Stanoví například, jak musí být ekologicky orientované zemědělství podporováno, komunikováno a zkoumáno, nebo jaké předpisy musí být dodrţovány při výrobě, zpracování a prodeji. V Evropě se výrobní podmínky pro biopotraviny kodifikují na úrovni EU, v členských státech se upravují a doplňují národními ustanoveními a potom se na regionální a komunální úrovni uvádějí do praxe. Nařízení EU o ekologické produkci, právní předpisy o hnojivech, osivu a ochraně rostlin nebo zákon o genetických technologiích to je jen několik příkladů právních aktů, které vymezují rámec zemědělství a potravinářství. Vedle zákonů, které účastníkům hospodářského dění zaručují právní jistotu a umoţňují spravedlivou soutěţ, mají velký význam také podpůrná opatření Společné zemědělské politiky EU (SZP), jako například přímé platby zemědělcům nebo zaměření výzkumné politiky. Peter Röhrig, jednatel Svazu ekologického potravinářství (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW, Berlín, D): Jak silně můţe přepracování zákona otřást celým sebevědomím oboru, ukazuje návrh Evropské komise týkající se úplné revize evropského nařízení o bioprodukci. Biosektor Evropy se téměr jednohlasně bouří proti návrhům, které se čtou jako sepsaný návod na okleštění ekologického potravinářství. Místo more and better jak Evropská komise deklarovala svůj cíl nyní hrozí všem účastníkům hospodářského dění less and worse. Kdo chce more and better, musí stávající evropské ekonařízení na rozhodujících místech zdokonalit. Markus Arbenz, jednatel federace International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM, Bonn,

25 D): Při diskusi o ekologické budoucnosti a tvorbě dobrých rámcových podmínek pro více bio se dostávají do popředí také nástroje mezinárodní obchodní politiky. Uzavírání bilaterálních a multilaterálních dohod jako TTIP (Transatlantická dohoda o obchodu a investicích/transatlantic Trade and Investment Partnership), CETA (obchodní dohoda mezi Kanadou a EU/Comprehensive Economic and Trade Agreement) nebo TiSA (dohoda o sluţbách/ Trade in Services Agreement) je nejen pokusem reorganizovat obchod na celém světě v neprospěch biosektoru. Zvlášť biobranţe si musí dát dobrý pozor na to, které standardy agrární a potravinové kultury jsou podstatné a nevyjednavatelné. Protoţe biosektor se musí nadále vyvíjet dynamicky a jako vzor potravinářství, aby se vyrovnal s výzvami změn klimatu, suverenity v otázkách výţivy, ztráty biodiverzity a přírodních zdrojů. Šanci k tomu dává Mezinárodní rok půdy 2015 Organizace spojených národů (OSN). IFOAM, mezinárodní patron veletrhu BIOFACH, a BÖLW, národní odborný garant, v roce 2015 společně v rámci těţiště kongresu zdůrazňují mimo jiné tyto zásadní body: Zásady ekologického hospodaření jsou zakotveny v ekonařízení EU, které přes 20 let tvoří právní rámec. Spolu s praktiky a v souladu s novými výzvami, které jsou důsledkem pokroku a profesionalizace biosektoru v EU a na celém světě, byly tyto zásady neustále rozvíjeny. Návrh Evropské komise na úplné přepracování ekologické legislativy EU z března 2014 proto v mnoha členských státech EU uhodil jako bomba. Plánovaná kontrola maloobchodu by vedla k zániku mnoha bioprodejen. Po zrušení pruţných pravidel by bylo mnohem obtíţnější vyrábět ekologické produkty ve všech regionech Evropy. Stanovení specifických mezních hodnot pro bioprodukty by podlomilo osvědčený a úspěšný princip procesně orientované kontroly. Navíc tyto návrhy ztěţují zemědělcům z chudých jiţních zemí přístup na trh, protoţe by museli dodrţovat evropské standardy místo lokálně přizpůsobených rovnocených vlastních standardů. Návrhy Evropské komise znejišťují branţi. Snaha o zamítnutí návrhu a cílené rozvíjení stávající ekologické legislativy osvědčeným způsobem proto dnes určuje politickou práci oboru v celé EU a bude také předmětem diskusí na vůdčím světovém veletrhu. Biosvět roste a s ním i obchod. To na jedné straně znamená, ţe obchodní styky uvnitř biobranţe vyţadují přesnou kontrolu. Kromě toho musí být pochopen a dále rozvíjen mechanismus dovozů a vývozů a je třeba se zaměřit na standardy zahraniční produkce a kontroly. Na druhé straně biosektor nehospodaří pod skleněným poklopem. Mezinárodní dohody, jako například TTIP, vyţadují, aby se evropská a severoamerická biobranţe zasazovala o udrţení agrární a potravinové kultury, pro niţ jsou charakteristické nejen vysoké standardy v zemědělství a zpracovatelském průmyslu, ale i demokratické a transparentní utváření pravidel a zákonů. Po končících rozvojových cílech tisíciletí určují politické cíle Organizace spojených národů tzv. cíle udrţitelného rozvoje Sustainable Development Goals (SDG). V současné době diskutované SDG stanovují ukazatele a cíle, k nimţ se země světa zaváţí. Díky angaţovanosti mezinárodních aktérů biosektoru je v nich jiţ zakotveno trvale udrţitelné zemědělství. Tlak však musí podle názoru zástupců oboru pokračovat, aby se všichni účastníci zavázali k větší udrţitelnosti zemědělství a vytvořili tak přínosnější rámcové podmínky pro ekologické zemědělství. Zachování a podpora úrodnosti půdy byla posláním ekologického zemědělství od samého začátku. V roce půdy OSN můţe být ekologické hospodaření stanoveno jako strategie řešení v boji proti pokračujícímu úbytku půdy jako přírodního zdroje. Cílem Evropských inovačních partnerství (EIP) je urychlit inovační činnost v Evropě. Kromě toho mají být lépe vzájemně sladěny stávající koordinační nástroje od výzkumu aţ po trh. Nový přístup EU zvaný bottom-up, neboli odspodu nahoru, má prostřednictvím takzvaných operačních skupin (OPG) oţivit zemědělské inovační procesy a zlepšit výměnu mezi praxí a výzkumem. Skupiny OPG mají být v budoucnu základem inovativní projektové práce, jejímţ cílem je udrţitelné a produktivní zemědělství. Implementace EIP se uskutečňuje tematicky. V EIP Agri inovačním programu v oblasti zemědělství má dojít k posílení zemědělské produktivity a udrţitelnosti jako rozhraní mezi zemědělstvím, bioekonomií, vědou a dalšími články. Evropská inovační partnerství EIP mohou být diskutována jako model pro vytváření regionálních i mezinárodních sítí. BIOFACH poskytuje zástupcům skupin OPG z různých členských států platformu, v rámci níţ se mohou podělit o své zkušenosti, navázat dialog s jinými účastníky projektu a přiblíţit model EIP také Neevropanům. Barbara Böck, BIOFACH

26 Výzkum ukázal, že biopotraviny nakupuje již více než 41 % domácností v České republice B iopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají stabilní pozici v nákupních košících českých spotřebitelů. Výsledky výzkumu ukazují, ţe se oproti minulým letům zvýšil počet obyvatel, kteří nakupují biopotraviny, a to na 41 procent. Významně narostlo povědomí o označení biopotravin, a to nejen o národním, ale i o označení Evropské unie. Biopotraviny pěstované v ekologickém zemědělství bez pouţití chemických prostředků, jako jsou umělá hnojiva a postřiky, zná naprostá většina dotázaných. Ve srovnání s rokem 2008 se zvýšil podíl osob, které vědí o biopotravinách, z 92 % na 99 %. Nárůst zaznamenal i podíl domácností, které nakupují biopotraviny, a to z 37 % v roce 2010 na dnešních 41 %. Potvrzuje se trend zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o potraviny ekologického zemědělství. Jsem rád, ţe tomu tak je, neboť s tím roste i český trh s biopotravinami. Jejich sortiment je jiţ nyní poměrně široký a zahrnuje pestrou škálu českých výrobků, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Vedou mléčné výrobky Nejčastěji nakupovanými biopotravinami jsou mléčné výrobky, které si vybírá téměř 70 % z osob, v jejichţ domácnostech se biopotraviny pravidelně konzumují, dále zelenina a ovoce (66 % a 54 %), maso a uzeniny (téměř 40 % z těch, kteří nakupují biopotraviny). Zájem o zeleninu, ovoce, maso a uzeniny v bio kvalitě postupně narůstá, a to nejvýrazněji u ovoce a zeleniny (cca o 20 % za posledních 6 let). Lidé nakupují biopotraviny častěji neţ dříve. Třetina populace si je donese z obchodu nebo trhu domů alespoň několikrát měsíčně, zatímco před 6 lety to byla pouze čtvrtina populace. Biopotraviny nejvíce nakupují ţeny středního věku, nejméně často muţi vyššího věku. Nejčastějším důvodem pro výběr biopotravin je to, ţe jsou zdravější (uvádí 2/3 osob, v jejichţ domácnostech se biopotraviny nakupují), dále jejich chutnost, větší šetrnost k přírodě. Jedním z podstatných důvodů uváděných respondenty průzkumu je soulad s jejich ţivotním stylem a ţivotní filozofií (30 % osob, v jejichţ domácnostech se biopotraviny nakupují). Pro bio na trh Přibliţně třetina osob uvádí, ţe nakupuje biopotraviny o něco více neţ před rokem. Naopak niţší zájem o biopotraviny uváděli respondenti spíše výjimečně (kaţdý dvacátý z nakupujících). Nejčastějším místem nákupu biopotravin jsou trhy, včetně farmářských, kam si pro biopotraviny chodí více neţ 60 % nakupujících. Dalšími místy jsou supermarkety, specializované prodejny, nákup přímo na farmě a běţný obchod s potravinami. K novinkám patří nakupování biopotravin prostřednictvím internetu, které vyzkoušel kaţdý dvacátý člověk zajímající se o biopotraviny. Zkušenost s biobedýnkami má 7 % nakupujících. Znalost evropského i národního loga k označení biopotravin roste, je vyšší u ţen neţ u muţů. Znalost poměrně nového loga Evropské unie pro biopotraviny vzrostla od roku 2010 z 9 % na 24 % osob. V domácnostech, kde se bio potraviny konzumují pravidelně, dosahuje znalost 37 %. Biozebru lidé znají Rovněţ povědomí o národním logu (produkt ekologického zemědělství) se zvyšuje, v roce 2010 znalo logo 54 % lidí, v letošním uţ téměř tři čtvrtiny populace. Znalost je opět vyšší mezi osobami, v jejichţ domácnostech se biopotraviny nakupují, dosahuje 87 %. Jaké jsou bariéry pro větší nakupování biopotravin, a proč je někteří lidé nejedí vůbec? Největší překáţkou je cena. Tu uvádí jako překáţku tři čtvrtiny osob, které biopotraviny nakupují, i těch, kteří je nenakupují. Dalšími rozhodujícími faktory pro nakupující je omezený sortiment a dostupnost prodejny s biopotravinami. U osob, které biopotraviny nenakupují, je častým důvodem, kromě zvyku, ţe nevnímají rozdíl mezi bio a ne bio potravinami, nebo povaţují označování potravin za bio pouze za marketingový trik. Přibliţně kaţdý dvanáctý člověk, který biopotraviny nekupuje, nemá dostatek informací nebo ho to vůbec nezajímá. Výzkum provedla společnost MEDIAN, s.r.o. v první polovině září na vybraném vzorku 630 respondentů (mezi osobami ve věku let) z celé České republiky. Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace Mze

27 Připojte se k výstava sýrových etiket se svou prezentací, nenechme biosýry stranou. Zn.: farmáři vítáni P řipravuje se výstava farmářských etiket a obalů od mléčných výrobků, konkrétně sýrů. V posledních padesáti letech jsme vytvořili největší sbírku sýrových etiket na světě a vyuţíváme ji k propagaci sýrů a mlékárenství na veřejnosti, informuje kurátor chystané výstavy a autor sbírky Ladislav Likler. Právě skončila výstava Král sýrů camembert a dalším námětem jsou Sýry z farem celého světa. Sběratelé jsou v situaci, ţe mají dostatek exponátů z třeba z Austrálie, Jiţní Ameriky nebo Afriky, a nyní vyvstal záměr vystavit co nejvíc etiket z Čech a Moravy. Malí i velcí Farmy, které jiţ mléčné výrobky vyrábějí, bychom rádi poţádali o zaslání jejich etiket a obalů ( mimo platů ), případně letáků a nebo výstřiţků o svých farmách, dodává Ladislav Likler. Výstava bude poprvé instalována na Mendelově univerzitě začátkem příštího roku a pak bude dva roky kolovat po dalších institucích se vztahem k zemědělství nebo ţivotnímu prostředí. Dřevo pro duši, úly pro včely Seminář s německou muzikoterapeutku Gunhild von Kries, která se poznáváním kvalit stromů zabývá jiţ přes dvacet let, sama si vyrábí muzikoterapeutické nástroje, během jejichţ tvoření je kvalitou dřevin inspirována. Zároveň je včelařkou a přemýšlí o tvarech úlů tak, aby se v něm včely cítily co nejlépe. Gunhild dává semináře po celém světě, v Čechách jiţ několik let vyučuje muzikoterapii na pomaturitním studiu Akademie sociálního umění Tabor, kde před třemi lety zaloţila samostatné studium muzikoterapie. Sseminář se bude konat o víkendu 17. aţ 19. října na Bečkově v krásném a klidném prostředí Vraních hor, u Bernartic v okrese Trutnov. Cena Kč. Překlad bude zajištěn, stejně jako dřevo na řezbání, strava a ubytování na postelích pro 12 účastníků. Vnímání různých kvalit dřev nasloucháním, čichem, pozorováním. Opracování řezbářským noţem Pozorování stromů Umělecké vyjádření dřevin, jejich působení na lidskou duši Praobrazy dřev v mýtech, bytosti stromů Kontakt: Marek Vodička, , (red)

28 Víte, že? Pěstované GMO kukuřice u nás postupně klesá Výkyvy počasí bude řešit speciální skupina Zemědělská zjednodušuje ohlašování Plocha osetá kukuřicí MON810 v letošním roce opět poklesla, a to na ha oproti loňským ha. Maxima ha bylo dosaţeno v roce Mnozí zemědělci tuto plodinu patrně chtěli vyzkoušet, o čemţ svědčilo mnoţství menších ploch. Od roku 2011 vykazuje pěstování MON810 jasně patrný klesající trend, a to i co do počtu pěstitelů letos GM kukuřici zaselo pouze 18 zemědělců. Zemědělci jí proto sejí v oblastech s významným výskytem zavíječe kukuřičného ve středních Čechách, Polabí, v teplých oblastech Moravy, ale i okolo Klatov. Kvůli letošnímu jarnímu suchu byl na Ministerstvu zemědělství sestaven pracovní tým, který vznikl spojením se skupinou z Ministerstva ţivotního prostředí. Ministerstvo zemědělství musí pokračovat v podpoře projektů, které napomohou zadrţování vody v krajině. Kromě výstavby vodních děl v regionech opakovaně postiţených nedostatkem sráţek, je nutné zaměřit opatření také na zvýšení kvality půdy a na vyuţívání moderních postupů v zemědělské výrobě, řekl při prvním setkání skupiny ministr zemědělství Marian Jurečka. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zpřístupnila online formulář, prostřednictvím kterého mohou podnikatelé splnit nahlašovací povinnost o dovozu vybraných druhů potravin do ČR. SZPI tímto krokem výrazně zjednodušuje a urychluje administrativu spojenou s plněním nařízení vlády 211/2014 Sb. z , které ukládá provozovatelům potravinářských podniků ohlašovat dovoz některých druhů čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor s předstihem 48 hodin na místně příslušný inspektorát SZPI. (red) V příštím čísle

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Akční plány pro EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: BIOPOTRAVINY PRODUKTY EKOZEMĚDĚLSTVÍ - BOHATÝ ZDROJ ENERGIE,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Bio v regionu Moravskoslezského kraje Bio v regionu Moravskoslezského kraje Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ČTPEZ 22. listopadu 2016, Opava Moravskoslezský kraj a ekologické zemědělství Moravskoslezský kraj třetí nejlidnatější kraj

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ?

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ? DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ? Dotazníkové šetření je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití

Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití TZ o situaci na trhu biopotravin v ČR: Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití 18. 2. 2016 Ekologické zemědělství má v ČR za sebou již čtvrt století vývoje. V roce 1990 vznikly tři

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky 5. srpna 2013, Praha Dalších 27 produktů od celkem třinácti výrobců získalo v červnu a červenci

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR

Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ÚZEI 17. dubna 2015, veletrh Biostyl Praha Obsah Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět Výroba

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Odhady sklizně ovoce (bez jahod) k 15.6.2013, které byly zpracovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) Brno, ukazují, že

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ září 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Mléko: řešení krize na trhu STR. 4 BÍLÉ DOSTÁVÁ ZELENOU STR. 3 ZÁŘÍ VE ZNAMENÍ BIO STR. 6 REKORDNÍ SKLIZEŇ OBILÍ A ŘEPKY STR. 7 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM . Q U A L I S T - I n f o 02 Č e r v e n 20111 ÚVODEM Bude to uţ rok, kdy byl odstartován mezinárodní projekt jedenácti partnerů ze tří zemí. Setkáváte se s druhým vydáním Informačního zpravodaje, který

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam Ing. Václav Hlaváček, CSc. Ing. Jaromír Musil, Ph.D. RegionÁlnÍ potravina Jihomoravského kraje Definice: Regionální potravina ve smyslu metodiky soutěže je produkt

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Přírodní vědy DUM 26 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství, může být využita ale i v rámci učiva botaniky či zoologie.

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více