Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky"

Transkript

1 ECVET projekty LLP_LDV Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky CZ/13/LLP-LdV/PS/P/ New members for ECVET Earth Building Projekt Leonardo da Vinci Learn with Clay (Poznej hlínu) v letech a probíhající projekt PIRATE zpracovávaný v současné době ( ) ustavily a nadále určují ECVET výsledky výuky pracovních činností v oblasti hliněných staveb. Tyto výukové výstupy budou utvářet kompletní ECVET matrici pro hliněné stavby. Tým souhlasil v Memorandu Porozumění (MoU LearnWithClay) s aplikací evropských nástrojů ECVET a EQF, nabízejících studentům možnost zkoušek v ECVET Hliněné stavitelství. Předchozí projekt Leonardo da Vinci Partnerství Poznej hlínu prohloubil a rozšířil Memorandum porozumění a vyvinul doporučení a nástroje pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a pro zkoušející a aplikaci v ECVET Hliněné stavitelství. Nový projekt Noví členové pro ECVET Hliněné stavitelství (LearnWithClay partnership II) upraví stávající Memorandum porozumění. Nabízí novým partnerům možnost zavést dohodnuté standardy kvality. Povzbudí studenty ke geografické mobilitě účastnit se na zkouškách ECVET Hliněné stavitelství. Verein zur Förderung ökologisch und ökonomisch angemessener Lebensverhältnisse westlich des Plauer Sees - FAL e.v., Ganzlin (Německo) Sdružení hliněného stavitelství, o.s., Brno CZ/13/LLP-LdV/PS/P1/ Položení základů strategického partnerství pro vytvoření perspektivního oboru malíř Členové partnerství si kladou za cíl připravit převod současného systému na systém ECVET v rámci metodických seminářů pro učitele a pořádat studentské tábory pro testování systému ECVET pro obor malíř a lakýrník. Mezi hlavní aktivity a výstupy projektu patří zřízení informační a komunikační platformy, zařazení partnerství k dosavadním nástrojům ECVET, účast partnerství na workshop a Studentský camp. Projekt připravuje rozvoj strategického partnerství pro odborné vzdělávání a oboru malíř a lakýrník. Projekt sdružuje účastníky těchto projektů Painting Skills Ccomparisons a ECVET MaFlo s dalšími zástupci odborné přípravy a světa práce. Zvláštní význam v partnerství má spolupráce zaměstnavatelů sdružení evropských řemesel (UEAPME). Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz u. Chemieberufe Dresden mbh Cech malířů a lakýrníků ČR, o.s., Praha; Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace CZ/13/LLP-LdV/TOI/ Innovative Qualifications Framework for Development of ECVET Projekt reflektuje současnou situaci na evropském trhu práce. Záměrem projektu je připravení matrice kompetencí pro vzorové pozice v nábytkářském, textilním a podlahářském průmyslu, které osvětlí požadavky na kompetence potřebné k výkonu povolání napříč partnerskými zeměmi projektu. Matrice bude k dispozici v pěti partnerských jazycích na portálu společně s e-learningovými moduly. Projekt si klade za cíl propojit i další výstupy z projektů Leonardo da Vinci webové portály a které umožní využít informací v nich obsažených ke zvýšení vlastní odbornosti návštěvníků webu. Cílovými skupinami projektu jsou jak učitelé, studenti, zaměstnavatelé, tak i nezaměstnaní, účastníci neformálního vzdělávání, experti neformálního vzdělávání, andragogové, personalisté z firem. Také odborníci z praxe. Textilní zkušební ústav, s. p., Brno

2 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Mobility pro ECVET Projektu se zúčastní dvě české školy (vysílající organizace), dvě francouzské školy (přijímající organizace) a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), který má za úkol díky zkušenostem s projekty zajistit dobrou koordinaci partnerských organizací a zároveň školy metodicky podpořit. Hlavním cílem projektu je během stáží napomoci ověřování přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET). Během stáží se budou ověřovat jednotky certifikace ECVET z oblasti mezinárodního obchodu, které jsou součástí projektu RECOMFOR ( LLP-1-FR-LEONARDO-LNW). Všechny školy jsou také součástí sítě RECOMFOR, která spojuje evropské školy spolupracující na vývoji a ověřování kreditů v oblasti mezinárodního obchodu. Výstupem projektu bude zpráva o stážích, která bude shrnovat výsledky ověřování kreditů v praxi. Tato zpráva bude využívána při dalších aktivitách škol i NÚOVu souvisejících s uvedenou problematikou. Žáci se seznámí s prostředím zahraniční firmy, vyzkouší si uplatnění svých kompetencí v praxi, zdokonalí se v angličtině, což pro ně bude přínosem při jejich další studijní a profesní dráze. Přínos pro žáky bude hodnocen na úrovni škol na základě záznamů z praxe jednotlivých žáků a hodnocení odpovědné osoby. NÁRODNÍ ÚSTAV pro VZDĚLÁVÁNÍ CZ/10/LLP-LdV/PS/P/ S ohledem na rychlé změny na evropském trhu práce a rostoucí požadavky na kvalifikaci, týkající se také osob se zdravotním postižením budou rozvíjeny vzdělávání a příprava na práci zejména v oblastech jako je vedení domácnosti (úklid), údržba a rozvoj zahradních prostor, montážní práce, práce se dřevem a malířské a zednické práce. Díky projektu dojde k rozpracování a vyzkoušení obecných i specifických didaktickometodických vzdělávacích pomůcek a nástrojů, učebních pomůcek Ověření, evaluace, adaptace a další rozvoj směřujících k odpovídající kvalifikaci ve výše uvedených oborech. efektivních metod zaměřených na rozvoj Přitom budou od začátku důsledně rozlišovány a využívány kompetencí a instrumentů používaných partnery jednotlivé oblasti kompetencí tj. sociální, odborné, metodické, k podpoře účasti osob se zdravotním postižením vztahové apod. osob z cílové skupiny zapojené do projektu. Ve na evropském pracovním trhu vzájemných výměnných praxích mohou lidé se zdravotním postižením zvýšit svou uplatnitelnost (pracovní potenciál) na evropském pracovním trhu, asistenti rehabilitačních dílen, mistři odborného výcviku, sociální pedagogové a lektoři provádějící přípravu na práci těchto osob, získají další know-how pro svou práci. Posílí a rozšíří tím již vytvořenou spolupracující partnerskou síť, která společně směřuje ke splnění cíle, tj. omezit znevýhodnění osob se zdravotním postižením v přístupu na evropský pracovní trh a učinit odbornou pracovní přípravu ve smyslu ECVET, srovnatelnou a kompatibilní. Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené CZ/11/LLP-LdV/PS/P/ ECVET v oblasti zdraví a sociální péče průzkum a sdílení nástrojů a principů Vzhledem ke stárnutí populace je v řadě evropských zemí nutné zvýšit počet odborného personálu pohybujícího se v oblasti zdraví a sociální péče. Cílem projektu je podpořit využívání nástrojů a principů evropského kreditového systému ECVET v zájmu osob pracujících v oblasti zdravotní a sociální péče tak, aby mohli využít-pracovních mobilit k poznávání nových prostředků a výstupů, kterých může být dosaženo i neformálním vzděláváním. Partneři projektu budou sdílet společné nástroje a principy systému ECVET. Hlavním úkolem přitom bude sdílení existujících příkladů dobré praxe se zaměřením na metody popisující kvalifikaci, hodnotící standardy, porovnávající kvalifikace a uznávání vzdělávacích prostředků korespondujících s nástroji a principy ECVET. Výstupem projektu bude soubor modelů dobré praxe. Projekt současně podpoří rozvoj partnerství ECVET a to prostřednictvím vytvoření kritérií pro memorandum o porozumění, které budou přizpůsobeny specifikám dané oblasti. Akademie für berufliche Bildung ggmbh MEROSYSTEM s. r. o., Ostrava

3 CZ/11/LLP-LdV/TOI/ Getting European Business On-line Getting European Business On-line (GEBOL) má dva hlavní cíle. První je zvýšit počet podniků v partnerských zemích, které si umí vytvořit a udržovat vlastní webové stránky. Druhý je propagovat ECVET (Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání) v dovednostech tvorby a údržby webové stránky podnikatele. Dva hlavní přenosy inovací v projektu jsou the Getti ng British Business Online Concept od Google (UK) a ITQ Národní odborné kvalifikace od Sector Skills Council v UK, které jsou v souladu s EQF (Evropský rámec kvalifikací). V projektu bude realizována pilotáž, která identifikuje malé a střední podniky v jednotlivých zemích a napojí je na vzdělávací střediska, která poskytují odborné vzdělávání v užívání IT v malých podnicích. Partnerské organizace (geograficky vyvážené) budou dohlížet na tyto studenty aplikující své teoretické vzdělání do praktické tvorby webových stránek konečných příjemců. K udržitelnosti přispěje i příprava učitelů na roli hodnotitelů ITQ. Přenos dovedností bude realizován směrem od studentů k podnikatelům a zaměstnancům MSP dle metodiky ECVET. Euroface Consulting s.r.o., Kroměříž CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Vocational internship abroad a great challenge and experience Projekt plánuje mobility do 7 evropských zemí na pracoviště výzkumného, výrobního či kontrolního charakteru (chemické, farmaceutické, potravinářské podniky a jiné). Zahraniční odborná praxe je pro studenty neocenitelnou zkušeností s odlišným pracovním a kulturním prostředím a silnou motivací pro jejich další vzdělávání. Zároveň zvyšuje kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání. Absolvováním odborné stáže si studenti rozšíří své odborné znalosti a dovednosti, komunikační dovednosti v anglickém jazyce, získají přehled o požadavcích kladených na jejich profesi, poznají možnosti studia a pracovního uplatnění na trhu práce v jiných evropských zemích. Zahraniční stáž přispěje k jejich odbornému i osobnímu rozvoji a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Studenti posílí svou sebedůvěru a samostatnost, získají motivaci k dalšímu sebevzdělávání. V neposlední řadě poznají kulturní, společenský a politický život jiné evropské země, což zvýší jejich povědomí o evropském občanství a vědomí evropské sounáležitosti. Společně s naší školou jsou partnerské školy těchto zemí členy sítě CREDCHEMNetwork, jejíž aktivity a iniciativy jsou zaměřené na zavádění, experimentální ověřování a rozvoj evropského kreditního systému odborného vzdělávání ECVET (The European Credit system for Vocational Education and Training). Střední průmyslová škola chemická Pardubice

4 CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/ NEW SOURCE Obsah stáží bude přesně sestaven dle odbornosti a odborného zájmu pedagoga a vybavení školy nebo pracoviště, kde bude stáž probíhat tak, aby stážista získal co nejvíce teoretických a odborných poznatků, zkušeností a dovedností, které pak bude prakticky využívat při své výuce. Pro učitele bude velkým přínosem, že poznají, jak funguje škola v zahraničí, jak je organizován její provoz, jaká je její vybavenost, zjistí srovnatelnost našeho odborného vzdělávání v oboru se západoevropským standardem a možnostmi vzájemného uznávání vzdělávání (ECVET), inspirativní jistě bude i mezipředmětové projektové vyučování a způsoby propojenosti s praxí: méně teorie, ale více praktických dovedností. Budou navštěvovat vyučovací hodiny vlastních předmětů (job-shadowing), dle vlastních možností budou mít i možnost sami vést hodinu se studenty. Stážisté také absolvují řadu k oboru zaměřených exkurzí, přednášek, seminářů a odborných workshopů. Po absolvování mobility budou vypracovány evaluační zprávy stážistů z jednotlivých destinací v elektronické a tištěné podobě v české a anglické verzi, osobní zkušenosti budou kolegům předány na pedagogických poradách a předmětových komisích. Očekávají se podněty k úpravám ŠVP a TP. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha CZ/12/LLP-LdV/PS/P/ Environmentální kompetence směrem k trhu práce a odbornému vzdělávání Projekt ECOLAV si klade za cíl identifikovat možné nástroje k integraci environmentálních kompetencí do oblasti odborného vzdělávání. Kompetence, které zohledňují jak trh práce, tak environmentální požadavky, a to jak na regionální úrovni, tak v evropském kontextu. Zapojení organizací podílejících se na odborném vzdělávání ze severní, východní i jižní Evropy a společná propagace environmentálních přístupů v odborném vzdělávání i na trhu práce, pomůže zástupcům cílových skupin dosáhnout následujících cílů identifikovat potřeby trhu práce směrem k environmentálním kompetencím v sektoru odborného vzdělávání, kde se budou moci aplikovat; vytvořit představu o vzdělávacích materiálech definujících specifické environmentální kompetence začleněné do ECVET a zvýšit kompetence účastníků při začleňování environmentálních kompetencí do odborného vzdělávání a ECVET. ALVIT inovace a vzdělávání s. r. o., Ostrava CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Evropská kultura a umění II Projekt především reaguje na potřebu studentů podpořit teoretické vzdělávání kvalitní zahraniční praxí a umožnit jim rozvoj profesionálních dovedností ve skutečném pracovním prostředí, získat nové odborné zkušenosti a jazykové zdokonalení aktivním užíváním jazyka nejenom v běžné komunikaci, ale i v odborné terminologii používané v jejich studijních oborech. Jedním z cílů je rovněž posílit schopnost žáků aplikovat teoretické znalosti v praxi a seznámit se s novými technologiemi. Projekt bude mít větší rozsah a přímý dopad na rozvíjení multimediálních profesí. Výstupem bude multimediální zpracování zadaného tématu a vytvoření dokumentu (film, soubor fotografií či grafik) odrážejícího kulturu, umění a každodenní život v jednotlivých zemích. Dalšími výstupy projektu budou zkušenosti na mezinárodní úrovni v odborné výuce a v praxi a demonstrace získaných profesionálních dovedností i tvůrčích aktivit, schopnost aplikovat teorii v praxi. Stážisté získají dovednosti v oblasti interkulturní multimediální spolupráce, pochopí, že jejich profesionální dovednosti jsou mezinárodní a že se mohou uplatnit na mezinárodním pracovním trhu. Bude vytvořena spolupracující evropská síť institucí kulturního sektoru a multimediálních vzdělávacích organizací fungujících v praxi. Rozšíří se nové způsoby výuky založené na poznávání kultury a jazyka. Bude zaveden systém ECVET, který podporuje vzájemnou důvěru a mobility v odborném vzdělávání. MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha 4

5 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí Cílem projektu je inovace a zvýšení kvality vzdělávání v Obchodní akademii v Lysé nad Labem, propojení jazykového a odborného vzdělávání, zvýšení motivace žáků školy ke vzdělávání, uplatnění znalostí a dovedností žáků v institucích v cizojazyčném prostředí, navázání spolupráce školy s novými institucemi v zemích EU, získání zájmu nových uchazečů o studium na škole, zhodnocení kvality stáže v souladu s ECVET. Těchto cílů bude dosaženo dvoutýdenní stáží ve Velké Británii, v Německu a na Slovensku. Stážisté budou pracovat v kancelářích škol (hostitelských partnerů) a v kancelářích sociálních partnerů těchto škol. Tito přímí účastníci stáže zdokonalí své jazykové a odborné znalosti a dovednosti (vedení administrativy, uplatňování xe_zahr_2013(1).pdf firemních procesů, komunikační dovednosti, zásady společenského chování a vystupování, zacházení s osobními a důvěrnými údaji). Účastníci stáže popíší v závěrečné zprávě prostředí kanceláře, zaměří se na popis činností v ní a na specifika dané země. Provedou sebehodnocení. Ve spolupráci s hostitelskými partnery vytvoříme záznam pro hodnocení stážisty mentorem v souladu s Národní soustavou kvalifikací pro skupinu oborů ekonomie, kvalifikace asistent/ka, sekretář/ka. Ten bude v projektu využit pro hodnocení jednotlivých stážistů. Obchodní akademie, Lysá nad Labem CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Příprava chemiků pro evropský trh práce Projekt je zaměřený na využití metodologie ECVET v odborném vzdělávání. Žáci školy realizují jednotky učení v oblasti chemie v evropských přijímajících organizacích. Získaná kvalifikace bude vyhodnocena na základě vědomostí, zručností a kompetencí, které účastník získá. Na základě tohoto vyhodnocení mu budou přiděleny kredity ECVET. Tímto projektem chceme potvrdit smysluplnost, význam a přínos vypracovaných jednotek učení, které spojují teoretickou výuku s praxí. Jednotky učení jasně definují obsah pracovních stáží, účastníci mobilit předem přesně vědí, co budou dělat, co se od nich očekává, a pro vysílající i přijímající instituci je jasný cíl a efekt mobilit, který bude dosažen, protože každá jednotka učení má určený kredit obtížnosti. Hlavním cílem projektu je osvojení nových pracovních postupů a metod, práce na kvalitních moderních přístrojích používaných v chemické laboratoři a průmyslu, zdokonalení jazykových dovedností, rozvíjení schopností pracovat samostatně, ale i schopnosti týmové spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti žáků na trhu práce nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Výstupem projektu je zároveň zlepšení motivace účastníků ke studiu, získání nových odborných poznatků a zdokonalení v cizím jazyce po odborné stránce i v rámci běžné konverzace. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou

6 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Šance pro řemeslo - šance pro Evropu Jedná se o mobilitu, která zajistí zahraniční odbornou stáž u prověřeného partnera. Projekt je plánován na dva běhy a umožní vycestovat dvaceti studentům z oboru mechanik seřizovač, truhlář a mechanik opravář motorových vozidel. Hlavním cílem projektu je prevence nezaměstnanosti, zvýšení uplatnění na evropském trhu práce a podpoření motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají díky zahraniční praxi nové kompetence, zkušenosti s prací pomocí ICT technologií. Seznámení s těmito postupy rovněž nadstandardně rozšíří stážistům praktické dovednosti. Žáci budou respektovat a dodržovat bezpečnost práce, seznámí se s organizací práce německých odborníků, uplatní odbornou terminologií, zdokonalí se v jazykových dovednostech odborných i komunikačních, vedeni budou k aktivnímu přístupu, flexibilitě a kooperaci. Projekt vychází z pedagogických dokumentů, je tvořen v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, se školními vzdělávacími programy a v návaznosti na profesní rozvoj kompetencí jednotlivých účastníků daných oborů. Akceptuje profil absolventa a přihlíží k jeho dosaženým kompetencím. Odborné zahraniční stáže jsou uznávány jako součást hodnocení odborného výcviku. Do projektu budou zařazeny prvky ECVETU, evropských systémů kreditů pro odborné vzdělávání, které přispějí k přenosu uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu pracovní stáže. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Vocational training without borders Zahraniční odborná stáž zvyšuje kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání. V souladu s kurikulární reformou odborné stáže přispívají k rozvoji občanských, klíčových a odborných kompetencí a také k naplňování průřezových témat. Absolvováním jazykové přípravy a následně vlastní stáže si žáci vylepšují své jazykové portfolio. Zlepšují si své komunikační dovednosti a rozšiřují slovní zásobu v oblasti odborné terminologie. Velký přínos spatřujeme také v tom, že žáci získávají přehled o požadavcích na kladených na jejich profesi, poznávají možnosti studia v zahraničí a pracovního uplatnění na evropském trhu práce. Za oblast chemie se stáže uskuteční na pracovištích chemických nebo farmaceutických firem či ve vzdělávacích institucích (střední odborné školy obdobného typu, technické fakulty). Partnerské školy jsou společně členy sítě CREDCHEM Network. V rámci toho uspořádání spolupracují na zavádění, rozvoji a experimentálním ověřování evropského kreditního systému odborného vzdělávání ECVET pro sektor chemie. Žáci oboru chemik požární ochrany absolvují odborný výcvik na střední odborné škole v Žilině, která má vynikající technické zázemí v oblasti požární techniky. Žáci oboru kosmetické služby a kadeřník absolvují výcvik v kosmetických a kadeřnických salónech bratislavské střední odborné školy. I tyto stáže budou reciproční. Všechny stáže budou certifikovány dokumentem Europass-Mobility a budou uznávány jako integrální součást vzdělávacího cyklu. Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

7 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Odborná stáž v Evropě zlepšení odborných dovedností Projekt se bude zabývat realizací odborných stáží pro žáky oboru Strojírenství, a to žáky oboru Programování a obsluha CNC strojů a Ekonomika a podnikání ve strojírenství v podnicích ve Velké Británii. Pro projekt ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracované dva odlišné školicí programy, kterými účastníci projdou v místě své stáže a úspěšné absolvování školicího programu bude podmínkou pro získání Certificate of Work Experience Proficiency a Europassu mobility. K uznávání výsledků dosažených žáky během mobility by měl přispět Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET), který bude použit pro identifikaci a validaci získaných dovedností a kompetencí. Kvalifikace bude popsána v jednotkách výsledků a kreditních bodech a budou vytvořeny školicí programy pro období mobility. Pro zajištění monitorování, validaci a diseminaci projektu během stáže budou účastníci vyplňovat deníky odborné stáže. Střední škola technická a ekonomická CZ1-COM TEACHING BUSINESS IN ENGLISH - A WAY OF SHARING EUROPEAN EXPERIENCES/VÝUKA EKONOMIKY V ANGLIČTINĚ - ZPŮSOB SDÍLENÍ EVROPSKÝCH ZKUŠENOSTÍ Projekt byl založen na porovnání učebních plánů všech partnerů. Zajistili jsme výuku v anglickém jazyce v ekonomickém studiu a vytvořili jsme výukové a vzdělávací zdroje pro Ekonomiku v anglickém jazyce, stejně tak jako výměnu materiálů, učitelů, studentů. Češká škola připravila studijní a výukový materiál pro Management v angličtině. Finská škola připravila materiál pro úvod do mezinárodního marketingu v angličtině. Dánská škola připravila materiál pro Obchod a marketing v angličtině. Dánská škola připravila materiál pro mezinárodní obchod v angličtině. Jednalo se o předměty: globalizace a národní ekonomie v angličtině. Všechny studijní a výukové materiály museli obsahovat shrnutí v národním jazyce a slovníček také v národním jazyce. Všechny tyto materiály byly vytvořeny v elektronické r=7 podobě a i v tištěné verzi. Elektronické verze obsahují obrázkovou dokumentaci a spojení na webové stránky podporující ekonomická studia a prezentace. V průběhu projektu proběhla 4 setkání v každé zemi a dále video-konference vždy mezi setkáními. Po vytvoření všech materiálů, každá země včlenila materiál vzhledem k učebním plánům, úrovni studentů a počtu lekcí pro daný předmět. Po utvoření materiálů každá země sestavila skupinu (okolo 10 studentů) a praktikovala výuku v krátkodobém kurzu, kde byly tyto nové učební materiály, způsoby, techniky vuky Ekonomických předmětů v anglickém jazyce použity (v každé zemi). Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova FR1-LEO EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE A STANOVENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY V LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ. Cílem projektu FOREST (les) je dát příležitost deseti různým partnerům z šesti různých evropských zemí, vyměňovat si zkušenosti v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy v lesnickém a dřevařském odvětví. Projekt umožní mobility odborníků i praktikantů pracujících v této oblasti v různých organizacích v Evropě. V průběhu 2 let bude organizováno sedm nadnárodních schůzek v projektu s cílem poskytnout příležitost účastníkům, aby poznali jiné počáteční (výchozí) doškolovací odborné systémy v lesnictví a v dřevařském sektoru a určit tak osvědčené postupy, které by se mohly pokusit použít pro své vlastní aktivity. Tyto osvědčené postupy budou prezentovány a šířeny v průvodci osvědčených postupů a během konference, která se bude konat na konci projektu. Tento projekt by proto měl přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v oblasti dřevozpracující a lesnické, ke zvýšení počtu studentů a pracovníků lesnických oborů v budoucnu a k provádění aktivnějších odborných vzdělávacích systémů, které jsou přizpůsobeny nové technologické, environmentální a statutární potřebě. Groupe Interprofessionnel de Promotion de l'economie du Bois en Lorraine Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení (Moravian Silesian Wood Processing Cluster)

8 DE/13/LLP-LdV/TOI/ Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech (TRAWI) Posílení spolupráce středních odborných škol a podniků v chemickém sektoru v ČR a Polsku pomocí příkladů dobré praxe a zkušeností z Německa. V rámci projektu bude iniciován dialog mezi poskytovateli odborného vzdělávání, sociálními partnery a institucemi zodpovědnými za tvorbu vzdělávacích programů, na základě kterého by měly být vypracovány metodicko-didaktické koncepty vzdělávacích programů vedoucí k zatraktivnění odborného vzdělávání, přiblížení vzdělávacích programů potřebám světa práce a snížení nezaměstnanosti mladých. Navržené vzdělávací programy a jejich části budou v souladu s národním systémem vzdělávání, evropským kvalifikačním rámcem a budou zohledňovat principy ECVET. Projekt využije výstupů projektu Credchem, na jehož realizaci se NÚV podílel. Qualifizierungsförderwerk Chemie GMBH Národní ústav pro vzdělávání AT-LEONARDO-LNW European Credit Transfer System for Vocational Education and Training TOURISM and CATERING NETWORK Projekt ECVET TC NET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu SÍŤ CESTOVNÍHO RUCHU A POHOSTINSTVÍ) se zaměřuje na vzájemné uznávání a transparentnost kompetencí zaměstnanců v cestovním ruchu a pohostinství. Oblast cestovního ruchu a pohostinství je považována za jednu z hlavních hnacích sil ekonomického rozvoje mnoha států Evropy a v některých zemích je spolu s navazujícími odvětvími také významným tvůrcem pracovních míst. Významným znakem tohoto odvětví jsou vysoké nároky na mobilitu pracovní síly, která je však stále brzděna nedostatečnou transparentností a uznáváním výsledků učení mezi vzdělávacími organizacemi a podniky cestovního ruchu. V důsledku snazšího procesu uznávání výsledků učení dojde ke zlepšení pozice absolventů a studentů na trhu práce, ale i k usnadnění přístupu k celoživotnímu učení pro pracovní sílu tohoto sektoru. V rámci projektu ECVET TC NET byly vytvořeny kompetenční matice pro 9 profesí stanovující kompetence, které musí daný student splňovat, aby mohl dosáhnout určité úrovně (A1 B2, úrovně byly stanoveny na základě jazykového Europassu). Dále byla vytvořena příručka, jak správně systém používat v praxi a v neposlední řadě také strategický dokument, který přináší závěry vyplývající z projektu i návrhy pro budoucí rozvoj systému. Tempo Training & Consulting, Ostrava Ve spolupráci s Rakouskem a Slovenskou republikou přichází do Česka dvouletý projekt ECVET Tour II podporující mobilitu žáků středních odborných škol se zaměřením na profese KUCHAŘ a RECEPČNÍ. Projekt ECVET Tour II bude převádět poznatky a úspěšné metody vytvořené v rakouském prostředí odborného vzdělávání do slovenského a českého školství SK1-LEO ECVET Tour II Transfer inovací v oblasti odborného vzdělávání pro obory gastronomie a hotelový management Vytvoří nové nástroje pro zavedení a experimentální odzkoušení kreditního systému odborného vzdělávání žáků středních škol a odborných učilišť. Apel, EDUcentrum Zapojeným školám umožní projekt v rámci zahraničních stáží posílit jazykové znalosti a také lépe uplatnit své žáky v tuzemsku, tak v zahraničí získáním nových zkušeností, znalostí a dovedností. Přidanou hodnotou projektu budou i zahraniční certifikáty pro absolventy mobilitních stáží LLP DE- LEONARDO-ECVET 2get1care Pilotní projekt, který se zabývá přetvořením a redefinicí vzdělávacích programů pro kvalifikace Fyzioterapeut, Logoterapeut, Ergoterapeut a Pečovatel dle systému ECVET. Projekt podporovaný programem Celoživotního učení Evropské komise realizuje především mezioborová odborná skupina vzdělavatelů z Německa, doplněná o konzultanty z ČR, Rakouska a Maďarska. Cílem projektu je vytvořit následující produkty Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH KTP - Společnost pro kvalifikaci na trhu práce

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Zpráva o vztahu ECVET a EQF

Zpráva o vztahu ECVET a EQF Zpráva o vztahu ECVET a EQF Nástroj pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání 2 OBSAH /1 Úvod 5 /2 Specifikace požadavků na kvalifikace v České republice 6 /3 Specifikace požadavků na kvalifikace

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více