MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) DIL I. JATROVKY LUPENITE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) DIL I. JATROVKY LUPENITE."

Transkript

1 ARCHIV PRO PRIRODOVEDECKY VYZKUM CECH. (Dil XVI. Cislo 2.) MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. DIL I. JATROVKY LUPENITE. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) NAPSAL Dr. KAREL KAVINA, ASSISTENT BOTANICKEHO ÜSTAVU CESKE UNIVERSITY KARLO-FERDINANDOVY. S 50 OBRAZY V TEXTU. \i PRAHA V KOMISI FR. RIVNÄCE. TISKEM DR. EDUARDA GREGRA A SYNA V PRAZE.

2

3 » Download from The Biodiversity Heritage Library Pfedmluva. Pfiznive pfijeti monografie ceskyeh raselinnikü domäci i cizi kritikou, jehoz se memu dilu dostalo, podnitilo ve mne myslenku zpracovati ve stejnem smeru vsechna ostatni ceskä bryophyta. Ümysl tento byl podporovän nad jine vyhodnymi okolnostmi, jmenovite laskavosti slovutneho meho ucitele p. univ. prof. Dr. J. Velenovskeho, jenz nejen ze k präci teto mne vybidl i povzbudil, a dal k disposici cely svüj ohromny herbäf, nybrz po celou dobu nescislnymi radami a bohatymi zkusenostmi stäle mne podporoval. A tak dovoluji si jako dalsi pfispevek k monografickemu zpracoväni ceskyeh rostlin meehovitych pfedloziti po petilete skoro praei zpracoväni ceskyeh jatrovek frondosnich, jemuz pozdeji ve lhüte nedaleke bude näsledovati monograficke zpracoväni i jatrovek foliosnich, jichz znacnou cäst mäm prostudovanou. Öeske jatrovky byly zpracoväny jiz dvakräte, a zdäla by se tedy tfeti jich studie zbyteenou. Lee väzne düvody opravnovaly zaovuzoracoväni tohoto thematu. Prvni präce o ceskyeh jatrovkäch vysla v»archivu pro pfir. vyzkum Cech«r z pera zvecneleho professora Jos. Dedeclca, a pfed ctrnäcti lety pocal vydävati»öeske Jatrovky«univ. prof. Dr. Jos. Velenovsky. Kdo vsak se rozhledne po svetove literatufe hepatikologicke, uzasne, jaky präve v letech od vydäni techto del uplynulych ucinen byl rozmach a pokrok, takze pfirozene bylo nutne, aby cesky material byl znovu revidovän. Jiz präce Velenovskeho jevi ohromny pokrok vüci präci Dedeckove (jiz zajiste nikdo velky vyznam a cenu neupirä), tfebas, ze literatura hepatikologickä tou dobou byla skrovnou. Bohuzel px - äce Velenovskeho, jez jest monografii v kazdem smeru vzornou a nad podobne vynikajici, züstala nedokoncenou, takze autor säm k novemu zpracoväni ceskyeh jatrovek vybizel. Behem doby vzrostl i material ke studoväni, takze mnoho novinek pfibylo. Pokrok tento jevi se nejlepe v näsledujicim pfehledu: Ze skupiny: Dedeckova präce obsahuje Velenovskeho» nase»» Riceiaceae Marchantiaceae Junge rm. anaerog. Anthocerot. 7 dr. 8 dr. 13 dr. 2 dr. (3) 9 dr. 8 dr. 14 dr. 2 dr. (3) 15 dr. 8 (9) dr. 21 dr. 4 dr.

4 Mimo to pojaty byly vsechny ostatni stfedoevropske i cetne jihoevropske druhy, jez mi bylo mozno na materialu herbäfovem studovati, v kriticke rozbory, takze präce nase celkem vice jak pfes 50 druhü probirä nez präce p. prof. Velenovskeho a tim nabyvä interessu i pro botaniky zemi mimoceskych. Sknpina jatrovek frondosnich volena pouze z praktickych ohledü, nebof vedecky nelze ji nijak oddüvodniti; ponevadz ale listnate jatrovky tvofi celek, jenz nebylo by lze na dily trhati, podäväme nejprve zpracoväni jatrovek frondosnich, dobfe vedouce, ze tim zabrnujeme skupiny rüznorode, jako ku pf. Anthocerotaceae, jez by die pfh-ozeneho systemu patfily az za foliosni Jungermanniaceae. Literaturu mel jsem k präci svoji temef kompletni, a stejne snazil jsem se ziskati i bohaty material srovnävaci, takze skoro vsude mohl jsem zävery sve na zäklade vlastnich zkusenosti a studii, ovsem vzdy s ohledem na pfislusnou literaturu, pronäseti; take obräzky, az na 7 klassickych vyobrazeni Velenovskeho, jichz cliche mi byly laskave autorem propüjceny, jsou originaly. Pfi pofizoväni vykresü, jmenovite detailü mikroskopickych, vedl jsem si stejnym zpüsobem jako pfi monografii raselinniku. Doklady ku mojim studiim nachäzeji se v herbafi prof. Velenovskeho, mojim vlastnim i v herbafi kral. zemskeho ces. musea, kam vsechny duplikäty sve jsem ulozil. Püvodne bylo mojim ümyslem pfipojiti obsählou cäst vseobecnou; lec jednak z nedostatku mista, jednak i proto, ze Studie tyto vlastne se z rämce»archivu pro pfirodovedecke prozkoumäni Cech«vymykaji, byl jsem nucen celou tuto partii vynechati. I podal jsem toliko strucny Jen üvod vseobecny, pojav v nej vsechna nova vlastnich podrobnych studii morfologickych a biologickych, ktera samostatne v obsirnejsi forme soucasne s touto praci uvefejnim. Za to specialni cäst jsem rozpracoval do podrobnosti; uznävaje jaky vyznam mä citovanä literatura i obrazy pro odbornika, jmenovite jemuz chybi pfistup anebo posträdä obsähle knihovny odborne, uvedl jsem u vsech druhü citäty z del, ktere mi byly pfistupny. Vsude k vüli jasnejsimu pfehledu citoväna jest literatura, illustrace i exsikäta zvläste; jen tarn, kde nebylo toho zapotfebi, cituji vse soucasne. Ku konci zbyvä mi milä jeste povinnost vzdäti uctive diky vsem, kdoz mue v präci moji podporovali, a jichz jedine laskavou pomoci studia svä konati jsem mohl. V prve fade slusi obzvlästni moje diky slovutnemu memu uciteli, p. univ. prof. Dr. Jos. Velenovskemu, fediteli botanickeho üstavu a botanicke zahrady ceske university v Praze, ktery nescislnym zpüsobem se o präci moji zaslouzil; nemeusi vdecnosti a diky väzän jsem i slovutnemu p. univ. prof. Dr. K. Dominovi, za cenne rady, vsemoznou podporu i obzvlästni pozornost, jiz mi po celou dobu präce venoval. Slavny pfirodovedecky sbor musea kräl. ceskeho umoznil mi podporou svoji nejednu exkursi, a slavne komite pro pfir. vyzkum Cech vyslo mi s neobycejnou ochotou vstfic pfi publikaci teto monografie; jednatel ko-

5 mitetu, slovutny p. Dr. V. Vävra byl mi innokou radou pfi tisknuti pnice näpomocen. Cennych rad tykajicicb se mikrotecknickeho zpracoväni materialu pfi vseobecnych myeh studiick vdecim tez milyra svym pfatelüm pp. Dr. Cejkovi, Dr. Rambouskovi a Ph. C. Komärkovi. Material ze vseeh konöin Öech mi poskytli pp.: prof. Dr. J. Ambroz, prof. Dr. A. Bayer, assist. E. Hejny, odbor. uc. J. Bezdeh, red. F. Hampl, odb. ue. E. Kalenshy, odbor. uc. J. Kubin, red. Kutäk, odb. uc. J. Rohlena, prof. J. Simek, prof. Dr. S. Trapl, prof. Dr. J. Vilhelm. Pan kustos botanickeho oddeleni musea kräl. ceskeho, slovutny p. Dr. E. Bayer vychäzel mi pak pfi studiich mycb v herbäfi musejnim ve vsem ocbotne vstfic. Vsem tem plaftez moje uctive a upfimne diky. V Praze, v prosiaci Karel Kavina.

6

7 Cäst vseobecnä. I. Prehled literärne-historicky. Jatrovky patfi k rostlinäm, ktere lidstvo poznalo teprve pomerne pozde. Stafi närodove, pokud se näm pisemne pamätky zachovaly, nerozezuävali vübec jatrovek, zahrnujice je vesines pojmem»ßqüov«, jimz oznacovali hromadne uejen vsechny kryptogamy makroskopicke, nybrz i jehnedovitä kvetenstvi, ano i nektere drobne fanerogamy; dokladem toho jsou näm spisy Theophrastovy, nästupce slavneho Aristotela. Prvni, kdo urcite zminuje se o jatrovce jest Dioskorides, jenz ve svem spise»7t gi cpvzcüv lazoqcag«venoval rostline ßgvov cili leiy^v celou 53. kapitolu; üdaje Dioskoridovy pfevzal Caius Plinius Secundus do svycb»historiae naturalis libri XXXVII«, v nichz shrnul vsecbny poznatky lidstva sve doby o pfirode vübec. Ten rovnez venuje rostline»liehen«celou 10. kapitolu v dvaeäte seste knize; z popisu jeho plyne, ze pod slovem»liehen«zahrnovali stafi dve rostliny: jednou jest minena nejakä velkä frondosni jatrovka, nejspise Marchantia nebo Fegatella, druhou nektery lupenity lisejnik (Sticta nebo Peltigera).»Liehen«byl velice oblibenym lekem, aneni tedy divu, ze pfijat byl i do herbafü stfedovekych botanikü-lekafü, jez vice se v starovekych autorech a planych disputacich lepe vyznali, nez v pfirode same. Prvni vyobrazeni jatrovky nachäzime v povestnem herbäfi Matthiolove, jenz na hrubem obrazu pfedstavuje plodnou Marchantia polymorpha, kterou radi pouzivati:»is illitus sanguinis profluvia sistit, inflamationes arcet, impetigini medetur. Juvat regio morbos coreptos, cum melle illitus: oris & linguae defluxiones inhibit«. Marchantia z Matthiolova herbäfe pak objevuje se pod velmi rüznymi jmeny u soucasnych i pozdejsich botanikü {Hieronymus Bock zvany Tragus, Camerarius, Gesner, Caesalpini, Parkinson), az teprve v posmrtnem dile flanderskeho botanika Mathiase de V Obel (krätee Lobelius feceneho)»plantarum seu stirpium historia (1626 na str. 645) nalezäme opet originelni obrazek Marchantie, jenz zase stal se vefejnym majetkem vsech knih soudobyeh i pozdejsich. Rod Liehen zahrnoval u stfedovekych autorü velke jatrovky, lisejniky i mechy, jak se ze seznamu a pfehledü v C. Bauhinove -»m,va% Theatri botanici«nebo Morisonove»Historia plantarum«(1715, III, p, 622.) mü-

8 zeme pfesvedciti. Foliosni jatrovky unikaly dlouho pozornosti botaniku; shledäväme se sice tu a tarn v stfedovekych herbafich inezi rodem»museus«s nepodafenym vyobrazenim, jez da se stejne vztahovati na Selaginellu jako nejakou velkou jatrovku foliosni, ale s prvnim dobrym vyobrazenim i popisem setkävame se az v dile Leona Pluokeneta, Parkinsova nästupcc v feditelstvi ne.istarsi botanicke zahrady anglicke, hamptoncourtske, v jehoz r vydane Phytogeografii na tab. 98. fig. 8. nakreslena hrube, ale vystizne foliosni jatrovka, nejpravdepodobneji Chiloscyphus rivularis pod jmenem»museus polytriehoides, pellucidus ferre, l'oliis dentieulatis, ad margines velutis, crispis«. Vetsi pocet jatrovek jest obsazen v nädhernem dile pafizskeho profesora botaniky Sebestiana Yaülanta»Botanicon parisiense«(az sest let, r po smrti autorove vydanem), kde na nekolika mistech nachäzime popisy i velice zdafilä vyobrazeni (slavneho malife Claude Aubrieta) cele fady jatrovek; Vaillantovo dilo shrnuje vsechny poznatky do te doby ucinene, takze je müzeme oznaciti jako zäkladni praci, z ktere pozdejsi autofi hojne cerpali. Ohromny pokrok v kryptogamologii vübec, a v hepatikologii zvläste znamenä dilo feditele zahrady floreutinske Pier' Antonio, Micheliho»Nova plantarum genera«r za podpory cetnych bohäcü a patriciü italskych s velikym näkladem vydane; jest to prvni dilo, v nemz setkaväme se s celou fadou novinek, svedcici'ch o znamenitem pozorovaeim talentu i bystrem duchu autorove, ktery samostatne s ohledem na literaturu stavajiei, zpracoval kryptogamy sveho okoli tak, ze ve velmi mnohem neni dilo toto dosud zastaralym. Mieheli pft.dstihl daleko svou dobu, a müze byti oznacen pravem jako zakladatel moderui kryptogamologie a hepatikologie. Jatrovky klade pfed prvni tfidu Tournefortovu a uvädi rody: Marchantia s 5 dr., Hepatica s 3 dr., Targionia s 1 dr., Sphaerocarpus s 1 dr., Lunularia s 1 dr., Marsilea s 5 dr., Jungermannia s 22 dr., Muscoides s 6 dr., Anthoceros s 2 dr., a Riecia se 7 druby; posledui rod uvädi v pfibuzuosti r. Salvinia, Museus a Lichenoides, kdezto vsechny ostatni shrnuje v skupinu, prvni v systemu, a navazuje pfimo na ni r. Fluvialis, jak oznacil dnesni Najas. Vsichni näsledujiei botanikove pfedlinneovsti zaklädaji svoje pnice o jatrovkach na dile Micheliove, ktere rozmanite interpretuji, na mnoze ku skode tohoto odvetvi vedy systematicke. Tak jiz Dillenius, jenz v»historia niuscorum«(r. 1741) mechy znamenite zpracoval, pfevzal obrazky jatrovek z Micheliho, a vyjma toho, ze mnohe jatrovky, jez Micheli stastne a dobfe rozfesil, Dillenius spletl a zahrnul s mechy a lisejniky ve svüj rod Lichenastrum, uovelio niceho nepridal. Linne v pamätnyeh svych»species plantarum«, ktere vysly poprve r zahrnuje vsechny tehda zname jatrovky v 6 rodü (Jungermannia s 29 druhy, Targionia s 1 dr., Marchantia se 7 druhy, Blasia s 1 dr., Riecia s 5 dr., Anthoceros s 3 dr.), ktere klade na zacatku ctvrteho fadu svoji dvacatectvrte tfidy (Cryptogamia), jenz tvofily jeste lisejniky a fasy. V tomto pfibuzenstvi byly dlouho jatrovky ponechäny;

9 Download from The Biodiversity Heritage Library i Necker, ktery ve svych präcech (Methodus muscorüm 1771, Elementa botanica 1791) o mnohou poclrobnost zaämosti o jatrovkäch rozmnozil, ponechävä je jeste mezi fasami. Prvni, kdo oddelil jatrovky z tohoto nepfirozeneho okoli, byl lipsky botanik Jan Hedwig, jenz v pamätnem svem spise»theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum«(i. vyd. r. 1784; II. vyd. 1798, str. 154.) pridelil rody Marchan tia a Jungermannia k meehüm, jez rozdelil ve dve skupiny, musci frondosi a musci hepatici; rody ostatni (Anthoceros, Blasia, Riccia) vsak mezi fasy ponechal. Hedwigova pfikladu näsledoval Jussieu a skoro soucasne Wüldenov, jenz oddelil vsechny jatrovky od ras v samostatny Lichenes stojiei fad Hepaticae, samostatne mezi mechy Musci a lisejniky (Prodr. fl. berol. 1787, Species plant ). S pfibyvajieim zäjmera o botaniku vübec vzrüstaji i präce o jatrovkäch; Weber-Mohr (1807), Schwaegrichen (1814), Weber (1815), Martins (1817), Schmidel, Scopoli i celä fada jinych podali pfehledy systematicke nebo i podrobne nektere skupiny propracovali. Jmenovite znacne pozornosti tesil se stary, jiz Ruppiem r vymezeny rod Jungermannia, ktery Du Mortier (1822, 1831), Hooker (181*6), 8. F. Gray-) (1821), Corda (1829; monogr. r. Anthoceros, Corsinia, Grimaldia), a jmenovite Raddi (1820; 1841 v Bonnu) a Nees ( ) v celou fadu novych rodü rozdelili, vzdor üsili Lindenberga (1829), Eckarta (1832) a Huebenera, ktefi snaiili se jej v plnem rozsahu linneovskem zachovati. Mnohe detaily anatomicke i morfologicke podali zvläste Corda (1835), Bischoff (1835), Gotische, Mirbel a Nees, po jehoz obsirnem zpracoväni evropskych jatrovek ( , Naturgeschichte der europäischen.lebermoose, 4 dily, Vratislav) doslo i k soubornemu sepsäni vsech dosud znämych jatrovek v»synopsi«, jiz ( v Hamburku) vydali nejslavnejsi hepatikologove te doby, Gottsche> Nees a Lindenberg, pouzivse nejen cetnych svych i cizich praci, nybrz i hojneho materialu herbäfoveho, ktery ze vsech koncin sveta jim byl zasilän. Evropske jatrovky na to pak byly mnohokräte pfepracoväny: Rabenhorst (1848, 1863), Du Mortier (1875), Stephani (1879), Lindberg (1875), kdezto florami lokälnimi se zabyvali a pekne präce podali Husnot (1875), Limpricht (1876), Dedecek (1883, 1886), Heeg (1893), Klinggraeff (1893), Cooke (1894), Pearson (1902), Velenovskg (1903), Wamstorf (1903), Loeske (1903), Boulay (1904); neschäzeji i kompilacni präce, chybami se pfimo hemzici, jako jsou na pf. präce Sydowova (1882), Hahnova (1894, pro spoustu chyb odstrasujici obzvläste pfiklad!), Migulova (1904), Lacoutureova (1905), Lorchova (1914) a j. Jatrovkami celeho sveta zabyvali se a namnoze jeste zabyvaji Undenvood (jehoz Index hepaticarum, I. dil bibliografii doporucujeme k podrobnejsi informaci v literatufe hepaticologicke), Schiff ner, Mitten, Notaris, Stephani (Species hep., vychäzejici od *) Botanik tento pouzival k oznaceni rodü jatrovek s oblibou osobnich jnien, jako na pf. Berbertus, Pappa, Cesius, Lippius, Herverus, Salviatus, Maurocenius, Pallaviciaius atd. ; pojmenoväni jeho vsak se neujala.

10 III r. 1898), Spruce, Müller, Austin, Taylor, Kraus a j. Obsirne zpracoväni stfedoevropskyeh jatrovek vychäzi präve v Rabenhorstove Flore z pera K. Müllera, nejlepöi a nejnovejsi florou lokälni jest Macvicar (1912), The student's handbook). Ütada praci tykajieich se anatomie, fysiologie i Cytologie jatrovek jest skoro nepfehlediiä, takze nutno Dam se omeziti na nejdülezitejsi autory: Kny, Kienitz-Gerloff, Janczewski, Strasburger, Hofmeister, Leitgeb, Taylor, Stahl, l'oigt, Guignard, Pfeffer, Vöchting, Klebs, Kamerling, Velenorsh-y, Nemec, Peklo, Berkovcovä, (lochet, GolenMn, Gayef, Schostakowitsch, Lampa, Moore, Lohmarm, Rüge, Tilden, Andreas, Garjeaime, Paris, Covers, Benecke, Farmer, Chambe riain, Ikeno, Bolleter, Campbell, Lang, Mottier, Lyon, Garber, lirer, Lewis, Belajeff, Kruch, Corbiere, Humphrey, Johnson, Tintret, Utah. Kreh, Donin a j. Dejiny vyzkumu jatrovek nasi vlasti spadaji v jedno s dejinami ceske bryologie vubec, jez jsem podrobne nastfnil ve sve monografii ceskj'ch raselinnikü. Zde stüjtez pouze ve struenem pfehledu : Zacatek vyzkumu hepatikologickeho v Cechach spada do doby Opizovske, kdy Opiz se svymi pfateli Sykorou, Preslem, Palliard im, Funckem, Kalmusem, Leonhardim, Vondräckem, Cordott, Peylem, Öenkem, Veselski'/m, T ackern, Schöblem, Mengelem, Kablikovou, Sigmundem, Neuma>tnem, Karlem a celou fadou jeste jinych pilne jatrovky sbirali a urcovali. Pokrok ve vyzkumu jevi se znamenitevpublikacich Opizovyeh; kdezto r v»deutschlands kryptogamische Gewächse«znal Opiz toliko 21 druhü jatrovek, uvädi r v»böheims phauerogamische und kryptogamische Gew.«58 druhü, kteryzto pocet vzrostl v»seznamu«r na 104 druhy. Floru Krkonos dükladne probädali zvläste Flotoiv, Nees ab Essenbeck, jichz nälezy znovu zpracoval Limpricht, säm jeste muohe pfipojiv. Sedin let po knize Limprichtove vysla präce Dedeckova (r cesky, 188(> nemecky) v Archivu pro pfirodoved. prozkoumani Cech, kde autor opiraje se o zäkladni dila Neesova a Limprichtova popisuje celkem 124 jatrovky, die nalezü starsich autorü, svojich i soueasnych svych pratel. Jiz tehda sbiral pilne jatrovky Jos. Velenovsky, tvofe zaklad ku pozdejsim svvm velkym pracem bryologickym. Skoro soucasne objevuje se na tomto poli druhy badatel, nemecky botanik V, Schiffner se svymi pfateli Schmidtem a Andresem, k nimz pfipojili se pozdeji Bauer a Matauschek; bryologove tito zaslouzili se zejmena o vyzkum severozapadnich Cech a publikovali cetne sve pfispevky v Lotosu, österr. bot. Zeitschr., Allgemeine bot. Zeitschr., Verhandl. der zool.-bot. Gesell, in Wien. Verb, des Vereines der Naturfr. in Reichenberg a v Bot. Centralbl. R pocal univ. professor Dr. J. Velenovsky vydävati svoje»jatrovky Ceske«, v nichz shrnul vsechny dosavadni svoje i verohodne üdaje jinych ve vyzkumu reskych jatrovek. Prvni dilspisu obsahuje l'oliosni Jungermanniaceae, rody (Jymnomitrium, Sarcoscyphus, Scapania, Diplophyllum, Jungermaunia, Alieularia, Cephalozia a Blepharostoma, druhy, r vydany, ostatni rody tohoto oddeleni; tfeti dil z r zahruuje jatrovky frondosni. Kcelemu

11 11 dilu pfipojeno jest 12 litografovanych tabulek, na nichz jest pfekräsne, velmi zdafile vetsina druhü nejen kabituelne nybrz i ve svych podrobnostech zachycena ; vsech drubü uvädi se 128, z nichz nekolik jest vübec novych, vsechny pak kriticky rozfeseny a znovu studoväny, takze mozno smele oznaciti dilo toto jako zäkladni pro Studium jatrovek stfedoevropskych vübec, a jest jen litovati, ze v cizi literatufe, jednak proto, ze psäno jest eesky, uamnoze ale i z düvodü osobnich, nebylo dilu tomuto venoväno tolik pozoraosti, kolik ji skutecne zasluhuje; ani dükladnä jinak dila, jako jest na pf. Müllerovo, jez vsimaji si kazde i stränkove publikace (jmenovite autoru nemeckenärodnosti), nebefou obled na dilo Velenovskebo v takove mife, jak jest nutne. Skoda, ze professor Velenovsky, vrzen byv okolnostmi na jine pole vedy botanicke, nedokoncil sveho dila, nevydav ctvrtebo dilu, ktery mel obsahovati cäst vseobecnou a mnohe jeste dodatky, jez bebem let se nastfädaly. Rokem 1903 ustävä ve vlasti nasi skoro vsecben rucb bepatikologicky; i nemecti bryologove, ztrativse odchodem pro f. Schiff nera do Vidne svebo vüdce, bud üplne pfestali ve studiu ceskych jatrovek, anebo venovali pozornost svoji jinym oborüm, po pfipade flofe zemi cizich. A tak po celycb skoro dvanäcte let lezi jatrovky nasi vlasti nestudoväny. Nejlepe az dosud züstävaji prozkoumäny stfedni Ceclry a severni; v stfednieb Cecbäcb sbirali jmenovite Velenovsky, Domin, Schiffner, Bauer, Matouschek, Poclpera, Kavina, Vilhelm, v severnicb Cechäch zvläste Robenhorst, Watsei, Karl, Schmidt, Schiffner, Sitensky, Anders, Bauer, Matouschek. Dokonale znämy jsou Krkonose, jez jiz nejstarsi badatele Nees, Flotoiv, Opiz, Dedecek, Limpricht, Milde, Göppert podrobne prostudovali; z novejsich bryologu pfinesli z Krkonos cenne pfispevky Velenovsky, Schiffner, Cypers, Vilhelm, Matouschek, Sitensky, Bauer, Prager, Baumgartner, Kavina. V jiznieb Cecbäcb sbirali Velenovsky, Domin, Dedecek, Sitensky, Matouschek, Podpera, Lukes, Weidmann ; Sumavu prozkoumali Velenovsky, Schiffner, Paul, Hora, Podpera, Bauer, Kavina. Nejmene znämä jest vysocina cesko-moravskä; tarn sbirali jen Kalensky, E. Bayer, Podpera, Volc, Koväf, Servit a Kavina. Z ceskycb jatrovek vydäny byly mnohe jiz v exsikätech Opizova vymennebo üstavu, v Rabeuhorst-Gottsche-ove sbirce evropskych jatrovek, v Bauerove Bryotbeca boh., v exsikätech eis. musea videfi., i Schiffnerovych jatrovkäch. Samostatnä sbirka ceskych jatrovek susenych vydäna dosud nebyla; chystä se v»kritickem herbäfi«, jejz redakci univ. prof. Dr. K. Domina vydävä Ceskä Botanickä Spolecnost v Praze.' II. Morfologie orgänu vegetativnfch. 1. Stelka. Telo jatrovek tvofeno jest stelkou, jak je oznacujeme se stanoviska srovnävaci morfologie, nebot posträdä orgänu, ktere by se fidily nejakymi vseobecne platnymi zäkony. Tvar stelky u jatrovek frondosnich

12 12 jest v podstate stejny, plochy, rozmanite lalocnaty. Mimo nepravidelne lalocnateho tvarn, jaky nalezäme u Anthoeerotacei a nekterych frondosnich Jungermamiiacei (Sphaeorocarpus, Thallocarpus), mä v nejmnozsich pfipadeeh stelka tvar vice mene pentlicovity s okraji rovnymi, neb rozmanite lalocnatymi (Pellia, Aneura), sklädajic u Ricciacei i ozdobne hvezdicky. Mala sknpina mä stelku rozlisenou ve stfedni lodyzku a postranni listky; takovouto stelku ozuacujeme näzvem kormus, ponechävajice pak pro stelku prveho druhu stary nazev thallus. Kormus maji jatrovky foliosni, a z oddeleni frondosnich jen skupiny Fossombronioideae a Haplomitrioideae, ktere tvofi pfi'my pfechod k foliosnim. Rozliseni stelky v osu a listy neni zädnym ostrym a pfesnym mefitkem, nebot mame celou fadu tvarü pfeehodnich od stelky eiste lupenite az k listnate. Tak jiz u r. Blasia nachazime stelku siee lupenitou, Obr. 1. Blasia pusilla, stelka s lalocnate vykrajovanymi okraji. lokrät zvetseno. Die Velenovskeho. ale na okrajich hluboee v nepravidelne laloky vykrajovanou ; laloky tyto jsou pfi basi vicevrstevne, v dalsi sve casti ale jednovrstevne, tak jako listky jatrovek foliosnieb. U r. Fossombronia, Noteroclada jest rozcleneni jeste dokonalejsi; setkäväme se s pravym kormem, majicim lodyzku i listy, ktere vsak jsou tvaru neurciteho a pfi basi vrstevnate. Urcitejsibo tvaru nabyvaji jiz listy u podivne jävske Treubia insignis, Goeblem r objevene, kde dokonee objimaji drobnym lalückem na zpüsob jezdivycb listü lodyzku. Dokonale listky maji rody Haplomitrium a Calobryum, ktere take byvaji k foliosnim jatrovkam pocitany, aekoliv die vetsiny znakü nalezi ku skupine frondosnich; tyto dva rody maji stelku orthotropickou na rozdil od vseeh ostatnieh jatrovek, kde vzdy jest stelka plagiotropiekä. Srovnanim stelek posledne jme novanych rodü dospivame k zäveru, ze foliosni kormus vznikl z frondosnilio thallu znenahlym rozlisenim stfedni casti v lodyzku a postranni casti v listky; nejsou tedy listky foliosnich jati-ovek nie jineho nez isolovane laloky stelkove. Ze tomu skutecne tak jest, plyne näzorne pfi pozoroväni mladych rostlinek r. Fossombronia, jez meli jsme pfilezitost na druzich F. Wondräczeki a F. angulosa pozorovati; ze spory vznikne nejprve ütvar pentlicovity (nekterymi nesprävne jako prothallium oznacovany), ktery vzriistä dale v makroskopicky thallus, jenz eim starsi, tim jest ku krajüm vice a vice ztenceny, a posleze zaene se na okrajich i lalocnate vykrajovati, az pfechäzi v dokonaly kormus, jaky u rostlinky dospele spatfujeme. Kdyz kormus povyrostl, odumirä celä tato cäst rostlinky; na mlade Fossombronii opakuje se tedy cely vyvoj jatrovky foliosni z frondosni, jak srovnävaci methodou bylo dfive dokäzcino. Ona cäst rostlinky, kterä pocinä se na okraji lalocnate

13 13 v listky rozdelovati a tak verne na stelku r. Plasia upominä, nazväna budiz, jako samostatne a vyznacne Stadium ve vyvoji tohoto rodu, proto- a dluzno na kormus. Jest tedy kormus fylogeneticky mladsi nez tkallus lupenite jatrovky take jako na tvary püvodnejsi pohlizeti. Na kormu rozeznäväme tudiz lodyzku (caulis*) a listky (folia), dobfe si ale uvedomujice, ze jsou to jen analogicke orgäny, nikolivek totozne s oson a listem, ktery pfiehäzi u tajnosnubnych cevnatych a jevnosnubnych. Na stelce jatrovek, vyjma jmenovane orthotropicke rody Haplomitrium a Calobryum, rozeznäväme vzcly stranu svrchni cili dorsälni (pagina superior c. antica) a stranu spodni, venträlni (p. inferior c. postica). Byvaji zpravidla jiz zbarvenim od sebe odlisny. Spodni strana pfechäzi v postranni strany oznacovane v popisu boky (latera), ktere casto byvaji prodlouzeny v horizontälni tenkä kfidla (alae). stelky byvä nejsilnejsi Stfedni cäst a proto vseobecne se nazyvä stfednim zebrem (eo r sta), nebof pfi prühledu jevi se jako temny pruh stfedem stelky se tännouci; na svrchni strane jest casto zebro uprostfed vyhloubeno, opatfeno podeinou, vice mene zfetelnou ryhou (snlcus). Nejjedaodussi stelku nachäzime u jmenovanych jiz r. Sphaerocarpus, Thallocarpus a u cele skupiny Anthocerotaceae; tarn jest stelka slozena z jedine, nanejvys dvou vrstev bunek üplne stejnych. U jinych rodü frondosnich Junger manniacei, jako ku pf. u r. Aneura nachäzime vice vrstev bunek nad sebou stelku sklädajicich; lec vsechny bunky jsou üplne stejne, polygonälni a toliko vrstvy nejzevnejsi ponekud nizsi nez vnitfni. Näpadnejsi jest jiz tento rozdil u r. Pallavicinius nebo Pellia, kde nejzevnejsi vrstvy sestävaji z nizkych, na prüfezu bunek kvadratickych skoro, jez pfedstavuji näm svrchni a spodni pokozku (epidermis), kdezto bunky vnitfnich vrstev jsou velke, polygonälni, tvofice parenchymaticke pletivo zäkladni; bunky pokozkove obsahuji cetne chloroplasty, b. pletiva zäkladniho reserväty v rozmanite podobe. Steny bunek zäkladniho pletiva byvaji take rozmanite ztloustle, teckovane nebo sifkovane. U r. Pallavicinius, Hymenophytum (Dum.; 4 dr. trop.) a Symphyogyna (Mont. Nees; 36 dr. trop.) tähne se stfedem celeho stfedniho zebra skupina bunek protählych, se stenami silne stlustlymi o male svetlosti, ktere tvofi jakysi eenträlni svazek (fasciculum fibrovasale), jenz se da zpravidla jako tenkä nitka ze stelky vypreparovati ; steny bunek centrälniho svazku jsou bud' bezbarve, nebo nafialovele, zazloutle i nahnedle. Centrälni svazek mä hlavne jen vyznam mechanicky, dodävati stelce nälezite pevnosti; k temuz ücelu slouzi i siroke listnovite ztlusteniny napfic od bunky k buiice celym zäkladnim pletivem probihajici a rovnez v nejmnozsich pfipadech zbarvene, jake nachäzime u obycejne nasi Pellia epiphylla a nekolika jeste jatrovek cizozemskych. Obycejne ofechäzi stfedni *) Uvädime terminologii latinskou beznou ve velkyeh synopsieh, Gottsehe. Nees-Lindenbergove i Stephaniho.

14 14 zebro znenähla v boky, popfipade i postranni kfidia; nekdy jest ale zebro znacne od bocny-eh ßästi stelky odchylne, jako ku pf. u r. Blasia, Mörckia. Nejvetsi rozdil mezi obema castmi stelkovymi nalezäme ale u r. Metzgeria, kde stfedni zebro jest vicevrstevne, namnoze i epidermis opatrene, kdezto bocna kfidia jednovrstevna, ostfe odlisnä, a stfedem po obou stranäch okrouhlehlo zebra vetknuüi; lodyzka pak u r. Fossombronia neni take nie jineho nez stfedni zebro ostfe od bocnych listkü differencovane. Chloroplasty jsou zpravidla drobne, cetne; jedinö u skupiny Obr. 2. Riceia Bischoffii, prüfez stelkou, silne zvets.: a) epidermälni bunky, b) vzdusne komürky, c) assimilacni pilif e, /) bunky subepidermalni, d) zäkladni pletivo, e) rhizoidy. Die Velenovskeho. Antlioeerotaceae byva v bunkäch jen jediny, velky. knlaty ehloroplast pravidlem. Slozitejsi stavbou stelky vyznacuji se Rieciaceae. U techto setkä- na spodni strane stelky s po- väme se kozkou z nizkych, kvadratickyeh bnnek, nad nimiz pak näsleduje rozmanite silna vrstva polygonälnieh, parenehymatiekych tenkostennych bunek pletiva zäkladniho, obsahujiciho jen drobonnka zrnka skrobovä. Nad zäkladnim pletivem zvedä se mohutnä vrstva assimilacni, sestävajiei z cetnych rovnobezne vzhnru volne treieich pilifu, slozenyeh vzdy z jedine fady kuliiekych kratkych bunek hojne cblorofyllem naplnenyeh ; kazdy pilif konci posledni bunkou bezbarvou, rozmanite bruskovitc-, kulovite nebo vejcite nafouklou. Nekdy i pfedposledni bunka byvä rovnez bezbarvä a mivä svrchni stranu slabe stlustelou; tyto bufiky pfedstavuji näm svrchni epidermis, kterä ovsem, ponev r adz pilife (jez oznaeujeme tez jako vlakna assimilacni) jsou volne, kolem dokola mezerami obklopene, neni souvislä, nybrz spoustami otvorü otevfenou. Otvory tyto nazyväme otvory dychaeimi a mezery mezi pilifi byvaji podobne oznacoväny jako mezery dychaci cili vzdusne. U vetsiny druhu r. Riceia jsou pilife navzajem rovnobezne a kolmo vzhüru spofadane; lec u mensiny, asi 50 druhü, jsou assimilacni pilife rozmanite ukloneny, protinaji se a ohranieuji tak mezi sebou nepravidelne komürky. U techto druhü jest pak svrchni epidermis souvislä, jen tu a tarn otvürkem, rozestoupenim bunek povstalym, opatfenä; otvürek takovy nazyvä se dychaeim (porus, nespi'ävne stoma), a vede vzdy do vzdusne komürky. Dychaci otvory, jake nachäzime na stelce jatrovek nelze naprosto stotoznovati s prüduchy, jake jsou vyvinuty na sporogonu mechü a listu jevnosnubnych i tajnosnubnych cevnatych; tarn jsou opatfeny vzdy sveraeimi bunkami a vznikaji docela jinak, nez dy-

15 15 cbaci otvory u jatrovek. U r. Rieciocarpus jsou jiz nejen vzdusne" komürky, nybrz dycbaci otvory inohutneji a pravidelneji vyvinuty, nez u skupiny Riceiella, kam zminenycb 50 druhü r. Riccia (mezi nimi obeenä R. fluitans) nälezi; tim cini r. Rieciocarpus pfechod ku skupine Marchantiaceae, jez maji nejvyse organisovanou stelku mezi vsemi jatrovkami. Na spodu stelky jest u teto skupiny rovnez vyvinutä, ostfe rozlisenä epidermis, jez na kylovite vypukline stfedniho zebra byvä dvou- az trivrstevnä, a postupne na bocich se ztencuje; tato pfecbäzi v mobutnou vrstvu zäkladniho pletiva parencnymatickebo, sestävajicibo z polygonälnich bunek, jez mivaji steny teckovane, prubovite neb sifkovite ztlustle. Mezi bimkami nacbäzi se casto buiiky vetsi, protähle, naplnene slizem, ano u nekterych rodü, jako ku pf. r. Fegatella prostupuji zäkladnim pletivem dloune slizove kanälky, na pficnem prüfezu jako makroskopicke otvürky patrne. Sliz die Preschera vylucuje protoplasma, kterä pozdeji celä se v sliz pfemenuje, a po fixoväni alkobolem a zbarveni Delafieldovym baematoxylinem jevi sliz koncentricke vrstveni. Slizove kanalky zaklädaji se jiz v bezprostfedni blizkosti vegetacniho vrcbolu jako fady bunek, jicbz pficne pfehrädky posleze se resorbuji; Leitgeb pfipisuje jim vyznam pfi vzrüstu stelky do delky, Prescher poklädä je za hygroskopicke orgäny (»Scbwellkörper«), fidici napieti sfav v zäkladnim pletivu. Pravdepodobne budou ale miti toliko vyznam k nabromadeni a usebovävani, do pfipade i rozvädeni vody, jak Bolleter se domnivä. Mimo to budou slizove kanälky i bunky soucasne asi i ochrannym zafizenim proti pozerku blemyzd'ü, nebof ani jednou nenalezl jsem Fegatellu okousanou na stfednim zebru ; rovnez i pfi oziräni samicicb i samcicb receptakuli u Marchantia polymorpba vyhybaji se plzove stfednim partum, slizove bunky obsabujieim. Podobne jako u r. Pallavicinius a pfib., take u r. Preissia setkäväme se s mecbanickymi vläkny sklerencbymatickymi, jez ale ojedinele celym stfednim zebrem probibaji; ponevadz maji steny nezbarvene, jsou nezfetelüe a tezko rozeznatelne. Näsledujici vrstva pletiva assimilacniho jest vzdy u Marcbantiacei mohutne vyvinutä. Az na rod Dumortiera (R. Bl.; 3 dr. 2 vychodoasijske, 1 kosmopol., D. birsuta (Sw.) R. BL, v jiz. Evr. a Anglii pfichäzejici) jest assimilacni pletivo vzdy rozdeleno ve velke vzdusne komory, navzäjem jednovrstevnymi bunkami od sebe oddelene ; nekdy (Neesiella, Fimbriaria) byvaji i komürky ve vrstväch nad sebou. Vsechny bunky assimilacnibo pletiva obsahuji hojne cblorofyll, takze bohate assimiluji, a assimiläty uklädäny jsou v bunkäcb pletiva zäkladnibo. U r. Peltolepis, Bucegia, Tesselina, Corsinia, Clevea, Sauteria, Cyatboidium jsou vzdusne komory präzdne ; u vsecb ostatnicb rodü jsou ale komory vyplneny assimilacnimi vläkny, ktere kolmo vzhüru z base, tvofene obycejne nejvrchnejsi vrstvou pletiva zäkladnibo, se zdvibaji, silne rozvetvuji a buste propletaji. Buiiky techto vläken byvaji obycejne vejcite, takze cele vläkno rozvetvene upominä silne na trs pucicicb kvasinek, anebo clänkovanou opuncii. Vyvoj vzdus-

ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7. Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7. Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7 ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické OBSAH: D r K. Cejp: Ruská a sovětská mykologie

Více

ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV.

ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV. ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV. n i i L u i L t e DE LA FACULTÉ DU DROIT DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR Ľ A N N É 1934-35 BRATISLAVA EDITÉ PAR

Více

ESKÝCH TUBIFICID. MONOGRAFIE Y PRAZE. ANTONÍN ŠTOLC. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA

ESKÝCH TUBIFICID. MONOGRAFIE Y PRAZE. ANTONÍN ŠTOLC. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA MONOGRAFIE ESKÝCH TUBIFICID. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA ANTONÍN ŠTOLC. (Rozpravy k. eské spolenosti nauk. VII. ada, 2. svazek). (Mathematicko-pírodovdecká tida. H.) Y PRAZE. Nákladem královské

Více

ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII j n a k l a d a t e l s t v í Č e s k o s l o v e n s k é a k a d e m ie v éd ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šířeni znalosti

Více

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 DEJINY MESTA Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 Vydavatelstvi Baron Zimni 1580, 253 01 Hostivice e-mail: pohlednice.baron@sezfiam.cz Tel: +420 603 551 948, +420 603 107 656 rext: Informacni centrum

Více

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI OBRAZ ŽIVOTA V LÉTECH 1870-1947 Jiří Bonek, Mgr. Danuše Manová, Ing. Václav Stárek - l - llvoo 1. Jestli n~kdo najak zachytil d~jiny na i obce od prvopocatku po zpusobu kroniky, urcite

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Josef A. Theurer Studie o úvodu k nauce o elektřině a magnetismu. [I.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 26 (1897), No. 4, 217--241 Persistent

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky August Seydler O novější anglické literatuře elektřiny a magnetismu. [II.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 12 (1883), No. 3, 138--152 Persistent

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

I. ARBESA SEBRANE SPISY.

I. ARBESA SEBRANE SPISY. 4-30 I. ARBESA SEBRANE SPISY. Vychazeji v sesitech po 30 h a Ize odebirati bud' v pfedplaceni na segity (na 10 se. postou K! 3'20) nebove vydani svazkovem 8, v nsmz dosud vy lo: Broz. Vaz. Kh Kh I. Romanetta,

Více

600 let pražského orloje

600 let pražského orloje 600 let pražského orloje Michal Křížek, Praha Orloj ten jest rozprávky a chvály hodný ve všech krajinách nad jiné všecky veliké orloje na světě... Jan Táborský z Klokotské Hory Zpráva o orloji pražském,

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

PREDMLUVA UVOD. Pan Henry Ford v interview, publikovanem v NEW YORK WORLD 17. unora 1921, se o pripadu profesora vyjadril strucne a vystizne:

PREDMLUVA UVOD. Pan Henry Ford v interview, publikovanem v NEW YORK WORLD 17. unora 1921, se o pripadu profesora vyjadril strucne a vystizne: 1 di 31 04/08/2012 13:09 PREDMLUVA Autor tohoto prekladu slavnych Protokolu byl sam obeti Revoluce. Zil mnoho let v Rusku a vzal si za manzelku Rusku. Vedle svych dalsich aktivit byl po mnoho let ruskym

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové,

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové, Vážení kolegové, první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme a hlavně bychom

Více

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ Chem. Listy 92, 894-911 (1998) CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ VLADIMÍR KARPENKO Katedra fyzikální a makromolekulami chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 2030,128

Více

MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST

MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST 1 MAGNETISMUS: HISTORIE a SOUČASNOST Od magnetitu a kompasu k magnetickému disku a spinovému tranzistoru. Svatopluk Krupička, Fyzikální ústav AV ČR říjen 2007 2 I. ČÁST CO JE MAGNETISMUS? Pohledy do jeho

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vysoká škola ekonomická v Praze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vysoká škola ekonomická v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie a Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Bakalářská práce Červen 2010

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7.

OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7. OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7. Podivuhodná schopnost buňky - 17 8. Čištění a zachování zdravých

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Dr. Ludvík Scheiner: BANKY V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL. Dr. LUDVÍK SCHEINER

Dr. Ludvík Scheiner: BANKY V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL. Dr. LUDVÍK SCHEINER Z A V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL Dr. LUDVÍK SCHEINER V PRAZE NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK SPÁLENÁ ULICE www.securityprinting.org 1 OBSAH Str. I. Pojem banky 3 II. Dějinný vývoj bank

Více

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v.

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. Spolek chovatelů psů tatranských ovčáckých-čuvačů v Brně, sídlem ve Skalici

Více