Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služeb ROS. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému"

Transkript

1 Popis služeb ROS Součást projektu 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Česká republika - Český statistický úřad Praha 10, Strašnice, Na padesátém 3268/81, PSČ IČ: Adastra, s.r.o. Benešovská 1926/ Praha 10

2 Obsah 1 Úvod Kontext Pravidla pro zápis údajů do registru osob Obsah registru osob Povinnost údajů, povolené kombinace Údaje vedené v registru osob Stav údaje Věcná pravidla Číselníky používané v ROS Stav IČO Stav IČP Služby ROS Společná pravidla pro služby Důvody odmítnutí zprávy ke zpracování Editační služby pro zápis osoby a změny referenčních údajů osoby rospridelico rosvlozosobu roszmenosobu roszapisdatovouschranku roszapispravnistav rosvymazosobu Zápis a změna údajů provozoven do ROS rospridelicp rosvlozprovozovnu roszmenprovozovnu rosvymazprovozovnu Notifikační služba registru ROS - rosctizmeny Publikační služby ROS rosctiico rosctiaifo rosctipodleudaju rosctiseznamico rosctiseznameditoru Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 2/41

3 1 Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům registru ROS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci úprav AIS pro přístup k ROS. Konkrétní dotazy ohledně základního registru osob lze také odesílat na ovou adresu Obsah číselníků, testovací data, příklady volání služeb jsou na v souboru Nova_testovaci_data.zip. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 3/41

4 2 Kontext 2.1 Pravidla pro zápis údajů do registru osob Obsah registru osob V registru ROS budou evidovány osoby, kterým bylo přiděleno IČO. Pro každou evidovanou osobu v ROS jsou vedeny údaje v rozsahu uvedeném v kapitole Dále se pro osobu vedou provozní údaje o provedených změnách v referenčních údajích a vydaných informacích o osobě. Evidence adresního místa: Identifikace adresy evidované v ROS (sídlo firmy, místo podnikání, místo pobytu, sídlo provozovny) pro adresní místa na území ČR musí být realizována ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, pokud tam je adresní místo evidováno. Pokud se nepodaří přiřadit kód adresního místa RUIAN pro příslušnou adresu, pak je tato zapsána v textovém řetězci. Do řetězce budou za sebe poskládány jednotlivé adresní údaje v doporučovaném pořadí: ulice, číslo domovní (číslo popisné, číslo orientační, číslo evidenční), PSČ, název obce, ostatní údaje. Pro adresy v zahraničí by v textu měl být i název státu. Evidence fyzické osoby (obyvatele): Identifikace fyzické osoby (podnikající fyzické osoby, fyzické osoby statutárního zástupce) musí být realizována formou referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel, pokud pro ni existuje. Pokud fyzické osobě nelze přiřadit AIFO (jedná se o cizince, který není evidován v ČR, zemřelá osoba, ), bude tato osoba evidována textovým řetězcem obsahujícím jméno (jména) a příjmení. Pokud je fyzická osoba evidována pomocí AIFO, pak není uváděno místo pobytu této fyzické osoby, protože tento údaj je evidován v ROB Povinnost údajů, povolené kombinace Obsah dat vedených k osobě je závislý na typu právní formy osoby ROS eviduje osoby právnické a podnikající fyzické osoby. Některé povinné údaje, které nejsou agendě známy, mohou být značeny jako nedefinovaný při primárním plnění registru (adresa sídla firmy, datum vzniku, datum zániku firmy pro právnickou osobu, pro fyzickou osobu adresa místa podnikání, datum počátku a konce evidence v agendě). Pro právnické osoby se evidují tyto údaje: IČO - povinný údaj Obchodní firma nebo Název povinný údaj 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 4/41

5 Datum vzniku povinný údaj Datum zániku povinný údaj, pokud právnická osoba zanikla Právní forma povinný údaj, je předáván ve formě kódu jako vazby na číselník právních forem Datová schránka povinný údaj, pokud má právnická osoba aktivovánu datovou schránku. Je evidován ve formě identifikátoru schránky a typu této schránky. Zápis tohoto údaje zajišťuje ISDS Právní stav nepovinný údaj, bude předáván agendami Evidence úpadců a Insolvenční rejstřík ve formě kódu jako vazba na číselník právních stavů. Adresa sídla povinný údaj, může být předán jedním z následujících způsobů: o o odkaz na adresní místo v RUIAN požadovaný způsob zápisu adresy na území ČR textový řetězec pokud není příslušné adresní místo v RUIAN Kód agendy, kde je osoba v evidenci povinný údaj, agenda a agendové místo se předávají kódem podle číselníku agend a orgánů veřejné moci. Tento číselník agend bude spravovat RPP. Pro orgány veřejné moci se budou vést obdobné údaje jako pro právnické osoby. Pro podnikající fyzické osoby se evidují tyto údaje: IČO povinný údaj Název (ve formě jména a příjmení, popř. s dodatkem) povinný údaj Fyzická osoba povinný údaj, údaje mohou být předány jedním z následujících způsobů: o o o AIFO agenda musí zajistit, aby fyzická osoba byla jednoznačně identifikována touto referenční vazbou do registru ROB, pokud je fyzická osoba v ROB evidována textem obsahujícím jméno (jména) a příjmení, adresu pobytu v ČR ve formě odkazu do RUIAN, pokud fyzická osoba není v ROB evidována textem obsahujícím jméno (jména) a příjmení, textem adresy pobytu nebo bydliště v zahraničí, pokud fyzická osoba není v ROB evidována. Datum zápisu do evidence agendy povinný údaj 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 5/41

6 Datum výmazu z evidence agendy povinný údaj, pokud byla činnost osoby v agendě ukončena. Právní forma - povinný údaj, je předáván ve formě kódu jako vazby na číselník právních forem. Datová schránka povinný údaj, pokud má podnikající fyzická osoba aktivovánu datovou schránku. Je evidován ve formě identifikátoru schránky a typu této schránky. Zápis tohoto údaje zajišťuje ISDS. Právní stav nepovinný údaj, bude předáván agendami Evidence úpadců a Insolvenční rejstřík ve formě kódu jako vazba na číselník právních stavů. Adresa místa podnikání povinný údaj, může být předán jedním z následujících způsobů: o o odkaz na adresní místo v RUIAN požadovaný způsob zápisu adresy na území ČR, textový řetězec pokud není příslušné adresní místo v RUIAN. Kód agendy, kde je osoba v evidenci - povinný údaj, agenda a agendové místo se předávají kódem podle číselníku agend a orgánů veřejné moci. Právnická osoba může mít definovaný statutární orgán, jehož členem může být právnická nebo fyzická osoba. Právnická osoba, která je členem statutárního orgánu, může být evidována jedním z následujících způsobů: IČO pokud je tato právnická osoba zapsaná v registru ROS, názvem a adresou sídla ve formě odkazu do RUIAN, pokud není tato osoba v registru ROS evidována, názvem a adresou sídla v textové formě pro firmy se sídlem v zahraničí. Fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, může být definovaná jedním z následujících způsobů: AIFO agenda musí zajistit, aby fyzická osoba byla jednoznačně identifikována tímto ukazatelem do registru ROB, pokud je fyzická osoba v ROB evidována, textem obsahujícím jméno (jména) a příjmení, adresu pobytu v ČR ve formě odkazu do RUIAN pro cizince s pobytem na území ČR, pokud není fyzická osoba v ROB evidována, 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 6/41

7 textem obsahujícím jméno (jména) a příjmení, textem adresy pobytu nebo bydliště v zahraničí, pokud fyzická osoba není v ROB evidována. K právnické i fyzické osobě mohou být evidovány provozovny. Pro provozovnu se evidují následující údaje: IČP povinný údaj. Datum zahájení provozování činnosti v provozovně povinný údaj. Datum ukončení provozování činnosti v provozovně povinný údaj, byla činnost v provozovně ukončena. Adresa místa provozovny povinný údaj, který může být předán jedním z následujících způsobů: o o odkaz na adresní místo v RUIAN požadovaný způsob zápisu adresy, textem - pokud příslušné adresní místo není v RUIAN Údaje vedené v registru osob Schematické znázornění datových souvislostí v registru ROS: 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 7/41

8 OSOBA Název Ros typ Ros popis kód právní formy integer (3) Kód právní formy podle číselníku právních forem IČO integer(8) Identifikační číslo osoby AIFO string(36) Vazební atribut na obyvatele v ROB (agendový identifikátor fyzické osoby pro ROS) text jména string(256) Nestrukturované jméno fyzické osoby identifikátor RUIAN místa pobytu integer(10) Identifikátor adresního místa adresy bydliště fyzické osoby v RUIAN text adresy místa pobytu string(1500) Nestrukturovaná adresa bydliště fyzické osoby právní stav osoby integer(2) Kód právního stavu, ve kterém se osoba nachází, podle číselníku právních stavů OSOBA V AGENDĚ Název Ros typ Ros popis kód agendy string(15) Kód agendy dle RPP kód místa string(36) IČO orgánu veřejné moci identifikátor RUIAN místa podnikání nebo sídla firmy integer(10) Identifikátor adresního místa adresy místa podnikání FO nebo adresy sídla PO v RUIAN text adresy místa podnikání nebo sídla firmy obchodní firma nebo název string(1500) Nestrukturovaná adresa místa podnikání FO nebo nestrukturovaná adresa sídla PO string(4000) Obchodní firma nebo název osoby. V případě právnické osoby bude obsahovat obchodní firmu nebo její název, v případě fyzické osoby bude obsahovat jméno a příjmení. datum vzniku oprávnění date Datum vzniku oprávnění k činnosti ve vztahu k dané agendě datum ukončení oprávnění date Datum ukončení oprávnění k činnosti ve vztahu k dané agendě 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 8/41

9 STATUTÁRNÍ ORGÁN Název Ros typ Ros popis IČO integer(8) Identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby evidované v ROS, která je statutárním orgánem identifikátor RUIAN místa pobytu text adresy místa pobytu nebo sídla právnické osoby statutárního orgánu obchodní firma nebo název integer(10) string(1500) string(4000) Vazební atribut na strukturovanou adresu bydliště nebo sídla statutárního orgánu v RUIAN Nestrukturovaná adresa bydliště nebo sídla statutárního orgánu Obchodní firma nebo název právnické osoby statutárního orgánu AIFO string(36) Vazební atribut na obyvatele v ROB (agendový identifikátor fyzické osoby pro ROS) text jména string(256) Nestrukturované jméno fyzické osoby PROVOZOVNA Název Ros typ Ros popis IČP integer(10) Identifikační číslo provozovny, prvních 9 míst je pořadové číslo provozovny a poslední číslice je kontrolní, identifikační číslo musí splňovat podmínku na addo modulo 11 identifikátor RUIAN místa provozovny text adresy místa provozovny integer(10) string(1500) Vazební atribut na strukturovanou adresu místa provozovny v RUIAN Nestrukturovaná adresa místa provozovny datum zahájení činnosti date Datum zahájení činnosti v provozovně datum ukončení činnosti date Datum ukončení činnosti v provozovně 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 9/41

10 DATOVÁ SCHRÁNKA Název Ros typ Ros popis datová schránka id string(7) Identifikátor datové schránky dané osoby datová schránka typ integer(2) Typ datové schránky, číselný identifikátor typu DS v číselníku typů Stav údaje Každý údaj nebo skupina údajů logicky k sobě patřících zapsaný do ZR, kromě identifikátorů IČO a IČP, je označen stavem. Stav údaje může nabývat hodnot: Správný - implicitní, Nesprávný, Nedefinovaný tento stav může mít pouze údaj AdresaSidla, DatumVznikuEvidence a DatumZanikuEvidence. Může se objevit jen v odpovědi publikačních službách, protože je povolen pouze u dat zapsaných do ROS během procesu primárního plnění. V editačních službách použít nelze Věcná pravidla každá evidovaná osoba má přiděleno unikátní IČO, každá evidovaná provozovna má přiděleno unikátní IČP a je svázaná s IČO osoby, právnická osoba je evidována jen v agendě primárního editora, podnikající fyzická osoba může být evidována ve více agendách editorů podle činností, které vykonává a ve více OVM podle místa vykonávání činnosti, vybrané údaje (např. identifikátor datové schránky) zapisuje pouze tzv. sekundární editor, je možný výmaz osoby nebo provozovny z evidence při chybném zápisu, je možné obnovení osoby, provozovny výmazem data ukončení Číselníky používané v ROS Číselníky jsou vyvěšeny na internetových stránkách Správy základních registrů. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 10/41

11 Číselník právních forem gestorem je registr ROS Číselník právních stavů gestorem je registr ROS Číselník typů datových schránek gestorem je ISDS Stav IČO Životní cyklus jedinečného identifikátoru osoby - IČO má tyto stavy: nepřidělené - může být vráceno na žádost o přidělení IČO, přidělené - bylo vráceno na žádost o přidělení, ale dosud osoba nebyla zapsána do ROS, hromadně přidělené tento stav mají IČO přidělené agendám před spuštěním ROS a nebyly dosud zapsány do ROS, zapsané - osoba s tímto IČO je zapsaná v ROS, fyzicky vymazané osoba s tímto IČO byla vymazána z ROS. Jednotlivé editační služby pracují jen s IČO určitého stavu. Některé služby mění stav IČO Stav IČP Životní cyklus jedinečného identifikátoru provozovny - IČP má tyto stavy: přidělené - bylo vráceno na žádost o přidělení, ale dosud provozovna nebyla zapsána do ROS, zapsané provozovna s tímto IČP je zapsaná v ROS, fyzicky vymazané provozovna s tímto IČP byla vymazána z ROS. Jednotlivé editační služby pracují jen s IČP určitého stavu. Některé služby mění stav IČP. 2.2 Služby ROS Společná pravidla pro služby Základní pravidla pro zpracování služeb (editačních i informačních) z katalogu služeb: každá služba vrací aplikační (AplikacniStatus) a systémový status zpracování (informace o úspěšném zpracování nebo kód chyby(vysledekkod), popis chyby (VysledekDetail)) a další údaje podle druhu služby, editační služby (netýká se služeb pro přidělení IČO a IČP) vrací identifikátor změny a čas změny 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 11/41

12 agenda by měla do editační služby dávat jen měněné údaje (pokud se zjistí, že zaslaný údaj je shodný se zapsaným v ROS, pak se toto neeviduje jako změna), agenda primárního editora může pracovat (zakládat, měnit, fyzicky rušit) jen osoby jí přiřazené právní formy, publikační služby jsou přístupné všem agendám, rozsah vrácených údajů je určen přístupovými právy jednotlivých činností agendy k referenčním údajům, pokud je zadán identifikátor poslední změny na vstupu editační služby, pak je služba zpracována jen tehdy, když se jeho hodnota shoduje s hodnotou poslední provedené změny na osobě v ROS, pokud datová část dotazu nebo odpovědi obsahuje AIFO, pak systémová část musí obsahovat MapaAIFO, pokud datová část obsahuje adresní místo identifikované odkazem do RUIAN, pak systémová část musí obsahovat SeznamIdAdres Důvody odmítnutí zprávy ke zpracování Zpráva může být odmítnuta již ISZR, pokud agenda nemá oprávnění na zpracování konkrétní služby nebo XML formát zaslané zprávy nevyhovuje XSD této služby. Dále ISZR zjišťuje existenci odkazů uvedených v systémové části (MapaAifo, SeznamIdAdres) do ostatních základních registrů. Zpráva může být odmítnuta registrem ROS z těchto důvodů: neúspěšné zpracovaní předchozí zřetězené zprávy při serializaci služeb (například: pokud agenda uvede, že ROS má vložit osobu daného IČO a následně vrátit údaje pro tuto osobu a zpracování zápisu osoby neproběhne (např. chyba ve vstupních parametrech), nebude realizována ani služba pro výpis údajů osoby), chybný datový typ nebo rozsah vstupních parametrů, položka parametru neobsahuje povolené hodnoty dle číselníku (toto se týká údajů, které jsou evidovány ve formě odkazu do číselníků), neobsahuje všechny povinné údaje podle druhu služby, uvedené údaje nevyhovují povoleným kombinacím vyplněných údajů, není oprávnění agendy na editaci údajů určité právní formy nebo výdej údajů. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 12/41

13 Při zjištění chyby ve vstupních údajích služba vrací kód chyby a XML s označenými chybnými údaji. Při zjištění chyby při zpracování služby tato vrací kód chyby a případné další údaje podle typu služby a chyby. 2.3 Editační služby pro zápis osoby a změny referenčních údajů osoby rospridelico Službu použije primární editor k získání IČO pro novou osobu. Pro právnickou osobu je povinným údajem obchodní jméno (NazevOsoby), pro podnikající fyzickou osobu je povinným údajem jedna z těchto kombinací 1. AIFO podnikatele (Aifo) 2. Jméno a příjmení podnikatele a kód adresního místa pobytu podnikatele (FoTextem, OdkazRuian) 3. Jméno a příjmení podnikatele a jeho adresa pobytu textem (FoTextem, AdresaTextem) Pravidla kontroly podle druhu zadaných údajů na vstupu služby: Je kontrolována unikátnost obchodního názvu v systému ROS pokud existuje zapsané nebo přidělené IČO pro stejný obchodní název, pak se vrátí příslušný kód chyby a IČO, které pro daný název bylo nalezeno v ROS. Je kontrolována unikátnost AIFO v systému ROS pokud existuje zapsané nebo přidělené IČO pro stejného AIFO, pak služba vrátí příslušný kód chyby a IČO, zapsané nebo přidělené podnikateli identifikovanému vstupním AIFO. Je kontrolována unikátnost zadání podnikatele v rámci přidělených IČO pro varianty 2. a 3. v rámci přidělených IČO agendy, která o službu žádá. Pokud není porušeno některé z výše uvedených pravidel, služba vrací jedno IČO ze seznamu nepřidělených. Příklad vstupních dat žádosti o přidělení IČO pro právnickou osobu: <RosPridelIcoData <KodAgendy>A999</KodAgendy> <KodAgendovehoMista> </KodAgendovehoMista> <UdajeZadosti> <ros:nazevosoby>koala LEISURE TRAVEL spol. s r.o.</ros:nazevosoby> </UdajeZadosti> </RosPridelIcoData> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 13/41

14 Příklad vstupních dat řádosti o přidělení IČO pro fyzickou podnikající osobu s podnikatelem identifikovaným odkazem do ROB: <RosPridelIcoData <KodAgendy>A999</KodAgendy> <KodAgendovehoMista> </KodAgendovehoMista> <UdajeZadosti> <ros:aifo>1</ros:aifo> </UdajeZadosti> </RosPridelIcoData> Protože žádost obsahuje odkaz V systémové části musí být uvedena MapaAifo: <MapaAifo> <reg:prevodaifo nacistdata="true" overitdata="true"> <reg:lokalniaifo>1</reg:lokalniaifo> <reg:globalniaifo>878afccf-c b616-b1cfae27f35d</reg:globalniaifo> <reg:agenda>a999</reg:agenda> </reg:prevodaifo> </MapaAifo> Pokud je žádáno o přidělení IČO pro stejné údaje osoby, jako bylo již dříve přiděleno IČO, ale dosud nebyl proveden zápis osoby do ROS, pak vrátí chybový status s popisem této skutečnosti a IČO, které již bylo přiděleno: <e16:rosodpoved> <e16:rospridelicodataresponse> <sed:aplikacnistatus> <ros:vysledekkod></ros:vysledekkod> <ros:vysledekdetail> <ros:vysledeksubkod>ico PRIDELENO</ros:VysledekSubKod> <ros:vysledekpopis> IČO bylo rezervováno, osoba zatím nezapsána. </ros:vysledekpopis> </ros:vysledekdetail> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 14/41

15 </sed:aplikacnistatus> <sed:ico>869694</sed:ico> </e16:rospridelicodataresponse> </e16:rosodpoved> APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI ICO JIZ ZAPSANO ICO PRIDELENO OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST MAPA AIFO MAPA ADRES ZAPSANO VICE OSOB Aplikační kód výsledku rosvlozosobu Službu použije primární editor pro zápis osoby. Předané vstupní údaje služby musí vyhovovat typu osoby dle právní formy osoby. Agenda musí mít přidělené oprávnění na editaci dané právní formy (PravnickaOsoba/FyzickaOsoba), jinak služba není zpracována a vrací příslušný kód chyby. Agenda předává jako vstupní parametry službě tyto povinné údaje: IČO (Ico), datum vzniku nebo zápisu do evidence (DatumVznikuOpravneni), kód právní formy (KodPravniFormy), adresu sídla nebo místa podnikání (AdresaSidla OdkazRuian, AdresaTextem), 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 15/41

16 název, obchodní firmu (NazevOsoby) identifikaci podnikatele, pokud se jedná o zápis fyzické podnikající osoby, pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu (Fo). Dalšími nepovinnými vstupními parametry služby mohou být: statutární orgán v opakující se struktuře, pokud se jedná o právnickou osobu (StatutarniOrgany) datum ukončení činnosti, pokud je zapisována osoba s ukončenou činností (DatumZanikuOpravneni). Pravidla služby: IČO musí být přiděleno službou rospridelico nebo označeno jako hromadně přidělené (podle vydaných intervalů IČO před spuštěním ROS). Pokud bylo IČO přiděleno službou, pak musí být shoda obsahu příslušných údajů v žádosti o přidělení IČO a při zápisu osoby (při neshodě služba vrací údaje, pro něž bylo IČO přiděleno). Pokud bylo IČO vydáno ČSÚ již před spuštěním ROS, pak se údaje nekontrolují. Zapisovaní členové statutárního orgánu musí být unikátně identifikovaní (unikátní seznam k danému IČO) Při úspěšném zpracování služby služba vrací čas provedení služby a unikátní identifikátor změny v ROS. Příklad nastavení aplikačního statusu v odpovědi služby při neshodě údajů žádosti o přidělení IČO s údaji použití ve službě pro vložení IČO, součástí je i vrácení údajů použitých pro přidělení IČO: <red:aplikacnistatus> <ros:vysledekkod></ros:vysledekkod> <ros:vysledekdetail> <ros:vysledeksubkod>neshoda REZERVACE ICO</ros:VysledekSubKod> <ros:vysledekpopis> Neshoda v údajích k přidělení a vložení IČO. </ros:vysledekpopis> </ros:vysledekdetail> </red:aplikacnistatus> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 16/41

17 <red:udajezadosti> <ros:nazevosoby>zasilatelství JKLM, sro.</ros:nazevosoby> <ros:kodagendy>a999</ros:kodagendy> </red:udajezadosti> Příklad volání služby pro zápis právnické osoby se členy statutárního orgánu: <edi:rosvlozosobudata> <edi:pravnickaosoba> <data:ico>840211</data:ico> <data:nazevosoby>novákovy garáže, a.s.</data:nazevosoby> <data:kodpravniformy>112</data:kodpravniformy> <data:datumvznikuopravneni> </data:datumvznikuopravneni> <data:datumzanikuopravneni> </data:datumzanikuopravneni> <data:adresasidla> <urn2:odkazruian>87654</urn2:odkazruian> </data:adresasidla> <edi:statutarniorgany> <data:statutarniorgan> <urn2:osobaico>830500</urn2:osobaico> </data:statutarniorgan> <data:statutarniorgan> <urn2:nazevadresa> <urn2:nazev>armaturka - Smržov</urn2:Nazev> <urn2:adresa> <urn2:odkazruian>123456</urn2:odkazruian> </urn2:adresa> </urn2:nazevadresa> </data:statutarniorgan> <data:statutarniorgan> <urn2:nazevadresa> <urn2:nazev>mkln, sro.</urn2:nazev> <urn2:adresa> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 17/41

18 <urn2:adresatextem> Praha 1, Dlouhá 52</urn2:AdresaTextem> </urn2:adresa> </urn2:nazevadresa> </data:statutarniorgan> </edi:statutarniorgany> </edi:pravnickaosoba> </edi:rosvlozosobudata> APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI NESHODA REZERVACE ICO MAPA AIFO MAPA ADRES ICO JIZ ZAPSANO ICO NEPRIDELENO ICO NEEXISTUJE OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST ICO MODULO NEPOVOLENY KOD PRAVNI FORMY OSOBA SOBE STATUTAREM NEEXISTUJE OSOBA STATUTARA DUPLICITA STATUTARA Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 18/41

19 OPRAVNENI ROZSAHU roszmenosobu Služba slouží ke změně evidovaných údajů osoby. Agenda primárního editora fyzické podnikající osoby prvním použitím této služby pro zápis názvu, adresy sídla a data zápisu do evidence agendy editora zapisuje existenci IČO ve své agendě. Dále může obsahovat zápis a výmaz souvisejících statutárních orgánů (údaje statutárního orgánu nelze měnit, změna se provede výmazem původního orgánu a vložením nového statutárního orgánu). Služba umožňuje zadáním data zániku nebo výmazu z evidence ukončit platnost osoby v agendě. Služba může být použita i na znovuobnovení osoby výmazem data zániku. Agenda předává jen údaje, které ona sama měnila. Služba může být použita k označení některého z referenčních údajů za nesprávný. Agenda může měnit referenční údaje kód právní formy a osobu podnikatele (KodPravniFormy, Fo), pokud má k tomu oprávnění, i v případě, že dosud neprovedla registraci existence osoby ve své agendě (nemusí být evidovaná osoba v agendě pro toto IČO). Referenční údaje osoby za agendu (ObchodniNazev, AdresaSidla, DatumVznikuOpraveni, DatumZanikuOpravneni) může měnit jen agenda a OVM, která údaje zapsala. Vstupní parametry služby obsahují: IČO, nepovinný identifikátor poslední změny (IdZmeny), měněné hodnoty referenčních údajů. Dále mohou vstupní parametry obsahovat: údaje pro zápis nových statutárních orgánů (UdajeStatutarnihoOrganuVlozeni), údaje pro výmaz statutárních orgánů (UdajeStatutarnihoOrganuVymaz). Pravidla služby: Nelze změnit podnikatele definovaného odkazem do ROB na takového, který je v ROS zapsán u jiného IČO, nebo mu bylo IČO přiděleno. Nelze změnit název právnické osoby na shodný s jinou právnickou osobou, která je zapsána v ROS, nebo jí pro tento název bylo přiděleno IČO. Změna právní formy může být provedena pouze v případě, že provádějící agenda má oprávnění editace na zapsanou právní formu i na novou právní formu. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 19/41

20 Identifikace člena statutárního orgánu pro výmaz musí být shodná s údaji evidovanými v ROS k tomuto statutárovi, pro nenalezení v evidovaných statutárech jsou tito vypsáni (NenalezeneStatutarniOrgany). Příklad volání služby pro změnu adresy sídla firmy a členů statutárního orgánu: <ns24:zadost> <ns11:roszmenosobudata xmlns:ns11="urn:cz:isvs:iszr:schemas:iszrroszmenosobu:v1" xmlns="urn:cz:isvs:ros:schemas:rostypy:v2" xmlns:ns10="urn:cz:isvs:org:schemas:orgtypy:v1" xmlns:ns2="urn:cz:isvs:ros:schemas:roseditacedata:v2" xmlns:ns3="urn:cz:isvs:ros:schemas:roseditacetypy:v1" xmlns:ns4="urn:cz:isvs:ros:schemas:rosdotazydata:v2" xmlns:ns6="urn:cz:isvs:rob:schemas:robdotazydata:v1" xmlns:ns7="urn:cz:isvs:rob:schemas:robtypy:v1" xmlns:ns8="urn:cz:isvs:reg:schemas:regtypy:v1" xmlns:ns9="urn:cz:isvs:org:schemas:orgrozhrani:v1"> <ns2:idzmeny>267</ns2:idzmeny> <ns2:ico>871141</ns2:ico> <ns2:adresasidla> <OdkazRuian> </OdkazRuian> </ns2:adresasidla> <ns2:statutarniorgany> <ns3:statutarniorgan> <ns3:udajestatutarnihoorganuvymaz> <FyzickaOsoba> <FoTextemPobyt> <FoTextem>Wasilij Kutikoly</FoTextem> <AdresaPobytu> <OdkazRuian> </OdkazRuian> </AdresaPobytu> </FoTextemPobyt> </FyzickaOsoba> </ns3:udajestatutarnihoorganuvymaz> </ns3:statutarniorgan> <ns3:statutarniorgan> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 20/41

21 <ns3:udajestatutarnihoorganuvlozeni stav="spravny"> <FyzickaOsoba> <FoTextemPobyt> <FoTextem>Jaga Ždoreckij</FoTextem> <AdresaPobytu> <AdresaTextem>Pelnem 456, Ukrajina</AdresaTextem> </AdresaPobytu> </FoTextemPobyt> </FyzickaOsoba> </ns3:udajestatutarnihoorganuvlozeni> </ns3:statutarniorgan> </ns2:statutarniorgany> </ns11:roszmenosobudata> </ns24:zadost> </ns24:roszmenosobu> Touto službou je možné změnit i fyzickou osobu podnikatele. Pokud je tento podnikatel identifikován odkazem do ROB, pak zapisované AIFO podnikatele nesmí mít zapsánu osobu v ROS a nesmí mu být přiděleno IČO. Pokud je porušeno toto pravidlo, služba vrací aplikační chybový status NEPOVOLENA ZMENA AIFO. Nelze také zapsat jako člena statutárního orgánu IČO osoby, status OSOBA SOBE STATUTAREM. služba vrací aplikační chybový APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI MAPA AIFO MAPA ADRES OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 21/41

22 Aplikační chybový status NESHODA ID ZMENY NEVALIDNI ZADOST ICO NEEXISTUJE ICO JIZ ZAPSANO ICO PRIDELENO NEPOVOLENA ZMENA PRAVNI FORMY NEPOVOLENY KOD PRAVNI FORMY NEPOVOLENA ZMENA AIFO STATUTARA OSOBA SOBE STATUTAREM DUPLICITA STATUTARA NEEXISTUJE OSOBA STATUTARA NEIDENTIFIKOVANA ZADNA ZMĚNA NEREGISTROVANO NA OVM OPRAVNENI ROZSAHU Aplikační kód chyby roszapisdatovouschranku Jedná se o editační službu sekundárního editoru ROS, kterým je ISDS. Editor zapisuje a vymazává datové schránky osoby. ROS eviduje pouze aktivní datové schránky. Vstupní parametry služby obsahují: IČO, nepovinný identifikátor poslední změny, seznam typů a identifikátorů datových schránek pro zapisované DS (UdajeDatoveSchrankyVlozeni), 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 22/41

23 seznam typů a identifikátorů datových schránek pro vymazávané DS (UdajeDatoveSchrankyVymaz). Pravidla služby: Seznam dvojic typ DS a identifikátor DS musí být pro IČO unikátní. Údaje datové schránky pro výmaz musí být shodné s evidovanými údaji, při neshodě je tato vypsána (NenalezenaDS) s typem zjištěné chyby (VysledekDetail). APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status NEVALIDNI DATA NESHODA ID ZMENY NEVALIDNI ZADOST OBECNA SLUZBY OPAKOVANE ZPRACOVANI ICO NEEXISTUJE NEIDENTIFIKOVANA ZADNA ZMENA DUPLICITNI DS NEEXISTUJICI DS NEPOVOLENY TYP DS Aplikační kód chyby roszapispravnistav Jedná se o editační službu sekundárního editora ROS, mohou ji použít jen agendy Centrální evidence úpadců a Insolvenční rejstřík. Službu lze použít k zápis i výmazu právního stavu. Existence některého z právních stavů indikuje existenci aktivního řízení s osobou v příslušném rejstříku. Vstupní parametry služby obsahují: IČO, Nepovinný identifikátor poslední změny, 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 23/41

24 číslo právního stavu nebo výmaz právního stavu. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI NEVALIDNI DATA NESHODA ID ZMENY NEVALIDNI ZADOST OBECNA SLUZBY ICO NEEXISTUJE NEPOVOLENY KOD PRAVNIHO STAVU NEIDENTIFIKOVANA ZADNA ZMENA OPAKOVANE ZPRACOVANI Aplikační kód chyby rosvymazosobu Službu lze použít pro korekci chybného záznamu do registru. Pokud je osoba evidována ve více agendách, pak je fyzicky vymazána informace o existenci osoby v příslušné agendě a OVM. Pokud je vymazána poslední evidence osoby, pak je teprve IČO převedeno do stavu fyzicky vymazáno a IČO již nebude možné použít pro jinou osobu. Vstupním parametrem služby je IČO, nepovinným parametrem je identifikátor poslední změny. Nelze fyzicky vymazat osobu, která je členem statutárního orgánu jiné osoby, služba vrací aplikační chybový status OSOBA JE STATUTAR. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status ICO NEEXISTUJE OPAKOVANE ZPRACOVANI Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 24/41

25 Aplikační chybový status OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NESHODA ID ZMENY NEVALIDNI ZADOST OSOBA JE STATUTAR NEREGISTROVANO NA OVM OPRAVNENI Aplikační kód chyby 2.4 Zápis a změna údajů provozoven do ROS Služby pro zápis údajů může použít pouze agenda RŽP rospridelicp Služba vrací IČP pro novou provozovnu. Vstupními parametry služba je identifikace osoby (IČO pro zapsanou osobu, údaje žádosti pro přidělení IČO pro žádost o přidělení IČP pro osobu s přiděleným IČO, ale dosud nezapsanou v ROS), adresa provozovny (AdresaProvozovny) a datum zahájení činnosti v provozovně (DatumZahajeniCinnosti). Pokud je IČO žádosti zapsané v ROS, nebo pokud pro údaje bylo IČO přiděleno, pak služba vrací IČP a identifikátor změny. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STATUSY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST MAPA AIFO Aplikační kód výsledku 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 25/41

26 Aplikační chybový status MAPA ADRES ICO NEEXISTUJE Aplikační kód výsledku rosvlozprovozovnu Služba provádí zápis provozovny (více provozoven) k jednomu IČO. Vstupními parametry služby jsou: IČO (Ico) Nepovinný identifikátor poslední změny (IdZmeny) opakovaná struktura provozovny (Provozovna) o o o o IČP (Icp), adresa provozovny (AdresaProvozovny), datum zahájení činnosti (DatumZahajeniCinnosti) nepovinný datum ukončení činnosti (DatumUkonceniCinnosti). Příklad datové části služby pro zápis provozoven: <Zadost verzesluzby="0.0.0"> <RosVlozProvozovnuData xsi:schemalocation="urn:cz:isvs:ros:schemas:roseditacedata:v1 xmlns="urn:cz:isvs:ros:schemas:roseditacedata:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:ros="urn:cz:isvs:ros:schemas:rostypy:v1"> <Ico>871192</Ico> <Provozovny> <ros:provozovna> <ros:icp stav="spravny"> </ros:icp> <ros:datumzahajenicinnosti stav="spravny"> </ros:datumzahajenicinnosti> <ros:datumukoncenicinnosti stav="spravny"> </ros:datumukoncenicinnosti> RosEditaceData.xsd" 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 26/41

27 <ros:adresaprovozovny stav="spravny"> <ros:odkazruian> </ros:odkazruian> </ros:adresaprovozovny> </ros:provozovna> <ros:provozovna> <ros:icp stav="spravny"> </ros:icp> <ros:datumzahajenicinnosti stav="spravny"> </ros:datumzahajenicinnosti> <ros:adresaprovozovny stav="spravny"> <ros:adresatextem> Drachkov l - u Autobazaru, okr. Strakonice </ros:adresatextem> </ros:adresaprovozovny> </ros:provozovna> </Provozovny> </RosVlozProvozovnuData> </Zadost> Pravidla služby: Osoba s IČO musí být zapsaná v ROS. Údaje provozovny musí být shodné s údaji v žádosti o přidělení čísla provozovny. Jedna provozovna může patřit pouze jedné osobě. Nelze ji zapsat k jiné osobě ani po ukončení činnosti. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI NESHODA REZERVACE ICP OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 27/41

28 Aplikační chybový status NESHODA ID ZMENY NEVALIDNI ZADOST ICO NEEXISTUJE VAZBY ICO ICP ICP JIZ ZAPSANO ICP NEEXISTUJE MAPA ADRES DUPLICITA ICP ICP MODULO ROZSAHU Aplikační kód chyby roszmenprovozovnu Služba provádí změnu údajů provozovny (provozoven). Službu lze použít pro zápis data ukončení činnosti provozovny. Služba může být použita i na znovuotevření provozovny výmazem data ukončení činnosti. Agenda předává jen měněné údaje. Vstupními parametry služby jsou: IČO Nepovinný identifikátor poslední změny opakovaná struktura o o IČP, měněné údaje provozovny. Pravidla služby: Nelze měnit vazbu IČO-IČP (přesunout provozovnu k jiné osobě). 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 28/41

29 APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NESHODA ID ZMENY NEVALIDNI ZADOST ICO NEEXISTUJE VAZBY ICO ICP ICP NEEXISTUJE ICP PRIDELENO MAPA ADRES ICP MODULO NEIDENTIFIKOVANA ZADNA ZMĚNA ROZSAHU Aplikační kód chyby rosvymazprovozovnu Službu lze použít pro korekci chybného záznamu do registru. IČP již nebude možné použít pro jinou provozovnu. Vstupními parametry služby jsou pouze IČO, IČP a nepovinně identifikátor poslední změny. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status OPAKOVANE ZPRACOVANI NEVALIDNI DATA NESHODA ID ZMENY Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 29/41

30 Aplikační chybový status NEVALIDNI ZADOST OBECNA SLUZBY ICO NEEXISTUJE ICP NEEXISTUJE ICP PRIDELENO VAZBY ICO ICP ICP MODULO Aplikační kód chyby 2.5 Notifikační služba registru ROS - rosctizmeny Služba notifikace změn dat ROS slouží AIS pro informování o změnách referenčních dat, které v ROS proběhly během určitého období. Vstupními parametry služby jsou: Počáteční identifikátor změny (IdZmeny) nebo počáteční časový okamžik změny (CasZmenyOd) Typ změny (TypZmeny: I vložené osoby, U osoby se změnou, D fyzicky vymazané osoby, V všechny změny) konečný okamžik změny (CasZmenyDo) nepovinný údaj, možný pouze v kombinaci s uvedením časového okamžiku počátku, Maximální počet záznamů (MaximalniPocet) nepovinný údaj, maximální počet záznamů v odpovědi. Výstupem je seznam (Zmeny) - opakovaná struktura (Zmena) setříděná vzestupně podle identifikátoru změny: IČO (Ico), Typ změny(typzmeny), Čas zmeny (CasZmeny), Identifikátor změny (IdZmeny). Příklad volání služby pro získání osob se změněnými údaji pro časový interval : <data:rosctizmenydata> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 30/41

31 <data:maximalnipocet>1000</data:maximalnipocet> <data:caszmenyod> t08:34:00.000</data:caszmenyod> <data:caszmenydo> t08:34:00.000</data:caszmenydo> <data:typzmeny>u</data:typzmeny> </data:rosctizmenydata> Příklad volání služby pro získání veškerých změn provedených v ROS od zadané změny: <data:rosctizmenydata> <data:maximalnipocet>1000</data:maximalnipocet> <data:idzmeny>23022</data:idzmeny> <data:typzmeny>v</data:typzmeny> </data:rosctizmenydata> Příklad odpovědi na službu: <data:zmeny> <data:zmena> <data:ico> </data:ico> <data:typzmeny>u</data:typzmeny> <data:caszmeny> t09:30:47z</data:caszmeny> <data:idzmeny>21477</data:idzmeny> </data:zmena> <data:zmena> <data:ico>234567</data:ico> <data:typzmeny>i</data:typzmeny> <data:caszmeny> t09:30:47z</data:caszmeny> <data:idzmeny>21478</data:idzmeny> </data:zmena> </data:zmeny> Pravidla pro službu: Pokud není uveden maximální počet záznamů nebo je uveden vyšší než počet změn definovaný správcem ROS, pak odpověď obsahuje maximálně tento počet záznamů změn. Uživatel služby tedy může pouze snížit počet vrácených záznamů. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 31/41

32 Pokud není uveden konečný okamžik změny, pak se vrací změny až do aktuálního okamžiku nebo do dosažení maximálního počtu vracených záznamů. Pokud od sledovaného okamžiku bylo na osobě provedeno více změn, pak se vrazí záznam pro každou provedenou změnu (neprovádí se kumulace za IČO), Pokud počet provedených změn přesahuje počet změn v odpovědi, pak odpověď obsahuje příslušný aplikační status. Pro získání následujících změn AIS volá službu znovu, s novými vstupními parametry (nastavenými podle hodnot údajů v poslední změně předchozího volání služby). Poznámka: Změna na IČO je označena jako fyzický výmaz pouze při výmazu poslední evidence osoby v agendě. Pokud je službou rosvymazosobu pouze smazána jedna z více registrací osoby v agendě, pak se jedná o změnu na osobě. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační status chyby NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST OBECNA SLUZBY PREKROCEN POČET PRAZDNY SEZNAM ROZSAHU Aplikační kód chyby 2.6 Publikační služby ROS Aby dostal uživatel kompletní údaje o osobě, ISZR dotahuje do odpovědi údaje z ROB pro obyvatele uvedené v systémové části v MapaAifo a z RUIAN pro adresní místa uvedená v SeznamIdAdres. Niže je popsán výstup interních publikačních služeb ROS. Rozsah vrácených dat z ROS je dán povolením přístupu k údajům. Tyto jsou uvedeny v RosUdajType: ICO - IČO FyzickaOsoba osoba podnikatele ObchodniNazev název osoby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 32/41

33 AdresaSidla adresa sídla/místa podnikání osoby DatumVznikuOpravneni datum vzniku osoby nebo zápisu do evidence DatumZanikuOpravneni datum zániku osoby nebo zrušení v evidenci PravniForma právní formy osoby PravniStav právní stav osoby StatutarniOrgan členové statutárního orgánu DatovaSchranka seznam datových schránek (pro každou dvojice typ a identifikátor) Provozovny seznam provozoven (IČP, adresa provozovny, datum zahájení a ukončení činnosti) Z těchto údajů také může uživatel vybírat v případě možnosti variabilního výstupu. Protože údaje o obyvateli a adresním místě jsou vedeny v ROS odkazem do ROB a RUIAN, pak pro kompletní výpis je potřeba mít povolený přístup k vybraným údajům těchto registrů rosctiico Tato služba čte údaje vedené v ROS pro zadané IČO. Vždy vrací všechny údaje k osobě vedené. Může ji použít tedy jen činnost agendy, která má oprávnění čtení všech údajů ROS. Služba vrací údaje pouze pro IČO ve stavu zapsané. Podle typu právní osoby jsou vrácena data ve struktuře právnické osoby (PravnickaOsoba) nebo fyzické podnikající osoby (FyzickaOsoba). Součástí odpovědi je i identifikátor poslední změny provedené na osobě. Pokud je služba volaná pro IČO ve stavu přidělené, pak vrací údaje, kterými bylo žádáno o přidělení IČO (UdajeZadosti). Pokud je IČO ve stavu hromadně přidělené, pak vrací kód agendy, které ČSÚ IČO v minulosti vydalo (KodAgendy). Pokud ČSÚ není schopno určit agendu (vydávalo intervaly pro organizace, které vedou více agend), pak je jako kód agendy vrácen ROS. Pokud IČO je nepřiděleno nebo fyzicky vymazané, pak se vrací příslušný chybový status. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační status chyby OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 33/41

34 Aplikační status chyby ICO NEEXISTUJE ICO NEPRIDELENO ICO PRIDELENO ICO HROMADNE PRIDELENO Aplikační kód chyby Příklad datové části odpovědi pro fyzickou podnikající osobu s podnikatelem identifikovaným odkazem do ROB, s evidencí ve 3 agendách, s provozovnami: <rdd:rosctiicodataresponse xmlns:rdd="urn:cz:isvs:ros:schemas:rosdotazydata:v2" xmlns="urn:cz:isvs:reg:schemas:regtypy:v1" xmlns:dot="urn:cz:isvs:ros:schemas:rosdotazytypy:v1" xmlns:edi="urn:cz:isvs:ros:schemas:roseditacetypy:v1" xmlns:ns7="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:red="urn:cz:isvs:ros:schemas:roseditacedata:v2" xmlns:ros="urn:cz:isvs:ros:schemas:rostypy:v2"> <rdd:aplikacnistatus> <ros:vysledekkod>ok</ros:vysledekkod> </rdd:aplikacnistatus> <rdd:fyzickaosoba> <dot:ico>828963</dot:ico> <dot:idzmeny>2</dot:idzmeny> <dot:pravniforma> <dot:kodpravniformy>100</dot:kodpravniformy> <dot:nazevpravniformy> Podnikající fyzická osoba (EU) </dot:nazevpravniformy> </dot:pravniforma> <dot:provozovny> <edi:provozovna> <edi:icp> </edi:icp> <edi:datumzahajenicinnosti> Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 34/41

35 </edi:datumzahajenicinnosti> <edi:adresaprovozovny> <ros:odkazruian> </ros:odkazruian> </edi:adresaprovozovny> </edi:provozovna> <edi:provozovna> <edi:icp> </edi:icp> <edi:datumzahajenicinnosti> </edi:datumzahajenicinnosti> <edi:adresaprovozovny> <ros:odkazruian> </ros:odkazruian> </edi:adresaprovozovny> </edi:provozovna> </dot:provozovny> <dot:osobyagendy> <dot:osobaagendy> <dot:kodagendy>a998</dot:kodagendy> <dot:kodovm> </dot:kodovm> <dot:nazevosoby>zlata Jahodová</dot:NazevOsoby> <dot:datumvznikuopravneni> </dot:datumvznikuopravneni> <dot:adresasidla> <ros:odkazruian> </ros:odkazruian> </dot:adresasidla> </dot:osobaagendy> <dot:osobaagendy> <dot:kodagendy>a999</dot:kodagendy> <dot:kodovm> </dot:kodovm> <dot:nazevosoby>zlata Jahodová</dot:NazevOsoby> <dot:datumvznikuopravneni> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 35/41

36 </dot:datumvznikuopravneni> <dot:adresasidla> <ros:odkazruian> </ros:odkazruian> </dot:adresasidla> </dot:osobaagendy> <dot:osobaagendy> <dot:kodagendy>a001</dot:kodagendy> <dot:kodovm> </dot:kodovm> <dot:nazevosoby> Zlata Jahodová, pekařství </dot:nazevosoby> <dot:datumvznikuopravneni> </dot:datumvznikuopravneni> <dot:adresasidla> <ros:odkazruian> </ros:odkazruian> </dot:adresasidla> </dot:osobaagendy> </dot:osobyagendy> <dot:fo> <ros:aifo>1</ros:aifo> </dot:fo> </rdd:fyzickaosoba> </rdd:rosctiicodataresponse> Protože datová část obsahuje odkazy do RUIAN, musí systémová část zprávy obsahovat SeznamIdAdres s těmito odkazy na adresní místa do RUIAN: <ns2:seznamidadres> <ns3:adresnimisto> </ns3:adresnimisto> <ns3:adresnimisto> </ns3:adresnimisto> <ns3:adresnimisto> </ns3:adresnimisto> <ns3:adresnimisto> </ns3:adresnimisto> 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 36/41

37 <ns3:adresnimisto> </ns3:adresnimisto> </ns2:seznamidadres> rosctiaifo Tato služba čte údaje fyzické podnikající osoby, kde podnikatel je identifikován odkazem do ROBu předaným jako vstupní parametr služby. Vždy vrací všechny údaje k osobě vedené. Může ji použít tedy jen činnost agendy, která má oprávnění čtení všech údajů ROS. Pro IČO ve stavu zapsané vrací data ve struktuře FyzickaOsoba. Pro IČO ve stavu přidělené vrací údaje žádosti. Pokud v ROS nebyla zapsána k podnikateli žádná osoba, ani mu nebylo přiděleno IČO, pak vrátí služba příslušný chybový status. Služba umožňuje vypsat pro jedno AIFO podnikatele více osob. Tyto osoby mohly být zapsány pouze procesem primárního plnění na žádost správce ROS. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační status služby OBECNA SLUZBY NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST ICO NEEXISTUJE ICO PRIDELENO MAPA AIFO ZAPSANO VICE OSOB Aplikační kód služby rosctipodleudaju Tato služba vrací seznam osob, které vyhovují podmínkám zadaným jako vstupní parametry služby. Ke každé osobě jsou vraceny údaje, které uživatel požaduje (naplnění AutorizaceInfo výběrem z RosUdajType). IČO musí být vždy v seznamu požadovaných údajů, jinak je služba odmítnuta a vypsán chybový aplikační status a popis chyby. Příklad chybného nastavení požadovaných údajů (chybí povinné IČO): 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 37/41

38 <urn1:autorizaceinfo> <!--type: ExtSeznamUdajuType--> <urn1:seznamudaju> ObchodniNazev PravniForma PravniStav FyzickaOsoba AdresaSidla Provozovny StatutarniOrgany DatumVznikuOpravneni DatumZanikuOpravneni </urn1:seznamudaju> </urn1:autorizaceinfo> Tato chyba je signalizována v odpovědi vrácením chybového kódu v aplikačním statusu služby: <reg:vysledekdetail> <reg:vysledeksubkod>neni OPRAVNENI</reg:VysledekSubKod> <reg:vysledekpopis> Agenda nemá oprávnění na akci podle PF nebo údaje. </reg:vysledekpopis> </reg:vysledekdetail> Nepovinným vstupním parametrem je maximální počet záznamů osob v odpovědi. ROS má definovaný interní parametr tohoto počtu, ten však může AIS snížit zadáním tohoto parametru. Podle kódu právní formy osoby se k osobě vypíší údaje ve struktuře právnické nebo fyzické podnikající osoby. Výstup je setříděn podle IČO. Příklad výběru požadovaných údajů: <urn1:autorizaceinfo> <!--type: ExtSeznamUdajuType--> <urn1:seznamudaju>ico ObchodniNazev PravniForma PravniStav FyzickaOsoba AdresaSidla DatumVznikuOpravneni DatumZanikuOpravneni</urn1:SeznamUdaju> </urn1:autorizaceinfo> APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační status služby NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST Aplikační kód služby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 38/41

39 Aplikační status služby OBECNA SLUZBY PREKROCEN POČET NEVYHOVUJE ZAZNAM OSOBY MAPA AIFO MAPA ADRES ROZSAHU OPRAVNENI NEPOVOLENY KOD PRAVNI FORMY NEPOVOLENY KOD PRAVNIHO STAVU NEPOVOLENY KOD AGENDY NEPOVOLENY KOD OVM Aplikační kód služby rosctiseznamico Služba vrací požadované údaje dané výběrem ze seznamu možných údajů (naplnění AutorizaceInfo výběrem z RosUdajType) pro předaný seznam IČO. Počet IČO na seznamu je omezen interním parametrem ROS. IČO musí být vždy v seznamu požadovaných údajů (SeznamUdaju). Při násobném uvedení ICO ve vstupním seznamu bude služba odmítnuta s aplikačním statusem vracejícím kód chyby a popis chyby: <ros:vysledekdetail> <ros:vysledeksubkod>nevalidni DATA</ros:VysledekSubKod> <ros:vysledekpopis> V žádosti nejsou uvedeny všechny potřebné údaje nebo některé přebývají. </ros:vysledekpopis> </ros:vysledekdetail> Vstupním parametrem indikace požadavku výpisu provozních informací (NacistProvozniUdaje) lze zajistit vrácení provozních údajů k jednotlivým údajům osoby nebo ke skupině logicky svázaných údajů osoby. 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 39/41

40 Údaje jsou vráceny k IČO z předaného seznamu (NalezeneOsoby) setříděné podle IČO. Pokud k některému IČO ze vstupního seznamu není zapsána osoba v ROS, pak tyto IČO jsou vypsána (NenalezenaIco). Provozními údaji je datum zápisu osoby do ROS, identifikátor poslední změny a čas této změny za osobu, dále identifikátor poslední změny, čas poslední změny, agenda a OVM, které tuto změnu provedlo pro každý údaj vedený k osobě. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST OBECNA SLUZBY SEZNAMU PREKROCEN INTERNI PARAMETR Aplikační kód chyby rosctiseznameditoru Služba slouží k zjištění editora konkrétního údaje osoby pro účely reklamace správnosti údaje editorovi tohoto údaje. Vstupními parametry služby jsou: IČO Název údaje (výběr z RosUdajType). Odpověď obsahuje kód agendy a kód OVM údaje, případně seznam dvojic těchto údajů v případě, že údaj je k osobě veden násobně a každý editoval jiný editor. Pokud je údaj prázdný a není označen stavem nedefinovaný, pak se vrátí aplikační status NEEXISTUJE EDITOR. APLIKAČNÍ CHYBOVÉ STAVY SLUŽBY: Aplikační chybový status NEVALIDNI DATA NEVALIDNI ZADOST Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 40/41

41 Aplikační chybový status OBECNA SLUZBY ICO NEEXISTUJE NEEXISTUJE EDITOR Aplikační kód chyby 205 Základní Registr osob - ROS Implementace informačního systému Stránka 41/41

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s.

Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS. Ing. Miloslav Marčan, MPO Antonín Běhounek, ICZ a.s. Registr živnostenského podnikání zdroj referenčních údajů v ROS Ing. Miloslav Marčan, MPO Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek

Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS. JUDr. Luděk Holubec Antonín Běhounek Živnostenský rejstřík v návaznosti na základní registry VS Základní východiska Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. IOP č. 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Článek II. Předmět spolupráce

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR. verze 2.00 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.00 ZA ROK 2010 Na Vápence 14 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod... 8

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

Základní registr osob ROS

Základní registr osob ROS Základní registr osob ROS Ing. Stanislav Palas Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Vychází z návrhu zákona o základních registrech Základní principy pro ROS je jedním ze 4 základních registrů

Více

ZNÁME ÚČEL A VÍME CO DÁL?

ZNÁME ÚČEL A VÍME CO DÁL? ZNÁME ÚČEL A VÍME CO DÁL? Jihlava 29. února 2012 CO JE ZÁKLADEM? Chci-li rozhodnout o tom jak a co mám měnit, zlepšovat, modernizovat, musím vědět PROČ TO DĚLÁM a PRO KOHO. Tedy znát ÚČEL CO MUSÍ KAŽDÝ

Více

Aktuální stav implementace IS ROS

Aktuální stav implementace IS ROS Aktuální stav implementace IS ROS ISSS Hradec Králové 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah prezentace Přínosy registru osob Legislativní podmínky Komunikace s

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Globální architektura ROS

Globální architektura ROS Verze: 1.1 Obsah: 1. Vymezení cílů dokumentu... 4 2. Pojmy a zkratky... 5 3. Procesní architektura...10 3.1. Upřesnění struktury dokumentu:...10 3.2. Postup tvorby a použité metodiky...10 3.3. Základní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Aktuální stav implementace ROS k 20. 3. 2012 Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický

Více

Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele

Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele REGIS Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele Odbor podpory dohledu ČNB Praha, 19.4.2013 REGIS Agenda Co je REGIS? Postupné rozšiřování IS REGIS Důvody pro zavedení příjmu žádostí o registraci

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I.

8.6.2012. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Osnova prezentace II. část. Osnova prezentace I. Projekt RÚIAN Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Barbora Staňková Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru

Více

egov se z vizí pomalu stává realitou

egov se z vizí pomalu stává realitou Pavel Sekanina 16. 9. 2010 Ostrava egov se z vizí pomalu stává realitou nahlédnutí pod pokličku informačního systému základních registrů Motto My nesmíme ani naznačovat Jára Cimrman 2 Obsah Stavební kameny

Více

CRS komunikační rozhraní

CRS komunikační rozhraní CRS komunikační rozhraní Popis rozhraní pro komunikaci s Centrálním Registrem Subjektů ver.: 02.010 Autor analýzy: TranSoft a.s Vrbenská 2082 370 21 České Budějovice Zadavatel: Generální ředitelství cel

Více

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Spuštění základních registrů ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Jak se to dělá a bude dělat Současný stav Vládní nařízení Registrace agend Připojení AIS Inicialní definice

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 Český statistický úřad, 2012 CO JE ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB Základní registr osob (ROS) bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

Jste připojeni k základním registrům?

Jste připojeni k základním registrům? Jste připojeni k základním registrům? (PROXIO XR) MARBES CONSULTING s.r.o. Štěpán Kellner MARBES CONSULTING Stručně o společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 V počátcích pracovala především na

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

DETAILNÍ ARCHITEKTURA ARES

DETAILNÍ ARCHITEKTURA ARES DETAILNÍ ARCHITEKTURA ARES Součást projektu Integrace ARES se systémem ZR registrační číslo cz.1.06/1.1.00/07.06406 ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 IČ: 00006947

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI. Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS Výroční konference Mikulov, 4. září 2012 František Konečný ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

AIS VITA - využití sdílených služeb celostátních IS. RNDr. Ivana Havlíková VITA software s.r.o.

AIS VITA - využití sdílených služeb celostátních IS. RNDr. Ivana Havlíková VITA software s.r.o. AIS VITA - využití sdílených služeb celostátních IS RNDr. Ivana Havlíková VITA software s.r.o. AIS VITA a celostátní IS Celostátní IS ISDS ISZR Rezortní IS MZe ČR MD ČR ČSÚ ČÚZK ISDS - Informační systém

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů v systému ZR Ing. Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Hradec Králové 2. 3. 4. 2012 Agenda Postavení informačního systému ORG Aktuální problematika

Více

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010. Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz 140 21 Praha 4 974 816.

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010. Správa základních registrů Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz 140 21 Praha 4 974 816. SPRÁVA PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH PRO PŘIPOJENÍ REGISTRŮ AGENDOVÝCH ORGANIZAČNÍ INFORMAČNÍCH SLOŽKA STÁTU SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 0.01 ZA ROK 2010 Nám. Hrdinů 1634/3 1 www.szrcr.cz OBSAH 1. Úvod...

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 2. prosince 2015 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 41 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních

Více

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1 AISC agendový informační systém pro základnz kladní registr obyvatel Jiří Valter ICZ a. s. 1 Východiska Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) definuje, že editorem referenčních údajů je Policie

Více

Základní registr obyvatel - ROB

Základní registr obyvatel - ROB Základní registr obyvatel - ROB státní občané ČR Evidované subjekty cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů občané

Více

Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech. Jiří Krump náměstek předsedy

Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech. Jiří Krump náměstek předsedy Nová kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů po přijetí zákona o základních registrech Jiří Krump náměstek předsedy 1 motto Nechť místo občana mezi úřady obíhají data (a úředníci) 2 Základní podmínky

Více

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor *MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 0000 7064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing. Jiřím Krumpem ředitelem odboru rozvoje

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Na padesátém 81 100 82 Praha 10

Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ':=ČESKÝ STATISTICKÝ _ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Praha 10 OBECNf ÚŘAD VOZNICE DOŠLO DNE: 03-03- 2015 č.j.: Odbor statistických registrů V Praze dne 24.02.2016 Č. j.: 96/32-2016 Počet listů: 1 I Počet

Více

Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT)

Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Jak jsme se naučili žít s registry (de lega lata, de lege ferenda) JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) jak jsme začínali naše vnitřní organizačně právní normy týkající se aplikace

Více

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 3.4.2013 Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 Komplexní řešení od firmy GORDIC Ing. Radomír Botek, MČ Praha 7 1. Pracovníci MČ Praha 7 pracující v IS GINIS : Pracují s daty ISZR pomocí

Více

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry veřejné správy Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Současný stav v oblasti dat veřejné správy Roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází

Více

Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu

Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu Zdeněk Zajíček náměstek ministra financí MZT neboli MALÝ ZAJÍČKŮV TEST MZT Jak se jmenuje symbol čtyř projektů egovernmentu, který se právě realizuje? a) zajíček

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5102_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Kvalitní data kvalitní agendy

Kvalitní data kvalitní agendy Kvalitní data kvalitní agendy Kvalita dat a její zajišťování v agendových systémech veřejné správy Připraveno pro konferenci ISSS 2010 Ing. Jiří Vácha Hradec Králové, 13.4.2010 Adastra Group Agenda Základní

Více

Pož adavky na ú pravú IS SVS pro potr eby napojení na Informač ní syste m ža kladní čh registrú

Pož adavky na ú pravú IS SVS pro potr eby napojení na Informač ní syste m ža kladní čh registrú Příloha č. 2 Pož adavky na ú pravú IS SVS pro potr eby napojení na Informač ní syste m ža kladní čh registrú 1. ÚVOD 1.1 ÚČEL DOKUMENTU Dokument na základě aktuálních poznatků a skutečností vymezuje rozsah

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM Obsah 1. Účel dokumentu... 2 2. Přihlášení lokálního administrátora do SOVM... 2 3. Správa uživatelů... 3 3.1. Přidělování rolí uživateli... 4 3.1.1.

Více

egovernment 17. sympozium EDI Petr Říha ředitel odboru hlavního architekta egovernment Ministerstvo vnitra

egovernment 17. sympozium EDI Petr Říha ředitel odboru hlavního architekta egovernment Ministerstvo vnitra egovernment 17. sympozium EDI Petr Říha ředitel odboru hlavního architekta egovernment Ministerstvo vnitra Agenda Proč egovernment Současný stav Cílový (?průběžný?)stav Hlavní projekty Datové schránky

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Strana 5846 Sbírka zákonů č. 323 / 2013 323 VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

Více

VÝTAH ZE ZPRÁVY O PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Tři měsíce ostrého provozu

VÝTAH ZE ZPRÁVY O PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Tři měsíce ostrého provozu Správa základních registrů Na Vápence 14 130 00 Praha 3 V Praze 1. října 2012 VÝTAH ZE ZPRÁVY O PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Tři měsíce ostrého provozu Zpracoval Ing. Michal PEŠEK ředitel Správa základních

Více

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS E - GOVERNMENT Data a informace E-Government Základní registry VS Priority v oblasti Informačních syst. Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např.

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS)

Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) Ing. Aleš Kučera Zástupce správce Centrály Czech POINT Sdílené služby egovernmentu

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Sdílené služby českého egovernmentu Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, 25. září 2014 Zákon 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy Regulace izolovaných informačních

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011

Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava. 26. Ledna 2011 Setkání zástupců obcí v území ORP Jihlava 26. Ledna 2011 Program setkání Úvod epusa - elektronický portál územních samospráv Czech Point ISDS informační systém datových schránek Autorizovaná konverze dokumentů

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní RNDr. Renata Novotná GESTOŘI Gestoři správnosti referenčních údajů: MV, ČSÚ, ČUZK Gestor ochrany osobních údajů v základních registrech: ÚOOÚ Gestor zajištění

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN

OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN Přechod na nový systém rychle a s minimálními náklady Jan Zindulka vedoucí projektu 24. 10. 2012 1 Obsah UIR-ADR Územně identifikační registr adres RUIAN Základní registr

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky )

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky upravují provozování a užívání webové služby wish.tips provozované na webové stránce www.wish.tips (dále jen

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR důsledky

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0 ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE pro ohlašování v roce 2013 verze 1.0 1 Obsah 1 Seznam zkratek...5 2 Přehled změn manuálu...5 3 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...6 3.1 Technické požadavky...

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více