VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II."

Transkript

1 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II. Zpracoval: Ing.Ivan Tachezy Investor: Město Vratimov Datum: Květen 213

2 Technická zpráva Akce: Výsadba krajinotvorné zeleně na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Investor: Město Vratimov Frýdecká 583/57, Vratimov Vypracoval: Ing. Ivan Tachezy autorizovaný zahradní architekt, Plzeňská 17, Ostrava Hrabůvka 7 3 IČO: DIČ: CZ Datum: květen 213

3 A. Úvodní údaje Investor: Město Vratimov Frýdecká 583/57, Vratimov Projektant: Ing.Ivan Tachezy Plzeńská 1573/ Ostrava-Hrabůvka IČO: Stavba: Výsadba krajinotvorné zeleně na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Stavební objekty: Objekt II. - Výsadba krajinotvorné zeleně na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně

4 B. Průvodní zpráva 1. Základní údaje obecné podklady a) historie města Vratimov Vratimov vznikl v době kolonizace Těšinska v 2. polovině 13. století. Jeho založení souvisí s kolonizační činnosti feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického rodu Barutů, původně z Lužice. Polohou patří město do Ostravské pánve. Území lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu, která v západní části kolem řeky Ostravice dosahuje nejníže položených míst 236 m n. m. Charakter města se v průběhu století značně změnil. Zásadní změnu přináší výstavba továrny na celulózu - v 8. letech 19. století a rozvoj ostravského průmyslu. b) Současný stav města Vratimov Současný Vratimov patří svou rozlohou 14,2 km2 ke středně velkým obcím do okresu Ostrava-město. Město se skládá ze dvou částí - vlastního Vratimova, v němž žije obyvatel, a Horních Datyň s 1 65 obyvateli.vratimov patří k oblastem, které jsou silně poznamenány negativními účinky průmyslu na krajinu. Město Vratimov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu se Zákonem č.128/2 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Město Vratimov plní úkoly jednak na úseku samostatné působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce,jednak na úseku přenesené působnosti ve správním obvodu stanoveném Vyhl. MV č. 349/2 Sb., o stanovení sídel správních obvodů pověřených obecních úřadů. Tento obvod tvoří Vratimov, Horní Datyně a Řepiště. c) klimatické podmínky Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 1. Území je charakterizováno mírně teplou, vlhkou až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou klimatickou podoblastí s mírnou zimou. Typickým klimatickým znakem dané oblasti jsou poměrně vysoké srážky, které jsou podmíněny blízkostí návětrných svahů Beskyd, v souvislosti se Slezskou nížinnou. Ostravský bioregion je nejvlhčí nížinnou oblastí v České republice.srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází územím i cyklóna, která vyvolává značné srážky, jež se mohou projevit rozsáhlými povodněmi. V Ostravské pánvi se zvláště v zimním období vyvíjeji tepelné inverze. Dle SWOT ANALÝZY : Klimatická oblast MT 1 Počet letních dnů: 4 5 Počet mrazivých dnů: Počet dnů s průměrnou teplotou 1 C a více: Průměrná teplota v lednu: -2 až 3 C Průměrná teplota v červenci: C

5 Průměrná teplota v dubnu: 7 8 C Průměrná teplota v říjnu: 7 8 C Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více: 1-12 Srážkový úhrn ve vegetačním období : 4 45 mm Srážkový úhrn v zimním období: 2 25 mm Data uvedena dle klimatickogeografické členění Československa zpracovaná r E. Quittem. d) geomorfologická a geologická charakteristika Řešené území je součástí těchto geomorfologických regiónů: Provincie: Západní Karpaty Subprovincie: Vněkarpatská nížina Oblast: Severní Vněkarpatské nížiny Celek: Ostravská pánev Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 2 až 3 m n.m. V širokých nivách řek, zvláště Odry a Olše, převládají rovinné úseky lemované strmými, nepříliš vysokými terasami. Geologická stavba řešeného území je charakterizována existencí dvou oddělených strukturních pater. Spodní patro je tvořeno pokleslou strukturní platformou Českého masívu, tvořenou krystalickým fundamentem s pokryvem devonských a karbonských sedimentů. Svrchní patro je tvořeno neoidními sedimenty čelní hlubiny a nasunutých příkrovů vnějšího flyše Karpat s pokryvem mladých kvartérních hornin. e) pedologické podmínky V řešeném území jsou nejvíce zastoupeny illimerizované půdy oglejené, typické oglejené půdy, hnědé půdy v různém stupni oglejení a nivní půdy v různém stupni oglejení. V menší míře jsou zastoupeny hnědozemě a gleje. Specifický pro tuto oblast je výskyt půd antropogenních, vyskytujících se na plochách rekultivovaných po důlní těžbě. Podle syntetické půdní mapy České republiky (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, 1991) je dominantním půdním typem na řešeném území luvizem pseudoglejová. Z hlediska zrnitostního složení jsou nejrozšířenější půdy středně těžké (písčitohlinité, hlinité), ménějsou rozšířeny půdy těžké (jílovitohlinité, jílovité), ojediněle se vyskytují půdy lehké (písčité, hlinitopísčité). f) charakteristika bioregionu V ČR bylo vymezeno 91 bioregionů. Z toho 71 v rámci hercynské podprovincie, 4 v polonské podprovincii, 11 v západokarpatské podprovincii a 5 v rámci severopanonské podprovincie. Bioregiony řešeného území spadá pod Ostravskou provincii (2.3.) Pod tuto provincii je řazena podprovincie polonská. Polónská podprovincie Polonská podprovincie zasahuje na naše území od severu jen okrajovými, víceméně přechodnými částmi. Charakteristickou část tvoří nížiny a nevysoké pahorkatiny, tvořené málo zpevněnými a měkkými druhorními a třetihorními sedimenty, přemodelované

6 pleistocenním ledovcem a zpravidla pokryté glaciálními sedimenty. Z těchto hornin jen ojediněle vystupuje starší skalní podklad ve formě pahorků a v zaříznutých údolích. Biotu podprovincie ovlivňují poměrně jednotvárné horniny i reliéf a malé nadmořské výšky. Podnebí je mírně teplé, poněkud chladnější než v obdobných výškách hercynské podprovincie, mírně vlhké a s výrazným prolínáním oceanických a kontinentálních vlivů. Převážná většina území má potenciální vegetaci lesní, zcela dominují 3. (dubovobukový, resp. suprakolinní) a 4. bukový (resp. submontánní) vegetační stupeň. Při jižním okraji podprovincie na jižních svazích jsou ostrůvky 2. bukovo-dubového (kolinního) vegetačního stupně. g) charakteristika fytocenózy Řešené území se vyskytuje ve 3.vegetačním stupni. 3. vegetační stupeň náleží zejména dubohabřinám typické asociace Tilio-Carpinetum, kterou ve vyšších pahorkatinách a v severněji položených oblastech (4. vegetační stupeň) střídají charakteristické květnaté bučiny, nejčastěji zřejmě Melico uniflorae-fagetum. Na kyselejších substrátech jsou vyvinuty acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-quercion. Na nejteplejších místech na střídavě vlhkých půdách jsou charakteristické mochnové doubravy (Potentillo albae-quercetum ze středoevropského svazu Quercion petraeae), vesměs však již mimo naše území. Mnohem častější (ale rovněž již mimo naše území) je vegetace na suchých písčinách, tvořená bory (Dicrano-Pinion). Charakteristická je vegetace ovlivněná nadměrnou vlhkostí, především březové doubravy (Molinio arundinaceae-quercetum). Dále jsou zde zastoupeny lužní lesy svazu (Alno-Ulmion) i bažinné olšiny svazu Alnion glutinosae. Primární bezlesí je tvořeno pouze ostrůvky vodní (resp. rašelinné) vegetace, jiné typy primárního bezlesí na našem území chybějí a i v centru podprovincie jsou vzácné. Přirozenou náhradní vegetaci tvoří mezofilní louky svazu Arrhenatherion, na něž navazují na vlhkých místech porosty svazů Calthion a Molinion. Na místech s humolitem se objevují i ostrůvky vegetace svazůcaricion davallianae, Eriophorion gracilis aj. Cenotaxony sušší varianty travinobylinné vegetace (svaz Cirsio- Brachypodion pinnati nebo Koelerio-Phleion phleoidis) jsou velmi řídké. Na otevřených píscích se setkáváme s vegetací svazů Corynephorion i (mimo ČR) Koelerion glaucae. Flóra podprovincie je dosti chudá. Vzhledem k geohistorickému vývoji zde paleoendemiti chybějí, neoendemitů je velmi málo, jsou jimi např. modřín opadavý polský (Larix decidua subsp. polonica), který navíc přesahuje do Karpat, a lžičník (Cochlearia polonica). Ve flóře se mísí vlivy jižněji položených sousedních horských podprovincií s vlivy atlantštějších nížin severního Německa i kontinentálnějších území Ukrajiny a Běloruska. Charakteristická je zejména přítomnost řady druhů sarmatského migroelementu. Značnou část druhové skladby zastupují evropské druhy kontinentálnější tendence, např. smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), bukvice lékařská (Betonica officinalis) a mochna bílá (Potentilla alba). Poměrně početné jsou kakost krvavý (Geranium sanguineum), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), zejména však druhy boreokontinentální, např. sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), medvědice lékařská (Arctostaphylos uvaursi), lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum), matizna bahenní (Ostericum palustre), vzácně i Chamaedaphne calyculata. Hercynská a západokarpatská podprovincie zdejší flóru obohacují o četné splavené montánní prvky jako kýchavici bílou Lobelovu (Veratrum album subsp. lobelianum) a hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea).

7 Ze savců je pro tuto podpovincii typická myšice temnopásá (Apodemus agrarius), která pouze částečně přesahuje na okraje sousední hercynské podprovincie a je tam velmi vzácná. Na rozdíl od Hercynie zde převažuje ježek východní (Erinaceus concolor) nad ježkem západním (Erinaceus europaeus). Z ptáků je typický havran polní (Corvus frugilegus), na přechodnou polohu podprovincie ukazuje společný výskyt slavíka tmavého (Luscinia luscinia), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a slavíka modráčka (Luscina svecica). Z vodních ptáků je charakteristický např. hohol severní (Bucephala clangula), břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý (Tringa totanus), rybák obecný (Sterna hirundo), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Řeky polonské podprovincie náležejí na našem území vesměs do povodí Odry. Ve východní části ČR se pouze v této podprovincii (a v jejím těsném sousedství) vyskytují ryby parma středomořská (Barbus meridionalis ssp.petényi) a podoustev nosák (Vimba vimba). Z měkkýšů jsou charakteristické vřetenovka vosková (Cochlodina cerata opaviensis), sklovatka rudá (Daudebardia rufa), s. krátkonohá (D. brevipes) a kružníkcyraulus rossmaessleri. Specifika se projevují i u hmyzu (bejlomorky) a výrazně v půdní fauně, např. u dešťovek. h) identifikace parcel stavebních objektů Výsadba krajinotvorné zeleně na parcelách číslo 129/2, 126/2, 125/1, k.ú. Horní Datyně 2. Popis stavebního objektu II. Popis stávajícího stavu: Na řešené ploše se v současné době nachází extenzivně udržovaná travnatá louka, která je sekaná 2x ročně. Travnatá louka je tvořena skupinovým porostem extenzivně se vyvíjejích lučních společenstev těchto rostlin: jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), vikev ptačí (Vicia cracca), jetel plazivý (Trifolium repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční ( Poa pratensis), pýr plazivý (Elymus repens), kostřava červená (Festuca rubra), popenec(glechoma), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli). Na hranici jihovýchodní části uvažované plochy se nachází malý vodní tok Datyňka, který je doprovázen náletovou - většinou stromovou zelení o rozloze cca 58m2. Kolem hluboko zařízleho břehu roste vegetačně vlhkomilné společenství skupinek vrb (Salix caprea, Salix viminalis, Salix alba), olší (Alnus glutinosa), topolů (Populus tremula) střemchy (Prunus padus), kromě toho i dosázeným šeříkem (Syringa vulgaris). Návrh řešení: Výsadba na pozemku parc.č. 129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně je koncipována tak, aby vytvořila prostorově rozptýlenou zeleň v kompaktních celcích jako úkryt pro migrující faunu. Kromě ucelených kompaktních skupinových výsadeb jsou na ploše rozmístěny i soliterní stromy, které dotvoří prostorově přirozený vzhled zájmové plochy. Tato výsadba přirozeně naváže na stávající biokoridor rozptýlené zeleně podél vodního toku. Záměrem projektu je pomoci uvedených výsadeb doplnit krajinu o část biokoridoru, který bude taky záchytným bodem pro diverzifikujíci živočichy.

8 Technologie výsadby: Před zahájením vlastní výsadby bude provedena plošná úprava terénu, včetně herbicidního postřiku odplevelení výsadbových ploch. Vzhledem k tomu, že v místě výsadby je půda hlinito-jílovitého typu, bude nutné u všech vysazovaných stromů provést 1% výměnu půdy. Výsadba- technologie je rozdělena do tří skupin. I. Skupina stromy velikosti odrostků. II. Skupina - stromy velikosti o obvodu kmene 1-12cm a více III. Skupina - keře I. Skupina stromy velikosti odrostků Do vyhloubených jam o vellikosti 2 l se provede zatlučení jednoho opěrného kůlu délky 16cm, o který bude kmen stromu ukotven textilní pásovinou. Dále je nutné před položením kořenového systemu stromu do připravené jámy provést jeho sestřihnutí zakrácení, poté strom vsadit do výsadbové jámy a přihrnout kompostním substrátem vhodným pro daný vysazovaný druh dřeviny. Do připravené směsi kompostu a původní zeminy se přidá pro dodatečnou výživu stromů 3ks tablet Silvamix Forte. Po provedení výsadby bude každý strom jednotlivě zalit v průběhu následujících třech dnů (na každý strom 1 l vody). Objasnění záměru podsazení soliter odrostky: Výsadba soliter byla zvolena proto, protože záměrem obce je danný prostor zaktivovat ekologicky i vizuelně co nejdříve. Podsazené odrostky by měli v podstatě vytvořit přiměřený konkurenční prostor pro vývoj vznikajícího společenstva samofungujícího ekosystému. II. Skupina - stromy velikosti o obvodu kmene 1-12cm a více Do vyhloubených jam je nutné před položením kořenového balu provést vydatnou zálivku, poté bal stromů vsadit do výsadbové jámy a přihrnout kompostním substrátem vhodným pro daný vysazovaný druh dřeviny. Do připravené směsi kompostu a původní zeminy se přidá pro dodatečnou výživu stromů 5ks tablet Silvamix Forte. Po vysazení stromů bude dřevina zafixována jednim kůlem, o který bude kmen stromu ukotven textilní pásovinou o šířce 25mm. Po provedení výsadby bude každý strom jednotlivě zalit v průběhu tří dnů (na každý strom 1 l vody). 1% výměna substrátu u stromů - tato výměna půdy je navržena u stromů z důvodu značného jílovitého podloží, což souvisí s projektovaným přihnojením tabletami Silvamix. U keřů navržená výměna půdy nebyla z důvodu mělčího kořenového systému, ovšem v původní technické zprávě je zmínka o případném doplnění substrátu v jamkách, kde se bude individuelně vyskytovat větší množství jílu. III. Skupina - keře Před zahájením vlastní výsadby bude provedena plošná úprava terénu, včetně herbicidního postřiku odplevelení výsadbových ploch. Vzhledem k tomu, že se jedná o louky ponechané úhorem už delší dobu předpokládame, že kvalita půdu bude průměrná až lepší. Proto u výsadeb keřových skupin nebude nutné ve výsadbových jamkách provést 1% výměnu půdy,tak jako u stromů. Před vlastní výsadbou keřových skupin plochy s původní zeminou zrotavátorujeme. Dle kvality původní zeminy bude nutno přistupovat ke každé výsadbové ploše individuelně, tzn. při větším

9 výskytu jílovité zeminy, případně kameniva nacházející se v zemině, bude nutno doplnit výsadbový prostor za zahradnický substrát v odpovídajícím množství nahrazené zeminy. Výsadbový prostor-jamku vykopeme o velikosti 5-15 l (dle velikosti sazenice keře), poté na dno vhodíme jednu tabletu Silvamix Forte. Do připravené jamky bude vysázena sazenice keře, poté se provede následná zálivka vysazených sazenic dřevin. U keřů navržená výměna půdy není z důvodu mělčího kořenového systému. Po provedení všech výsadeb bude následovat oplocení výsadbových ploch klasickou lesnickou oplocenkou. Objekt oplocenky: Oplocenka o délce 822 bm bude provedena z loupané smrkové kulatiny o průměru 1 15 cm. V každém rohu opocenku bude zpevnění zavětrováním šikmými kůly (vzpěry) o tloušce 8 1 cm. V každém objektu oploceky bude jedna dvoukřídlá brána o celkovém rozměru 5 m. Každý objekt oplocenky bude mít jeden oboustranný žebříkový průlez nad plotem. Kůly na průlez budou zhotoveny také ze smrkové kulatiny o průměru 8 1 cm. Síť na zaplocení bude z lesnického pozinkovaného pletiva, o výšce 15 cm, s výpletem proti průniku drobné zvěře (zajíc, atd.). V rovných úsecích oplocenky budou na sloupech provedeny zavětrovací vzpěry ve vzájemných vzdálenostech 2 m od sebe. Oplocenka bude realizována ve vzdálenosti minimálně 1 m od břehu vodního toku. Přesné zaměření vzdálenosti bude provedeno před zahájením výsadbových prací. Oplocenka je navržena jako dočasný ochranný prvek, který po dosažení dostatečného vzrůstu výsadby bude odstraněn. 3. Výkaz výměr Dotčená parcela: parc. č. 126/2 Katastrální území: Horní Datyně Výměra: 289 m2 Druh pozemku: orná půda Vlastnické právo: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov Dotčená parcela: parc. č. 125/1 Katastrální území: Horní Datyně Výměra: m2 Druh pozemku: orná půda Vlastnické právo: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov Dotčená parcela: parc. č. 129/2 Katastrální území: Horní Datyně 64272

10 Výměra: Druh pozemku: Vlastnické právo: m2 orná půda Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov Plocha osázená keřovými skupinami: 5 Plocha osázená stromy velikosti- lesnický odrostek: 891 m m2 Počet navyržených listnatých stromů, vel.obvod kmínku 1-12: 81 ks Počet navržených lesnických odrostků: 164 ks Počet navržených keřů ve skupinách: 2627 ks Délka lesnické oplocenky: 822 bm, výška 15 cm C. Přílohy Seznam příloh: 1. Fotodokumentace 2. Seznam navržených rostlin a jejich velikosti tabulka 3. Výpisy z katastru nemovitostí, mapové podklady katastru nemovitostí

11 Příloha č.1 Fotodokumentace Zájmová plocha výsadeb hranici tvoří posekaná část louky. V pozadí parcely je vidět část biokoridoru u vodního toku. Severozápadní hranici tvoří místní komunikace

12 Okraj biokoridoru na jihovýchodní straně pozemku jako lem současného vodního toku je tvořena náletovou zelení. V zadní části pozemku je vidět biokoridor tvořený nízkou vegetací, v pozadí biokoridoru vysoké vzrostlé původní stromy.

13 Část biokoridoru tvořena střední a vyšší vegetací - po provedení výsadeb tento biokoridor bude doplněn a obohacen o nově vzniklé pásy a záchytné ostrůvky vegetace. Vysoké stromy kolem vodního toku

14 Příloha č. 2 Seznam navržených rostlin a jejich velikostí tabulka VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc. č.129/2, 126/2, 125/1, k.ú.horní Datyně Ks ve skupinách Ks soliterní Číslo Vědecký název rostliny Národní název rostliny 1 Acer platanoides javor mléčný Acer pseudoplatanus javor klen Carpinus betulus habr obecný Fraxinus excelsior jasan ztepilý Prunus avium třešeň ptačí Prunus padus střemcha obecná Quercus robur dub letní 13 8 Salix caprea vrba jíva Sorbus aucuparia jeřáb obecný Tilia cordata lípa srdčitá 3 11 Cornus mas dřín obecný Cornus sanguinea svída krvavá Corylus avellana líska obecná Euonymus europaeus brslen evropský Ligustrum vulgare ptačí zob obecný Lonicera xylosteum zimolez pýřitý Prunus spinosa trnka obecná Viburnum opulus kalina obecná 216 velikost kmínku 1 12 velikost odrostků do 15 cm výšky velikost 5 8 cm výška

15 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc.č. 129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně SITUACE CELKOVÉHO NÁVRHU PLOCHY LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK 129/2 listnatý strom, vel.km 1-12 lesnické odrostky, skupinová výsadba stromů spon 3 x 3 m, plocha 145 m2 keřové skupiny, spon 1,5 x 1,5, 2 x 2 m plocha 5891 m2 125/1 zatravněná plocha - louka stávající biokoridor 126/2 vodní tok vedení VN stávající biokoridor hranice pozemku č.129/2, 126/2, 125/1 celková plocha parcel m2 lesnická oplocenka (822 bm) měřítko 1 : 1 Objekt Objekt II. - výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Místo Vratimov, k.ú.horní Datyně Investor město Vratimov Projektoval Ing.Ivan Tachezy Datum Měřítko 1 : 1

16 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc.č. 129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OSAZOVACÍ PLÁN MĚŘÍTKO 1 : 5 4's 12/111 17/69 11/82 9/15 16/37 12/48 129/2 1/13 LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK listnatý strom, vel.km 1-12 ( 81 ks ) 4's 1's 12/24 15/21 lesnické odrostky, skupinová výsadba stromů spon 3 x 3 m 145 m2 ( 164 ks ) 1/19 17/19 14/42 18/36 14/126 15/41 keřové skupiny, spon 1,5 x 1,5, 2 x 2 m 5891 m2 ( ks ) 1's 3/7 12/71 11/17 15/27 16/36 12/43 6/8 9/8 14/37 3/11 14/71 125/1 17/33 18/14 14/54 16/19 15/66 17/36 16/39 18/38 3/7 14/43 1/6 11/28 11/22 126/2 11/25 2/8 13/36 17/32 3/5 13/56 18/38 12/25 16/82 4/11 3/1 15/33 1's 3/9 12/27 15/44 8/56 2/8 6/33 Seznam rostlin k osazovacímu plánu Číslo /59 17/16 Vědecký název rostliny Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Fraxinus excelsior Prunus avium Prunus padus Quercus robur Salix caprea Sorbus aucuparia Tilia cordata Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Euonymus europaeus Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum Prunus spinosa Viburnum opulus 17/59 12/76 2/1 5/1 13/23 9/2 2/3 9/2 stávající biokoridor 14/16 12/37 6/2 15/12 13/17 12/141 Národní název rostliny javor mléčný javor klen habr obecný jasan ztepilý třešeň ptačí střemcha obecná dub letní vrba jíva jeřáb obecný lípa srdčitá dřín obecný svída krvavá líska obecná brslen evropský ptačí zob obecný zimolez pýřitý trnka obecná kalina obecná Ks ve skupinách Ks soliterní vedení NN 14/73 8/71 hranice pozemku č.129/2, 126/2, 125/1 celková plocha parcel m2 Objekt Objekt II. - výsadba krajitvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Místo Vratimov, k.ú.horní Datyně Investor město Vratimov Projektoval Ing.Ivan Tachezy Datum Měřítko 1 : 5

17 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc.č.129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně VYTYČOVACÍ PLÁN - keřové skupiny měřítko 1 : 5 A 5 m 4's 18,6 13,42 4's 1's 32,62 38,37 B,54 5,9 28,58 61,77 1,3 1,28 9,33 8,32 26,93 2,42 15,17 1's 95,41 24,16 5 m 32,78 47,87 44,72 23, ,3 15,2 C 19,8 12,82 25,3 2,6 9 22,52 33,14 65,31 62,16 27,5 44,82 E 11,8 51,37 33,97 58,3 18,3 19,27 66,63 2,88 73,81 24,87 77,62 9,11 1,11 24,58 89,38 16,93 83,68 5 m 11,4 11,9 3,8 D 35,68 23,64 12,98 41,4 29,84 15,47 12,49 64,24 115,75 25,25 13,84 12,72 42,69 31,95 1's 21 15,46 127,9 128, ,9 28,64 16,2 16,1 G 79,39 6,4 69,58 14,7 5,8 23,38 43,81 98,17 91,15 34,6 19,8 2,94 121,29 1,6 131,29 Seznam rostlin k osazovacímu plánu Číslo ,49 147,61 F Vědecký název rostliny Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Fraxinus excelsior Prunus avium Prunus padus Quercus robur Sorbus aucuparia Tilia cordata A - B B - D A - C C - D C - E D - F E - G F - G Objekt Místo Investor Projektoval Národní název rostliny javor mléčný javor klen habr obecný jasan ztepilý třešeň ptačí střemcha obecná dub letní jeřáb obecný lípa srdčitá LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK listnatý strom, vel.km 1-12 ( 81 ks ) okraj keřových skupin vedení NN hranice pozemku č.129/2, 126/2, 125/1 celková plocha parcel m2 hrana pozemku, vytyčovací bod 62,5 bm vzdálenost mezi body 17,8 bm 95 bm 92 bm 48,3 bm 142 bm 95,7 bm 111,3 bm Objekt II. - výsadba krajitvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Vratimov, k.ú.horní Datyně město Vratimov Ing.Ivan Tachezy Datum Měřítko 1 : 5 Ks soliterní

18 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc.č.129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně VYTYČOVACÍ PLÁN - soliterní stromy měřítko 1 : 5 4's 1's 11,73 17,48 17,69 42,12 38,7 32,69 15,78 9,2 3,4 17,29 -,9 6,52 26,81 8,2 97,67 94, 2,17 9,8 9,43 6,38 89,63 13,4 4's 5 m 1's 5 m 5 m 1,27 3,82 2,4 31,82 23,68 14,43,63 38,33 21,2 95,7 13,1 74,1 23,35 61,31 12,42 52,13 32,74 4,7 29,58 34,82 25,73 24,91 12,8 2,2 7,77 13,6 6,67 4,86 8,7 8,4 146,61 1,26 6,86 A B 88,7 84,72 81,56 69,51 62,46 52,5 43,47 39,17 14,55 22,22 2,1 37,2 8,8 19,67 27,4 29,25 3,2 12,2 15,2 1,8 97,71 6,18 19,66 14,49 3,7 115,46 33,52 25,6 23,7 28,1 15,59 21,55 31,69 17,5 13,5 6,7 6,7 11,8 1,3 26,7 11,9 11,4 14,3 8,7 8,7 9,3 8,3 6 15,5 16, ,1 13,58 129,4 69,8 118,77 21,25 114,48 23,54 13,39 14,27 11,16 27,3 95,26 16,51 9,81 17,49 78,72 8,73 73,14 19,96 64,3 9,1 57,4 19,8 37,5 7,99 33, 9,71 24,5 28,21 12, ,7 1,4 1,8 1,7 8, C E D Seznam rostlin k osazovacímu plánu Číslo Vědecký název rostliny Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Fraxinus excelsior Prunus avium Prunus padus Quercus robur Sorbus aucuparia Tilia cordata G Národní název rostliny javor mléčný javor klen habr obecný jasan ztepilý třešeň ptačí střemcha obecná dub letní jeřáb obecný lípa srdčitá Ks soliterní F A - B B - D A - C C - D C - E D - F E - G F - G LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK listnatý strom, vel.km 1-12 ( 81 ks ) okraj keřových skupin vedení NN hranice pozemku č.129/2, 126/2, 125/1 celková plocha parcel m2 hrana pozemku, vytyčovací bod 62,5 bm vzdálenost mezi body 17,8 bm 95 bm 92 bm 48,3 bm 142 bm 95,7 bm 111,3 bm Objekt Objekt II. - výsadba krajitvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Místo Vratimov, k.ú.horní Datyně Investor město Vratimov Projektoval Ing.Ivan Tachezy Datum Měřítko 1 : 5

19 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc.č. 129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně SITUACE CELKOVÉHO NÁVRHU PLOCHY vedení VN ochranné pásmo 7 m LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK 129/2 listnatý strom, vel.km 1-12 lesnické odrostky, skupinová výsadba stromů spon 3 x 3 m, plocha 145 m2 125/1 keřové skupiny, spon 1,5 x 1,5, 2 x 2 m plocha 5891 m2 zatravněná plocha - louka 126/2 stávající biokoridor vodní tok vedení NN hranice pozemku č.129/2, 126/2, 125/1 celková plocha parcel m2 ochranné pásmo VN lesnická oplocenka (822 bm) měřítko 1 : 1 Objekt Objekt II. - výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Místo Vratimov, k.ú.horní Datyně Investor město Vratimov Projektoval Ing.Ivan Tachezy Datum Měřítko 1 : 1

20 VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ NA POZEMKU parc.č. 129/2, 126/2 a 125/1, vše k.ú. Horní Datyně STÁVAJÍCÍ STAV LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK vodní tok komunikace VN zatravněná orná půda komunikace zatravněná plocha - louka 129/2 stávající biokoridor vedení VN 125/1 hranice pozemku č.129/2, 126/2, 125/1 celková plocha parcel m2 126/2 zatravněná orná půda stávající biokoridor měřítko 1 : 1 Objekt Objekt II. - výsadba krajinotvorné zeleně ve městě Vratimov na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně Místo Vratimov, k.ú.horní Datyně Investor město Vratimov Projektoval Ing.Ivan Tachezy Datum Měřítko 1 : 1

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace zakázky: DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O.

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBSAH: Florstyl s.r.o.: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, září 2015 A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST...4 A.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro provedení stavby 1 Dipl.-Ing. Lenka Červinková, Evropská 33, 350 01 Cheb; 777632 781, 1. Identifikace stavby objednatel: Ministerstvo zemědělství České

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov Ing. Petr Hosnedl Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov únor 2015 Název Umístění : Dendrologický průzkum sumarizace zeleně, Průmyslový park Jirkov : Ústecký kraj Obec s rozšířenou

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

Lokální biokoridory č. 3,4,6 a lokální biocentrum č. 3 v k.ú. Štítary na Moravě

Lokální biokoridory č. 3,4,6 a lokální biocentrum č. 3 v k.ú. Štítary na Moravě investor: zpracovatel:: Městys Štítary Štítary 149 671 02 Šumná Ing. Jaroslav Krejčí Na Svahu 18, 669 02 Znojmo Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Krejčí, ČKA : 02 947 Na Svahu 18, 669 02 Znojmo datum:

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním

Více

Obsah průvodní zprávy

Obsah průvodní zprávy Obsah průvodní zprávy 1. Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.2 Účel a místo stavby... 3 1.3 Majetkoprávní vztahy... 3 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:... 3 1.5 Základní údaje o území...

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace

OBSAH. Příloha: Fotodokumentace OBSAH 1. Úvod 1.1. Popis funkcí izolační zeleně 1.2. Řešená katastrální území 2. Návrh 3. Výsadby 3.1. Výsadby stromů 3.2. Výsadby keřových skupin 4.Trávník 4.1. Úprava trávníkových ploch 5. Seznam použitých

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV TEXTOVÁ ČÁST Datum : 05/2008

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

REVITALIZACE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace

REVITALIZACE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace REVITLIZCE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Realizační dokumentace STVB: REVITLIZCE PRVKU ÚSES RBK 1 ÚJEZD U ČERNÉHO KŘÍŽE Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice 747 56 Gsm: 774 153 877,

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V KROUHÁCH v k.ú. RADSLAVICE Ilustrační foto. Objednatel: Obec Radslavice, 751 11 Radslavice Zpracovatel: Ing. Libor Tandler a kol.příkazy 66, 783 33 Příkazy Duben 2011 Obsah: 1. Identifikační

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES...

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... Obsah NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... 1 3.1 Lokální biocentrum BC 1 Pod Váţany... 1 3.1.1 Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky... 2 3.1.2 Limity výsadby... 2 3.1.3 Navrţené řešení... 2 3.2.

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více