Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09"

Transkript

1 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní pozemkovou úpravou. Pozemky jsou v majetku obce. Jedná se o prvky ÚSES biocentrum BC 5 a interakční prvek IP 27. Dokumentace vychází z Návrhu systému společných opatření KPÚ Lučice na Moravě, který zpracovala fy. Vojenské lesy a statky, s.p. Projektový ústav Olomouc v listopadu V tomto Návrhu jsou všechny projektované prvky navrženy a schváleny. Biokoridor BC5 se nachází ve vyvinutém údolí Lučického potoka a je v současnosti téměř funkční. Interakční prvek IP 27 tvoří v současné době různě široký pozemek s ojedinělými stromy, zcela zarostlý ruderální vegetací. Ve spodní části se nacházejí ostřicové louky, porosty lesních dřevin s podrostem keřů a břehový porost olše lepkavé. V dokumentaci se navrhuje dosadba skupin nebo alejí stromů a keřů na hranici mezi ornou půdou a lučními porosty na stráních a v nivě potoka. Pro dosadbu jsou navrženy autochtonní dřeviny, odpovídající danému STG. Dále je v souladu s Plánem lokálního ÚSES navržení extenzivního obhospodařování luk formou vytvoření iniciačních ploch pro rozvoj mokřadní vegetace, tj. mělkých tůní. V těchto tůních se očekává samovolný rozvoj mokřadní vegetace bez potřeby vysazování. V dokumentaci se rovněž rámcově navrhuje výchova lesních a břehových porostů, kosení luk a údržba toku. Dále se navrhuje tříletá následná péče. Cílem projektu není úprava toku nebo budování jiných vodních děl podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění prováděcích vyhlášek. Tato projektová dokumentace je aktualizací původní projektové dokumentace z roku 2002 viz část A.3 b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí stavby, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Jedná se o novostavbu, resp. opatření. Staveniště bylo navrženo a projednáno již ve fázi zpracování Plánu společných zařízeni KPÚ v k.ú. Lučice na Moravě, který zpracovala firma Vojenské lesy a statky, s.p. Projektový ústav Olomouc, listopad Na stavbu nejsou kladeny urbanistické ani architektonické požadavky na řešení. Stavba není vyjmenována mezi stavbami uvedenými ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění A.KTI Brno, 2009 Strana: 2

2 - plocha biocentra m 2 - plocha interakčního prvku m 2 - počet stromů navržených k výsadbě 181 ks - počet keřů navržených k výsadbě 140 ks - délka následné péče 3 roky - počet tůní 3 ks - celková plocha hladiny cca 450 m 2 Pozn. Tůně nebudou považovány za vodní díla podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. d) popis stavby, její funkční a technické řešení Interakční prvek 27 Současný stav Napřímené a zahloubené koryto Lučického potoka od silnice III/0481 je v délce 800 m. V severní části nepřesahuje šíře interakčního prvku 6 m, níže po toku se v pravobřeží plocha rozšiřuje a v nejširším úseku dosahuje 74 m. V horní, nejužší části je tok lemován silně ruderalizovaným travinobylinným společenstvem s dominancí kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), merlíků (Chenopodium sp.) a kostivalu (Symphytum officinale). Dále se vyskytují svízel přítula (Galium aparine), pcháč oset (Cirsium arvense), lopuch větší (Arctium lappa), krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagria), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), ostružiník ježiník (Rubus caesius), hvězdník roční (Stenactis annua), pastinák setý (Pastinaca sativa), přeslička rolní (Equisetum arvense), kakost luční (Geranium pratense), chrpa luční (Jacea vulgaris). Blíže toku a v toku roste místy nápadná kyprej vrbice (Lythrum salicaria). Z dřevin jsou v horní části toku jen v několika exemplářích zastoupeny zplanělé slivoně (Prunus insitia), vrba jíva (Salix caprea), vrba popelavá (Salix cinerea), bez černý (Sambucus nigra) a růže šípková (Rosa canina). Níže po toku se v pravobřeží plocha interakčního prvku rozšiřuje do vlhkých, nekosených, opět velmi silně ruderalizovaných luk. V travnatém porostu jsou místy patrné monocenózy skřípiny lesní (Scirpus silvaticus), z dalších nápadných druhů jsou tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), sítina (Juncus effusus) a blatouch (Caltha palustris). Vlastní tok je pak lemován břehovým porostem z olše lepkavé (Alnus glutinosa), na který v levobřežní části navazuje listnatý lesík, kde kromě olše rostou dub letní (Quercus robur), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), lípa malolistá (Tilia cordata), vrba křehká (Salix fragilis), třešeň ptačí (Prunus avium), v keřovém patře je zastoupena líska (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), srstka angrešt (Grossularia uva-crispa). V bylinném podrostu např. pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), prvosenka vyšší (Primula elatior), velký souvislý porost brčálu menšího (Vinca minor). A.KTI Brno, 2009 Strana: 3

3 Navrhované řešení Dosadby dřevin Nové výsadby dřevin jsou navrženy v souladu se zásadami stanovenými v KPÚ a plánu ÚSES. Kromě prioritních biologických hledisek byla výsadba přizpůsobena charakteru okolní krajiny, kdy se jako esteticky vhodnější než souvislý pás dřevin jeví výsadba v nepravidelných skupinách. Výsadby nebyly navrhovány do bezprostředního okolí mysliveckého posedu a krmelce. Při návrhu výsadeb bylo zohledněno rozmístění stávajících náletových dřevin, které byly zaměřeny při terénním šetření v červnu Návrh výsadeb je zachycen v přiložené situaci v měřítku 1:500. Vzhledem ke zkušenostem z praxe, kdy většina výsadeb není v následujících letech podle potřeby probírána a dřeviny v přehoustlých porostech jsou nevratně tvarově deformovány, je navrženo vysadit větší dřeviny na cílovou vzdálenost nebo v trojsponu 2,5 x 2,5 m. Stromy navržené k výsadbě v interakčním prvku budou splňovat školkařská kriteria (výška kmene 220 cm, obvod kmene cm). Pouze stromy, vysazené ve skupině nad krmelcem budou vysazovány jako dvakrát přesazované tříleté semenáče. Keře jsou navrženy k výsadbě jako dvouleté semenáče, které budou vysazeny v trojsponu 1 x 1 m. Celkem je k výsadbě navrženo 136 stromů a 90 keřů. Navržená druhová skladba Název latinský Název český Počet Velikost (ks) Stromy: 136 Acer platanoides Javor mléč 7 o cm, prostokořenný Acer platanoides Javor mléč 10 3-letý sem., výška Alnus glutinosa Olše lepkavá 20 o cm, prostokořenný Carpinus betulus Habr obecný 7 výška , s balem Carpinus betulus Habr obecný 28 3-letý sem., výška Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 10 o cm, prostokořenný Quercus robur Dub letní 7 o 8-10 cm, s balem Quercus robur Dub letní 20 3-letý sem., výška Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 12 o cm, prostokořenný Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 15 3-letý sem., výška Keře: 90 Euonymus europaeus Brslen evropský 25 2-letý semenáč výška Swida sanguinea Svída krvavá 40 2-letý semenáč výška Viburnum opulus Kalina obecná 25 2-letý semenáč výška Navržená technologie výsadby Vysazen bude prostokořenný rostlinný materiál, duby a habry budou vysazeny s balem. Dodrženy musí být navrhované velikosti. Termín výsadby je nejvhodnější podzimní (říjen listopad). Před výsadbou musí být plocha pokosena. V místech výsadeb keřů bude ruderalizovaný travinobylinný porost plošně odstraněn. Pro A.KTI Brno, 2009 Strana: 4

4 výsadbu stromů bude odplevelení provedeno pouze v plochách výsadbových jam při vlastní výsadbě. Výsadba keřů a tříletých semenáčů stromů bude prováděna ručně do jamek o velikosti 0,02 m 3. Dřeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve školce. Po výsadbě budou tyto dřeviny zality v množství 10 litrů na jednu sazenici. Pro výsadbu vzrostlých stromů budou mít výsadbové jámy hloubku přibližně stejnou nebo jen o málo větší než je výška kořenového systému a jejich šířka bude odpovídat 1,5 násobku průměru kořenového systému. Tvar výsadbové jámy bude kónický, u povrchu 2-3x širší než u dna. Při hloubení jam ukládáme vegetační vrstvu mimo ostatní zeminu a vracíme ji po výsadbě zpět jako nejsvrchnější vrstvu. Do výsadbových mís bude aplikován půdní kondicionér TerraCottem v množství 300 g na strom (promíchat s vyhloubenou zeminou a použít na dno jámy a na zasypání). Dřeviny vysadíme tak hluboko, jak byly pěstovány ve školce. Kůl ke stabilizaci stromu bude zatlučen do dna jámy ještě před zasypáním. Kořeny obsypeme a stejnoměrně přitlačíme. Kůl musí zasahovat alespoň 50 cm do půdy a jeho vrchol po zatlučení nesmí zůstat roztřepený. Úvazek zajistí kmen proti bočnímu posuvu a nesmí způsobit odření nebo zaškrcení kmene. Úvazky na kůlech budou zajištěny proti posunutí. Proti výparu vody i mechanickému poškození budou kmeny chráněny obalem z juty. Před okusem zvěří budou dřeviny opatřeny chráničkou kmene. Po výsadbě budou stromy zality v množství 40 litrů na jednu sazenici. Keře budou proti okusu chráněny nátěrem repelentem (např. Aversol, Morsuvin) a proti prorůstání plevelů bude plocha zamulčována. Následná péče o vysazené dřeviny Pro ujmutí výsadeb je nejdůležitější po výsadbě zajistit dřevinám dostatečné množství vody. První rok po výsadbě je zálivka navržena 4 x za vegetační období. Další péče spočívá v každoroční kontrole úvazků ke kůlům a chrániček proti okusu zvěří. Po dobu tří let budou terminální pupeny stromů před zimou natřeny repelentem MORSUVIN a na podzim a na jaře budou okousané větve zatřeny nátěrem SANATEX (předpokládá se na 50% stromů). U výsadeb keřů bude pravidelně po provedení ožnutí a před zimou obnoven nástřik repelenty proti okusu. Během tří vegetačních období budou dřeviny každoročně 3x ožnuty, případně plevel rostoucí v kořenové míse u stromů bude vytrhán. Výsadby keřů budou 3x ročně odpleveleny a bude obnoven nástřik repelenty proti okusu zvěří. Interakční prvek je z větší části tvořen loukami - společenstvy, která vznikla činností člověka. Proto je i do budoucna nutné zajistit alespoň minimální pravidelnou péči o toto území. Vlhké pcháčové louky je třeba extenzivně udržovat, což představuje jednu až dvě seče ročně a včetně následného odstranění pokosené hmoty (není součástí rozpočtu). Ve stávajícím břehovém porostu, který tvoří olše lepkavá, nebyly prováděny žádné pěstební zásahy. Dřeviny s průměrem kmenů cm jsou i vícekmenné, v důsledku zápoje začínají prosychat. Postupnými probírkami je třeba uvolnit perspektivní jedince s rovným růstem. Odstraněny musí být také dřeviny, které omezují průtočnost toku. V přilehlém lesíku, kde jsou k olším přimíšeny vrby, dub letní, lípy a třešeň ptačí, je vhodné provádět pouze sanitární probírky. A.KTI Brno, 2009 Strana: 5

5 Biocentrum BC 5 Současný stav Lokální biocentrum ÚSES bylo vymezeno v nivě Lučického potoka. Zahrnuje kosené louky v pravobřeží toku, vlastní meandrující tok lemovaný břehovými a doprovodnými porosty včetně okraje lesního komplexu a menší lesíky na svazích na JZ okraji biocentra. Kosené louky Louky v nivě toku mají charakter vlhkých pcháčových luk. V Katalogu biotopů ČR (Chytrý, Kučera, Kočí eds.2001) pro projekt Evropské unie Natura 2000 jsou jako dominantní v těchto typech luk uváděny trávy psineček psí (Agrostis canina), ostřice štíhlá (Carex acuta), ostřice ostrá (C.acutiformis), ostřice trsnatá (C.caespitosa), kostřava luční (Festuca pratensis), sítina rozkladitá ( Juncus effusus), lipnice bahenní a luční (Poa palustris, P.pratensis), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). Z širokolistých bylin jsou zastoupeny děhel lesní (Angelica sylvestris), rdesno hadí kořen (Bistorta major), blatouch bahenní (Caltha palustris), hojný je zde pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). Malá část louky, přiléhající k břehovému porostu je zarostlá rákosem, silně podmáčený a nekosený JV cíp louky začíná zarůstat náletem olše lepkavé a lípy srdčité. Bylinný porost na mezích není kosen a je silně ruderalizován především kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Na horní hraně těchto mezí rostou 4 soliterní bezy (Sambucus nigra). Porosty podél toku Silně meandrující tok je lemován porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa), ve kterém jsou směrem do louky přimíšeny lípy (Tilia cordata, T. platyphyllos). Z východní až severovýchodní strany přiléhá k toku lesní porost. V něm dominuje habr obecný (Carpinus betulus), s příměsí dubu letního (Quercus robur). V keřovém patře ojediněle svída krvavá (Swida sanquinea) a brslen evropský (Euonymus europaeus). V bohatém bylinném podrostu kopytník evropský (Asarum europaeum), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), strdivka jednokvětá i nící (Melica uniflora, M.nutans), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), prvosenka vyšší (Primula elatior), starček hajní Fuchsův (Senecio nemorensis ssp.fuchsii), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), mléčka zední (Mycelis muralis), v podmáčených plochách poblíž toku přeslička říční (Equisetum fluviatile), netýkavka nedůtklivá (Impatiens nolitangere), chrastice rákosovitá (Baldingera arundinacea) a křehkýš vodní (Malachium aquaticum). Na okrajích doprovodného porostu je pestře kvetoucí bylinný lem s bukvicí lékařskou (Betonica officinalis), černýšem hajním (Melampyrum nemorosum), třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum), zvonkem řepkovitým (Campanula rapunculoides) a chrpou luční (Jacea vulgaris). Lesíky na svazích na JZ okraji biocentra Porosty s pestrou druhovou skladbou. Základní dřevinou je habr, příměs tvoří lípa malolistá a velkolistá (Tilia cordata, T. platyphyllos), bříza bílá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň ptačí (Cerasus avium), smrk ztepilý (Picea A.KTI Brno, 2009 Strana: 6

6 abies), na okraji jednotlivě osika (Populus tremula). Bylinné patro poněkud chudší než v lesním porostu podél Lučického potoka. Hojný pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), v souvislé ploše brčál menší (Vinca minor). Z dalších druhů např. kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), žindava evropská (Sanicula europaea), svízel křížatý (Galium cruciatum). Navrhované řešení Dosadby dřevin Vzhledem k tomu, že současný stav většiny společenstev je přírodě blízký a biocentrum je již nyní možno považovat za funkční, jsou nové výsadby dřevin umístěny pouze na ruderalizovaných mezích, oddělujících nivu toku od přilehlých polí. Rozmístění výsadeb je zachyceno v přiložené situaci v měřítku 1:500. Stejně jako u výsadeb navrhovaných v přilehlém interakčním prvku, je i zde volen větší spon stromy budou vysazeny v trojsponu 2,5 x 2,5 m, keře ve vzdálenosti 1 x 1 m. Stromy budou vysazovány jako tříleté semenáče, které byly ve školkách dvakrát přesazeny, keře jsou dvouleté semenáče. Celkem se počítá s výsadbou 45 stromů a 50 keřů. Navržená druhová skladba Název latinský Název český Počet Velikost (ks) Stromy: 45 Carpinus betulus Habr obecný 14 3-letý sem., výška Quercus robur Dub letní 21 3-letý sem., výška Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 10 3-letý sem., výška Keře: 50 Euonymus europaeus Brslen evropský 30 2-letý semenáč výška Swida sanguinea Svída krvavá 20 2-letý semenáč výška Navržená technologie výsadby Vysazen bude prostokořenný rostlinný materiál, v tabulce stanovené velikosti by měly být dodrženy. Termín výsadby je nejvhodnější podzimní (říjen listopad). Před výsadbou musí být ruderální porost na mezích pokosen. Při ruční výsadbě prostokořenného materiálu bude vyryta větší jamka a půda v ní zbavena kořenů vytrvalých bylin. V místech výsadeb keřů bude ruderalizovaný travinobylinný porost odstraněn na celé ploše. Výsadba keřů a tříletých semenáčů stromů bude prováděna do jamek o velikosti 0,02 m 3. Dřeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve školce. Stromy budou vysazeny ke kůlům a individuálně chráněny proti okusu zvěří chráničkou kmene. Keře budou natřeny repelentem (např. Aversol, Morsuvin). Po výsadbě budou dřeviny zality v množství 10 litrů na jednu sazenici a výsadby keřů zamulčovány. Následná péče o vysazené dřeviny Pro ujmutí výsadeb je nejdůležitější po výsadbě zajistit dřevinám dostatečné množství vody. První rok po výsadbě je zálivka navržena 4 x za vegetační období. A.KTI Brno, 2009 Strana: 7

7 Další péče spočívá v každoroční kontrole úvazků ke kůlům a chrániček proti okusu zvěří. Po dobu tří let budou terminální pupeny stromů před zimou natřeny repelentem MORSUVIN a na podzim a na jaře budou okousané větve zatřeny nátěrem SANATEX (předpokládá se na 50% stromů). U výsadeb keřů bude pravidelně po provedení ožnutí a před zimou obnoven nástřik repelenty proti okusu. Během tří vegetačních období budou dřeviny každoročně 3x ožnuty, případně plevel rostoucí v kořenové míse u stromů bude vytrhán. Výsadby keřů budou 3x ročně odpleveleny a bude obnoven nástřik repelenty proti okusu zvěří. Plocha biocentra je z větší části tvořena loukami - společenstvy, která vznikla činností člověka. Proto je i do budoucna nutné pokračovat v pravidelném kosení luk, ale v žádném případě by neměly být využívány intenzivně tj. hnojeny a koseny víckrát než 2x ročně (není součástí rozpočtu). Extenzivní údržbu, představující jednu až dvě seče ročně a následné odstranění pokosené hmoty, vyžadují i dosud zanedbávané a silně ruderalizované meze. Ve stávajícím břehovém a doprovodném porostu meandrujícího Lučického potoka budou odstraňovány pouze dřeviny, omezující průtočnost toku - vyvrácené, polovyvrácené nebo suché stromy. Zásahy v lesních porostech jsou řešeny v rámci LHP, který musí zohlednit skutečnost, že porost plní i funkci biocentra. Tůně V řešené lokalitě budou vybudovány 3 tůně, z toho 1 v BC5 a 2 v IP27. Tůně jsou navrženy v nivě s rovným terénem v místech zaústění melioračních hlavníků do Lučického potoka. Tůně mají rozměry ve dně 4 x 9 m, zabraná plocha bude 240 až 265 m 2. Plocha hladiny bude 150 m 2. Uvedené rozměry jsou maximální. Vzniknou výkopem zeminy v současném terénu a úpravou svahů do sklonu 1 : 3. Hloubka výkopu je uvedena ve výkresech č. 11 a musí být taková, aby hloubka vody v tůni uprostřed byla 1,0 m a současně aby dno tůně nebylo hlouběji než dno Lučického potoka v místě napojení odpadního kanálu od tůně. Tůně budou mít přirozený tvar evokující meandry potoka, tvar bude upřesněn při autorském dozoru. Výkopek bude z části (100 m 3 ) rozprostřen v okolí tůně a vysvahován, z části bude odvezen na skládku do 10 km. Rozprostření výkopku nesmí bránit přirozenému přítoku povrchové vody do tůní. Svahy tůní nebudou osévány travou, předpokládá se osídlení obnažené půdy travinami, bylinami a zejména rákosem. Zdrojem vody pro tůně bude podpovrchový odtok z melioračních hlavníků. Na hlavnících budou z tohoto důvodu osazena nová čela a úsek otevřeného koryta od čela až 0,2 m pod hladinu bude opevněn pohozem ze štěrku fr. 16/32 ve vrstvě tloušťky 100 mm. Vodohospodářské řešení je uvedeno v části Hydrotechnické výpočty. Zdroj vody je dostatečný pro daný účel. Kolísání hladiny v tůních během roku není na závadu, k vyschnutí tůní nemůže dojít vlivem přítoku podzemní vody z břehů tůně a při extrémních průtocích v Lučickém potoce. Výšku hladiny vody v tůni budou udržovat dřevěná hradítka tl. 40 mm, délky 0,68 m a šířky 0,12 m. Hradítka budou v místě odpadního koryta vsazena do štětové stěny z dřevěných štětovnic (fošen) š. 60 mm a délky 11,2 m, resp. 1,7 m. Délka štětové stěny bude 4,2 m. Uprostřed stěny bude zřízeno odpadní koryto šířky ve dně 0,6 m a výšky 0,5 m. Kóta dna koryta ve štětové stěně je navržena 0,3 m A.KTI Brno, 2009 Strana: 8

8 pod navrženou hladinu vody v tůni. Jedná se o dočasné, dřevěné zařízení s předpokládanou životností 10 až 20 let. Poté štětová stěna a hradítka shnijí, ale tůně už bude natolik zakolmatovaná a zarostlá vegetací, že to neovlivní ekologické poměry v tůni. Odpadní koryto bude zemní se šířkou ve dně 600 mm a sklonem břehů 1 : 5. Tento tvar je navržen z důvodu přejezdnosti koryta pro zemědělskou techniku. Ve vzdálenosti 2 m pod dřevěnými hradítky je navrženo opevnění koryta pohozem ze štěrku fr. 16/32 tloušťky vrstvy 100 mm. Zaústění odpadního koryta do potoka bude provedeno bez opevnění vzhledem k předpokládanému, zanedbatelnému průtoku. Souřadnice polohy hradítek jednotlivých tůní jsou následující: (JTSK v m) Y X Z Tůně , ,60 295,40 Tůně , ,08 297,16 Tůně , ,59 301,21 Lučický potok Lučický potok má v úseku vedoucím přes biocentrum BC 5 přírodní charakter, meandruje, tvoří přirozené tůně. Kapacita tohoto koryta je malá a zřejmě provede cca jednoletý průtok. V lesíku na hranici BC5 a IP27 je systém meandrů s nestabilními břehy a podemletými stromy. Levobřežní přítok Lučického potoka v úseku meandrů je zcela zanesen a koryto není vůbec zřetelné. Úprava toku není předmětem tohoto projektu. Projektant však doporučuje potok upravit v úseku meandrů, obnovit koryto na přítoku a na přítoku vybudovat retenční přehrážku pro zachycení splavenin z polí. Součástí projektu je vyčištění toku od spadlých a suchých stromů a keřů a naplaveného dřeva. Jeho rozsah se v současné době špatně určuje a v době realizace může být zcela jiný. Projektant stanovil rozsah vyčištění odhadem. V úseku od státní silnice k biocentru, tj. v interakčním prvku IP 27, má koryto Lučického potoka charakter melioračního odpadu, je opevněné a napřímené. V současné době je koryto poškozené, opevnění je stržené a na toku se vyskytují tůně a erozní kotle hluboké přes 1 m s naprosto nestabilními břehy. Úprava toku není předmětem tohoto projektu. Projektant však doporučuje provedení rekonstrukce nebo revitalizace toku v tomto úseku. A.KTI Brno, 2009 Strana: 9

9 e) způsob založení stavby s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Zakládání dřevin je popsáno v části C.1 d). Pro založení tůní se nestanoví zvláštní podmínky. Stavba neobsahuje stavební konstrukce, které by vyžadovaly zvláštní podmínky zakládání. Zemní val okolo každé z tůní musí být zřízen na ploše zbavené stávající travobylinné vegetace včetně kořenů. f) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Ohrožení stavby povrchovými vodami se považuje za přirozený vývoj biotopu. Stavba je navržena na výústním potrubí melioračních hlavníků a využívá podzemní vodu přitékající tímto potrubím. Drenážní voda protéká navrženou tůní a gravitačně odtéká do recipientu koryta Lučického potoka bez jakékoliv další úpravy. Vznik splaškových vod na stavbě se neuvažuje. g) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení V rámci projektové dokumentace byly zpracovány hydrotechnické výpočty, které ověřují navržený stav. h) požadavky na postup stavebních a montážních prací Stavba bude zahájena přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé dílčí práce. příprava staveniště pokosení ploch určených k výsadbě, k výstavbě tůní a k přístupu k tůním provedení zemních prací včetně skrývky nevhodné zeminy (kořenů) pod budoucími valy okolo tůní výstavba tůní provedení terénních úprav provedení výsadeb dřevin úřední kolaudace stavby likvidace zařízení staveniště předání stavby do užívání 1. rok následné péče 2. rok následné péče 3. rok následné péče Dodavatel stavby zajistí plynulost dopravy v okolí stavby. Zároveň označí potřebné omezení dopravy na silnici III/0481. A.KTI Brno, 2009 Strana: 10

10 i) napojení na stávající technickou infrastrukturu Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Proto není řešena. j) vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavba jako taková nenarušuje životní prostředí a má pozitivní vliv na ochranu ovzduší. Stavba je navržena jako opatření pro zlepšení životního prostředí, pro realizaci prvků ÚSES a pro zvýšení biodiverzity v dané lokalitě. Vlastní stavba, resp. opatření nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky; stavby se v okolí nevyskytují. Stavba bude mít pozitivní vliv na biodiverzitu krajiny. Po dobu výstavby dojde krátkodobě ke zvýšení hlučnosti a průjezdu nákladních vozidel po silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích v lokalitě. V případě realizace stavebních prací v průběhu suchého období, může se krátkodobě zvýšit prašnost. Toto bude minimalizováno kropením příjezdových komunikací. V případě deštivého počasí musí dodavatel stavby zabezpečit účinný a včasný úklid zpevněných povrchů silnic a místních komunikací. Ochrana stavby v tomto případě není požadována. Naopak účelem stavby je iniciace přirozených sukcesích pochodů, které povedou k vytvoření přírodě blízkého až přírodního biotopu. V prvních 3 letech budou individuálně chráněny výsadby dřevin. k) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba není vyjmenována mezi stavbami uvedenými ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. l) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření - povodně Zvláštní povodeň dle č. 64 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) se na staveništi nemůže vyskytnout, resp. její objem a rozsah nemůže dosáhnout hodnot přírodní povodně. - sesuvy půdy Stavba se nenachází v sesuvném území. Stavebně geologický i terénní průzkum vyloučili geomorfologické znaky sesuvů na staveništi. A.KTI Brno, 2009 Strana: 11

11 - radon - agresivní spodní voda - seizmicita - poddolování - ochranná a bezpečnostní pásma - hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby Výše uvedené vlivy se na staveništi nevyskytují nebo nemají jakýkoliv vliv na stavbu. m) dodržení obecných požadavků na výstavbu Na tuto stavbu se nevztahuje vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, ani žádná jiná specializovaná vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu. n) požadavky na vybavení Vzhledem k charakteru stavby není otázka požadavku na vybavení stavby relevantní. o) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Stavba, resp. opatření nebude užíváno ve smyslu průmyslového provozu. Stavba je navržena tak, aby byla organickou součástí přírody mokřadního ekosystému. Z tohoto pohledu je stavba pro užívání stejně bezpečná jako podmáčená louka s rákosím. Stavba jako taková nenarušuje životní prostředí a má pozitivní vliv na ochranu ovzduší. Stavba je navržena jako opatření pro zlepšení životního prostředí, pro realizaci prvků ÚSES a pro zvýšení biodiverzity v dané lokalitě. A.KTI Brno, 2009 Strana: 12

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. -

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Objekty : SO 01 REVITALIZACE ALEJE K.Ú. HEŘMANICE U ŽANDOVA SO 02 REVITALIZACE

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O.

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBSAH: Florstyl s.r.o.: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, září 2015 A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST...4 A.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU

ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 83-110 ISSN 1212-1460 ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU Adenophora

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Zadavatel: Zpracovatel:

Zadavatel: Zpracovatel: 1. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. 1 Charakteristika území a identifikační údaje 1-2 Identifikační údaje Vymezení řešeného území a zdůvodnění Stručná charakteristika území Údaje o použitých podkladech 1. 2 Přírodní

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: ÚSES/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním

Více

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 2 A.2.1 Předmět stavby... 2 A.2.2 Rozsah stavby... 3 A.2.3 Cíl projektu... 3 A.2.4 Historický vývoj sídla a

Více

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ

OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTICE, CHOTĚŠOV, NEMILKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: OBNOVA ALEJÍ, STROMOŘADÍ A NTERAKČNÍCH PRVKŮ V K.Ú. VELHARTCE, CHOTĚŠOV, NEMLKOV, DROUHAVEČ A HORY MATKY BOŽÍ Mgr. Vladimír

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les Návrh Plán péče o přírodní památku Hustířanský les na období (2013-2033) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1. Základní údaje

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE ZELENĚ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2. KALINOVO NÁBŘEŽÍ OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU ÚP ŠELEŠOVICE

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU ÚP ŠELEŠOVICE ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU ÚP ŠELEŠOVICE II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

U H L Í Ř S K Ý V R C H

U H L Í Ř S K Ý V R C H PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2009-2018 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU U H L Í Ř S K Ý V R C H Ing. Jiří Wimmer České Budějovice 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Případová studie I část území povodí Pustějovského potoka

Případová studie I část území povodí Pustějovského potoka Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume LII (2006), No.1, p. 31-44, ISSN 0474-8476 Hana KRETOVÁ *, Jana NOVÁKOVÁ ** MOŽNOSTI REVITALIZACE

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA

OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ VE VLAŠIMI III. ETAPA OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. TŮNĚ 4.1. PRŮVODNÍ ZPRAVA 4.2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ

Více