MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka Přítomni-členové rady: MUDr. B. Hanychová, Ing. J. Heller, MBA, T. Kalousek, Mgr. J. Matušek, Bc. O. Pecha, Ing. P. Sladkovský, Ing. J. Srb, Ing. J. Vokál Přizvaní k jednání: Zapisovatelka: Ing. P. Fišer, tajemník ÚMČ H. Bursíková Ing. Vladislava Hujová, starostka, pověřuje spolupodepsáním zápisu ze schůze Rady městské části Ing. Pavla Sladkovského, zástupce starosty Schválení zápisu z 10. schůze Rady městské části, konané dne Rada městské části s c h v a l u j e uvedený zápis Schválení programu 11. schůze Rady městské části, konané dne Rada městské části s c h v a l u j e navržený a upravený program jednání 1

2 I. Materiály Rady městské části k projednání 1. Protokol z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada, U zásobní zahrady 8, Praha 3 Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části USNESENÍ Rady městské části č Žádost o záštitu nad setkáním lékařů na Praze 3 Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Žádost o záštitu nad koncertem sborového studia Zvoneček Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě S 503 / 05 ( ) s firmou KONE, a.s. Lužná 716 / 2, Praha 6 na servis výtahů USNESENÍ Rady městské části č Uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č ze dne o havarijním pojištění vozidel PARTNER H59 USNESENÍ Rady městské části č

3 6. Schválení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby USNESENÍ Rady městské části č Návrh kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č v k. ú. Žižkov, vlastníku domu č.p na pozemku parc.č v k.ú. Žižkov, vedeného v katastru nemovitostí na LV č USNESENÍ Rady městské části č Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 1700/17, Praha USNESENÍ Rady městské části č Změna limitu mzdových prostředků na rok 2012 USNESENÍ Rady městské části č Žádost o svěření pozemku parc.č k.ú. Žižkov, zastavěného dvěma stavbami vjezdů a výjezdů z podzemních garáží, které jsou v majetku Městské části Praha 3 USNESENÍ Rady městské části č

4 11. Žádost o odejmutí svěření 5 kusů ocelových stožárů veřejného osvětlení z nově doplněného veřejného osvětlení na novém chodníku pro pěší, nacházejícího se na pozemku parc.č.2931/149 v k.ú. Žižkov USNESENÍ Rady městské části č Žádost o odejmutí svěření stavby přechodu pro chodce, včetně dopravního značení, a chodníku pro vstup na dětské hřiště v ulici Na Balkáně v Praze 3 na pozemcích, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, a to parc.č. 2182/1 a 2258 v k.ú. Žižkov USNESENÍ Rady městské části č Žádost o odejmutí svěření pozemku parc.č. 63 v k.ú. Hrdlořezy USNESENÍ Rady městské části č Žádost o odejmutí svěření pozemků parc.č. 175/3, 1659/1, 1659/3, 2183/164, 2214/7, 2214/8, 2214/9, 2214/10, 2639/110, 2892/2, 2896/8, 2927/2, 2930/1, 2930/26, 2930/42, 2930/58, 2930/59, 3008/1, 3016/5, 3065/11, 3065/19, 3065/40, 3081/1, 3081/3, 3961/5, 3961/8, 3962/3, 3963/4, 3985, 4277/27, 4278/3, 4330/5, 4332/1 a 4355/3 v k.ú. Žižkov Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen USNESENÍ Rady městské části č

5 15. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 1870/22, 774, 964/1, 1870/7, 1870/10, 1896/32, 1896/31, 1780/1, 1896/14, vše v k. ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce Optické trasy FIBER Network, Praha 3, Žižkov, ve prospěch společnosti FIBER Network s.r.o., IČ materiál byl stažen z jednání 16. Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3 Předkladatel: T. Kalousek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Pronájem garážového stání č. 20, Pod Lipami 33A/2561A, Praha 3 Předkladatel: T. Kalousek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Uzavření Smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů č.41/2012 s Českou republikou Ministerstvem obrany Předkladatel: Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2012 Předkladatel: Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č

6 20. Nákup mobilního kamerového systému pro vyhledávání vozidel RoadCon Mobile pro potřeby OŘ Praha 3 Městské policie Praha Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části USNESENÍ Rady městské části č Přijetí účelově určeného daru od společnosti Pražské služby a.s. Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Vyřazení uchazeče z konkurzu na ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Smlouva o užívání informačního systému Beck-online, právního a informačního systému USNESENÍ Rady městské části č Úprava rozpočtu roku 2012 USNESENÍ Rady městské části č

7 25. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 Předkladatel: T. Kalousek, zástupce starosty Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel USNESENÍ Rady městské části č Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace, Oznámení změn, Dohoda o plné moci pro přístup k účtu prostřednictvím programového vybavení služby Multicash USNESENÍ Rady městské části č Dohoda o narovnání se společností SDI, s.r.o. Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi USNESENÍ Rady městské části č Mimořádné odměny ředitelům kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3 Předkladatel: Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Odměny vedoucím odborů Úřadu městské části USNESENÍ Rady městské části č

8 30. Dopis ředitelce Odboru územního plánu Ing. Jitce Cvetlerové vycházející z právního posudku JUDr. Františka Veselého ze dne Předkladatel: T. Kalousek, zástupce starosty Hlasování: 6 pro (MUDr. Hanychová, Mgr. Matušek, T. Kalousek, Ing. Sladkovský, Ing. Srb, Bc. Pecha), 2 proti (Ing. Hujová, Ing. Vokál), 1 se zdržel (Ing. Heller) Ing. V. Hujová, starostka informovala, že dopis, který odeslala na MHMP, odeslala z titulu funkce starostky a statutárního orgánu zodpovědného za možné vzniklé škody MČ Praha 3 hrozící z důvodu arbitráže vůči ČR, která by významně mohla zasáhnout rozpočet MČ Praha 3. Smyslem dopisu nebyla negace platných usnesení Rady MČ P3 k územnímu plánu, ale informace o tom, že zástupce starosty T. Kalousek dle právního posouzení nerespektoval zákon 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a svévolně odeslal dopis na MHMP. V návrhu usnesení zástupce starosty T. Kalouska nejsou přiložena žádná právní stanoviska, jde o jeho subjektivní konstatování. Bc. O. Pecha, člen rady konstatoval, že dle jeho názoru domněnka paní starostky o hrozící újmě MČ Praha 3 se jeví z povahy projednání tohoto bodu v jednání RMČ jako nedůvodná a nepodložená. USNESENÍ Rady městské části č Materiály Rady městské části k informaci: - Zpráva o projektu Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Protože již další náměty ani připomínky nebyly, ukončila starostka Ing. Vladislava Hujová jednání Rady městské části v 17:10hodin. Ing. Pavel S l a d k o v s k ý zástupce starosty městské části Ing. Vladislava H u j o v á starostka městské části 8

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Z á p i s. z 9. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 4. října 2011. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 9. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 4. října 2011. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 9. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 4. října 2011 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Z á p i s. z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 6. prosince 2011. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 6. prosince 2011. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha konaného dne 6. prosince 2011 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 212/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 25.03.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4330/2 a 4330/5,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více