Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní vnitřní normou Univerzity Palackého v Olomouci. Stanoví základní zásady organizace a řízení a rozdělení kompetencí a odpovědnosti v hierarchických vazbách platných pro Univerzitu Palackého v Olomouci, ve své zvláštní části stanovuje organizační a cí strukturu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. prorektorka UP pro vnitřní organizaci Platnost: dnem 30. května 2012 Účinnost: dnem 1. června 2012 Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM vedoucí zaměstnanci CVT K V PS VTP ASC vedoucí zaměstnanci EO R PMO R ORV PTO OVZ OPDV OPOP, OK, Archivu Právní oddělení Oddělení interního auditu a kontroly Oddělení organizace a řízení UP.

2 2 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Část první Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační řád ) je základní vnitřní normou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP ). Všechny ostatní organizační vnitřní normy z Organizačního řádu vycházejí a musí s ním být v souladu. 2. Organizační řád ve své obecné části stanovuje základní zásady organizace a řízení a rozdělení kompetencí a odpovědnosti v hierarchických vazbách platné pro celou UP. Dále určuje úkoly a vzájemné hierarchické vztahy jednotlivých vedoucích zaměstnanců, rozsah jejich pravomocí, povinností a odpovědnosti. 3. Organizační řád ve své zvláštní části stanovuje organizační a řídicí strukturu Rektorátu UP včetně vymezení rozhraní na univerzitní zařízení UP (dále jen univerzitní zařízení ). Součást Organizačního řádu tvoří Přílohy. Přílohou Organizačního řádu je zejména (I) Organizační schéma rektorátu včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením a (II) Postavení a působnost jednotlivých organizačních útvarů Rektorátu UP. 4. Základní organizační struktura UP je vymezena Statutem Univerzity Palackého v Olomouci (dále též Statut UP ). 5. Vnitřní organizační a řídicí struktura fakult je vymezena v statutech a organizačních řádech fakult. Vnitřní organizační a řídicí struktura univerzitních zařízení je vymezena ve statutech a organizačních řádech univerzitních zařízení. Statut a organizační řád fakulty vydává děkan. Statut a organizační řád univerzitního zařízení vydává rektor. 6. Zaměstnanci UP jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci za účelem naplňování poslání a činnosti UP stanovených Statutem UP. Část druhá Obecná část Hlava I. Vymezení základních zásad řízení a komunikace v rámci UP Článek 1 Způsoby řízení UP 1. V rámci UP je uplatňováno řízení strategické, přímé (liniové), metodické a projektové: a. Strategické řízení je formou řízení organizace jako celku. Strategické řízení spočívá v tvorbě rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro vývoj celé organizace v dlouhodobém časovém horizontu a jejichž uskutečněním organizace jako celek získává v oblasti svého působení komparativní výhodu, a naplňování těchto rozvojových záměrů všemi zaměstnanci organizace b. Přímé řízení je pravomoc vedoucího zaměstnance stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům úkoly a organizovat, kontrolovat a hodnotit jejich práci. Přímé řízení zahrnuje veškeré řídicí aktivity, odpovědnost a pravomoc jak v oblasti personální, tak v oblasti odborné působnosti. Každý organizační útvar je přímo řízen jediným odpovědným vedoucím, který odpovídá svému nadřízenému za jeho řádný chod v rámci obecně závazných právních předpisů, Statutu vnitřních předpisů a norem UP a uložených úkolů. c. Metodické řízení stanovuje pracovní postupy a pravidla pro výkon činností a umožňuje tak címu subjektu ovlivnit rozhodnutí řízeného objektu. Tento způsob řízení nemá charakter příkazu, zajišťuje jednotu v rozhodování a jednání u stejných funkcí na nižší úrovni řízení. Vztah nadřízenosti a podřízenosti existuje pouze v rovině metodické, nikoliv výkonné. Útvary rektorátu vykonávají metodické řízení odborných činností v rámci své působnosti na celouniverzitní úrovni. Útvar formuluje postup, neodpovídá však za konkrétní výkon této činnosti na pracovišti, ale za správnost jím stanovených postupů, za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, za kontrolu výkonu metodicky řízené činnosti na pracovištích UP se stanoveným postupem a za kontrolu, zda tyto stanovené postupy jsou postačující a účinné. d. Projektové řízení je formou řízení nepřímo podřízených zaměstnanců, kteří jsou určeni pro

3 3 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN plnění úkolů na konkrétním projektu. Projektové řízení vyplývá z povahy jednotlivých projektů, je časově ohraničené (po dobu projektu) a nemusí odpovídat organizační struktuře dané Přílohou (I) tohoto Organizačního řádu. 2. Kompetenční spory na stejné horizontální úrovni řeší nejbližší společný nadřízený. Článek 2 Způsoby komunikace v rámci UP 1. Významným prostředkem komunikace mezi zaměstnanci a jednotlivými stupni vedení jsou pravidelné porady a operativní porady svolané vedoucím zaměstnancem k určitému tématu. 2. Z průběhu porad musí být pořízen zápis (zpravidla v elektronické formě). Konstitutivní částí zápisu jsou úkoly z porady včetně vymezení termínů a odpovědnosti konkrétních zaměstnanců. U každého úkolu je v zápise z porady uveden jeho status (nový úkol, úkol v řešení, splněný úkol). Splněné úkoly jsou z následujících zápisů vyřazeny. 3. Zápis z porady je schvalován všemi účastníky porady metodou per rollam. Pokud nejsou k zápisu vzneseny ve stanoveném termínu připomínky, je považován za schválený. Zápis je následně zveřejněn na intranetu UP. Schválením metodou per rollam dávají schvalující najevo, že stanoveným úkolům rozumí a mají k dispozici dostatečné zdroje (časové, materiální) pro jejich splnění ve stanoveném termínu. Hlava II. Vymezení činností UP a jejich rozdělení mezi organizační jednotky UP Článek 3 Vymezení činností UP 1. Hlavními činnostmi na UP jsou: a. vzdělávací činnost, b. tvůrčí činnost spočívající ve výzkumu a vývoji a dále v umělecké a další činnosti. 2. Dalšími činnostmi jsou činnosti, které souvisí zejména a. se studenty, b. se zaměstnanci, c. s majetkem, d. s finančními prostředky, e. se službami. Článek 4 Rozdělení hlavních činností mezi organizační jednotky UP 1. Hlavní činnosti podle čl. 3 odst. 1 zajišťují fakulty. 2. Hlavní činnosti jsou realizovány v souladu s právními předpisy, rozhodnutím samosprávných orgánů fakult a UP a vnitřními předpisy a normami UP. 3. Fakulty poskytují informace o své činnosti v rozsahu, formě a termínech stanovených rozhodnutími samosprávných orgánů UP podle právních předpisů, vnitřních předpisů a norem UP. Článek 5 Rozdělení dalších činností mezi organizační jednotky UP 1. Další činnosti podle čl. 3 odst. 2 zajišťují na úrovni UP Rektorát UP a příslušná univerzitní zařízení a na úrovni fakult děkanáty a příslušná fakultní pracoviště. 2. Dalšími činnostmi jsou zejména činnosti administrativní, hospodářsko-správní a provozní, které plynou z hlavního poslání UP ve smyslu zákona o vysokých školách a Statutu UP a jsou nezbytné pro jeho plnění a řádný chod UP. 3. Další činnosti se člení do následujících oblastí: a. administrace studijních a pedagogických záležitostí, b. administrace vědy a výzkumu, c. oblast organizace a řízení, d. oblast rozvoje, e. oblast lidských zdrojů a ochrany osobních údajů, f. oblast financování, g. oblast správy majetku, h. oblast investic, i. oblast provozních záležitostí, j. oblast právních záležitostí, k. oblast kontrolní, l. oblast vnitřních a vnějších vztahů, m. oblasti vyplývající obligatorně ze zákona o vysokých školách a dalších obecně závazných právních předpisů (archiv, spisová služba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, civilní obrana a další), n. oblast služeb (služby informačních technologií, audiovizuální služby, knihovní služby, nakladatelské a vydavatelské služby, ubytovací a stravovací služby a další). 4. K zajištění dalších činností jsou rektorem, děkany fakult a kvestorem vydávány vnitřní předpisy a normy. Článek 6 Vymezení pravidel komunikace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními orgány státní správy 1. Vedoucí zaměstnanci UP jednají jménem UP s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními orgány státní správy na těchto úrovních: a. rektor na všech úrovních, b. prorektoři, děkani a kvestor až do úrovně náměstků,

4 4 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN c. proděkani, tajemníci fakult, kancléř, vedoucí odborů a oddělení rektorátu a vedoucí zaměstnanci fakult a univerzitních zařízení až do úrovně ředitelů odborů. 2. Rektor může pověřit děkany jednat v určených rezortech až do úrovně ministra. 3. O výsledcích jednání jsou vedoucí zaměstnanci UP povinni neprodleně informovat svého přímého nadřízeného. Hlava III. Řídicí struktura UP Článek 7 Základní pravidla řízení UP 1. Rektor přímo děkany, prorektory, kvestora a kancléře, jakož i další funkční místa na rektorátu, jejichž specifikace je uvedena v Organizačním řádu. 2. Prorektoři přímo úseky prorektorů v činnostech určených Organizačním řádem a Pověřením rektora, vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem a Pověřením rektora, a metodicky proděkany v odpovídajících oblastech. 3. Kvestor přímo jemu podléhající útvary v činnostech určených Organizačním řádem, případně vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem, a metodicky tajemníky fakult. 4. Kancléř přímo jemu podléhající útvary v činnostech určených Organizačním řádem, případně vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem. 5. Děkan přímo proděkany příslušné fakulty, tajemníka fakulty, jakož i další funkční místa na fakultě, jejichž specifikace je uvedena v organizačním řádu fakulty. Děkan může svým rozhodnutím přenést přímé řízení fakultních pracovišť na proděkany nebo tajemníka; pověření má charakter vnitřní normy fakulty. 6. Vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení přímo příslušná univerzitní zařízení; organizaci a řídicí vztahy určují organizační řády těchto zařízení. 7. Vedoucí zaměstnanci pracovišť Rektorátu UP přímo příslušná pracoviště Rektorátu případně metodicky zaměstnance fakult a univerzitních zařízení, stanoví-li tak Organizační řád rektorátu. 8. Rektor, prorektoři a kvestor ve spolupráci s děkany strategicky UP jako celek. Článek 8 Vedoucí zaměstnanci 1. Vedoucími zaměstnanci jsou ti zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením útvaru na jakékoliv organizační úrovni, jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. 2. Každý vedoucí útvaru rozhoduje samostatně ve všech záležitostech týkajících se působnosti útvaru, pokud tyto pravomoci nedelegoval na podřízené zaměstnance nebo pokud si rozhodnutí dané problematiky nevyhradil jeho nadřízený. 3. Každý vedoucí útvaru odpovídá za řádný chod svěřeného útvaru a plnění povinností stanovených svěřenému útvaru Organizačním řádem. Článek 9 Delegovaná pravomoc 1. Vedoucí kteréhokoliv útvaru může delegovat část své pravomoci na své podřízené. Odpovědnosti vedoucího zaměstnance se tím nemění. 2. Výjimku tvoří pravomoci stanovené přímo zákonem o vysokých školách a pravomoci související s návrhy na přiznání a změnu mzdy, osobního příplatku, příp. dalších složek mzdy a odměn. 3. Delegace pravomoci na podřízeného zaměstnance musí být provedena formou písemného pověření a nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy a normami UP. 4. Písemné pověření musí obsahovat minimálně vymezení rozsahu a délky trvání delegované pravomoci a musí být dáno na vědomí nadřízenému a Odboru personalistiky a mezd. 5. Nadřízený vedoucího může s delegací pravomoci vyjádřit v přiměřené lhůtě nesouhlas. Rozhodnutí učiněná zaměstnancem, na kterého byla delegována část pravomoci vedoucího, jsou v takovém případě považována za neúčinná od počátku. 6. Zaměstnanec, na kterého byla delegována část pravomoci vedoucího, jedná samostatně s vlastní odpovědností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím. Článek 10 Zastupování vedoucího 1. Vedoucího zastupuje v době jeho nepřítomnosti v určeném rozsahu působnosti jeho zástupce. Zástupcem je zaměstnanec útvaru písemně pověřený vedoucím. 2. Písemné pověření musí obsahovat minimálně vymezení rozsahu a délky trvání zastupování a musí být dáno na vědomí nadřízenému a Odboru personalistiky a mezd. 3. Nadřízený vedoucího může se zastupováním vyjádřit v přiměřené lhůtě nesouhlas, nejde-li o zastupování děkana proděkanem. Rozhodnutí učiněná zástupcem jsou v takovém případě považována za neúčinná od počátku. V případě vyslovení nesouhlasu nadřízený současně určí, kdo bude vedoucího zastupovat. 4. Rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo zástupce odložit do návratu zastupovaného, pokud to povaha problému dovoluje a nebude tímto jednáním způsobena škoda.

5 5 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN 5. Rozsah působnosti zástupce nemůže zahrnovat pravomoci související s návrhy na přiznání a změnu mzdy, osobního příplatku, příp. dalších složek mzdy a odměn. 6. Zástupce i zastupovaný se navzájem informují o průběhu a stavu hlavních nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech. Část třetí Zvláštní část Hlava I. Organizace a řízení Rektorátu UP a univerzitních zařízení Článek 11 Poslání a činnost Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. Rektorát UP je hospodářsko-správním střediskem UP. 2. Univerzitní zařízení jsou poskytovateli administrativních a podpůrných služeb pro rektorát, fakulty, zaměstnance a studenty UP. 3. Posláním Rektorátu UP a univerzitních zařízení je vytvářet podmínky pro naplňování poslání a činnosti tedy pro šíření vzdělanosti, pěstování nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby a péči o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti cestou vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Článek 12 Organizační struktura Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. Vnitřní organizace Rektorátu UP je představována: a. Stálou organizační strukturou Rektorátu UP danou Přílohou (I) tohoto Organizačního řádu, jejímiž prvky jsou jednotlivé útvary rektorátu, mezi nimiž existují vertikální vazby podřízenosti a nadřízenosti a horizontální vazby vzájemné spolupráce, a jednotlivá univerzitní zařízení b. Dočasnými (projektovými) organizačními strukturami vytvářenými podle aktuálních potřeb pro řešení komplexních problémů, při nichž je účelné soustředit řešitele do pracovních týmů a tomu přizpůsobit vazby mezi jejich členy. Dočasné (projektové) organizační struktury nenahrazují stálou organizační strukturu, pouze ji dočasně doplňují. 2. Stálou organizační strukturu Rektorátu UP tvoří útvary, kterými jsou úseky, odbory, oddělení a referáty: a. Úsek je organizační útvar na vyšším stupni řízení. Zřizuje se v zájmu komplexního řízení uceleného souboru činností téhož charakteru. Úsek se může dále členit na odbory, oddělení a referáty. Vedoucí jednotlivých úseků (prorektoři, kvestor, kancléř) jsou za svoji činnost odpovědni rektorovi. b. Odbor je základní organizační útvar, který plní větší rozsah souvisejících odborných činností. Odbor se člení na oddělení a referáty. Vedoucí odboru je za svoji činnost odpovědný vedoucímu úseku. c. Oddělení je organizační útvar, který zajišťuje ucelenou agendu. Oddělení se může členit na referáty. Oddělení může být podřízeno vedoucímu odboru či vedoucímu úseku. Vedoucí oddělení je za svoji činnost odpovědný vedoucímu odboru či vedoucímu úseku, kterému je přímo podřízen. d. Referát je nejnižší organizační útvar pro ucelenou agendu. Referát může být podřízen vedoucímu kteréhokoliv výše uvedeného organizačního útvaru. 3. Vnitřní organizace univerzitních zařízení je dána organizačními řády univerzitních zařízení, pro které se přiměřeně použijí ustanovení čl. 12 odstavce 2. Článek 13 Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. V rámci Rektorátu UP podléhají v souladu se zákoníkem práce, zákonem o vysokých školách a zákonem o finanční kontrole jmenování a odvolání tito vedoucí zaměstnanci: a. rektor, b. prorektoři, c. kvestor, d. vedoucí Oddělení interního auditu. 2. Nad rámec výše uvedeného mohou být v rámci Rektorátu UP a univerzitních zařízení v souladu se zákoníkem práce odvoláni tito vedoucí zaměstnanci: a. kancléř, b. vedoucí všech odborů rektorátu, c. vedoucí oddělení rektorátu a vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení za podmínky, že jim je podřízen další vedoucí zaměstnanec. 3. Možnost odvolání z pracovního místa dle odst. 2 musí být s vedoucím zaměstnancem písemně dohodnuta. Zároveň musí být dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může místa vzdát. 4. Prorektory, kvestora a vedoucího Oddělení interního auditu jmenuje a odvolává rektor. Vedoucí zaměstnance dle odst. 2 odvolává rektor. 5. Pracovní místa podle odstavce 1 písmena c. a d. a podle odstavce 2 jsou vždy obsazována na základě výběrového řízení. 6. U všech vedoucích zaměstnanců dochází k protokolárnímu předávání funkce. Protokol o předání funkce schvaluje nejbližší nadřízený. Protokol o předání funkce musí obsahovat zejména:

6 6 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN a. údaje o předávané funkci (na základě čeho se funkce předává, k jakému datu, přesný název funkce), b. osobní údaje o předávajícím a přejímajícím, c. přehled o předávaném útvaru (organizační struktura, prostorové rozmístění, aktuální inventurní soupis včetně seznamu operativní evidence drobného majetku), d. záznam o činnosti, současný přehled o plnění úkolů, rozpracované záležitosti, výhled na příští období apod., e. souhrnnou charakteristiku předávaných agend, f. seznam spisového materiálu a dokladů útvaru, g. záznam o stavu hospodaření, h. důležitá upozornění (záležitosti, které mají nebo mohou mít problémový charakter), i. seznam předávané dokumentace, j. datum vyhotovení protokolu, podpis předávajícího, přejímajícího a nadřízeného vedoucího. 7. Předávací (přejímací) protokol musí být zpracován, podepsán a předán předávajícím zaměstnancem nejpozději do 14 dnů od data vzniku důvodu k jeho vypracování, nestanoví-li rektor jinak. 8. Nastane-li taková situace, že zaměstnanec, který přejímá funkci, nedostane z vážného důvodu od svého předchůdce předávací protokol, je povinen vyhotovit přejímací protokol sám. Uvede v něm všechny důležité náležitosti v takovém stavu, v jakém je zjistil ke dni převzetí funkce. 9. Předávací (přejímací) protokol se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží předávající, přejímající a Odbor personalistiky a mezd. Hlava II. Působnost útvarů Rektorátu UP Článek 14 Zásady pro stanovení působnosti útvarů Rektorátu UP 1. Základem působnosti útvaru je funkce, pro kterou byl zřízen. V Organizačním řádu je působnost odborného útvaru stanovena: a. obecnou působností, která je společná pro všechny útvary, b. odbornou působností, která je u každého útvaru uvedena samostatně formou přiřazení odborných činností, c. činnostmi souvisejícími s vnitřním chodem útvaru, které jsou stanoveny pro všechny útvary společně, d. činnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů a norem UP. Článek 15 Obecná působnost 1. Obecná působnost útvaru představuje činnosti společné pro všechny útvary. Každý útvar: a. stanovuje koncepci činností vykonávaných v rámci své odborné působnosti, b. navrhuje v rámci své odborné působnosti organizační normy k zajištění jednotného výkonu odborných činností UP včetně jejich výkladu, změn a kontroly jejich dodržování, c. vyjadřuje se k organizačním normám, písemnostem a dokumentaci zasahujícím do působnosti útvaru, d. spolupracuje s ostatními útvary, e. provádí interní konzultační a poradenskou činnost v oblasti své odbornosti, f. poskytuje ostatním útvarům informace a podklady, které potřebují k výkonu své činnosti, a odpovídá za jejich správnost a úplnost, g. eviduje a archivuje zpracovávanou dokumentaci a písemnosti, h. připravuje ve své oblasti působnosti situační zprávy, rozbory a statistiky pro potřeby UP a orgánů státní správy a samosprávy, i. připravuje ve své oblasti působnosti podklady pro vnitřní a vnější kontrolní orgány a poskytuje součinnost při provádění kontrol, j. spolupracuje ve své oblasti působnosti s orgány státní správy a samosprávy. Článek 16 Odborná působnost 1. Odborná působnost útvaru představuje soubor odborných činností, které je útvar povinen podle tohoto Organizačního řádu vykonávat. Zároveň je útvar povinen vykonávat i takové práce a činnosti, které nejsou v Organizačním řádu jmenovitě uvedeny, ale řádné plnění předepsaných odborných činností podmiňují. 2. Odborné činnosti jsou přiřazeny jednotlivým útvarům tak, aby zahrnovaly ucelenou agendu. 3. Odborné činnosti útvarů Rektorátu UP jsou uvedeny v Příloze (II) tohoto Organizačního řádu. Článek 17 Činnosti související s vnitřním chodem útvaru 1. V každém útvaru jsou vykonávány činnosti, které nejsou součástí jeho odborné ani obecné působnosti, ale slouží pouze k zajištění vnitřního chodu útvaru. 2. Za zajištění výkonu těchto činností je odpovědný vedoucí příslušného útvaru. 3. Činnosti související s vnitřním chodem útvaru zahrnují zejména činnosti: a. provádí sekretářské služby v rozsahu stanoveném vedoucím útvaru a spisovým řádem,

7 7 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN b. vypracovává plán práce útvaru a sleduje jeho plnění, c. vyřizuje agendu personálních záležitostí, d. vyřizuje agendu spojenou s odměňováním a sankcionováním zaměstnanců, e. vyhotovuje objednací doklady na majetek, opravy, práce a služby pro vlastní útvar, f. zajišťuje provádění inventarizace a údržbu veškerého svěřeného majetku, g. vyřizuje agendu spojenou s pracovními cestami, h. provádí opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rámci útvaru včetně kontroly dodržování příslušných předpisů. Část čtvrtá Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení Článek 18 Závaznost Organizačního řádu 1. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance UP. 2. Vedoucí zaměstnanci UP jsou povinni seznámit s Organizačním řádem své podřízené a zajistit jeho dodržování. Článek 19 Změny Organizačního řádu 1. Návrhy na změny a doplňky k Organizačnímu řádu musí být předkládány písemně Právnímu oddělení. 2. Změny Organizačního řádu předkládá Referát organizace a řízení ve spolupráci s Právním oddělením cestou prorektora odpovědného za vnitřní organizaci rektorovi. Článek 20 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Organizační řád č. B1-07/3 ze dne 7. března Článek 21 Účinnost Tento řád nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a předsedou AS UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce tj. druhým dnem od nabytí platnosti. Přílohy (I) Organizační struktura Rektorátu UP včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením UP (II) Postavení a působnost jednotlivých organizačních útvarů Rektorátu UP Schváleno Akademickým senátem UP dne V Olomouci dne 30. května 2012 Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., v. r. Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r. předseda AS UP rektor UP

8 8 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN (I) Organizační struktura Rektorátu UP včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením UP Řízení univerzitních zařízení Rektor Kvestor Prorektor pro studijní záležitosti Prorektor pro vědu, výzkum a inovace Prorektor pro informační a komunikační technologie Prorektor pro vnější vztahy Ředitelka SKM Ředitel CPSSP Ředitelka Projektového servisu Ředitel CVT Ředitelka Konfuciovy akademie Vedoucí ASC Ředitel VTP a PI Ředitelka KUP Ředitelka VUP Rektorát RUP Rektorát 90 Kancelář Správní rady UP Kancelář Akademického senátu UP Úsek rektora Úsek kancléře Úsek kvestora Úseky prorektorů Úsek vnějších vztahů Úsek pro informační a komunikační technologie Úsek pro organizaci a řízení Úsek pro studium a vzdělávání Úsek pro vědu, výzkum a inovace

9 9 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Kancelář Správní rady UP Kancelář Správní rady UP Předseda SR UP Tajemník správní rady UP Kancelář Akademického senátu UP Kancelář Akademického senátu UP Předseda AS UP Samostatný referent Kanceláře AS UP

10 10 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek rektora Úsek rektora Rektor 9100 Prorektor pro komunikaci a další vzdělávání Oddělení interního auditu 9120 Vedoucí odděleni interního auditu Interní auditor Oddělení kontroly Vedoucí oddělení kontroly Kontrolor Referát podpory strategie UP Referent podpory strategie

11 11 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek kancléře Rektor Úsek kancléře Sekretariát rektora Kancléř Asistentka rektora Asistentka rektora Právní oddělení 9180 Vedoucí právního oddělení Právník Úvazek: 0,50 Právník Právník Právník Referent právního oddělení Právník ref erent v y máhání pohledáv ek Referát bezpečnosti 9130 Referent civilní obrany Úvazek: 0,20 Referent BOZP a PO Podatelna 9160 Odborný pracovník spisové služby Ad m i n i str ati v n ě-sp rávní pracovník Programátor

12 12 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Ad m i n i str ati v n ě-sp rávní pracovník Programátor analytik Úvazek: 0,80 Archiv UP 9170 Ředitel archivu Pracovník archivních fondů Pracovník archivních fondů Referát konferenčních služeb 9150 Referent konferenčních služeb Referent konferenčních služeb

13 13 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek kvestora Rektor Úsek kvestora 9200 Kvestor Sekretariát kvestora Asistent kvestora Odbor ekonomický 9240 Vedoucí ekonomického odboru Oddělení finanční a investiční účtárny 9241 Vedoucí finanční a investiční účtárny + metodik Samostatný odborný účetní + referent inventarizace Samostatný odborný účetní + referent inventarizace Samostatný odborný účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní + metodik Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní

14 14 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Oddělení rozpočtu a daní 9242 Vedoucí oddělení rozpočtu a daní Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Pokladna UP 9244 Pokladní Pokladní Oddělení veřejných zakázek 9111 Vedoucí oddělení veřejných zakázek Referent oddělení veřejných zakázek Metodik veřejných zakázek Metodik veřejných zakázek Odbor personalistiky a mezd 9230 Vedoucí odboru PaM + metodik Oddělení mezd Vedoucí oddělení mezd Mzdová účetní

15 15 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Mzdová účetní Oddělení personalistiky Vedoucí oddělení personalistiky Referát personální Personální referent Referát péče o zaměstnance a zaměstnávání cizinců Referent vzdělávání pracovníků a péče o zaměstnance Odbor provozně-techn ický 9250 Referát energetiky a spojů Vedoucí odboru provozně-technického 9251 Hlavní energetik Oddělení rozvoje a výstavby UP 9450 Vedoucí oddělení rozvoje a výstavby UP As i sten tk a Referent generelu Vedoucí technik přípravy staveb Technik realizace staveb Technik realizace staveb Oddělení autoprovozu 9255 V d í dděl í

16 16 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Oddělení autoprovozu 9255 Vedoucí oddělení autoprovozu Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Oddělení správy a údržby budov RUP a FF 9257 Vedoucí oddělení správy a údržby budov RUP a FF Telefonista Zámečník-provozní Truhlář, stolař Instalatér Uklízečka kanceláří Uklízečka kanceláří Uklízečka kanceláří Referent správy budov Stavební Údržbář údržbář budov Oddělení Sportovní hala a loděnice 9253 Vedoucí oddělení sportovní hala a loděnice Ekonom Samostatný údržbář budov

17 17 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Samostatný údržbář budov Samostatný údržbář budov Provozní elektromechanik Provozní elektromechanik Vrátný 4 x Uklízečka vzděl. zař. 4 x

18 18 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro vnější vztahy Rektor Úsek pro vnější vztahy 9340 Prorektor pro vnější vztahy Oddělení mezinárodních vztahů 9360 Vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Vedoucí referent pro zahr. styky programy EU, programy MŠMT Vedoucí referent pro zahr. styky studentská poradkyně Vedoucí referent pro zahr. styky studentská poradkyně Vedoucí referent pro zahr. styky referentka Referent pro zahraniční styky administrativní asistentka Referátt tuzemských a regionálních vztahů Referent tuzemských a regionálních vztahů Oddělení komunikace 9350 Vedoucí oddělení komunikace Tiskový mluvčí UP Referát vztahů s uchazeči a absolventy Referent vztahů s uchazeči a absolventy Redakce webových stránek 9352 Vedoucí redaktor www stránek

19 19 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN stránek 9352 Vedoucí redaktor www stránek Systémový programátor analytik webmaster, multimediální projekty, programátor Webmaster+grafik grafička, webdesignérka Redakční rada ŽUP Redakce médií UP 9351 Vedoucí redaktor Redaktor Redakce informačních a propagačních materiálů 9353 Samostatný odborný redaktor Redaktor Referát audiovizuálních služeb 9354 Vedoucí odborný pracovník AV služeb - vedoucí pracoviště Odborný prac. AV pracoviště režie, kameraman, lektor AV a MM Technik AV zařízení technik, zvukař

20 20 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro informační a komunikační technologie Rektor Úsek pro informační a komunikační technologie 9330 Prorektor pro informační a komunikační technologie Asistent prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Úsek pro organizaci a řízení Rektor Úsek pro organizaci a řízení 9403 Prorektor pro organizaci a řízení Asistent prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů Vedoucí oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů Referát organizace a řízení 9490 Metodik pro organizaci a řízení Referát vnitřních norem Referent vnitřních norem Úvazek: 0,80 Referát nostrifikací Referent nostrifikací Úvazek: 0,40

21 21 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro studium a vzdělávání Rektor Úsek pro studium a vzdělávání 9401 Prorektor pro studijní záležitosti As i sten t prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Oddělení pro studium 9410 Vedoucí studijního oddělení UP As i sten tk a Referát studijních záležitostí Referent pro studijní záležitosti Referát akreditací Referent akreditací Referát poplatků spojených se studiem Referent pro poplatky spojené se studiem Referát sociálních záležitostí studentů Referent pro sociální záležitosti studentů Referát matriky a informační a technické podpory Referent matriky

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-15/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je hlavní normou

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Rozhodnutí rektora č. 15R/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Článek 1 Základní údaje

Rozhodnutí rektora č. 15R/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Článek 1 Základní údaje rektor Plzeň 19. března 2015 ZCU 007532/2015 Rozhodnutí rektora č. 15R/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 s účinností od 1. 7. 2015, dodatku č.

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. B3-12/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Evidence a distribuce razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci

Evidence a distribuce razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-08/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-08/1-PR Evidence a distribuce razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: V souladu s čl. V odst. 1 směrnice rektora UP č. B3-07/4

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Odbor rozpočtu a financování

Odbor rozpočtu a financování Odbor rozpočtu a financování 1 - zajišťuje koncepční, metodickou, koordinační a normotvornou činnost v oblasti rozpočtu, rozpočtového výhledu, financování, střednědobého financování, správy finančních

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen pracoviště") vymezuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 1 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Čl. I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je základní vnitřní normou Národní knihovny České republiky (dále jen NK ) a upravuje její vnitřní organizaci tím, že: a) upravuje

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK B3-12/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti B3-14/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-14/2-SR Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora UP upravuje

Více

Pokladní operace a režim pokladní služby

Pokladní operace a režim pokladní služby B3-05/2-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B3-05/2-PK Pokladní operace a režim pokladní služby na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Tento příkaz

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek B3-13/5-MPR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN REKTORA UP (MPR) B3-13/5-MPR Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek Obsah: Zpracoval: Tímto metodickým pokynem rektora UP je

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek B3-15/2-MPR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN REKTORA UP (MPR) B3-15/2-MPR Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek Obsah: Zpracoval: Tímto metodickým pokynem rektora UP je

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Organizační řád Centra výpočetní techniky

Organizační řád Centra výpočetní techniky B1-09/2-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/2-HN Organizační řád Centra výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád CVT UP popisuje členění

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více