Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní vnitřní normou Univerzity Palackého v Olomouci. Stanoví základní zásady organizace a řízení a rozdělení kompetencí a odpovědnosti v hierarchických vazbách platných pro Univerzitu Palackého v Olomouci, ve své zvláštní části stanovuje organizační a cí strukturu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. prorektorka UP pro vnitřní organizaci Platnost: dnem 30. května 2012 Účinnost: dnem 1. června 2012 Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM vedoucí zaměstnanci CVT K V PS VTP ASC vedoucí zaměstnanci EO R PMO R ORV PTO OVZ OPDV OPOP, OK, Archivu Právní oddělení Oddělení interního auditu a kontroly Oddělení organizace a řízení UP.

2 2 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Část první Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační řád ) je základní vnitřní normou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP ). Všechny ostatní organizační vnitřní normy z Organizačního řádu vycházejí a musí s ním být v souladu. 2. Organizační řád ve své obecné části stanovuje základní zásady organizace a řízení a rozdělení kompetencí a odpovědnosti v hierarchických vazbách platné pro celou UP. Dále určuje úkoly a vzájemné hierarchické vztahy jednotlivých vedoucích zaměstnanců, rozsah jejich pravomocí, povinností a odpovědnosti. 3. Organizační řád ve své zvláštní části stanovuje organizační a řídicí strukturu Rektorátu UP včetně vymezení rozhraní na univerzitní zařízení UP (dále jen univerzitní zařízení ). Součást Organizačního řádu tvoří Přílohy. Přílohou Organizačního řádu je zejména (I) Organizační schéma rektorátu včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením a (II) Postavení a působnost jednotlivých organizačních útvarů Rektorátu UP. 4. Základní organizační struktura UP je vymezena Statutem Univerzity Palackého v Olomouci (dále též Statut UP ). 5. Vnitřní organizační a řídicí struktura fakult je vymezena v statutech a organizačních řádech fakult. Vnitřní organizační a řídicí struktura univerzitních zařízení je vymezena ve statutech a organizačních řádech univerzitních zařízení. Statut a organizační řád fakulty vydává děkan. Statut a organizační řád univerzitního zařízení vydává rektor. 6. Zaměstnanci UP jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci za účelem naplňování poslání a činnosti UP stanovených Statutem UP. Část druhá Obecná část Hlava I. Vymezení základních zásad řízení a komunikace v rámci UP Článek 1 Způsoby řízení UP 1. V rámci UP je uplatňováno řízení strategické, přímé (liniové), metodické a projektové: a. Strategické řízení je formou řízení organizace jako celku. Strategické řízení spočívá v tvorbě rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro vývoj celé organizace v dlouhodobém časovém horizontu a jejichž uskutečněním organizace jako celek získává v oblasti svého působení komparativní výhodu, a naplňování těchto rozvojových záměrů všemi zaměstnanci organizace b. Přímé řízení je pravomoc vedoucího zaměstnance stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům úkoly a organizovat, kontrolovat a hodnotit jejich práci. Přímé řízení zahrnuje veškeré řídicí aktivity, odpovědnost a pravomoc jak v oblasti personální, tak v oblasti odborné působnosti. Každý organizační útvar je přímo řízen jediným odpovědným vedoucím, který odpovídá svému nadřízenému za jeho řádný chod v rámci obecně závazných právních předpisů, Statutu vnitřních předpisů a norem UP a uložených úkolů. c. Metodické řízení stanovuje pracovní postupy a pravidla pro výkon činností a umožňuje tak címu subjektu ovlivnit rozhodnutí řízeného objektu. Tento způsob řízení nemá charakter příkazu, zajišťuje jednotu v rozhodování a jednání u stejných funkcí na nižší úrovni řízení. Vztah nadřízenosti a podřízenosti existuje pouze v rovině metodické, nikoliv výkonné. Útvary rektorátu vykonávají metodické řízení odborných činností v rámci své působnosti na celouniverzitní úrovni. Útvar formuluje postup, neodpovídá však za konkrétní výkon této činnosti na pracovišti, ale za správnost jím stanovených postupů, za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, za kontrolu výkonu metodicky řízené činnosti na pracovištích UP se stanoveným postupem a za kontrolu, zda tyto stanovené postupy jsou postačující a účinné. d. Projektové řízení je formou řízení nepřímo podřízených zaměstnanců, kteří jsou určeni pro

3 3 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN plnění úkolů na konkrétním projektu. Projektové řízení vyplývá z povahy jednotlivých projektů, je časově ohraničené (po dobu projektu) a nemusí odpovídat organizační struktuře dané Přílohou (I) tohoto Organizačního řádu. 2. Kompetenční spory na stejné horizontální úrovni řeší nejbližší společný nadřízený. Článek 2 Způsoby komunikace v rámci UP 1. Významným prostředkem komunikace mezi zaměstnanci a jednotlivými stupni vedení jsou pravidelné porady a operativní porady svolané vedoucím zaměstnancem k určitému tématu. 2. Z průběhu porad musí být pořízen zápis (zpravidla v elektronické formě). Konstitutivní částí zápisu jsou úkoly z porady včetně vymezení termínů a odpovědnosti konkrétních zaměstnanců. U každého úkolu je v zápise z porady uveden jeho status (nový úkol, úkol v řešení, splněný úkol). Splněné úkoly jsou z následujících zápisů vyřazeny. 3. Zápis z porady je schvalován všemi účastníky porady metodou per rollam. Pokud nejsou k zápisu vzneseny ve stanoveném termínu připomínky, je považován za schválený. Zápis je následně zveřejněn na intranetu UP. Schválením metodou per rollam dávají schvalující najevo, že stanoveným úkolům rozumí a mají k dispozici dostatečné zdroje (časové, materiální) pro jejich splnění ve stanoveném termínu. Hlava II. Vymezení činností UP a jejich rozdělení mezi organizační jednotky UP Článek 3 Vymezení činností UP 1. Hlavními činnostmi na UP jsou: a. vzdělávací činnost, b. tvůrčí činnost spočívající ve výzkumu a vývoji a dále v umělecké a další činnosti. 2. Dalšími činnostmi jsou činnosti, které souvisí zejména a. se studenty, b. se zaměstnanci, c. s majetkem, d. s finančními prostředky, e. se službami. Článek 4 Rozdělení hlavních činností mezi organizační jednotky UP 1. Hlavní činnosti podle čl. 3 odst. 1 zajišťují fakulty. 2. Hlavní činnosti jsou realizovány v souladu s právními předpisy, rozhodnutím samosprávných orgánů fakult a UP a vnitřními předpisy a normami UP. 3. Fakulty poskytují informace o své činnosti v rozsahu, formě a termínech stanovených rozhodnutími samosprávných orgánů UP podle právních předpisů, vnitřních předpisů a norem UP. Článek 5 Rozdělení dalších činností mezi organizační jednotky UP 1. Další činnosti podle čl. 3 odst. 2 zajišťují na úrovni UP Rektorát UP a příslušná univerzitní zařízení a na úrovni fakult děkanáty a příslušná fakultní pracoviště. 2. Dalšími činnostmi jsou zejména činnosti administrativní, hospodářsko-správní a provozní, které plynou z hlavního poslání UP ve smyslu zákona o vysokých školách a Statutu UP a jsou nezbytné pro jeho plnění a řádný chod UP. 3. Další činnosti se člení do následujících oblastí: a. administrace studijních a pedagogických záležitostí, b. administrace vědy a výzkumu, c. oblast organizace a řízení, d. oblast rozvoje, e. oblast lidských zdrojů a ochrany osobních údajů, f. oblast financování, g. oblast správy majetku, h. oblast investic, i. oblast provozních záležitostí, j. oblast právních záležitostí, k. oblast kontrolní, l. oblast vnitřních a vnějších vztahů, m. oblasti vyplývající obligatorně ze zákona o vysokých školách a dalších obecně závazných právních předpisů (archiv, spisová služba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, civilní obrana a další), n. oblast služeb (služby informačních technologií, audiovizuální služby, knihovní služby, nakladatelské a vydavatelské služby, ubytovací a stravovací služby a další). 4. K zajištění dalších činností jsou rektorem, děkany fakult a kvestorem vydávány vnitřní předpisy a normy. Článek 6 Vymezení pravidel komunikace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními orgány státní správy 1. Vedoucí zaměstnanci UP jednají jménem UP s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními orgány státní správy na těchto úrovních: a. rektor na všech úrovních, b. prorektoři, děkani a kvestor až do úrovně náměstků,

4 4 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN c. proděkani, tajemníci fakult, kancléř, vedoucí odborů a oddělení rektorátu a vedoucí zaměstnanci fakult a univerzitních zařízení až do úrovně ředitelů odborů. 2. Rektor může pověřit děkany jednat v určených rezortech až do úrovně ministra. 3. O výsledcích jednání jsou vedoucí zaměstnanci UP povinni neprodleně informovat svého přímého nadřízeného. Hlava III. Řídicí struktura UP Článek 7 Základní pravidla řízení UP 1. Rektor přímo děkany, prorektory, kvestora a kancléře, jakož i další funkční místa na rektorátu, jejichž specifikace je uvedena v Organizačním řádu. 2. Prorektoři přímo úseky prorektorů v činnostech určených Organizačním řádem a Pověřením rektora, vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem a Pověřením rektora, a metodicky proděkany v odpovídajících oblastech. 3. Kvestor přímo jemu podléhající útvary v činnostech určených Organizačním řádem, případně vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem, a metodicky tajemníky fakult. 4. Kancléř přímo jemu podléhající útvary v činnostech určených Organizačním řádem, případně vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem. 5. Děkan přímo proděkany příslušné fakulty, tajemníka fakulty, jakož i další funkční místa na fakultě, jejichž specifikace je uvedena v organizačním řádu fakulty. Děkan může svým rozhodnutím přenést přímé řízení fakultních pracovišť na proděkany nebo tajemníka; pověření má charakter vnitřní normy fakulty. 6. Vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení přímo příslušná univerzitní zařízení; organizaci a řídicí vztahy určují organizační řády těchto zařízení. 7. Vedoucí zaměstnanci pracovišť Rektorátu UP přímo příslušná pracoviště Rektorátu případně metodicky zaměstnance fakult a univerzitních zařízení, stanoví-li tak Organizační řád rektorátu. 8. Rektor, prorektoři a kvestor ve spolupráci s děkany strategicky UP jako celek. Článek 8 Vedoucí zaměstnanci 1. Vedoucími zaměstnanci jsou ti zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením útvaru na jakékoliv organizační úrovni, jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. 2. Každý vedoucí útvaru rozhoduje samostatně ve všech záležitostech týkajících se působnosti útvaru, pokud tyto pravomoci nedelegoval na podřízené zaměstnance nebo pokud si rozhodnutí dané problematiky nevyhradil jeho nadřízený. 3. Každý vedoucí útvaru odpovídá za řádný chod svěřeného útvaru a plnění povinností stanovených svěřenému útvaru Organizačním řádem. Článek 9 Delegovaná pravomoc 1. Vedoucí kteréhokoliv útvaru může delegovat část své pravomoci na své podřízené. Odpovědnosti vedoucího zaměstnance se tím nemění. 2. Výjimku tvoří pravomoci stanovené přímo zákonem o vysokých školách a pravomoci související s návrhy na přiznání a změnu mzdy, osobního příplatku, příp. dalších složek mzdy a odměn. 3. Delegace pravomoci na podřízeného zaměstnance musí být provedena formou písemného pověření a nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy a normami UP. 4. Písemné pověření musí obsahovat minimálně vymezení rozsahu a délky trvání delegované pravomoci a musí být dáno na vědomí nadřízenému a Odboru personalistiky a mezd. 5. Nadřízený vedoucího může s delegací pravomoci vyjádřit v přiměřené lhůtě nesouhlas. Rozhodnutí učiněná zaměstnancem, na kterého byla delegována část pravomoci vedoucího, jsou v takovém případě považována za neúčinná od počátku. 6. Zaměstnanec, na kterého byla delegována část pravomoci vedoucího, jedná samostatně s vlastní odpovědností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím. Článek 10 Zastupování vedoucího 1. Vedoucího zastupuje v době jeho nepřítomnosti v určeném rozsahu působnosti jeho zástupce. Zástupcem je zaměstnanec útvaru písemně pověřený vedoucím. 2. Písemné pověření musí obsahovat minimálně vymezení rozsahu a délky trvání zastupování a musí být dáno na vědomí nadřízenému a Odboru personalistiky a mezd. 3. Nadřízený vedoucího může se zastupováním vyjádřit v přiměřené lhůtě nesouhlas, nejde-li o zastupování děkana proděkanem. Rozhodnutí učiněná zástupcem jsou v takovém případě považována za neúčinná od počátku. V případě vyslovení nesouhlasu nadřízený současně určí, kdo bude vedoucího zastupovat. 4. Rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo zástupce odložit do návratu zastupovaného, pokud to povaha problému dovoluje a nebude tímto jednáním způsobena škoda.

5 5 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN 5. Rozsah působnosti zástupce nemůže zahrnovat pravomoci související s návrhy na přiznání a změnu mzdy, osobního příplatku, příp. dalších složek mzdy a odměn. 6. Zástupce i zastupovaný se navzájem informují o průběhu a stavu hlavních nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech. Část třetí Zvláštní část Hlava I. Organizace a řízení Rektorátu UP a univerzitních zařízení Článek 11 Poslání a činnost Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. Rektorát UP je hospodářsko-správním střediskem UP. 2. Univerzitní zařízení jsou poskytovateli administrativních a podpůrných služeb pro rektorát, fakulty, zaměstnance a studenty UP. 3. Posláním Rektorátu UP a univerzitních zařízení je vytvářet podmínky pro naplňování poslání a činnosti tedy pro šíření vzdělanosti, pěstování nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby a péči o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti cestou vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Článek 12 Organizační struktura Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. Vnitřní organizace Rektorátu UP je představována: a. Stálou organizační strukturou Rektorátu UP danou Přílohou (I) tohoto Organizačního řádu, jejímiž prvky jsou jednotlivé útvary rektorátu, mezi nimiž existují vertikální vazby podřízenosti a nadřízenosti a horizontální vazby vzájemné spolupráce, a jednotlivá univerzitní zařízení b. Dočasnými (projektovými) organizačními strukturami vytvářenými podle aktuálních potřeb pro řešení komplexních problémů, při nichž je účelné soustředit řešitele do pracovních týmů a tomu přizpůsobit vazby mezi jejich členy. Dočasné (projektové) organizační struktury nenahrazují stálou organizační strukturu, pouze ji dočasně doplňují. 2. Stálou organizační strukturu Rektorátu UP tvoří útvary, kterými jsou úseky, odbory, oddělení a referáty: a. Úsek je organizační útvar na vyšším stupni řízení. Zřizuje se v zájmu komplexního řízení uceleného souboru činností téhož charakteru. Úsek se může dále členit na odbory, oddělení a referáty. Vedoucí jednotlivých úseků (prorektoři, kvestor, kancléř) jsou za svoji činnost odpovědni rektorovi. b. Odbor je základní organizační útvar, který plní větší rozsah souvisejících odborných činností. Odbor se člení na oddělení a referáty. Vedoucí odboru je za svoji činnost odpovědný vedoucímu úseku. c. Oddělení je organizační útvar, který zajišťuje ucelenou agendu. Oddělení se může členit na referáty. Oddělení může být podřízeno vedoucímu odboru či vedoucímu úseku. Vedoucí oddělení je za svoji činnost odpovědný vedoucímu odboru či vedoucímu úseku, kterému je přímo podřízen. d. Referát je nejnižší organizační útvar pro ucelenou agendu. Referát může být podřízen vedoucímu kteréhokoliv výše uvedeného organizačního útvaru. 3. Vnitřní organizace univerzitních zařízení je dána organizačními řády univerzitních zařízení, pro které se přiměřeně použijí ustanovení čl. 12 odstavce 2. Článek 13 Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. V rámci Rektorátu UP podléhají v souladu se zákoníkem práce, zákonem o vysokých školách a zákonem o finanční kontrole jmenování a odvolání tito vedoucí zaměstnanci: a. rektor, b. prorektoři, c. kvestor, d. vedoucí Oddělení interního auditu. 2. Nad rámec výše uvedeného mohou být v rámci Rektorátu UP a univerzitních zařízení v souladu se zákoníkem práce odvoláni tito vedoucí zaměstnanci: a. kancléř, b. vedoucí všech odborů rektorátu, c. vedoucí oddělení rektorátu a vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení za podmínky, že jim je podřízen další vedoucí zaměstnanec. 3. Možnost odvolání z pracovního místa dle odst. 2 musí být s vedoucím zaměstnancem písemně dohodnuta. Zároveň musí být dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může místa vzdát. 4. Prorektory, kvestora a vedoucího Oddělení interního auditu jmenuje a odvolává rektor. Vedoucí zaměstnance dle odst. 2 odvolává rektor. 5. Pracovní místa podle odstavce 1 písmena c. a d. a podle odstavce 2 jsou vždy obsazována na základě výběrového řízení. 6. U všech vedoucích zaměstnanců dochází k protokolárnímu předávání funkce. Protokol o předání funkce schvaluje nejbližší nadřízený. Protokol o předání funkce musí obsahovat zejména:

6 6 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN a. údaje o předávané funkci (na základě čeho se funkce předává, k jakému datu, přesný název funkce), b. osobní údaje o předávajícím a přejímajícím, c. přehled o předávaném útvaru (organizační struktura, prostorové rozmístění, aktuální inventurní soupis včetně seznamu operativní evidence drobného majetku), d. záznam o činnosti, současný přehled o plnění úkolů, rozpracované záležitosti, výhled na příští období apod., e. souhrnnou charakteristiku předávaných agend, f. seznam spisového materiálu a dokladů útvaru, g. záznam o stavu hospodaření, h. důležitá upozornění (záležitosti, které mají nebo mohou mít problémový charakter), i. seznam předávané dokumentace, j. datum vyhotovení protokolu, podpis předávajícího, přejímajícího a nadřízeného vedoucího. 7. Předávací (přejímací) protokol musí být zpracován, podepsán a předán předávajícím zaměstnancem nejpozději do 14 dnů od data vzniku důvodu k jeho vypracování, nestanoví-li rektor jinak. 8. Nastane-li taková situace, že zaměstnanec, který přejímá funkci, nedostane z vážného důvodu od svého předchůdce předávací protokol, je povinen vyhotovit přejímací protokol sám. Uvede v něm všechny důležité náležitosti v takovém stavu, v jakém je zjistil ke dni převzetí funkce. 9. Předávací (přejímací) protokol se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží předávající, přejímající a Odbor personalistiky a mezd. Hlava II. Působnost útvarů Rektorátu UP Článek 14 Zásady pro stanovení působnosti útvarů Rektorátu UP 1. Základem působnosti útvaru je funkce, pro kterou byl zřízen. V Organizačním řádu je působnost odborného útvaru stanovena: a. obecnou působností, která je společná pro všechny útvary, b. odbornou působností, která je u každého útvaru uvedena samostatně formou přiřazení odborných činností, c. činnostmi souvisejícími s vnitřním chodem útvaru, které jsou stanoveny pro všechny útvary společně, d. činnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů a norem UP. Článek 15 Obecná působnost 1. Obecná působnost útvaru představuje činnosti společné pro všechny útvary. Každý útvar: a. stanovuje koncepci činností vykonávaných v rámci své odborné působnosti, b. navrhuje v rámci své odborné působnosti organizační normy k zajištění jednotného výkonu odborných činností UP včetně jejich výkladu, změn a kontroly jejich dodržování, c. vyjadřuje se k organizačním normám, písemnostem a dokumentaci zasahujícím do působnosti útvaru, d. spolupracuje s ostatními útvary, e. provádí interní konzultační a poradenskou činnost v oblasti své odbornosti, f. poskytuje ostatním útvarům informace a podklady, které potřebují k výkonu své činnosti, a odpovídá za jejich správnost a úplnost, g. eviduje a archivuje zpracovávanou dokumentaci a písemnosti, h. připravuje ve své oblasti působnosti situační zprávy, rozbory a statistiky pro potřeby UP a orgánů státní správy a samosprávy, i. připravuje ve své oblasti působnosti podklady pro vnitřní a vnější kontrolní orgány a poskytuje součinnost při provádění kontrol, j. spolupracuje ve své oblasti působnosti s orgány státní správy a samosprávy. Článek 16 Odborná působnost 1. Odborná působnost útvaru představuje soubor odborných činností, které je útvar povinen podle tohoto Organizačního řádu vykonávat. Zároveň je útvar povinen vykonávat i takové práce a činnosti, které nejsou v Organizačním řádu jmenovitě uvedeny, ale řádné plnění předepsaných odborných činností podmiňují. 2. Odborné činnosti jsou přiřazeny jednotlivým útvarům tak, aby zahrnovaly ucelenou agendu. 3. Odborné činnosti útvarů Rektorátu UP jsou uvedeny v Příloze (II) tohoto Organizačního řádu. Článek 17 Činnosti související s vnitřním chodem útvaru 1. V každém útvaru jsou vykonávány činnosti, které nejsou součástí jeho odborné ani obecné působnosti, ale slouží pouze k zajištění vnitřního chodu útvaru. 2. Za zajištění výkonu těchto činností je odpovědný vedoucí příslušného útvaru. 3. Činnosti související s vnitřním chodem útvaru zahrnují zejména činnosti: a. provádí sekretářské služby v rozsahu stanoveném vedoucím útvaru a spisovým řádem,

7 7 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN b. vypracovává plán práce útvaru a sleduje jeho plnění, c. vyřizuje agendu personálních záležitostí, d. vyřizuje agendu spojenou s odměňováním a sankcionováním zaměstnanců, e. vyhotovuje objednací doklady na majetek, opravy, práce a služby pro vlastní útvar, f. zajišťuje provádění inventarizace a údržbu veškerého svěřeného majetku, g. vyřizuje agendu spojenou s pracovními cestami, h. provádí opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rámci útvaru včetně kontroly dodržování příslušných předpisů. Část čtvrtá Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení Článek 18 Závaznost Organizačního řádu 1. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance UP. 2. Vedoucí zaměstnanci UP jsou povinni seznámit s Organizačním řádem své podřízené a zajistit jeho dodržování. Článek 19 Změny Organizačního řádu 1. Návrhy na změny a doplňky k Organizačnímu řádu musí být předkládány písemně Právnímu oddělení. 2. Změny Organizačního řádu předkládá Referát organizace a řízení ve spolupráci s Právním oddělením cestou prorektora odpovědného za vnitřní organizaci rektorovi. Článek 20 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Organizační řád č. B1-07/3 ze dne 7. března Článek 21 Účinnost Tento řád nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a předsedou AS UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce tj. druhým dnem od nabytí platnosti. Přílohy (I) Organizační struktura Rektorátu UP včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením UP (II) Postavení a působnost jednotlivých organizačních útvarů Rektorátu UP Schváleno Akademickým senátem UP dne V Olomouci dne 30. května 2012 Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., v. r. Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r. předseda AS UP rektor UP

8 8 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN (I) Organizační struktura Rektorátu UP včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením UP Řízení univerzitních zařízení Rektor Kvestor Prorektor pro studijní záležitosti Prorektor pro vědu, výzkum a inovace Prorektor pro informační a komunikační technologie Prorektor pro vnější vztahy Ředitelka SKM Ředitel CPSSP Ředitelka Projektového servisu Ředitel CVT Ředitelka Konfuciovy akademie Vedoucí ASC Ředitel VTP a PI Ředitelka KUP Ředitelka VUP Rektorát RUP Rektorát 90 Kancelář Správní rady UP Kancelář Akademického senátu UP Úsek rektora Úsek kancléře Úsek kvestora Úseky prorektorů Úsek vnějších vztahů Úsek pro informační a komunikační technologie Úsek pro organizaci a řízení Úsek pro studium a vzdělávání Úsek pro vědu, výzkum a inovace

9 9 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Kancelář Správní rady UP Kancelář Správní rady UP Předseda SR UP Tajemník správní rady UP Kancelář Akademického senátu UP Kancelář Akademického senátu UP Předseda AS UP Samostatný referent Kanceláře AS UP

10 10 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek rektora Úsek rektora Rektor 9100 Prorektor pro komunikaci a další vzdělávání Oddělení interního auditu 9120 Vedoucí odděleni interního auditu Interní auditor Oddělení kontroly Vedoucí oddělení kontroly Kontrolor Referát podpory strategie UP Referent podpory strategie

11 11 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek kancléře Rektor Úsek kancléře Sekretariát rektora Kancléř Asistentka rektora Asistentka rektora Právní oddělení 9180 Vedoucí právního oddělení Právník Úvazek: 0,50 Právník Právník Právník Referent právního oddělení Právník ref erent v y máhání pohledáv ek Referát bezpečnosti 9130 Referent civilní obrany Úvazek: 0,20 Referent BOZP a PO Podatelna 9160 Odborný pracovník spisové služby Ad m i n i str ati v n ě-sp rávní pracovník Programátor

12 12 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Ad m i n i str ati v n ě-sp rávní pracovník Programátor analytik Úvazek: 0,80 Archiv UP 9170 Ředitel archivu Pracovník archivních fondů Pracovník archivních fondů Referát konferenčních služeb 9150 Referent konferenčních služeb Referent konferenčních služeb

13 13 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek kvestora Rektor Úsek kvestora 9200 Kvestor Sekretariát kvestora Asistent kvestora Odbor ekonomický 9240 Vedoucí ekonomického odboru Oddělení finanční a investiční účtárny 9241 Vedoucí finanční a investiční účtárny + metodik Samostatný odborný účetní + referent inventarizace Samostatný odborný účetní + referent inventarizace Samostatný odborný účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní + metodik Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní

14 14 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Oddělení rozpočtu a daní 9242 Vedoucí oddělení rozpočtu a daní Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Pokladna UP 9244 Pokladní Pokladní Oddělení veřejných zakázek 9111 Vedoucí oddělení veřejných zakázek Referent oddělení veřejných zakázek Metodik veřejných zakázek Metodik veřejných zakázek Odbor personalistiky a mezd 9230 Vedoucí odboru PaM + metodik Oddělení mezd Vedoucí oddělení mezd Mzdová účetní

15 15 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Mzdová účetní Oddělení personalistiky Vedoucí oddělení personalistiky Referát personální Personální referent Referát péče o zaměstnance a zaměstnávání cizinců Referent vzdělávání pracovníků a péče o zaměstnance Odbor provozně-techn ický 9250 Referát energetiky a spojů Vedoucí odboru provozně-technického 9251 Hlavní energetik Oddělení rozvoje a výstavby UP 9450 Vedoucí oddělení rozvoje a výstavby UP As i sten tk a Referent generelu Vedoucí technik přípravy staveb Technik realizace staveb Technik realizace staveb Oddělení autoprovozu 9255 V d í dděl í

16 16 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Oddělení autoprovozu 9255 Vedoucí oddělení autoprovozu Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Oddělení správy a údržby budov RUP a FF 9257 Vedoucí oddělení správy a údržby budov RUP a FF Telefonista Zámečník-provozní Truhlář, stolař Instalatér Uklízečka kanceláří Uklízečka kanceláří Uklízečka kanceláří Referent správy budov Stavební Údržbář údržbář budov Oddělení Sportovní hala a loděnice 9253 Vedoucí oddělení sportovní hala a loděnice Ekonom Samostatný údržbář budov

17 17 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Samostatný údržbář budov Samostatný údržbář budov Provozní elektromechanik Provozní elektromechanik Vrátný 4 x Uklízečka vzděl. zař. 4 x

18 18 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro vnější vztahy Rektor Úsek pro vnější vztahy 9340 Prorektor pro vnější vztahy Oddělení mezinárodních vztahů 9360 Vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Vedoucí referent pro zahr. styky programy EU, programy MŠMT Vedoucí referent pro zahr. styky studentská poradkyně Vedoucí referent pro zahr. styky studentská poradkyně Vedoucí referent pro zahr. styky referentka Referent pro zahraniční styky administrativní asistentka Referátt tuzemských a regionálních vztahů Referent tuzemských a regionálních vztahů Oddělení komunikace 9350 Vedoucí oddělení komunikace Tiskový mluvčí UP Referát vztahů s uchazeči a absolventy Referent vztahů s uchazeči a absolventy Redakce webových stránek 9352 Vedoucí redaktor www stránek

19 19 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN stránek 9352 Vedoucí redaktor www stránek Systémový programátor analytik webmaster, multimediální projekty, programátor Webmaster+grafik grafička, webdesignérka Redakční rada ŽUP Redakce médií UP 9351 Vedoucí redaktor Redaktor Redakce informačních a propagačních materiálů 9353 Samostatný odborný redaktor Redaktor Referát audiovizuálních služeb 9354 Vedoucí odborný pracovník AV služeb - vedoucí pracoviště Odborný prac. AV pracoviště režie, kameraman, lektor AV a MM Technik AV zařízení technik, zvukař

20 20 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro informační a komunikační technologie Rektor Úsek pro informační a komunikační technologie 9330 Prorektor pro informační a komunikační technologie Asistent prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Úsek pro organizaci a řízení Rektor Úsek pro organizaci a řízení 9403 Prorektor pro organizaci a řízení Asistent prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů Vedoucí oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů Referát organizace a řízení 9490 Metodik pro organizaci a řízení Referát vnitřních norem Referent vnitřních norem Úvazek: 0,80 Referát nostrifikací Referent nostrifikací Úvazek: 0,40

21 21 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro studium a vzdělávání Rektor Úsek pro studium a vzdělávání 9401 Prorektor pro studijní záležitosti As i sten t prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Oddělení pro studium 9410 Vedoucí studijního oddělení UP As i sten tk a Referát studijních záležitostí Referent pro studijní záležitosti Referát akreditací Referent akreditací Referát poplatků spojených se studiem Referent pro poplatky spojené se studiem Referát sociálních záležitostí studentů Referent pro sociální záležitosti studentů Referát matriky a informační a technické podpory Referent matriky

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Psychologického

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více