Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní vnitřní normou Univerzity Palackého v Olomouci. Stanoví základní zásady organizace a řízení a rozdělení kompetencí a odpovědnosti v hierarchických vazbách platných pro Univerzitu Palackého v Olomouci, ve své zvláštní části stanovuje organizační a cí strukturu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. prorektorka UP pro vnitřní organizaci Platnost: dnem 30. května 2012 Účinnost: dnem 1. června 2012 Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM vedoucí zaměstnanci CVT K V PS VTP ASC vedoucí zaměstnanci EO R PMO R ORV PTO OVZ OPDV OPOP, OK, Archivu Právní oddělení Oddělení interního auditu a kontroly Oddělení organizace a řízení UP.

2 2 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Část první Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační řád ) je základní vnitřní normou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP ). Všechny ostatní organizační vnitřní normy z Organizačního řádu vycházejí a musí s ním být v souladu. 2. Organizační řád ve své obecné části stanovuje základní zásady organizace a řízení a rozdělení kompetencí a odpovědnosti v hierarchických vazbách platné pro celou UP. Dále určuje úkoly a vzájemné hierarchické vztahy jednotlivých vedoucích zaměstnanců, rozsah jejich pravomocí, povinností a odpovědnosti. 3. Organizační řád ve své zvláštní části stanovuje organizační a řídicí strukturu Rektorátu UP včetně vymezení rozhraní na univerzitní zařízení UP (dále jen univerzitní zařízení ). Součást Organizačního řádu tvoří Přílohy. Přílohou Organizačního řádu je zejména (I) Organizační schéma rektorátu včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením a (II) Postavení a působnost jednotlivých organizačních útvarů Rektorátu UP. 4. Základní organizační struktura UP je vymezena Statutem Univerzity Palackého v Olomouci (dále též Statut UP ). 5. Vnitřní organizační a řídicí struktura fakult je vymezena v statutech a organizačních řádech fakult. Vnitřní organizační a řídicí struktura univerzitních zařízení je vymezena ve statutech a organizačních řádech univerzitních zařízení. Statut a organizační řád fakulty vydává děkan. Statut a organizační řád univerzitního zařízení vydává rektor. 6. Zaměstnanci UP jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci za účelem naplňování poslání a činnosti UP stanovených Statutem UP. Část druhá Obecná část Hlava I. Vymezení základních zásad řízení a komunikace v rámci UP Článek 1 Způsoby řízení UP 1. V rámci UP je uplatňováno řízení strategické, přímé (liniové), metodické a projektové: a. Strategické řízení je formou řízení organizace jako celku. Strategické řízení spočívá v tvorbě rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro vývoj celé organizace v dlouhodobém časovém horizontu a jejichž uskutečněním organizace jako celek získává v oblasti svého působení komparativní výhodu, a naplňování těchto rozvojových záměrů všemi zaměstnanci organizace b. Přímé řízení je pravomoc vedoucího zaměstnance stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům úkoly a organizovat, kontrolovat a hodnotit jejich práci. Přímé řízení zahrnuje veškeré řídicí aktivity, odpovědnost a pravomoc jak v oblasti personální, tak v oblasti odborné působnosti. Každý organizační útvar je přímo řízen jediným odpovědným vedoucím, který odpovídá svému nadřízenému za jeho řádný chod v rámci obecně závazných právních předpisů, Statutu vnitřních předpisů a norem UP a uložených úkolů. c. Metodické řízení stanovuje pracovní postupy a pravidla pro výkon činností a umožňuje tak címu subjektu ovlivnit rozhodnutí řízeného objektu. Tento způsob řízení nemá charakter příkazu, zajišťuje jednotu v rozhodování a jednání u stejných funkcí na nižší úrovni řízení. Vztah nadřízenosti a podřízenosti existuje pouze v rovině metodické, nikoliv výkonné. Útvary rektorátu vykonávají metodické řízení odborných činností v rámci své působnosti na celouniverzitní úrovni. Útvar formuluje postup, neodpovídá však za konkrétní výkon této činnosti na pracovišti, ale za správnost jím stanovených postupů, za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, za kontrolu výkonu metodicky řízené činnosti na pracovištích UP se stanoveným postupem a za kontrolu, zda tyto stanovené postupy jsou postačující a účinné. d. Projektové řízení je formou řízení nepřímo podřízených zaměstnanců, kteří jsou určeni pro

3 3 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN plnění úkolů na konkrétním projektu. Projektové řízení vyplývá z povahy jednotlivých projektů, je časově ohraničené (po dobu projektu) a nemusí odpovídat organizační struktuře dané Přílohou (I) tohoto Organizačního řádu. 2. Kompetenční spory na stejné horizontální úrovni řeší nejbližší společný nadřízený. Článek 2 Způsoby komunikace v rámci UP 1. Významným prostředkem komunikace mezi zaměstnanci a jednotlivými stupni vedení jsou pravidelné porady a operativní porady svolané vedoucím zaměstnancem k určitému tématu. 2. Z průběhu porad musí být pořízen zápis (zpravidla v elektronické formě). Konstitutivní částí zápisu jsou úkoly z porady včetně vymezení termínů a odpovědnosti konkrétních zaměstnanců. U každého úkolu je v zápise z porady uveden jeho status (nový úkol, úkol v řešení, splněný úkol). Splněné úkoly jsou z následujících zápisů vyřazeny. 3. Zápis z porady je schvalován všemi účastníky porady metodou per rollam. Pokud nejsou k zápisu vzneseny ve stanoveném termínu připomínky, je považován za schválený. Zápis je následně zveřejněn na intranetu UP. Schválením metodou per rollam dávají schvalující najevo, že stanoveným úkolům rozumí a mají k dispozici dostatečné zdroje (časové, materiální) pro jejich splnění ve stanoveném termínu. Hlava II. Vymezení činností UP a jejich rozdělení mezi organizační jednotky UP Článek 3 Vymezení činností UP 1. Hlavními činnostmi na UP jsou: a. vzdělávací činnost, b. tvůrčí činnost spočívající ve výzkumu a vývoji a dále v umělecké a další činnosti. 2. Dalšími činnostmi jsou činnosti, které souvisí zejména a. se studenty, b. se zaměstnanci, c. s majetkem, d. s finančními prostředky, e. se službami. Článek 4 Rozdělení hlavních činností mezi organizační jednotky UP 1. Hlavní činnosti podle čl. 3 odst. 1 zajišťují fakulty. 2. Hlavní činnosti jsou realizovány v souladu s právními předpisy, rozhodnutím samosprávných orgánů fakult a UP a vnitřními předpisy a normami UP. 3. Fakulty poskytují informace o své činnosti v rozsahu, formě a termínech stanovených rozhodnutími samosprávných orgánů UP podle právních předpisů, vnitřních předpisů a norem UP. Článek 5 Rozdělení dalších činností mezi organizační jednotky UP 1. Další činnosti podle čl. 3 odst. 2 zajišťují na úrovni UP Rektorát UP a příslušná univerzitní zařízení a na úrovni fakult děkanáty a příslušná fakultní pracoviště. 2. Dalšími činnostmi jsou zejména činnosti administrativní, hospodářsko-správní a provozní, které plynou z hlavního poslání UP ve smyslu zákona o vysokých školách a Statutu UP a jsou nezbytné pro jeho plnění a řádný chod UP. 3. Další činnosti se člení do následujících oblastí: a. administrace studijních a pedagogických záležitostí, b. administrace vědy a výzkumu, c. oblast organizace a řízení, d. oblast rozvoje, e. oblast lidských zdrojů a ochrany osobních údajů, f. oblast financování, g. oblast správy majetku, h. oblast investic, i. oblast provozních záležitostí, j. oblast právních záležitostí, k. oblast kontrolní, l. oblast vnitřních a vnějších vztahů, m. oblasti vyplývající obligatorně ze zákona o vysokých školách a dalších obecně závazných právních předpisů (archiv, spisová služba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, civilní obrana a další), n. oblast služeb (služby informačních technologií, audiovizuální služby, knihovní služby, nakladatelské a vydavatelské služby, ubytovací a stravovací služby a další). 4. K zajištění dalších činností jsou rektorem, děkany fakult a kvestorem vydávány vnitřní předpisy a normy. Článek 6 Vymezení pravidel komunikace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními orgány státní správy 1. Vedoucí zaměstnanci UP jednají jménem UP s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními orgány státní správy na těchto úrovních: a. rektor na všech úrovních, b. prorektoři, děkani a kvestor až do úrovně náměstků,

4 4 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN c. proděkani, tajemníci fakult, kancléř, vedoucí odborů a oddělení rektorátu a vedoucí zaměstnanci fakult a univerzitních zařízení až do úrovně ředitelů odborů. 2. Rektor může pověřit děkany jednat v určených rezortech až do úrovně ministra. 3. O výsledcích jednání jsou vedoucí zaměstnanci UP povinni neprodleně informovat svého přímého nadřízeného. Hlava III. Řídicí struktura UP Článek 7 Základní pravidla řízení UP 1. Rektor přímo děkany, prorektory, kvestora a kancléře, jakož i další funkční místa na rektorátu, jejichž specifikace je uvedena v Organizačním řádu. 2. Prorektoři přímo úseky prorektorů v činnostech určených Organizačním řádem a Pověřením rektora, vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem a Pověřením rektora, a metodicky proděkany v odpovídajících oblastech. 3. Kvestor přímo jemu podléhající útvary v činnostech určených Organizačním řádem, případně vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem, a metodicky tajemníky fakult. 4. Kancléř přímo jemu podléhající útvary v činnostech určených Organizačním řádem, případně vedoucí zaměstnance univerzitních zařízení, je-li tak dáno Organizačním řádem. 5. Děkan přímo proděkany příslušné fakulty, tajemníka fakulty, jakož i další funkční místa na fakultě, jejichž specifikace je uvedena v organizačním řádu fakulty. Děkan může svým rozhodnutím přenést přímé řízení fakultních pracovišť na proděkany nebo tajemníka; pověření má charakter vnitřní normy fakulty. 6. Vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení přímo příslušná univerzitní zařízení; organizaci a řídicí vztahy určují organizační řády těchto zařízení. 7. Vedoucí zaměstnanci pracovišť Rektorátu UP přímo příslušná pracoviště Rektorátu případně metodicky zaměstnance fakult a univerzitních zařízení, stanoví-li tak Organizační řád rektorátu. 8. Rektor, prorektoři a kvestor ve spolupráci s děkany strategicky UP jako celek. Článek 8 Vedoucí zaměstnanci 1. Vedoucími zaměstnanci jsou ti zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením útvaru na jakékoliv organizační úrovni, jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. 2. Každý vedoucí útvaru rozhoduje samostatně ve všech záležitostech týkajících se působnosti útvaru, pokud tyto pravomoci nedelegoval na podřízené zaměstnance nebo pokud si rozhodnutí dané problematiky nevyhradil jeho nadřízený. 3. Každý vedoucí útvaru odpovídá za řádný chod svěřeného útvaru a plnění povinností stanovených svěřenému útvaru Organizačním řádem. Článek 9 Delegovaná pravomoc 1. Vedoucí kteréhokoliv útvaru může delegovat část své pravomoci na své podřízené. Odpovědnosti vedoucího zaměstnance se tím nemění. 2. Výjimku tvoří pravomoci stanovené přímo zákonem o vysokých školách a pravomoci související s návrhy na přiznání a změnu mzdy, osobního příplatku, příp. dalších složek mzdy a odměn. 3. Delegace pravomoci na podřízeného zaměstnance musí být provedena formou písemného pověření a nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy a normami UP. 4. Písemné pověření musí obsahovat minimálně vymezení rozsahu a délky trvání delegované pravomoci a musí být dáno na vědomí nadřízenému a Odboru personalistiky a mezd. 5. Nadřízený vedoucího může s delegací pravomoci vyjádřit v přiměřené lhůtě nesouhlas. Rozhodnutí učiněná zaměstnancem, na kterého byla delegována část pravomoci vedoucího, jsou v takovém případě považována za neúčinná od počátku. 6. Zaměstnanec, na kterého byla delegována část pravomoci vedoucího, jedná samostatně s vlastní odpovědností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím. Článek 10 Zastupování vedoucího 1. Vedoucího zastupuje v době jeho nepřítomnosti v určeném rozsahu působnosti jeho zástupce. Zástupcem je zaměstnanec útvaru písemně pověřený vedoucím. 2. Písemné pověření musí obsahovat minimálně vymezení rozsahu a délky trvání zastupování a musí být dáno na vědomí nadřízenému a Odboru personalistiky a mezd. 3. Nadřízený vedoucího může se zastupováním vyjádřit v přiměřené lhůtě nesouhlas, nejde-li o zastupování děkana proděkanem. Rozhodnutí učiněná zástupcem jsou v takovém případě považována za neúčinná od počátku. V případě vyslovení nesouhlasu nadřízený současně určí, kdo bude vedoucího zastupovat. 4. Rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo zástupce odložit do návratu zastupovaného, pokud to povaha problému dovoluje a nebude tímto jednáním způsobena škoda.

5 5 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN 5. Rozsah působnosti zástupce nemůže zahrnovat pravomoci související s návrhy na přiznání a změnu mzdy, osobního příplatku, příp. dalších složek mzdy a odměn. 6. Zástupce i zastupovaný se navzájem informují o průběhu a stavu hlavních nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech. Část třetí Zvláštní část Hlava I. Organizace a řízení Rektorátu UP a univerzitních zařízení Článek 11 Poslání a činnost Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. Rektorát UP je hospodářsko-správním střediskem UP. 2. Univerzitní zařízení jsou poskytovateli administrativních a podpůrných služeb pro rektorát, fakulty, zaměstnance a studenty UP. 3. Posláním Rektorátu UP a univerzitních zařízení je vytvářet podmínky pro naplňování poslání a činnosti tedy pro šíření vzdělanosti, pěstování nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby a péči o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti cestou vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Článek 12 Organizační struktura Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. Vnitřní organizace Rektorátu UP je představována: a. Stálou organizační strukturou Rektorátu UP danou Přílohou (I) tohoto Organizačního řádu, jejímiž prvky jsou jednotlivé útvary rektorátu, mezi nimiž existují vertikální vazby podřízenosti a nadřízenosti a horizontální vazby vzájemné spolupráce, a jednotlivá univerzitní zařízení b. Dočasnými (projektovými) organizačními strukturami vytvářenými podle aktuálních potřeb pro řešení komplexních problémů, při nichž je účelné soustředit řešitele do pracovních týmů a tomu přizpůsobit vazby mezi jejich členy. Dočasné (projektové) organizační struktury nenahrazují stálou organizační strukturu, pouze ji dočasně doplňují. 2. Stálou organizační strukturu Rektorátu UP tvoří útvary, kterými jsou úseky, odbory, oddělení a referáty: a. Úsek je organizační útvar na vyšším stupni řízení. Zřizuje se v zájmu komplexního řízení uceleného souboru činností téhož charakteru. Úsek se může dále členit na odbory, oddělení a referáty. Vedoucí jednotlivých úseků (prorektoři, kvestor, kancléř) jsou za svoji činnost odpovědni rektorovi. b. Odbor je základní organizační útvar, který plní větší rozsah souvisejících odborných činností. Odbor se člení na oddělení a referáty. Vedoucí odboru je za svoji činnost odpovědný vedoucímu úseku. c. Oddělení je organizační útvar, který zajišťuje ucelenou agendu. Oddělení se může členit na referáty. Oddělení může být podřízeno vedoucímu odboru či vedoucímu úseku. Vedoucí oddělení je za svoji činnost odpovědný vedoucímu odboru či vedoucímu úseku, kterému je přímo podřízen. d. Referát je nejnižší organizační útvar pro ucelenou agendu. Referát může být podřízen vedoucímu kteréhokoliv výše uvedeného organizačního útvaru. 3. Vnitřní organizace univerzitních zařízení je dána organizačními řády univerzitních zařízení, pro které se přiměřeně použijí ustanovení čl. 12 odstavce 2. Článek 13 Jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců Rektorátu UP a univerzitních zařízení 1. V rámci Rektorátu UP podléhají v souladu se zákoníkem práce, zákonem o vysokých školách a zákonem o finanční kontrole jmenování a odvolání tito vedoucí zaměstnanci: a. rektor, b. prorektoři, c. kvestor, d. vedoucí Oddělení interního auditu. 2. Nad rámec výše uvedeného mohou být v rámci Rektorátu UP a univerzitních zařízení v souladu se zákoníkem práce odvoláni tito vedoucí zaměstnanci: a. kancléř, b. vedoucí všech odborů rektorátu, c. vedoucí oddělení rektorátu a vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení za podmínky, že jim je podřízen další vedoucí zaměstnanec. 3. Možnost odvolání z pracovního místa dle odst. 2 musí být s vedoucím zaměstnancem písemně dohodnuta. Zároveň musí být dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může místa vzdát. 4. Prorektory, kvestora a vedoucího Oddělení interního auditu jmenuje a odvolává rektor. Vedoucí zaměstnance dle odst. 2 odvolává rektor. 5. Pracovní místa podle odstavce 1 písmena c. a d. a podle odstavce 2 jsou vždy obsazována na základě výběrového řízení. 6. U všech vedoucích zaměstnanců dochází k protokolárnímu předávání funkce. Protokol o předání funkce schvaluje nejbližší nadřízený. Protokol o předání funkce musí obsahovat zejména:

6 6 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN a. údaje o předávané funkci (na základě čeho se funkce předává, k jakému datu, přesný název funkce), b. osobní údaje o předávajícím a přejímajícím, c. přehled o předávaném útvaru (organizační struktura, prostorové rozmístění, aktuální inventurní soupis včetně seznamu operativní evidence drobného majetku), d. záznam o činnosti, současný přehled o plnění úkolů, rozpracované záležitosti, výhled na příští období apod., e. souhrnnou charakteristiku předávaných agend, f. seznam spisového materiálu a dokladů útvaru, g. záznam o stavu hospodaření, h. důležitá upozornění (záležitosti, které mají nebo mohou mít problémový charakter), i. seznam předávané dokumentace, j. datum vyhotovení protokolu, podpis předávajícího, přejímajícího a nadřízeného vedoucího. 7. Předávací (přejímací) protokol musí být zpracován, podepsán a předán předávajícím zaměstnancem nejpozději do 14 dnů od data vzniku důvodu k jeho vypracování, nestanoví-li rektor jinak. 8. Nastane-li taková situace, že zaměstnanec, který přejímá funkci, nedostane z vážného důvodu od svého předchůdce předávací protokol, je povinen vyhotovit přejímací protokol sám. Uvede v něm všechny důležité náležitosti v takovém stavu, v jakém je zjistil ke dni převzetí funkce. 9. Předávací (přejímací) protokol se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží předávající, přejímající a Odbor personalistiky a mezd. Hlava II. Působnost útvarů Rektorátu UP Článek 14 Zásady pro stanovení působnosti útvarů Rektorátu UP 1. Základem působnosti útvaru je funkce, pro kterou byl zřízen. V Organizačním řádu je působnost odborného útvaru stanovena: a. obecnou působností, která je společná pro všechny útvary, b. odbornou působností, která je u každého útvaru uvedena samostatně formou přiřazení odborných činností, c. činnostmi souvisejícími s vnitřním chodem útvaru, které jsou stanoveny pro všechny útvary společně, d. činnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů a norem UP. Článek 15 Obecná působnost 1. Obecná působnost útvaru představuje činnosti společné pro všechny útvary. Každý útvar: a. stanovuje koncepci činností vykonávaných v rámci své odborné působnosti, b. navrhuje v rámci své odborné působnosti organizační normy k zajištění jednotného výkonu odborných činností UP včetně jejich výkladu, změn a kontroly jejich dodržování, c. vyjadřuje se k organizačním normám, písemnostem a dokumentaci zasahujícím do působnosti útvaru, d. spolupracuje s ostatními útvary, e. provádí interní konzultační a poradenskou činnost v oblasti své odbornosti, f. poskytuje ostatním útvarům informace a podklady, které potřebují k výkonu své činnosti, a odpovídá za jejich správnost a úplnost, g. eviduje a archivuje zpracovávanou dokumentaci a písemnosti, h. připravuje ve své oblasti působnosti situační zprávy, rozbory a statistiky pro potřeby UP a orgánů státní správy a samosprávy, i. připravuje ve své oblasti působnosti podklady pro vnitřní a vnější kontrolní orgány a poskytuje součinnost při provádění kontrol, j. spolupracuje ve své oblasti působnosti s orgány státní správy a samosprávy. Článek 16 Odborná působnost 1. Odborná působnost útvaru představuje soubor odborných činností, které je útvar povinen podle tohoto Organizačního řádu vykonávat. Zároveň je útvar povinen vykonávat i takové práce a činnosti, které nejsou v Organizačním řádu jmenovitě uvedeny, ale řádné plnění předepsaných odborných činností podmiňují. 2. Odborné činnosti jsou přiřazeny jednotlivým útvarům tak, aby zahrnovaly ucelenou agendu. 3. Odborné činnosti útvarů Rektorátu UP jsou uvedeny v Příloze (II) tohoto Organizačního řádu. Článek 17 Činnosti související s vnitřním chodem útvaru 1. V každém útvaru jsou vykonávány činnosti, které nejsou součástí jeho odborné ani obecné působnosti, ale slouží pouze k zajištění vnitřního chodu útvaru. 2. Za zajištění výkonu těchto činností je odpovědný vedoucí příslušného útvaru. 3. Činnosti související s vnitřním chodem útvaru zahrnují zejména činnosti: a. provádí sekretářské služby v rozsahu stanoveném vedoucím útvaru a spisovým řádem,

7 7 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN b. vypracovává plán práce útvaru a sleduje jeho plnění, c. vyřizuje agendu personálních záležitostí, d. vyřizuje agendu spojenou s odměňováním a sankcionováním zaměstnanců, e. vyhotovuje objednací doklady na majetek, opravy, práce a služby pro vlastní útvar, f. zajišťuje provádění inventarizace a údržbu veškerého svěřeného majetku, g. vyřizuje agendu spojenou s pracovními cestami, h. provádí opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rámci útvaru včetně kontroly dodržování příslušných předpisů. Část čtvrtá Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení Článek 18 Závaznost Organizačního řádu 1. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance UP. 2. Vedoucí zaměstnanci UP jsou povinni seznámit s Organizačním řádem své podřízené a zajistit jeho dodržování. Článek 19 Změny Organizačního řádu 1. Návrhy na změny a doplňky k Organizačnímu řádu musí být předkládány písemně Právnímu oddělení. 2. Změny Organizačního řádu předkládá Referát organizace a řízení ve spolupráci s Právním oddělením cestou prorektora odpovědného za vnitřní organizaci rektorovi. Článek 20 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Organizační řád č. B1-07/3 ze dne 7. března Článek 21 Účinnost Tento řád nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a předsedou AS UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce tj. druhým dnem od nabytí platnosti. Přílohy (I) Organizační struktura Rektorátu UP včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením UP (II) Postavení a působnost jednotlivých organizačních útvarů Rektorátu UP Schváleno Akademickým senátem UP dne V Olomouci dne 30. května 2012 Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., v. r. Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r. předseda AS UP rektor UP

8 8 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN (I) Organizační struktura Rektorátu UP včetně vymezení organizačních vazeb a řídicích vztahů k univerzitním zařízením UP Řízení univerzitních zařízení Rektor Kvestor Prorektor pro studijní záležitosti Prorektor pro vědu, výzkum a inovace Prorektor pro informační a komunikační technologie Prorektor pro vnější vztahy Ředitelka SKM Ředitel CPSSP Ředitelka Projektového servisu Ředitel CVT Ředitelka Konfuciovy akademie Vedoucí ASC Ředitel VTP a PI Ředitelka KUP Ředitelka VUP Rektorát RUP Rektorát 90 Kancelář Správní rady UP Kancelář Akademického senátu UP Úsek rektora Úsek kancléře Úsek kvestora Úseky prorektorů Úsek vnějších vztahů Úsek pro informační a komunikační technologie Úsek pro organizaci a řízení Úsek pro studium a vzdělávání Úsek pro vědu, výzkum a inovace

9 9 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Kancelář Správní rady UP Kancelář Správní rady UP Předseda SR UP Tajemník správní rady UP Kancelář Akademického senátu UP Kancelář Akademického senátu UP Předseda AS UP Samostatný referent Kanceláře AS UP

10 10 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek rektora Úsek rektora Rektor 9100 Prorektor pro komunikaci a další vzdělávání Oddělení interního auditu 9120 Vedoucí odděleni interního auditu Interní auditor Oddělení kontroly Vedoucí oddělení kontroly Kontrolor Referát podpory strategie UP Referent podpory strategie

11 11 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek kancléře Rektor Úsek kancléře Sekretariát rektora Kancléř Asistentka rektora Asistentka rektora Právní oddělení 9180 Vedoucí právního oddělení Právník Úvazek: 0,50 Právník Právník Právník Referent právního oddělení Právník ref erent v y máhání pohledáv ek Referát bezpečnosti 9130 Referent civilní obrany Úvazek: 0,20 Referent BOZP a PO Podatelna 9160 Odborný pracovník spisové služby Ad m i n i str ati v n ě-sp rávní pracovník Programátor

12 12 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Ad m i n i str ati v n ě-sp rávní pracovník Programátor analytik Úvazek: 0,80 Archiv UP 9170 Ředitel archivu Pracovník archivních fondů Pracovník archivních fondů Referát konferenčních služeb 9150 Referent konferenčních služeb Referent konferenčních služeb

13 13 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek kvestora Rektor Úsek kvestora 9200 Kvestor Sekretariát kvestora Asistent kvestora Odbor ekonomický 9240 Vedoucí ekonomického odboru Oddělení finanční a investiční účtárny 9241 Vedoucí finanční a investiční účtárny + metodik Samostatný odborný účetní + referent inventarizace Samostatný odborný účetní + referent inventarizace Samostatný odborný účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní + metodik Samostatná odborná účetní Samostatná odborná účetní

14 14 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Oddělení rozpočtu a daní 9242 Vedoucí oddělení rozpočtu a daní Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Samostatná odborná ekonomka Pokladna UP 9244 Pokladní Pokladní Oddělení veřejných zakázek 9111 Vedoucí oddělení veřejných zakázek Referent oddělení veřejných zakázek Metodik veřejných zakázek Metodik veřejných zakázek Odbor personalistiky a mezd 9230 Vedoucí odboru PaM + metodik Oddělení mezd Vedoucí oddělení mezd Mzdová účetní

15 15 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Mzdová účetní Oddělení personalistiky Vedoucí oddělení personalistiky Referát personální Personální referent Referát péče o zaměstnance a zaměstnávání cizinců Referent vzdělávání pracovníků a péče o zaměstnance Odbor provozně-techn ický 9250 Referát energetiky a spojů Vedoucí odboru provozně-technického 9251 Hlavní energetik Oddělení rozvoje a výstavby UP 9450 Vedoucí oddělení rozvoje a výstavby UP As i sten tk a Referent generelu Vedoucí technik přípravy staveb Technik realizace staveb Technik realizace staveb Oddělení autoprovozu 9255 V d í dděl í

16 16 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Oddělení autoprovozu 9255 Vedoucí oddělení autoprovozu Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Řidič osob. vozidel Oddělení správy a údržby budov RUP a FF 9257 Vedoucí oddělení správy a údržby budov RUP a FF Telefonista Zámečník-provozní Truhlář, stolař Instalatér Uklízečka kanceláří Uklízečka kanceláří Uklízečka kanceláří Referent správy budov Stavební Údržbář údržbář budov Oddělení Sportovní hala a loděnice 9253 Vedoucí oddělení sportovní hala a loděnice Ekonom Samostatný údržbář budov

17 17 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Samostatný údržbář budov Samostatný údržbář budov Provozní elektromechanik Provozní elektromechanik Vrátný 4 x Uklízečka vzděl. zař. 4 x

18 18 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro vnější vztahy Rektor Úsek pro vnější vztahy 9340 Prorektor pro vnější vztahy Oddělení mezinárodních vztahů 9360 Vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Vedoucí referent pro zahr. styky programy EU, programy MŠMT Vedoucí referent pro zahr. styky studentská poradkyně Vedoucí referent pro zahr. styky studentská poradkyně Vedoucí referent pro zahr. styky referentka Referent pro zahraniční styky administrativní asistentka Referátt tuzemských a regionálních vztahů Referent tuzemských a regionálních vztahů Oddělení komunikace 9350 Vedoucí oddělení komunikace Tiskový mluvčí UP Referát vztahů s uchazeči a absolventy Referent vztahů s uchazeči a absolventy Redakce webových stránek 9352 Vedoucí redaktor www stránek

19 19 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN stránek 9352 Vedoucí redaktor www stránek Systémový programátor analytik webmaster, multimediální projekty, programátor Webmaster+grafik grafička, webdesignérka Redakční rada ŽUP Redakce médií UP 9351 Vedoucí redaktor Redaktor Redakce informačních a propagačních materiálů 9353 Samostatný odborný redaktor Redaktor Referát audiovizuálních služeb 9354 Vedoucí odborný pracovník AV služeb - vedoucí pracoviště Odborný prac. AV pracoviště režie, kameraman, lektor AV a MM Technik AV zařízení technik, zvukař

20 20 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro informační a komunikační technologie Rektor Úsek pro informační a komunikační technologie 9330 Prorektor pro informační a komunikační technologie Asistent prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Úsek pro organizaci a řízení Rektor Úsek pro organizaci a řízení 9403 Prorektor pro organizaci a řízení Asistent prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů Vedoucí oddělení řízení a rozvoje lidských zdrojů Referát organizace a řízení 9490 Metodik pro organizaci a řízení Referát vnitřních norem Referent vnitřních norem Úvazek: 0,80 Referát nostrifikací Referent nostrifikací Úvazek: 0,40

21 21 Hlavní norma UP (HN) č. B1-12/1-HN Úsek pro studium a vzdělávání Rektor Úsek pro studium a vzdělávání 9401 Prorektor pro studijní záležitosti As i sten t prorektorů Sdílen s ostatními prorektory Úvazek: 0,20 Oddělení pro studium 9410 Vedoucí studijního oddělení UP As i sten tk a Referát studijních záležitostí Referent pro studijní záležitosti Referát akreditací Referent akreditací Referát poplatků spojených se studiem Referent pro poplatky spojené se studiem Referát sociálních záležitostí studentů Referent pro sociální záležitosti studentů Referát matriky a informační a technické podpory Referent matriky

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti

Hospodaření v režimu doplňkové činnosti B3-14/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-14/2-SR Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora UP upravuje

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2013 B3-13/8-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-13/8-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 213 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/5-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-11/5-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 211 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: V rámci sjednocení

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek B3-15/6-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-15/6-SR Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Touto směrnicí rektora UP se stanoví závazný

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP B3-11/13-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/13-SR Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP Obsah: Budovy Univerzity Palackého v Olomouci jsou spravovány

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Psychologického

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více