U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 921/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 921/2014"

Transkript

1 č.j.: 921/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 851 ze dne Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 7. října 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 7. října 2014 dle zápisu v příloze tohoto usnesení - vyjma celé části I. Fond obnovy a rozvoje, která bude projednána samostatně - vyjma stanoviska k doplněné dokumentaci záměru umístění stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby (bod II. 11 zápisu z výboru) u k l á d á 1. Mgr. Ondřeji Rutovi, zástupci starosty 1.1. odeslat veškerá schválená stanoviska a zahájit doporučené činnosti jménem městské části, která přináležejí jemu svěřeným kompetencím Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 1 Z á p i s z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 7. října 2014 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní programy a záměry městské části Přítomni: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: Tajemník: (viz přiložená prezenční listina) 4 členové výboru David Gregor předseda výboru Mgr. Helena Benýšková Ing. Tomáš Mikeska Ing. Bohuslav Nigrin Ing. Miloslav Procházka místopředseda Bc. Ondřej Pecha Pavel Hurda Ing. arch. Zdeněk Fikar Přizváni, zápis: OÚR Ing. Martina Brzobohatá, Akad. arch. Tomáš Slepička OV Ing. Václav Tětek OD Ing. Martin Vančura OŽP Ing. Otokar Karásek Omluveni: Hosté: ZS Mgr. Ondřej Rut Jednání bylo zahájeno v 16:03 hod. a ukončeno v 17:45 hod. Jednání řídil předseda výboru David Gregor. Rozpravy se zúčastnili všichni přítomní. Hlasování k usnesením byla přijata jednomyslně mimo bodů, kde jsou výsledky hlasování uvedeny. Kontrola plnění úkolů a zápisu z jednání výboru dne 19. srpna 2014: Úkoly z předchozího jednání jsou splněny, nebo probíhá jejich průběžné plnění. Přítomní členové výboru souhlasí s navrženým programem celého jednání dle oddílů I. + II. + III.

3 2 I. Fond obnovy a rozvoje Schválený program: 1. Žádost Společenství vlastníků Zelenky Hajského 14, Praha 3, o vratnou finanční částku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč na rekonstrukci stoupaček, instalaci bytových vodoměrů a rekonstrukci odpadů v bytovém domě Zelenky Hajského 14, , Praha Žádost Společenství vlastníků domu Chvalova 1577/12, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč na opravy domovní fasády Chvalova 1577/12, , Praha 3. I. Různé Jednání: Dle návrhu rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2014 byla navržena maximální celková výše půjček k poskytnutí z Fondu obnovy a rozvoje Kč. Rozpočet byl Zastupitelstvem MČ Praha 3 schválen dne Disponibilní zůstatek činí Kč. 1. Žádost Společenství vlastníků Zelenky Hajského 14, Praha 3, o vratnou finanční částku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč na rekonstrukci stoupaček, instalaci bytových vodoměrů a rekonstrukci odpadů v bytovém domě Zelenky Hajského 14, , Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 414) SVJ Zelenky Hajského 14, Praha 3 K žádosti byly doloženy tyto doklady: a) Výpis z katastru nemovitostí b) Výpis z obchodního rejstříku c) Výkaz zisku a ztráty d) Čestné prohlášení daň z nemovitosti si platí každý sám e) Čestné prohlášení nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti f) Čestné prohlášení v budově není umístěna herna g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3 h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3 i) Cenová nabídka na rekonstrukci stoupaček j) Číslo účtu a kontaktní údaje k) Fotodokumentace stávajícího stavu Vzhledem k tomu, že financování předložené žádosti bude řešeno až z prostředků rozpočtu na rok 2015, výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se usnesl na odložení, dle kterého projednání žádosti Společenství vlastníků Zelenky Hajského 14, Praha 3 o vratnou finanční částku přenechává až do jednání nově ustanoveného výboru po komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října Žádost Společenství vlastníků domu Chvalova 1577/12, Praha 3, o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč na opravy domovní fasády Chvalova 1577/12, , Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 420) SVJ Chvalova 1577/12, Praha 3

4 3 K žádosti byly doloženy tyto doklady: a) Výpis z katastru nemovitostí b) Výpis z obchodního rejstříku c) Ekonomické vyhodnocení d) Čestné prohlášení daň z nemovitosti si platí každý sám e) Čestné prohlášení nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti f) Čestné prohlášení v budově není umístěna herna g) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3 h) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3 i) Rozpočet na opravy fasády j) Číslo účtu a kontaktní údaje k) Fotodokumentace stávajícího stavu l) Závazné stanovisko OPP Vzhledem k tomu, že financování předložené žádosti bude řešeno až z prostředků rozpočtu na rok 2015, výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se usnesl na odložení, dle kterého projednání žádosti Společenství vlastníků domu Chvalova 1577/12, Praha 3 o dar přenechává až do jednání nově ustanoveného výboru po komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října I. Různé Schválený program: II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí 1. Územní plán. 1.a Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ HMP. 1.b Usnesení Rady HMP č z k Manuálu tvorby veřejných prostranství HMP a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství. 1.c Pozvánka na odborný workshop na téma Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a Význam a využití v městských částech. 2. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na akci Zařízení staveniště pro výstavbu Obytného souboru Červený dvůr, Praha Žádost o vyjádření k provedení stavby Praha 8 Karlín, pěší tunel Vítkov, obnova cizí TS 2036 na č. parc. 408/7, k. ú. Žižkov. 4. Pozvánka na seminář k Pražským stavebním předpisům na IPR, Vyšehradská Žádost o vyjádření ke studii využití objektu Koněvova 223/2496 Polyfunkční dům Koněvova, Praha 3, k. ú. Žižkov, č. parc. 2639/58, 2639/ Žádost na podání doporučení podnětu na změnu/úpravu územního plánu SÚ HMP pro dům Koněvova-Roháčova-Budovcova-Kaplířova, umístěný na parcelách č. parc. 1924/1, 1924/2, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, v k. ú. Žižkov. 7. Žádost o vydání souhlasu MČ Praha 3 ke stavebnímu povolení pro stavbu Zateplení bytového domu Spojovací 2613/36, Praha 3, k. ú. Žižkov. 8. Žádost o vyjádření k investičnímu záměru Výstavba vysokoškolské koleje Praha 3, k. ú. Žižkov, Dalimilova ulice, na pozemcích č. parc. 587/1, 587/3, a k výjimečné přípustnosti funkčního využití ve všeobecně smíšeném území v podílu celkové kapacity vyšším než 60%.

5 4 9. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu Schodiště a chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem v Praze 3 pro informaci. 10.Návrh usnesení RMČ P3 do jednání dne Žádost o obnovu řízení umístění stavby Revitalizace nádraží Žižkov Sever, Praha Žádost o nové vyjádření k doplněné dokumentaci záměru umístění stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby. 12. Vyjádření k záměru Propojení optických sítí PRAGONET A3RAD na pozemcích č. parc. 4098/2, 4293, k. ú. Vinohrady, č. parc. 4381/1 a další v k. ú. Žižkov, Praha Vyjádření k žádosti o prodloužení dočasné stavby kanceláří se skladem a ubytovnou při ulici Novovysočanská, č. parc. 2176/5, k. ú. Žižkov, Praha Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství Přisvětlení přechodu pro chodce na křižovatce ulic Koněvova a Na Jarově, Praha 3. k. ů. Žižkov. 15. Vyjádření ke studii záměru Výstavba domova seniorů Parukářka při ulici Na Parukářce, č. parc. 4166/3 a spojovací pěší cesty mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova, č. parc. 4181, k. ú. Žižkov, Praha Usnesení RMČ Praha 3 č. 706, ze dne k Záměru zachování veřejné přístupnosti pozemku č. parc. 4435/20, k. ú. Žižkov v celé jeho výměře. 17. Žádost o instalaci bezpečnostních prvků na stanici tramvaje Chmelnice. II. Různé Jednání: 1. Územní plán. 1.a Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ HMP. (UMCP /2014, OÚR 424) Jedná se o změnu týkající se území k. ú. Komořany, Praha 12. Změna spočívá v navýšení koeficientu míry využití území z C na E. Projednání se bude konat od 9.00 hodin na Mariánském náměstí 2, Praha 1, ve velkém zasedacím sále. 1.b Usnesení Rady HMP č z k Manuálu tvorby veřejných prostranství HMP a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství. (UMCP /2014, OÚR 399) Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství byl schválen Manuál je k nahlédnutí na odboru územního rozvoje nebo je možné si ho stáhnout ve formátu PDF na 1.c Pozvánka na odborný workshop na téma Manuál tvorby veřejných prostranství HMP a Význam a využití v městských částech. (OÚR 403) Odborný workshop se bude konat 12. listopadu od hodin na IPR Praha, velký sál Vyšehradská 57, Praha Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na akci Zařízení staveniště pro výstavbu Obytného souboru Červený dvůr, Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 409) straet architects, s. r. o. Ing. arch. Diana Hocková Na Poříčí 11, Praha 1 Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání vyjádření jménem městské části:

6 5 Městská část Praha 3 se zřízením Zařízení staveniště pro výstavbu Obytného souboru Červený dvůr, Praha 3 podle předloženého situačního výkresu souhlasí. 3. Žádost o vyjádření k provedení stavby Praha 8 Karlín, pěší tunel Vítkov, obnova cizí TS 2036 na č. parc. 408/7, k. ú. Žižkov. (UMCP /2014, OÚR 410) ELPO kabelové sítě VN a NN, s. r. o. Jakub Klíma Klostermannova 916, Rudná Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání vyjádření jménem městské části: Městská část Praha 3 s provedením stavby Praha 8 Karlín, pěší tunel Vítkov, obnova cizí TS 2036 na č. parc. 408/7, k. ú. Žižkov podle předloženého výkresu umístění stavby na mapě souhlasí. 4. Pozvánka na seminář k Pražským stavebním předpisům na IPR, Vyšehradská 57. (OÚR 411) Seminář se konal , za MČ Praha 3 se ho zúčastnil zástupce starosty Mgr. Ondřej Rut a Ing. arch. Zdeněk Fikar, OÚR. 5. Žádost o vyjádření ke studii využití objektu Koněvova 223/2496 Polyfunkční dům Koněvova, Praha 3, k. ú. Žižkov, č. parc. 2639/58, 2639/221. (UMCP /2014, OÚR 412) Development & construction, s. r. o. Libor Kindl Na Kopečku 2/1284, Praha 8 V 6/10 ze dne : Městská část Praha 3 s realizací stavby podle Studie využití objektu Koněvova 223/2496, P3 nesouhlasí. Důvodem nesouhlasu je základní nesplnění požadavku OTPP na vzájemné odstupy staveb. Doporučujeme návrh korigovat s referenty odboru výstavby ÚMČ P3. Pracovní jednání na odboru výstavby proběhlo dne (Ing. Součková + zástupce investora + projektant). Za MČ P3 se zúčastnil Ing. arch. Fikar. Připomínky, týkající se požadavků na vzájemné odstupy staveb byly zapracovány do předložené studie. Výbor V2/12 ze dne : Městská část Praha 3 s realizací Polyfunkčního domu Koněvova 223/2496, na č.parc. 2639/58, 2639/221 využití objektu podle předložené studie předběžně souhlasí. Situování záměru ve stabilizovaném území a vůči sousedům je ale složité, proto v dalších fázích projektové přípravy předpokládáme pečlivé ověřování souladu s technickými právními předpisy. Hlasování:6 pro1 se zdržel (Rut). Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání vyjádření jménem městské části: Městská část Praha 3 se k další projektové přípravě záměru stavby Polyfunkčního domu Koněvova, Praha 3, k. ú. Žižkov, č. parc. 2639/58, 2639/221, podle předložené studie využití objektu Koněvova 223/2496 vyjádří až po komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, kdy se k Vaší žádosti nejprve vyjádří nově ustavený výbor pro územní rozvoj (cca v prosinci 2014 až lednu 2015). Máme však již v předstihu na budoucího stavebníka

7 6 požadavek, aby veškeré další kroky konzultoval i s bezprostředními sousedy (především z obou stran projektu), kteří se již na náš úřad obracejí s prosbami o přímé informování před i během územního řízení. 6. Žádost na podání doporučení podnětu na změnu/úpravu územního plánu SÚ HMP pro dům Koněvova-Roháčova-Budovcova-Kaplířova, umístěný na parcelách č. parc. 1924/1, 1924/2, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, v k. ú. Žižkov. (UMCP /2014, OÚR 413) S 12, a. s., Ing. Vojtěch Haluza Čiklova 13a/1706, Praha 2 V 06/13 ze dne : Městská část Praha 3 s přípravou realizace záměru Zástavby bloku v prostoru části tzv. S 12 mezi ulicemi Koněvovou, Roháčovou, Kaplířovou a Budovcovou podle předložené architektonické objemové studie předběžně nesouhlasí a doporučuje návrh přepracovat dle připomínek OÚR a externího poradce Ing. arch. Ivana Vavříka. Hlasování: 5 pro. V3/14 ze dne : Městská část Praha 3 se seznámila se zastavovací Studií bytového domu Koněvova Roháčova Budovcova Kaplířova na č. parc. 1924/1, 1924/2, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 a předběžně s tímto záměrem nesouhlasí vzhledem k nevyjasněným majetkovým vztahům. Hlasování: 5 pro 1 se zdržel (Hurda). Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání podnětu žadatele i vyjádření jménem městské části pořizovateli změn územního plánu: Odeslání podnětu a stanovisko městské části Praha 3 k podnětu na změnu / úpravu územního plánu SÚ HMP na parcelách č. 1924/1, 1924/2, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1937, 1932, 1933 v k. ú. Žižkov, v prostoru vymezeném ulicemi Koněvovou, Roháčovou, Budovcovou a Kaplířovou. Dle žádosti vlastníka pozemků ze dne Vám postupujeme podnět na změnu / úpravu územního plánu dle příloh tohoto podnětu. Pozemek č. parc v k. ú. Žižkov z uvedeného výčtu je ve vlastnictví HPM a svěřený do správy MČ P3. Městská část Praha 3 projednala tento podnět v jednání RMČ P3 dne 22. října 2014 pod číslem usnesení (též v příloze tohoto dopisu). Městská část Praha 3 provedení navrhované změny / úpravy ÚPn HMP dle podaného podnětu nedoporučuje, protože je přesvědčena o nutnosti řešit změnou územního plánu celou zbývající nezastavěnou funkční plochu SV-I. K tomu je ale třeba podnět ve spolupráci s vlastníkem zbývajících ploch doplnit o objemovou studii, zpracovanou v obdobně pro místo přijatelných hmotách jako studie společnosti S12 a.s., ovšem s výpočty a zdůvodněním změn parametrů míry využití pro celou zbývající nezastavěnou plochu. MČ Praha 3 pokládá za vhodné pro území zpracovat objemovou, územní či zastavovací studii s ohledem na to, že územní plán a jeho regulativy neposkytují při navýšení míry využití území z kódu I na S žádné další nástroje regulace budoucí zástavby (zejména výšková regulace). Zastavovací či jiná obdobná studie by měla kromě výšky a objemu zástavby definovat uliční čáru (zejména pro bývalou ulici Kaplířova) a stavební čáru. Uvolněním kódu míry využití území na S bez stanovení dalších závazků vlastníka pozemků by se město zbavilo možnosti podobu zástavby dále efektivně regulovat.

8 7 7. Žádost o vydání souhlasu MČ Praha 3 ke stavebnímu povolení pro stavbu Zateplení bytového domu Spojovací 2613/36, Praha 3, k.ú.žižkov.(umcp /2014, OÚR 447) Projektový a inženýrský ateliér Ing. Hana Sobotová Lessnerova 266, Praha 10 Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Jaroslavu Sukovou k odeslání vyjádření jménem městské části: Městská část Praha 3 s realizací stavby Zateplení bytového domu Spojovací 2613/36, Praha 3, k. ú. Žižkov podle předloženého zákresu stavby souhlasí. Zároveň vydává souhlas i s použitím pozemku č. parc. 2759/1 na stavbu řadového lešení v šíři cca 1,1 m při zateplení fasády. 8. Žádost o vyjádření k investičnímu záměru Výstavba vysokoškolské koleje Praha 3, k. ú. Žižkov, Dalimilova ulice, na pozemcích č. parc. 587/1, 587/3 a k výjimečné přípustnosti funkčního využití ve všeobecně smíšeném území v podílu celkové kapacity vyšším než 60%. (UMCP /2014, OÚR 438) AU engeneering, Alena Ulrichová Na Vysoké 433 Horní Jirčany, Jesenice Výbor V 8/2010 ze dne : Žádost o vyjádření k investičnímu záměru výstavby bytového domu Dalimilova, č. parc. 587/1 a 587/2, k. ú. Žižkov. (UMCP /2010, OÚR 421) TK Atelier, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Král Šimkova 926, Hradec Králové Jedná se o velice komplikovanou zastavovací situaci, kdy bezprostřední soused doposud nepřistoupil na žádnou z nabízených dohod, směn, prodejů či výměn sousedících pozemků a vlastně tím brání smysluplné dostavbě proluky s logickým uzavřením bloku dle historické regulace. OÚR vysvětlí možnosti a záměr postupu investora, s kterým byl problém konzultován u ZS Lochmana. Úkol: Výbor tímto žádá pana tajemníka a paní starostku o pomoc při vyjednávání - OÚR připraví zvací dopis k osobnímu jednání na radnici, kde bude vlastníkovi průchodu mezi parcelami vysvětlena důležitost rozumné dostavby proluky a bude požádán o větší vstřícnost. Městská část Praha 3 s realizací stavby bytového domu Dalimilova, č. parc. 587/1 a 587/2, k. ú. Žižkov podle předložené architektonické studie předběžně souhlasí. Objekt lze realizovat i s úzkým pásem průchodu, ale prioritou všech by měla být racionální plnohodnotná dostavba celého bloku, jak ji před více než 100 lety naplánovali naši předci. Vedení našeho úřadu se proto pokusí o věci ještě jednat s vlastníkem pozemku, který rozumnou zástavbu celé proluky blokuje. Vyjádření ze dne : Žádost o vydání stanoviska k výjimečné přípustnosti pro stavbu Bytový dům v Dalimilově ulici na č. parc. 587/1, 587/3, 611, k. ú. Žižkov. Městská část Praha 3 s umístěním stavby i s udělením výjimečné přípustnosti dle ÚPn stavby Bytový dům v Dalimilově ulici na č. parc. 587/1, 587/3, 611, k. ú. Žižkov souhlasí. Výbor V 6/2013 ze dne :

9 8 l) Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání o umístění stavby Bytový dům na č. parc. 587/1, 3, k. ú. Žižkov, Dalimilova, Praha 3. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 187) Výbor V 7/2013 ze dne : g) Usnesení o přerušení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby na dobu 60 dnů pro Bytový dům na č. parc. 587/1,/3, k. ú. Žižkov, Dalimilova. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 235) Výbor V 8/2013 ze dne : w) Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu pro doplnění žádosti o umístění stavby Bytový dům na pozemcích č. parc. 587/1, 2, 3, k. ú. Žižkov, Dalimilova, Praha 3 do Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 309) Výbor V 1/2014 ze dne : v) Usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu Bytový dům na č. parc. 587/1, 2, 3, k. ú. Žižkov, Dalimilova, Praha 3. Předkládá: OV ÚMČ P3 (OÚR 10) Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání vyjádření jménem městské části: Městská část Praha 3 s realizací investičního záměru Výstavba vysokoškolské koleje Praha 3, k. ú. Žižkov, Dalimilova ulice, na pozemcích č. parc. 587/1, 587/3 podle předložené studie souhlasí. Souhlas vydává zároveň k výjimečné přípustnosti funkčního využití ve všeobecně smíšeném území v podílu celkové kapacity vyšším než 60%. 9. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu Schodiště a chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem v Praze 3 pro informaci. Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 dodatečně odsouhlasit toto vyjádření ZS Ondřeje Ruta jménem městské části: Městská část Praha 3 s realizací stavby Schodiště a chodník na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem v Praze 3, podle předložené dokumentace pro stavební povolení souhlasí. Výbor pro územní rozvoj ale rovněž doporučuje (dle následných připomínek IPR, týkajících se šířek a tvarování obou podest) nechat dokumentaci přepracovat a znovu podat k získání územního a stavebního povolení. Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0se zdržel. 10. Návrh usnesení RMČ P3 do jednání dne Žádost o obnovu řízení umístění stavby Revitalizace nádraží Žižkov Sever, Praha 3. Předkládá: ZS Ondřej Rut Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto usnesení s následným podáním žádosti o obnovu řízení." 11. Žádost o nové vyjádření k doplněné dokumentaci záměru umístění stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby. (UMCP /2014, OÚR 452) Ing. Pavel Posolda, U Hellady 4, Praha Vyjádření IPR k doplněné dokumentaci záměru umístění stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby. (UMCP /2014, OÚR 449) IPR HMP, p. o.

10 9 Výbor V7/2008 ze dne : Městská část Praha 3 předběžně souhlasí se stavbou rozšířené zpevněné plochy pro příjezd k areálu Mechanika Praha, k areálu Václava Břendy a k pozemku NETTO Electronics, která má být situována na části pozemku č. parc. 3541/3 a na pozemku 3541/28 v k. ú. Žižkov (vlastnictví HMP, svěřená správa MČ P3), která má navázat na vnitroareálovou komunikaci na pozemku č. parc.3541/29 v k. ú. Žižkov (vlastnictví Mechanika Praha), za stanovení těchto podmínek: -vyřešení kolize se dřevinami, nacházejícími se uvedených na pozemcích (povolení ke kácení, provedení náhradní výsadby apod.)-odkoupení obou zmiňovaných pozemků od MČ Praha 3. Výbor pro územní rozvoj a majetek doporučuje RMČ/ZMČ P3 prodej pozemků č. parc.3541/3 a na pozemku 3541/28 v k. ú. Žižkov žadateli Netto Electronics, který na jejich částech hodlá vybudovat účelovou komunikaci, současně ukládá OMA vyzvat tuto společnost ke spolupráci na realizaci prodeje. Součástí kupní smlouvy by mělo být i zřízení práva věcného břemene pro chůzi a jízdu k předmětným pozemkům na užívání účelové komunikace i pro vlastníky dalších vyjmenovaných pozemků (dnes ve vlastnictví firem Břenda a Mechanika). V8/14 ze dne : Žádost o stanovisko k umístění výjimečně přípustné stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby na pozemcích č. parc. 3541/15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, k. ú. Žižkov. (UMCP /2013, OÚR 323) Pavel Posolda, řízení výstavbových projektů U Hellady 4, Praha 4 Městská část Praha 3 s umístěním i s udělením výjimečné přípustnosti stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby souhlasí. Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel (Benýšková). Výbor V5/14 ze dne : Městská část Praha 3 bere na vědomí stanovisko IPR HMP, p. o., dle kterého s navrženým záměrem nesouhlasí a má závažnou připomínku k řešení parkování při ulici Malešické a doporučení a) k vymezení pěší návaznosti na budovanou bytovou výstavbu a b) k vjezdu do garáží. Výbor souhlasí se stanoviskem IPR a v tomto smyslu přehodnocuje své stanovisko z listopadu 2013 a s udělením výjimečné přípustnosti stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby nesouhlasí. Výbor pro územní rozvoj se na doporučení RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání vyjádření jménem městské části neshodl: Městská část Praha 3 s umístěním i s udělením výjimečné přípustnosti stavby Konverze areálu Mechanika Praha na bydlení a služby podle doplněné dokumentace záměru umístění stavby souhlasí. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Benýšková). 12. Vyjádření IPR k záměru Propojení optických sítí PRAGONET A3RAD na pozemcích č. parc. 4098/2, 4293, k. ú. Vinohrady, č. parc. 4381/1 a další v k. ú. Žižkov, Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 406) IPR HMP, p. o. Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí stanovisko IPR, zvláště pro fakt náběhu platnosti Pražských stavebních předpisů od 1. října 2014, kdy je nově uplatňován požadavek dodržování volného výsadbového pásu pro stromořadí, který bude v budoucnu uplatňován pro veškeré kladení a koordinování podzemních sítí.

11 Vyjádření IPR k žádosti o prodloužení dočasné stavby kanceláří se skladem a ubytovnou při ulici Novovysočanská, č. parc. 2176/5, k. ú. Žižkov, Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 407) IPR HMP, p. o. Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí stanovisko IPR doporučující prodloužení dočasnosti staveb, avšak nikoliv změnu na stavby trvalé vzhledem k možné budoucí transformaci území. 14. Koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství Přisvětlení přechodu pro chodce na křižovatce ulic Koněvova a Na Jarově, Praha 3. k. ů. Žižkov. (UMCP /2014, OÚR 415) IPR HMP, p. o. Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí stanovisko IPR a doporučuje zástupci starosty Mgr. Ondřeji Rutovi požádat investora o poskytnutí dokumentace. 15. Vyjádření ke studii záměru Výstavba domova seniorů Parukářka při ulici Na Parukářce, č. parc. 4166/3 a spojovací pěší cesty mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova, č. parc. 4181, k. ú. Žižkov, Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 416) IPR HMP, p. o. V05/14 ze dne 19.srpna 2014: Městská část Praha 3 se seznámila s vizualizací stavby Domov pro seniory Parukářka, zpracovanou IPR podle dat investora a v tomto rozsahu záměr nedoporučuje. Z hmotových zákresů je zřejmé, že čtvrtá hmota nejblíže Jeseniově ulici je nepřiměřené vysoká, z okolní zástavby nepříjemně vyčnívá a navíc zastiňuje zbývající část ploch pro veřejné vybavení. Požadavky na odstupy staveb a jejich zastínění znehodnocují, v budoucnosti očekávatelnou, přestavbu provizorní budovy, dnes využívané pro rehabilitace. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání vyjádření jménem městské části na IPR HMP: Městská část Praha 3 se v jednání výboru pro územní rozvoj a rady MČ P3 seznámila s vyjádřením IPR ze dne k záměru Výstavba domova seniorů Parukářka při ulici a Parukářce, č. parc. 4166/3 a spojovací pěší cesty mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova, č. parc. 4181, k. ú. Žižkov, Praha 3 (č. j. IPR 5798/14), které vyslovuje připomínky k navrženému oplocení, vjezdu a pěšímu průchodu mezi ulicemi. Nesouhlasíme však s vaším výrokem záměr hmotově kopíruje svažující se terén. Střechy všech 4 hmot návrhu mají jednotnou výškovou úroveň, tedy se zde o žádné kopírování terénu zásadně nejedná. Komolé hmoty jsou možná vhodně tvarovány vůči rodinným domkům v ulici Na Parukářce, ale rozhodně nevytvářejí žádný přechod k blokové zástavbě ulice Jeseniovy. Proto budeme v územním řízení minimálně požadovat snížení hmoty, nejblíže situované k Jeseniově. Chceme vás v této záležitosti požádat o nové koordinační schůzky a pokud možno o sjednocení stanovisek na základech nějaké nezpochybnitelné argumentace. 16. Usnesení RMČ Praha 3 č. 706, ze dne k Záměru zachování veřejné přístupnosti pozemku č. parc. 4435/20, k. ú. Žižkov v celé jeho výměře.

12 11 Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí požadavek RMČ P3 na zachování celistvosti pozemku, nedávno získaného od Českých drah a.s., vedoucího podél vítkovské cyklostezky. 17. Žádost o instalaci bezpečnostních prvků na stanici tramvaje Chmelnice. (UMCP /2014) Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 dodatečně bere na vědomí vyjádření ZS Ondřeje Ruta, které jménem městské části odeslal řediteli DP Praha Ing. Janu Šurovskému, PhD. II. Různé Materiály na vědomí: a) Rozhodnutí veřejnou vyhláškou vydání rozhodnutí o umístění stavby Přístavba osobního výtahu na pozemku č. parc. 177, při dvorní fasádě domu č. p. 908, k. ú. Žižkov, Řehořova 4, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 379) b) Rozhodnutí stavební povolení na stavbu Stavební úpravy pozemní komunikace na křižovatce ulic Ondříčkova Slavíkova Polská, Praha 2, Vinohrady a Praha 3, Žižkov a Vinohrady, spočívající ve výměně konstrukce vozovky a chodníků, ve vysazení chodníků do vozovky a úpravě polohy a délky přechodů pro chodce. Název akce Obnova SSZ Ondříčkova Slavíkova. Předkládá: OV MČ P2 (OÚR 381) c) Rozhodnutí oprava zřejmých nepravostí Stavební úpravy pozemní komunikace na křižovatce ulic Ondříčkova Slavíkova Polská, Praha 2, Vinohrady a Praha 3, Žižkov a Vinohrady, spočívající ve výměně konstrukce vozovky a chodníků, ve vysazení chodníků do vozovky a úpravě polohy a délky přechodů pro chodce. Název akce Obnova SSZ Ondříčkova Slavíkova, ve výroku II Stanovení podmínek pro provedení stavby bod 17. Bude osazena kamera televizního dohledu včetně optické přenosné trasy se bez náhrady ruší. Předkládá: OV MČ P2 (OÚR 423) d) Pozvánka k ústnímu jednání, ve kterém se oznamuje změna v užívání části stavby Bytová jednotka č. 16 v 1.NP domu č.p. 114, Praha 3, k.ú. Žižkov, Husitská 74, na nebytovou jednotku. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 382) e) Oznámení o zahájení územního řízení s názvem: Rekonstrukce ulice Husitské, Praha 3 přeložky inženýrských sítí a městského mobiliáře. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 383) f) Rozhodnutí vydání povolení změny stavby před jejím dokončením Sportovní klubové zařízení CENTRAL PARK PRAHA, Praha 3, Žižkov, Řízení 2. F. 01 stavba komunikace. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 384) g) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozváním k ústnímu jednání ve věci stavby Stavební úpravy spojené se zřízením osobního trakčního výtahu a výtahové šachty přistavěné k dvornímu rohu budovy a přisazené k západní dvorní fasádě v místě mezipodesty bytového domu č. p. 1377, Hájkova 17, Praha 3, č. parc. 425, k. ú. Žižkov. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 391) h) Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Stavební úpravy mezonetové byt. jednotky č. 2770/75 v domě č. p. 2770, v k. ú. Žižkov, V Kapslovně 3, Praha 3, spojené se zřízením zimní zahrady v 7. nadzemním podlaží uvedeného domu (odstranění zábradlí na

13 12 terase, vyzdění části terasy a osazení prosklené stěny tvořící zimní zahradu) a rozšířením otvoru pro schodiště spojující obě úrovně bytu. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 394) i) Vyrozumění o podaném odvolání v opakovaném stavebním řízení vydáno stavební povolení pro stavbu Areál Agora Flora včetně stavebních úprav stávajících konstrukcí na pozemcích č. parc. 3561/2 a č. parc. 4300, 4301, vše v k. ú. Vinohrady, při ul. Chrudimská, Hradecká a Slezská v Praze 3. Předkládá: HMP OSaÚP (UMČ P /2014, OÚR 395) j) Rozhodnutí vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Přístavba výtahu k dvorní fasádě domu č. p. 641, Baranova 32, P3, k. ú. Žižkov. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 397) k) Usnesení prodloužení lhůty k předložení projektové dokumentace nezbytných úprav ve smyslu ust. 137, odst. 1, písmeno f) stavebního zákona k zajištění účinného odvádění a likvidaci odpadních vod z domů č. p. 2060, 2061, 2062 a 2063, v k. ú. Žižkov, ulice V Jezerách 25, 23, 21 a 19, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 400) l) Rozhodnutí zrušení rozhodnutí OV MČ P3 o vydání stavebního povolení pro stavbu Dvoupodlažní nástavba bytového domu č. p. 162, v Praze 3 Žižkov, Roháčova 10, včetně stavby nového třípodlažního objektu ve dvoře a věc vrací k novému projednání. Předkládá: HMP OSaÚP (OÚR 401) m) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby Přístavba výtahu k objektu Blahníkova 637/7 na parcele č. 244 v k. ú. Žižkov, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 418) n) Rozhodnutí vydání územního rozhodnutí pro stavbu Rekonstrukce ulice Husitské, Praha 3 přeložky inženýrských sítí a městského mobiliáře. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 421) o) Rozhodnutí vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem Rekonstrukce ulice Koněvovy, Praha 3 přeložky inženýrských sítí a městského mobiliáře. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 422) p) Souhlas se změnou v užívání stavby 4 stavby pro reklamu o rozměrech 5,1 x 2,4 m na opěrné zdi u křižovatky Ohrada, na pozemku č. parc. 2168/35 v k. ú. Žižkov, při komunikaci Koněvova/Pod Krejcárkem, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 425) q) Usnesení o pokračování v územním řízení pro stavbu Nástavba a přístavba objektu Olšanská 3/54 a 5/55, Praha 3, Žižkov na pozemcích č. parc. 4268/2, 4268/3, 4268/21, 4268/22, 4268/25, 4268/26, k. ú. Žižkov. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 450) r) Oznámení o zahájení územního řízení rozhodnutí o umístění stavby s názvem Úprava trakčního vedení ulice Vinohradská, č. parc. 4098/2, k. ú. Vinohrady. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 427) s) Opravné rozhodnutí pro stavbu s názvem Polyfunkční dům na pozemku č. parc. 499 v k. ú. Žižkov, Pod Vítkovem v Praze 3, se ve výrokové části územního rozhodnutí doplňuje věta: Námitky a připomínky účastníků územního řízení se zamítají. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 428) t) Souhlas se změnou užívání stavby 2 stavby pro reklamu o rozměrech 5,1 x 2,4 m na štítové zdi domu č. p na pozemku č. parc v k. ú. Žižkov, ul. U Kněžské louky 2, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 429)

14 13 u) Souhlas se změnou užívání stavby 2 stavby pro reklamu o rozměrech 5,1 x 2,4 m na opěrné zdi na pozemku č. parc. 4295/2, 4295/1 v k. ú. Žižkov, ul. Pod Židovskými hřbitovy, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 430) v) Souhlas se změnou užívání stavby 1 stavba pro reklamu o rozměrech 8,2 x 3,0 m za oplocením stadionu na pozemku č. parc. 2168/15 v k. ú. Žižkov, ul. Koněvova, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 431) w) Souhlas se změnou užívání stavby 2 stavby pro reklamu o rozměrech 5,1 x 2,4 m na opěrné zdi na pozemku č. parc. 3756/1 v k. ú. Vinohrady, ul. Votická, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 432) x) Souhlas se změnou užívání stavby 3 stavby pro reklamu o rozměrech 5,1 x 2,4 m v prostoru čerpací stanice na pozemku č. parc. 2928/1 v k. ú. Žižkov, ul. Habrová, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 433) y) Souhlas se změnou užívání stavby 1 stavba pro reklamu o rozměrech 5,1 x 2,4 m na pozemku č. parc.2168/15 v k. ú. Žižkov, Koněvova, P3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 434) z) Rozhodnutí vydání povolení změny stavby před jejím dokončením Bytový dům na pozemku č. parc. 467, 468, k. ú. Žižkov, při ul. Koněvova (č. o. 39), Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 435) aa) Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení ve věci stavby Přístavba osobního výtahu v dvorním traktu bytového domu Bořivojova 55, č. p. 1048, na pozemku č. parc v k. ú. Žižkov, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 441) bb) Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Roháčova Lukášova Ostromečská Černínova Hájkova Domažlická Zelenky Hajského Viklefova, Praha 3. Předkládá: OD MČ P3 (OÚR 443) cc) Veřejná vyhláška rozhodnutí vydání stavebního povolení na stavbu Úprava chodníku podél objektu Milešovská 1, Praha 3. Předkládá: OD MČ P3 (OÚR 444) dd) Veřejná vyhláška rozhodnutí společného územního a stavebního řízení rozhodnutí o umístění stavby Přestavba podkroví na č. parc. 1019, k. ú. Žižkov, při ul. Táboritská 1, Chelčického 2. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 446) ee) Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu Stavební úpravy NTL plynovodu, Praha 3, Žižkov, Seifertova na č. parc. 4342, k. ú. Žižkov. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 454) ff) Usnesení o přerušení řízení o změně v užívání stavby 2 dočasné stavby pro reklamu o velikosti plakátovacích ploch 5,4 x 2,7 m včetně rámu, osvětlené, s elektropřípojkou, na pozemku č. parc v k. ú. Žižkov, při ulici Koněvova, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 455) gg) Usnesení o přerušení řízení o změně v užívání stavby 1 dočasná stavba pro reklamu o velikosti plakátovací plochy 5,4 x 2,7 m včetně rámu, osvětlená, s elektropřípojkou, upevněná souběžně s osou komunikace na opěrné zdi, na pozemku č. parc. 1780/1 v k. ú. Žižkov, při ulici Prokopova, Praha 3. Předkládá: OV MČ P3 (OÚR 456)

15 14 Schválený program: III. Vlastní programy a záměry městské části 1. Předání technicko-lokalizační studie Veřejný prostor v ulicích Táboritská a Ondříčkova (oblast Bezovka, centrum Olšanka). 2. Biologický průzkum a návrh opatření pro Nákladové nádraží Žižkov. 3. Předání Koordinační situace Roháčova, Blahoslavova, Jeseniova, Ostromečská. 4. Předání projektové dokumentace pro ÚR Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha Odborný posudek k Regeneraci náměstí Jiřího z Lobkovic. 6. Předání studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha Ověřovací dopravně-architektonická studie zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ulice Jana Želivského. 8. Studie revitalizace městského prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská, Chelčického a Lipanská, Praha Rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce budovy Praha 3 Žižkov, Havlíčkovo náměstí 10, pro Úřad městské části Praha 3, přístavba do dvora, č. p. 300, na pozemcích č. parc. 770, 772, 760/4, k. ú. Žižkov na vědomí. 10. Rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí na stavbu Nové veřejné schodiště, veřejné osvětlení a plynová přípojka v ulici Jeronýmově na pozemcích č. parc. 4435/20, 4350, 528, k. ú. Žižkov, Praha 3 a o vrácení věci k novému projednání. 11. Odpověď na reklamaci povolení nových vikýřů domu v památkové zóně Chelčického 12 s dalším příkladem nástavby v Ježkově Žádost o přistoupení ke smlouvě o výstavbě na stavbu Výstavba tří bytových jednotek v domě Blahníkova 16/646, k. ú. Žižkov, Praha 3, formou půdní vestavby, včetně připojení všech nově vzniklých bytových jednotek na sítě (voda, plyn, elektřina, odpad), kompletní výměna střešní krytiny, dodávka a montáž nového osobního výtahu do stávající výtahové šachty a provedení dalších prací. III. Různé Jednání: 1. Předání technicko-lokalizační studie Veřejný prostor v ulicích Táboritská a Ondříčkova (oblast Bezovka, centrum Olšanka). (OÚR 389) sinpps, s.r.o., projektová kancelář Antala Staška 34, Praha 4 Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s technicko-lokalizační studií Veřejný prostor v ulicích Táboritská a Ondříčkova (oblast Bezovka, centrum Olšanka). Příštímu zástupci starosty pro územní rozvoj a dopravu doporučuje pokračovat na projektové přípravě zkvalitnění parteru tohoto významného lokálního uzlu. b) Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 bere na vědomí technicko-lokalizační studii Veřejný prostor v ulicích Táboritská a Ondříčkova (oblast Bezovka, centrum Olšanka). 2. Biologický průzkum a návrh opatření pro Nákladové nádraží Žižkov. (UMCP /2014, OÚR 390)

16 15 Občanské sdružení Ametyst Mgr. Michala Kopečková Koterovská 84, Plzeň a) Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s Biologickým průzkumem a návrhem opatření pro Nákladové nádraží Žižkov a příštím zástupcům starosty pro životní prostředí, územní rozvoj a dopravu doporučuje pokračovat v prosazení navržených opatření v rámci celého procesu příprav přestavby NNŽ. Hlasování: 1 pro (Benýšková), 0 proti, 3 se zdrželi. b) Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 bere na vědomí Biologický průzkum a návrh opatření pro Nákladové nádraží Žižkov. 3. Předání Koordinační situace Roháčova, Blahoslavova, Jeseniova, Ostromečská. (UMCP /2014, OÚR 393) architektonický atelier ABV Ing. arch. Petr Benda Pod Stárkou 4, Praha 4 Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s Koordinační situace Roháčova, Blahoslavova, Jeseniova, Ostromečská i se zprávou ZS Ing. Nigrina a OÚR o aktuálním stavu projektové a inženýrské přípravy oprav a zateplování panelových domů MČ P3. 4. Předání projektové dokumentace pro ÚR Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3. (UMCP /2014, OÚR 402) MCA atelier, s. r. o. Dykova 1, Praha 10 Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s projektem pro územní řízení na aktualizaci akce Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3. V současnosti je dokumentace projednávána jsou k ní pořizována požadovaná stanoviska a vyjádření. Dokumentace je k nahlédnutí na odboru územního rozvoje, Lipanská 9, 5. patro. 5. Dopis občanského sdružení k Regeneraci náměstí Jiřího z Lobkovic. (UMCP /2014, OÚR 408) Člověk a prostor, o. s. Kouřimská 3, Praha 3 Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s dopisem sdružení, obsahujícím doporučení dle posouzení architektky Aleny Šrámkové k Regeneraci náměstí Jiřího z Lobkovic. 6. Předání odborné rešerše - studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3 (Child Friendly City), jakožto první tohoto druhu na území HMP. Mgr. Ondřej Rut + OÚR Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil se studií posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3. Přednáška zpracovatelů k danému tématu proběhne dne 15. října 2014 od 17:00 hodin v informačním centru městské části na nám. JZP.

17 16 7. Ověřovací dopravně-architektonická studie zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ulice Jana Želivského. Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s Ověřovací dopravně-architektonickou studií zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ulice Jana Želivského. 8. Studie revitalizace městského prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská, Chelčického a Lipanská, Praha 3. (OÚR 445) Ing. arch. Ivan Vavřík, ak. sochař., Jan Roith, arch. Matyáš Roith Jednání pracovní skupiny zřízené v souladu se zásadami Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR pro území MČ Praha 3 Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice, v městské části Praha 2, 3 a 10 ze dne : Návrh revitalizace městského prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská, Chelčického a Lipanská, Praha 3 s plastikou poctou J. Seifertovi. PhDr. Matěj Stropnický předložil k projednání návrh revitalizace městského prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská, Chelčického a Lipanská, Praha 3. Členové skupiny návrh prodiskutovali s následujícím závěrem. Pracovní skupina doporučuje MČ Praha 3 pokračovat co nejrychleji ve vypsání dvoukolové soutěže na místo a památník v souladu s již schváleným záměrem, kde bude v prvním kole vybráno místo, v druhém kole návrh památníku. Současně doporučuje vstoupit v jednání s vlastníkem pozemku, aby posečkal s realizací uměleckého objektu na výsledky prvního kola a zda by nesouhlasil s tím, aby se soutěžilo i na jeho pozemku. Pro: 4, proti 0, se zdržel 2. Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil se Studií revitalizace městského prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská, Chelčického a Lipanská, Praha 3, včetně doporučení pracovní skupiny pro regeneraci MPZ. 9. Rozhodnutí o umístění stavby Rekonstrukce budovy Praha 3 Žižkov, Havlíčkovo náměstí 10, pro Úřad městské části Praha 3, přístavba do dvora, č. p. 300, na pozemcích č. parc. 770, 772, 760/4, k. ú. Žižkov na vědomí. (OÚR 426) Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s rozhodnutím o umístění stavby záměru přestavby bývalé školy na Havlíčkově náměstí pro rozšíření a přesun části úřadu sem z budovy Seifertova Rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí na stavbu Nové veřejné schodiště, veřejné osvětlení a plynová přípojka v ulici Jeronýmově na pozemcích č. parc. 4435/20, 4350, 528, k. ú. Žižkov, Praha 3 a o vrácení věci k novému projednání na vědomí. (UMCP /2014, OÚR 418) Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 3 se seznámil s výsledkem odvolacího řízení a doporučuje OÚR nechat dokumentaci doplnit dle připomínek odvolacího orgánu a podat znovu se žádostí o zahájení nového řízení. 11. Odpověď na reklamaci povolení nových vikýřů domu v památkové zóně Chelčického 12 s dalším příkladem nástavby v Ježkově 14. (UMCP /2014, OUR 451) NPÚ Praha, Na Perštýně 12/358, Praha 1

18 17 V5/2014: Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ondřeje Ruta k odeslání dodatečné reakce orgánům památkové péče jménem městské části: Vážení. Povolení nových mohutných vikýřů v uliční části střechy domu Chelčického 12 došlo (po dvou domech v Krásově ulici) k dalšímu potvrzení precedentu, připouštějícího doposud vyloučené zásahy do střešní krajiny památkové zóny. Bohužel jsme v tomto případě nestihli včas zareagovat a podat proti rozhodnutí odvolání jménem účastníka řízení. Z hlediska dosavadní metodologie tomu nerozumíme a prosíme o sdělení, jaké další změny při schvalování střešních nástaveb do budoucna máme očekávat. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 11.a Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o vydání stavebního povolení na stavbu Nástavba, přístavba a stavební úpravy domu č. p. 757, k. ú. Žižkov, Ježkova 14, Praha 3, spočívající v přístavbě výtahu a vestavbě 6 bytových jednotek. (OÚR 439) 11.b Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu Stavební úpravy dvorního objektu u domu č. p. 757, k. ú. Žižkov, Ježkova 14, Praha 3, spočívající v provedení nové stropní konstrukce nad 2. NP a provedení nové střešní konstrukce objektu včetně osazení střešních oken. (OÚR 440) Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 se seznámil s reakcí ředitele pražského střediska Národního památkového ústavu na dopis ZS Mgr. Ondřeje Ruta, týkajícího se realizace nových vikýřů domu Chelčického 12, bohužel však k tomu doposud postrádá reakci státního orgánu památkové péče. Výbor dále bere na vědomí další z případů (Ježkova 12 a Blahníkova 16, kdy je střešní nástavbou navyšován objem domu směrem do vnitrobloku a MČ P3 nebyla vzata za účastníka (pouze první z případů), protože při nenavyšování hřebene a zvedání střechy pouze do vnitrobloku stavební úřady případy vedou mimo územní řízení, což je vykládáno jako zjednodušení pro stavby v uzavřeném areálu. Množení takových případů ale nevratně likviduje střešní krajinu památkové zóny a zhoršuje světelné poměry ve vnitroblocích. MČ P3 již na tyto praktiky a jejich dopady vícenásobně upozorňovala orgány státní památkové péče MHMP, ale doposud bez odezvy. Výbor doporučuje RMČ P3 odsouhlasit toto vyjádření a pověřit ZS Ruta odeslání další reklamace těchto praktik stavebnímu úřadu, památkářům MHMP i metodickým a nadřízeným orgánům.

19 18

20 Žádost o přistoupení ke smlouvě o výstavbě na stavbu Výstavba tří bytových jednotek v domě Blahníkova 16/646, k. ú. Žižkov, Praha 3, formou půdní vestavby, včetně připojení všech nově vzniklých bytových jednotek na sítě (voda, plyn, elektřina, odpad), kompletní výměna střešní krytiny, dodávka a montáž nového osobního výtahu do stávající výtahové šachty a provedení dalších prací. (UMCP /2014, OÚR 437) Společenství pro dům Blahníkova 646, Praha 3 Žádosti o půjčku a dar V7 /13, ze dne : (ZMČ P3 schválilo tyto žádosti ) Žádost Společenství pro dům Blahníkova 646, Praha 3 o půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč na kompletní rekonstrukci havarijního stavu střechy, krovu, kompletní výměnu tašek a na klempířské práce s těmito opravami spojené v bytovém domě Blahníkova 16/646, Praha 3. (UMCP /2013, OÚR 249) Společenství pro dům Blahníkova 646, Praha K žádosti byly doloženy tyto doklady: a) Výpis z katastru nemovitostí b) Výpis z obchodního rejstříku c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 d) Kontaktní údaje a číslo účtu na listu Přílohy e) Čestné prohlášení o tom, že daň z nemovitosti si platí každý sám f) Čestné prohlášení nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti g) Čestné prohlášení v budově není umístěna herna a velkoplošná reklama h) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3

21 20 i) Nabídkový rozpočet na opravu střechy a klempířských prvků j) Vyjádření NPÚ k) Fotodokumentace l) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3 Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí půjčky z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč. Půjčka bude použita na kompletní rekonstrukci havarijního stavu střechy, krovu, kompletní výměnu tašek a na klempířské práce s těmito opravami spojené v bytovém domě Blahníkova 16/646, Praha 3, Hlasování: 5 pro. Žádost Společenství pro dům Blahníkova 646, Praha 3 o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč na pokrytí 50% ceny oprav uliční i dvorní fasády a na výrobu repliky neorenezančních dveří bytového domu Blahníkova 16/646, Praha 3. (UMCP /2013, OÚR 250) Společenství pro dům Blahníkova 646, Praha 3 K žádosti byly doloženy tyto doklady: a) Výpis z katastru nemovitostí b) Výpis z obchodního rejstříku c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 d) Kontaktní údaje a číslo účtu na listu Přílohy e) Čestné prohlášení o tom, že daň z nemovitosti si platí každý sám f) Čestné prohlášení nejsou finanční závazky vůči MČ Praha 3 po lhůtě splatnosti g) Čestné prohlášení v budově není umístěna herna a velkoplošná reklama h) Místopřísežné prohlášení majitelů domu, že je 75% nájemníků trvale hlášeno na Praze 3 i) Nabídkový rozpočet na opravu střechy a klempířských prvků j) Vyjádření NPÚ k) Fotodokumentace l) Potvrzení o bezdlužnosti od FÚ pro Prahu 3 Výbor pro územní rozvoj doporučuje ZMČ Praha 3 schválit poskytnutí daru z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 ve výši Kč. Dar bude použit na kompletní rekonstrukci havarijního stavu střechy, krovu, kompletní výměnu tašek a na klempířské práce s těmito opravami spojené v bytovém domě Blahníkova 16/646, Praha 3, Hlasování: 4 pro, 1se zdržel (Pecha). ZS Stropnický po debatě v jednání RMČ P3 požádal o doplnění stanoviska výboru pro územní rozvoj z hlediska vhodnosti vestavby, která je povolována stavebním (nikoliv územním) řízením. Výbor pro územní rozvoj bere na vědomí další z případů, kdy je střešní nástavbou navyšován objem domu směrem do vnitrobloku. Při nenavyšování hřebene a zvedání střechy pouze do vnitrobloku stavební úřady případy vedou (poměrně sporně) mimo územní řízení, což je vykládáno jako stavby v uzavřeném areálu. Na množení takových případů, které nevratně likviduje střešní krajinu památkové zóny a zhoršuje světelné poměry ve vnitroblocích. MČ P3 již na nevhodnost těchto praktik a jejich dopadů vícenásobně upozorňovala orgány státní památkové péče MHMP, ale doposud bez odezvy. Výbor pro územní rozvoj doporučuje RMČ P3 posoudit všechny souvislosti mezi čerpáním daru a půjčky z FOR v roce 2013, k nedoporučujícím stanoviskům v obdobných případech střešních nástaveb a k předloženému návrhu přistoupení ke smlouvě o výstavbě. K dané věci se také vyjadřoval výbor pro majetek a věcně je v kompetenci ZS Mgr. Jaroslavy Sukové.

22 21 III. Různé S úctou Ing. arch. Zdeněk Fikar tajemník výboru Obdrží: všichni členové výboru: David Gregor Mgr. Helena Benýšková Pavel Hurda, Kubelíkova 27 (poštou + ) Ing. Tomáš Mikeska ) Ing. Bohuslav Nigrin ) Bc. Ondřej Pecha ( ) Ing. Miloslav Procházka ) asistentka p. starostky Dagmar Kropáčková ( ) zástupce starosty MČ P3 Mgr. Ondřej Rut ( ) zástupce starosty MČ P3 Miroslava Oubrechtová ( ) zástupce starosty MČ P3 Mgr. Matěj Stropnický ( ) zástupce starosty MČ P3 Mgr. Jaroslava Suková ( ) tajemník ÚMČ Praha 3 Ing. Petr Fišer ( ) OŽP ÚMČ Praha 3 Ing. Otokar Karásek ( ) OŽP ÚMČ Praha 3 Ing. Jarmila Vališová ( ) OV ÚMČ Praha 3 Ing. Václav Tětek ( ) OD ÚMČ Praha 3 Ing. Martin Vančura ( ) OOS ÚMČ Praha 3 paní Hana Bursíková OK ÚMČ Praha 3 paní Sněžana Pellarová ( ) OE ÚMČ Praha 3 Ing. Michaela Trojanová ( ) OTSMI ÚMČ Praha 3 Ing. Jiří Louša ( ) OMA ÚMČ Praha 3 Bc. Iveta Vlasáková ( ) Termín příštího jednání výboru bude navržen až po ustavení nového výboru, novým povolebním zastupitelstvem pravděpodobně v prosinci 2014 S materiály, zařazenými do programu příštího jednání se členové nového výboru vždy budou moci seznámit s týdenním předstihem na pracovišti odboru územního rozvoje v 5. podlaží budovy Lipanská 9. Informace o termínu jednání výboru bude zveřejněna i na webových stránkách ÚMČ Praha 3. Zapsal a připravil: OÚR : Akad. arch. Tomáš Slepička, Ing. Martina Brzobohatá, Ing. arch. Zdeněk Fikar Odsouhlasil: David Gregor, předseda výboru

Z á p i s. ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 3. září 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 3. září 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 3. září 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní

Více

Z á p i s. ze 4. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 3. května 2012. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. ze 4. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 3. května 2012. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s ze 4. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 3. května 2012 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

Zápis. ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 25. června 2015

Zápis. ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 25. června 2015 1 Zápis ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 25. června 2015 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ P3 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3 ZE DNE 10. 3. 2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ P3 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3 ZE DNE 10. 3. 2016 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ ZMČ PRAHA 3 ZE DNE 10. 3. 2016 Datum jednání: 10. března 2016 Místo jednání: zasedací místnost č. 223, Havlíčkovo náměstí 9 Začátek jednání: v 16:34 hodin

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Zápis č. 22 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 22 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 22 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 11. 11. 2013 Místo jednání: kancelář

Více

Z á p i s. Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Z á p i s. Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 1. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 18.1.2011

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 122/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 122/2014 č.j.: 122/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 115 ze dne 26.02.2014 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 134/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 120 ze dne 02.03.2015 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2014/00116/OMA ze dne 6.3.2014 se Společenstvím vlastníků jednotek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 106/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 93 ze dne 11.02.2015 Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části - poskytnutí vratných finančních částek a ů pro

Více

Upravený program jednání:

Upravený program jednání: Z á p i s ze 17. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 25.2.2013

Více

Z á p i s. z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 26. února 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 26. února 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 26. února 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní

Více

Usnášení schopná: Program jednání:

Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 8. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 19.6.2015 od 15:00 do 18:00, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 15. schůze, konané dne 26.08.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 20. schůze, konané dne 31.08.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje

Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Účelový peněžní fond obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 je zřízen v souladu se zákonem o rozpočtových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 08.schůze, konané dne 22.12.2015 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE STAVEBNÍ A DOPRAVY MČ PRAHA - LIBUŠ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE STAVEBNÍ A DOPRAVY MČ PRAHA - LIBUŠ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE STAVEBNÍ A DOPRAVY MČ PRAHA - LIBUŠ 11. 9. 2015, 7:45 9:50 Místo: kancelář starosty MČ Přítomni: předseda komise Mgr. R. Řezanka Členové komise: Mgr. Markéta Jedličková, Mgr. Václav

Více

Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 8. 2015 v 7:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, O. Šlocar, Z. Wildová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1067/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 980 ze dne 17.12.2014 Návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností O2 Czech Republic a.s.,

Více

Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Datum konání zasedání: 3. listopadu 2011 (od 17:30 hod.) Přítomni: Mgr. Ing. Jakub Šnajder,

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 16. schůze, konané dne 16.07.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Příloha usnesení RMČ Praha 3 č. ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014 č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 119/2016 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 22.03.2016 Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části - poskytnutí návratných finančních výpomocí pro opravy a rekonstrukce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 151 ze dne 9.3.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 151 ze dne 9.3.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 274/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 151 ze dne 9.3.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d o

Více

Přípravy regenerací tří náměstí v Praze 3

Přípravy regenerací tří náměstí v Praze 3 Přípravy regenerací tří náměstí v Praze 3 Ing. arch. Zdeněk Fikar Ing. Martina Brzobohatá, ing. arch. Tomáš Slepička Michaela Valentová 3 příklady regenerací náměstí P3 se zapojením veřejnosti - Komenského

Více

Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 17 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 19. 8. 2013 Místo jednání: Kancelář

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 171/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 11.03.2013 Návrh Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o poskytování ochranné a bezpečnostní služby Rada městské

Více

Zápis Komise výstavby a územního rozvoje

Zápis Komise výstavby a územního rozvoje Číslo jednání: 11/2015 Datum konání: 23.11.2015 Předsedající: Karla Polydorová Přítomní: Nepřítomní: - Omluveni: - Zápis Komise výstavby a územního rozvoje Ing. Markéta Čiperová, Jitka Dubová, Vladimír

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín Rada MČ 1.I. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na akci 53/VS/57 Zličín

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 9. října 2012. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 8. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 9. října 2012. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 8. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 9. října 2012 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 18.01.2016 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMMaLH Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

Zápis. z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 29. ledna 2015. I. Fond obnovy a rozvoje II.

Zápis. z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 29. ledna 2015. I. Fond obnovy a rozvoje II. 1 Zápis z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 29. ledna 2015 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III. Vlastní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 11 konané dne 21. a 28. 3. 2011 USN RM 069/2011 089/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 11 konané dne 21. a 28. 3. 2011 USN RM 069/2011 089/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 11 konané dne 21. a 28. 3. 2011 069/2011 089/2011 Přítomni: starosta Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká, Bc.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části

Více

Z á p i s. ze 3. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 22. dubna 2014. I. Fond obnovy a rozvoje II.

Z á p i s. ze 3. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 22. dubna 2014. I. Fond obnovy a rozvoje II. 1 Z á p i s ze 3. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 22. dubna 2014 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

Zápis z 95. jednání Sboru expertů

Zápis z 95. jednání Sboru expertů Zápis z 95. jednání Sboru expertů 2. 4. 2009 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. Václav Jandáček Ing. arch. Zdeněk

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 175/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 161 ze dne 11.03.2013 Prodej technologických zařízení výměníků tepla společenství vlastníků jednotek v budovách Nám.

Více

Michal Kucián - předseda komise

Michal Kucián - předseda komise MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 11 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 3. 6. 2013 Místo jednání: Kancelář

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Z á p i s. ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 30. srpna 2012. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 30. srpna 2012. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s ze 7. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 30. srpna 2012 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis Komise výstavby a územního rozvoje

Zápis Komise výstavby a územního rozvoje Zápis Komise výstavby a územního rozvoje Číslo jednání: 10/2015 Datum konání: 19.10.2015 Předsedající: Karla Polydorová Přítomní: Ing. Markéta Čiperová, Jitka Dubová, Vladimír Hošek, Ing. Jindřich Jukl,

Více

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2015

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2015 Strategický plán MČ Praha 3 k realizaci rozvojových aktivit 2015-2020 AKČNÍ PLÁN NA ROK 2015 Datum poslední revize: 5. 03. 2015 Obsah 1. Úvod...3 2. Metodika zpracování...4 3. Finanční rámec...5 4. Výběr

Více

zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf Vecka, Karel Kubíček

zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf Vecka, Karel Kubíček Zápis ze 34. zasedání rady MČ Praha Čakovice konaného dne 7. ledna 2008 volební období 2006-2010 Přítomni: zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Dále přítomna:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 568/2016 Rada městské části U S N E S E N Í č. 511 ze dne 20.07.2016 Stanoviska k projektům pro územní řízení pro stavební úpravy domu ve Šrobárově 2107/63, pro připojení optických kabelů v oblasti

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

Zápis : 10. zasedání dne 7. prosince 2015 od 16.00 v zasedacím sále č. 205 historické budovy úřadu MČ v Nuslích, Táborská 500, Praha 4

Zápis : 10. zasedání dne 7. prosince 2015 od 16.00 v zasedacím sále č. 205 historické budovy úřadu MČ v Nuslích, Táborská 500, Praha 4 KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY RMČ Praha 4 Zápis : 10. zasedání dne 7. prosince 2015 od 16.00 v zasedacím sále č. 205 historické budovy úřadu MČ v Nuslích, Táborská 500, Praha 4 Přítomni dle prezenční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S ze 7. schůze, konané dne 6. 4. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS Předsedající: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 21. schůze, konané dne 17.06.2014 od 15:00 hodin do 1:20 hodin, Hotel Olšanka, Kongresový sál Vladislava Hujová, starostka městské

Více

Zápis ze 17. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014)

Zápis ze 17. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Zápis ze 17. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 11. září 2013 od 17:00 hod. v budově ÚMČ, Brno-Jundrov, Veslařská

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13 Rada města Brna MMB2015000000782 ffc ZM7/0643 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. září 2015 Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č.

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra,

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra, Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 5 / 2016 Č.j. : 954 / 2016-1 Přítomni: Daniela Javorčeková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 20. schůze, konané dne 21.10.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Vladislava

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2014

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2014 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 12. 2. 2014 č. 1/2014 volí členem Kontrolního výboru pana Josefa Součka, bytem Na Šejdru 786/29, 142 00 Praha 4 Libuš s účinností od 12. února 2014. č. 2/2014 bere na vědomí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 28 konané dne 10. 10. 2011 USN RM 394/2011 421/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 28 konané dne 10. 10. 2011 USN RM 394/2011 421/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 28 konané dne 10. 10. 2011 394/2011 421/2011 Přítomni: starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 22 26 a 31) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU

SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU SEMILY PODMOKLICE A KE STADIONU ÚZEMNÍ STUDIE III. FÁZE ČISTOPIS ČERVEN 2013 OBJEDNATEL: Město Semily Liberecký kraj POŘIZOVATEL: Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad oddělení územního plánování

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) konané dne 7.1.2015 od 15:45 v kanceláři vedoucího OSNMM Přítomni: MUDr. Ondřej Štěrba František Kadeřábek Ing. Zdeněk Bezděka Ing. Zdeněk

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 69/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 69/2014 č.j.: 69/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 63 ze dne 29.01.2014 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 22. ledna 2014 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II.

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 13. schůze, konané dne 15.07.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Následně dochází tedy k přečíslování bodů v programu zasedání č. 6/2015. Bod 12a) se vypouští Pro: : 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Následně dochází tedy k přečíslování bodů v programu zasedání č. 6/2015. Bod 12a) se vypouští Pro: : 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 26. 5. 2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 6/2015 Č.j. : 1009 / 2015 / 1 Přítomni: Daniela Javorčeková,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov ČÍSLO ÚTVARU: 130717 SPISOVÁ ZN.: 1148/2005 NAŠE Č.J.: 1148/2005/190 VYŘIZUJE: Marie Hrnčířová TELEFON:

Více

Zápis. z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 21.9. 2009

Zápis. z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 21.9. 2009 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 21.9. 2009 Přítomno: 11 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 5 členů omluveno: p. Hod Miloslav, p. Sikač Jiří, p. Slezák Jan,

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více