Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období listopad 2015

2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní památka název území: Kačenčina zahrádka druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení orgán, který předpis vydal: Správa CHKO Orlické hory číslo předpisu: 1/2005 datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: okres: obec s rozšířenou působností: obec s pověřeným obecním úřadem: obec: katastrální území: Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou Dobruška Dobruška Deštné v Orlických horách Jedlová v Orlických horách Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1

3 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území: , Jedlová v Orlických horách Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v ZCHÚ (m 2 ) 41/24 TTP /25 TTP /26 TTP Celkem 6732 Ochranné pásmo: Katastrální území: , Jedlová v Orlických horách Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m 2 ) Výměra parcely v OP (m 2 ) 41/1 TTP /16 TTP Celkem 5806 Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 2

4 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku lesní pozemky vodní plochy ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha trvalé travní porosty 0,6732 0,5806 Způsob využití pozemku zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok ZCHÚ plocha v ha orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 0,6732 0,5806 neplodná půda ostatní způsoby využití 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: chráněná krajinná oblast: jiný typ chráněného území: nepřekrývá se Chráněná krajinná oblast Orlické hory CHOPAV Orlické hory (pozn.: vymezení CHOPAV se překrývá s vymezením CHKO Orlické hory) Natura 2000 ptačí oblast: evropsky významná lokalita: nepřekrývá se nepřekrývá se Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.6 Kategorie IUCN IV. řízená rezervace 3

5 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Fragment polopřirozených travinobylinných společenstev (nevápnitá mechová slatiniště, vlhké pcháčové louky, tužebníková lada, horské smilkové trávníky, horské trojštětové louky) s porosty křovinných vrb a výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Rostliny: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice Davallova (Carex davalliana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bledule jarní (Leucojum vernum). Živočichové: zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). A. ekosystémy Hlavní předmět ochrany ZCHÚ - současný stav název ekosystému Nevápnité mechové slatiniště (sv. Caricion fuscae) Vlhké pcháčové louky (podsv. Calthenion) Tužebníková lada (podsv. Filipendulenion) Horské smilkové trávníky (sv. Violion caninae) Horské trojštětové louky (sv. Polygono- Trisetion) podíl plochy v ZCHÚ (%) Mokřadní vrbiny (sv. Salicion cinereae) popis ekosystému Společenstvo nízkých ostřic (Carex panicea, C. echinata, C. nigra), suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), violky bahenní (Viola palustris), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) a dalších bylin Asociace Scirpetum sylvatici (zcela dominantní skřípina lesní Scirpus sylvaticus) a druhově poněkud bohatší Cirsietum rivularis. Rozsáhlejší porosty s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), pomněnkou bahenní (Myosotis palustris) a upolínem nejvyšším (Trollius altissimus) Porosty s dominující metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) nebo bohatší porosty ve střední části památky s psinečkem obecným (Agrostis capillaris), zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia), třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum), chrastavcem rolním (Knautia arvensis), svízelem bílým (Galium album), smilkou tuhou (Nardus stricta). Malá plocha suchých společenstev památky s dominancí psinečku obecného (Agrostis capillaris), kostřavy červené (Festuca rubra), s polykormonem růže horské (Rosa pendulina) Polykormony Salix cinerea. Jsou předmětem ochrany, ovšem zároveň je třeba je udržovat maximálně v současné ploše, aby nepotlačily luční společenstva. 4

6 B. druhy Rostliny název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení* popis biotopu druhu rosnatka okrouhlolistá Nevápnité mechové slatiniště v dolní části desítky C3 (Drosera rotundifolia) lokality ostřice Davallova (Carex Na několika místech, nevápnité mechové několik trsů C2 davalliana) slatiniště až vlhké pcháčové louky prstnatec májový Na několika místech, nevápnité mechové desítky C3 (Dactylorhiza majalis) slatiniště až vlhké pcháčové louky Roztroušeně po celé lokalitě, nevápnité upolín nejvyšší (Trollius desítky trsů C3 mechové slatiniště vlhké pcháčové louky, altissimus) tužebníková lada pětiprstka žežulník Ve střední části v horském smilkovém rostlina C2 (Gymnadenia conopsea) trávníku bledule jarní (Leucojum desítky až stovky Roztroušeně po celé lokalitě, vlhké pcháčové C3 vernum) trsů louky, tužebníková lada škarda měkká čertkusolistá Roztroušeně po celé lokalitě, zejména na (Crepis mollis subsp. desítky C3 plochách horských trojštětových luk hieracioides) kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) desítky až stovky C4 Nevápnité mechové slatiniště vrbovka bahenní (Epilobium palustre) desítky až stovky C4 Nevápnité mechové slatiniště růže převislá (Rosa pendulina) polykormon o velikosti cca 40 m 2 Ve střední části lokality, horská trojštětová louka * dle červeného seznamu české květeny (GRULICH V. 2012) Živočichové název druhu zmije obecná (Vipera berus) ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) modrásek bahenní (Maculinea nausithous) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ vzácně (vzhledem k velikosti lokality) vzácně (vzhledem k velikosti lokality) hojně stupeň ohrožení dle vyhlášky 395/1992 KO SO SO + evropsky významný * dle Červeného seznamu bezobratlých ČR (FARKAČ et al. 2005) popis biotopu druhu po celé lokalitě po celé lokalitě sušší části louky s porosty krvavce totenu a příkopy podél silnice 5

7 1.8 Cíl ochrany Zachování pestré mozaiky rostlinných společenstev. Obnova druhové diverzity luk v degradovaných a ruderalizovaných partiích. Zachování vodního režimu a trofických poměrů. Zachování populací ohrožených druhů. Skloubení zájmů ochrany přírody a návštěvníků: přírodní památka, která je vzhledem k své poloze v turistickém středisku zároveň pro širokou veřejnost atraktivní ukázkou typických polopřirozených travinobylinných společenstev a na ně vázaných druhů. 6

8 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka Kačenčina zahrádka je tvořena svahovou loukou o sklonu cca 15 se severní orientací. Nadmořská výška lokality je m, geologickým podložím jsou ortoruly. Tento luční segment je tvořený pestrou mozaikou několika rostlinných společenstev, která je dána různorodostí trofie a vodního režimu na lokalitě. Nacházejí se zde mechová nevápnitá slatiniště (as. Caricetum goodenowii), vlhké pcháčové louky (as. Cirsietum rivularis, Scirpetum sylvatici), tužebníkové lady (podsv. Filipendulenion), porosty oligotrofních sušších trávníků (sv. Violion caninae) a porosty horských trojštětových luk (sv. Polygono-Trisetion). Hojné jsou polykormony vrb (Salix cinerea). Jedná se o ukázku pro oblast typických, v minulosti běžných rostlinných společenstev. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) ostřice Davallova (Carex davalliana) prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) upolín nejvyšší (Trollius altissimus) aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ desítky několik trsů desítky desítky trsů kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. SO O O O popis biotopu druhu, další poznámky Nevápnité mechové slatiniště v dolní části lokality Na několika místech, nevápnité mechové slatiniště až vlhké pcháčové louky Na několika místech, nevápnité mechové slatiniště až vlhké pcháčové louky Roztroušeně po celé lokalitě, nevápnité mechové slatiniště vlhké pcháčové louky, tužebníková lada bledule jarní (Leucojum vernum) desítky až stovky trsů O Roztroušeně po celé lokalitě, vlhké pcháčové louky, tužebníková lada pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) rostlina O modrásek bahenní (Maculinea nausithous) hojně SO zmije obecná (Vipera berus) ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) vzácně (vzhledem k velikosti lokality) vzácně (vzhledem k velikosti lokality) KO SO Ve střední části v horském smilkovém trávníku Sušší části louky s porosty krvavce totenu a příkopy podél silnice Nespecifikovaně celá PP Nespecifikovaně celá PP 7

9 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody Území bylo vyhlášeno jako MZCHÚ v roce 2005 v kategorii přírodní památka. Po vyhlášení ochrany bylo území pravidelně koseno s odklizením biomasy, obvykle byla pokosena dolní, k silnici přiléhající část s potenciálem zvyšování trofie a ruderalizace každoročně, zbývající části mozaikovitě tak, aby každá část bylinných společenstev byla kosena alespoň 1x za dva roky. Je zajišťováno vyřezávání náletových dřevin. Byla zřízena základní infrastruktura pro edukační využití území: povalový chodník zpřístupňující atraktivní stanoviště, jejich označení, naučná tabule. b) zemědělské hospodaření Archivní a jiné historické údaje o způsobu využívání území neexistují. Vzhledem k výrazné členitosti reliéfu a vegetační skladbě lze předpokládat, že obhospodařování lokality bylo celkem obtížné a tudíž velmi extenzivní. Spočívalo patrně v občasném kosení kombinovaném s občasnou pastvou menších zvířat (ovce, kozy). Z dostupných historických fotografií vyplývá, že území přírodní památky se obvykle způsobem managementu odlišovalo od okolních pozemků. První negativně působící vlivy souvisely sintenzifikací zemědělství na okolních pozemcích. Ty byly zrekultivovány, jejich terén je zarovnán, mají zhutněný povrch a patrně jsou i částečně meliorovány. Plocha přírodní památky je fragmentem, který těmito úpravami nebyl postižen. Dodnes se na lokalitě uplatňují důsledky upuštění od extenzivního hospodaření ve vlastní ploše PP. V důsledku toho dochází k degradaci luk, projevující se druhovým ochuzením, převládnutím některých druhů (tužebník jilmový) a ruderalizací. Dochází také k šíření dřevin vrb a náletových dřevin, zejména bříz. Tento proces se po vyhlášení PP a zajištění pravidelného managementu daří omezovat, je třeba ho však nadále považovat za rizikový. c) rekreace a sport Další činnosti probíhající na lokalitě souvisí s provozem lyžařského zařízení. Vlastní vybavení lyžařského areálu (vleky apod.) se na lokalitě nenacházejí, jeden z vleků je veden podél východního okraje přírodní památky. Na lokalitě ovšem nejsou upravovány sněhové podmínky, takže je v době provozu přejížděna jen jednotlivými lyžaři. Jejich občasný přejezd nemá na předmět ochrany měřitelný vliv. Totéž patrně platí i o jednotlivých přejezdech pásové techniky na sněhové pokrývce (skútry horské služby) Negativní vlivy by mohla mít úprava sněhových podmínek na ploše přírodní památky (zasněžování a další úpravy) a při lyžování při menší sněhové pokrývce (v jarních měsících). d) jiné způsoby využívání Chráněné území lokalizované v blízkosti centra turistiky oblasti je Správou CHKO Orlické hory vnímáno jako příležitost k prezentaci biodiverzity luk Orlických hor a péče o ně. Během platnosti předchozího plánu péče byla u přírodní památky umístěna informační tabule. Ta prezentuje obrazy historické péče o louky a zároveň poměrně podrobně (zjednodušenou mapou biotopů) odkazuje na jednotlivá stanoviště přímo v památce. Do památky jsou 8

10 umístěny lávka a povalový chodník, který zavádí návštěvníky k vybraným společenstvům a druhům rostlin. Ty jsou označeny malými tabulkami. Nebyl prováděn monitoring návštěvnosti, nicméně z průběžného pozorování lze soudit, že přírodní památka a její doplnění informacemi je pro návštěvníky atraktivní a usměrnění jejich pohybu je funkční a přiměřené. Forma poskytnutí informací však není adekvátní některým cílovým skupinám Pro dětské a méně erudované návštěvníky by bylo vhodné prezentaci druhů a biotopů lokality doplnit ještě méně odbornou, hravou formou (např. maskot, průvodce lokalitou, komix, terénní pracovní list apod.) 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Územní plán obce Deštné v Orlických horách - Opatření obecné povahy č. 1/2011, schválené usnesením Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách č. 3/14/2011 dne Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Na území přírodní památky lze vylišit následující homogennější plochy: 1. nevápnité mechové slatiniště a další porosty, které k němu inklinují Typický charakter nevápnitého mechového slatiniště má jen menší centrální část této plochy. Zde se vyskytuje rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Větší část této plochy přechází ve vlhké pcháčové louky, vyskytují se i trsy tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria). Pokud se plocha bude udržovat pravidelným managementem, je pravděpodobné, že celá plocha nabude charakteru typického slatiniště. 2. mozaika tužebníkového lada a vlhké pcháčové louky Heterogennější plocha, kde se v dolní polovině vyskytuje tužebníkové lado, v horní části se nachází porosty vlhkých pcháčových luk s pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a mikroplošky se skřípinou lesní (Scripus sylvaticus) a nevápnitého slatiniště. Při pravidelném sečení převládnou druhově bohatší porosty vlhkých pcháčových luk s pcháčem potočním. 3. tužebníková lada Typický porost tužebníkových lad. Tužebníková lada jsou typická společenstva nesečených vlhkých luk (nahrazují vlhké pcháčové louky). Pro udržení tohoto společenstva je vhodné jej sekat jednou za několik let, aby nedocházelo k degradaci. ruderalizaci. 4. mozaika horských smilkových trávníků a horských trojštětových luk Nejsušší plocha v přírodní památce. Převažujícím společenstvem jsou horské smilkové trávníky, které zde osidlují konvexní tvary reliéfu, maloplošně horské trojštětové louky. 5. vrbové křoviny, náletové dřeviny Na ploše přírodní památky jsou hojné polykormony vrby popelavé (Salix cinerea). Ačkoliv jsou také hlavním předmětem ochrany, je nutné jejich plochu redukovat a udržovat v maximálním plošném rozsahu 10 % plochy PP, neboť dřeviny ponechané bez managementu potlačují luční společenstva. 9

11 Náletové dřeviny (břízy, javor klen, osika) zde tvoří několik menších skupinek. Jejich plochu je nutné výrazně redukovat, neboť potlačují a zastiňují luční společenstva. Ve spodní části lokality se nachází i několik keřů nepůvodního janovce metlatého (Cytisus scoparius). 6. polykormon růže převislé (Rosa pendulina) Mikroploška s růží převislou. Růže převislá, ačkoliv není druhem chráněným ani ohroženým, je předmětem ochrany. Jedná se o dekorativní a pro oblast typický druh. 7. ruderalizované plochy Ruderalizované plochy se nacházejí při horním okraji lokality (menší plocha) a v dolní (severní) části přírodní památky. Jejich součástí jsou fragmenty hodnotnějších společenstev (např. porosty skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus)). Pravidelným managementem mohou být tyto porosty převedeny na hodnotná společenstva, zejména vlhkých pcháčových luk. Příloha č. M3: Mapa dílčích ploch a objektů 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Lokalita byla po vyhlášení přírodní památkou v roce 2005 udržována řízeným managementem. Ten spočíval v kosení a úklidu biomasy a ve vyřezávání náletových dřevin. Památka byla kosena mozaikovitě tak, aby většina jejích ploch byla kosena min. 1x za 2 roky. Vzhledem k finančním možnostem a z důvodu péče o hmyz nebyla zpravidla zároveň pokosena významně větší část, než polovina území. Práce byly prováděny převážně křovinořezem, případně kosou. Většina ploch památky byla kosena v termínu po 15.7., plocha s hrozící ruderalizací na severním okraji památky byla kosena téměř každoročně do Přírodní památce stále hrozí v souvislosti se sukcesními procesy, celkovým zvyšováním trofie krajiny i vzhledem k její malé ploše a poloze mezi lyžařským areálem na zatravněných zemědělských pozemcích a centrem obce degradace a ruderalizace, šíření tužebníkového lada a dřevin na úkor hodnotnějších společenstev. Rozvoj dřevin může výrazně ovlivnit lokalitu, a to (a) ustupováním lučních společenstev (b) zástinem lučních společenstev (změna druhového spektra) a (c) zvýšením transpirace lokality (a tím jejím rychlejším odvodňováním, což má opět vliv na skladbu lučních společenstev. Je ovšem zároveň nevhodné celkové nebo zcela zásadní vyřezání dřevin, ty totiž, kromě své ekologické hodnoty účinně brání příliš intenzivnímu využití plochy pro sáňkování a zintenzivnění dalších sportovních aktivit. Je proto nezbytné vyvarovat se absence managementu a pokračovat v kosení a odstraňování pokosené biomasy minimálně v dosavadní intenzitě. Na základě zoologického průzkumu z roku 2012, který uvádí přítomnost modráska bahenního (Maculinea nausithous) jako hojný druh, lze předpokládat, že mozaikovité kosení je adekvátní pro udržení populace tohoto druhu a zároveň zachování jeho hostitelského společenstva. Je třeba také zamezit rozvoji a šíření plochy náletových dřevin a případnému šíření polykormonu růže převislé (Rosa pendulina). 10

12 Ochranné pásmo PP je zahrnuto v půdních blocích soukromého zemědělce v kategorii druhově bohatá pastvina. Plocha je přepásána skotem a jsou dosekávány nedopasky. Toto je vhodný management pro OP. Na drobných zbývajících plochách je případně prováděno mulčování. To by bylo vhodné používat pouze vyjímečně. V roce 2014 byla obnovena pochozí vrstva povalového chodníku, který vede od naučné tabule k vybraným ukázkovým biotopům a druhům. V údržbě návštěvnické infrastruktury lokality je třeba pokračovat a dále ji rozvíjet směrem k široké prezentaci lokality, která může být výkladní skříní ochrany přírody v centru Orlických hor. Je vhodné zvážit doplnění infrastruktury o interaktivní prvky, aby byla lokalita zajímavá pro více věkových a zájmových skupin návštěvníků. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Prioritním zájmem ochrany přírody je zachování pestré mozaiky lučních společenstev a zachování stávajícího vodního režimu a trofie prostředí. 11

13 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Typ managementu sečení Vhodný interval podle typu společenstva 1x za rok až za 2 roky Minimální interval 1x za 3roky pro všechna společenstva Prac. nástroj / hosp. zvíře ručně, křovinořezem, malou mechanizací Kalendář pro management viz kap Upřesňující podmínky vzhledem k výskytu modráska bahenního (Maculinea nausithous) je třeba volit mozaikovou seč: Pokosit v jednom termínu max. polovinu plochy PP Typ managementu vyřezávání dřevin Vhodný interval 1x za 5 let Minimální interval 1x za 10 let Prac. nástroj / hosp. zvíře křovinořez s pilovým kotoučem, motorová pila Kalendář pro management viz. kap Upřesňující podmínky Případné výmladky dřevin je následně třeba likvidovat. Vrbové křoviny je možné vyřezáním zmlazovat a nechat opět narůst do celkové rozlohy 0,0700 ha. 12

14 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označení plochy nebo objektu název výměra (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče Nevápnité mechové slatiniště a další porosty k němu inklinující Mozaika tužebníkového lada a vlhké pcháčové louky Tužebníková lada Mozaika horských smilkových trávníků a horských trojštětových luk Vrbové křoviny, náletové dřeviny, janovec metlatý 0,1055 Plocha s rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), nízkýkmi ostřicemi, suchopýrem, s výrazným mechovým patrem rašeliníky (Sphagnum). Cílem je stabilizace, případně rozšíření plochy charakteru typického slatiniště (as. Caricetum goodenowii) na úkor ploch s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) 0,1255 Mozaika ploch se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), bohatších pcháčových luk s pcháčem potočním (Cirsium rivulare) atužebníkového lada s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria). Cílem je pravidelným kosením udržet, případně podpořit pestrou pcháčovou louku na úkor chudého tužebníkového lada a porostů skřípiny 0,0600 Tužebníková lada jsou degradačním stadiem vlhkých pcháčových luk vznikajícím při nedostatečném sečení. Při další absenci managementu dochází k zarůstání dřevinami. Cílem je zabránění zarůstání dřevinami, případně obohacení o druhy vlhkých pcháčových luk 0,1221 Nejsušší plochy památky. V západní části s dominancí metličky křivolaké (Avenella flexuosa), ve střední části bohatší. Dlouhodobě je třeba je udržet pravidelným kosením, zabránit sukcesi a zarůstání dřevinami 0,1361 Rozptýlené polykormony vrby popelavé (Salix cinerea) doporučený zásah Pravidelné kosení ručně nebo malou mechanizací a odstraňování biomasy, meziroční střídání pokosených ploch Pravidelné kosení, optimálně jednou ročně, minimálně v intervalu 1x za 2 roky, odstranění biomasy, meziroční střídání pokosených ploch Pravidelné kosení ručně nebo malou mechanizací, odstranění biomasy, meziroční střídání pokosených ploch Pravidelné kosení ručně nebo malou mechanizací, odstranění biomasy, meziroční střídání pokosených ploch Vyřezání náletových dřevin v případě zvětšování nad stávající rozlohu plochy. naléhav ost termín provedení interval provádě ní vysoká x za 1 2 roky vysoká x za 1 2 roky nízká x za 1 3 roky střední x za 1 2 roky střední mimo vegetační sezónu zásah 1x za 3-5 let 13

15 6 7 Polykormon růže převislé (Rosa pendulina) Ruderalizované plochy 0,0070 Mikroploška ve střední části lokality Bez zásahu; přílišné rozrůstání polykormonu limitováno okolním sečením, při případném výrazném rozrůsání mimo stávající plochu lze jednovázově omezit 0,1170 Plochy při severním a jižním okraji památky. Cílem je postupný převod na pestřejší společenstva, převážně s druhy vlhkých pcháčových luk Pravidelné kosení ručně nebo malou mechanizací, pečlivé odstranění biomasy nízká mimo vegetační sezónu vůbec 1 x za 10 let vysoká x 2 x ročně 14

16 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Travní porosty tvořící ochranné pásmo přírodní památky je vhodné sekat, případně spásat s posečením nedopasků alespoň 1x ročně. Není vhodné jejich hnojení, 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Hranice PP je v terénu vyznačena plastovými mezníky a třemi hraničníky. Je vytvořen geometrický plán. Vzhledem k specifické poloze přírodní památky v centru veřejných aktivit lze považovat za vhodné i zaměření a vytyčení ochranného pásma a zápis kódu ochrany do KN. 3.4 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Je vhodné provádět monitoring počtu a chování návštěvníků. V závislosti na vývoji okolních sportovních aktivit (přejíždění na různých sportovních náčiních, terénních dopravních prostředcích apod.), případně při zvýšení přecházení návštěvníků přes památku se může ukázat jako nezbytným použití terénních zábran a případných změn povalového chodníku. 3.5 Návrhy na vzdělávací využití území U přírodní památky je instalována informační tabule a vybudován dřevěný chodník, který částečně umožňuje a usměrňuje vstup na území přírodní památky. Tyto prvky je nutné udržovat v perfektním stavu. Je vhodné jej doplnit interaktivními prvky, které by napomohly pochopení smyslu ochrany lokality a ovlivnily by další cílové skupiny (děti, nejširší laická veřejnost). Bylo by vhodné památku představit v drobné tiskovině, která by byla k dispozici v okolních turistických cílech. Lokalita je svojí polohou a přístupností využitelná pro aktivity environmentální výchovy žáků různých stupňů škol. Jako základní forma pomůcky se jeví pracovní list, případně modifikovaný svojí formou do interaktivní podoby s využitím elektronických komunikačních zařízení. 3.6 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Dosud byly provedeny tyto průzkumy botanický (GERŽA 2005), bryologický (ŠTECHOVÁ et ŠTECH 2009) a zoologický (JELÍNEK et KŘIVAN 2012). V uvedené posloupnosti je vhodné je v době platnosti tohoto plánu péče zopakovat. Vhodné by bylo i získání datové řady týkající se abiotických podmínek, zejména hladiny podpovrchové vody Na lokalitě probíhá fytocenologický monitoring efektivity managementových opatření (PPK) na čtyřech pravidelně hodnocených snímkových plochách. Je nezbytné v tomto monitoringu pokračovat. 15

17 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy Likvidace náletových dřevin, případně rozšiřujících se polykormonů vrb a růže Opravy povalového chodníku Opravy informační tabule Instalace interaktivních edukačních prvků, výroba maloformátové tiskoviny Průzkumy botanický a zoologický průzkum nebo průzkum abiotických podmínek Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) Opakované zásahy Ruční kosení a odstranění biomasy, 0,67 ha Opakované zásahy celkem (Kč) Náklady celkem (Kč) Použité podklady a zdroje informací GERŽA, M. (2005): Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. AOPK, Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou GERŽA, M. (2005): Kačenčina zahrádka. Botanický průzkum. AOPK, Správa CHKO Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou GRULICH V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech republic. Preslia, Praha, 84: KŘIVAN, V., JELÍNEK, A. (2012): Zoologický průzkum PP Kačenčina zahrádka. ZO ČSOP Kněžice ŠTECHOVÁ T. et ŠTECH M. (2009): Bryofloristický průzkum PP Kačenčina zahrádka. Orchis, Dobré, 28/1:

18 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky C2, C3, C4 stupeň ohrožení podle červeného seznamu české květeny (GRULICH V. 2012) CHKO Chráněná krajinná oblast CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod IUCN - International Union for Conservation of Nature (Mezinárodní svaz ochrany přírody) O, SO, KO ohrožený, silně ohrožený, kriticky ohrožený druh (ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sbírky v platném znění) OP ochranné pásmo PP přírodní památka PPK Program péče o krajinu ZO ČSOP Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ZCHÚ Zvláště chráněné území (ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sbírky v platném znění) 4.4 Plán péče zpracoval Mgr. Petr Köppl Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Reg. prac. východní Čechy Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou tel ; : 17

19 Obsah 1. Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje Údaje o lokalizaci území Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Překryv území s jinými chráněnými územími Kategorie IUCN Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany ZCHÚ - současný stav Cíl ochrany Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti... 8 a) ochrana přírody... 8 b) zemědělské hospodaření... 8 c) rekreace a sport... 8 d) jiné způsoby využívání Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy 18

20 Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů 19

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ Listopad 2007 České Budějovice Přírodní památka Ohrazení Strana 2 Přírodní památka Ohrazení Pro období: 2008 2017 1. Základní identifikační a popisné

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Plán péče o přírodní památku Studánky u Cerhovic

Plán péče o přírodní památku Studánky u Cerhovic o přírodní památku Studánky u Cerhovic na období 2016-2025 Petr Karlík listopad 2015-1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA DOLEJŠÍ DRÁHY

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA DOLEJŠÍ DRÁHY PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA DOLEJŠÍ DRÁHY listopad 2012 Plán péče pro přírodní památku Dolejší dráhy na období 2014 2023 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1. Evidenční kód

Více

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Malá Strana

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ REZERVACI HAVRANKA (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2016-2025 NA OBDOBÍ

PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ REZERVACI HAVRANKA (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2016-2025 NA OBDOBÍ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI HAVRANKA (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) NA OBDOBÍ 2016-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1970 kategorie ochrany: název

Více

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov

Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Plán péče o přírodní památku Rybník Neratov na období 2014-2023 Zpracoval v listopadu 2013 ing. Darek Lacina Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o zvláště

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813449 Jilešovice - Děhylov na období Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Dokumentace vybraných mokřadů na Jindřichohradecku A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Mokřad s olšinou se nachází nad levým břehem Hamerského potoka v jeho zamokřené nivě nad ústím Hamerského

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Plán péče o CHKO Lužické hory

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Plán péče o CHKO Lužické hory Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Plán péče o CHKO Lužické hory na období 2015 2024 Obsah 1. Úvod... 2 2. Ochrana přírody... 3 2.1. Strategie ochrany přírody a krajiny v CHKO... 3 2.2.

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI NA MOKŘINÁCH. na období 2013-2022. říjen 2012 - 1 -

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI NA MOKŘINÁCH. na období 2013-2022. říjen 2012 - 1 - PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI NA MOKŘINÁCH na období 2013-2022 říjen 2012-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2256 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Mapování prstnatce májového Evidenční

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku Seminář je výstupem k institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. R1215 na rok 2015. Seminář Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA LOUČKÁCH. na období 2012-2021. Návrh

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA LOUČKÁCH. na období 2012-2021. Návrh PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA LOUČKÁCH na období 2012-2021 Návrh 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: --- kategorie ochrany: název území: druh

Více

TOPOLY ROSTOUCÍ ENERGIE

TOPOLY ROSTOUCÍ ENERGIE TOPOLY ROSTOUCÍ ENERGIE POVOLOVÁNÍ PĚSTOVÁNÍ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Ing. Markéta Zárubová Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory U Jezu 10, 460 01 Liberec Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory na období 2011 2020 AOPK

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky. na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh. Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky. na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh Plán péče o přírodní památku Uhřínov - Benátky na období (2011-2031) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017

Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008-2017 Plán péče o přírodní rezervaci Žabakor na období 2008- 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území : 1937 kategorie : přírodní

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK na období 2009 2012

Plán péče o Národní přírodní rezervaci NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK na období 2009 2012 Plán péče o Národní přírodní rezervaci NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK na období 2009 2012 2 1. Základní identifikační údaje 1.1 Kategorie, název a kód ZCHÚ: NPR Novozámecký rybník, 279 1.2 Platný právní předpis nebo

Více

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha).

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha). HOSTĚTÍN Území obce leží v SV části okresu Uherské Hradiště a celé náleží do CHKO Bílé Karpaty. Rozkládá se kolem potoka Kolelače 5 km severovýchodně od Bojkovic. Obec má 240 obyvatel. Výjimečná je především

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trokavecké louky CZ0210056

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trokavecké louky CZ0210056 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trokavecké louky CZ0210056 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trokavecké louky Kód lokality: CZ0210056 Kód

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022

Plán péče o Přírodní památku. Polichno. na období 2012 2022 Plán péče o Přírodní památku Polichno na období 2012 2022 Obsah 1. Základní údaje o EVL přírodní památce... 1 1.1 Základní identifikační údaje... 1 1.2 Údaje o lokalizaci území... 1 1.3 Stručný popis území...

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Plán péče pro přírodní památku KOTRLÉ na období 2012 2021 Jiří Schneider Alice Kozumplíková Újezd u Tišnova, 2011

Plán péče pro přírodní památku KOTRLÉ na období 2012 2021 Jiří Schneider Alice Kozumplíková Újezd u Tišnova, 2011 Plán péče pro přírodní památku KOTRLÉ na období 2012 2021 Jiří Schneider Alice Kozumplíková Újezd u Tišnova, 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1095 Kategorie: přírodní rezervace Název: Mýto Kategorie IUCN: IV. - řízená rezervace

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Více

Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov)

Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov) Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov) na období 2012 2021 Jiří Schneider Alice Kozumplíková Újezd u Tišnova, 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky

Více

N á v r h Plán péče o přírodní rezervaci Bažiny

N á v r h Plán péče o přírodní rezervaci Bažiny N á v r h Plán péče o přírodní rezervaci Bažiny na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 81974/2013 Sp. zn.: S JMK 81974/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace

Botanický inventarizační průzkum. Přírodní rezervace Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Libor Ekrt 2011 Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, CZ- 370

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Územní plán SMRŽOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Jméno a příjmení: Ing.

Územní plán SMRŽOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Jméno a příjmení: Ing. Územní plán SMRŽOV NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který UP vydal: Zastupitelstvo obce Smržov Číslo jednací : Datum vydání změny : Datum nabytí účinnosti změny : Oprávněná úřední osoba

Více

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají luční památky a rezervace V Chráněné krajinné oblasti Beskydy najdeme 13 lučních maloplošných chráněných území. Dvanáct z nich je vyhlášeno v kategorii přírodní

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI DĚVÍN 2016 2025 Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 Zpracovatel: Občanské sdružení Ploučnice Lipová 627 363

Více

Návrh plánu péče o přírodní památku Kounické louky

Návrh plánu péče o přírodní památku Kounické louky Návrh plánu péče o přírodní památku Kounické louky na období 2014 2022 (návrh na vyhlášení) 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo:... kategorie ochrany:

Více

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra

Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK. Mgr. Stanislav Mudra Péče o KP/ zakládání KP v rámci PPK, POPFK Mgr. Stanislav Mudra Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v období let 2007-2013 možnost realizace široké škály

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

BOTANIKA 2 DENDROLOGIE 6 ZOOLOGIE 7 GEOMORFOLOGIE 7 EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 8 SOCIOEKONOMICKÁ TÉMATA 8 SPOLEČENSKOVĚDNÍ OKRUHY 11

BOTANIKA 2 DENDROLOGIE 6 ZOOLOGIE 7 GEOMORFOLOGIE 7 EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 8 SOCIOEKONOMICKÁ TÉMATA 8 SPOLEČENSKOVĚDNÍ OKRUHY 11 BOTANIKA 2 1 STUDIE VZÁCNÝCH A OHROŽENÝCH DRUHŮ 2 2 STUDIE INVAZIVNÍCH A NEPŮVODNÍCH DRUHŮ 3 3 STUDIE BIOTOPŮ 4 4 DYNAMIKA VEGETACE NA LOKALITÁCH POZMĚNĚNÝCH PŘÍRODNÍMI PROCESY 5 5 ANTROPICKY VZNIKLÉ EKOSYSTÉMY

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Na Ostrážné Předměty

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obec Radimovice Vás zve na pěší výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - Datum: sobota 4.10.2014 - Odjezd z vlakového nádraží

Více

Plán péče o přírodní památku Skalsko. na období

Plán péče o přírodní památku Skalsko. na období Plán péče o přírodní památku Skalsko na období 2017-2026 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno protokolem

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb.( příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Oznámení záměru. podle zákona č. 100/2001 Sb.( příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.( příloha č.3) Hodnocení dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Vítkovice v Krkonoších lokalita Pode Dvorem -

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaliště CZ0210732 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kaliště Kód lokality: CZ0210732 Kód lokality v ÚSOP: 5341

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

Přírodní rezervace Vlček

Přírodní rezervace Vlček Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vlček Datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více