Slovo na úvod. Obsah broţury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo na úvod. Obsah broţury"

Transkript

1 1

2 Slovo na úvod V áţené profe so rky, váţení pro fesoři, stejně tak váţe n í přáte lé, kam arádky a kam arádi, dovo lte, aby ch om vás tím to pozval i na jiţ třetí ročník Projekto vého dne. Tato u dálost se u n ás stala překrásnou, a č zatím krátkou tradicí, na ktero u můţeme bý t právem hrdi. Tém atem to ho to ročníku je dějinné obdo bí, které rozhodně patří mezi ta nejpo zoruho dnější, totiţ stře dověk. Za pomoci n aš ic h o dváţných a nadaných přátel j sme se rozho dli připravit pro vás poutavou e xkurz i n e jen do světa rytířských klání a n ádhe rných atlasových g arde ro b, n ýbrţ také prostých ţoldáků - opravdo vých hrdinů bite vn íc h po lí - nebo odváţných kupců putujících tem nými lesy po tajemných stezkách. Pře dstavíme vám ú ţasně potrhlé kejklíře, o bjevo ván í no vý ch světů a také n ových n emocí, hostinské ho a jeho krčmu, a pro o trlejší a krvechtivé tu m áme dokonce procesy s čarodějnicem i a jejic h e xe kuci. T o a j e ště mnohem více j sme si pro vás připravili s nejlepším vědom ím toho, ţe jako stude nti a tudíţ m la dí lidé vy ţadujem e mimo ký ţené vě domost i také zábavu. Z a celý realizač ní tým vá s tím to j eště j e dnou srdečně zveme a věříme, ţe ode jdete plni dojmů a nově nabytých vě domostí. Obsah broţury Úvod 2 Představení stanovišť 1) Války 3 2) Mučení 3 3) Volný čas 4 4) Divadlo 4 5) Dobývání Ameriky 5 6) Alchymie 5 7) Náboţenství 6 8) Umění 6 9) Orient 7 Mapa školy 7 Závěr 8 Sponzoři 8 2

3 Války Temnou ulici jasně ozářil oheň, z okna se hustě valil dým, kterým probleskovaly rudé plameny. Bylo slyšet zděšený ţenský křik a pláč dítěte. Biřici ve stráţní věţi nad branou hulákali z ochozu všemi směry: Hoří, hoří, honem! Poplach! Na střechy přilétaly další ohnivé střely. Ţeny ţalostně bědovaly a tiskly k sobě plačící děti, muţi skřípěli zuby a chápali se zbraní. Brána se otřásala pod údery těţkých seker, tmou a čpavým kouřem se nesl ponurý chorál ţoldáků s kříţem na prsou. Orleáns uţ zase hořel. Johanko, kde jsi?! Do vřavy freneticky zavřeštěla tr ubka, tisícihlavý voj naráz třeskl zbraněmi o štíty a vyrazil bojový pokřik, a ten pokřik byl francouzky! Připravují : M.Novák, F.Kříţ a M.Hruška Kde? V dějepisu (třída tercie) Mučení Nevěříš? Zaplatíš! Jak málo stačilo, aby se člověk dostal na místa, o kterých se mu nezdálo ani v jeho nejčernějších představách. Jiný názor, kulturní odlišnost, lákavý majetek, nebo jen být ve špatný čas na špatném místě. Za tyto prohřešky vás čekal trest. Kde je hranice lidské krutosti? Zvrácenost lidstva nás pronásleduje dodnes, ale kořeny sahají hluboko do minulosti. Vstupte do světa křiku, pláče, ohně a krutosti. Čeká Vás procházka po mučírně, spravedlivý soud na vlastní oči, mučení, ale snad i trochu zábavy a poučení. Připravují: L.Leškovská, T.Tesková, J.Kříţ Kde? V češtině (třída primy) 3

4 Volný čas Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, kdyby se vše změnilo a doba se vrátila zpět do středověku? Dokáţete si představit, ţe byste posílali zprávy přes posly či poštovní holuby, cestovali na koni a ţili bez počítače nebo televize? Tak přijďte k nám a zaţijte středověkou atmosféru s dobovou hudbou. Na chvilku hoďte všechny starosti za hlavu a pobavte se kejklířským představením nebo ochutnejte výtečné pitivo. Prokaţte také sportovního ducha a zahrajte si s námi hry, které hrávali uţ naši předkové. Připravují: L.Setničková, Z.Knop-Kostková, S.Stojkovičová Kde? V biologii (třída sexty A) Divadlo Touţíte po poznání způsobů, jakými se bavili středověcí obyvatelé? V tom případě neváhejte a prostřednictvím našeho stanoviště se společně vraťme zpátky v čase rovnou ke kejklířům, středověkému divadlu, dobovému tanci či lidové slovesnosti! Zjistíte, ţe lidé se ve středověku mimo kříţové výpravy, zdokonalování umění a zápasení o trůn uměli i pořádně pobavit. Budete si moci vyzkoušet, jak obveselit středověké publikum. Čekají na vás mimo jiné i soutěţe o skvělé ceny. Budeme se na vás velice těšit. Připravují: T. Gsöllhoferová, A. Boţilovová, D. Koubková Kde? V tělocvičně 4

5 Dobývání Ameriky Budeme objevovat severní i jiţní Ameriku. Připomeneme si důleţitá historická data a pojmy. Vše zábavnou a komunikativní formou, s powerpointovou prezentací, se spoustou obrázků a workshopem, kde si kaţdý bude moci postavit svůj model lodi nebo navrhnout mapu svého vlastního kontinentu. Pro kaţdého, kdo chce poznat, jak se objevují nové kontinenty, na věku nezáleţí! Vítr do plachet! Připravují: Š.Kryl, A. Machálková, M.Hankiewiczová Kde? V zeměpisu (třída kvarty B) Alchymie Chcete zaţít atmosféru středověkého vědeckého bádání? Úspěchy i neúspěchy? Láká vás nesmrtelnost nebo spíše stojíte o věčné mládí? Slyšeli jste, ţe tradice alchymie se opírá o archaické vědění, jehoţ původ se klade před potopu světa, a které bylo údajně bohatší neţ aktuální poznání? Výroba kamene mudrců, zajímavé informace a přiblíţení středověké atmosféry. To vše vás čeká na našem stanovišti. Připravují: M.Maratová, D.Pocnarová, B.Ptáčková Kde? V matematice (třída sekundy) 5

6 Náboţenství Přijďte na naše stanoviště! Provedeme vás fascinujícími a nadmíru zajímavými dějinami křesťanství, islámu a judaismu nejen v Evropě, ale i na Blízkém východě a jiných přilehlých oblastech. Zaţijete vzrušující výlet od starověku po novověk; uvidíte krvavé konflikty, pronásledování a represe na jedné straně, mírumilovná souţití lidí různých vyznání jako důkaz toho, ţe mezilidské vztahy mohou být dobré, ač tomu podmínky příliš nepřejí na straně druhé; poznáte osobitou kulturu, společnost a zvyky v oblastech, kde se různá náboţenství prolínala, vlivy a odkazy našich předků a mnoho dalšího. Chybět samozřejmě nebude ani zábavný úvod, v němţ vám jednotlivá náboţenství přiblíţíme, nebo představení takových osobností, které by neměly uniknout vašemu zvídavému pohledu. Dnes se otázka těchto tří náboţenství stává u nás v Evropě čím dál aktuálnější, proto je nutné znát alespoň nejdůleţitější mezníky předchozího vývoje. Na chvíli ale opravdu jen na chvíli, aby o vás doma neměli strach spolu opustíme starou krásnou Prahu a přesuneme se do Německa, na Balkán i do Španělska. A moţná i někam dál. Zkrátka a prostě přijďte na naše stanoviště, abyste nespadli do propadliště nevědomosti! Připravují: B.Schneider, T. Kratěna, L.Zemánek Kde? V no name (třída sexty B) Umění Jste unaveni ze všech těch přednášek a poslouchání? Bolí vás za krkem a nevíte, jak si sednout? V tom případě je stanoviště Od fresky po vitráţ přímo pro vás! Touţili jste si vyzkoušet, jak se tvoří pečetě, mozaiky či rytiny? Vţdy vás fascinovalo malování portrétů a zátiší? Zajímá vás, co se skrývá pod pojmy heraldika nebo kaligrafie? Jestli se zapíšete na naše stanoviště, budete na správném místě. Chystáme se vás uvést do tématu - ale to jen krátce a pak se můţete pustit do tvoření! Stále váháte? Taková nabídka se jednoduše nedá odmítnout! Pokud se zapíšete, dostanete své výtvory na konci dne. Neváhejte, protoţe stanoviště Od fresky po vitráţ má velice malou kapacitu a rychle se naplní! Slibujeme, ţe se z vás na našem stanovišti stanou UMĚLCI! Abychom vás namotivovali, nejlepší práce bude odměněna, a to zbrusu novým vozem Ferrari*. Takţe se určite stavte, těšíme se na vás! *Kecáme, Ferrari nedostanete. Ale menší odměna bude :) Připravují: M.Ţaloudková, K.Krajčová Kde? U klavíru (třída oktávy) 6

7 Orient Objevte smysl tajuplného a mystického orientu, zavítejte do neprobádaných končin hedvábné stezky a zaţijte dobrodruţství, jaké jste ješte nezaţili! Práve v naší Oáze klidu muţete poznat pravou rovnováhu mezi silami JING-JANG, či koordinovat své tělo pomocí orientální jógy. Tešit se můţete také na tetování hennou nebo masáţe lávovými kameny. Po celou dobu konání je pro vás připraveno orientální občerstvení. Připravují: V.Traurig, S. Affašová, L. Winterová Kde? Ve fyzice (třída kvarty A) Mapa školy Abyste včas dorazili na své stanoviště 7

8 Závěr Nejprve bychom vám chtěli poděkovat za projevenou důvěru při pořádání jiţ třetího ročníku projektového dne, snaţili jsme se připravit nejlepší projektový den, jaký jste doposud viděli. Doufáme, ţe splníme všechna Vaše očekávání a domů odejdete s pocitem, ţe tento den stál za to. Dále bychom chtěli poděkovat vedení školy, ţe nám umoţnilo pořádat projektový den i tento rok a zároveň nám pomohlo ho finančně zaštítit. Doufáme, ţe si projektový den uţijete podle svých představ a ţe se snad za rok při podobnéné akci opět sejdeme. Sponzoři Naše díky patří téţ sponzorům, jimiţ jsou GYMJS SYSCAE Dále bychom rádi poděkovali rodinám Affašových a Stojkovičových za pomoc při přípravách stanovišť a Nikolaji Madraţovovi za poskytnutí materiálů pro tisk. 8

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz 1 /únor 2011 Vážení čtenáři, cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen záležitostí Kuby, Číny, Severní Korey

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU!

AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU! 12. července 2012 12. července 2012 AMERIČANÉ OBJEVILI NA MĚSÍCI NACISTICKOU ZÁKLADNU! Osádka americké vesmírné rakety vyslaná tajným programem NASA přistála dnes v 00:30 středoevropského času na odvrácené

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více