Závěrečné stanovisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné stanovisko"

Transkript

1 I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona). Zpoplatňování udělovaných výjimek ze zákonného zákazu vjezdu motorových vozidel do lesa je nelegální, neboť každý smí užívat obvyklým způsobem veškeré pozemní komunikace, pokud zákon nestanoví jinak ( 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). II. Pozemky určenými k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona) nejsou zpevněné lesní cesty, které slouží jako příjezdní komunikace k zastavěným pozemkům. Uživatel takové cesty není povinen obstarat si výjimku vlastníka lesa ze zákazu vjezdu motorových vozidel do lesa, protože se o les ( 2 písm. a/ lesního zákona) nejedná. III. Účastníky deklaratorního řízení v pochybnostech o povaze pozemku ( 3 odst. 3 lesního zákona) jsou při existenci pozemní komunikace na pozemku rovněž vlastníci k ní přiléhajících nemovitostí, neboť mohou být s ohledem na případná zákonná omezení provozu ( 20 písm. g/ lesního zákona) přímo dotčeni ve svých právech a povinnostech ( 27 odst. 2 správního řádu). IV. Závěry judikatury, že protiprávní jednání může být kvalifikováno jako správní delikt jen tehdy, je-li vedle jeho formálních znaků naplněna i materiální stránka deliktu (jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti), jsou použitelné i po změnách trestněprávní doktríny novým trestním zákoníkem (zákon č. 40/2009 Sb.) V Brně dne 12. srpna 2013 Sp. zn.: 512/2013/VOP/DS Závěrečné stanovisko ve věci postupu správních úřadů v řízení o správním deliktu Ing. R.K. provádění činnosti v lese zakázané A - Závěry šetření Dne jsem vydal zprávu o šetření podnětu Ing. R. K. hodnotící postup Magistrátu města Frýdek-Místek (dále také magistrát ) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále také krajský úřad ), které shledaly stěžovatele vinným ze spáchání tzv. jiného správního deliktu provádění činnosti v lese zakázaných. 1 Správní delikt úřady spatřují ve skutku jízdy motorovým vozidlem v 1 Ustanovení 54 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 lese dne , kdy les zde představuje lesní cesta p.č. X v k.ú. Morávka, vedoucí k objektu rodinné rekreace příbuzné stěžovatele. Ve zprávě jsem provedl rozbor právních předpisů týkajících se právní úpravy lesního práva a práva pozemních komunikací a jejich vzájemného vztahu a kritizoval správní úřady, neboť jejich rozhodnutí o správním deliktu považuji za nezákonné, protože skutek stěžovatele, dle mého názoru, nenaplňuje materiální stránky deliktu. Svá hodnocení a právní názory uvedené ve zprávě o šetření mohu shrnout následovně: [1] Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona. Takové platby jsou skrytým mýtem. K vybírání plateb (za povolenky vjezdu) v praxi ovšem masově dochází, čemuž silniční správní úřady tiše přihlížejí, a nechrání tak veřejná subjektivní práva uživatelů pozemních komunikací. [2] Pozemkem určeným k plnění funkcí lesa (dále také PUPFL ) ve smyslu ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona není žádná zpevněná lesní cesta, která je příjezdní komunikací k zastavěnému pozemku. Jakýkoliv uživatel takové cesty (nejen vlastník nemovitosti) není povinen obstarat si výjimku vlastníka lesa ze zákazu vjezdu do lesa, protože se o les ustanovení 2 písm. a) lesního zákona nejedná. Materiálně není PUPFL ani pozemek s lesní cestou v šetřeném případě, neboť vede k řadě nemovitostí třetích osob. Formálně jsou ovšem v tomto případě úřady vázány deklaratorním rozhodnutím, které bohužel úředně stvrzuje, že se o PUPFL jedná. [3] Účastníky uvedeného deklaratorního řízení v pochybnostech o povaze pozemku (ustanovení 3 odst. 3 lesního zákona) měli být s ohledem na existenci pozemní komunikace na tomto pozemku rovněž vlastníci k ní přiléhajících nemovitostí, neboť mohou být s ohledem na případná zákonná omezení provozu ustanovení 20 písm. g) lesního zákona přímo dotčeni ve svých právech a povinnostech ve smyslu ustanovení 27 odst. 2 správního řádu. Úřady je za účastníky ovšem nepovažují. [4] Závěry judikatury, že protiprávní jednání může být kvalifikováno jako správní delikt jen tehdy, je-li vedle jeho formálních znaků naplněna i materiální stránka deliktu (jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti), jsou použitelné i po změnách trestněprávní doktríny novým trestním zákoníkem (zákon č. 40/2009 Sb.). [5] V šetřeném případě nebyl materiální znak deliktu naplněn, neboť stěžovatel v dobré víře vycházel ze stanoviska veřejného ochránce práv a v něm citovaného stanoviska orgánu státní správy lesů, že se v daném případě o PUPFL nejedná. O změně názoru úřadu se stěžovatel nedozvěděl, neboť účastníkem deklarace pozemku jako PUPFL byl výhradně vlastník lesa. Materiální znak nebyl naplněn ani z důvodu materiální neexistence PUPFL, přestože formálně je dnes takto pozemek s lesní cestou deklarován. Absenci materiálního znaku spatřuji rovněž v tom, že jednání stěžovatele lze vnímat spíše jako projev občanské neposlušnosti poukazující na dlouhodobou a tolerovanou nezákonnou praxi vlastníka lesa. Za obecně špatnou správní praxi krajského úřadu jsem ve zprávě označil nevedení podřízených silničních správních úřadů, aby zabraňovaly výběru 2

3 poplatků vlastníkem lesa za vydávané povolenky za vjezd na lesní cesty (ať už jde v jednotlivých případech o PUPFL, či nikoliv). Za konkrétní pochybení krajského úřadu i magistrátu jsem označil: (A) (B) (C) nesprávné vyhodnocení okruhu účastníků deklaratorního správního řízení vedeného v pochybnostech o povaze pozemku dle ustanovení 3 odst. 3 lesního zákona; nesprávné posouzení pozemku p.č. X v k.ú. Morávka s pozemní komunikací - lesní cestou jako PUPFL dle ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona v rámci téhož deklaratorního řízení; nesprávné vyhodnocení materiálního znaku řešeného správního deliktu. V podrobnostech odkazuji na text zprávy, kterou mají úřady i stěžovatel k dispozici. B - Vyjádření úřadů B.1 Vyjádření Magistrátu města Frýdek-Místek Magistrát setrvává na svém stanovisku a s mými závěry obsaženými ve zprávě se neztotožnil. K namítanému pochybení popsanému výše pod bodem (A) opět zdůrazňuje, že jde o deklaratorní řízení deklarující stav vyplývající ze zákona. V rovině konstitutivní se nerozhoduje. Vlastníci ke komunikaci přiléhajících nemovitostí tak nejsou účastníky tohoto řízení. K namítanému pochybení popsanému výše pod bodem (B) připouští, že jazykové vyjádření ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona je skutečně ne zcela přesným. S poukazem na slova drobné vodní plochy uvedená ve výčtu za zpevněnými lesními cestami má za doložené, že výjimka příjezdních komunikací se nemůže vztahovat ani ke zpevněným lesním cestám. Poukazuje rovněž na předchozí právní úpravu. K namítanému pochybení popsanému výše pod bodem (C) uvádí, že zákon neumožňuje nezahájit řízení o pokutě za jiný správní delikt či neuložit za něj pokutu. Úřad smí pouze přihlédnout dle ustanovení 56 odst. 2 lesního zákona při stanovení výše pokuty k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání, což učinil. B.2 Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Rovněž krajský úřad setrvává na svém stanovisku a s mými závěry obsaženými ve zprávě se neztotožnil. K mnou namítané špatné správní praxi, v níž nevede podřízené silniční správní úřady, aby zabraňovaly výběru poplatků vlastníkem lesa za vydávané povolenky za vjezd na lesní cesty, uvádí, že orgánům státní správy lesů nepřísluší rozhodovat spory mezi vlastníky lesa a těmi, kdo v něm chtějí jezdit a stát 3

4 motorovými vozidly. K řešení těchto sporů je příslušný soud. Silniční správní úřad rovněž údajně nemá pravomoc tomuto počínání bránit, neboť se jedná o zvláštní užívání lesa, a tedy činnost nespadající do oblasti metodického vedení silničních správních úřadů. K namítanému pochybení popsanému výše pod bodem (A) odkazuje úřad na článek v odborném periodiku pojednávající mimo jiné o tom, zda jsou ta která rozhodnutí dle lesního zákona opatřením obecné povahy. 2 Konkrétně argumentuje úřad tím, že v deklaratorním správním řízení chybí prvek přímé dotčenosti, a proto majitelé okolních staveb nemohou být přímo dotčeni, a nejsou tak účastníky deklaratorního správního řízení. K namítanému pochybení popsanému výše pod bodem (B) úřad sděluje, že v deliktním řízení byl vázán zjištěním existence PUPFL v katastru nemovitostí. Uvádí rovněž, že k vjezdu na lesní cesty, u kterých je v katastru nemovitostí uveden způsob ochrany PUPFL, je vždy nutný souhlas vlastníka. Nové deklaratorní řízení nevylučuje, nicméně uvádí, že jej lze vést jedině k žádosti vlastníka pozemku. K namítanému pochybení popsanému výše pod bodem (C) krajský úřad uvádí, že v daném případě stěžovatel konal v rozporu s právem, jednání bylo do jisté míry společensky nebezpečné. Materiální stránka se projevila při stanovení výše sankce. Stěžovatel dle úřadu vědomě porušil zákonný zákaz a následně se snažil ospravedlnit své konání nesouhlasem se zpoplatněním výjimky ze zákazu vjezdu. Dle úřadu nešlo o občanskou neposlušnost, neboť je nepřípustný stav, kdy v případě neúspěchu v jednání dvojstranných vztahů by každý neúspěšný řešitel začal na protest porušovat právní předpisy. C - Závěrečné hodnocení S ohledem na nepřijetí mých závěrů ze zprávy o šetření vydávám své závěrečné stanovisko podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv. Členění této části stanoviska odpovídá pořadí jednotlivých mnou tvrzených pochybení shrnutých v úvodu tohoto stanoviska - obecně nesprávná správní praxe krajského úřadu + konkrétní pochybení popsaná pod písmeny (A), (B), (C). C.1 Tolerování skrytého mýta V základu všech problémů týkajících se lesních cest spatřuji společného jmenovatele v podobě nezákonného výběru skrytého mýta. Skutečnost, že se jedná o menší částky označované vlastníky lesa jako administrativní poplatek, nepovažuji za rozhodující. Trvám stejně jako můj předchůdce na tom, že zákon o pozemních komunikacích zakazuje zpoplatnění užívání komunikací a zákon o lesích neobsahuje 2 V článku má autor dospět k názoru, že deklarace povahy pozemku v pochybnostech je individuálním správním aktem vůči vlastníku pozemku. Přestože jsem tento závěr v článku přímo nenašel (oddíl 2.1 článku pojednává o konstitutivním rozhodování dle ustanovení 3 odst. 4 lesního zákona, a nikoliv o deklaratorním rozhodování dle ustanovení 3 odst. 3), nikdy jsem netvrdil, že deklaratorní rozhodnutí je opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení 171 a násl. správního řádu. Plně souhlasím s tím, že deklaratorní rozhodnutí je individuálním správním aktem směřujícím zejména vůči vlastníku lesa, který je nejčastěji žadatelem, a tedy iniciátorem celého řízení. Tvrdím pouze, že okruh účastníků tohoto řízení může být širší. 4

5 ohledně zpoplatnění žádnou výjimku (viz str. 7 mojí zprávy o šetření). Právě výběr těchto poplatků vede běžné občany, kteří se potřebují dostat k obývaným či rekreačním nemovitostem ke zvýšenému zájmu o tuto právní problematiku. Krajský úřad odmítá moji kritiku za to, že tuto situaci toleruje, a domnívá se, že mu nepřísluší rozhodovat spory mezi vlastníky lesa a uživateli lesních cest. Soudy, na něž krajský úřad odkazuje, mohou skutečně řešit případné spory o bezdůvodná obohacení, 3 nicméně porušování zákona o pozemních komunikacích 4 (ustanovení 19 odst. 1 zakládá povinnost vlastníka komunikace strpět její bezplatné užívání) má skrze státní dozor sledovat silniční správní úřad a ukládat opatření k odstranění porušování zákonných povinností (ustanovení 41). Není bez zajímavosti, že můj předchůdce uzavřel před pěti lety šetření krajského úřadu (sp. zn. 5076/2007/VOP/DS) právě proto, že mu tehdejší ředitelka úřadu sdělila, že s právě popsaným názorem na pravomoc a příslušnost silničních správních úřadů se ztotožňuje a povede v tomto duchu podřízené úřady. 5 Výsledek je zcela opačný. Tato základní rovina případu úzce souvisí s materiální stránkou projednaného deliktu. Občanská neposlušnost stěžovatele nemíří pouze proti neshodě se státním podnikem (jak nesprávně zužuje krajský úřad, když hovoří o neúspěchu v jednání dvojstranných vztahů ), nýbrž ji lze zároveň vnímat jako mířící proti veřejné správě, která nezákonnou nečinností umožňuje protiprávní chování vlastníka lesa. Právě skutečnost, že letitá nečinnost veřejné správy vhání občany do patových situací, považuji za závažný problém přesahující kauzu stěžovatele. Odkazování na civilní soud pak shledávám alibistickým a nepřípadným. C.2 Deklaratorní řízení vedené v pochybnostech o povaze pozemku O otázce účastenství v již skončeném řízení, které nelze ani v případě skutečně opomenutých účastníků již znovu oživit, by bylo možné dále vést rozsáhlou (nicméně pro řešenou kauzu již nadbytečnou) polemiku. Ve zprávě jsem toto téma uvedl jen proto, abych ukázal, že stěžovatel neměl možnost se o proběhlém deklaratorním řízení dozvědět. Dovolím si pouze znovu poukázat na absurdnost závěru, že deklaratorním řízením nejsou třetí osoby (jiné než žadatel) přímo dotčeny. Vlastník stavby, k níž jezdí svým vozidlem po cestě vedoucí lesem, nebude účastníkem deklaratorního řízení, v němž bude úředně stvrzena povaha pozemků s cestou jako PUPFL. Vlastník stavby tento právní názor nesdílí, nicméně své argumenty nemohl uplatnit, přičemž je nerozhodné, zda má, či nemá pravdu. V následném deliktním řízení, kde jako účastník již bude moci závěr o povaze pozemku rozporovat, však bude úřad formálně vázán svým předchozím deklaratorním rozhodnutím (ustanovení 73 odst. 3 správního řádu) a dle logiky úřadů nebude moci být případný předchozí nesprávný závěr nijak zohledněn ani jinak (např. v posouzení materiální stránky deliktu). Tento scénář, který s určitou obměnou nastal i v šetřeném případě, považuji za neúnosný. 3 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 449/2005 (ASPI). 4 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 5 Dopis ze dne sp. zn. KON/16730/2008/Vlč, čj. MSK /

6 Jsem rád, že krajský úřad nevylučuje možnost vést nové deklaratorní řízení. Nesouhlasím ovšem s tím, že by jej mohl vést jen k návrhu vlastníka pozemku. Konstitutivní správní řízení, jímž úřad prohlašuje určitý pozemek za PUPFL (tedy jej nově vytváří) vedené dle ustanovení 3 odst. 4 lesního zákona 6 lze skutečně vést jen k návrhu vlastníka pozemku. O nezbytnosti návrhu vlastníka pozemku k zahájení deklaratorního správního řízení dle ustanovení 3 odst. 3 lesního zákona však zvláštní právní úprava nehovoří. Vyjdeme-li z obecné právní úpravy (ustanovení 142 správního řádu), může tento návrh podat každý, kdo prokáže (resp. osvědčí), že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv. Domnívám se, že nové deklaratorní správní řízení o povaze pozemku s lesní cestou může z tohoto důvodu zahájit i vlastník k ní přiléhající nemovitosti. C.3 Posouzení konkrétního pozemku jako PUPFL Je zřejmé, že vedle nezákonnosti skrytého mýta je druhým neuralgickým bodem mého šetření otázka výkladu ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona. V tuto chvíli mám za to, že se s šetřenými úřady v této otázce neshodnu. Věřím, že se k této otázce vyjádří jak krajský soud (v řízení o správní žalobě), tak rovněž Ministerstvo zemědělství, na které se mohu v režimu zákona o veřejném ochránci práv obrátit. Dovolím si proto jen zdůraznit, že mojí základní výkladovou metodou u tohoto ustanovení je vedle výkladu gramatického výklad objektivně teleologický vycházející z přesvědčení, že právní úprava má být vykládána jako celistvá, hodnotově bezrozporná a ústavně konformní; jako celek tedy právo musí dávat smysl. Za zásadní problém lesního zákona z tohoto hlediska považuji ustanovení 20 odst. 4, které stanoví, že výjimky ze zákonných zákazů (včetně zákazu vjezdu motorovými vozidly) uděluje nikoliv orgán státní správy lesů, ale vlastník lesa jako soukromá osoba. Vlastník tak činí v soukromoprávním postavení, a nevykonává tedy státní správu. Není nijak kontrolovatelný a jeho rozhodnutí může být zcela libovolné. Dnes podmiňuje vjezd na lesní cesty částkami v řádu stokorun, zítra může chtít desetitisíce, případně neudělit povolení nikomu či vjezd znemožnit jen potížistům poukazujícím na jeho nevhodné chování. Na straně druhé v lesích existují stavby třetích osob, jejichž vlastnické právo (včetně jeho aspektu věc užívat) je chráněno ústavou. Mám-li se tedy rozhodnout při výkladu ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona, zda zpevněné (!) lesní cesty vedoucí k těmto nemovitostem podřadit režimu PUPFL, či nikoliv, 7 musím logicky volit výklad vyjímající tyto cesty z ochranného režimu. Činím tak právě s ohledem na to, že opačný výklad neumožňuje žádnou ochranu vlastníků nemovitostí před svévolí vlastníka lesa a dává zcela neproporcionálně do jeho rukou nikoliv nezbytné oprávnění. Domnívám se, že zpevněné lesní cesty vedoucí k nemovitostem třetích osob skutečně nezbytně nepotřebují zákonný zákaz vjezdu a jedná se pouze o pohodlí desetiletí zaužívané praxe vlastníků lesů i orgánů státní správy. Jak jsem uvedl již ve své zprávě o šetření, existují navíc právní možnosti, jak v odůvodněných případech tyto veřejné cesty uzavřít po řádném projednání 6 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 7 Věřím, že se s úřady shodnu alespoň na tom, že oba dva výklady jsou možné. 6

7 u silničního správního úřadu a při spravedlivém zohlednění práv a zájmů vlastníků staveb v lese. V tomto kontextu nepovažuji argumentaci předchozí právní úpravou za vhodnou, neboť ta platila ve zcela odlišných společenských podmínkách, přičemž dnes je obtížné uhlídat státní podnik (jako v tomto případě), natož tisíce jiných vlastníků lesů. Musím rovněž vyvrátit námitku, že úřady jsou v deliktním řízení vázány zjištěním existence PUPFL v katastru nemovitostí. Dle ustanovení 20 katastrálního zákona 8 jsou závazné (a to jen pro právní úkony) tyto údaje katastru: parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území. V ostatním rozsahu plní katastr nemovitostí výhradně evidenční charakter, tedy realitu pouze odráží, nikoliv vytváří. Orgán státní správy lesů tedy není vázán informací z katastru nemovitostí o existenci/neexistenci PUPFL. Naopak dle jeho posouzení (právě skrze deklaratorní řízení) se případně neodpovídající informace v katastru nemovitostí opraví. V deliktním řízení tak orgán státní správy lesů nemůže vycházet z katastru nemovitostí, nýbrž musí otázku skutečné existence PUPFL posoudit sám a vypořádat se i s případnými námitkami účastníka řízení, který existenci této ochrany zpochybňuje s poukazem na povahu pozemku. Údaj v katastru nemovitostí je tedy nejvýše orientačním vodítkem. C.4 Materiální znak deliktu K námitce magistrátu, že zákon neumožňuje neuložit pokutu za jiný správní delikt, odkazuji na stranu 12 své zprávy. Zákon toto skutečně neumožňuje, nicméně právo umožňuje nepojímat určitý skutek jako správní delikt (což vylučuje jeho trestání), byť jsou formálně naplněny všechny znaky skutkové podstaty. Krajský úřad tuto tezi obecně nerozporuje, dle jeho posouzení však v daném případě byla materiální stránka deliktu naplněna. Dovoluji si oponovat úřadu, že stěžovatel vědomě porušil zákonný zákaz, neboť tak je tomu jen v logice úřadů při zohlednění jejich výkladu ustanovení 3 odst. 1 písm. b) lesního zákona (viz předchozí kapitola). V logice stěžovatele, které přitakávám, se o PUPFL nejedná, a stěžovatel tedy neporušuje žádný zákonný zákaz. Navíc, jak opakovaně uvádím, nebylo nijak prokázáno, že stěžovatel věděl o změně právního názoru magistrátu a o změně samotného právního stavu (deklaratorní řízení s minimálním okruhem účastníků). Téma nesouhlasu stěžovatele (ovšem opět oprávněného) se zpoplatněním výjimek ze zákazu vjezdu je pak argumentem v pořadí až třetím, byť ve skutečnosti jistě zásadním a iniciačním, jak popisuji v kapitole C.1. D - Opatření k nápravě Protože je zřejmé, že postoj šetřených úřadů je natolik vyhraněný, a s ohledem na probíhající soudní řízení správní (které ovšem řeší jen část dotčené problematiky), nenavrhuji žádné opatření k nápravě a žádám pouze úřady, aby mi 8 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 7

8 velmi stručně sdělily, zda nadále setrvávají na všech svých názorech, a to v zákonné lhůtě 30 dnů od doručení stanoviska. Stanovisko zasílám také stěžovateli, který jej může využít ve svém soudním sporu. Následně, nedojde-li ke změně postoje úřadů, využiji ustanovení 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv a vyrozumím nadřízený úřad - Ministerstvo zemědělství, případně mohu o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jmen osob oprávněných v konkrétní věci jednat jménem obou úřadů. Za tímto účelem žádám oba správní úřady, aby mi sdělily jména oprávněných úředních osob, která vedla deliktní řízení a řízení deklaratorní. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (stanovisko je opatřeno elektronickým podpisem) 8

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 66/2011-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jana

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 106/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 3/2011-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 80/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 57/2014-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 35/2007 81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 78/2008-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 3 As 5/2007-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 5/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 3/2012-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 326/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 183/2007-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58A 16/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce: R. C., zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Horázným, advokátem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 42/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 18/2010-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 83/2008-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. *UOHSX003W3HT* UOHSX003W3HT PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. prosince 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 As 64/2008-122 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 133/2009-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 96/2009-30 URAD RADY, 1 pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO 1B-09-2009 Počet listů: Číslo lednací: /? U...~...~ JMX ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0078ETS* UOHSX0078ETS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R263/2014/VZ-27406/2015/322/DRu Brno 11. září 2015 V řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2014 doručeném Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 38/2010-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Ao 7/2010-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 151/2013-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 95-100 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 70/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Ze zprávy o výsledku šetření

Ze zprávy o výsledku šetření V Brně dne 7. prosince 2009 Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV Ze zprávy o výsledku šetření A - Obsah podnětu Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také KVOP ) doručen podnět pana E. P. S.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 76/2008-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 60/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 20/2014 50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 111/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 49/2012 33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 82/2005-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 60/2011-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 29/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 49-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006SPFU* UOHSX006SPFU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R287/2014/VZ-44125/2015/322/DRu Brno 16. prosince 2015 V řízení o rozkladu ze dne 4. 8. 2014 doručeném Úřadu pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 182/2007-139 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 9/2001-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO 1) Jednou z funkcí ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její prozařování celým právním řádem. Smysl ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 39/2005-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013 *UOHSX004YSF1* UOHSX004YSF1 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R262/2012/VZ-7764/2013/310/MMl Brno 29. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 11. 9. 2012 doručeném

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Azs 14/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, j e v i n e n, ž e. t e d y

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, j e v i n e n, ž e. t e d y 14 Kse 5/2013-57 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Tomáše Homoly, Mgr. Stanislava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 78/2010-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 58/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 10/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 68/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 128/2009-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 9/2010-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A.

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A. I. Vlastník komunikace by měl se zřízením vyhrazeného parkování souhlasit vždy, pokud tomu nebrání relevantní překážka. Pokud je důvodem pro regulaci počtu vyhrazených parkování nedostatečná kapacita parkovacích

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 143/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 33/2006-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 34/2008-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 20/2014-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN A VÝKON PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH

I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN A VÝKON PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN A VÝKON PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH Úvodní poznámky Zákon uvádí, že věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 80/2009-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 115/2015-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Pavla

Více