z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: IC:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748"

Transkript

1 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: v IC: konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul. Tyršova è. 6 dne

2 Pøítomni:, ZAPIS z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem: vic: konané dne: místo konání: strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: od do hodin Kongresový sál Hotelu Imperial, strava, ul. Tyršova è. 6 Akcionáøi sobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci bylo pøi zahájení jednání pøítomno 11 akcionáøù, kteøí mìli akcie se jmenovitou hodnotou tis. Kè, pøedstavující 99,38 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat. Listina pøítomných -(viz. Qøí[oha è. 1 tohoto ~ápish). 2) Notáø JUDr. Jarmila Valigurová Z èlenù orgánù spoleènosti byli pøítomni 3) Pøedstavenstvo Pøedseda: Ing. Jindøich Broukal Místopøedseda: Ing. Karel Mazal Èlen: Ing. Lumír Nováèek 4) Dozorèí rada Pøedseda: Èlenové: Martin Herrmann Dipl.-Kfm. Ralf Presse Dr. Filip Thon Prof. Ing. Michal Mej støík, CSc. Ing. Vladimír Vurm, CSc. Ing. Milan Balabán Mgr. Jiøina Kudílková Marek Roller Vladimír Šulák Jaromír Kašpárek Poøad jednání valné hromad~: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánù valné hromady. 2. Roèní zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a o øádné úèetní závìrce za rok 2005 a návrh na rozdìlení zisku. 3. Vyjádøení dozorèí rady k øádné úèetní závìrce podle 198 obchodního zákoníku a ke zprávì o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 10 obchodního zákoníku.

3 Schválení roèní zprávy pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a øádné úèetní závìrky za rok Rozhodnutí o rozdìlení zisku, stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù. Zpráva pøedstavenstva o návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 vèetnì tvorby zisku. Schválení návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok Rozhodnutí o odmìòování èlenù orgánù spoleènosti. dvolání a volba èlenù dozorèí rady. Projednání a rozhodnutí o urèitých žádostech o vyslovení souhlasu k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno. Ukonèení valné hromady. K bodu 1 poøadu jednání Jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. (dále jen "spoleènost") zahájil v l.05 hodin Ing. Jindøich Broukal, pøedseda pøedstavenstva, povìøený pøedstavenstvem doèasným øízením valné hromady, který pøivítal pøítomné a pøedstavil èleny pøedstavenstva a dozorèí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímnì ujaly osoby, které pøedstavenstvo následnì bude navrhovat do funkcí zapisovatele, ovìøovatelù zápisu a osob povìøených sèítáním hlasù (dále skrutátoøi) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady. Informoval pøítomné o složení základního kapitálu, který èiní tis. Kè a je rozdìlen na akcií znìjících na majitele po Kè jmenovité hodnoty a akcií znìjících na jméno po Kè jmenovité hodnoty a konstatoval, že na valné hromadì je pøítomno osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci 11 akcionáøù, kteøí mají akcie se jmenovitou hodnotou tis. Kè, pøedstavující 99,38 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat, a proto je øádná valná hromada usnášeníschopná a zpùsobilá pøijímat rozhodnutí. Dále byly navrženy orgány valné hromady. Ing. Jindøich Broukal pøednesl návrh usnesení k volbì orgánù valné hromady: "Valná hromada Severomoravsképlynárenské, za pøedsedu valné hromady: za zapisovatele: za ovìøovatele zápisu: za osoby povìøené sèítáním hlasù: a.s. volí Ing. Martina Hlaváèka, Lucii Drábkovou, Ing. Jindøicha Michalskiho, Mgr. Kamila Stypu, Petra Branta, Petra Váchu, Pavla Pecu, Ivetu Vaòkovou, Pavlu Kašíkovou, Janu Váchovou, Veroniku Tomsovou, Jaroslavu Markovou. ff Poté Ing. Jindøich Broukal vyzval pøítomné akcionáøe, aby pøedložili své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty k orgánùm valné hromady. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení navržených orgánù valné hromady probíhalo hlasovacími lístky è. 1. Pøed tímto hlasováním došlo ke zmìnì ve složení akcionáøù pøítomných. V okamžiku hlasování bylo pøítomno osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu

4 -4 - nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci 13 akcionáøù, kteøí mìli akcie se jmenovitou hodnotou tis. Kè, pøedstavující 99,39 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat. Na základì pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo Ing. Jindøichem Broukalem konstatováno, že pøedseda valné hromady byl zvolen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù, zapisovatel valné hromady byl zvolen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù, ovìøovatelé zápisu valné hromady byli zvoleni nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù a osoby povìøené sèítáním hlasù byly zvoleny nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné v'sled hlasování na hlasovacích lístcích È. 1: V o!baqø~dsedy yalné hromady AN Poè~thlasù % z hlasy Røítomn.Ý9:h - 10 VolQa ~~Qi~Qya!~!e y~l~~ hromagy AN Volba ovìøgyate!ù zái2!su valné hromady AN Poèet hl~sù % z hl~sy I2øítomn'ý~h 10 % ~ hlasù Qøítomných 10 Volba osob AN ch sèítáním hlasù % z hlasù Qøítomn'ých 10 Poté se ujal øízení øádné valné hromady novì zvolený pøedseda valné hromady Ing. Martin Hlaváèek. K kodu 2 Doøa!lu ied!!!!ní Dalším bodem poøadu byla roèní zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a o øádné úèetní závìrce za rok 2005 a návrh na rozdìlení zisku.

5 -5 - Pøedseda valné hromady oznámil, že materiály týkající se jednání valné hromady jsou k dispozici v informaèním støedisku. Roèní zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a o øádné úèetní závìrce za rok 2005 a návrh na rozdìlení zisku (viz. souèásti Qøílohv è. 2 tohoto zápis!:!) pøednesli pøedseda pøedstavenstva Ing. Jindøich Broukal a èlen pøedstavenstva Ing. Lumír Nováèek. Øádná úèetní závìrka je obsažena ve výroèní zprávì (vi~. vøíloha è. 3 tohoto závisu), kterou mìli akcionáøi k dispozici. Pøedseda valné hromady pøednesl následující návrh pøedstavenstva na usnesení: "Valná hromada Se.veromoravské plynárenské, a.s. schvaluje zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za rok Valná hromada Severomoravské plynárenské, a.s. schvaluje øádnou úèetní závìrku Severomoravské plynárenské, a.s. za rok Valná hromada Severomoravské plynárenské, a.s. schvaluje Severomoravské plynárenské a.s. za rok ff návrh na rozdìlení zisku.k bo!lu 3 poøadu jednání Zprávu dozorèí rady k øádné úèetní závìrce podle 198 obchodního zákoníku a ke zprávì o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 10 obchodního zákoníku ~ souèást j2øílohy è. J tohoto zápis~) pøednesl pøedseda dozorèí rady Martin Herrmann. K bodu 4 poøadu iedná!,!í Dalším bodem poøadu bylo schválení roèní zprávy pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a øádné úèetní závìrky za rok Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány Schválení roèní zprávy pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a schválení øádné úèetní závìrky za rok 2005 probíhalo hlasovacími lístky è. 2. Pøed tímto hlasováním došlo ke zmìnì ve složení akcionáøù pøítomných. V okamžiku hlasování bylo pøítomno osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci 14 akcionáøù, kteøí mìli akcie se jmenovitou hodnotou I tis. Kè, pøedstavující 99,39 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat. konstatováno, že roèní zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù a øádná úèetní závìrka za rok 2005 byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné vvsledkv hlasování na hlasovacích lístcích è. 2: jejího majetku za rok 2005 AN o % z hlasù Qøítomných 10

6 -6 - Schválení øádné úèetní závìrky za rok 2005 AN % z hlasy gøítomných 10 K bodu 5 Doøadu jednání Dalším bodem poøadu bylo rozhodnutí o rozdìlení zisku, stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù. Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení návrhu na rozdìlení zisku za rok 2005, vèetnì stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù probíhalo hlasovacími lístky è.3. konstatováno, že návrh na rozdìlení zisku za rok 2005, vèetnì stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù byl schválen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. KQl1~èné víisled~v hlgsovgní nablf!sovgcích lístcí~h È. 3: S9;hválení návrhu na rozdìlení zisku za rok 2005 vèetnì stanovení výše a zqùsobu vyqlacení tantiém. dividend a uøídìlu do jednotlivých fondù AN % z hlasy Qøítoilln.Ý9;h. 100, 00, 00, 00, 00 K bodu 6 Doøadu jednání Pøedseda pøedstavenstva Ing. Jindøich Broukal pøednesl zprávu pøedstavenstva o návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 vèetnì tvorby zisku (viz. souèást 12øílQhy ~. 2 tqhqto zápisu). Pøedseda valné hromady pøednesl následující návrh pøedstavenstva na usnesení: " Valná hromada Seyeromoravské plynárenské, a.s. schvaluje návrh koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 vèetnì tvorby zisku. " 3 K bodu 7ooøa!lu iedn4ní Dalším bodem poøadu bylo schválení návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 probíhalo hlasovacími lístky è. 4. konstatováno, že koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù.

7 Koneèné v'sled hlasování na hlasovacích lístcích è. 4: Schválení konce ce o nikatelské èinnosti s oleènosti na rok 2006 Poèet hl~sù % z hl~sù Qøítomných AN , ,57 K bod!! 8 poøadu jednání Návrh na odmìòování èlenù orgánù spoleènosti viz. souèást' è. 2 tohoto zá isu pøednesl Ing. Jindøich Broukal. Hlasování o návrhu na odmìòování èlenù orgánù spoleènosti probíhalo hlasovacími lístky è. 5. Pøed vlastním hlasováním vyzval pøedseda valné hromady pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. konstatováno, že návrh na odmìòování èlenù orgánù spoleènosti byl schválen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné v hlasování na hlasovacích lístcích è. 5: Rozhodnutí o odmìòování AN èlenù ofqánù sqoleènosti % z hlasùpptomných 91,43 8,57 K hodu 9 Dofa![uiednání Pøedseda valné hromady oznámil, že na svém zasedání dne projednala dozorèí rada rezignaci JUDr. Ivana Cestra na funkci èlena dozorèí rady a schválila zánik jeho èlenství v dozorèí radì ke dni , na stejném zasedání jmenovala dozorèí rada s úèinností od náhradním èlenem dozorèí rady prof. Ing. Michala Mejstøíka, CSc. d by tedy v dozorèí radì bylo jedno volné místo Dále pøedseda valné hromady oznámil, že pøedstavenstvo spoleènosti k tomuto bodu poøadu žádný návrh usnesení nepøedkládá a vyzval akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Byl podán návrh od akcionáøe R WE Gas International B. V., který pøedseda valné hromady pøednesl: "Valná hromada spoleènosti Severomoravská plynárenská, a.s. volí do funkce èlena dozorèí rady prof Ing. Michala Mejstøíka, CSc., nar. dne 6. èervna 1952, r. è /212, bytem na adrese Krajníkova 107, Dobøichovice, Èeská republika. " Pøedseda valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na odvolání, zùstanou hlasovací lístky è. 6 nevyužity a oznámil, že bude na hlasovacích lístcích È. 7 hlasováno otázkou È. 1 o volbì prof. Ing. Michala Mejstøíka, CSc. do dozorèí rady spoleènosti. konstatováno, že volba prof. Ing. Michala Mejstøíka, CSc. do dozorèí rady spoleènosti byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù.

8 """"'~~'~'1 Koneèné v'sled hlasování. na hlasovacích lístcích È. 7: Volba Qrof. Ing. Michala Meistøíka. CSc. do dozorèí rady spoleènosti Poèet hlasy % z hlasù Qøítomnfch AN , ,57 K bodu 10 poøadu jednání Pøedseda valné hromady oznámil, že tento bod byl na poøad jednání doplnìn na základì žádosti akcionáøe, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pøesahuje 3 % základního kapitálu spoleènosti. Návrh na rozhodnutí o urèitých žádostech o vyslovení souhlasu k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno (vi~. ]2øíloha è. 4 tohoto záoisu) pøednesl místopøedseda pøedstavenstva Ing. Karel Mazal. Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení návrhu na rozhodnutí o urèitých žádostech o vyslovení souhlasu k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno probíhalo hlasovacími lístky è. 8. konstatováno, že souhlas k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno dle písmo a) až písmo q) návrhu usnesení byl vysloven nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné v'sled hlasování na hlasovacích lístcích È. 8: emitenta Severomoravská I nárenská a.s. / ísm. a až ísm. návrhu usnesení/ Poèet hlasy AN Neplatné hlasy % z hlasù ~øítomných 10 K bodu 11 Doøadu jednání Pøedseda valné hromady ukonèil v hodin jednání valné hromady. Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po pøeètení podepsal vlastnoruènì pøedseda valné hromaï y, zapisovatel A dva ovìøovatelé..1\, r ~ I ~..~.4: Ing. Martin Hr(váèek pøed eda valné hromady! Lucie Drábková zapisovatel - ~ttklr" /. """"""'"..' ~ Ing. Jindøich Micha ski Mgr. Kamil Stypa ovìøovatel,j ovìøovatel Pøílóhv tohoto zápisu:.pøílohy è. 1-4 ~

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

ZÁPIS. z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČO: 61672190

ZÁPIS. z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČO: 61672190 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 IČO: 61672190 konané v Konferenčním centru CITY Praha 4-Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více