VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013

2 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce Bc. Nicole Uhrová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Egner Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Thesis Czech hotel chain name and its current competitiveness abroad Bc. Nicole Uhrová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel Management Hotel and Spa Thesis Advisor: Ing. Jan Egner Date of Submission: June 12, 2013 Date of Thesis Defence: Praha 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne

5 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Janu Egnerovi za odborné připomínky a cenné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Moje díky patří rovněž marketingovému řediteli OREA HOTELS, s. r. o. panu Milanu Pavelkovi, MBA, za poskytnutí významných informací z oblasti ekonomiky a provozu tohoto hotelového řetězce.

6 Abstrakt Bc. Uhrová Nicole Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: 2013 Rozvoj cestovního ruchu a turismu si žádá rozvoj hotelových služeb. A naopak nabídka rozličných hotelových služeb napomáhá uspokojovat potřeby cestovatelů a turistů a tím zvyšovat jejich poptávku po ubytovacích a stravovacích kapacitách a doplňkových službách. Práce se zabývá jednou z těchto spojitých nádob nabídkou hotelového řetězce OREA HOTELS, s. r. o. V oblasti hotelnictví panuje velká konkurence, a to jak v republikovém a evropském, tak i v celosvětovém měřítku. Jednou z možností, jak na trhu uspět, je vznik hotelových řetězců a poskytování jejich služeb v co největší různorodosti, ceně, kvalitě a v poslední době také bezpečnosti. Práce je zaměřena na oblast hotelnictví, zejména pak na konkurenceschopnost zkoumaného subjektu v podmínkách globálního cestovního ruchu. Je analyzován vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím, organizace a řízení hotelu, význam hotelových řetězců a současná konkurenceschopnost v hotelnictví. Metodologií výzkumu je kvalitativní strategická analýza interního a externího prostředí vybrané hotelové sítě. Jsou podtrženy dosavadní cíle společnosti a postavení hotelového řetězce v soutěži s ostatními účastníky tohoto tržního segmentu. Cílem práce je posouzení cest, které OREA HOTELS, s. r. o. pro zvyšování své konkurenceschopnosti v současnosti využívá, nebo pro nejbližší dobu plánuje, a zároveň doporučit další možnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, hotelnictví, hotelový řetězec, konkurenceschopnost, faktory služeb

7 Abstract Development of tourism and tourism development at the same time asks the hotel services. And vice versa - offer variety of hotel services help meet the needs of travelers and tourists and thereby increase their interest after all accommodation and ancillary services. The work deals with one of these clumps vessels - supply chain OREA HOTELS, Ltd., which operates. In the hotel industry there is a lot of competition, both in the national and European, and worldwide. One of the ways to succeed on the market is the emergence of hotel chains and provision of accommodation and food services, as well as opportunities for leisure, as far as diversity, price, quality and more recently safety. The work is focused on the hotel industry, especially on the competitiveness of the examined entity in terms of global tourism. It analyzed the relationship between tourism and in the hotel industry, organization and management of the hotel, the importance of hotel chains and existing competitiveness in the hotel industry. Methodology of the research is a qualitative strategic analysis of internal and external environment of the selected hotel network. They underlined the current objectives of the company and the position of the hotel chain in competition with the other participants in this market segment. The aim is to assess ways that OREA HOTELS sro for increasing its competitiveness currently uses, or near-term plans and recommend other options. Keywords: tourism, hotel, hotel chain, competitiveness, service factors

8 OBSAH ÚVOD 11 1 TEORETICKÁ ČÁST Historie a vývoj hotelnictví Historický vývoj hotelnictví Vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím Význam hotelových úseků v České republice Význam hotelových úseků v Evropě Hotel a hotelový řetězec Vymezení terminologie Kategorizace a klasifikace Certifikace Organizace a řízení hotelu Význam hotelových řetězců 20 l.3 Evropská dimenze hotelnictví Konkurenceschopnost v hotelnictví Řízení kvality v hotelnictví jako prostředek zvyšování jeho konkurenceschopnosti Speciální techniky v cestovním ruchu vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti hotelových řetězců Outsourcing jako prostředek Franchising RYM 32 2 PRAKTICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Český hotelový řetězec OREA HOTELS, s. r. o Představení společnosti Hotely společnosti Způsoby zvyšování konkurenceschopnosti 41

9 2.3 Strategická analýza společnosti se zaměřením na zahraniční trh Interní analýza Faktory vědecko-technického rozvoje a know-how Marketingové a distribuční faktory Faktory služeb a řízení služeb Faktory pracovních zdrojů Faktory finanční a rozpočtové Externí analýza Analýza českého makrookolí Politické a legislativní faktory Ekonomické faktory Sociální a demografické faktory Technologické faktory Analýza českého mikrookolí Rivalita mezi konkurenčními hotely Hrozba substitutů Hrozba vstupu potenciálních hoteliérů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla turistů Analýza konkurence Analýza zahraničního okolí Zákazníci na zahraničních trzích SWOT analýza 67 3 VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍ KONKURENCE- SCHOPNOSTI ČESKÉHO HOTELOVÉHO ŘETĚZCE V ZAHRANIČÍ 69

10 ZÁVĚR 73 LITERATURA 75 PŘÍLOHY 78

11 SEZNAM ZKRATEK ACORN AHR ČR BOZP CRS EMAS ES ICCA IS ISO MMR ČR PO QMS RM RYM SOCR ČR TQM UNIHOST A Classification of Resident Neighbourhoods Asociace hotelů a restaurací v České republice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Centrální rezervační systém Eco-Management and Audit Scheme Evropské společenství International Congress and Convention Association Informační systém International Organization for Standardization Ministerstvo pro místní rozvoj Požární ochrana Quality Management System Revenue management Revenue yield management a revenue management Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Total Quality Management Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR UNWTO WTO YM United Nations World Tourism Organization World Tourism Organization Yield management

12 ÚVOD V posledním období, zejména u amerických hoteliérů, lze pozorovat trend rozvoje hotelnictví cestou hotelových řetězců. Díky hotelovým řetězcům mohou hoteliéři obsluhovat své zákazníky po celém světě. Hotelové řetězce sehrávají významnou úlohu v evropském průmyslu cestovního ruchu, jelikož v mnohých evropských destinacích dochází v dnešní době ke zhoršování mezinárodní konkurenceschopnosti. Čeští hoteliéři bohužel nemají v této oblasti lepší výchozí pozice než jiní. Právě konkurenceschopnosti českých hoteliérů se věnuje tato diplomová práce. Cílem práce je zjistit aktuální konkurenceschopnost českého hotelového řetězce OREA HOTELS, s. r. o. v zahraničí. Pro dosažení tohoto cíle je nutné definovat hotelnictví, klasifikaci hotelů a jejich možnosti fungování v České republice i v Evropě. Evropská dimenze hotelnictví se totiž od té české významně liší, a to zejména v sektoru zákazníků, produktů i v celém průmyslu cestovního ruchu. Teoretická část práce se bude ovšem věnovat i konkurenceschopnosti hotelů a hotelových řetězců a technikám jejich konkurenceschopnosti. Po seznámení s touto problematikou bude v praktické části věnována pozornost českému hotelovému řetězci OREA HOTELS, s. r. o. Strategickou analýzou společnosti bude zkoumána pozice tohoto hotelového řetězce na českém a zahraničním trhu a zpracována sumární SWOT analýza. Výsledkem práce bude dokázat či vyvrátit tezi, že český hotelový řetězec OREA HOTELS, s. r. o. je aktuálně konkurenceschopný na zahraničních trzích. 11

13 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Historie a vývoj hotelnictví Historický vývoj hotelnictví Vznik cestovního ruchu lze obecně datovat od starověku, kdy se uskutečňovaly různé vojenské, obchodní či jiné cesty. Základním problémem bylo najít ubytovací a stravovací služby. Zařízení, která tyto služby nabízela, začala vznikat později. Je to dlouhá historie, která dělí první nuzné ubytovací přístěnky z druhého tisíciletí před naším letopočtem od dnešních hotelových řetězců, poskytujících všemožný domácí i pracovní luxus včetně připojení na internet, kosmetických služeb, wellness a fitness provozů. 1 Hlavním motivem dřívějších cest byly politicko-náboženské důvody. Teprve od 10. století můžeme pozorovat rozvoj cestování kupců a skupin poutníků a od 13. století můžeme pozorovat první masivnější rozvoj cestovního ruchu. Začaly se budovat komunikační sítě, což vedlo k dalšímu rozvoji cestování a k rozvoji diplomatických cest. Zejména pro diplomaty byla budována první ubytovací zařízení. Mezi základní ubytovací zařízení v té době patřily kláštery, které se - jak uvádějí autoři Felix Křížek a Josef Neufus - nacházely na frekventovaných cestách poutníků. Do klášterního zázemí se uchylovali nejenom zbožní poutníci, ale i šlechtické družiny, kupci, studenti a v neposlední řadě i vyděděnci ze společnosti. 2 Zhruba od 14. století začaly vznikat, spolu s rozvojem měst, i zájezdní hostince vhodné pro ubytování a stravování. Nacházely se v každém větším městě, avšak jejich luxus byl velmi vzdálený dnešním standardům. 1 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s

14 První hotely vznikaly až okolo poloviny 19. století, a to zejména v metropolích a lázních. Hotely se stávaly chloubou měst a metropolí a oproti stále četným zájezdním hostincům se od nich odlišovaly především architektonickým pojetím, které odráželo nové požadavky doby. Přední hotely byly stavěny v duchu převládajícího historismu, který odrážel stavební programy minulosti. 3 Koncem 19. století můžeme najít hotely vystavěné tzv. na zelené louce, se vstupní halou, jídelnou, pokoji, zahradou a dalším dobovým komfortem. Městské a živnostenské úřady přísně dbaly na to, zda jsou dodržována všechna nařízení o hygieně a hotelnictví bylo koncesovaná živnost, kterou mohly obdržet osoby "pouze mravně a odborně způsobilé". Úřední věstníky dopodrobna uváděly i požadavky na personál, jeho způsobilost a dokonce i skladba podávaných nápojů podléhala zvláštnímu povolení za účelem zdanění. Hotely byly děleny do několika tříd a již okolo roku 1900 se stávaly i centrem společenského života měst. Tato tradice je stále živá; např. v New Yorku hotel Waldor Astoria, v Monaku hotel Negresco, v Paříži hotel Ritz nebo v Karlových Varech hotel Pupp apod Vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím Cestovní ruch je velmi rozsáhlým trhem, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. 5 Jednou z potřeb, která s cestovním ruchem úzce souvisí, je ubytování a stravování, jež nabízí právě hotelnictví. Obecně se cestovní ruch definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. Definice zní jednoduše, ale není plně výstižná. Nezahrnuje například lukrativní oblast služebních cest, kde hlavním smyslem cestování je práce, nikoliv zábava. 6 Každopádně součástí všech těchto cest je poptávka po ubytovacích a stravovacích službách, které jsou 3 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, s HORNER, S., SWARBROOKE, J Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2003, s

15 předmětem oboru hotelnictví. Toto neoddělitelné propojení vytváří vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím Význam hotelových úseků v České republice Hotelnictví je v České republice považováno za subjekt cestovního ruchu. Jeho význam lze vymezit v rámci ubytovacích a stravovacích služeb a v rámci využití volného času. Ubytovací služby souvisejí s pobytem v místě čerpání objednaných a zajištěných služeb cestovního ruchu, zejména dlouhodobého cestovního ruchu. 7 Ubytovací služby mají pouze dočasný a přechodný význam v rámci cestovního ruchu v České republice, avšak jejich funkcí je umožnit ubytování mimo místo obvyklého pobytu účastníka cestovního ruchu včetně uspokojení jeho dalších potřeb, které s přenocováním nebo přechodným pobytem souvisejí. 8 Ubytovací služby lze členit podle způsobu výstavby, podle časového využití a podle kategorie (hotely, penziony, motely a aparotely, byrotely, horstely, chaty, bungalovy, botely, rotely, kempy, ubytování v soukromí, k tomu řada doplňkových služeb atd.). Stravovací služby zabezpečují uspokojování základních potřeb výživy účastníků cestovního ruchu, ale i doplňkových služeb stravování, zábavného programu apod. 9 Stravovací služby jsou nedílnou součástí cestovního ruchu v České republice a souvisí s uspokojováním potřeby výživy člověka. Charakter uspokojování této potřeby závisí na stupni společenského vývoje. 10 Nabídka i poptávka po stravovacích službách se však v posledních letech velmi mění, vzhledem k růstu konkurence a vzniku celé řady tzv. subsektorů. Trh stravovacích služeb, jak je vidět z Obr. 1, je velmi pestrý. Tržní segmenty se liší v závislosti na typu stravovacího zařízení. Navíc každý ze zákazníků určitého stravovacího zařízení bude mít svůj individuální soubor výhod, které hledá, a všechny budou odlišné JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s

16 Obr. 1 - Různé typy stravovacích služeb Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 29. Oblast stravovacích služeb je tedy oblastí s mnohem větší konkurencí než tomu je u ubytovacích služeb, přičemž konkurence může mít celou řadu podob. Jedná se například o konkurenci mezi různými typy stravovacích zařízení, například mezi nezávislými restauracemi a řetězci; konkurenci mezi různými typy kuchyní; konkurenci v rámci jednotlivých sektorů stravovacích služeb; konkurenci mezi významnými řetězci stravovacích služeb; konkurenci mezi stravovacími zařízeními a maloobchodními prodejnami potravin, které nabízejí hotová jídla; konkurenci mezi všemi typy stravovacích zařízení v určité geografické oblasti. 12 Význam stravovacích služeb v České republice také velmi záleží na charakteru produktu, který stravovací služby nabízejí. Kvalitu produktu utvářejí další prvky, které ovlivňují klienta cestovního ruchu, například možnost okamžité konzumace jídla, profesionální zdatnost obsluhy, výzdoba, pohodlí, atmosféra, umístění provozovny, otvírací doba, sortiment atd. Nemalou roli také hrají možné způsoby placení a pověst produktu, která obvykle souvisí s obchodní značkou JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s

17 Volný čas je základním předpokladem rozvoje hotelnictví v České republice. Volný čas se vyvíjel od války do konce 50. let. V této době byl volný čas určen především na regeneraci pracovních síl, jak uvádí autorka Dagmar Jakubíková. Poté se volný čas v 60. letech soustředil na spotřebu (volný čas se rovná spotřebě). V 80. letech začíná fáze volného času zaměřené na zážitky (kulturní využívání volného času zaměřeného na zážitky). Dosazením nové kvality vnímání zážitků vzniká i jiná alternativa spotřeby. Lidé mají dostatek času k tvorbě nehmotných životních statků, a tím vzniká zájem využívat volný čas v rámci společenského života v sociální angažovanosti v nejbližším okolí na kreativní a tvořivou a produktivní činnost. 14 Základním předpokladem možnosti, jak využít volný čas, je jeho stálost. Aby klienti cestovního ruchu mohli využívat svůj čas ve prospěch hotelnictví, musí být totiž stálý. Pak mohou svůj volný čas využít v oblastech vzdělávání a společenské činnosti; aktivního odpočinku (četba, poslech rozhlasu a televize, návštěva kina); zájmové činnosti; výchovy dětí; tělesné výchovy a sportu; pasivního odpočinku Význam hotelových úseků v Evropě Chápání cestovního ruchu a význam hotelnictví je v Evropě, zejména mezi severní a jižní Evropou, velmi odlišný. Například v zemích severní Evropy se za cestovní ruch považuje za vně zaměřenou aktivitu, kdy hojné počty lidí cestují na jih za sluncem nebo do jiných zemí hledat nové zážitky. 16 Klienti cestovního ruchu v zemích severní Evropy upřednostňují prodeje zájezdů u cestovní kanceláře, díky nimž mohou cestovat do jižních států. Naopak v zemích jižní Evropy se využití volného času a cestování začíná teprve dostávat do jejich podvědomí, a to vzhledem k nižším finančním možnostem. Dále vzhledem k tomu, že od šedesátých let XX. století jsou tyto země spíše tradičními hostiteli turistů než jejich producenty, jsou v nich tyto služby vnímány převážně jako něco, co má sloužit k uspokojení potřeb cizích turistů. V některých zemích se proto cestovní ruch považuje prostě za součást ubytovacích a 14 JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž,, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s

18 stravovacích služeb, 17 za dobrou péči o hosty, nikoli za samotný subjekt. Kdežto význam hotelnictví v České republice je právě opačný. 1.2 Hotel a hotelový řetězec Vymezení terminologie Mezi základní terminologii patří hotelnictví, hotel a hotelová značka, přičemž předmětem hotelnictví je výstavba, řízení a organizace hotelů i velkých hotelových řetězců, zabezpečování jejich provozu a poskytování hotelových služeb. 18 Hotelnictví je z velké části ovlivňováno rozvojem dopravy a mezinárodního cestovního ruchu. Spolu s rozvojem mezinárodního cestovního ruchu dochází v hotelovém průmyslu k prohlubování koncentrace, dochází k růstu velikosti hotelových skupin jako projev globalizace a internacionalizace trhů, mění se klasické řízení, uplatňují se franchisingové formy vertikální kooperace. 19 Definic hotelu je více, přičemž ho charakterizuje minimální kapacita 10 pokojů a součinnost ubytovacího a stravovacího úseku. Hotel může být definován jako místo, kde se za úplatu poskytuje (zpravidla krátkodobě) ubytování všem kategoriím turistů. 20 Posledním velmi důležitým pojmem v hotelnictví je hotelová značka. Značka je obecně příslibem klientům a označením jakosti. Přináší garanci standardu kvality (globální důvěryhodnost); růst image a povědomí o hotelu (globální zviditelnění); rezervační systém, růst obsazenosti i dosažené prodejní ceny (globální spolehlivost a ochrana transakcí); přímý vliv na hodnotu hotelu; vliv na kredibilitu projektů rekonstrukcí a výstavby hotelů financovaných bankami HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch. Ostrava: KEY Publishing, 2009, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011, s RYGLOVÁ, K. a kol. Tamtéž, s

19 1.2.2 Kategorizace a klasifikace Kategorizace tedy představuje proces, kdy dochází k dělení ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií hotel, hotel garni, motel, penzion, botel, ubytovna, kolej, svobodárna, internát, kemp a skupiny chat nebo bungalovů apod. 22 V rámci standardní kategorizace se ubytovací zařízení rozlišují podle velikosti a počtu pokojů, umístění a možností stravovacích a doplňkových služeb. 23 Klasifikace ubytovacích zařízení je určující zejména pro klienty cestovního ruchu, nikoliv pro hoteliéry. V rámci hotelového průmyslu jsou obecně užívány klasifikační systémy ubytovacích zařízení v České republice, které určují třídy jednotlivých hotelů dle minimálních stanovených požadavků, jak dále uvádí kapitola Certifikace. Nutno podotknout, že v rámci Evropské unie je situace trochu odlišná. Problém klasifikace v Evropské unii spočívá v nejednotnosti, která znemožňuje srovnávat hotely v jednotlivých státech Certifikace V České republice platí jednotný systém certifikace vydaný agenturou Czech Tourism Českou centrálou cestovního ruchu a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Jednotný systém certifikace platí od roku 2004 a umožňuje jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení dle vybavenosti, úrovně a obsahu jimi poskytovaných služeb. Rozdělení ubytovacích zařízení do kategorií tříd od 1 do 5 hvězdiček je mezinárodně zavedený pojem. Jednotný certifikační systém kategorií porovnává stav vybavení a rozsah služeb jednotlivých zařízení s požadavky pro jednotlivé kategorie. 25 Postup udělování certifikací je složitým procesem, který mají na starosti profesní svazy složené z následujících členů: 3 zástupci sekretariátu AHR ČR; 2 zástupci Rady AHR ČR; 2 zástupci UNIHOSTU; 1 člen AHR ČR zástupce pětihvězdičkových 22 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch. Ostrava: KEY Publishing, 2009, s

20 hotelů; 1 zástupce Sdružení ochrany spotřebitelů; 1 zástupce Sdružení českých spotřebitelů; 1 zástupce Czech Tourism; 1 zástupce MMR ČR; 1 zástupce SOCR ČR; 1 zástupce odborové sekce Rady kvality ČR. 26 Certifikace ubytovacích zařízení v České republice jsou založeny na principu dobrovolnosti a záleží na každém hoteliérovi, zdali chce splnit následující podmínky platné pro jednotlivé třídy kategorie hotel, přičemž třída (*****) stanoví minimální požadavky na vybavení, úroveň a rozsah služeb spojených s ubytováním. 27 Existují kategorie *Tourist, **Standard, ***Komfort, ****First class a ***** Luxus, které musí splňovat požadavky tak, jak je uvádějí Felix Křížek a Josef Neufus ve své publikaci Moderní hotelový management Organizace a řízení hotelu Organizace a řízení hotelu vychází z komplexnosti služeb, které hotel nabízí. Zatímco se všechny podniky služeb zaměřují na službu jako na svůj hlavní produkt, obor hotelnictví, gastronomie a turismu je ztělesněním typického poskytování služeb. 29 Na tomto základě musí být postaven i management hotelu. Organizace a řízení hotelu je založeno na několika dílčích činnostech top managementu, provozního managementu, technického managementu, zásobování a skladování a ostatních pomocných provozoven. Všechny tyto oblasti organizační struktury hotelu jsou charakterizovány dělbou práce, koordinací, distribucí, dělbou rozhodovacích pravomocí, organizací a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Top management je nejvyšším vedením hotelu (ředitel, asistentka ředitele, sekretářka, právník, ekonomický, obchodní, prodejní, marketingový, finanční a personální ředitel). Provozní management poté zajišťuje každodenní plynulý chod 26 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s TESONE, D. Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s

21 hotelu. Provozní management má na starosti zejména činnosti ubytovacího a stravovacího úseku hotelu. Technický management zabezpečuje tzv. technické zázemí hotelu, zejména údržbu hotelu. A v neposlední řadě zásobování a skladování je střediskem nezbytným zejména pro stravovací úsek hotelu. Ostatní pomocné provozovny nejsou v posledním období optimalizací a snižování nákladů příliš populární. Jedná se zejména o hotelové prádelny, tiskárny aj Význam hotelových řetězců Hotelové řetězce se stávají velmi oblíbenou formou rozvoje hotelových značek. Hlavní význam mají na poli mezinárodního turismu. V poválečném období došlo k mnoha změnám a ke koncentraci trhu stejně jako v ostatních sektorech turismu, na druhou stranu je zjevný nejen kvantitativní nárůst, ale také větší diverzifikace z hlediska nabízených značek, produktů i regionálního zastoupení. 30 Hotelové řetězce představují privátní subjekty na poli cestovního ruchu a jejich cílem je zajistit stejnou kvalitu pro zákazníky po celém světě, kde se konkrétní hotelový řetězec nachází. Provozování hotelových řetězců je založeno na franchisingu, vlastnění a řízení, jak uvádí ve své publikaci Mezinárodní cestovní ruch autorka Monika Palatková. Hotelové řetězce přinášejí zejména výhody pro zákazníky, které plynou především ze záruky stejné kvality poskytnuté služby v rámci celé společnosti, kdekoliv na světě, bez ohledu na vzdělání a možnosti pracovníků toho místa, kde je hotel vybudován. Standardy a trénink zaměstnanců podle stanovených manuálů jsou prostředkem k dosažení stejné kvality. 31 Další výhodou hotelových řetězců je přístup k rezervačnímu systému, který zajistí sítě společnosti kdekoliv na světě. Z propojení se systémy leteckých společností pak plynou další výhody pro zákazníka (rezervace všech služeb z jednoho místa, věrnostní benefity apod.) PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2011, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s

22 Samozřejmě i pro provozovatele hotelů přinášejí hotelové řetězce své výhody, ovšem i nevýhody. Na straně výhod stojí především marketingová síla jména společnosti, síla rezervačního systému a přístup k jednotné standardizaci. Nevýhodou je ztráta identity hotelu a omezení suverénnosti či rozhodovacích pravomocí majitele Evropská dimenze hotelnictví Tématem této kapitoly je evropský rozměr cestovního ruchu, jelikož evropská dimenze hotelnictví se od české významně liší, a to zejména v sektoru zákazníků. V tomto sektoru je nutné analyzovat motivační faktory, které vedou evropské zákazníky k rozhodnutí cestovat a jet na dovolenou. Mezi ovlivňující faktory patří zejména fyzické (relaxace, klima, zdraví, sportovní aktivity, sex), emocionální (nostalgie, etika, milostný vztah, únik, fantazie), kulturní (gastronomie, prohlídky památek, poznávací historie), postavení (exkluzivita, módnost), osobní (návštěva přátel a příbuzných) osobní rozvoj (učení cizím jazykům nebo získávání jiných nových znalostí). 34 Právě těmto motivačním faktorům by měli hoteliéři přizpůsobovat své ubytovací, stravovací a doplňkové služby. Zákazníky, resp. hosty hotelů také ovlivňují determinující faktory, to znamená faktory, které určují, zda zákazník bude moci vůbec někam jet. 35 Jejich základním prvkem je otázka finančních prostředků a volného času. Výběr cesty a dovolené také ovlivňují faktory jako například dostupnost vhodných produktů; dostupnost informací o produktech (ať jde například o katalogy, průvodce nebo média); minulé zkušenosti zákazníka, jeho rodiny a příbuzných; zákazníkovy představy o různých typech dovolených a konkrétních cílech cest; zákazníkova obliba určitých druhů dopravy; ceny různých typů dovolených; různá roční období, spolu s cenami v místě rekreace; výkyvy měnových kurzů; názory ostatních členů skupiny, se kterou zákazník 33 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s

23 má cestovat; určité okolnosti, lákající zákazníka do míst, která by jinak nenavštívil. 36 Evropská dimenze hotelnictví je také určována segmentací turistů, přičemž turisty lze rozdělit do skupin podle socioekonomické segmentace, geografické segmentace, psychografické segmentace a segmentace podle životního stylu. Socioekonomická segmentace zahrnuje příjmy, povolání, vzdělání a společenskou třídu, jak je vidět z Přílohy 1 Klasifikace JICNAR, zpracované podle metody socioekonomické segmentace Velké Británie. Geografická segmentace rozděluje zákazníky podle jejich sídla, což znázorňuje Příloha 2 Klasifikace cílových skupin zákazníků podle ACORN. ACORN (A Classification of Resident Neighbourhoods klasifikace sídlišť) je systém geografické segmentace obsahující demografické a socioekonomické proměnné. Vychází ze zásady, že zákazníci, kteří žijí v odlišných typech sídlišť, mají odlišné profily i v ostatních proměnných. Dělí obytná zařízení na 17 skupin a 54 sídlištních typů, z nichž každý má mít odlišné požadavky. 37 Psychografická segmentace je poté založena na myšlence, že postoje a názory jednotlivců diskutují jejich zákaznické chování. 38 A v neposlední řadě segmentace podle životního stylu dělí zákazníky v Evropě podle jejich hodnot a postojů. Evropská dimenze hotelnictví se na evropském trhu skládá z celé řady společně působících organizací jako například prodejci zájezdů (agentury) a cestovní kanceláře (touroperátoři), dopravní organizace včetně aerolinií, lodních společností a železnic, komerční ubytovací služby (nepatří sem ubytování u přátel, příbuzných, v dalších vlastních bytech, domech, chalupách a chatách), stravovací zařízení, návštěvnické atraktivity, zábavní parky. 39 Nutno také říci, že evropský trh 36 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Hospitality & Tourism Summit 2007 Současnost a budoucnost českého hotelnictví a gastronomie Bc. Václav Stárek Současnost Relativně poklidná atmosféra Nekalá

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Cestovní kancelář, agentura, činnost

Cestovní kancelář, agentura, činnost Cestovní kancelář, agentura, činnost Goelden Richie: Podnik/osoba prodávající individuální služby/kombinaci služeb Tour operator/reiseveranstalter 159/1999Sb prodejce Cestovní agentura jednotlivé služby,

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Tvorba ceny v ubytovacích službách

Tvorba ceny v ubytovacích službách Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Tvorba ceny v ubytovacích službách Klatová, E. Tlučhoř, J. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace předmětů zaměření

Více

Didaktický test Hotelový provoz

Didaktický test Hotelový provoz Didaktický test Hotelový provoz Kamil Hégr Materiál vznikl s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Metody organizační struktury

Metody organizační struktury Metody organizační struktury Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

FRANCHISING strategie expanze do regionů

FRANCHISING strategie expanze do regionů FRANCHISING strategie expanze do regionů RNDr. Jaroslav Tamchyna Retail Summit 2007 6. - 7. 2. 2007 Praha Top Hotel centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Organizační struktura v pohostinství a ubytování

Organizační struktura v pohostinství a ubytování Organizační struktura v pohostinství a ubytování Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. katedra marketingu lenka.pulpanova@tul.cz Potřeba výzkumu nabídka = CK, CA > poptávka = klienti počet CK vzrostl

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Hotelová klasifikace - certifikace

Hotelová klasifikace - certifikace Hotelová klasifikace - certifikace Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více