VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013

2 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce Bc. Nicole Uhrová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Egner Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Thesis Czech hotel chain name and its current competitiveness abroad Bc. Nicole Uhrová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel Management Hotel and Spa Thesis Advisor: Ing. Jan Egner Date of Submission: June 12, 2013 Date of Thesis Defence: Praha 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne

5 Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Janu Egnerovi za odborné připomínky a cenné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Moje díky patří rovněž marketingovému řediteli OREA HOTELS, s. r. o. panu Milanu Pavelkovi, MBA, za poskytnutí významných informací z oblasti ekonomiky a provozu tohoto hotelového řetězce.

6 Abstrakt Bc. Uhrová Nicole Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: 2013 Rozvoj cestovního ruchu a turismu si žádá rozvoj hotelových služeb. A naopak nabídka rozličných hotelových služeb napomáhá uspokojovat potřeby cestovatelů a turistů a tím zvyšovat jejich poptávku po ubytovacích a stravovacích kapacitách a doplňkových službách. Práce se zabývá jednou z těchto spojitých nádob nabídkou hotelového řetězce OREA HOTELS, s. r. o. V oblasti hotelnictví panuje velká konkurence, a to jak v republikovém a evropském, tak i v celosvětovém měřítku. Jednou z možností, jak na trhu uspět, je vznik hotelových řetězců a poskytování jejich služeb v co největší různorodosti, ceně, kvalitě a v poslední době také bezpečnosti. Práce je zaměřena na oblast hotelnictví, zejména pak na konkurenceschopnost zkoumaného subjektu v podmínkách globálního cestovního ruchu. Je analyzován vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím, organizace a řízení hotelu, význam hotelových řetězců a současná konkurenceschopnost v hotelnictví. Metodologií výzkumu je kvalitativní strategická analýza interního a externího prostředí vybrané hotelové sítě. Jsou podtrženy dosavadní cíle společnosti a postavení hotelového řetězce v soutěži s ostatními účastníky tohoto tržního segmentu. Cílem práce je posouzení cest, které OREA HOTELS, s. r. o. pro zvyšování své konkurenceschopnosti v současnosti využívá, nebo pro nejbližší dobu plánuje, a zároveň doporučit další možnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, hotelnictví, hotelový řetězec, konkurenceschopnost, faktory služeb

7 Abstract Development of tourism and tourism development at the same time asks the hotel services. And vice versa - offer variety of hotel services help meet the needs of travelers and tourists and thereby increase their interest after all accommodation and ancillary services. The work deals with one of these clumps vessels - supply chain OREA HOTELS, Ltd., which operates. In the hotel industry there is a lot of competition, both in the national and European, and worldwide. One of the ways to succeed on the market is the emergence of hotel chains and provision of accommodation and food services, as well as opportunities for leisure, as far as diversity, price, quality and more recently safety. The work is focused on the hotel industry, especially on the competitiveness of the examined entity in terms of global tourism. It analyzed the relationship between tourism and in the hotel industry, organization and management of the hotel, the importance of hotel chains and existing competitiveness in the hotel industry. Methodology of the research is a qualitative strategic analysis of internal and external environment of the selected hotel network. They underlined the current objectives of the company and the position of the hotel chain in competition with the other participants in this market segment. The aim is to assess ways that OREA HOTELS sro for increasing its competitiveness currently uses, or near-term plans and recommend other options. Keywords: tourism, hotel, hotel chain, competitiveness, service factors

8 OBSAH ÚVOD 11 1 TEORETICKÁ ČÁST Historie a vývoj hotelnictví Historický vývoj hotelnictví Vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím Význam hotelových úseků v České republice Význam hotelových úseků v Evropě Hotel a hotelový řetězec Vymezení terminologie Kategorizace a klasifikace Certifikace Organizace a řízení hotelu Význam hotelových řetězců 20 l.3 Evropská dimenze hotelnictví Konkurenceschopnost v hotelnictví Řízení kvality v hotelnictví jako prostředek zvyšování jeho konkurenceschopnosti Speciální techniky v cestovním ruchu vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti hotelových řetězců Outsourcing jako prostředek Franchising RYM 32 2 PRAKTICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Český hotelový řetězec OREA HOTELS, s. r. o Představení společnosti Hotely společnosti Způsoby zvyšování konkurenceschopnosti 41

9 2.3 Strategická analýza společnosti se zaměřením na zahraniční trh Interní analýza Faktory vědecko-technického rozvoje a know-how Marketingové a distribuční faktory Faktory služeb a řízení služeb Faktory pracovních zdrojů Faktory finanční a rozpočtové Externí analýza Analýza českého makrookolí Politické a legislativní faktory Ekonomické faktory Sociální a demografické faktory Technologické faktory Analýza českého mikrookolí Rivalita mezi konkurenčními hotely Hrozba substitutů Hrozba vstupu potenciálních hoteliérů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla turistů Analýza konkurence Analýza zahraničního okolí Zákazníci na zahraničních trzích SWOT analýza 67 3 VYHODNOCENÍ AKTUÁLNÍ KONKURENCE- SCHOPNOSTI ČESKÉHO HOTELOVÉHO ŘETĚZCE V ZAHRANIČÍ 69

10 ZÁVĚR 73 LITERATURA 75 PŘÍLOHY 78

11 SEZNAM ZKRATEK ACORN AHR ČR BOZP CRS EMAS ES ICCA IS ISO MMR ČR PO QMS RM RYM SOCR ČR TQM UNIHOST A Classification of Resident Neighbourhoods Asociace hotelů a restaurací v České republice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Centrální rezervační systém Eco-Management and Audit Scheme Evropské společenství International Congress and Convention Association Informační systém International Organization for Standardization Ministerstvo pro místní rozvoj Požární ochrana Quality Management System Revenue management Revenue yield management a revenue management Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Total Quality Management Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR UNWTO WTO YM United Nations World Tourism Organization World Tourism Organization Yield management

12 ÚVOD V posledním období, zejména u amerických hoteliérů, lze pozorovat trend rozvoje hotelnictví cestou hotelových řetězců. Díky hotelovým řetězcům mohou hoteliéři obsluhovat své zákazníky po celém světě. Hotelové řetězce sehrávají významnou úlohu v evropském průmyslu cestovního ruchu, jelikož v mnohých evropských destinacích dochází v dnešní době ke zhoršování mezinárodní konkurenceschopnosti. Čeští hoteliéři bohužel nemají v této oblasti lepší výchozí pozice než jiní. Právě konkurenceschopnosti českých hoteliérů se věnuje tato diplomová práce. Cílem práce je zjistit aktuální konkurenceschopnost českého hotelového řetězce OREA HOTELS, s. r. o. v zahraničí. Pro dosažení tohoto cíle je nutné definovat hotelnictví, klasifikaci hotelů a jejich možnosti fungování v České republice i v Evropě. Evropská dimenze hotelnictví se totiž od té české významně liší, a to zejména v sektoru zákazníků, produktů i v celém průmyslu cestovního ruchu. Teoretická část práce se bude ovšem věnovat i konkurenceschopnosti hotelů a hotelových řetězců a technikám jejich konkurenceschopnosti. Po seznámení s touto problematikou bude v praktické části věnována pozornost českému hotelovému řetězci OREA HOTELS, s. r. o. Strategickou analýzou společnosti bude zkoumána pozice tohoto hotelového řetězce na českém a zahraničním trhu a zpracována sumární SWOT analýza. Výsledkem práce bude dokázat či vyvrátit tezi, že český hotelový řetězec OREA HOTELS, s. r. o. je aktuálně konkurenceschopný na zahraničních trzích. 11

13 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Historie a vývoj hotelnictví Historický vývoj hotelnictví Vznik cestovního ruchu lze obecně datovat od starověku, kdy se uskutečňovaly různé vojenské, obchodní či jiné cesty. Základním problémem bylo najít ubytovací a stravovací služby. Zařízení, která tyto služby nabízela, začala vznikat později. Je to dlouhá historie, která dělí první nuzné ubytovací přístěnky z druhého tisíciletí před naším letopočtem od dnešních hotelových řetězců, poskytujících všemožný domácí i pracovní luxus včetně připojení na internet, kosmetických služeb, wellness a fitness provozů. 1 Hlavním motivem dřívějších cest byly politicko-náboženské důvody. Teprve od 10. století můžeme pozorovat rozvoj cestování kupců a skupin poutníků a od 13. století můžeme pozorovat první masivnější rozvoj cestovního ruchu. Začaly se budovat komunikační sítě, což vedlo k dalšímu rozvoji cestování a k rozvoji diplomatických cest. Zejména pro diplomaty byla budována první ubytovací zařízení. Mezi základní ubytovací zařízení v té době patřily kláštery, které se - jak uvádějí autoři Felix Křížek a Josef Neufus - nacházely na frekventovaných cestách poutníků. Do klášterního zázemí se uchylovali nejenom zbožní poutníci, ale i šlechtické družiny, kupci, studenti a v neposlední řadě i vyděděnci ze společnosti. 2 Zhruba od 14. století začaly vznikat, spolu s rozvojem měst, i zájezdní hostince vhodné pro ubytování a stravování. Nacházely se v každém větším městě, avšak jejich luxus byl velmi vzdálený dnešním standardům. 1 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s

14 První hotely vznikaly až okolo poloviny 19. století, a to zejména v metropolích a lázních. Hotely se stávaly chloubou měst a metropolí a oproti stále četným zájezdním hostincům se od nich odlišovaly především architektonickým pojetím, které odráželo nové požadavky doby. Přední hotely byly stavěny v duchu převládajícího historismu, který odrážel stavební programy minulosti. 3 Koncem 19. století můžeme najít hotely vystavěné tzv. na zelené louce, se vstupní halou, jídelnou, pokoji, zahradou a dalším dobovým komfortem. Městské a živnostenské úřady přísně dbaly na to, zda jsou dodržována všechna nařízení o hygieně a hotelnictví bylo koncesovaná živnost, kterou mohly obdržet osoby "pouze mravně a odborně způsobilé". Úřední věstníky dopodrobna uváděly i požadavky na personál, jeho způsobilost a dokonce i skladba podávaných nápojů podléhala zvláštnímu povolení za účelem zdanění. Hotely byly děleny do několika tříd a již okolo roku 1900 se stávaly i centrem společenského života měst. Tato tradice je stále živá; např. v New Yorku hotel Waldor Astoria, v Monaku hotel Negresco, v Paříži hotel Ritz nebo v Karlových Varech hotel Pupp apod Vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím Cestovní ruch je velmi rozsáhlým trhem, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. 5 Jednou z potřeb, která s cestovním ruchem úzce souvisí, je ubytování a stravování, jež nabízí právě hotelnictví. Obecně se cestovní ruch definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. Definice zní jednoduše, ale není plně výstižná. Nezahrnuje například lukrativní oblast služebních cest, kde hlavním smyslem cestování je práce, nikoliv zábava. 6 Každopádně součástí všech těchto cest je poptávka po ubytovacích a stravovacích službách, které jsou 3 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, s HORNER, S., SWARBROOKE, J Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2003, s

15 předmětem oboru hotelnictví. Toto neoddělitelné propojení vytváří vztah mezi cestovním ruchem a hotelnictvím Význam hotelových úseků v České republice Hotelnictví je v České republice považováno za subjekt cestovního ruchu. Jeho význam lze vymezit v rámci ubytovacích a stravovacích služeb a v rámci využití volného času. Ubytovací služby souvisejí s pobytem v místě čerpání objednaných a zajištěných služeb cestovního ruchu, zejména dlouhodobého cestovního ruchu. 7 Ubytovací služby mají pouze dočasný a přechodný význam v rámci cestovního ruchu v České republice, avšak jejich funkcí je umožnit ubytování mimo místo obvyklého pobytu účastníka cestovního ruchu včetně uspokojení jeho dalších potřeb, které s přenocováním nebo přechodným pobytem souvisejí. 8 Ubytovací služby lze členit podle způsobu výstavby, podle časového využití a podle kategorie (hotely, penziony, motely a aparotely, byrotely, horstely, chaty, bungalovy, botely, rotely, kempy, ubytování v soukromí, k tomu řada doplňkových služeb atd.). Stravovací služby zabezpečují uspokojování základních potřeb výživy účastníků cestovního ruchu, ale i doplňkových služeb stravování, zábavného programu apod. 9 Stravovací služby jsou nedílnou součástí cestovního ruchu v České republice a souvisí s uspokojováním potřeby výživy člověka. Charakter uspokojování této potřeby závisí na stupni společenského vývoje. 10 Nabídka i poptávka po stravovacích službách se však v posledních letech velmi mění, vzhledem k růstu konkurence a vzniku celé řady tzv. subsektorů. Trh stravovacích služeb, jak je vidět z Obr. 1, je velmi pestrý. Tržní segmenty se liší v závislosti na typu stravovacího zařízení. Navíc každý ze zákazníků určitého stravovacího zařízení bude mít svůj individuální soubor výhod, které hledá, a všechny budou odlišné JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s

16 Obr. 1 - Různé typy stravovacích služeb Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 29. Oblast stravovacích služeb je tedy oblastí s mnohem větší konkurencí než tomu je u ubytovacích služeb, přičemž konkurence může mít celou řadu podob. Jedná se například o konkurenci mezi různými typy stravovacích zařízení, například mezi nezávislými restauracemi a řetězci; konkurenci mezi různými typy kuchyní; konkurenci v rámci jednotlivých sektorů stravovacích služeb; konkurenci mezi významnými řetězci stravovacích služeb; konkurenci mezi stravovacími zařízeními a maloobchodními prodejnami potravin, které nabízejí hotová jídla; konkurenci mezi všemi typy stravovacích zařízení v určité geografické oblasti. 12 Význam stravovacích služeb v České republice také velmi záleží na charakteru produktu, který stravovací služby nabízejí. Kvalitu produktu utvářejí další prvky, které ovlivňují klienta cestovního ruchu, například možnost okamžité konzumace jídla, profesionální zdatnost obsluhy, výzdoba, pohodlí, atmosféra, umístění provozovny, otvírací doba, sortiment atd. Nemalou roli také hrají možné způsoby placení a pověst produktu, která obvykle souvisí s obchodní značkou JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s

17 Volný čas je základním předpokladem rozvoje hotelnictví v České republice. Volný čas se vyvíjel od války do konce 50. let. V této době byl volný čas určen především na regeneraci pracovních síl, jak uvádí autorka Dagmar Jakubíková. Poté se volný čas v 60. letech soustředil na spotřebu (volný čas se rovná spotřebě). V 80. letech začíná fáze volného času zaměřené na zážitky (kulturní využívání volného času zaměřeného na zážitky). Dosazením nové kvality vnímání zážitků vzniká i jiná alternativa spotřeby. Lidé mají dostatek času k tvorbě nehmotných životních statků, a tím vzniká zájem využívat volný čas v rámci společenského života v sociální angažovanosti v nejbližším okolí na kreativní a tvořivou a produktivní činnost. 14 Základním předpokladem možnosti, jak využít volný čas, je jeho stálost. Aby klienti cestovního ruchu mohli využívat svůj čas ve prospěch hotelnictví, musí být totiž stálý. Pak mohou svůj volný čas využít v oblastech vzdělávání a společenské činnosti; aktivního odpočinku (četba, poslech rozhlasu a televize, návštěva kina); zájmové činnosti; výchovy dětí; tělesné výchovy a sportu; pasivního odpočinku Význam hotelových úseků v Evropě Chápání cestovního ruchu a význam hotelnictví je v Evropě, zejména mezi severní a jižní Evropou, velmi odlišný. Například v zemích severní Evropy se za cestovní ruch považuje za vně zaměřenou aktivitu, kdy hojné počty lidí cestují na jih za sluncem nebo do jiných zemí hledat nové zážitky. 16 Klienti cestovního ruchu v zemích severní Evropy upřednostňují prodeje zájezdů u cestovní kanceláře, díky nimž mohou cestovat do jižních států. Naopak v zemích jižní Evropy se využití volného času a cestování začíná teprve dostávat do jejich podvědomí, a to vzhledem k nižším finančním možnostem. Dále vzhledem k tomu, že od šedesátých let XX. století jsou tyto země spíše tradičními hostiteli turistů než jejich producenty, jsou v nich tyto služby vnímány převážně jako něco, co má sloužit k uspokojení potřeb cizích turistů. V některých zemích se proto cestovní ruch považuje prostě za součást ubytovacích a 14 JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž,, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s

18 stravovacích služeb, 17 za dobrou péči o hosty, nikoli za samotný subjekt. Kdežto význam hotelnictví v České republice je právě opačný. 1.2 Hotel a hotelový řetězec Vymezení terminologie Mezi základní terminologii patří hotelnictví, hotel a hotelová značka, přičemž předmětem hotelnictví je výstavba, řízení a organizace hotelů i velkých hotelových řetězců, zabezpečování jejich provozu a poskytování hotelových služeb. 18 Hotelnictví je z velké části ovlivňováno rozvojem dopravy a mezinárodního cestovního ruchu. Spolu s rozvojem mezinárodního cestovního ruchu dochází v hotelovém průmyslu k prohlubování koncentrace, dochází k růstu velikosti hotelových skupin jako projev globalizace a internacionalizace trhů, mění se klasické řízení, uplatňují se franchisingové formy vertikální kooperace. 19 Definic hotelu je více, přičemž ho charakterizuje minimální kapacita 10 pokojů a součinnost ubytovacího a stravovacího úseku. Hotel může být definován jako místo, kde se za úplatu poskytuje (zpravidla krátkodobě) ubytování všem kategoriím turistů. 20 Posledním velmi důležitým pojmem v hotelnictví je hotelová značka. Značka je obecně příslibem klientům a označením jakosti. Přináší garanci standardu kvality (globální důvěryhodnost); růst image a povědomí o hotelu (globální zviditelnění); rezervační systém, růst obsazenosti i dosažené prodejní ceny (globální spolehlivost a ochrana transakcí); přímý vliv na hodnotu hotelu; vliv na kredibilitu projektů rekonstrukcí a výstavby hotelů financovaných bankami HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s JAKUBÍKOVÁ, D. Tamtéž, s RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch. Ostrava: KEY Publishing, 2009, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011, s RYGLOVÁ, K. a kol. Tamtéž, s

19 1.2.2 Kategorizace a klasifikace Kategorizace tedy představuje proces, kdy dochází k dělení ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií hotel, hotel garni, motel, penzion, botel, ubytovna, kolej, svobodárna, internát, kemp a skupiny chat nebo bungalovů apod. 22 V rámci standardní kategorizace se ubytovací zařízení rozlišují podle velikosti a počtu pokojů, umístění a možností stravovacích a doplňkových služeb. 23 Klasifikace ubytovacích zařízení je určující zejména pro klienty cestovního ruchu, nikoliv pro hoteliéry. V rámci hotelového průmyslu jsou obecně užívány klasifikační systémy ubytovacích zařízení v České republice, které určují třídy jednotlivých hotelů dle minimálních stanovených požadavků, jak dále uvádí kapitola Certifikace. Nutno podotknout, že v rámci Evropské unie je situace trochu odlišná. Problém klasifikace v Evropské unii spočívá v nejednotnosti, která znemožňuje srovnávat hotely v jednotlivých státech Certifikace V České republice platí jednotný systém certifikace vydaný agenturou Czech Tourism Českou centrálou cestovního ruchu a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Jednotný systém certifikace platí od roku 2004 a umožňuje jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení dle vybavenosti, úrovně a obsahu jimi poskytovaných služeb. Rozdělení ubytovacích zařízení do kategorií tříd od 1 do 5 hvězdiček je mezinárodně zavedený pojem. Jednotný certifikační systém kategorií porovnává stav vybavení a rozsah služeb jednotlivých zařízení s požadavky pro jednotlivé kategorie. 25 Postup udělování certifikací je složitým procesem, který mají na starosti profesní svazy složené z následujících členů: 3 zástupci sekretariátu AHR ČR; 2 zástupci Rady AHR ČR; 2 zástupci UNIHOSTU; 1 člen AHR ČR zástupce pětihvězdičkových 22 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch. Ostrava: KEY Publishing, 2009, s

20 hotelů; 1 zástupce Sdružení ochrany spotřebitelů; 1 zástupce Sdružení českých spotřebitelů; 1 zástupce Czech Tourism; 1 zástupce MMR ČR; 1 zástupce SOCR ČR; 1 zástupce odborové sekce Rady kvality ČR. 26 Certifikace ubytovacích zařízení v České republice jsou založeny na principu dobrovolnosti a záleží na každém hoteliérovi, zdali chce splnit následující podmínky platné pro jednotlivé třídy kategorie hotel, přičemž třída (*****) stanoví minimální požadavky na vybavení, úroveň a rozsah služeb spojených s ubytováním. 27 Existují kategorie *Tourist, **Standard, ***Komfort, ****First class a ***** Luxus, které musí splňovat požadavky tak, jak je uvádějí Felix Křížek a Josef Neufus ve své publikaci Moderní hotelový management Organizace a řízení hotelu Organizace a řízení hotelu vychází z komplexnosti služeb, které hotel nabízí. Zatímco se všechny podniky služeb zaměřují na službu jako na svůj hlavní produkt, obor hotelnictví, gastronomie a turismu je ztělesněním typického poskytování služeb. 29 Na tomto základě musí být postaven i management hotelu. Organizace a řízení hotelu je založeno na několika dílčích činnostech top managementu, provozního managementu, technického managementu, zásobování a skladování a ostatních pomocných provozoven. Všechny tyto oblasti organizační struktury hotelu jsou charakterizovány dělbou práce, koordinací, distribucí, dělbou rozhodovacích pravomocí, organizací a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Top management je nejvyšším vedením hotelu (ředitel, asistentka ředitele, sekretářka, právník, ekonomický, obchodní, prodejní, marketingový, finanční a personální ředitel). Provozní management poté zajišťuje každodenní plynulý chod 26 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2011, s JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s TESONE, D. Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s

21 hotelu. Provozní management má na starosti zejména činnosti ubytovacího a stravovacího úseku hotelu. Technický management zabezpečuje tzv. technické zázemí hotelu, zejména údržbu hotelu. A v neposlední řadě zásobování a skladování je střediskem nezbytným zejména pro stravovací úsek hotelu. Ostatní pomocné provozovny nejsou v posledním období optimalizací a snižování nákladů příliš populární. Jedná se zejména o hotelové prádelny, tiskárny aj Význam hotelových řetězců Hotelové řetězce se stávají velmi oblíbenou formou rozvoje hotelových značek. Hlavní význam mají na poli mezinárodního turismu. V poválečném období došlo k mnoha změnám a ke koncentraci trhu stejně jako v ostatních sektorech turismu, na druhou stranu je zjevný nejen kvantitativní nárůst, ale také větší diverzifikace z hlediska nabízených značek, produktů i regionálního zastoupení. 30 Hotelové řetězce představují privátní subjekty na poli cestovního ruchu a jejich cílem je zajistit stejnou kvalitu pro zákazníky po celém světě, kde se konkrétní hotelový řetězec nachází. Provozování hotelových řetězců je založeno na franchisingu, vlastnění a řízení, jak uvádí ve své publikaci Mezinárodní cestovní ruch autorka Monika Palatková. Hotelové řetězce přinášejí zejména výhody pro zákazníky, které plynou především ze záruky stejné kvality poskytnuté služby v rámci celé společnosti, kdekoliv na světě, bez ohledu na vzdělání a možnosti pracovníků toho místa, kde je hotel vybudován. Standardy a trénink zaměstnanců podle stanovených manuálů jsou prostředkem k dosažení stejné kvality. 31 Další výhodou hotelových řetězců je přístup k rezervačnímu systému, který zajistí sítě společnosti kdekoliv na světě. Z propojení se systémy leteckých společností pak plynou další výhody pro zákazníka (rezervace všech služeb z jednoho místa, věrnostní benefity apod.) PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2011, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s

22 Samozřejmě i pro provozovatele hotelů přinášejí hotelové řetězce své výhody, ovšem i nevýhody. Na straně výhod stojí především marketingová síla jména společnosti, síla rezervačního systému a přístup k jednotné standardizaci. Nevýhodou je ztráta identity hotelu a omezení suverénnosti či rozhodovacích pravomocí majitele Evropská dimenze hotelnictví Tématem této kapitoly je evropský rozměr cestovního ruchu, jelikož evropská dimenze hotelnictví se od české významně liší, a to zejména v sektoru zákazníků. V tomto sektoru je nutné analyzovat motivační faktory, které vedou evropské zákazníky k rozhodnutí cestovat a jet na dovolenou. Mezi ovlivňující faktory patří zejména fyzické (relaxace, klima, zdraví, sportovní aktivity, sex), emocionální (nostalgie, etika, milostný vztah, únik, fantazie), kulturní (gastronomie, prohlídky památek, poznávací historie), postavení (exkluzivita, módnost), osobní (návštěva přátel a příbuzných) osobní rozvoj (učení cizím jazykům nebo získávání jiných nových znalostí). 34 Právě těmto motivačním faktorům by měli hoteliéři přizpůsobovat své ubytovací, stravovací a doplňkové služby. Zákazníky, resp. hosty hotelů také ovlivňují determinující faktory, to znamená faktory, které určují, zda zákazník bude moci vůbec někam jet. 35 Jejich základním prvkem je otázka finančních prostředků a volného času. Výběr cesty a dovolené také ovlivňují faktory jako například dostupnost vhodných produktů; dostupnost informací o produktech (ať jde například o katalogy, průvodce nebo média); minulé zkušenosti zákazníka, jeho rodiny a příbuzných; zákazníkovy představy o různých typech dovolených a konkrétních cílech cest; zákazníkova obliba určitých druhů dopravy; ceny různých typů dovolených; různá roční období, spolu s cenami v místě rekreace; výkyvy měnových kurzů; názory ostatních členů skupiny, se kterou zákazník 33 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s

23 má cestovat; určité okolnosti, lákající zákazníka do míst, která by jinak nenavštívil. 36 Evropská dimenze hotelnictví je také určována segmentací turistů, přičemž turisty lze rozdělit do skupin podle socioekonomické segmentace, geografické segmentace, psychografické segmentace a segmentace podle životního stylu. Socioekonomická segmentace zahrnuje příjmy, povolání, vzdělání a společenskou třídu, jak je vidět z Přílohy 1 Klasifikace JICNAR, zpracované podle metody socioekonomické segmentace Velké Británie. Geografická segmentace rozděluje zákazníky podle jejich sídla, což znázorňuje Příloha 2 Klasifikace cílových skupin zákazníků podle ACORN. ACORN (A Classification of Resident Neighbourhoods klasifikace sídlišť) je systém geografické segmentace obsahující demografické a socioekonomické proměnné. Vychází ze zásady, že zákazníci, kteří žijí v odlišných typech sídlišť, mají odlišné profily i v ostatních proměnných. Dělí obytná zařízení na 17 skupin a 54 sídlištních typů, z nichž každý má mít odlišné požadavky. 37 Psychografická segmentace je poté založena na myšlence, že postoje a názory jednotlivců diskutují jejich zákaznické chování. 38 A v neposlední řadě segmentace podle životního stylu dělí zákazníky v Evropě podle jejich hodnot a postojů. Evropská dimenze hotelnictví se na evropském trhu skládá z celé řady společně působících organizací jako například prodejci zájezdů (agentury) a cestovní kanceláře (touroperátoři), dopravní organizace včetně aerolinií, lodních společností a železnic, komerční ubytovací služby (nepatří sem ubytování u přátel, příbuzných, v dalších vlastních bytech, domech, chalupách a chatách), stravovací zařízení, návštěvnické atraktivity, zábavní parky. 39 Nutno také říci, že evropský trh 36 HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s HORNER, S., SWARBROOKE, J. Tamtéž, s

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů.

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán Cíl: Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. Mapování

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více