Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Přílohy: Prezenční listina Zprávy jednotlivých komisí a zpráva prezidenta ČAPEK zaslány před FZ Schválený rozpočet na rok 2009 Přítomní delegáti: Na počátku přítomno 44 zaregistrovaných delegátů, od projednávání bodu č.6 (dle zápisu) přítomen ještě delegát klubu CTP Ořech (Leander Leiský), tj. 45. delegátů viz přiložená prezenční listina. Nadpoloviční většina pro schvalování návrhů 23 zaregistrovaných delegátů. 1. Schválení jednacího řádu Fóra zástupců Jednání řád byl schválen bez připomínek většinou z přítomných delegátů. 2. Volba orgánů Fóra zástupců (volba aklamací vždy zvoleni) předsednictvo Pavel Vlk, Martin Bartoš, Martin Škopek, Michal Habásko, Milan Fukal mandátová komise Miloš Polák, Tomáš Henek, Jana Burešová návrhová komise Jana Vavřičková, Petr Fuksa volební komise (volena až před volbou prezidenta ČAPEK) Pavel Konečný, Karel Dohnal, Lukáš Valenz, Jiří Musil zapisovatel Martin Škopek 3. Schválení programu Fóra zástupců návrh na doplnění o bod zpráva revizní komise návrh většinou schválen návrh na přesun bodu rozpočet za bod volba orgánů ČAPEK (navrhl František Haněl) návrh nebyl schválen Po doplnění bodu zpráva revizní komise byl návrh programu většinou schválen. 4. Zpráva o hospodaření Zprávu o hospodaření (viz přílohy) přečetl hospodář asociace Martin Bartoš. Součástí jeho projevu bylo rovněž informování přítomných delegátů o nejistém výhledu na tento rok, především v souvislosti s očekávanými příjmy rozpočtu, které nemusí být v takové výši, jakou uvádí návrh rozpočtu pro rok 2009 (viz bod schvalování rozpočtu ). Fórum zástupců vzalo zprávu na vědomí.

2 5. Zpráva matriky Se současným stavem matriky seznámil přítomné odstupující prezident asociace Pavel Valenz. Rovněž oznámil, že dosavadní matrikář (Václav Johanovský) ve funkci matrikáře již nebude dále pokračovat. O přijetí do ČAPEK požádal klub PAKA (Petanque Amatérský Klub Albrechtice). V následné hlasování byl tento klub jednomyslně přijat do ČAPEK. Za uplynulé období získala asociace 65 nových členů (hráčů). 6. Zpráva revizní komise Se zprávou revizní komise (viz přílohy) seznámila přítomné delegáty členka této komise Jaroslava Mikešová. Součástí zprávy byla rovněž informace, že ač revizní komise žádala, nebyla jí dosud předložena faktura za reklamní předměty (odznaky, vlaječky), které nechal zhotovit stávající VV ČAPEK. Martin Bartoš následně ubezpečil členku revizní komise, že faktura bude dodatečně předložena. Fórum zástupců vzalo zprávu na vědomí. Následovala diskuse na téma reklamní předměty, především pak na kvalitu zhotovení dle oficiálních symbolů ČAPEK. V rámci diskuse bylo více delegáty konstatováno (např. Jan Hudík, Karel Dohnal), že vyrobené reklamní předměty (především odznaky) neodpovídají oficiálním symbolům ČAPEK. Prvním hlasovaným návrhem (navrhl Pavel Valenz) bylo, zda FZ souhlasí s používáním vyrobených reklamních předmětů jednotlivými reprezentacemi. Tento návrh nebyl přijat (PRO 15, PROTI 21, ZDRŽELO SE 9). Dalším hlasováním byl návrh návrhové komise (úplné znění viz závěrečné usnesení FZ), aby se vyrobené reklamní předměty, které neodpovídají oficiálním symbolům asociace, nepoužívaly pro potřeby reprezentace. Tento návrh byl přijat (PRO 40, PROTI 0, ZDRŽELO SE 1). 7. Zpráva prezidenta ČAPEK Delegáty se zprávou formálně seznámil odstupující prezident asociace Pavel Valenz a následně dal prostor delegátům, aby se k této zprávě vyjádřili. Současně oznámil, že rezignuje na post prezidenta ČAPEK. První námitka delegátů (Jan Hudík, Pavel Hnilica) směřovala k hodnocení výsledků juniorské reprezentace, které ve své zprávě uvedl Pavel Valenz. Diskutující označili vystoupení juniorské reprezentace na uplynulém ME za úspěšné a vyjádřili tak zásadní nesouhlas se zprávou prezidenta, který hodnotil vystoupení juniorské reprezentace jako neúspěšné. Pavel Hnilica rovněž FZ seznámil s dalšími úspěchy juniorů za uplynulý rok. Pavel Valenz v diskusi zopakoval, že na svém hodnocení trvá a toto hodnocení podepřel faktem, že juniorská reprezentace na ME nesplnila vytyčený cíl. Diskutující následně argumentovali tím, že ačkoliv vytyčený cíl nebyl splněn, tak vítězství v Pohárů národů je velkým úspěchem. Delegáti se shodli, že součástí závěrečného usnesení bude kladné hodnocení juniorské reprezentace za uplynulý rok (viz závěrečné usnesení). Druhá námitka ke zprávě, resp. k činnosti prezidenta zazněla z úst Karla Dohnala. Poměrně kriticky se vyjádřil k působení prezidenta asociace za uplynulý rok, především na z jeho pohledu - nulovou komunikaci, ať už mezi členy VV navzájem, potažmo směrem ke členské základně. 8. Zprávy předsedů jednotlivých komisí ČAPEK KM, STK, DK Se zprávami delegáty formálně seznámili předsedové jednotlivých komisí (Jan Hudík, Lukáš Valenz, Michal Habásko). Současně s tím všichni tři uvedení oznámili, že rezignují na posty předsedů těchto komisí.

3 9. Schválení rozpočtu na rok 2009 Na své předchozí vystoupení (viz bod 4 tohoto zápisu) navázal Martin Bartoš a seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu pro tento rok. V kontextu s nejistými příjmy proběhla rovněž krátká diskuse na téma, které kapitoly rozpočtu by se eventuelně daly krátit. Vzhledem k tomu, že v době konání FZ nebylo zřejmé, jak vše dopadne, jednalo se v podstatě o informativní záležitost. Rovněž byl Martinem Bartošem přednesen názor, zda by nebylo vhodné zavést jakési minimální poplatky za hráče, který se zúčastní žebříčkového turnaje ČAPEK. Tyto poplatky by ze startovného hradil klub, který tento turnaj pořádá. Z následné diskuse v podstatě vyplynulo, že jde o jednu z možností do budoucna, jak přilepšit rozpočtu asociace, ale tento návrh nebyl na tomto FZ hlasován. Rozpočet pro rok 2009, tak jak byl navržen a před FZ rozeslán delegátům, byl schválen (PRO 43, PROTI 1, ZD RŽELO SE 1). 10. Volba orgánů ČAPEK Volba prezidenta ČAPEK Před datem konání FZ ohlásili kandidaturu dva dlouholetí členové asociace, Ivo Michálek a Petr Stoklásek. Oba dva svůj záměr kandidovat potvrdili, žádný další kandidát nepřibyl. Následovaly krátké projevy obou kandidátů. Před samotným hlasováním, kdo se stane novým prezidentem asociace si FZ odhlasovalo, že volba proběhne tajným způsobem (PRO 37). Výsledky volby prezidenta ČAPEK: Ivo Michálek 18 hlasů Petr Stoklásek 25 hlasů Volby se již neúčastnil jeden z odhlášených delegátů, 1 hlasovací lístek byl neplatný. Prezidentem ČAPEK byl zvolen Petr Stoklásek Volba hospodáře Kandidaturu na pozici hospodáře asociace oznámil dosavadní hospodář Martin Bartoš. Vzhledem k tomu, že neměl dalšího protikandidáta, proběhla volba aklamací. Výsledek volby hospodáře: Martin Bartoš získal 38 hlasů, 6 delegátů se zdrželo hlasování. Martin Bartoš byl zvolen staronovým hospodářem asociace Volba předsedy marketingové komise Kandidaturu na pozici předsedy marketingové komise oznámil (prostřednictvím delegáta jeho klubu TOP Orlová) Martin Kotas. Ani on neměl v této volbě žádného protikandidáta, proto se opět hlasovalo aklamací. Výsledek volby předsedy marketingové komise: Martin Kotas získal 31 hlasů, 12 delegátů se zdrželo hlasování. Martin Kotas byl zvolen předsedou marketingové komise Volba předsedy Komise mládeže Kandidaturu na pozici předsedy Komise mládeže oznámil dosavadní předseda této komise Jan Hudík. Ani on neměl v této volbě žádného protikandidáta, proto se opět hlasovalo aklamací. Výsledek volby předsedy Komise mládeže: Jan Hudík získal 32 hlasů, 10 delegátů se zdrželo hlasování. Jan Hudík byl zvolen předsedou Komise mládeže.

4 10.5. Volba předsedy sportovně-technické komise (STK) Na tuto pozici kandidaturu neoznámil nikdo. Nově zvolený prezident asociace Petr Stoklásek oslovil některé z delegátů (Jiří Koreš st., Martin Škopek a Zbyněk Jakš) na neobsazené pozice ve VV ČAPEK, ovšem ani ti kandidaturu nepřijali. Stejně tak kandidaturu nepřijali ani další z delegátů, kteří byly v následné diskusi osloveni (např. Pavel Vlk, Milan Fukal). V rámci diskuse se objevilo hned několik návrhů na řešení vzniklé situace (např. aby nově zvolený prezident vybral nové členy STK, popř. aby v STK pokračovali stávající členové). Někteří z delegátů argumentovali tím, že taková řešení jsou vždy na hraně, neboť dle platných řádů si členy jednotlivých komisí vybírá zvolený předseda dané komise, stejně tak, pokud předseda některé komise rezignuje, tak s ním končí celá komise. Stejně tak se v diskusi zmiňovala potřeba, aby za problematiku komise STK někdo nesl odpovědnost. Po krátké diskusi navrhla návrhová komise znění usnesení k tomuto bodu (viz závěrečné usnesení). Hlasování o navrženém usnesení k tomuto bodu: PRO 29, PROTI 4, ZDRŽEL SE 1. Tento návrh byl přijat Volba předsedy disciplinární komise Kandidaturu na pozici předsedy disciplinární komise oznámil Leander Leiský. Nikdo další kandidaturu neoznámil, tudíž se opět volilo aklamací. Výsledek volby předsedy disciplinární komise: Leander Leiský získal 36 hlasů, 6 delegátů se zdrželo hlasování. Leander Leiský byl zvolen novým předsedou disciplinární komise Obsazení pozice matrikáře ČAPEK Po předchozí dohodě s nově zvoleným prezidentem asociace Petrem Stokláskem nabídl přijmutí pozice matrikáře Pavel Pažout Složení nového VV ČAPEK Prezident ČAPEK - Petr Stoklásek (SOP FŇÁKY Brno) Hospodář ČAPEK - Martin Bartoš (1. KPK Vrchlabí) Předseda marketingové komise - Martin Kotas (TOP Orlová) Předseda komise mládeže - Jan Hudík (APEC Česká Třebová) Předseda disciplinární komise - Leander Leiský (C.T.P. Club Ořech) Předseda STK - prozatím nezvolen 11. Cíle a úkoly ČAPEK pro rok 2009 Nově zvolený prezident Petr Stoklásek požádal přítomné delegáty, aby nově zvolený VV mohl zveřejnit seznam úkolů a cílů ČAPEK dodatečně. Seznam těchto úkolů bude předložen k veřejné diskusi (do ), s tím že případné připomínky budou do tohoto dokumentu zapracovány a konečná verze bude zveřejněna do (viz závěrečné usnesení). 12. Schválení usnesení Fóra zástupců Fórum zástupců klubů schválilo hlasy všech přítomných delegátů (35) návrh usnesení tak, jak bylo předneseno návrhovou komisí, resp. zapisovatelem, a to v tomto znění: 1) Fórum schvaluje přijetí nového klubu PAKA (Albrechtice). 2) Fórum bere na vědomí Zprávu o hospodaření ČAPEK. 3) Fórum bere na vědomí Zprávu revizní komise. 4) Fórum nesouhlasí s návrhem Lukáše Valenze, že sám uhradí propagační odznaky ČAPEK, na kterých jsou nesprávně umístěné barvy. Odznaky se rozdělí mezi jednotlivé

5 kluby ČAPEK v poměrném počtu členů klubu k celkové členské základně ČAPEK. Odznaky však nesmějí být ani na klubové úrovni používány jako oficiální propagační materiál ČAPEK. 5) Fórum bere na vědomí Zprávu odstupujícího prezidenta ČAPEK. 6) Fórum bere na vědomí Zprávu předsedy Komise mládeže v předloženém rozsahu. 7) Fórum bere na vědomí Zprávu předsedy STK v předloženém rozsahu. 8) Fórum bere na vědomí Zprávu předsedy DK v předloženém rozsahu. 9) Fórum schvaluje rozpočet ČAPEK na rok ) Fórum zvolilo Výkonný výbor ČAPEK ve složení prezident Petr Stoklásek, hospodář Martin Bartoš, předseda marketingové komise Martin Kotas, předseda Komise mládeže Jan Hudík, předseda disciplinární komise Leander Leiský. Matrikářem se stává Pavel Pažout. 11) Fórum souhlasí s tím, aby stávající STK fungovala i nadále, ale bez zvoleného předsedy této komise. STK prozatím nebude mít hlasovací právo ve výkonném výboru. Za oblast problematiky STK bude zodpovídat VV ČAPEK. VV se uděluje oprávnění dodatečně navrhnout předsedu STK, který následně musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou hlasů Fóra zástupců elektronickým hlasováním. 12) Fórum souhlasí s tím, že VV zveřejní k veřejné diskusi členů ČAPEK do seznam úkolů, kterými se bude zabývat v roce 2009 spolu s určením orientačních termínů pro jejich plnění. Případné připomínky a náměty budou zapracovány do konečné verze, která bude zveřejněna do ) Fórum považuje vítězství juniorů v Poháru národů za úspěch českého petanque a junioři si zaslouží pochvalu za dlouhodobou výbornou reprezentaci českého petanque v České republice i zahraničí. 14) Fórum uděluje absolutorium odstoupivšímu VV a členům všech komisí a vyslovuje poděkování za vykonanou práci v minulém volebním období. Zapsal: Martin Škopek Kontroloval: Petr Stoklásek, Petr Fuksa

6

7

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil J. Remr. K datu zahájení

Více

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR,

BULLETIN LAA ČR. Dopis členům LAA ČR. Vážené členky a vážení členové LAA ČR, BULLETIN LAA ČR Bulletin LAA ČR je přílohou časopisu Pilot LAA ČR 1 Dopis členům LAA ČR 2 Informace pro provozovatele motorů Rotax 912 a 914 2 Mimořádné události ZL 2 Mimořádné události PL 3 Zápis z jednání

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více