SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU"

Transkript

1 161 ABS Asset Backed Securities AEX Amsterdam Exchange index AFS available-for-sale (finanční aktiva v účetní kategorii realizovatelná k dispozici pro prodej) AKAT ČR Asociace pro kapitálový trh České republiky ARAD Databáze agregovaných časových řad, která je spravovaná ČNB ASW Asset-Swap Spread (rozdíl mezi swapovou výnosovou křivkou a výnosovou křivkou vládních dluhopisů) AQR Asset Quality Review (hodnocení kvality aktiv) b.b. bazický bod BCBS Basel Committee on Banking Supervision (Basilejský výbor pro bankovní dohled) BD bytový dům BdF Banque de France BIS Bank for International Settlements (Banka pro mezinárodní platby) BRICS Brazil, Russia, India,China and South Africa (zkratka pro seskupení zemí Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) BRKI Bankovní registr klientských informací provozovaný Czech Banking Credit Bureau, a.s. BRRD Bank Recovery and Resolution Directive (směrnice o ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry) CAC 40 benchmark French stock market index CAD Canadian dollar (kanadský dolar) CAR capital adequacy ratio (kapitálová přiměřenost) CB centrální banka CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s. CCA Contingent Claims Analysis (analýza podmíněných nároků) CCB counter-cyclical capital buffer (proticyklická kapitálová rezerva) CCP central counter party (ústřední protistrana) CDS swap úvěrového selhání CEE Central and Eastern Europe (střední a východní Evropa) CERTIS Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System CESR Committee of European Securities Regulators (Výbor evropských regulátorů cenných papírů) CET1 Common equity Tier 1 CGFS Committee on the Global Financial System CNCB Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. CoVaR Conditional Value-at-Risk CP cenné papíry CPI Consumer Price Index (index spotřebitelských cen) CRB Commodity Research Bureau Index (komoditní index Reuters) CRD Capital Requirements Directive (směrnice o kapitálových požadavcích) CRR Capital Requirements Regulation (nařízení o kapitálových požadavcích) CRÚ Centrální registr úvěrů provozovaný ČNB CSDB Centralised Securities Database (databáze cenných papírů ECB) CZEONIA Czech OverNight Index Average (referenční O/N úroková sazba mezibankovního trhu) CZK česká koruna ČFÚ Čtvrtletní finanční účty ČLFA Česká leasingová a finanční asociace ČNB Česká národní banka ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální

2 162 ČVUT České vysoké učení technické DAX Deutscher Aktien IndeX DD Distance to Default (vzdálenost k úpadku) DGSD Deposit Guarantee Schemes Directive (směrnice o pojištění vkladů) DJStoxx50 Dow Jones EURO STOXX 50 je hlavní evropský akciový index, který zahrnuje 50 společností DJ UBS Dow Jones komoditní index DOA doba obratu aktiv DPH daň z přidané hodnoty DMS disponibilní míra solventnosti D-SIB domácí SIB D-SIFI domácí SIFI DZ družstevní záložna EA eurozóna EAD Exposure at Default (expozice při selhání) EBA European Banking Authority (Evropský orgán pro bankovnictví) EBIT Earnings Before Interest and Taxes (zisk před úroky a zdaněním) EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (zisk před započtením úroků, zdaněním, odpisy a amortizací) EC European Commission (Evropská komise) ECB Evropská centrální banka ECM Error Correction Model EDP Excessive Deficit Procedure (postup při nadměrném schodku) EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies EFSF European Financial Stabilisation Facility EFSM European Financial Stabilisation Mechanism EHP Evropský hospodářský prostor EIB European Investment Bank (Evropská investiční banka) EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) EK Evropská komise EMBI Emerging Market Bond Index EMEs Emerging Market Economies (rozvíjející se země) EMIR European Market Infrastructure Regulation (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů) EMU Evropská měnová unie EONIA Euro OverNight Index Average (referenční O/N úroková sazba mezibankovního trhu) ES Evropské společenství ESA 95 European System of Accounts (Evropský systém účtů, metodika EUROSTAT) ESCB Evropský systém centrálních bank ESFS European System of Financial Supervision (Evropský systém finančního dohledu) ESM European Stability Mechanism (Evropský stabilizační mechanismus) ESMA European Securities and Markets Authority (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) ESRB European Systemic Risk Board (Evropská rada pro systémové riziko) ESSK ekonomicky spjaté skupiny EU Evropská unie EU-12 země eurozóny v období EUR euro EURIBOR Euro InterBank Offered Rate (referenční úroková sazba mezibankovního trhu) EWMA Exponentially Weighted Moving Average FASB Financial Accounting Standards Board (Rada pro standardy ve finančním účetnictví) Fed Federální rezervní systém FKI Fondy kolektivního investování

3 163 FRA FSAP FSB FSSA FTSE 100 GARCH G7 GBP GDP GSCI G-SIB G-SIFI G-SII HB index HCPI HDD HDP HP HTM HQLA HUF HZL IASB ICD IBEX IBRD IFC IFRS ILO IMF (MMF) IMF IFS IP IRB IRI IRS IŽP JPY Kč LB LCR LGD LIBOR LTD LTI LTRO LTV LOLR MA MBS MCR MF ČR Forward Rate Agreement Financial Sector Assessment Program Financial Stability Board (Rada pro finanční stabilitu) Financial Sector Stability Assesment (vyhodnocení stability finančního systému) Financial Times Stock Echxange Index Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity zkratka pro skupinu zemí Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené státy americké a Velká Británie britská libra Gross Domestic Product (hrubý domácí produkt) Goldman Sachs Commodity Index (komoditní index S&P) globální SIB globální SIFI Global Systemically Important Institution (globálně systémově významná instituce) Index cen nemovitostí Hypoteční banky Harmonised Consumer Price Index (harmonizovaný index spotřebitelských cen) hrubý disponibilní důchod hrubý domácí produkt Hodrickův-Prescottův filtr held-to-maturity (držené do splatnosti) high-quality liquid assets (vysoce kvalitní a likvidní aktiva) maďarský forint hypoteční zástavní listy International Accounting Standards Board (Rada pro mezinárodní účetní standardy) Informační centrum dohledu Iberia Index (benchmark stock market index Spain) International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj) Indikátor finančního cyklu International Financial Reporting Standards International Labour Organisation (Mezinárodní organizace práce) International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) IMF International Financial Statistics investiční pozice Internal Rating Based Approach, přístup v rámci konceptu Basel II pro kapitálovou přiměřenost bank Institut regionálních informací, s.r.o. Interest Rate Swap investiční životní pojištění japonský jen česká koruna Liquidity Buffer (likviditní polštář) Liquidity coverage ratio (poměr likvidního krytí) Loss Given Default (ztrátovost ze selhání) London InterBank Offered Rate (referenční úroková sazba mezibankovního trhu) Loans-to-deposits (poměr úvěrů k depozitům) Loan-to-Income (poměr poskytnutého úvěru a příjmu protistrany) Longer-Term Refinancing Operations (dlouhodobé dodávací operace) Loan-to-value ratio (poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) Lender of Last Resort (věřitel poslední instance) monthly adjusted (měsíčně očištěno) Mortgage Backed Securities Minimum Capital Requirement (minimální kapitálový požadavek pro výpočet solventnosti pojišťoven a zajišťoven) Ministerstvo financí ČR

4 164 MFI MiFID MLCX MMF MNB MPSV MSP NACE Nikkei NP NPL NRKI NSFR NZFA OeNB O/N OCP OECD OFZ OIS OLS OMT OMX OON OP OPF OR O-SII OTC p.a. p.b. PBTDA PD P/E PES PH PIIGS PLN PMG PMI PMR p.o. PPI PRIBOR PS PX PZI QE QIS RHDD RKC RLA měnové finanční instituce Markets in Financial Instruments Directive Merrill Lynch Commodity Index Mezinárodní měnový fond Magyar Nemzeti Bank (centrální banka Maďarska) Ministerstvo práce a sociálních věcí malé a střední podniky klasifikace ekonomických činností stock market index (Tokyo) neživotní pojištění Non-performing Loans (úvěry v selhání) Nebankovní registr klientských informací provozovaný Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Net stable funding ratio (poměr čistého stabilního financování) nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv Österreichische Nationalbank over-night (přes noc) obchodníci s cennými papíry Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) ostatní finanční zprostředkovatelé Overnight Indexed Swap Ordinary Least Squares (Metoda nejmenších čtverců) Outright Monetary Transactions Stock Market Index for the Stockholm Stock Exchange ostatní osobní náklady opravná položka otevřené podílové fondy operační riziko Other Systemically Important Institution (ostatní systémově významné instituce) over-the-counter (mimo regulované trhy) per annum procentní bod Profit Before Taxes, Depreciation and Amortization (zisk před zdaněním, odpisy a amortizací) Probability of Default (pravděpodobnost selhání) price-to-earnings ratio (podíl kurzu a zisku) poradní expertní sbor přidaná hodnota skupina zemí Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko polský zlotý Pooled Mean Group Purchasing Managers Index (index nákupních manažerů) povinné minimální rezervy pravá osa Producer Price Index (index cen průmyslových výrobců) Prague InterBank Offered Rate (referenční úroková sazba mezibankovního trhu) penzijní společnost český akciový index přímé zahraniční investice Quantitative easing (kvantitativní uvolňování) quantitative impact study (kvantitativní dopadová studie) reálný hrubý domácí důchod regulovaný konsolidační celek rychle likvidní aktiva

5 165 RMBS RoA RoE RoS ROW RTGS RWA (RVA) SA S&P500 SCR SCS SD SEK SIB SIFI SILC SKD SKK SNS SOLUS SRF SRM SRÚ SS SSM ŠVÚP TBTF TUM USA USD VaR VECM VK VŠPS ZFS ŽP Residential Mortgage-Backed Securities return on assets (rentabilita aktiv) return on equity (rentabilita vlastního jmění) rentabilita tržeb (zisková marže) Rest of World (zbytek světa) Real Time Gross Settlement (brutto vypořádání v reálném čase) Risk-Weighted Assets (rizikově vážená aktiva) seasonal adjusted (sezonně očištěno) Standard & Poor s americký akciový index, který zahrnuje 500 společností Solvency Capital Requirement (solventnostní kapitálový požadavek k podstupovaným rizikům v pojišťovnách a zajišťovnách) systemic capital surcharges (dodatečné kapitálové požadavky oproti systémovému riziku) státní dluhopisy švédská koruna Systemically Important Bank (systémově významná banka) Systemically Important Financial Institution (systémově významná finanční instituce) Statistics on Income and Living Conditions (statistika Příjmy a životní podmínky domácností) Systém krátkodobých dluhopisů slovenská koruna Společenství nezávislých států zájmové sdružení právnických osob registr dlužníků Single Resolution Fund (společný restrukturalizační fond) Single Resolution Mechanism (jednotný restrukturalizační mechanismus) Statistika rodinných účtů stavební spořitelna Single Supervisory Mechanism (jednotný dohledový mechanismus) Šetření o vývoji úvěrových podmínek too big to fail (příliš velké, aby padly) technická úroková míra Spojené státy americké americký dolar Value-at-Risk Vector Error Correction Model (model korekce chyby) vlastní kapitál výběrové šetření pracovních sil Zpráva o finanční stabilitě životní pojištění

6 166 MEZINÁRODNÍ ZKRATKY ZEMÍ AT Rakousko IT Itálie AU Austrálie JP Japonsko BE Belgie KO Korea BG Bulharsko LT Litva BR Brazílie LU Lucembursko CA Kanada LV Lotyšsko CN Čína ME Mexiko CY Kypr MT Malta CZ Česko NL Nizozemsko DE Německo NO Norsko DK Dánsko NZ Nový Zéland EE Estonsko PL Polsko ES Španělsko PT Portugalsko FI Finsko RO Rumunsko FR Francie RU Rusko GR Řecko SE Švédsko HR Chorvatsko SI Slovinsko HU Maďarsko SK Slovensko CH Švýcarsko TR Turecko IE Irsko UK Velká Británie IN Indie US Spojené státy IS Island

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ 154 SLOVNÍČEK POJMŮ

SLOVNÍČEK POJMŮ 154 SLOVNÍČEK POJMŮ 154 SLOVNÍČEK POJMŮ SLOVNÍČEK POJMŮ Basel III Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, který stanovuje standardy pro kapitálovou přiměřenost bank a nově i jejich

Více

Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků.

Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků. 154 SLOVNÍČEK POJMŮ SLOVNÍČEK POJMŮ Basel III Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, který stanovuje standardy pro kapitálovou přiměřenost bank a nově i jejich

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře.

Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře. 140 Basel III Běžná likvidita Bilanční likvidita Bilanční recese CERTIS Custody Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, který stanovuje standardy pro kapitálovou

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE 111 Adam Geršl, Jakub Seidler Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního

Více

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor Praha 8.12.2010 Monika Laušmanová Centrální řízení rizik IIF Leverage Ratio EK FSB Leverage Ratio CEBS Capital Buffer CEBS FSB Tier 1 CEBS EK Who

Více

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 OBSAH 1 I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3 II.1 Eurozóna 3 II.2 Spojené státy 4 II.3 Německo 5 II.4 Japonsko 5 III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 III.1 Čína 6 III.2 Indie

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management,

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2014 Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou

Více

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED ÚNOR. Sekce měnová a statistiky Odbor vnějších ekonomických vztahů

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED ÚNOR. Sekce měnová a statistiky Odbor vnějších ekonomických vztahů 2015 GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED ÚNOR Sekce měnová a statistiky Odbor vnějších ekonomických vztahů OBSAH 1 I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3 II.1 Eurozóna 3 II.2 Spojené státy 4

Více

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6.

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. srpen Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterská Autor: Bc. Miroslav Janeček Konzultant: JUDr. Lenka Jurošková, PhD. Rok obhajoby: 2013

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. listopadu Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více