1 Charakteristiky plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Charakteristiky plánování"

Transkript

1 1 Charakteristiky plánování Plán šesti vyučovacích jednotek je konstruován pro předmět německý jazyk. Tématický celek tvoří oblasti komunikace, média a reklama. Vyučování je zaměřeno na zisk nových dovedností a vědomostí jak v oblasti jazykové - fonetika, gramatika, lexikologie, tak v oblasti obsahové v rámci tématického celku, i v oblasti rozvoje osobnosti, pro kterou poskytuje zvolené téma vhodný podklad pro rozpracování. (Blíže v jednotlivých kapitolách.) 2 Analýza třídy Cílová skupina: 5. třída šestiletého gymnázia Věk: let Složení třídy: 25 žáků, 10 chlapců, 15 dívek Vývojové stadium žáků: puberta (Erikson), období dospívání (biologie), období socializace a získávání vlastního postoje (sociologie) Specifika třídy: dobrý kolektiv, třída schopná spolupráce, charakterově heterogenní skupina Předmět: německý jazyk jako druhý cizí jazyk Stav dovedností a znalostí před tématickým celkem: min. 4 roky výuky německého jazyka, znalost jazyka na úrovni B2/B1

2 3 Obsah vzdělávání 3.1 Tématický rozbor (mindmap)

3 První tématický podklad udává téma komunikace. V této části je informačním jádrem vyučování rozlišení komunikace na verbální a nonverbální část. Prohloubením této látky je uvědomění si postoje, gest a dalších faktorů komunikace se zaměřením na sebeprezentaci, ovládání vlastního těla pro zefektivnění a zkvalitnění projevu. Další informace od vyučujícího se týkají správného přístupu k partnerovi v komunikaci, rozlišení argumentace na správnou a chybnou a poučení o konstruktivní kritice, hodnocení druhých. Tato část je obsahově důležitá pro další průběh tématického celku a její jazykový přínos spočívá v ovládnutí nové slovní zásoby. Hodina je sestavena jako úvod pro obsahové i metodické pokračování v hodinách dalších. Druhou tématickou podkategorií jsou média. V této části se v rámci tématu vyučování o vývoji či kladech a záporech médií a jejich jednotlivých typů vyloží a procvičí gramatika stupňování (Komparativ, Superlativ). Při práci s tiskem pak bude procvičována gramatika vět vedlejších (Věty s dass ). Třetím podtématem celku je reklama. Problematika reklamy je pro žáky atraktivní a je vhodným tématem pro diskuse a vyjadřování v cizím jazyce. Obsahově se bude mluvit o podobách reklamy, jejím vlivu na společnost nebo kladech a záporech. 3.2 Návaznost na zkušenosti žáků Téma Komunikace, média, reklama se velice úzce dotýká života žáků, jejich zájmů a každodenních činností. Žáci mají k tématu již mnoho znalostí a vlastních stanovisek a je snahou formy i obsahu vyučování, tyto znalosti a stanoviska využít, skrze ně motivovat k činnosti a učení. Zároveň jsou činnosti ve vyučování plánovány tak, aby vedly k zamyšlení a utváření si postoje k dnešní situaci médií, schopnostem lépe a konstruktivně komunikovat a kriticky hodnotit podávané informace. Pokud možno veškeré činnosti a obsahy jsou provedeny v německém jazyce. Tento fakt předpokládá znalosti lexikální i gramatické dřívější, které žáci umějí aplikovat. Atmosféra ve třídě má podporovat k vyjadřování a procvičování řeči v cizím jazyce i u jedinců, kteří mají dovednosti méně rozvinuté. Důležitější je mluvit, než mluvit správně a jen v cizím jazyce. To musí všichni žáci jasně pociťovat.

4 3.3 Časový plán tématického celku Vyučovací jednotka Průběh vyučování Úvod Fáze informační Fáze návazná Fáze problematizování Metakomunikace Příprava na další hodinu (úkol) 1 Úvod Téma: komunikace Brainstorming Jakými způsoby komunikujeme? Třízení pojmů (odpovědí) do skupin spolu s žáky. (10 min.) Výklad: Typy komunikace, rady a typy pro přednes, zásady hodnocení (15-20 min.) Hra simulace situace ( statický obraz ) vyjádření postojem, Příprava (5 min.) Provedení 2 skupin (5 min.) Evaluace dojem ze hry (poznávající i předvádějící) (5 min.) Naučit se slovíčka z hodiny. Napsat 10 vět k tématu hodiny (názor, dojem, myšlenka) a užít 10 slov ze slovíček lekce. 2 Téma: argumentace Rozbor třech příkladů nesprávné komunikace: 1. A: Ukliď si! B: Proč? A: Protože jsem to řekla. 2. A: Sluší mi to? B:Hm A: A je lepší sukně nebo kalhoty? B: Hm 3. A: Je mi smutno B: Proč? A: Nevím, to je jedno. B: Tak mě s tím neotravuj! (5 min.) Výklad a doplňovací otázky: Zásady správné komunikace, partner v komunikaci (15 min.) Zadání úkolu skupinám diskuse v rodině na dané téma příprava (10 min.) Provedení 2 skupin (10 min.) Evaluace dojmy z provedení (herec i divák) (5 min.) Naučit se slovíčka z hodiny. Napsat 5 vět co je pro mě pro úspěšnou diskusi nejdůležitější a proč. Obrázek 3 Téma: média Analýza obrázku Ve skupinách doplnění textu (10 min.) Výklad: Gramatika stupňování (Komparativ a Superlativ) Příklady, cvičení (15 min.) Téma média brainstorming (typy) (5 min.) Skupinové rozhovory: jaká média jsou lepší (procvičení stupňování) a proč (klady a zápory) (5-10 min.) Prezentace 2 skupin (5 min.) Hodnocení spolužáky (užití zásad z první hod.) (5 min.) Procvičení všech slovíček k tématu. Napsat 5 vět se stupňováním příd. jmen.

5 Vyučovací jednotka Průběh vyučování Úvod 4 Téma: Média Zkoušení ze slovíček předchozích hodin (5 min.) 5 Téma: reklama Krátké video ukázka reklamy com/watch?v=tluei q-jrjg 6 Téma: reklama test Ukázka 3 videí Analýza (5 min.) Fáze informační Výklad: gramatika vedlejší věty dass Příklady, cvičení (15 min.) Fáze návazná Skupinová práce různé novinové články k jednomu tématu, každá skupina připraví výtah ze svého (10 min.) Fáze problematizování Prezentace obsahu s pomocí vět dass (5 min.) Analýza (5 min.) Rozdělení skupin na témata: 1. Klady a zápory reklamy, 2. Vliv reklamy na společnost 3. Faktory, které mají na recipienta působit 4. Typy reklam Zpracování téma ve skupině a příprava plakátu pro prezentaci (15-20 min.) Prezentace skupin 4x 3 min (15 min.) Test (30 min.) Probrání otázek testu, zodpovězení otázek žáků (5-10 min.) Metakomunikace Porovnání podání informace, zamyšlení se nad rozdíly stylu (popř. i obsahu) (10 min.) Hodnocení spolužáky (užití zásad z první hod.) (5-10 min.) Evaluace tématického celku, Diagram (blíže v Kap. 7) Příprava na další hodinu (úkol) Převyprávění rozhovoru s blízkou osobou pomocí užití dass vět (10 vět) Nalézt video se zajímavou nebo vtipnou reklamou (Nj) Příprava na test (5 min.) Vyplnění lístku s návrhy pro zlepšení tématického celku a přáními ohledně příštích témat (anonymně, PC) (blíže v Kap. 7)

6 3.4 Rámcový vzdělávací program Vzhledem k mé aprobaci a tomuto plánu vyučování pro německý jazyk užívám jako materiál Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále RVP G). Pro tématický celek vyučování Komunikace, média, reklama byly činnosti a jejich forma vybírány tak, aby vedly k nejen dovednostem a znalostem cizího jazyka, ale také ke kompetenci učení, řešení problémů, ke komunikativní, sociální a personální kompetenci a ke kompetenci k podnikavosti (RVP G, Str. 9) Obecné pojetí předmětu Nj v RVP G Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností vytvářejících podklad pro všestranné efektivní vzdělávání. Jazykové vyučování umožňuje žákům poznávat duchovní bohatství národa a jeho tradice. Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné podobě). Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních situacích. (RVP G, Str. 12) Osvojení cizích jazyků navazuje na poznání českého jazyka a má i podobné cíle postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence, jsou tu však i cíle specifické. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné epoše nezbytná jak z hlediska globálního, neboť přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, protože usnadňuje přístup k informacím a k intenzivnějším osobním kontaktům, čímž umožňuje vyšší mobilitu žáka a jeho rychlejší orientaci. (RVP G, Str. 12) Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky, kterou lze charakterizovat následovně: Žák má dostačující vyjadřovací prostředky a odpovídající slovní zásobu k tomu, aby se domluvil a vyjadřoval, i když s určitou mírou zaváhání. Disponuje dostatečnými opisnými jazykovými prostředky v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce,

7 cestování a aktuální události. Žák komunikuje přiměřeně správně ve známých kontextech; všeobecně ovládá gramatiku dobře, ačkoliv vliv mateřského jazyka je postřehnutelný. Přiměřeně správně používá zásobu běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Při vyjádření složitější myšlenky nebo promluvy na neznámé téma se dopouští závažných chyb. Žák používá širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reaguje. Využívá nejběžnější vyjadřovací prostředky neutrálního funkčního stylu. (RVP G, Str. 21). Učivo pro další cizí jazyk se má vztahovat k oblastem osobním, vzdělávacím a společenským a týkat se zájmů a konkrétních komunikačních situací, se kterými se žák může běžně setkat. (RVP G, Str. 20) Pojetí a zařazení tématického celku v RVP G Tématický okruh, komunikační situace a výchozí texty se mají vztahovat ke konkrétním a běžným tématům, mají vycházet z autentických situací, se kterými se žák může setkat v každodenním životě a při cestování do zemí dané jazykové oblasti. (RVP G, Str. 21) Tématický okruh Komunikace, média, reklama přispívá k rozvoji žáků v oblasti: veřejné: nákupní střediska, trh, zboží, nálepky a obaly, letáky tyto pojmy spojuje téma reklama: je třeba uvědomovat si její vliv, sílu, působení, typy provedení - domy, obchody, veřejná doprava v těchto a jiných místech se běžně s reklamou setkáváme, aniž si uvědomujeme, do jaké míry nás obklopuje vzdělávací: výuka, diskuse, texty, video, slovníky v rámci tématu komunikace je procvičována správná komunikace a argumentace, vztah k partnerovi komunikace, jsou objasněny prvky konstruktivní kritiky a hodnocení, je procvičována prezentace a projev se zaměřením na rady pro nonverbální složku komunikace důraz je kladen na pestré využití pomůcek (slovníky, texty, PC), ale i metod pro rozvoj verbální stránky projevu žáků (diskuse, prezentace, shrnutí, výtah aj.) osobní: rodina a její společenské vztahy, přátele

8 v rámci tématu argumentace bude procvičována a zdůrazňována podoba správné komunikace, vztah a chování k partnerovi komunikace, správná argumentace. Na příkladu rodinných rozhovorů bude teorie převedena do simulované praxe. osobnostní: zájmy, názory a postoje k blízkému okolí prostor bude věnován zájmům a názorům v oblasti techniky, médií a reklamy jako prostředku k pobavení a/nebo manipulaci oblast společenská: kultura, tradice, média na podstavě zkušeností a názorů žáků bude diskutováno o médiích a reklamě, jejich proměnách v průběhu vývoje společnosti, o změně jejich vlivu a pozice ve společnosti V rámci tématu Média budou navíc probrány základy mediální výchovy, a to její společenskovědní i médiovědní části, s důrazem na posílení mediální gramotnosti (RVP G, Str ).

9 4 Výchovně vzdělávací cíle 1) Bloomova taxonomie cílů v kognitivní oblasti: a. Znalost Žák bude umět vyjmenovat 2 typy komunikace a jejich složky. Žák bude schopen stupňovat přídavná jména. b. Porozumění Žák bude umět vysvětlit, co znamenají jednotlivé složky komunikace (verbální i nonverbální), jak se projevují v praxi. c. Aplikace Žák bude schopen použít 2. a 3. stupeň přídavných jmen ve větách. Žák je schopen aplikovat pravidla pro tvoření vedlejších vět (konkrétně věty se spojkou dass ). d. Analýza Žák je schopen vyjmenovat klady a zápory masmédií. Žák je schopen porovnávat typy médií. Žák je schopen rozlišit mezi dobou a špatnou argumentací (na základní úrovni). e. Syntéza Žák dokáže shrnout roli médií. f. Hodnocení Žák dokáže uvést argumenty pro a proti jednotlivým typům médií a vyhodnotit jejich přínos. Žák dokáže zhodnotit výkon spolužáka a přitom uvést návrh pro zlepšení jeho slabin. 2) Kratwohlova taxonomie cílů v afektivní oblasti: a. Přijímání Žák dokáže naslouchat druhému, vnímat jeho sdělení. Žák dokáže pozorovat činnost jiných. b. Reagování Žák je schopen přispět svou myšlenkou do společných činností. Žák odpovídá na položené otázky.

10 Žák dokáže vypracovat daný úkol. Uposlechne pokynů a na základě materiálů či informací vypracuje či vyhotoví zadání. c. Oceňování hodnoty Žák dokáže hodnotit informace, argumentovat, respektovat i sdílet názor. d. Integrování hodnot Žák dokáže dílčí hodnoty porovnávat a v jejich soustavě vytvořit hierarchii. e. Internalizace hodnot v charakteru Žák si dokáže hodnoty vztáhnout do svého osobního systému hodnot, který ovlivňuje jeho vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. 3) Daveova taxonomie psychomotorických cílů: a. Imitace Žák si vyzkouší správné využití nonverbální komunikace pro prezentaci či projev a dokáže tyto zásady užít v praxi. b. Manipulace Žák dokáže podle pokynu a pravidel znázornit statický obraz. c. Zpřesňování Žák dokáže vylepšovat své schopnosti projevu a prezentace osvojováním zásad. d. Koordinace Žák dokáže koordinovat při svém projevu obsahovou i formální složku (pohyby, postoj aj.). e. Automatizace Žák si osvojí zásady užití nonverbální komunikace pro efektivní projev.

11 5 Organizační formy vyučování 1. vyučovací jednotka: kombinace hromadné (frontální) výuky a skupinové výuky Úvod hodiny je zahájen kooperací celé třídy řízenou vyučujícím. V této části je cílem zjistit znalosti a zkušenosti žáků před začátkem tématického celku. Společně vytvářejí soubor znalostí k danému tématu, který objasní strukturu tématického celku. Fáze informační je ve formě frontální výuky. Pro objasnění nových informací je tato forma, orientovaná na celou třídu, nejefektivnější. Všichni se koncentrují na učitele a jím vykládanou novou látku. Fáze návazná a problematizování probíhá ve skupinách po 5 žácích. Výběr skupiny bude ponechán na samotných žácích. Oni sami vytvoří skupiny po pěti. Tato forma byla vybrána proto, aby se všichni žáci podíleli na činnosti, zároveň spolupracovali ve větší skupině, kterou je pro splnění činnosti nutno dobře koordinovat. Metakomunikace proběhne mezi celou třídou pod moderováním vyučujícího. Pro žáky je přínosem slyšet názory a dojmy z činnosti od co nejvíce spolužáků. 2. vyučovací jednotka: kombinace hromadné (frontální) výuky a skupinové výuky Úvod je proveden ve formě kooperativní výuky, kdy žáci reagují na učitelovy podněty. Jde o úvodní motivační činnost pro všechny žáky. Fáze informační je uskutečněna formou frontální výuky. Učitel objasňuje novou látku, poté ji procvičuje spolu s žáky v rámci celé třídy. Fáze návazná probíhá ve skupinách tří žáků, kdy skupiny volí učitel podle charakterových vlastností žáků (v jedné skupině mají být charakterově odlišní žáci). Jde zde o osobní zkušenosti žáků s konfrontací jiných charakterů při snaze o úspěšnou komunikaci a konstruktivní řešení problémů. Fáze problematizování pokračuje ve skupinách. Obsahuje předvedení vypracování dvěma skupinami po sobě, ostatní situaci sledují. Tato forma rozdělení třídy mezi aktivní a pasivní žáky je nutná z časového hlediska. Práce žáků ve skupinách má být předvedena, pro získání zkušenosti nemusí být ale provedena všemi žáky. Stačí vzorek jako příklad. Metakomunikace je opět provedena v rámci celé třídy, řízená vyučujícím. Sjednotí se tak dojmy a nové zkušenosti žáků aktivně i pasivně zakončujících skupinovou činnost.

12 3. vyučovací jednotka: kombinace hromadné (frontální) výuky a skupinové výuky Úvod s motivační funkcí je nejdříve orientován na celou třídu, kdy třída jako skupina analyzuje obrázek. Poté se žáci rozdělí do skupin po dvou, nejlépe vytvořeních spolupráce v lavicích. Toto rozdělení je zvoleno hlavně pro nenáročnost a pro dosažení cíle není nutné tvořit skupiny podle speciálních kritérií. Výsledky dobrovolníků budou ukázány celé třídě. Fáze informační je vyučována frontálně. Obsah nového učiva je vysvětlen celé třídě. Fáze návazná je nejdříve započata skupinovou spoluprací v rámci celé třídy. Poté se žáci opět vrátí ke spolupráci v lavici. V této části jde o procvičení nových tématických a gramatických prvků. Specifické dělení do párů není potřebné. Práce v malých skupinách umožňuje všem žákům dostatek prostoru a času k procvičení. Během fáze problematizování předvedou dvě skupiny svou činnost ještě jednou před celou třídou. Důvody prezentace některých a ne všech žáků je z důvodu časových, pro získání dovedností a vědomostí to ale ani není potřebné. Metakomunikace proběhne v rámci celé třídy, kdy se skupiny i jednotlivci vyjadřují k výkonu svých spolužáků. Tato část výuky probíhá ve třídě jako skupině. 4. vyučovací jednotka: kombinace hromadné (frontální) výuky a skupinové výuky Úvod a fáze informační jsou vedeny formou frontální výuky. Tato forma je zvolena z důvodu potřeby pozornosti všech žáků. Fáze návazná probíhá ve formě skupinové. Žáci jsou rozdělení do skupin po pěti, a to podle počítání 1-5, kdy žáci se stejnou číslicí tvoří skupinu. Toto rozdělení je zvoleno pro náhodnost skupiny a tím možnost seznámení se s jinými pracovními a myšlenkovými návyky než mají kamarádi či spolužáci poblíž sedící. Forma skupinové práce je vybrána pro efektivní práci nad konkrétním textem, možnost kooperace, potřebu zformulovat výsledky pro prezentaci před ostatními a především možnost srovnávat výsledky práce skupin. Fáze problematizování pokračuje ve skupinách, kdy jedna přednáší a jiné poslouchají.

13 Fáze metakomunikace probíhá mezi celou třídou, kdy se skupiny vyjadřují k výsledkům jiných skupin i výsledku, který tvoří jednotlivé práce společně. Do jisté míry by se dalo uvažovat od fáze návazné po metakomunikaci o formě malého projektu. Žáci si na začátku stanoví cíl, rozdělí úlohy, vypracují jejich části, vyhodnotí je a dojdou k obecnému závěru. 5. vyučovací jednotka: kombinace hromadné (frontální) výuky a skupinové výuky Úvod je proveden učitelem ve spolupráci s celou třídou jako skupinou. Jde o motivační impuls pro všechny žáky. Fáze informační i návazná se odehrává ve čtyřech skupinách. Skupiny si utvoří žáci sami. Dosažení cíle nevyžaduje speciální rozdělení žáků. Supiny mají každá jiné téma, na kterým pracují a vyhotoví i výstupný materiál. Fáze problematizování se odehrává dále ve skupinách. Jedna skupina prezentuje své výsledky, jiné poslouchají. Všechny skupiny předvedou svou práci. Během metakomunikace dojde k hodnocení jedinců práce skupiny před celou třídou. Práce skupin se dají považovat za 4 malé projektové práce. 6. vyučovací jednotka: kombinace hromadné (frontální) výuky a skupinové výuky Úvod tvoří motivační impuls a následný společný rozbor žáků. Celá třída tvoří odpověď jako skupina. Další činností je test shrnující a prověřující znalosti všech žáků po zakončení tématického celku. Po testu je žákům nabídnut prostor pro otázky. Jejich zodpovězení je vedeno frontální formou. Poslední část hodiny je věnována evaluaci. Žáci jednotlivě zaznamenají svůj názor na tématický celek do grafu. Jejich rozhodnutí je individuální.

14 6 Vyučovací metody 1. vyučovací jednotka metoda slovní dialogická: brainstorming (Pro úvod do tématického celku se pomocí metody brainstorming zjistí stav znalostí a zkušeností žáků před probráním tématického celku. Spolupráce při tvoření pojmů a tématických podskupin pro budoucí hodiny tvoří pro žáky přehlednou strukturu a motivuje k činnosti.) metoda slovní monologická: výklad (Pro předání nových informací formou vysvětlovací je tato metoda upřednostňována. Jelikož jde ale v této vyučovací jednotce o obsah, nikoliv o gramatiku, je metoda kombinována s dalšími): metoda praktická: nácvik pohybových dovedností (Pro zažití zásad pro nonverbální projevy komunikace si žáci mají tyto rady samy vyzkoušet.) metoda názorně demonstrační: demonstrace statických obrazů (Žáci mají vnímat svůj postoj a jeho důležitost pro sdělení. Metoda doplňuje probíranou látku a zároveň je metodou motivační.) metoda sdělovací (Žáci mají sdílet své poznatky, vyslechnout zkušenosti druhých, aby byl proces vzdělávání v rámci činnost zakončen.) Pro domácí přípravu je užito metody samostatné práce žáků. 2. vyučovací jednotka: metoda motivační, postup analyticko-syntetický (Komentář příkladů má uvést do tématu hodiny, hlavně ale pozitivně žáky naladit.) metoda slovní monologická: výklad (Nové poznatky mají být žákům nejdříve obecně vysvětleny.) metoda názorně demonstrační: předvádění rolí a situace (Metoda, kdy má žák přijmout cizí roli a vyzkoušet si pohybovat se v ní, rozvijí osobnostní složku žáka.) metoda sdělovací (Žáci mají sdílet své poznatky, vyslechnout zkušenosti druhých, aby byl proces vzdělávání v rámci činnost zakončen.) Pro domácí přípravu je užito metody samostatné práce žáků. 3. vyučovací jednotka: metoda motivační, postup analyticko-syntetický (Při analýze obrázku mají být žáci schopní provést všechny tři kroky analýzy ve správném pořadí. Tématicky má obrázek naladit žáky na téma a motivovat je.) metoda motivační a praktická (Žáci mají dotvořit obrázek doplněním textu. Tato část má být zábavná a má vyvolat tvořivost.)

15 metoda slovní monologická: výklad (Vysvětlení nové gramatiky je nutné od vyučujícího.) metoda slovní dialogická: brainstorming (Pro úvod do tématické části jsou sbírány znalosti žáků. Z nich lze pak vycházet a jednoduše procvičovat gramatiku. Spolupráce žáků má navíc vzbuzovat jejich zájem.) metoda slovní dialogická: dialog (Touto metodou si žáci nejen povídají, ale mohou procvičovat i probíranou gramatiku. Jsou-li rozděleni na skupinky, může se každý vyjádřit a procvičovat své jazykové znalosti lépe než mezi všemi žáky.) metoda inscenační (Žáci své dialogy předvedou. Musí se nyní soustředit nejen na jazykovou stránku řeči, ale i na formu prezentace své práce.) metoda sdělovací (Žáci mají sdílet své poznatky, vyslechnout zkušenosti druhých, aby byl proces vzdělávání v rámci činnost zakončen.) Pro domácí přípravu je užito metody samostatné práce žáků. 4. vyučovací jednotka: metoda slovní zkoušení (Žáci mají být zkoušení z probraných slovíček. Jejich proces učení má být tímto ověřen.) metoda slovní monologická: výklad (Vysvětlení nové gramatiky je nutné od vyučujícího.) metoda slovní práce s textem (Žáci se mají seznámit s německy psaným textem, novinovým článkem. Mají pochopit smysl sdělení a umět ho interpretovat ostatním.) Postupem srovnávání mají žáci hodnotit texty. Pro domácí přípravu je užito metody samostatné práce žáků. 5. vyučovací jednotka: metoda motivační, postup analyticko-syntetický (Při analýze videosnímku mají být žáci schopní provést všechny tři kroky analýzy ve správném pořadí. Tématicky má video naladit žáky na téma a motivovat je.) metoda slovní dialogická: diskuse (Žáci mají ve skupinách diskutovat na dané téma a tím vytvořit informační podklad pro prezentaci svých názorů a výsledků ostatním), pomocí metod praktických grafické a výtvarné činnosti vytvoří žáci plakát jako doprovodný materiál jejich prezentace metoda slovní monologická: vysvětlování (Žáci vysvětlí svým spolužákům své poznatky, popř. zhotovení plakátu. Mají si vyzkoušet prezentovat svou práci před ostatními a snažit se o poutavost a zaujetí. Zážitek mluvčího a ne posluchače posiluje jak dovednosti tak osobnostní složku žáka.)

16 metoda sdělovací (Žáci mají sdílet své poznatky, vyslechnout zkušenosti druhých, aby byl proces vzdělávání v rámci činnost zakončen.) metoda samostatné práce (Žáci mají v případě zájmu využít internetu a najít zajímavé či veselé video. Jde o motivační prvek, ale i impuls k práci s počítačem a internetem, rozvoj schopnosti vyhledávání a třízení materiálu. Důležitý je také spojit zájmy žáků s obsahem vyučování.) 6. vyučovací jednotka: metoda motivační, postup analyticko-syntetický (Při analýze videosnímku mají být žáci schopní provést všechny tři kroky analýzy ve správném pořadí. Video má žáky rozptýlit a pozitivně naladit.) metoda písemných prací: test (Tato metoda je zvolena pro ověření nabytých znalostí žáků.) Metodou samostatné práce bude zjišťována spokojenost žáků s tématem a jeho provedením při vyučovacích hodinách.

17 7 Didaktické prostředky učebnice, pomůcky, ICT Tématický celek je vyučován na podstavě učebnice Themen neu 2 (nakl. Hubeber). Obsahová složka celku se opírá hlavně o zájmy, zkušenosti a znalosti žáků a je doplněna informacemi od vyučujícího z oblasti mediální výchovy. Učebnice jako pomůcka slouží hlavně pro vysvětlení gramatické látky a její procvičení. Učebnice a pracovní sešit Themen neu 2 byly vybrány pro jejich formu vysvětlení nové látky, která je pro žáky adekvátní, a pro vhodné sestavení souboru úloh pro procvičení konkrétní gramatiky. V hodinách se vypracují jen některá cvičení, zbývající vypracují žáci dobrovolně, slabší žáci dostanou k vypracování cvičení individuální doporučení učitele. Jako materiál pro prostudování dostanou žáci výstřižky (úryvky) z různých periodik německého tisku. Žáci se tak seznámí s textem v německém jazyce z prostředí praxe. Pro úvodní část vyučování druhé vyučovací jednotky je vhodné použít prezentace jednotlivých rozhovorů prostřednictvím počítače a projektoru. Pro obrázek se užije projekce ze zpětného projektoru. Pro doplňování textu do obrázku dostane každý žák svůj obrázek, rozkopírovaný učitelem. Prostřednictvím projekce z počítače budou ukázána videa. Pro tvorbu plakátů pro prezentaci na dané téma je nutné poskytnout žákům papír A3, fixy a magnety na připevnění při prezentaci. Pro závěrečnou hodinu musí učitel připravit velký plakát s grafem a dotazníky pro zjištění spokojenosti a motivace v uběhlých hodinách tématického celku. Výukové prostory by měly obsahovat standardní vybavení, nástěnky, tabuli, zařízení pro reprodukci audiovizuálních pomůcek.

18 8 Pedagogická komunikace jako prostředek interakce mezi učitelem a žákem Jako budoucí pedagog upřednostňuji vývoj silnějšího vztahu mezi žáky a učitelem. Učitel by měl mít s žáky partnerský či dokonce přátelský vztah, pokud to však dovoluje jejich kázeň a schopnost spolupracovat. Vztah by měl být zároveň podepřen autoritou přirozenou i formální. 8.1 Klady a zápory v tradiční škole Klady v tradiční škole Prostředí výuky je většinou dobře vybaveno. Výuka je zaměřená na znalosti žáků a jejich rozvoj. Žák získává široký rozhled. Systém známkování dokáže žáky motivovat k učení a poskytuje jim okamžité a transparentní ocenění jejich výkonu. Na všechny žáky jsou kladeny (většinou) stejné nároky. Hodnocení jim dává orientaci o kvalitě jejich výkonu ve srovnání s jinými. Soutěživost mezi žáky vyvolaná výsledky jejich práce přispívá pozitivně v jejich procesu učení. Zápory v tradiční škole Učitelé nejsou vždy přístupní otázkám žáků. Průběh vyučování je velice málo orientovaný na motivaci žáka. V potaz se berou méně zájmy žáků a více nutnost probírané látky z hlediska učebních plánů a osnov. Komunikace mezi žákem a učitelem je zaměřena především na verbální složku. Žáci jsou více kritizováni než chváleni. Pochvale není věnován takový prostor. Třída je vnímána jako celek, nikoliv jako skupina jedinců s individuálními potřebami. 8.2 Vlastní alternativní prvky pro zefektivnění komunikace Učitel by měl zaměřit plánování vyučovaní především na zájmy a motivaci žáka. Aby toho docílil, musí: obměňovat formy a metody výuky. Dosažení výchovně vzdělávacích cílů je rychlejší a efektivnější, jsou-li žáci náplní vyučování zainteresování. Obměnou forem a metod výuky se žáci vzdělávají nejen v oblasti kognitivní, ale zároveň v oblastech afektivních a psychomotorických.

19 přenechat část odpovědnosti na žácích. Prostřednictvím metod výuky může učitel nechat žáky vypracovat některá témata a učit své spolužáky. Dále může nechat žáky spoluvytvářet strukturu pro učební plán. klást větší důraz na motivaci žáka. Motivace může být dlouhodobá a takovou motivaci je třeba vyvolat a stále oživovat, aby ji žák neztratil. Krátkodobě může učitel žáky motivovat pochvalou, známkou, nebo motivační pobídkou k učení jako je obrázek, video, karikatura aj. Požadavky na žáka musí být vysoké, ale splnitelné! Žák nesmí mít pocit, že i po přípravě nemůže uspět. Učitel musí pracovat na svých nonverbálních schopnostech komunikace. Pro vnímání posluchače je právě nonverbální složka tou nejhlavnější, na kterou je zaměřena většina jeho pozornosti. Zakomponování metod praktických činností žáka, her či výletů, které splňují výchovně vzdělávací cíl, upevňuje vztah učitel-žák i žák-žák. Zároveň povzbuzuje žáka v zájmu o předmět a učení. přistupovat k žákům a jejich výkonům s ohledem na jejich individuální průběh procesu učení. Každý žák je jedinečnou osobností, což musí být v přístupu poznat. 8.3 Výběr typu komunikace a výchovného stylu pro plánované vyučování Jsem zastáncem tradičního typu komunikace mezi učitelem a žákem během vyučování, ovšem se zakomponováním některých prvků alternativního typu. Jde především o navýšení důležitosti afektivní a psychomotorické složky komunikace a o důraz na rozvoj osobnosti žáka. Tradiční škola je podle mého názoru příliš upnutá na kognitivní složku. Jako výchovný styl je pro plánované vyučování myšlen a upřednostňován styl autoritativní. Učitel je pro žáky autoritou přirozenou, založenou na profesní kompetenci, vztahu a důvěře. Autorita je částečně upevněna formou formální učitel jako člen instituce, jako osoba zkoušející, a rozhodující o kvalitě výkonu. Učitel zůstává autoritou, to ale nebrání partnerskému vztahu učitel-žák při spolupráci a aktivitách během vyučovacích hodin. Vztah má být založen na respektu, transparentnosti, na společném cíli a zájmech.

20 8.4 Krátké vystoupení na počátku roku předmět německý jazyk Pro vstupní hodinu výuky německého jazyka bych si jako nový učitel připravila: Pozdravení žáků, pokud možno neformální. Krátké vyprávění o nejdůležitějších bodech mého osobního a profesního života. Cílem je představit se žákům jako obyčejný člověk se zájmy a osobními cíly a ne jako formální autorita. Přislíbení žákům budoucího bližšího poznávání se. Počátek interakce se žáky představení se. Každý žák se představí a řekne, proč se učí německý jazyk. Odpovědi sbírá učitel na tabuli. Učitel si s žáky stanoví (či upevní) svůj hlavní cíl význam studia cizího jazyku. (Obraz tabule učitel vyfotí a do další hodiny vytvoří exemplář pro každého studenta). Pro další činnost požádám žáky, aby vytvořili skupiny po pěti. Jejich úkolem je prodiskutovat návrhy, jaká témata je zajímají a chtěli by o nich mluvit v rámci hodin. Důraz mají klást i na kvalitu témat pro výchovně vzdělávací cíle. Své návrhy mají vypsat na barevné papírové oválky. Zástupce (popř. zástupci) skupiny mají své návrhy přednést třídě a připevnit oválky na nástěnku (či tabuli). Význam uspořádání oválku mají také objasnit (jestli má uspořádání nějaký grafický význam). Třída zhodnotí celkový výsledek práce skupin. V čem se skupiny shodli, jaká témata jsou okrajová. Nejčastěji navrhovaná témata by potom měla být učitelem zapracována do učebního plánu. (Pokud je to možné, výsledná práce by měla zůstat viset na nástěnce.) Jako domácí úkol žáci vypracují libovolnou formou text na téma: Co už umím z německého jazyka? Co už umím německy?

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

S každým dílčím cílem (stupněm) souvisí aktivní sloveso, kterým se dá dosažení cíle nejlépe definovat.

S každým dílčím cílem (stupněm) souvisí aktivní sloveso, kterým se dá dosažení cíle nejlépe definovat. Taxonomie výukových cílů Členění cílů výuky podle oblasti rozvoje žákovy osobnosti: 1. Kognitivní (vzdělávací)- osvojování si vědomostí a intelektuálních dovedností 2. Afektivní (postojové) - vztahují

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Část F HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, jak žák zvládá danou problematiku,

Více

CÍLE VE VÝUCE. Co nás čeká? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Funkce cílů (k čemu slouží) Vlastnosti cílů (jaké jsou požadavky)

CÍLE VE VÝUCE. Co nás čeká? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Funkce cílů (k čemu slouží) Vlastnosti cílů (jaké jsou požadavky) CÍLE VE VÝUCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Funkce cílů (k čemu slouží) Co nás čeká? Vlastnosti cílů (jaké jsou požadavky) Stanovení cílů (postup a chyby) Taxonomie (typy) cílů Kognitivní Afektivní Psychomotorické

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Obecná didaktika. Ostatní taxonomie

Obecná didaktika. Ostatní taxonomie Obecná didaktika Ostatní taxonomie Při stanovování cílů jde učiteli hlavně o to, CO KONKRÉTNĚ SI Z JEJICH HODINY ODNESOU ŽÁCI Funkce cílů orientační motivační realizační regulační Opáčko Přesné cíle? konzistentní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více