Město Příbram. Obsah :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Příbram. Obsah :"

Transkript

1 Město Příbram OENĚ ZÁVZNÁ VYHLÁŠK č. 9/2005 stanovující požadavky pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na města Příbrami Obsah : Str. Čl. 1 Základní ustanovení 1 Čl. 2 Základní pojmy 2 Čl. 3 Rozdělení města na lokality. 2 Čl. 4 Podmínky pro povolení, realizaci a provozování reklamních zařízení 2 Čl. 5 Sankční ustanovení.. 4 Čl. 6 Přechodná ustanovení.. 5 Čl. 7 Závěrečná ustanovení 5 Příloha č. 1 - Nákres typů reklamních a informačních zařízení. 6 Příloha č. 2 - Specifikace k jednotlivým typům reklamních a informačních zařízení 7 Příloha č. 3 - Vymezení lokalit v mapovém podkladu ( umístěn též na webových stránkách města ) 14 Město Příbram OENĚ ZÁVZNÁ VYHLÁŠK č. 9/2005 ze dne stanovující požadavky pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na města Příbrami Zastupitelstvo města Příbrami se usneslo na svém zasedání dne podle ustanovení 71 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle ustanovení 10 písm. d/ a 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Základní ustanovení Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovení podmínek pro navrhování, povolování, zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení ( dále jen reklamní zařízení ) v souladu s právy občanů na ochranu jejich osobnosti, na zdravé a estetické prostředí, na veřejnou ochranu kulturního dědictví, na bezpečnost dopravy na města, a to s ohledem na místní poměry.

2 2 Čl. 2 Základní pojmy (1) Pro účely této obecně závazné vyhlášky se reklamním zařízením rozumí veškerá zařízení uvedená v 71 stavebního zákona a v 60 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, a to bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, popř. reklamní zařízení posuzovaná podle zvláštních předpisů (1). (2) Reklamní zařízení jsou dále specifikována následujícími typy a formami provedení : a) velkoplošná reklama (bilboard) v příloze č.1 označeno číslicí 1 b) označení provozovny pod římsou v příloze č. 1 označeno číslicí 2 c) reklamní cedule (návštěvní) - v příloze č.1 označeno číslicí 3 d) reklamy na štítě a obvodovém plášti objektu - v příloze č.1 označeno číslicí 4 e) reklamy na střeše - v příloze č.1 označeno číslicí 5 f) reklamy konzolové a závěsné - v příloze č.1 označeno číslicí 6 g) denní nabídka (pouze cedule s denní nabídkou, nikoliv stálá reklama) - v příloze č.1 označeno číslicí 7 h) domovní znamení, pamětní desky (nesmí být reklamní) - v příloze č.1 označeno číslicí 8 ch) reklamy na sklech oken - v příloze č.1 označeno číslicí 9 i) vitríny a plakátovací plochy - s městskými informacemi (informační mapa města, programy kina, divadla, vyhlášky), informacemi realitních kanceláří, politických stran, cestovních kanceláří, apod. - v příloze č.1 označeno číslicí 10 j) mobilní stojany - v příloze č.1 označeno číslicí 11 k) totemy - v příloze č.1 označeno číslicí 12 l) směrový informační systém - v příloze č.1 označeno číslicí 13 (3) Podrobný popis reklamních zařízení včetně grafického znázornění a doplňujících podmínek je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 této obecně závazné vyhlášky. (4) Ustanovení podmínek této obecně závazné vyhlášky se vztahuje na veškerá reklamní zařízení na města kromě: a) reklamních zařízení umístěných uvnitř budov a ve výkladních skříních, b) reklamních zařízení umístěných uvnitř průmyslových, obchodních, výstavních a jiných areálů, pokud nejsou vně areálů viditelná či slyšitelná, c) reklamních zařízení umístěných na dopravních prostředcích (5) Zřizovatelem reklamního zařízení je pro účely této obecně závazné vyhlášky právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu reklamní zařízení zřídila. Zřizovatelem je rovněž právnická nebo fyzická osoba, na kterou byla práva k provozování reklamního zařízení převedena původním zřizovatelem. (6) Vlastníkem pozemku nebo stavby je pro účely této obecně závazné vyhlášky právnická nebo fyzická osoba, která má vlastnické nebo jiné právo vloženo v katastru nemovitostí, nebo která je na základě zákona nebo písemné smlouvy oprávněna jednat za vlastníka pozemku nebo stavby. Čl. 3 Rozdělení města na lokality (1) Pro povolování, realizaci a provozování příslušného typu reklamního zařízení se správní města Příbrami člení na 3 lokality, a to : a) městské (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě vymezené červenou čarou. Vyznačené jsou dvě lokality. První, historická část Příbrami Svatá Hora a okolí. Druhá, historická část řezových Hor. 1) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 266/1994, o drahách, ve znění pozdějších předpisů

3 3 b) kompaktní (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě vymezené fialovou čarou. Jedná se v podstatě o zbývající část souvislé zástavby města Příbram. c) zbývající města (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě její hranici tvoří hranice kompaktního města uvedená pod písmenem b) tohoto článku a hranice územního obvodu města včetně satelitních sídel spadajících do územního obvodu města. (2) Rozsah lokalit uvedených v odst. 1 tohoto článku je graficky znázorněn na příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky. Čl. 4 Podmínky pro povolení, realizaci a provozování reklamních zařízení (1) Reklamními zařízeními jsou podle ustanovení 71 odst. 2 stavebního zákona všechna reklamní zařízení, která mají plochu větší než 0,6 m 2 a jsou umístěna na pozemku nebo na stavbě a jsou viditelná z veřejného prostoru. Reklamními zařízeními jsou dále reklamní zařízení posuzovaná podle zvláštních předpisů (1). (2) Plocha reklamních zařízení na objektech se sčítá. (3) Povolení reklamního zařízení podléhá obecným předpisům o povolování staveb, zařízení a stavebních úprav dle stavebního zákona, popř. dalších zvláštních předpisů 1). (4) Návrh reklamního zařízení musí být předkládán v barevném grafickém provedení. Při umisťování na objekty je nutno předložit fotodokumentaci objektu popř. též jeho okolí (sousedních staveb), prokazující vhodnost začlenění reklamního zařízení do prostoru. Toto ustanovení se nevztahuje na reklamní zařízení uvedené v čl. 2 odst. (2) písm. j) této obecně závazné vyhlášky. (5) Reklamní zařízení nesmějí svým provedením ani umístěním porušovat vzhled města nebo krajiny, ohrožovat bezpečnost a pořádek, bránit rozhledu, bezpečnosti a plynulosti na silnicích a místních komunikacích a na úrovňových kříženích těchto komunikací celostátními s dráhami a vlečkami a nesmějí obtěžovat okolí a zejména obytné prostředí hlukem nebo světlem, obzvlášť světlem přerušovaným. Svou obsahovou náplní ani provedením nesmějí reklamní zařízení narušovat veřejný pořádek a etiku, zejména nesmějí podněcovat nebo šířit rasovou, národnostní a náboženskou nenávist, nesnášenlivost mezi občany, nesmějí se dotýkat chráněných práv občanů, nebo působit se záměrem vyvolat neoprávněnou újmu na pověsti fyzických či právnických osob. (6) Reklamní zařízení se nesmějí umisťovat: a) na stavbách sloužících kultovním a pohřebním účelům, na pomnících, památnících a pamětních deskách a v přírodních chráněných ch b) na stromech. c) na mostech, pobřežních zdech a jiných pevných součástí a zařízení vodních toků, silnic a celostátních drah, na sloupech a stožárech telekomunikačního a energetického vedení, na historických stožárech veřejného osvětlení, městského mobiliáře a jejich replikách a na měřících bodech geodetických sítí. d) v blízkosti značek a signálů optických a zvukových, které slouží pro řízení a regulaci silniční a železniční dopravy, výjezdu vozidel integrovaného záchranného systému, apod. Od těchto značek a signálů se musí úpravou i barvou výrazně odlišovat. V blízkosti značek a signálů se rozumí takové umístění reklamního zařízení, které nebude pohledově zakrývat tyto značky a signály.

4 4 (7) V ochranných pásmech nemovité kulturní památky a v chráněných ch přírody se mohou reklamní zařízení umístit po předchozím posouzení příslušného orgánu státní správy 2). (8) Pokud mají být reklamní zařízení pevně spojena s pozemkem, doloží zřizovatel souhlasy příslušných správců (vlastníků) inženýrských sítí. (9) Všechna reklamní zařízení se posuzují včetně způsobu uchycení a použitého materiálu. (10) Dobu trvání umístění reklamního zařízení stanoví příslušný správní orgán při povolení tohoto zařízení. Po uplynutí stanovené doby je zřizovatel reklamního zařízení povinen neprodleně toto reklamní zařízení odstranit. (11) Reklamní zařízení nesmí: a) bránit v rozhledu, bezpečnosti a plynulosti účastníkům silničního provozu a provozu na železnici b) být umisťována v rozhledových trojúhelnících křižovatek c) zakrývat dopravní značení ani světelnou signalizaci, d) zakrývat geodetické značky, číslování stožárů, výstražné elektrotechnické tabulky a výstražné účelové značení červenobílými pruhy e) bránit v plynulém a bezpečném pohybu chodců; týká se i přenosných zařízení umístěných na chodnících při zachování minimální volné šíře chodníku 1,5 m. Zajištění minimální šíře chodníku pro pěší se nevztahuje na pěší zóny vymezené dopravními značkami IP 27a Pěší zóna a IP 27b Konec pěší zóny f) být navrženo tak, aby svým provedením nemohlo být zaměněno za dopravní značky nebo dopravní zařízení g) být provedeno kolem komunikací a železnice v signální žluté barvě a v kombinaci těchto barev: červená oranžová - zelená modrá - bílá zelená - bílá modrá zelená (12) O povolení umístění reklamního zařízení musí žádat vlastník pozemku nebo stavby, popř. zřizovatel reklamního zařízení zmocněný vlastníkem pozemku nebo stavby k zastupování. (13) Reklamní zařízení musí být po stránce technické i estetické udržováno v dobrém stavu jeho zřizovatelem. (14) Osvětlení reklamního zařízení popř. odraz světla z reklamního zařízení nesmí přesáhnout 60 Lux tak, aby neoslňovalo prostředky automobilové a železniční dopravy. 2) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

5 5 Čl. 5 Sankční ustanovení (1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu. (2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. (3) Nelze-li zjistit zřizovatele reklamního zařízení k jehož prospěchu zařízení v současné době slouží, bude odstranění reklamního zařízení uplatněno vůči vlastníku pozemku nebo stavby. Toto neplatí v případě, že zvláštní právní předpis (1) stanoví jinak. (4) Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni zaměstnanci MěÚ Příbram vykonávající státní stavební dohled, státní dozor podle zvláštních předpisů (1) a Městská policie Příbram. Čl.6 Přechodná ustanovení (1) Reklamní zařízení pravomocně povolená přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky mohou být provozována podle podmínek stanovených při jejich povolení. (2) Řízení o povolení reklamního zařízení zahájená přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky a neukončená pravomocným rozhodnutím, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl. 7 Závěrečná ustanovení (1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení, tj. dne 18. ledna Ing. Ivan Fuksa v. r. MVDr. Václav eneš v. r. starosta obce 1.místostarosta obce

6 6 Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2005 Nákres typů reklamních a informačních zařízení Typy reklamy lokality Umístění na objektu oplocení pozemku 1. velkoplošná 1) 1) (1) 2. pod římsou 3. cedule (návštěvní) 4. ve štítě a na obvodovém 1) 1) 1) (1) plášti objektu 2) 5. na střeše 1) 1) 1) 2) 6. konzolové a závěsné 7. denní nabídka 8. domovní znamení 9. na sklech oken 10. vitríny 11. mobilní stojany 12. totemy 13. směrový infosystém 1) nejsou povoleny na bytových a rodinných domech 2) povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Konec přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005

7 7 Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č.9/2005 SPEIFIKE K JEDNOTLIVÝM TYPŮM REKLMNÍH INFORMČNÍH ZŘÍZENÍ 1) VELKOPLOŠNÁ REKLM (ILORD) Je reklamní zařízení, které má plochu větší než 4,0 m 2. Inzerce může být stálá nebo měnitelná. Ne Výjimečně může být umístěna pouze na oplocení staveniště po dobu výstavby. Volně stojící reklamy jsou povolovány pouze ve výjimečných případech po zvážení všech architekt. aspektů a povolují se za zpřísněných architektonických podmínek. Osazení na bytových a rodinných domech není povoleno. Osazení na bytových a rodinných domech není povoleno. Šířka je omezena pouze v případě umístění na oplocení nebo na objektu a to vlastní šířkou oplocení nebo stavby, kterou nesmí přesáhnout. U volně stojících je šířka posuzována a schvalována individuálně dle místa osazení. Výškou nesmí přesahovat objekt. V případě instalace na oplocení smí výška bilboardu přesáhnout plot max. o 20% (1/5 výšky plotu). Reklamní panel postavený na pozemku nesmí přesáhnout výšku 5 m (včetně nosné konstrukce). Na objektu je tato možnost pouze v případě, že všechny reklamy nezakryjí více než 2/3 plochy jedné stěny předmětné stavby. Na oplocení je přípustná v případě, že všechny bilboardy budou stejného typu a stejné výšky. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku. ilboardy umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 2) OZNČENÍ PROVOZOVNY POD ŘÍMSOU Slouží ke komerčnímu označení provozovny v parterech objektů (prostor na fasádě vnímaný provozovatelem jako plocha před komerčně využívaným prostorem). Jedná se o veškeré cedule, které by měly být umístěny mezi římsou a nadpražím oken, výloh, dveří a pergoly zastiňující vchody a výlohy (s reklamním potiskem i bez potisku). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

8 8 Reklama musí korespondovat (např. být symetrická) s otvory nad kterými bude umístěna (okna, výlohy nebo dveře). Umístění nesmí přesáhnout výšku kordonové římsy. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.). Markýzy musí být minimálně 3,0 m nad niveletou vozovky. V případě umístění více reklamních zařízení na objektu pod římsou vedle sebe, musí být výška všech zařízení jednotná. Více jak 3 kusy musí být osazeny do lišt (horizontálně nebo vertikálně) Plocha reklamních zařízení na jednotlivých stěnách objektu se sčítá. 3) REKLMNÍ EDULE NÁVŠTĚVNÍ Je reklamní zařízení větší než 0,6 m 2 a menší než 4,0 m 2 inzerující reklamu (nikoliv denní nabídku). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek V městském centru a v kompaktním městě nesmí být volně stojící reklamní zařízení umisťována do zelených ploch ve vzdálenosti větší než 2 m od zpevněných ploch (komunikace, chodníky, apod). Na objektech nesmí být umístěna mezi okna. Šířka reklamní cedule je omezena pouze v případě umístění na oplocení nebo na objektu a to vlastní šířkou stavby, kterou nesmí přesáhnout. U volně stojících je šířka posuzována a schvalována individuálně dle místa osazení. Výškou nesmí reklamní zařízení přesahovat objekt. V případě instalace na oplocení smí reklamní zařízení přesáhnout plot max. o 20% (1/5 výšky plotu). Reklamní zařízení postavená na pozemku nesmí přesáhnout výšku 5 m (včetně nosné konstrukce). Na objektu je tato možnost pouze v případě, že reklama nezakryje více než 2/3 plochy dané stěny a musí být uspořádána architektonicky tak, aby nedošlo k scelení a nevznikla velkoplošná reklamní plocha. Více jak 3 kusy musí být osazeny do lišt (horizontálně nebo vertikálně). Plocha reklamních zařízení na jednotlivých stěnách objektu se sčítá. Na oplocení je přípustná v případě, že všechny cedule budou stejného typu a stejné výšky. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku. edule umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 4) REKLMY N ŠTÍTEH N OVODOVÉM PLÁŠTI OJEKTŮ Je reklamní zařízení, větší než 0,6 m2 umístěné na štítu nebo na obvodovém plášti domu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné.

9 9 Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Reklamní zařízení musí kopírovat tvar střechy, nesmí přesahovat plochu štítové ani obvodové zdi. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) Na objektu je možnost realizace pouze v případě, že reklamní zařízení nezakryje více než 2/3 plochy dané stěny. Reklamní zařízení ve štítě a na obvodové zdi nesmí sloužit k zakrytí neopravené stěny. Před osazením reklamního zařízení musí být opravena omítka štítové nebo obvodové zdi. Ve štítě může být pouze jedno reklamní zařízení. 5) REKLMY N STŘEŠE Je reklamní zařízení, větší než 0,6 m2 umístěné na střeše domu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. U šikmých střech nesmí být osazeno na hřeben střechy a nesmí ho přesahovat. elková výška reklamního zařízení může být max. 2/3 výšky střechy. Umisťování na ploché střeše je individuální, max. výška reklamního zařízení je stanovena na 1/5 výšky objektu. Na plochou střechu je povolován tento typ reklamního zařízení pouze s podmínkou nenarušení dálkových pohledů. Na střeše může být vždy pouze jedno reklamní zařízení. 6) REKLMY KONZOLOVÉ ZÁVĚSNÉ Reklamní zařízení, které je umístěno na objektu, oplocení nebo stožárech (např. veřejného osvětlení) a vystupuje do prostoru. Dále pak reklamní zařízení zavěšené přes volný prostor (např. ulici) na nosném laně, apod. povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

10 10 Na objektech mohou být osazeny pod i nad římsou. Konzolová reklama může být od objektu umístěna svým nejvzdálenějším okrajem max. 1,5 m od objektu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.). V případě osazení dvou a více reklam musí tyto reklamy splňovat vzájemné odstupy : na výšku 0,5 m, za sebou min. 4 m nebo na vzdálenost šířky domu. Povoleny jsou max. 2 konzolové reklamy na 8 m délky. 7) DENNÍ NÍDK Je informace zákazníka provozovatelem o denní nabídce. Jedná se výlučně o cedule s denní nabídkou (popis křídou) nebo zasklené vitrínky s denní nabídkou. povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Na objektu mohou být umístěny i mezi okny. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) V případě osazení dvou a více denních nabídek na jedné nemovitosti musí být navržena jednotná velikost, typ i použitý materiál. 8) DOMOVNÍ ZNMENÍ, PMĚTNÍ DESKY Domovní znamení je označení domu, převzaté z dřívějších dob, které blíže definovalo jméno majitele domu nebo druh řemesla v domě provozovaném. Nesmí obsahovat reklamu. Pamětní desky upozorňují kdo z věhlasných osob se v domě narodil, žil, toto místo navštívil nebo zda se zde uskutečnila historická událost. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek.

11 11 Musí být v kontextu s architekturou daného objektu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.), ale mohou se stát jejich součástí. Domovní znamení může být na objektu vždy pouze jedno. Pamětních desek může být na objektu více, ale musí spolu vzájemně včetně objektu navzájem harmonizovat. 9) REKLMY N SKLEH OKEN Reklamní zařízení na sklech oken je v některých případech ideálnější náhrada reklamních cedulí, denních nabídek atd. z důvodu nezasahování do architektonických prvků objektu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Reklamní zařízení na sklech oken v městském centru mohou být použity pouze v parterech objektu. Více reklamních zařízení v jednom okně musí spolu navzájem harmonizovat. 10) VITRÍNY PLKÁTOVÍ PLOHY Vitríny jsou zasklená reklamní zařízení. Mohou být samostatně stojící, umístěné na oplocení i na objektech. Plakátovací plochy jsou desky, válce, stojany, určené k možnosti reklamní inzerce formou plakátů. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Vitríny na objektech musí být navrženy tak, aby se staly součástí architektury daného domu. Na objektech mohou být osazeny pouze v parteru domu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) Pro vitríny i plakátovací plochy v lokalitě musí být použit typ z navrženého

12 12 a schváleného městského mobiliáře. Osazování několika vitrín na objekt bude posuzováno individuelně. Na oplocení jsou přípustné v případě, že všechny vitríny i plakátovací plochy budou stejného typu, stejné výšky a stejného materiálu a nepřesáhnou svými rozměry šířku ani výšku oplocení.. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku, umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 11) MOILNÍ STOJNY Reklamní zařízení, které je používáno pro nasměrování převážně chodců k danému prodejci, firmě nebo restauraci. Jsou to zejména přenosné desky (ve většině případech tvaru ). V městském centru a v kompaktním městě nesmí být mobilní stojany umisťovány do zelených ploch ve vzdálenosti větší než 2 m od zpevněných ploch (komunikace, chodníky, apod). Mohou být postaveny na komunikacích pro pěší (chodníky, pěší zóny) pouze v době otevření dané prodejny, firmy nebo restaurace. Nesmí ohrozit ani omezit chodce a jedoucí vozidla. Více reklamních zařízení za sebou nebo i vedle sebe musí být umístěno tak, aby byla přehledná situace a nedocházelo ke kolizi s chodci popř. s jedoucími vozidly. 12) TOTEMY Je reklamní zařízení samostatně stojící, které ve většině případů informuje o více firmách v daném areálu, ulici nebo objektu (např. obchodní dům). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

13 13 Tyto totemy mohou být umístěny ve všech třech lokalitách s tím, že v městském centru je kladen velký důraz na vzhled a výšku a nesmí být umisťovány do zelených ploch bez souhlasu správce veřejné zeleně. Výškou a šířkou nesmí zastiňovat kulturní památky a musí být kompaktní s architekturou daného místa. Typ totemu v lokalitě musí být použit z navrženého a schváleného městského mobiliáře. Volně stojící totemy vedle sebe musí mít stejnou výšku. Totemy umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 13) SMĚROVÝ INFORMČNÍ SYSTÉM Jsou směrovky na sloupech jednotlivě nebo sdružené navádějící řidiče a chodce k danému místu (firmě, kulturnímu zařízení, hotelu, pamětnímu místu atd.) Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Tento systém je povolován ve všech třech lokalitách města s tím, že bude používán jednotný typ prvků směrového informačního systému. Pro každou lokalitu je možno použít odlišný typ prvků směrového informačního systému s podmínkou, že v dané lokalitě bude jednotný. Musí mít odlišný vzhled od dopravního značení a nesmí ho pohledově zakrývat. Konec přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005 Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9/2005

14 14 Vymezení lokalit v mapovém podkladu, který je v originálu k nahlédnutí na stavebním úřadu, na odboru koncepce a rozvoje města, na odboru správy silnic a na odboru organizačních a vnitřních věcí MěÚ Příbram; dále je k dispozici též na webových stránkách města Příbrami ( ) Konec přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005 Zpracoval : odbor koncepce a rozvoje města Vyhláška vyvěšena dne : Vyhláška sejmuta dne :

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP)

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) Příloha č. 2 Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) 1. 40 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní: 40 Obecné požadavky Požadavky

Více

ZNOJMO a REKLAMA REKLAMA V HISTORICKÝCH KULISÁCH MĚST / DEN SIGNMAKINGU BRNO 2016 / /

ZNOJMO a REKLAMA REKLAMA V HISTORICKÝCH KULISÁCH MĚST / DEN SIGNMAKINGU BRNO 2016 / / ZNOJMO a REKLAMA REKLAMA V HISTORICKÝCH KULISÁCH MĚST / DEN SIGNMAKINGU BRNO 2016 / 11.11.2016 / HISTORICKÉ ÚDAJE první písemná zmínka o Znojmě pochází z 11. století v roce 1226 bylo Znojmo povýšeno Přemyslem

Více

OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o umíst'ování plakátů a reklamních zařízení na území obce

OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o umíst'ování plakátů a reklamních zařízení na území obce OBEC LICHNOV,. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o umíst'ování plakátů a reklamních zařízení na území obce Zastupitelstvo obce Lichnov se na svém zasedání dne 29.3. 2012 usnesením č. 5/9 usneslo vydat

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

PRA Pravidla pro umístění staveb pro reklamu, reklamních a informačních zařízení, reklam,

PRA Pravidla pro umístění staveb pro reklamu, reklamních a informačních zařízení, reklam, Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu PRA-2013-02 Pravidla pro umístění staveb pro reklamu, reklamních a informačních zařízení, reklam, informačních a propagačních plakátů a letáků na území

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

2016/1960/V/PRF 30969/ A/20 František Přibyl

2016/1960/V/PRF 30969/ A/20 František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466026111 Č.j.: KrÚ 25154/2016-Ky V Pardubicích dne: 6.4.2016 SpKrÚ 21827/2016 V e ř e

Více

o placeném parkování v Olomouci

o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 19.11.2015 vydat podle 23 odst. 1 zákona č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 21. 6. 2016 Č.j.: MP/12092/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 25. 5. 2016 Č.j.: MP/12432/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO JÍLOVÉ Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

2012/6880/V/PRF 51095/ S/5 František Přibyl

2012/6880/V/PRF 51095/ S/5 František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy SPIS. ZN.: Čj.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/6880/V/PRF

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku

PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Tato pravidla jsou zpracována na základě ustanovení 28 až 34 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 13. 4. 2016 Č.j.: MP/08926/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu zvířat na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

MĚSTSKÝ úřad LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Tel.: Fax:

MĚSTSKÝ úřad LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Tel.: Fax: Bří Šťastných 1000 570 20 Litomyšl Č.j.: MěÚ Litomyšl 00679/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 65 62 E-mail: tomas.radek@litomysl.cz Datum: 2016-01-1 MĚSTSKÝ úřad LITOMYŠL odbor místního a silničního

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-8959/2016 Č.J.: MeDO-59063/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství odloučené pracoviště Němcové 2020

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství odloučené pracoviště Němcové 2020 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod odbor dopravy a silničního hospodářství odloučené pracoviště Němcové 2020 SpZn : KS 10466/2016/DSH V Náchodě dne: 5. 12. 2016 Čj.: MUNAC 69599/2016/DSH/IR

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Došlo dne: 22.06.2017 Naše značka: ODOŽÚ 2515/2017-14358/2017- nk Vyřizuje: Nikola

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 11. 4. 2016 Č.j.: MP/08584/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

2015/7854/V/PRF 32450/ A František Přibyl

2015/7854/V/PRF 32450/ A František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 100072/2016 Sp.zn.: S-JMK 98338/2016 ODOS Brno 17.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 20. 5. 2016 Č.j.: MP/12075/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 4/2004

Obecně závazná vyhláška. č. 4/2004 Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zpracovala: Dagmar Kavanová Referent krizového řízení Městský úřad Nové

Více

Úvodní ustanovení. Základní pojmy

Úvodní ustanovení. Základní pojmy Nařízení Města Bruntálu číslo 7/2003, kterým se vymezují místní komunikace na území města Bruntálu, které nelze užít ke stání (parkování) silničních vozidel. Rada města Bruntálu se usnesla na svém zasedání

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení PRAVIDLA o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení a dokladech potřebných k přidělení čísel Čl. 1 Základní ustanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0074267/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0028982/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV. odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJ NÁ VYH LÁSKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV. odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJ NÁ VYH LÁSKA ^^!w v o^oli V SPIS. ZN.: Č.J.: MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV MUBRP008UIEH odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VEŘEJ NÁ VYH LÁSKA Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL:

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/41732/2013/ODSH-SH/490 Č.j.: KUOK 2093/2014 Vyřizuje: Jitka Macháčková tel.: 585 508

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Nařízení města Řevnice

Nařízení města Řevnice Sbírka právních předpisů města č. 1/2016 Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze

Více

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád MĚSTYS KOUNICE Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo městyse Kounice se na svém zasedání dne 10.9.2014 usnesením č. 28 vydalo v souladu s ustanoveními 11 odst. 1)

Více

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství O Z N A M U J E

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství O Z N A M U J E MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 MěÚ Litomyšl, 570 20 Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 00966/2014 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.:

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Ú P L N É Z N Ě N Í obecně závazné vyhlášky města Loket ze dne 27. dubna 2006 č. 3/2006 o zajištění a ochraně veřejného pořádku, čistoty

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 9834/2016 V Jeseníku dne 27. ledna 2016 Sp.Zn: KÚOK/106551/2015/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

VRACOV ERNESTOVSKÁ HUMNA

VRACOV ERNESTOVSKÁ HUMNA NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 regulačního plánu VRACOV ERNESTOVSKÁ HUMNA Pořizovatel změny č.3 regulačního plánu Vracov - Ernestovská humna je Městský úřad Kyjov, odbor územního plánu a rozvoje, a to ve smyslu

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 28864/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

VYHLÁŠKA. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

VYHLÁŠKA. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. NOVÉ (značka, ustanovení, formulace ) ZMĚNA (značka, ustanovení, použití ) VYHLÁŠKA 294 ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Tato vyhláška nabývá účinnosti

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 23.9.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

NAŘÍZENÍ. města Kuřimi. č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ. města Kuřimi. č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád NAŘÍZENÍ města Kuřimi č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád Rada města Kuřimi se na své schůzi dne 11. 10. 2017 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 10. června 2013, usnesením č. 428/13, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více