Město Příbram. Obsah :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Příbram. Obsah :"

Transkript

1 Město Příbram OENĚ ZÁVZNÁ VYHLÁŠK č. 9/2005 stanovující požadavky pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na města Příbrami Obsah : Str. Čl. 1 Základní ustanovení 1 Čl. 2 Základní pojmy 2 Čl. 3 Rozdělení města na lokality. 2 Čl. 4 Podmínky pro povolení, realizaci a provozování reklamních zařízení 2 Čl. 5 Sankční ustanovení.. 4 Čl. 6 Přechodná ustanovení.. 5 Čl. 7 Závěrečná ustanovení 5 Příloha č. 1 - Nákres typů reklamních a informačních zařízení. 6 Příloha č. 2 - Specifikace k jednotlivým typům reklamních a informačních zařízení 7 Příloha č. 3 - Vymezení lokalit v mapovém podkladu ( umístěn též na webových stránkách města ) 14 Město Příbram OENĚ ZÁVZNÁ VYHLÁŠK č. 9/2005 ze dne stanovující požadavky pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na města Příbrami Zastupitelstvo města Příbrami se usneslo na svém zasedání dne podle ustanovení 71 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle ustanovení 10 písm. d/ a 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Základní ustanovení Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovení podmínek pro navrhování, povolování, zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení ( dále jen reklamní zařízení ) v souladu s právy občanů na ochranu jejich osobnosti, na zdravé a estetické prostředí, na veřejnou ochranu kulturního dědictví, na bezpečnost dopravy na města, a to s ohledem na místní poměry.

2 2 Čl. 2 Základní pojmy (1) Pro účely této obecně závazné vyhlášky se reklamním zařízením rozumí veškerá zařízení uvedená v 71 stavebního zákona a v 60 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, a to bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, popř. reklamní zařízení posuzovaná podle zvláštních předpisů (1). (2) Reklamní zařízení jsou dále specifikována následujícími typy a formami provedení : a) velkoplošná reklama (bilboard) v příloze č.1 označeno číslicí 1 b) označení provozovny pod římsou v příloze č. 1 označeno číslicí 2 c) reklamní cedule (návštěvní) - v příloze č.1 označeno číslicí 3 d) reklamy na štítě a obvodovém plášti objektu - v příloze č.1 označeno číslicí 4 e) reklamy na střeše - v příloze č.1 označeno číslicí 5 f) reklamy konzolové a závěsné - v příloze č.1 označeno číslicí 6 g) denní nabídka (pouze cedule s denní nabídkou, nikoliv stálá reklama) - v příloze č.1 označeno číslicí 7 h) domovní znamení, pamětní desky (nesmí být reklamní) - v příloze č.1 označeno číslicí 8 ch) reklamy na sklech oken - v příloze č.1 označeno číslicí 9 i) vitríny a plakátovací plochy - s městskými informacemi (informační mapa města, programy kina, divadla, vyhlášky), informacemi realitních kanceláří, politických stran, cestovních kanceláří, apod. - v příloze č.1 označeno číslicí 10 j) mobilní stojany - v příloze č.1 označeno číslicí 11 k) totemy - v příloze č.1 označeno číslicí 12 l) směrový informační systém - v příloze č.1 označeno číslicí 13 (3) Podrobný popis reklamních zařízení včetně grafického znázornění a doplňujících podmínek je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 této obecně závazné vyhlášky. (4) Ustanovení podmínek této obecně závazné vyhlášky se vztahuje na veškerá reklamní zařízení na města kromě: a) reklamních zařízení umístěných uvnitř budov a ve výkladních skříních, b) reklamních zařízení umístěných uvnitř průmyslových, obchodních, výstavních a jiných areálů, pokud nejsou vně areálů viditelná či slyšitelná, c) reklamních zařízení umístěných na dopravních prostředcích (5) Zřizovatelem reklamního zařízení je pro účely této obecně závazné vyhlášky právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu reklamní zařízení zřídila. Zřizovatelem je rovněž právnická nebo fyzická osoba, na kterou byla práva k provozování reklamního zařízení převedena původním zřizovatelem. (6) Vlastníkem pozemku nebo stavby je pro účely této obecně závazné vyhlášky právnická nebo fyzická osoba, která má vlastnické nebo jiné právo vloženo v katastru nemovitostí, nebo která je na základě zákona nebo písemné smlouvy oprávněna jednat za vlastníka pozemku nebo stavby. Čl. 3 Rozdělení města na lokality (1) Pro povolování, realizaci a provozování příslušného typu reklamního zařízení se správní města Příbrami člení na 3 lokality, a to : a) městské (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě vymezené červenou čarou. Vyznačené jsou dvě lokality. První, historická část Příbrami Svatá Hora a okolí. Druhá, historická část řezových Hor. 1) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 266/1994, o drahách, ve znění pozdějších předpisů

3 3 b) kompaktní (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě vymezené fialovou čarou. Jedná se v podstatě o zbývající část souvislé zástavby města Příbram. c) zbývající města (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě její hranici tvoří hranice kompaktního města uvedená pod písmenem b) tohoto článku a hranice územního obvodu města včetně satelitních sídel spadajících do územního obvodu města. (2) Rozsah lokalit uvedených v odst. 1 tohoto článku je graficky znázorněn na příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky. Čl. 4 Podmínky pro povolení, realizaci a provozování reklamních zařízení (1) Reklamními zařízeními jsou podle ustanovení 71 odst. 2 stavebního zákona všechna reklamní zařízení, která mají plochu větší než 0,6 m 2 a jsou umístěna na pozemku nebo na stavbě a jsou viditelná z veřejného prostoru. Reklamními zařízeními jsou dále reklamní zařízení posuzovaná podle zvláštních předpisů (1). (2) Plocha reklamních zařízení na objektech se sčítá. (3) Povolení reklamního zařízení podléhá obecným předpisům o povolování staveb, zařízení a stavebních úprav dle stavebního zákona, popř. dalších zvláštních předpisů 1). (4) Návrh reklamního zařízení musí být předkládán v barevném grafickém provedení. Při umisťování na objekty je nutno předložit fotodokumentaci objektu popř. též jeho okolí (sousedních staveb), prokazující vhodnost začlenění reklamního zařízení do prostoru. Toto ustanovení se nevztahuje na reklamní zařízení uvedené v čl. 2 odst. (2) písm. j) této obecně závazné vyhlášky. (5) Reklamní zařízení nesmějí svým provedením ani umístěním porušovat vzhled města nebo krajiny, ohrožovat bezpečnost a pořádek, bránit rozhledu, bezpečnosti a plynulosti na silnicích a místních komunikacích a na úrovňových kříženích těchto komunikací celostátními s dráhami a vlečkami a nesmějí obtěžovat okolí a zejména obytné prostředí hlukem nebo světlem, obzvlášť světlem přerušovaným. Svou obsahovou náplní ani provedením nesmějí reklamní zařízení narušovat veřejný pořádek a etiku, zejména nesmějí podněcovat nebo šířit rasovou, národnostní a náboženskou nenávist, nesnášenlivost mezi občany, nesmějí se dotýkat chráněných práv občanů, nebo působit se záměrem vyvolat neoprávněnou újmu na pověsti fyzických či právnických osob. (6) Reklamní zařízení se nesmějí umisťovat: a) na stavbách sloužících kultovním a pohřebním účelům, na pomnících, památnících a pamětních deskách a v přírodních chráněných ch b) na stromech. c) na mostech, pobřežních zdech a jiných pevných součástí a zařízení vodních toků, silnic a celostátních drah, na sloupech a stožárech telekomunikačního a energetického vedení, na historických stožárech veřejného osvětlení, městského mobiliáře a jejich replikách a na měřících bodech geodetických sítí. d) v blízkosti značek a signálů optických a zvukových, které slouží pro řízení a regulaci silniční a železniční dopravy, výjezdu vozidel integrovaného záchranného systému, apod. Od těchto značek a signálů se musí úpravou i barvou výrazně odlišovat. V blízkosti značek a signálů se rozumí takové umístění reklamního zařízení, které nebude pohledově zakrývat tyto značky a signály.

4 4 (7) V ochranných pásmech nemovité kulturní památky a v chráněných ch přírody se mohou reklamní zařízení umístit po předchozím posouzení příslušného orgánu státní správy 2). (8) Pokud mají být reklamní zařízení pevně spojena s pozemkem, doloží zřizovatel souhlasy příslušných správců (vlastníků) inženýrských sítí. (9) Všechna reklamní zařízení se posuzují včetně způsobu uchycení a použitého materiálu. (10) Dobu trvání umístění reklamního zařízení stanoví příslušný správní orgán při povolení tohoto zařízení. Po uplynutí stanovené doby je zřizovatel reklamního zařízení povinen neprodleně toto reklamní zařízení odstranit. (11) Reklamní zařízení nesmí: a) bránit v rozhledu, bezpečnosti a plynulosti účastníkům silničního provozu a provozu na železnici b) být umisťována v rozhledových trojúhelnících křižovatek c) zakrývat dopravní značení ani světelnou signalizaci, d) zakrývat geodetické značky, číslování stožárů, výstražné elektrotechnické tabulky a výstražné účelové značení červenobílými pruhy e) bránit v plynulém a bezpečném pohybu chodců; týká se i přenosných zařízení umístěných na chodnících při zachování minimální volné šíře chodníku 1,5 m. Zajištění minimální šíře chodníku pro pěší se nevztahuje na pěší zóny vymezené dopravními značkami IP 27a Pěší zóna a IP 27b Konec pěší zóny f) být navrženo tak, aby svým provedením nemohlo být zaměněno za dopravní značky nebo dopravní zařízení g) být provedeno kolem komunikací a železnice v signální žluté barvě a v kombinaci těchto barev: červená oranžová - zelená modrá - bílá zelená - bílá modrá zelená (12) O povolení umístění reklamního zařízení musí žádat vlastník pozemku nebo stavby, popř. zřizovatel reklamního zařízení zmocněný vlastníkem pozemku nebo stavby k zastupování. (13) Reklamní zařízení musí být po stránce technické i estetické udržováno v dobrém stavu jeho zřizovatelem. (14) Osvětlení reklamního zařízení popř. odraz světla z reklamního zařízení nesmí přesáhnout 60 Lux tak, aby neoslňovalo prostředky automobilové a železniční dopravy. 2) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

5 5 Čl. 5 Sankční ustanovení (1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu. (2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. (3) Nelze-li zjistit zřizovatele reklamního zařízení k jehož prospěchu zařízení v současné době slouží, bude odstranění reklamního zařízení uplatněno vůči vlastníku pozemku nebo stavby. Toto neplatí v případě, že zvláštní právní předpis (1) stanoví jinak. (4) Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni zaměstnanci MěÚ Příbram vykonávající státní stavební dohled, státní dozor podle zvláštních předpisů (1) a Městská policie Příbram. Čl.6 Přechodná ustanovení (1) Reklamní zařízení pravomocně povolená přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky mohou být provozována podle podmínek stanovených při jejich povolení. (2) Řízení o povolení reklamního zařízení zahájená přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky a neukončená pravomocným rozhodnutím, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl. 7 Závěrečná ustanovení (1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení, tj. dne 18. ledna Ing. Ivan Fuksa v. r. MVDr. Václav eneš v. r. starosta obce 1.místostarosta obce

6 6 Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2005 Nákres typů reklamních a informačních zařízení Typy reklamy lokality Umístění na objektu oplocení pozemku 1. velkoplošná 1) 1) (1) 2. pod římsou 3. cedule (návštěvní) 4. ve štítě a na obvodovém 1) 1) 1) (1) plášti objektu 2) 5. na střeše 1) 1) 1) 2) 6. konzolové a závěsné 7. denní nabídka 8. domovní znamení 9. na sklech oken 10. vitríny 11. mobilní stojany 12. totemy 13. směrový infosystém 1) nejsou povoleny na bytových a rodinných domech 2) povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Konec přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005

7 7 Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č.9/2005 SPEIFIKE K JEDNOTLIVÝM TYPŮM REKLMNÍH INFORMČNÍH ZŘÍZENÍ 1) VELKOPLOŠNÁ REKLM (ILORD) Je reklamní zařízení, které má plochu větší než 4,0 m 2. Inzerce může být stálá nebo měnitelná. Ne Výjimečně může být umístěna pouze na oplocení staveniště po dobu výstavby. Volně stojící reklamy jsou povolovány pouze ve výjimečných případech po zvážení všech architekt. aspektů a povolují se za zpřísněných architektonických podmínek. Osazení na bytových a rodinných domech není povoleno. Osazení na bytových a rodinných domech není povoleno. Šířka je omezena pouze v případě umístění na oplocení nebo na objektu a to vlastní šířkou oplocení nebo stavby, kterou nesmí přesáhnout. U volně stojících je šířka posuzována a schvalována individuálně dle místa osazení. Výškou nesmí přesahovat objekt. V případě instalace na oplocení smí výška bilboardu přesáhnout plot max. o 20% (1/5 výšky plotu). Reklamní panel postavený na pozemku nesmí přesáhnout výšku 5 m (včetně nosné konstrukce). Na objektu je tato možnost pouze v případě, že všechny reklamy nezakryjí více než 2/3 plochy jedné stěny předmětné stavby. Na oplocení je přípustná v případě, že všechny bilboardy budou stejného typu a stejné výšky. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku. ilboardy umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 2) OZNČENÍ PROVOZOVNY POD ŘÍMSOU Slouží ke komerčnímu označení provozovny v parterech objektů (prostor na fasádě vnímaný provozovatelem jako plocha před komerčně využívaným prostorem). Jedná se o veškeré cedule, které by měly být umístěny mezi římsou a nadpražím oken, výloh, dveří a pergoly zastiňující vchody a výlohy (s reklamním potiskem i bez potisku). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

8 8 Reklama musí korespondovat (např. být symetrická) s otvory nad kterými bude umístěna (okna, výlohy nebo dveře). Umístění nesmí přesáhnout výšku kordonové římsy. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.). Markýzy musí být minimálně 3,0 m nad niveletou vozovky. V případě umístění více reklamních zařízení na objektu pod římsou vedle sebe, musí být výška všech zařízení jednotná. Více jak 3 kusy musí být osazeny do lišt (horizontálně nebo vertikálně) Plocha reklamních zařízení na jednotlivých stěnách objektu se sčítá. 3) REKLMNÍ EDULE NÁVŠTĚVNÍ Je reklamní zařízení větší než 0,6 m 2 a menší než 4,0 m 2 inzerující reklamu (nikoliv denní nabídku). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek V městském centru a v kompaktním městě nesmí být volně stojící reklamní zařízení umisťována do zelených ploch ve vzdálenosti větší než 2 m od zpevněných ploch (komunikace, chodníky, apod). Na objektech nesmí být umístěna mezi okna. Šířka reklamní cedule je omezena pouze v případě umístění na oplocení nebo na objektu a to vlastní šířkou stavby, kterou nesmí přesáhnout. U volně stojících je šířka posuzována a schvalována individuálně dle místa osazení. Výškou nesmí reklamní zařízení přesahovat objekt. V případě instalace na oplocení smí reklamní zařízení přesáhnout plot max. o 20% (1/5 výšky plotu). Reklamní zařízení postavená na pozemku nesmí přesáhnout výšku 5 m (včetně nosné konstrukce). Na objektu je tato možnost pouze v případě, že reklama nezakryje více než 2/3 plochy dané stěny a musí být uspořádána architektonicky tak, aby nedošlo k scelení a nevznikla velkoplošná reklamní plocha. Více jak 3 kusy musí být osazeny do lišt (horizontálně nebo vertikálně). Plocha reklamních zařízení na jednotlivých stěnách objektu se sčítá. Na oplocení je přípustná v případě, že všechny cedule budou stejného typu a stejné výšky. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku. edule umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 4) REKLMY N ŠTÍTEH N OVODOVÉM PLÁŠTI OJEKTŮ Je reklamní zařízení, větší než 0,6 m2 umístěné na štítu nebo na obvodovém plášti domu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné.

9 9 Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Reklamní zařízení musí kopírovat tvar střechy, nesmí přesahovat plochu štítové ani obvodové zdi. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) Na objektu je možnost realizace pouze v případě, že reklamní zařízení nezakryje více než 2/3 plochy dané stěny. Reklamní zařízení ve štítě a na obvodové zdi nesmí sloužit k zakrytí neopravené stěny. Před osazením reklamního zařízení musí být opravena omítka štítové nebo obvodové zdi. Ve štítě může být pouze jedno reklamní zařízení. 5) REKLMY N STŘEŠE Je reklamní zařízení, větší než 0,6 m2 umístěné na střeše domu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. U šikmých střech nesmí být osazeno na hřeben střechy a nesmí ho přesahovat. elková výška reklamního zařízení může být max. 2/3 výšky střechy. Umisťování na ploché střeše je individuální, max. výška reklamního zařízení je stanovena na 1/5 výšky objektu. Na plochou střechu je povolován tento typ reklamního zařízení pouze s podmínkou nenarušení dálkových pohledů. Na střeše může být vždy pouze jedno reklamní zařízení. 6) REKLMY KONZOLOVÉ ZÁVĚSNÉ Reklamní zařízení, které je umístěno na objektu, oplocení nebo stožárech (např. veřejného osvětlení) a vystupuje do prostoru. Dále pak reklamní zařízení zavěšené přes volný prostor (např. ulici) na nosném laně, apod. povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

10 10 Na objektech mohou být osazeny pod i nad římsou. Konzolová reklama může být od objektu umístěna svým nejvzdálenějším okrajem max. 1,5 m od objektu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.). V případě osazení dvou a více reklam musí tyto reklamy splňovat vzájemné odstupy : na výšku 0,5 m, za sebou min. 4 m nebo na vzdálenost šířky domu. Povoleny jsou max. 2 konzolové reklamy na 8 m délky. 7) DENNÍ NÍDK Je informace zákazníka provozovatelem o denní nabídce. Jedná se výlučně o cedule s denní nabídkou (popis křídou) nebo zasklené vitrínky s denní nabídkou. povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Na objektu mohou být umístěny i mezi okny. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) V případě osazení dvou a více denních nabídek na jedné nemovitosti musí být navržena jednotná velikost, typ i použitý materiál. 8) DOMOVNÍ ZNMENÍ, PMĚTNÍ DESKY Domovní znamení je označení domu, převzaté z dřívějších dob, které blíže definovalo jméno majitele domu nebo druh řemesla v domě provozovaném. Nesmí obsahovat reklamu. Pamětní desky upozorňují kdo z věhlasných osob se v domě narodil, žil, toto místo navštívil nebo zda se zde uskutečnila historická událost. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek.

11 11 Musí být v kontextu s architekturou daného objektu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.), ale mohou se stát jejich součástí. Domovní znamení může být na objektu vždy pouze jedno. Pamětních desek může být na objektu více, ale musí spolu vzájemně včetně objektu navzájem harmonizovat. 9) REKLMY N SKLEH OKEN Reklamní zařízení na sklech oken je v některých případech ideálnější náhrada reklamních cedulí, denních nabídek atd. z důvodu nezasahování do architektonických prvků objektu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Reklamní zařízení na sklech oken v městském centru mohou být použity pouze v parterech objektu. Více reklamních zařízení v jednom okně musí spolu navzájem harmonizovat. 10) VITRÍNY PLKÁTOVÍ PLOHY Vitríny jsou zasklená reklamní zařízení. Mohou být samostatně stojící, umístěné na oplocení i na objektech. Plakátovací plochy jsou desky, válce, stojany, určené k možnosti reklamní inzerce formou plakátů. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Vitríny na objektech musí být navrženy tak, aby se staly součástí architektury daného domu. Na objektech mohou být osazeny pouze v parteru domu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) Pro vitríny i plakátovací plochy v lokalitě musí být použit typ z navrženého

12 12 a schváleného městského mobiliáře. Osazování několika vitrín na objekt bude posuzováno individuelně. Na oplocení jsou přípustné v případě, že všechny vitríny i plakátovací plochy budou stejného typu, stejné výšky a stejného materiálu a nepřesáhnou svými rozměry šířku ani výšku oplocení.. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku, umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 11) MOILNÍ STOJNY Reklamní zařízení, které je používáno pro nasměrování převážně chodců k danému prodejci, firmě nebo restauraci. Jsou to zejména přenosné desky (ve většině případech tvaru ). V městském centru a v kompaktním městě nesmí být mobilní stojany umisťovány do zelených ploch ve vzdálenosti větší než 2 m od zpevněných ploch (komunikace, chodníky, apod). Mohou být postaveny na komunikacích pro pěší (chodníky, pěší zóny) pouze v době otevření dané prodejny, firmy nebo restaurace. Nesmí ohrozit ani omezit chodce a jedoucí vozidla. Více reklamních zařízení za sebou nebo i vedle sebe musí být umístěno tak, aby byla přehledná situace a nedocházelo ke kolizi s chodci popř. s jedoucími vozidly. 12) TOTEMY Je reklamní zařízení samostatně stojící, které ve většině případů informuje o více firmách v daném areálu, ulici nebo objektu (např. obchodní dům). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

13 13 Tyto totemy mohou být umístěny ve všech třech lokalitách s tím, že v městském centru je kladen velký důraz na vzhled a výšku a nesmí být umisťovány do zelených ploch bez souhlasu správce veřejné zeleně. Výškou a šířkou nesmí zastiňovat kulturní památky a musí být kompaktní s architekturou daného místa. Typ totemu v lokalitě musí být použit z navrženého a schváleného městského mobiliáře. Volně stojící totemy vedle sebe musí mít stejnou výšku. Totemy umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 13) SMĚROVÝ INFORMČNÍ SYSTÉM Jsou směrovky na sloupech jednotlivě nebo sdružené navádějící řidiče a chodce k danému místu (firmě, kulturnímu zařízení, hotelu, pamětnímu místu atd.) Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Tento systém je povolován ve všech třech lokalitách města s tím, že bude používán jednotný typ prvků směrového informačního systému. Pro každou lokalitu je možno použít odlišný typ prvků směrového informačního systému s podmínkou, že v dané lokalitě bude jednotný. Musí mít odlišný vzhled od dopravního značení a nesmí ho pohledově zakrývat. Konec přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005 Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9/2005

14 14 Vymezení lokalit v mapovém podkladu, který je v originálu k nahlédnutí na stavebním úřadu, na odboru koncepce a rozvoje města, na odboru správy silnic a na odboru organizačních a vnitřních věcí MěÚ Příbram; dále je k dispozici též na webových stránkách města Příbrami ( ) Konec přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005 Zpracoval : odbor koncepce a rozvoje města Vyhláška vyvěšena dne : Vyhláška sejmuta dne :

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP)

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) Příloha č. 2 Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) 1. 40 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní: 40 Obecné požadavky Požadavky

Více

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO JÍLOVÉ Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH NA ŽELEZNICI. Petr Lněnička, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Metroprojekt PRAHA a.s.

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA č. 1/2001 o městských symbolech Město Ostrov, dle 5 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, na základě usnesení

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení PRAVIDLA o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení a dokladech potřebných k přidělení čísel Čl. 1 Základní ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská Změna č. 1 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 NÁVRH

Více

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 6.2.2003 o závazných částech 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jenišovice ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Jenišovice se na svém zasedání

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014,

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014, Město Náchod Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Náchoda

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky Město PETŘVALD č. 3/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. Katedra správního práva, PF UK v Praze Typy omezení vlastnických

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax:

Více

Technické požadavky na stavby

Technické požadavky na stavby Fakulta stavební VŠB TUO Technické požadavky na stavby Nové prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb. nejen ve vztahu ke stavbám pro bydlení Renata Zdařilová Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

č. 7/2009 o znaku a vlajce města

č. 7/2009 o znaku a vlajce města M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2009 o znaku a vlajce města Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 12. listopadu 2009 usnesením č. 7.133/09/ZM usneslo vydat na základě

Více

Městský úřad Opočno odbor výstavby Kupkovo nám. 247 517 73 OPOČNO ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Městský úřad Opočno odbor výstavby Kupkovo nám. 247 517 73 OPOČNO ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Městský úřad Opočno odbor výstavby Kupkovo nám. 247 517 73 OPOČNO V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více