Město Příbram. Obsah :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Příbram. Obsah :"

Transkript

1 Město Příbram OENĚ ZÁVZNÁ VYHLÁŠK č. 9/2005 stanovující požadavky pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na města Příbrami Obsah : Str. Čl. 1 Základní ustanovení 1 Čl. 2 Základní pojmy 2 Čl. 3 Rozdělení města na lokality. 2 Čl. 4 Podmínky pro povolení, realizaci a provozování reklamních zařízení 2 Čl. 5 Sankční ustanovení.. 4 Čl. 6 Přechodná ustanovení.. 5 Čl. 7 Závěrečná ustanovení 5 Příloha č. 1 - Nákres typů reklamních a informačních zařízení. 6 Příloha č. 2 - Specifikace k jednotlivým typům reklamních a informačních zařízení 7 Příloha č. 3 - Vymezení lokalit v mapovém podkladu ( umístěn též na webových stránkách města ) 14 Město Příbram OENĚ ZÁVZNÁ VYHLÁŠK č. 9/2005 ze dne stanovující požadavky pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na města Příbrami Zastupitelstvo města Příbrami se usneslo na svém zasedání dne podle ustanovení 71 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a podle ustanovení 10 písm. d/ a 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Základní ustanovení Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovení podmínek pro navrhování, povolování, zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení ( dále jen reklamní zařízení ) v souladu s právy občanů na ochranu jejich osobnosti, na zdravé a estetické prostředí, na veřejnou ochranu kulturního dědictví, na bezpečnost dopravy na města, a to s ohledem na místní poměry.

2 2 Čl. 2 Základní pojmy (1) Pro účely této obecně závazné vyhlášky se reklamním zařízením rozumí veškerá zařízení uvedená v 71 stavebního zákona a v 60 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, a to bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, popř. reklamní zařízení posuzovaná podle zvláštních předpisů (1). (2) Reklamní zařízení jsou dále specifikována následujícími typy a formami provedení : a) velkoplošná reklama (bilboard) v příloze č.1 označeno číslicí 1 b) označení provozovny pod římsou v příloze č. 1 označeno číslicí 2 c) reklamní cedule (návštěvní) - v příloze č.1 označeno číslicí 3 d) reklamy na štítě a obvodovém plášti objektu - v příloze č.1 označeno číslicí 4 e) reklamy na střeše - v příloze č.1 označeno číslicí 5 f) reklamy konzolové a závěsné - v příloze č.1 označeno číslicí 6 g) denní nabídka (pouze cedule s denní nabídkou, nikoliv stálá reklama) - v příloze č.1 označeno číslicí 7 h) domovní znamení, pamětní desky (nesmí být reklamní) - v příloze č.1 označeno číslicí 8 ch) reklamy na sklech oken - v příloze č.1 označeno číslicí 9 i) vitríny a plakátovací plochy - s městskými informacemi (informační mapa města, programy kina, divadla, vyhlášky), informacemi realitních kanceláří, politických stran, cestovních kanceláří, apod. - v příloze č.1 označeno číslicí 10 j) mobilní stojany - v příloze č.1 označeno číslicí 11 k) totemy - v příloze č.1 označeno číslicí 12 l) směrový informační systém - v příloze č.1 označeno číslicí 13 (3) Podrobný popis reklamních zařízení včetně grafického znázornění a doplňujících podmínek je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 této obecně závazné vyhlášky. (4) Ustanovení podmínek této obecně závazné vyhlášky se vztahuje na veškerá reklamní zařízení na města kromě: a) reklamních zařízení umístěných uvnitř budov a ve výkladních skříních, b) reklamních zařízení umístěných uvnitř průmyslových, obchodních, výstavních a jiných areálů, pokud nejsou vně areálů viditelná či slyšitelná, c) reklamních zařízení umístěných na dopravních prostředcích (5) Zřizovatelem reklamního zařízení je pro účely této obecně závazné vyhlášky právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu reklamní zařízení zřídila. Zřizovatelem je rovněž právnická nebo fyzická osoba, na kterou byla práva k provozování reklamního zařízení převedena původním zřizovatelem. (6) Vlastníkem pozemku nebo stavby je pro účely této obecně závazné vyhlášky právnická nebo fyzická osoba, která má vlastnické nebo jiné právo vloženo v katastru nemovitostí, nebo která je na základě zákona nebo písemné smlouvy oprávněna jednat za vlastníka pozemku nebo stavby. Čl. 3 Rozdělení města na lokality (1) Pro povolování, realizaci a provozování příslušného typu reklamního zařízení se správní města Příbrami člení na 3 lokality, a to : a) městské (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě vymezené červenou čarou. Vyznačené jsou dvě lokality. První, historická část Příbrami Svatá Hora a okolí. Druhá, historická část řezových Hor. 1) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 266/1994, o drahách, ve znění pozdějších předpisů

3 3 b) kompaktní (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě vymezené fialovou čarou. Jedná se v podstatě o zbývající část souvislé zástavby města Příbram. c) zbývající města (v příloze č. 1 označeno písmenem ) - na mapě její hranici tvoří hranice kompaktního města uvedená pod písmenem b) tohoto článku a hranice územního obvodu města včetně satelitních sídel spadajících do územního obvodu města. (2) Rozsah lokalit uvedených v odst. 1 tohoto článku je graficky znázorněn na příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky. Čl. 4 Podmínky pro povolení, realizaci a provozování reklamních zařízení (1) Reklamními zařízeními jsou podle ustanovení 71 odst. 2 stavebního zákona všechna reklamní zařízení, která mají plochu větší než 0,6 m 2 a jsou umístěna na pozemku nebo na stavbě a jsou viditelná z veřejného prostoru. Reklamními zařízeními jsou dále reklamní zařízení posuzovaná podle zvláštních předpisů (1). (2) Plocha reklamních zařízení na objektech se sčítá. (3) Povolení reklamního zařízení podléhá obecným předpisům o povolování staveb, zařízení a stavebních úprav dle stavebního zákona, popř. dalších zvláštních předpisů 1). (4) Návrh reklamního zařízení musí být předkládán v barevném grafickém provedení. Při umisťování na objekty je nutno předložit fotodokumentaci objektu popř. též jeho okolí (sousedních staveb), prokazující vhodnost začlenění reklamního zařízení do prostoru. Toto ustanovení se nevztahuje na reklamní zařízení uvedené v čl. 2 odst. (2) písm. j) této obecně závazné vyhlášky. (5) Reklamní zařízení nesmějí svým provedením ani umístěním porušovat vzhled města nebo krajiny, ohrožovat bezpečnost a pořádek, bránit rozhledu, bezpečnosti a plynulosti na silnicích a místních komunikacích a na úrovňových kříženích těchto komunikací celostátními s dráhami a vlečkami a nesmějí obtěžovat okolí a zejména obytné prostředí hlukem nebo světlem, obzvlášť světlem přerušovaným. Svou obsahovou náplní ani provedením nesmějí reklamní zařízení narušovat veřejný pořádek a etiku, zejména nesmějí podněcovat nebo šířit rasovou, národnostní a náboženskou nenávist, nesnášenlivost mezi občany, nesmějí se dotýkat chráněných práv občanů, nebo působit se záměrem vyvolat neoprávněnou újmu na pověsti fyzických či právnických osob. (6) Reklamní zařízení se nesmějí umisťovat: a) na stavbách sloužících kultovním a pohřebním účelům, na pomnících, památnících a pamětních deskách a v přírodních chráněných ch b) na stromech. c) na mostech, pobřežních zdech a jiných pevných součástí a zařízení vodních toků, silnic a celostátních drah, na sloupech a stožárech telekomunikačního a energetického vedení, na historických stožárech veřejného osvětlení, městského mobiliáře a jejich replikách a na měřících bodech geodetických sítí. d) v blízkosti značek a signálů optických a zvukových, které slouží pro řízení a regulaci silniční a železniční dopravy, výjezdu vozidel integrovaného záchranného systému, apod. Od těchto značek a signálů se musí úpravou i barvou výrazně odlišovat. V blízkosti značek a signálů se rozumí takové umístění reklamního zařízení, které nebude pohledově zakrývat tyto značky a signály.

4 4 (7) V ochranných pásmech nemovité kulturní památky a v chráněných ch přírody se mohou reklamní zařízení umístit po předchozím posouzení příslušného orgánu státní správy 2). (8) Pokud mají být reklamní zařízení pevně spojena s pozemkem, doloží zřizovatel souhlasy příslušných správců (vlastníků) inženýrských sítí. (9) Všechna reklamní zařízení se posuzují včetně způsobu uchycení a použitého materiálu. (10) Dobu trvání umístění reklamního zařízení stanoví příslušný správní orgán při povolení tohoto zařízení. Po uplynutí stanovené doby je zřizovatel reklamního zařízení povinen neprodleně toto reklamní zařízení odstranit. (11) Reklamní zařízení nesmí: a) bránit v rozhledu, bezpečnosti a plynulosti účastníkům silničního provozu a provozu na železnici b) být umisťována v rozhledových trojúhelnících křižovatek c) zakrývat dopravní značení ani světelnou signalizaci, d) zakrývat geodetické značky, číslování stožárů, výstražné elektrotechnické tabulky a výstražné účelové značení červenobílými pruhy e) bránit v plynulém a bezpečném pohybu chodců; týká se i přenosných zařízení umístěných na chodnících při zachování minimální volné šíře chodníku 1,5 m. Zajištění minimální šíře chodníku pro pěší se nevztahuje na pěší zóny vymezené dopravními značkami IP 27a Pěší zóna a IP 27b Konec pěší zóny f) být navrženo tak, aby svým provedením nemohlo být zaměněno za dopravní značky nebo dopravní zařízení g) být provedeno kolem komunikací a železnice v signální žluté barvě a v kombinaci těchto barev: červená oranžová - zelená modrá - bílá zelená - bílá modrá zelená (12) O povolení umístění reklamního zařízení musí žádat vlastník pozemku nebo stavby, popř. zřizovatel reklamního zařízení zmocněný vlastníkem pozemku nebo stavby k zastupování. (13) Reklamní zařízení musí být po stránce technické i estetické udržováno v dobrém stavu jeho zřizovatelem. (14) Osvětlení reklamního zařízení popř. odraz světla z reklamního zařízení nesmí přesáhnout 60 Lux tak, aby neoslňovalo prostředky automobilové a železniční dopravy. 2) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

5 5 Čl. 5 Sankční ustanovení (1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu. (2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. (3) Nelze-li zjistit zřizovatele reklamního zařízení k jehož prospěchu zařízení v současné době slouží, bude odstranění reklamního zařízení uplatněno vůči vlastníku pozemku nebo stavby. Toto neplatí v případě, že zvláštní právní předpis (1) stanoví jinak. (4) Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni zaměstnanci MěÚ Příbram vykonávající státní stavební dohled, státní dozor podle zvláštních předpisů (1) a Městská policie Příbram. Čl.6 Přechodná ustanovení (1) Reklamní zařízení pravomocně povolená přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky mohou být provozována podle podmínek stanovených při jejich povolení. (2) Řízení o povolení reklamního zařízení zahájená přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky a neukončená pravomocným rozhodnutím, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl. 7 Závěrečná ustanovení (1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení, tj. dne 18. ledna Ing. Ivan Fuksa v. r. MVDr. Václav eneš v. r. starosta obce 1.místostarosta obce

6 6 Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2005 Nákres typů reklamních a informačních zařízení Typy reklamy lokality Umístění na objektu oplocení pozemku 1. velkoplošná 1) 1) (1) 2. pod římsou 3. cedule (návštěvní) 4. ve štítě a na obvodovém 1) 1) 1) (1) plášti objektu 2) 5. na střeše 1) 1) 1) 2) 6. konzolové a závěsné 7. denní nabídka 8. domovní znamení 9. na sklech oken 10. vitríny 11. mobilní stojany 12. totemy 13. směrový infosystém 1) nejsou povoleny na bytových a rodinných domech 2) povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Konec přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005

7 7 Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č.9/2005 SPEIFIKE K JEDNOTLIVÝM TYPŮM REKLMNÍH INFORMČNÍH ZŘÍZENÍ 1) VELKOPLOŠNÁ REKLM (ILORD) Je reklamní zařízení, které má plochu větší než 4,0 m 2. Inzerce může být stálá nebo měnitelná. Ne Výjimečně může být umístěna pouze na oplocení staveniště po dobu výstavby. Volně stojící reklamy jsou povolovány pouze ve výjimečných případech po zvážení všech architekt. aspektů a povolují se za zpřísněných architektonických podmínek. Osazení na bytových a rodinných domech není povoleno. Osazení na bytových a rodinných domech není povoleno. Šířka je omezena pouze v případě umístění na oplocení nebo na objektu a to vlastní šířkou oplocení nebo stavby, kterou nesmí přesáhnout. U volně stojících je šířka posuzována a schvalována individuálně dle místa osazení. Výškou nesmí přesahovat objekt. V případě instalace na oplocení smí výška bilboardu přesáhnout plot max. o 20% (1/5 výšky plotu). Reklamní panel postavený na pozemku nesmí přesáhnout výšku 5 m (včetně nosné konstrukce). Na objektu je tato možnost pouze v případě, že všechny reklamy nezakryjí více než 2/3 plochy jedné stěny předmětné stavby. Na oplocení je přípustná v případě, že všechny bilboardy budou stejného typu a stejné výšky. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku. ilboardy umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 2) OZNČENÍ PROVOZOVNY POD ŘÍMSOU Slouží ke komerčnímu označení provozovny v parterech objektů (prostor na fasádě vnímaný provozovatelem jako plocha před komerčně využívaným prostorem). Jedná se o veškeré cedule, které by měly být umístěny mezi římsou a nadpražím oken, výloh, dveří a pergoly zastiňující vchody a výlohy (s reklamním potiskem i bez potisku). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

8 8 Reklama musí korespondovat (např. být symetrická) s otvory nad kterými bude umístěna (okna, výlohy nebo dveře). Umístění nesmí přesáhnout výšku kordonové římsy. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.). Markýzy musí být minimálně 3,0 m nad niveletou vozovky. V případě umístění více reklamních zařízení na objektu pod římsou vedle sebe, musí být výška všech zařízení jednotná. Více jak 3 kusy musí být osazeny do lišt (horizontálně nebo vertikálně) Plocha reklamních zařízení na jednotlivých stěnách objektu se sčítá. 3) REKLMNÍ EDULE NÁVŠTĚVNÍ Je reklamní zařízení větší než 0,6 m 2 a menší než 4,0 m 2 inzerující reklamu (nikoliv denní nabídku). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek V městském centru a v kompaktním městě nesmí být volně stojící reklamní zařízení umisťována do zelených ploch ve vzdálenosti větší než 2 m od zpevněných ploch (komunikace, chodníky, apod). Na objektech nesmí být umístěna mezi okna. Šířka reklamní cedule je omezena pouze v případě umístění na oplocení nebo na objektu a to vlastní šířkou stavby, kterou nesmí přesáhnout. U volně stojících je šířka posuzována a schvalována individuálně dle místa osazení. Výškou nesmí reklamní zařízení přesahovat objekt. V případě instalace na oplocení smí reklamní zařízení přesáhnout plot max. o 20% (1/5 výšky plotu). Reklamní zařízení postavená na pozemku nesmí přesáhnout výšku 5 m (včetně nosné konstrukce). Na objektu je tato možnost pouze v případě, že reklama nezakryje více než 2/3 plochy dané stěny a musí být uspořádána architektonicky tak, aby nedošlo k scelení a nevznikla velkoplošná reklamní plocha. Více jak 3 kusy musí být osazeny do lišt (horizontálně nebo vertikálně). Plocha reklamních zařízení na jednotlivých stěnách objektu se sčítá. Na oplocení je přípustná v případě, že všechny cedule budou stejného typu a stejné výšky. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku. edule umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 4) REKLMY N ŠTÍTEH N OVODOVÉM PLÁŠTI OJEKTŮ Je reklamní zařízení, větší než 0,6 m2 umístěné na štítu nebo na obvodovém plášti domu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné.

9 9 Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Reklamní zařízení musí kopírovat tvar střechy, nesmí přesahovat plochu štítové ani obvodové zdi. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) Na objektu je možnost realizace pouze v případě, že reklamní zařízení nezakryje více než 2/3 plochy dané stěny. Reklamní zařízení ve štítě a na obvodové zdi nesmí sloužit k zakrytí neopravené stěny. Před osazením reklamního zařízení musí být opravena omítka štítové nebo obvodové zdi. Ve štítě může být pouze jedno reklamní zařízení. 5) REKLMY N STŘEŠE Je reklamní zařízení, větší než 0,6 m2 umístěné na střeše domu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. Umístění na bytových a rodinných domech je nepřípustné. U šikmých střech nesmí být osazeno na hřeben střechy a nesmí ho přesahovat. elková výška reklamního zařízení může být max. 2/3 výšky střechy. Umisťování na ploché střeše je individuální, max. výška reklamního zařízení je stanovena na 1/5 výšky objektu. Na plochou střechu je povolován tento typ reklamního zařízení pouze s podmínkou nenarušení dálkových pohledů. Na střeše může být vždy pouze jedno reklamní zařízení. 6) REKLMY KONZOLOVÉ ZÁVĚSNÉ Reklamní zařízení, které je umístěno na objektu, oplocení nebo stožárech (např. veřejného osvětlení) a vystupuje do prostoru. Dále pak reklamní zařízení zavěšené přes volný prostor (např. ulici) na nosném laně, apod. povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

10 10 Na objektech mohou být osazeny pod i nad římsou. Konzolová reklama může být od objektu umístěna svým nejvzdálenějším okrajem max. 1,5 m od objektu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.). V případě osazení dvou a více reklam musí tyto reklamy splňovat vzájemné odstupy : na výšku 0,5 m, za sebou min. 4 m nebo na vzdálenost šířky domu. Povoleny jsou max. 2 konzolové reklamy na 8 m délky. 7) DENNÍ NÍDK Je informace zákazníka provozovatelem o denní nabídce. Jedná se výlučně o cedule s denní nabídkou (popis křídou) nebo zasklené vitrínky s denní nabídkou. povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Na objektu mohou být umístěny i mezi okny. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) V případě osazení dvou a více denních nabídek na jedné nemovitosti musí být navržena jednotná velikost, typ i použitý materiál. 8) DOMOVNÍ ZNMENÍ, PMĚTNÍ DESKY Domovní znamení je označení domu, převzaté z dřívějších dob, které blíže definovalo jméno majitele domu nebo druh řemesla v domě provozovaném. Nesmí obsahovat reklamu. Pamětní desky upozorňují kdo z věhlasných osob se v domě narodil, žil, toto místo navštívil nebo zda se zde uskutečnila historická událost. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek.

11 11 Musí být v kontextu s architekturou daného objektu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.), ale mohou se stát jejich součástí. Domovní znamení může být na objektu vždy pouze jedno. Pamětních desek může být na objektu více, ale musí spolu vzájemně včetně objektu navzájem harmonizovat. 9) REKLMY N SKLEH OKEN Reklamní zařízení na sklech oken je v některých případech ideálnější náhrada reklamních cedulí, denních nabídek atd. z důvodu nezasahování do architektonických prvků objektu. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Reklamní zařízení na sklech oken v městském centru mohou být použity pouze v parterech objektu. Více reklamních zařízení v jednom okně musí spolu navzájem harmonizovat. 10) VITRÍNY PLKÁTOVÍ PLOHY Vitríny jsou zasklená reklamní zařízení. Mohou být samostatně stojící, umístěné na oplocení i na objektech. Plakátovací plochy jsou desky, válce, stojany, určené k možnosti reklamní inzerce formou plakátů. Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Vitríny na objektech musí být navrženy tak, aby se staly součástí architektury daného domu. Na objektech mohou být osazeny pouze v parteru domu. Nesmí zasahovat do základních fasádních prvků (římsy,šambrány, bosáž, atd.) Pro vitríny i plakátovací plochy v lokalitě musí být použit typ z navrženého

12 12 a schváleného městského mobiliáře. Osazování několika vitrín na objekt bude posuzováno individuelně. Na oplocení jsou přípustné v případě, že všechny vitríny i plakátovací plochy budou stejného typu, stejné výšky a stejného materiálu a nepřesáhnou svými rozměry šířku ani výšku oplocení.. Volně stojící vedle sebe musí mít stejnou výšku, umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 11) MOILNÍ STOJNY Reklamní zařízení, které je používáno pro nasměrování převážně chodců k danému prodejci, firmě nebo restauraci. Jsou to zejména přenosné desky (ve většině případech tvaru ). V městském centru a v kompaktním městě nesmí být mobilní stojany umisťovány do zelených ploch ve vzdálenosti větší než 2 m od zpevněných ploch (komunikace, chodníky, apod). Mohou být postaveny na komunikacích pro pěší (chodníky, pěší zóny) pouze v době otevření dané prodejny, firmy nebo restaurace. Nesmí ohrozit ani omezit chodce a jedoucí vozidla. Více reklamních zařízení za sebou nebo i vedle sebe musí být umístěno tak, aby byla přehledná situace a nedocházelo ke kolizi s chodci popř. s jedoucími vozidly. 12) TOTEMY Je reklamní zařízení samostatně stojící, které ve většině případů informuje o více firmách v daném areálu, ulici nebo objektu (např. obchodní dům). Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek

13 13 Tyto totemy mohou být umístěny ve všech třech lokalitách s tím, že v městském centru je kladen velký důraz na vzhled a výšku a nesmí být umisťovány do zelených ploch bez souhlasu správce veřejné zeleně. Výškou a šířkou nesmí zastiňovat kulturní památky a musí být kompaktní s architekturou daného místa. Typ totemu v lokalitě musí být použit z navrženého a schváleného městského mobiliáře. Volně stojící totemy vedle sebe musí mít stejnou výšku. Totemy umístěné za sebou musí být od sebe vzdáleny min. 6 m. 13) SMĚROVÝ INFORMČNÍ SYSTÉM Jsou směrovky na sloupech jednotlivě nebo sdružené navádějící řidiče a chodce k danému místu (firmě, kulturnímu zařízení, hotelu, pamětnímu místu atd.) Povolují se za zpřísněných architektonických podmínek Tento systém je povolován ve všech třech lokalitách města s tím, že bude používán jednotný typ prvků směrového informačního systému. Pro každou lokalitu je možno použít odlišný typ prvků směrového informačního systému s podmínkou, že v dané lokalitě bude jednotný. Musí mít odlišný vzhled od dopravního značení a nesmí ho pohledově zakrývat. Konec přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005 Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9/2005

14 14 Vymezení lokalit v mapovém podkladu, který je v originálu k nahlédnutí na stavebním úřadu, na odboru koncepce a rozvoje města, na odboru správy silnic a na odboru organizačních a vnitřních věcí MěÚ Příbram; dále je k dispozici též na webových stránkách města Příbrami ( ) Konec přílohy č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 9 /2005 Zpracoval : odbor koncepce a rozvoje města Vyhláška vyvěšena dne : Vyhláška sejmuta dne :

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu Ostrov centrum a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 5/2005 Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 19.

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 03.04.2006 vydat podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více