Projekt Odyssea,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Manipulace Český jazyk a literatura Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV 4 vyučovací hodiny Komunikace Číslo blízké lekce OSV 8.5 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Předat žákům věcné znalosti o manipulativní komunikaci a procvičit dovednost umět manipulativní komunikaci zaznamenat. Žáci zformulují, co to manipulativní komunikace je, kde se s ní setkávají a jaké může mít podoby. Během lekce žáci zažijí tento druh komunikace sami na sobě. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Autor přípravy, škola Po úvodní ukázky následuje brainstorming, práce s pracovními listy, prezentace a vyhodnocení. Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity měli ti, kteří na nic nehrají? Jaké pocity měli ti, kteří na něco hrají? Jak to asi celé mohlo fungovat? Cokoliv k tomu kdokoliv ještě máte? Co si z dnešní hodiny odnášíte? Mgr. Michal Dubec, lektor o.s.projekt Odyssea

2 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: Čtvrtky A3, nebo balící papír podobného formátu - max. cca. 8x (podle počtu skupin při práci s pracovními listy) Tlusté fixy na práci s pracovními listy (max. cca. 16 do každé skupiny 2) Pracovní listy Popis vyučování: Metodické kroky Očekávané cíle (oborové, kompetenční) Poznámky: o Učitel oznámí žákům cíle lekce: Manipulace v komunikaci, její identifikace a možnosti efektivního reagování o Evokace dovedností, které s budou během lekce trénovat Učitel předvede ukázkovou manipulaci: Četl jsem podložený výzkum, podle kterého ten kdo se nevěnuje hře na nějaký hudební nástroj má 3x větší pravděpodobnost, že bude v životě neúspěšný. Hra na hudební nástroj totiž rozvíjí kreativitu, paměť a myšlení. Kdo z vás na něco hraje, ať zvedne ruku. Vás ostatních je mi líto. Dále učitel žákům oznámí, že si vše vymyslel. Cílem bylo ukázat jak může fungovat manipulace v komunikaci. Rozbor: Cílem rozboru je nestrukturované zamyšlení se žáků nad manipulací Žák zná před samotnou činností její cíle (výstupy) Žák analyzuje, argumentuje, hodnotí Oznámení cíle v oblasti dovedností může proběhnout až po dalším kroku (zcitlivění) Rozbor je dobré dělat svižně, čemuž mohou napomoci například různé typy škál zapojující všechny žáky: Odpověď na otázku. Jaké to pro vás bylo? je možné vyjádřit například polohou těla: Komu to bylo velmi nepříjemné, ten zůstane ležérně sedět, komu velmi příjemné, ten se rovně postaví. Veškeré pocity mezi těmito krajními jsou vyjádřitelné polohami od ležérního sedu po rovný stoj.

3 v komunikaci. Je možné položit například tyto otázky: Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity měli ti, kteří na nic nehrají? Jaké pocity měli ti, kteří na něco hrají? Jak to asi celé mohlo fungovat? Cokoliv k tomu kdokoliv ještě máte?

4 shromažďování informací (aktivita) - brainstorming Učitel vysvětlí žákům pravidla brainstormingu (viz níže) a ukáže ho na jednoduchém příkladě Např.: Co dělat pro větší bezpečnost na silnicích? Brainstorming nechá rozběhnout a zapisuje na tabuli všechny nápady (včetně kuriózních). 1. Jasně se definuje se cíl (problém) 2. Ověří se dotazem, jestli je cíl (problém) všem jasný 3. Chrlí se nápady, přičemž platí důrazný zákaz kritiky, jakýchkoliv dalších dotazů. Platí že je dovolen jakýkoliv nápad. 4. Vše se zapisuje na papír 5. Po nějaké době se ukončí fáze chrlení a může se přikročit k třídění. Při třídění se mohou vyškrtávat opakující se slova a autoři slov mohou vysvětlovat ta, která jsou nejasná. Podobná slova je možné propojovat či jinak označovat 6. Učiní se závěry vzhledem ke stanovenému cíli (problému) Učitel rozdělí žáky do skupin po 3-5 členech a vyzve je k brainstormingu na otázku: Jak se může v komunikaci projevovat manipulace? Žák analyzuje, formuluje, diskutuje, vyhledává informace Osvědčilo se mi dát na brainstorming skupin minimálně 15 minut času Osvědčilo se mi jako součást instrukce říct, že nad otázkou je možné přemýšlet tak, že si snažíme vybavit manipulativní situace, které jsme zažili a popsat jak mohly fungovat? Práce s pracovními listy: Učitel rozdá žákům do skupin pracovní listy (viz. příloha) a velké papíry s tlustým fixem. Každá skupina dostane jiný pracovní list. Úkolem je společně vypracovat zadané instrukce. Odpovědi se píší na společný velký papír. Žák formuluje, analyzuje, hodnotí, Osvědčilo se věnovat na práci minimálně 45 minut času. Během práce je dobré skupiny procházet a usměrňovat jejich činnost směrem k dosažení výsledku.

5 Podrobná instrukce k práci s pracovními listy viz: Instrukce pro učitele. Prezentace a hodnocení Jednotlivé skupiny jsou vyzvány k prezentacím. Ty probíhají tak, že skupiny předehrávají vlastní scénky a ostatní skupiny, které neprezentují se snaží uhodnout, o který typ manipulace jde. Závěr, vyhodnocení Žáci jsou vyzváni k tomu, aby každý sdělil v jedné větě jednu důležitou věc (poznatek), kterou si z dnešní hodiny odnáší. Učitel potom po kolečku dá prostor k tomu, aby mohli promluvit všichni žáci, kteří chtějí. Žák prezentuje, analyzuje, hodnotí Žák shrnuje, hodnotí Osvědčilo se mi věnovat prezentacím minimálně 45 minut. Ostatní skupiny mohou být vždy po proběhlé prezentaci (kromě úkolů popsaných v instrukci pro učitele) vyzvány k tomu, aby se během 1,5 minuty dohodli na počtu bodů (například 1-5), které dané prezentaci udělí. Bodování je dobré zapisovat na tabuli. Pokud se rozhodneme pro bodování prezentací, měli bychom vždy trvat na zdůvodnění bodování: co se na prezentaci líbilo a proč? a co nikoliv a proč?

6 Instrukce pro učitele pro práci s pracovními listy: Manipulativní komunikace I-VIII. Pro práci s pracovními listy je dobré třídu rozdělit do skupin po 3-5 členech. Některé situace (Špatný den, Lyžák) jsou záměrně formulovány v ženském rodě. Je možné je rozdat dívčím skupinám, či skupinám s převahou dívek, nebo vyzvat chlapce, aby ignorovali ženský rod v zadání. Bod 1. Výčet u bodu 1 je dán dohromady na základě zkušeností žáků osmé třídy. Nejedná se o kompletní výčet možných manipulativních komunikačních technik. Smyslem dělení je zprůhlednit techniky fungování manipulace v komunikaci. Při prezentaci práce skupin je u tohoto bodu možné identifikovat i několik způsobů manipulace u jedné ukázky. Důležité je vést žáky k argumentaci toho, proč přiřadili právě ten či onen způsob. Zde je seznam jednotlivých pracovních listů a způsobů manipulace, ne které byly především zaměřeny. Pracovní list I. (Novinový článek) Pracovní list II. (Reklama) Pracovní list III. (Dárek) Pracovní list IV. (Špatný den) Pracovní list V. (Lyžák) Pracovní list VI. (Rozbitá váza) Pracovní list VII. (Domácí úkol) Pracovní list VIII. (Koncert) Černobílé brýle - v článku je řada hanlivých označení lidí o kterých se zde mluví a toho co dělali (banda, tlupa, táhla, povykování...), jejich cílem je vyvolat odpor k těmto lidem Nesmyslná souvislost - cílem je vyvolat dojem že umění jezdit na skateboardu a chodit s líbivou černovláskou souvisí s oranžovým tričkem Usmrkanec - cílem je vyvolat pocity méněcennosti, související s otálením při výdaji 100 kč. Protislužba - cílem je vyvolat pocity viny, které povedou k tomu, že zrušíme svůj program a půjdeme si povídat s kamarádkou Hadr na zem - cílem je vyvolat soucit vedoucí k rozhodnutí, že nebudeme trápit tohoto člověka a raději uděláme co chce Robot - cílem je ve druhém vyvolat strach, vedoucí k tomu že raději udělám něco s čím nesouhlasím Lavina - cílem je vyvolat pocit úzkosti pramenící z toho, že druhého stihne pohroma pokud neuděláme co chce Křižovatka - cílem je vyvolat pocit strachu na základě zjednodušeného výběru možností řešení nějaké situace

7 Bod Situace: Novinový článek by se musela přeformulovat jako věcný popis 2. Situace: Reklama by musela popisovat pouze věc, kterou prodává a nedávat jí do dalších souvislostí 3. Situace: Dárek by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 4. Situace: Šatný den by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 5. Situace: Lyžák by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 6. Situace: Rozbitá váza je postavena tak, že bez změny scénáře nelze manipulaci odstranit. Je možné se s žáky bavit, co je možné v takové situaci dělat. Žáci osmé třídy dali dohromady: vše oznámit paní učitelce třídní; vše říct panu učiteli Hnízdovi; vše sdělit Hance Petráňové; vyzvat spolužáka, aby toho ihned nechal; oslovit kamarády ve třídě, aby mi pomohli situaci řešit. 7. Situace: Domácí úkol by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 8. Situace: Koncert by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout Bod 3. Manipulace v komunikaci funguje vždy na principu vyvolání pocitů (kladných i záporných), které často vedou k předpokládaným reakcím. Tyto reakce jsou cílem manipulátorů. Bod 4. Osvědčilo se trvat na jednoduchosti a srozumitelnosti. Například: Chování, kterým chci docílit, aby druhý něco udělal. Místo abych mu o to přímo řekl, dovedu ho k tomu jinak. Pokud zazní nějaké cizí slovo je dobré nechat ho žáky přeformulovat. Bod 5. Zde je vhodné (nejen s ohledem na doporučení u bodu 5) vést žáky k tomu, aby říkali skutečné emoce. Tedy nikoliv například: jsem naštvaný, ale: Strach Úzkost Vztek Odpor Radost Bod 6. V literaturách je možné se setkat s řadou doporučení, jak v podobných situacích reagovat. V odpovědích žáků na tuto otázku se často vyskytuje: Nemanipuluj se mnou. Tato reakce není z hlediska konstruktivní komunikace dobrá, protože mluví za druhého. Věty, které by bylo možné označit za manipulativní mnohokrát vyřkne nevědomky každý z nás. Věta: Nemanipuluj se mnou může často nastartovat obranné (či útočné) reakce: Já s tebou nemanipuluji, A to mi říká člověk, který neustále s někým manipuluje. Hlavní doporučení tedy zní: Jakákoliv reakce by tedy měla být především formulována za Já. Tedy za osobu toho, komu je něco v komunikaci druhého nepříjemné.

8 Z hlediska efektivní komunikace je nejkonstruktivnější komunikační zpětná vazba. Jedná se o popis chování, které mi vadí a popis toho, co ve mne toto chování vyvolává. Tedy například: Mám vztek, když mi říkáš že pokud nepřijdu na začátek koncertu, nejsem tvůj kamarád. Byl bych rád, kdybys takové věci naříkal. Bod 7. Je dobré předem upozornit na to, že ve scénkách nejde o show plnou zábavných slovních obratů. Jednotlivé ukázky je možné hodnotit. Osvědčilo se mi nechat diváky tipovat o jaký způsob manipulace šlo a posoudit (argumentovat pro a proti) reakci na předvedenou manipulaci.

9 Pracovní list manipulativní komunikace I. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: V novinách čteš následující článek: Co bude příštím cílem? Banda asi 300 výrostků poničila prostor před radnicí v Hradci Králové. Ráno obyvatelé města kroutili hlavami nad kopou páchnoucích odpadků. Mramorové plato před radnicí, na nichž odpadky stály, bylo při tom nedávno draze zrekonstruováno. Tlupa tvořená samozvanými ekology nejprve táhla městem s pomuchlanými transparenty zobrazujícími hesla typu: Odpadky do koše ; Já třídím, a co vy?. Kromě povykování rušili klid města ještě hlasitým bubnováním. Během pochodu městem porušili tito, často zřejmě podnapilí ochránci přírody několik dopravních předpisů. Kromě toho nanosili před místní radnici kopu odpadků, která odporně páchla a na jejíž odklizení muselo město vyčlenit část svého rozpočtu. Bude i příště město nečinně přihlížet podobným akcím? Co bude příštím cílem takovýchto tažení? 1. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? A. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům B. Robot uděláš co chci, nebo... C. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš D. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí E. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci F. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná G. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme H. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 2. Co by se muselo změnit, aby nešlo o manipulaci? 3. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 4. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 5. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 6. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 7. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

10 Pracovní list manipulativní komunikace II. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Reklama Sedíš doma u televize. Zrovna dávají reklamy. V reklamním spotu se objeví kluk ve věku let. Jede na skateboardu ulicí, přeskakuje lavičky a schody a zručně se vyhýbá autům a chodcům. Reklama je doprovázena hudbou od Offspring. Od začátku reklamy tě kromě její pohybovosti upoutá svítivě oranžové tričko, které má kluk na sobě. V závěru reklamy kluk dojíždí na náměstí, kde na něj čeká štíhlá vysoká černovláska a zazní slogan: Chceš být in?, oblékej se u Coolyho 8. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? I. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům J. Robot uděláš co chci, nebo... K. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš L. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí M. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci N. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná O. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme P. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 9. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 10. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 11. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 12. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 13. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 14. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

11 Pracovní list manipulativní komunikace III. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Dárek Právě jsi měl(a) narozeniny a kromě dárků jsi dostal(a) i trochu peněz. Druhý den po škole vyrazíš se spolužákem do obchodu koupit si cédéčko o kterém už dlouho sníš. V obchodě se tě ujme prodavačka. Na dotaz jestli CD mají ti odpověděla: Ano, CD máme. Navíc máme tento týden speciální akci, počítačová hra k CD jen za 100kč. Jak se dále dozvíš, akce vypadá tak, že když si koupíš CD a připlatíš 100 kč, můžeš si vybrat z 10 starších počítačových her. Jdeš se tedy podívat na hry a zjistíš, že jsou dost staré a příliš tě neoslovují. Právě se ozve tvůj spolužák: Já bych do toho šel, stovka navíc nic není a tady ta hra by mohla být dobrá. Řekneš mu, že se ti příliš nechce a on ti odpoví: To jsem nevěděl, že jsi taková socka. 15. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? Q. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům R. Robot uděláš co chci, nebo... S. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš T. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí U. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci V. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná W. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme X. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 16. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 17. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 18. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 19. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 20. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 21. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

12 Pracovní list manipulativní komunikace IV. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Špatný den Tvoje kamarádka měla dnes špatný den. Dostala 4 z pololetní písemky, vylila na sebe v jídelně omáčku a rozbil se jí mobilní telefon. Právě tě vyzvala, abys s ní po škole šla pokecat. Ty jsi ale dnes měla v plánu něco jiného. Právě jsi jí řekla, že nepůjdeš. Ona Ti odpověděla: Tak se na mě vykašli. Já umím být sama. Minule, když jsi měla doma průšvih a já jsem s tebou šla do kina, to jsem ti byla dobrá co? No alespoň vím, jakou mám kamarádku 22. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? Y. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům Z. Robot uděláš co chci, nebo... AA. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš BB. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí CC. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci DD. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná EE. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme FF. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 23. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 24. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 25. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 26. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 27. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 28. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

13 Pracovní list manipulativní komunikace V. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Lyžák Vaše třída odjela na zimní lyžařský kurz. Předem jste nevěděli kolik míst bude na jednotlivých pokojích. Cestou jste se v jste v autobuse dohadovali, kdy by s kým chtěl bydlet. Řekla jsi třem spolužačkám, že bys nejraději bydlela s nimi. Všechny tři souhlasili. Po příjezdu na místo jste se dozvěděli, že pokoje jsou po třech lidech. Začínáte vyjednávat, kdo z vás bude bydlet s někým jiným. Jedna ze spolužaček právě řekla: Vsadím se, že budete chtít vystrnadit mě. Vždycky to tak dopadne. Nevím co jsem komu udělala? Mám prostě v životě smůlu, stejně jako moje sestra. 29. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? GG. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům HH. Robot uděláš co chci, nebo... II. JJ. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí KK. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci LL. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná MM. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme NN. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 30. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 31. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 32. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 33. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 34. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 35. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

14 Pracovní list manipulativní komunikace VI. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Rozbitá váza Během přestávky jste si ve třídě házeli tenisákem. Náhodou jsi se trefil do vázy stojící vzadu u okna a rozbil jí. Váza patří Vaší paní učitelce třídní. Jsi připraven jí vše na rovinu říci a dohodnout se s ní na náhradě. Další hodinu máte chemii. Učí jí pan učitel Hnízdo o kterém je známo, že rád vyvolává ty, kteří něco provedli. Na chemii jsi se zrovna doma nepodíval. Přichází k tobě spolužák a říká: Jestli nevysypeš Hance Petráňové do tašky koš, řeknu Hnízdovi, že jsi rozbil vázu. 36. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? OO. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům PP. Robot uděláš co chci, nebo... QQ. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš RR. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí SS. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci TT. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná UU. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme VV. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 37. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 38. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 39. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 40. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 41. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 42. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

15 Pracovní list manipulativní komunikace VII. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Domácí úkol Ve škole ti dobře jde matematika. Hodně se na ní učíš, protože chceš jít na střední školu, kde jí budeš potřebovat. Dostali jste domácí úkol. Úkol je rozdělen tak, že každý žák vaší třídy počítá jiné příklady. Příkladů je docela dost, odhaduješ, že se jim budeš muset věnovat nejméně hodinu. Právě za tebou přišla kamarádka a řekla ti: Mě matika vůbec nejde. Jsem na ní poleno. Ty jsi jediný(á), kdo mi může pomoci. Spočítáš mi to prosím? Tobě se počítání dalších příkladů velmi nehodí, máš trénink a nevíc doděláváš projekt na zeměpis. Proto se snažíš spolužačku odmítnout. Ta se snaží tě přemluvit dále a právě ti řekla: Když mi s tím nepomůžeš, dostanu z pětku. Potom už mě čeká jen čtyřka na vysvědčení. 43. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? WW. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům XX. Robot uděláš co chci, nebo... YY. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš ZZ. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí AAA. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci BBB. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná CCC. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme DDD. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 44. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 45. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 46. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 47. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 48. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 49. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

16 Pracovní list manipulativní komunikace VIII. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Koncert Tvoje kamarádka hraje na příčnou flétnu. Příští víkend se v místním kostele koná koncert, během něhož bude několikrát vystupovat. Dostala jsi od ní na koncert pozvánku a slíbila jí, že přijdeš. Ve stejný den ale hraje volejbalový tým tvého mladšího brášky důležitý zápas. Bráška by byl moc rád, kdybys na zápase mohla být. Pokud na zápas půjdeš, stihneš přijet až zhruba kolem poloviny koncertu. Právě o tom hovoříš s kamarádkou, která ti říká: To jsem nevěděla, že je pro tebe důležitější brácha, než nejlepší kamarádka. To si teda příště rozmyslím tě někam zvát. 50. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? EEE. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům FFF. Robot uděláš co chci, nebo... GGG. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš HHH. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí III. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci JJJ. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná KKK. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme LLL. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 51. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 52. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 53. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 54. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 55. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 56. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská setkání Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (následující po sobě v bloku) Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 25 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. A Datum: 2. 4. 2013 Dýchací

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Zájmena a jejich skloňování Cíl: Procvičování učiva o skloňování zájmen Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI?

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? Plán vyučovací hodiny (č. 3) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Máme doma vyšší příjmy než výdaje, co teď s nimi? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce Marketingový plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce 1) 3 způsoby jak vydělat z - Kupuješ pro sebe, používáš výrobky: Šetříš na marži -

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 5. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po chodníku

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 5. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po chodníku VY_12_INOVACE_1JON31 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 5. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Slovní druhy Anotace:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí DOTAZNÍK RODIČE (207 odevzdaných dotazníků) A. Podtrhněte prosím odpovídající tvrzení: hodí hodí částečně nehodí vůbec Mé dítě chodí do rádo 125 70 8 Škola mé dítě přetěžuje 7 36 149 K většině učitelů

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ HYNČICOVÁ TEREZA, H2IGE1 2014 ÚVOD Z DŮVODU VYLOUČENÍ HRUBÝCH CHYB A ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI NIKDY NEMĚŘÍME DANOU VELIČINU POUZE JEDNOU VÝSLEDKEM OPAKOVANÉHO MĚŘENÍ NĚKTERÉ VELIČINY JE

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více