Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Manipulace Český jazyk a literatura Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV 4 vyučovací hodiny Komunikace Číslo blízké lekce OSV 8.5 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Předat žákům věcné znalosti o manipulativní komunikaci a procvičit dovednost umět manipulativní komunikaci zaznamenat. Žáci zformulují, co to manipulativní komunikace je, kde se s ní setkávají a jaké může mít podoby. Během lekce žáci zažijí tento druh komunikace sami na sobě. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Autor přípravy, škola Po úvodní ukázky následuje brainstorming, práce s pracovními listy, prezentace a vyhodnocení. Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity měli ti, kteří na nic nehrají? Jaké pocity měli ti, kteří na něco hrají? Jak to asi celé mohlo fungovat? Cokoliv k tomu kdokoliv ještě máte? Co si z dnešní hodiny odnášíte? Mgr. Michal Dubec, lektor o.s.projekt Odyssea

2 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: Čtvrtky A3, nebo balící papír podobného formátu - max. cca. 8x (podle počtu skupin při práci s pracovními listy) Tlusté fixy na práci s pracovními listy (max. cca. 16 do každé skupiny 2) Pracovní listy Popis vyučování: Metodické kroky Očekávané cíle (oborové, kompetenční) Poznámky: o Učitel oznámí žákům cíle lekce: Manipulace v komunikaci, její identifikace a možnosti efektivního reagování o Evokace dovedností, které s budou během lekce trénovat Učitel předvede ukázkovou manipulaci: Četl jsem podložený výzkum, podle kterého ten kdo se nevěnuje hře na nějaký hudební nástroj má 3x větší pravděpodobnost, že bude v životě neúspěšný. Hra na hudební nástroj totiž rozvíjí kreativitu, paměť a myšlení. Kdo z vás na něco hraje, ať zvedne ruku. Vás ostatních je mi líto. Dále učitel žákům oznámí, že si vše vymyslel. Cílem bylo ukázat jak může fungovat manipulace v komunikaci. Rozbor: Cílem rozboru je nestrukturované zamyšlení se žáků nad manipulací Žák zná před samotnou činností její cíle (výstupy) Žák analyzuje, argumentuje, hodnotí Oznámení cíle v oblasti dovedností může proběhnout až po dalším kroku (zcitlivění) Rozbor je dobré dělat svižně, čemuž mohou napomoci například různé typy škál zapojující všechny žáky: Odpověď na otázku. Jaké to pro vás bylo? je možné vyjádřit například polohou těla: Komu to bylo velmi nepříjemné, ten zůstane ležérně sedět, komu velmi příjemné, ten se rovně postaví. Veškeré pocity mezi těmito krajními jsou vyjádřitelné polohami od ležérního sedu po rovný stoj.

3 v komunikaci. Je možné položit například tyto otázky: Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity měli ti, kteří na nic nehrají? Jaké pocity měli ti, kteří na něco hrají? Jak to asi celé mohlo fungovat? Cokoliv k tomu kdokoliv ještě máte?

4 shromažďování informací (aktivita) - brainstorming Učitel vysvětlí žákům pravidla brainstormingu (viz níže) a ukáže ho na jednoduchém příkladě Např.: Co dělat pro větší bezpečnost na silnicích? Brainstorming nechá rozběhnout a zapisuje na tabuli všechny nápady (včetně kuriózních). 1. Jasně se definuje se cíl (problém) 2. Ověří se dotazem, jestli je cíl (problém) všem jasný 3. Chrlí se nápady, přičemž platí důrazný zákaz kritiky, jakýchkoliv dalších dotazů. Platí že je dovolen jakýkoliv nápad. 4. Vše se zapisuje na papír 5. Po nějaké době se ukončí fáze chrlení a může se přikročit k třídění. Při třídění se mohou vyškrtávat opakující se slova a autoři slov mohou vysvětlovat ta, která jsou nejasná. Podobná slova je možné propojovat či jinak označovat 6. Učiní se závěry vzhledem ke stanovenému cíli (problému) Učitel rozdělí žáky do skupin po 3-5 členech a vyzve je k brainstormingu na otázku: Jak se může v komunikaci projevovat manipulace? Žák analyzuje, formuluje, diskutuje, vyhledává informace Osvědčilo se mi dát na brainstorming skupin minimálně 15 minut času Osvědčilo se mi jako součást instrukce říct, že nad otázkou je možné přemýšlet tak, že si snažíme vybavit manipulativní situace, které jsme zažili a popsat jak mohly fungovat? Práce s pracovními listy: Učitel rozdá žákům do skupin pracovní listy (viz. příloha) a velké papíry s tlustým fixem. Každá skupina dostane jiný pracovní list. Úkolem je společně vypracovat zadané instrukce. Odpovědi se píší na společný velký papír. Žák formuluje, analyzuje, hodnotí, Osvědčilo se věnovat na práci minimálně 45 minut času. Během práce je dobré skupiny procházet a usměrňovat jejich činnost směrem k dosažení výsledku.

5 Podrobná instrukce k práci s pracovními listy viz: Instrukce pro učitele. Prezentace a hodnocení Jednotlivé skupiny jsou vyzvány k prezentacím. Ty probíhají tak, že skupiny předehrávají vlastní scénky a ostatní skupiny, které neprezentují se snaží uhodnout, o který typ manipulace jde. Závěr, vyhodnocení Žáci jsou vyzváni k tomu, aby každý sdělil v jedné větě jednu důležitou věc (poznatek), kterou si z dnešní hodiny odnáší. Učitel potom po kolečku dá prostor k tomu, aby mohli promluvit všichni žáci, kteří chtějí. Žák prezentuje, analyzuje, hodnotí Žák shrnuje, hodnotí Osvědčilo se mi věnovat prezentacím minimálně 45 minut. Ostatní skupiny mohou být vždy po proběhlé prezentaci (kromě úkolů popsaných v instrukci pro učitele) vyzvány k tomu, aby se během 1,5 minuty dohodli na počtu bodů (například 1-5), které dané prezentaci udělí. Bodování je dobré zapisovat na tabuli. Pokud se rozhodneme pro bodování prezentací, měli bychom vždy trvat na zdůvodnění bodování: co se na prezentaci líbilo a proč? a co nikoliv a proč?

6 Instrukce pro učitele pro práci s pracovními listy: Manipulativní komunikace I-VIII. Pro práci s pracovními listy je dobré třídu rozdělit do skupin po 3-5 členech. Některé situace (Špatný den, Lyžák) jsou záměrně formulovány v ženském rodě. Je možné je rozdat dívčím skupinám, či skupinám s převahou dívek, nebo vyzvat chlapce, aby ignorovali ženský rod v zadání. Bod 1. Výčet u bodu 1 je dán dohromady na základě zkušeností žáků osmé třídy. Nejedná se o kompletní výčet možných manipulativních komunikačních technik. Smyslem dělení je zprůhlednit techniky fungování manipulace v komunikaci. Při prezentaci práce skupin je u tohoto bodu možné identifikovat i několik způsobů manipulace u jedné ukázky. Důležité je vést žáky k argumentaci toho, proč přiřadili právě ten či onen způsob. Zde je seznam jednotlivých pracovních listů a způsobů manipulace, ne které byly především zaměřeny. Pracovní list I. (Novinový článek) Pracovní list II. (Reklama) Pracovní list III. (Dárek) Pracovní list IV. (Špatný den) Pracovní list V. (Lyžák) Pracovní list VI. (Rozbitá váza) Pracovní list VII. (Domácí úkol) Pracovní list VIII. (Koncert) Černobílé brýle - v článku je řada hanlivých označení lidí o kterých se zde mluví a toho co dělali (banda, tlupa, táhla, povykování...), jejich cílem je vyvolat odpor k těmto lidem Nesmyslná souvislost - cílem je vyvolat dojem že umění jezdit na skateboardu a chodit s líbivou černovláskou souvisí s oranžovým tričkem Usmrkanec - cílem je vyvolat pocity méněcennosti, související s otálením při výdaji 100 kč. Protislužba - cílem je vyvolat pocity viny, které povedou k tomu, že zrušíme svůj program a půjdeme si povídat s kamarádkou Hadr na zem - cílem je vyvolat soucit vedoucí k rozhodnutí, že nebudeme trápit tohoto člověka a raději uděláme co chce Robot - cílem je ve druhém vyvolat strach, vedoucí k tomu že raději udělám něco s čím nesouhlasím Lavina - cílem je vyvolat pocit úzkosti pramenící z toho, že druhého stihne pohroma pokud neuděláme co chce Křižovatka - cílem je vyvolat pocit strachu na základě zjednodušeného výběru možností řešení nějaké situace

7 Bod Situace: Novinový článek by se musela přeformulovat jako věcný popis 2. Situace: Reklama by musela popisovat pouze věc, kterou prodává a nedávat jí do dalších souvislostí 3. Situace: Dárek by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 4. Situace: Šatný den by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 5. Situace: Lyžák by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 6. Situace: Rozbitá váza je postavena tak, že bez změny scénáře nelze manipulaci odstranit. Je možné se s žáky bavit, co je možné v takové situaci dělat. Žáci osmé třídy dali dohromady: vše oznámit paní učitelce třídní; vše říct panu učiteli Hnízdovi; vše sdělit Hance Petráňové; vyzvat spolužáka, aby toho ihned nechal; oslovit kamarády ve třídě, aby mi pomohli situaci řešit. 7. Situace: Domácí úkol by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 8. Situace: Koncert by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout Bod 3. Manipulace v komunikaci funguje vždy na principu vyvolání pocitů (kladných i záporných), které často vedou k předpokládaným reakcím. Tyto reakce jsou cílem manipulátorů. Bod 4. Osvědčilo se trvat na jednoduchosti a srozumitelnosti. Například: Chování, kterým chci docílit, aby druhý něco udělal. Místo abych mu o to přímo řekl, dovedu ho k tomu jinak. Pokud zazní nějaké cizí slovo je dobré nechat ho žáky přeformulovat. Bod 5. Zde je vhodné (nejen s ohledem na doporučení u bodu 5) vést žáky k tomu, aby říkali skutečné emoce. Tedy nikoliv například: jsem naštvaný, ale: Strach Úzkost Vztek Odpor Radost Bod 6. V literaturách je možné se setkat s řadou doporučení, jak v podobných situacích reagovat. V odpovědích žáků na tuto otázku se často vyskytuje: Nemanipuluj se mnou. Tato reakce není z hlediska konstruktivní komunikace dobrá, protože mluví za druhého. Věty, které by bylo možné označit za manipulativní mnohokrát vyřkne nevědomky každý z nás. Věta: Nemanipuluj se mnou může často nastartovat obranné (či útočné) reakce: Já s tebou nemanipuluji, A to mi říká člověk, který neustále s někým manipuluje. Hlavní doporučení tedy zní: Jakákoliv reakce by tedy měla být především formulována za Já. Tedy za osobu toho, komu je něco v komunikaci druhého nepříjemné.

8 Z hlediska efektivní komunikace je nejkonstruktivnější komunikační zpětná vazba. Jedná se o popis chování, které mi vadí a popis toho, co ve mne toto chování vyvolává. Tedy například: Mám vztek, když mi říkáš že pokud nepřijdu na začátek koncertu, nejsem tvůj kamarád. Byl bych rád, kdybys takové věci naříkal. Bod 7. Je dobré předem upozornit na to, že ve scénkách nejde o show plnou zábavných slovních obratů. Jednotlivé ukázky je možné hodnotit. Osvědčilo se mi nechat diváky tipovat o jaký způsob manipulace šlo a posoudit (argumentovat pro a proti) reakci na předvedenou manipulaci.

9 Pracovní list manipulativní komunikace I. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: V novinách čteš následující článek: Co bude příštím cílem? Banda asi 300 výrostků poničila prostor před radnicí v Hradci Králové. Ráno obyvatelé města kroutili hlavami nad kopou páchnoucích odpadků. Mramorové plato před radnicí, na nichž odpadky stály, bylo při tom nedávno draze zrekonstruováno. Tlupa tvořená samozvanými ekology nejprve táhla městem s pomuchlanými transparenty zobrazujícími hesla typu: Odpadky do koše ; Já třídím, a co vy?. Kromě povykování rušili klid města ještě hlasitým bubnováním. Během pochodu městem porušili tito, často zřejmě podnapilí ochránci přírody několik dopravních předpisů. Kromě toho nanosili před místní radnici kopu odpadků, která odporně páchla a na jejíž odklizení muselo město vyčlenit část svého rozpočtu. Bude i příště město nečinně přihlížet podobným akcím? Co bude příštím cílem takovýchto tažení? 1. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? A. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům B. Robot uděláš co chci, nebo... C. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš D. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí E. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci F. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná G. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme H. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 2. Co by se muselo změnit, aby nešlo o manipulaci? 3. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 4. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 5. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 6. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 7. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

10 Pracovní list manipulativní komunikace II. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Reklama Sedíš doma u televize. Zrovna dávají reklamy. V reklamním spotu se objeví kluk ve věku let. Jede na skateboardu ulicí, přeskakuje lavičky a schody a zručně se vyhýbá autům a chodcům. Reklama je doprovázena hudbou od Offspring. Od začátku reklamy tě kromě její pohybovosti upoutá svítivě oranžové tričko, které má kluk na sobě. V závěru reklamy kluk dojíždí na náměstí, kde na něj čeká štíhlá vysoká černovláska a zazní slogan: Chceš být in?, oblékej se u Coolyho 8. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? I. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům J. Robot uděláš co chci, nebo... K. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš L. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí M. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci N. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná O. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme P. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 9. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 10. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 11. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 12. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 13. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 14. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

11 Pracovní list manipulativní komunikace III. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Dárek Právě jsi měl(a) narozeniny a kromě dárků jsi dostal(a) i trochu peněz. Druhý den po škole vyrazíš se spolužákem do obchodu koupit si cédéčko o kterém už dlouho sníš. V obchodě se tě ujme prodavačka. Na dotaz jestli CD mají ti odpověděla: Ano, CD máme. Navíc máme tento týden speciální akci, počítačová hra k CD jen za 100kč. Jak se dále dozvíš, akce vypadá tak, že když si koupíš CD a připlatíš 100 kč, můžeš si vybrat z 10 starších počítačových her. Jdeš se tedy podívat na hry a zjistíš, že jsou dost staré a příliš tě neoslovují. Právě se ozve tvůj spolužák: Já bych do toho šel, stovka navíc nic není a tady ta hra by mohla být dobrá. Řekneš mu, že se ti příliš nechce a on ti odpoví: To jsem nevěděl, že jsi taková socka. 15. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? Q. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům R. Robot uděláš co chci, nebo... S. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš T. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí U. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci V. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná W. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme X. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 16. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 17. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 18. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 19. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 20. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 21. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

12 Pracovní list manipulativní komunikace IV. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Špatný den Tvoje kamarádka měla dnes špatný den. Dostala 4 z pololetní písemky, vylila na sebe v jídelně omáčku a rozbil se jí mobilní telefon. Právě tě vyzvala, abys s ní po škole šla pokecat. Ty jsi ale dnes měla v plánu něco jiného. Právě jsi jí řekla, že nepůjdeš. Ona Ti odpověděla: Tak se na mě vykašli. Já umím být sama. Minule, když jsi měla doma průšvih a já jsem s tebou šla do kina, to jsem ti byla dobrá co? No alespoň vím, jakou mám kamarádku 22. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? Y. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům Z. Robot uděláš co chci, nebo... AA. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš BB. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí CC. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci DD. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná EE. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme FF. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 23. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 24. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 25. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 26. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 27. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 28. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

13 Pracovní list manipulativní komunikace V. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Lyžák Vaše třída odjela na zimní lyžařský kurz. Předem jste nevěděli kolik míst bude na jednotlivých pokojích. Cestou jste se v jste v autobuse dohadovali, kdy by s kým chtěl bydlet. Řekla jsi třem spolužačkám, že bys nejraději bydlela s nimi. Všechny tři souhlasili. Po příjezdu na místo jste se dozvěděli, že pokoje jsou po třech lidech. Začínáte vyjednávat, kdo z vás bude bydlet s někým jiným. Jedna ze spolužaček právě řekla: Vsadím se, že budete chtít vystrnadit mě. Vždycky to tak dopadne. Nevím co jsem komu udělala? Mám prostě v životě smůlu, stejně jako moje sestra. 29. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? GG. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům HH. Robot uděláš co chci, nebo... II. JJ. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí KK. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci LL. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná MM. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme NN. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 30. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 31. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 32. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 33. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 34. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 35. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

14 Pracovní list manipulativní komunikace VI. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Rozbitá váza Během přestávky jste si ve třídě házeli tenisákem. Náhodou jsi se trefil do vázy stojící vzadu u okna a rozbil jí. Váza patří Vaší paní učitelce třídní. Jsi připraven jí vše na rovinu říci a dohodnout se s ní na náhradě. Další hodinu máte chemii. Učí jí pan učitel Hnízdo o kterém je známo, že rád vyvolává ty, kteří něco provedli. Na chemii jsi se zrovna doma nepodíval. Přichází k tobě spolužák a říká: Jestli nevysypeš Hance Petráňové do tašky koš, řeknu Hnízdovi, že jsi rozbil vázu. 36. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? OO. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům PP. Robot uděláš co chci, nebo... QQ. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš RR. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí SS. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci TT. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná UU. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme VV. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 37. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 38. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 39. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 40. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 41. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 42. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

15 Pracovní list manipulativní komunikace VII. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Domácí úkol Ve škole ti dobře jde matematika. Hodně se na ní učíš, protože chceš jít na střední školu, kde jí budeš potřebovat. Dostali jste domácí úkol. Úkol je rozdělen tak, že každý žák vaší třídy počítá jiné příklady. Příkladů je docela dost, odhaduješ, že se jim budeš muset věnovat nejméně hodinu. Právě za tebou přišla kamarádka a řekla ti: Mě matika vůbec nejde. Jsem na ní poleno. Ty jsi jediný(á), kdo mi může pomoci. Spočítáš mi to prosím? Tobě se počítání dalších příkladů velmi nehodí, máš trénink a nevíc doděláváš projekt na zeměpis. Proto se snažíš spolužačku odmítnout. Ta se snaží tě přemluvit dále a právě ti řekla: Když mi s tím nepomůžeš, dostanu z pětku. Potom už mě čeká jen čtyřka na vysvědčení. 43. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? WW. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům XX. Robot uděláš co chci, nebo... YY. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš ZZ. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí AAA. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci BBB. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná CCC. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme DDD. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 44. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 45. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 46. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 47. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 48. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 49. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

16 Pracovní list manipulativní komunikace VIII. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Koncert Tvoje kamarádka hraje na příčnou flétnu. Příští víkend se v místním kostele koná koncert, během něhož bude několikrát vystupovat. Dostala jsi od ní na koncert pozvánku a slíbila jí, že přijdeš. Ve stejný den ale hraje volejbalový tým tvého mladšího brášky důležitý zápas. Bráška by byl moc rád, kdybys na zápase mohla být. Pokud na zápas půjdeš, stihneš přijet až zhruba kolem poloviny koncertu. Právě o tom hovoříš s kamarádkou, která ti říká: To jsem nevěděla, že je pro tebe důležitější brácha, než nejlepší kamarádka. To si teda příště rozmyslím tě někam zvát. 50. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? EEE. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům FFF. Robot uděláš co chci, nebo... GGG. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš HHH. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí III. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci JJJ. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná KKK. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme LLL. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 51. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 52. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 53. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 54. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 55. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 56. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. 43 ) Kriticky přistupujeme k mediálním informacím, rozpoznáváme propagandu.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Společné kreslení Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. - 9. ročník

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Ostrov Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je vytvořit si vlastní ostrov, zamyslet se nad tím, jak bude

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Jak najít kamaráda Časový rozsah lekce 2x 45 min. Věková skupina (ročník) 5. (lekce vhodná

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Příprava na výuku rodinné výchovy

Příprava na výuku rodinné výchovy Irena Hrachová, Bi/Rv UČO 105347 Příprava na výuku rodinné výchovy Téma: Rodina Datum: 19.9.07 Název školy: ZŠ T.G.Masaryka Náchod Ročník: 6.C Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s literárním textem, s příběhem s otevřeným koncem

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů Časový rozsah lekce 90 minut/2 vyučovací hodiny Věková

Více

Pravidla komunikace a slušného chování

Pravidla komunikace a slušného chování Příprava na vyučování Výchovy k občanství s cíli v oblastech OSV a VDO Název učební jednotky (téma) Pravidla komunikace a slušného chování Stručná anotace učební jednotky Žáci společně vytvoří třídní pravidla,

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) O lesíku (Procvičování podstatných jmen rodu ženského) Stručná anotace V této vyučovací hodině si žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Lidské vlastnosti Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 2. Časový rozsah 2 vyučovací

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3)

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Seznam příloh Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Příloha C: Struktura pro rozhovor s Chlapcem 3 se specifickými poruchami učení Příloha

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Nakupování slovní zásoba na různé zboží Cizí jazyk Ročník 6. Časový rozsah

Více

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína

KAMARÁDI V OLOMOUCI. Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína KAMARÁDI V OLOMOUCI MPV4 Olomouc, 29.11.2012 Beneš Petr Kotasová Hana Kubičný Lukáš Man Lukáš Petrůjová Tereza Vacková Kristýna Varga Jan Wzatková Kateřina Zedníková Karolína 1 A takto náš výzkum začal

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída Výsledky testu Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA Jan Strnad Třída: 5.třída Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naturalismus ve světové literatuře 2.poloviny 19.století Časový rozsah lekce 3 navazující vyučovací

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Kolik vlastně nasněžilo? Stručná anotace V této hodině se žáci zabývají tvořením slovní úlohy. Z vět,

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Personal Information Likes and Dislikes Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut)

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Člověk a právo (Příběh internetových nadšenců) 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více