Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Manipulace Český jazyk a literatura Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV 4 vyučovací hodiny Komunikace Číslo blízké lekce OSV 8.5 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Předat žákům věcné znalosti o manipulativní komunikaci a procvičit dovednost umět manipulativní komunikaci zaznamenat. Žáci zformulují, co to manipulativní komunikace je, kde se s ní setkávají a jaké může mít podoby. Během lekce žáci zažijí tento druh komunikace sami na sobě. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Autor přípravy, škola Po úvodní ukázky následuje brainstorming, práce s pracovními listy, prezentace a vyhodnocení. Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity měli ti, kteří na nic nehrají? Jaké pocity měli ti, kteří na něco hrají? Jak to asi celé mohlo fungovat? Cokoliv k tomu kdokoliv ještě máte? Co si z dnešní hodiny odnášíte? Mgr. Michal Dubec, lektor o.s.projekt Odyssea

2 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: Čtvrtky A3, nebo balící papír podobného formátu - max. cca. 8x (podle počtu skupin při práci s pracovními listy) Tlusté fixy na práci s pracovními listy (max. cca. 16 do každé skupiny 2) Pracovní listy Popis vyučování: Metodické kroky Očekávané cíle (oborové, kompetenční) Poznámky: o Učitel oznámí žákům cíle lekce: Manipulace v komunikaci, její identifikace a možnosti efektivního reagování o Evokace dovedností, které s budou během lekce trénovat Učitel předvede ukázkovou manipulaci: Četl jsem podložený výzkum, podle kterého ten kdo se nevěnuje hře na nějaký hudební nástroj má 3x větší pravděpodobnost, že bude v životě neúspěšný. Hra na hudební nástroj totiž rozvíjí kreativitu, paměť a myšlení. Kdo z vás na něco hraje, ať zvedne ruku. Vás ostatních je mi líto. Dále učitel žákům oznámí, že si vše vymyslel. Cílem bylo ukázat jak může fungovat manipulace v komunikaci. Rozbor: Cílem rozboru je nestrukturované zamyšlení se žáků nad manipulací Žák zná před samotnou činností její cíle (výstupy) Žák analyzuje, argumentuje, hodnotí Oznámení cíle v oblasti dovedností může proběhnout až po dalším kroku (zcitlivění) Rozbor je dobré dělat svižně, čemuž mohou napomoci například různé typy škál zapojující všechny žáky: Odpověď na otázku. Jaké to pro vás bylo? je možné vyjádřit například polohou těla: Komu to bylo velmi nepříjemné, ten zůstane ležérně sedět, komu velmi příjemné, ten se rovně postaví. Veškeré pocity mezi těmito krajními jsou vyjádřitelné polohami od ležérního sedu po rovný stoj.

3 v komunikaci. Je možné položit například tyto otázky: Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity měli ti, kteří na nic nehrají? Jaké pocity měli ti, kteří na něco hrají? Jak to asi celé mohlo fungovat? Cokoliv k tomu kdokoliv ještě máte?

4 shromažďování informací (aktivita) - brainstorming Učitel vysvětlí žákům pravidla brainstormingu (viz níže) a ukáže ho na jednoduchém příkladě Např.: Co dělat pro větší bezpečnost na silnicích? Brainstorming nechá rozběhnout a zapisuje na tabuli všechny nápady (včetně kuriózních). 1. Jasně se definuje se cíl (problém) 2. Ověří se dotazem, jestli je cíl (problém) všem jasný 3. Chrlí se nápady, přičemž platí důrazný zákaz kritiky, jakýchkoliv dalších dotazů. Platí že je dovolen jakýkoliv nápad. 4. Vše se zapisuje na papír 5. Po nějaké době se ukončí fáze chrlení a může se přikročit k třídění. Při třídění se mohou vyškrtávat opakující se slova a autoři slov mohou vysvětlovat ta, která jsou nejasná. Podobná slova je možné propojovat či jinak označovat 6. Učiní se závěry vzhledem ke stanovenému cíli (problému) Učitel rozdělí žáky do skupin po 3-5 členech a vyzve je k brainstormingu na otázku: Jak se může v komunikaci projevovat manipulace? Žák analyzuje, formuluje, diskutuje, vyhledává informace Osvědčilo se mi dát na brainstorming skupin minimálně 15 minut času Osvědčilo se mi jako součást instrukce říct, že nad otázkou je možné přemýšlet tak, že si snažíme vybavit manipulativní situace, které jsme zažili a popsat jak mohly fungovat? Práce s pracovními listy: Učitel rozdá žákům do skupin pracovní listy (viz. příloha) a velké papíry s tlustým fixem. Každá skupina dostane jiný pracovní list. Úkolem je společně vypracovat zadané instrukce. Odpovědi se píší na společný velký papír. Žák formuluje, analyzuje, hodnotí, Osvědčilo se věnovat na práci minimálně 45 minut času. Během práce je dobré skupiny procházet a usměrňovat jejich činnost směrem k dosažení výsledku.

5 Podrobná instrukce k práci s pracovními listy viz: Instrukce pro učitele. Prezentace a hodnocení Jednotlivé skupiny jsou vyzvány k prezentacím. Ty probíhají tak, že skupiny předehrávají vlastní scénky a ostatní skupiny, které neprezentují se snaží uhodnout, o který typ manipulace jde. Závěr, vyhodnocení Žáci jsou vyzváni k tomu, aby každý sdělil v jedné větě jednu důležitou věc (poznatek), kterou si z dnešní hodiny odnáší. Učitel potom po kolečku dá prostor k tomu, aby mohli promluvit všichni žáci, kteří chtějí. Žák prezentuje, analyzuje, hodnotí Žák shrnuje, hodnotí Osvědčilo se mi věnovat prezentacím minimálně 45 minut. Ostatní skupiny mohou být vždy po proběhlé prezentaci (kromě úkolů popsaných v instrukci pro učitele) vyzvány k tomu, aby se během 1,5 minuty dohodli na počtu bodů (například 1-5), které dané prezentaci udělí. Bodování je dobré zapisovat na tabuli. Pokud se rozhodneme pro bodování prezentací, měli bychom vždy trvat na zdůvodnění bodování: co se na prezentaci líbilo a proč? a co nikoliv a proč?

6 Instrukce pro učitele pro práci s pracovními listy: Manipulativní komunikace I-VIII. Pro práci s pracovními listy je dobré třídu rozdělit do skupin po 3-5 členech. Některé situace (Špatný den, Lyžák) jsou záměrně formulovány v ženském rodě. Je možné je rozdat dívčím skupinám, či skupinám s převahou dívek, nebo vyzvat chlapce, aby ignorovali ženský rod v zadání. Bod 1. Výčet u bodu 1 je dán dohromady na základě zkušeností žáků osmé třídy. Nejedná se o kompletní výčet možných manipulativních komunikačních technik. Smyslem dělení je zprůhlednit techniky fungování manipulace v komunikaci. Při prezentaci práce skupin je u tohoto bodu možné identifikovat i několik způsobů manipulace u jedné ukázky. Důležité je vést žáky k argumentaci toho, proč přiřadili právě ten či onen způsob. Zde je seznam jednotlivých pracovních listů a způsobů manipulace, ne které byly především zaměřeny. Pracovní list I. (Novinový článek) Pracovní list II. (Reklama) Pracovní list III. (Dárek) Pracovní list IV. (Špatný den) Pracovní list V. (Lyžák) Pracovní list VI. (Rozbitá váza) Pracovní list VII. (Domácí úkol) Pracovní list VIII. (Koncert) Černobílé brýle - v článku je řada hanlivých označení lidí o kterých se zde mluví a toho co dělali (banda, tlupa, táhla, povykování...), jejich cílem je vyvolat odpor k těmto lidem Nesmyslná souvislost - cílem je vyvolat dojem že umění jezdit na skateboardu a chodit s líbivou černovláskou souvisí s oranžovým tričkem Usmrkanec - cílem je vyvolat pocity méněcennosti, související s otálením při výdaji 100 kč. Protislužba - cílem je vyvolat pocity viny, které povedou k tomu, že zrušíme svůj program a půjdeme si povídat s kamarádkou Hadr na zem - cílem je vyvolat soucit vedoucí k rozhodnutí, že nebudeme trápit tohoto člověka a raději uděláme co chce Robot - cílem je ve druhém vyvolat strach, vedoucí k tomu že raději udělám něco s čím nesouhlasím Lavina - cílem je vyvolat pocit úzkosti pramenící z toho, že druhého stihne pohroma pokud neuděláme co chce Křižovatka - cílem je vyvolat pocit strachu na základě zjednodušeného výběru možností řešení nějaké situace

7 Bod Situace: Novinový článek by se musela přeformulovat jako věcný popis 2. Situace: Reklama by musela popisovat pouze věc, kterou prodává a nedávat jí do dalších souvislostí 3. Situace: Dárek by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 4. Situace: Šatný den by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 5. Situace: Lyžák by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 6. Situace: Rozbitá váza je postavena tak, že bez změny scénáře nelze manipulaci odstranit. Je možné se s žáky bavit, co je možné v takové situaci dělat. Žáci osmé třídy dali dohromady: vše oznámit paní učitelce třídní; vše říct panu učiteli Hnízdovi; vše sdělit Hance Petráňové; vyzvat spolužáka, aby toho ihned nechal; oslovit kamarády ve třídě, aby mi pomohli situaci řešit. 7. Situace: Domácí úkol by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout 8. Situace: Koncert by musela být přeformulována jako prosba, kterou má druhý právo odmítnout Bod 3. Manipulace v komunikaci funguje vždy na principu vyvolání pocitů (kladných i záporných), které často vedou k předpokládaným reakcím. Tyto reakce jsou cílem manipulátorů. Bod 4. Osvědčilo se trvat na jednoduchosti a srozumitelnosti. Například: Chování, kterým chci docílit, aby druhý něco udělal. Místo abych mu o to přímo řekl, dovedu ho k tomu jinak. Pokud zazní nějaké cizí slovo je dobré nechat ho žáky přeformulovat. Bod 5. Zde je vhodné (nejen s ohledem na doporučení u bodu 5) vést žáky k tomu, aby říkali skutečné emoce. Tedy nikoliv například: jsem naštvaný, ale: Strach Úzkost Vztek Odpor Radost Bod 6. V literaturách je možné se setkat s řadou doporučení, jak v podobných situacích reagovat. V odpovědích žáků na tuto otázku se často vyskytuje: Nemanipuluj se mnou. Tato reakce není z hlediska konstruktivní komunikace dobrá, protože mluví za druhého. Věty, které by bylo možné označit za manipulativní mnohokrát vyřkne nevědomky každý z nás. Věta: Nemanipuluj se mnou může často nastartovat obranné (či útočné) reakce: Já s tebou nemanipuluji, A to mi říká člověk, který neustále s někým manipuluje. Hlavní doporučení tedy zní: Jakákoliv reakce by tedy měla být především formulována za Já. Tedy za osobu toho, komu je něco v komunikaci druhého nepříjemné.

8 Z hlediska efektivní komunikace je nejkonstruktivnější komunikační zpětná vazba. Jedná se o popis chování, které mi vadí a popis toho, co ve mne toto chování vyvolává. Tedy například: Mám vztek, když mi říkáš že pokud nepřijdu na začátek koncertu, nejsem tvůj kamarád. Byl bych rád, kdybys takové věci naříkal. Bod 7. Je dobré předem upozornit na to, že ve scénkách nejde o show plnou zábavných slovních obratů. Jednotlivé ukázky je možné hodnotit. Osvědčilo se mi nechat diváky tipovat o jaký způsob manipulace šlo a posoudit (argumentovat pro a proti) reakci na předvedenou manipulaci.

9 Pracovní list manipulativní komunikace I. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: V novinách čteš následující článek: Co bude příštím cílem? Banda asi 300 výrostků poničila prostor před radnicí v Hradci Králové. Ráno obyvatelé města kroutili hlavami nad kopou páchnoucích odpadků. Mramorové plato před radnicí, na nichž odpadky stály, bylo při tom nedávno draze zrekonstruováno. Tlupa tvořená samozvanými ekology nejprve táhla městem s pomuchlanými transparenty zobrazujícími hesla typu: Odpadky do koše ; Já třídím, a co vy?. Kromě povykování rušili klid města ještě hlasitým bubnováním. Během pochodu městem porušili tito, často zřejmě podnapilí ochránci přírody několik dopravních předpisů. Kromě toho nanosili před místní radnici kopu odpadků, která odporně páchla a na jejíž odklizení muselo město vyčlenit část svého rozpočtu. Bude i příště město nečinně přihlížet podobným akcím? Co bude příštím cílem takovýchto tažení? 1. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? A. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům B. Robot uděláš co chci, nebo... C. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš D. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí E. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci F. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná G. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme H. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 2. Co by se muselo změnit, aby nešlo o manipulaci? 3. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 4. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 5. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 6. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 7. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

10 Pracovní list manipulativní komunikace II. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Reklama Sedíš doma u televize. Zrovna dávají reklamy. V reklamním spotu se objeví kluk ve věku let. Jede na skateboardu ulicí, přeskakuje lavičky a schody a zručně se vyhýbá autům a chodcům. Reklama je doprovázena hudbou od Offspring. Od začátku reklamy tě kromě její pohybovosti upoutá svítivě oranžové tričko, které má kluk na sobě. V závěru reklamy kluk dojíždí na náměstí, kde na něj čeká štíhlá vysoká černovláska a zazní slogan: Chceš být in?, oblékej se u Coolyho 8. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? I. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům J. Robot uděláš co chci, nebo... K. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš L. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí M. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci N. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná O. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme P. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 9. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 10. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 11. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 12. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 13. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 14. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

11 Pracovní list manipulativní komunikace III. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Dárek Právě jsi měl(a) narozeniny a kromě dárků jsi dostal(a) i trochu peněz. Druhý den po škole vyrazíš se spolužákem do obchodu koupit si cédéčko o kterém už dlouho sníš. V obchodě se tě ujme prodavačka. Na dotaz jestli CD mají ti odpověděla: Ano, CD máme. Navíc máme tento týden speciální akci, počítačová hra k CD jen za 100kč. Jak se dále dozvíš, akce vypadá tak, že když si koupíš CD a připlatíš 100 kč, můžeš si vybrat z 10 starších počítačových her. Jdeš se tedy podívat na hry a zjistíš, že jsou dost staré a příliš tě neoslovují. Právě se ozve tvůj spolužák: Já bych do toho šel, stovka navíc nic není a tady ta hra by mohla být dobrá. Řekneš mu, že se ti příliš nechce a on ti odpoví: To jsem nevěděl, že jsi taková socka. 15. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? Q. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům R. Robot uděláš co chci, nebo... S. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš T. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí U. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci V. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná W. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme X. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 16. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 17. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 18. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 19. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 20. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 21. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

12 Pracovní list manipulativní komunikace IV. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Špatný den Tvoje kamarádka měla dnes špatný den. Dostala 4 z pololetní písemky, vylila na sebe v jídelně omáčku a rozbil se jí mobilní telefon. Právě tě vyzvala, abys s ní po škole šla pokecat. Ty jsi ale dnes měla v plánu něco jiného. Právě jsi jí řekla, že nepůjdeš. Ona Ti odpověděla: Tak se na mě vykašli. Já umím být sama. Minule, když jsi měla doma průšvih a já jsem s tebou šla do kina, to jsem ti byla dobrá co? No alespoň vím, jakou mám kamarádku 22. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? Y. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům Z. Robot uděláš co chci, nebo... AA. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš BB. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí CC. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci DD. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná EE. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme FF. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 23. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 24. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 25. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 26. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 27. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 28. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

13 Pracovní list manipulativní komunikace V. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Lyžák Vaše třída odjela na zimní lyžařský kurz. Předem jste nevěděli kolik míst bude na jednotlivých pokojích. Cestou jste se v jste v autobuse dohadovali, kdy by s kým chtěl bydlet. Řekla jsi třem spolužačkám, že bys nejraději bydlela s nimi. Všechny tři souhlasili. Po příjezdu na místo jste se dozvěděli, že pokoje jsou po třech lidech. Začínáte vyjednávat, kdo z vás bude bydlet s někým jiným. Jedna ze spolužaček právě řekla: Vsadím se, že budete chtít vystrnadit mě. Vždycky to tak dopadne. Nevím co jsem komu udělala? Mám prostě v životě smůlu, stejně jako moje sestra. 29. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? GG. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům HH. Robot uděláš co chci, nebo... II. JJ. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí KK. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci LL. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná MM. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme NN. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 30. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 31. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 32. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 33. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 34. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 35. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

14 Pracovní list manipulativní komunikace VI. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Rozbitá váza Během přestávky jste si ve třídě házeli tenisákem. Náhodou jsi se trefil do vázy stojící vzadu u okna a rozbil jí. Váza patří Vaší paní učitelce třídní. Jsi připraven jí vše na rovinu říci a dohodnout se s ní na náhradě. Další hodinu máte chemii. Učí jí pan učitel Hnízdo o kterém je známo, že rád vyvolává ty, kteří něco provedli. Na chemii jsi se zrovna doma nepodíval. Přichází k tobě spolužák a říká: Jestli nevysypeš Hance Petráňové do tašky koš, řeknu Hnízdovi, že jsi rozbil vázu. 36. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? OO. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům PP. Robot uděláš co chci, nebo... QQ. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš RR. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí SS. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci TT. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná UU. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme VV. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 37. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 38. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 39. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 40. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 41. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 42. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

15 Pracovní list manipulativní komunikace VII. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Domácí úkol Ve škole ti dobře jde matematika. Hodně se na ní učíš, protože chceš jít na střední školu, kde jí budeš potřebovat. Dostali jste domácí úkol. Úkol je rozdělen tak, že každý žák vaší třídy počítá jiné příklady. Příkladů je docela dost, odhaduješ, že se jim budeš muset věnovat nejméně hodinu. Právě za tebou přišla kamarádka a řekla ti: Mě matika vůbec nejde. Jsem na ní poleno. Ty jsi jediný(á), kdo mi může pomoci. Spočítáš mi to prosím? Tobě se počítání dalších příkladů velmi nehodí, máš trénink a nevíc doděláváš projekt na zeměpis. Proto se snažíš spolužačku odmítnout. Ta se snaží tě přemluvit dále a právě ti řekla: Když mi s tím nepomůžeš, dostanu z pětku. Potom už mě čeká jen čtyřka na vysvědčení. 43. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? WW. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům XX. Robot uděláš co chci, nebo... YY. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš ZZ. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí AAA. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci BBB. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná CCC. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme DDD. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 44. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 45. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 46. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 47. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 48. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 49. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

16 Pracovní list manipulativní komunikace VIII. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený příklad manipulativní komunikace. Poté co se s ním všichni seznámíte, vypracujte níže položené otázky. Ukázka manipulativní komunikace: Koncert Tvoje kamarádka hraje na příčnou flétnu. Příští víkend se v místním kostele koná koncert, během něhož bude několikrát vystupovat. Dostala jsi od ní na koncert pozvánku a slíbila jí, že přijdeš. Ve stejný den ale hraje volejbalový tým tvého mladšího brášky důležitý zápas. Bráška by byl moc rád, kdybys na zápase mohla být. Pokud na zápas půjdeš, stihneš přijet až zhruba kolem poloviny koncertu. Právě o tom hovoříš s kamarádkou, která ti říká: To jsem nevěděla, že je pro tebe důležitější brácha, než nejlepší kamarádka. To si teda příště rozmyslím tě někam zvát. 50. Existuje spousta způsobů, kterými je možné v komunikaci s druhými používat za účelem manipulace. Zkus v níže uvedeném výčtu zatrhnout o jaký(é) typ(y) manipulace by mohlo jít v ukázce? EEE. Křižovatka buď půjdeš kudy chci, nebo se nediv důsledkům FFF. Robot uděláš co chci, nebo... GGG. Hadr na zem jsem jako hadr, do kterého právě kopeš HHH. Lavina když to co chci neuděláš, spustíš lavinu nepříznivých událostí III. Protislužba mám u tebe schovanou protislužbu, kterou si můžu vybrat kdy chci JJJ. Usmrkanec - jsi méněcenný usmrkanec, který se ostatním nevyrovná KKK. Černobílé brýle - informace podáváme tak, abychom vyvolali reakci, kterou chceme LLL. Nesmyslná souvislost věci které spolu nesouvisí se podají tak, aby souvisely 51. Co by se muselo v ukázce změnit, aby nešlo o manipulaci? 52. Pokuste se přijít na to, co mají všechny způsoby společného? 53. Dejte dohromady jednoduchou definici manipulace v komunikaci, tak aby jí rozumělo desetileté dítě a měla nanejvýše 2 věty: 54. Vyjmenujte alespoň 3 emoce, které manipulace může ve vás vyvolávat: 55. Co byste poradili člověku, který mluvím s někým, kdo právě použil manipulativní komunikaci? Dejte dohromady alespoň dvě doporučení. 56. Zkuste dát ve skupině dohromady krátkou (maximálně 2 minutovou) scénku, ve které budou hovořit nejméně dva lidé a jeden z nich použije manipulativní komunikaci. Musí se jednat o jiný způsob, než který je uveden v ukázce, kterou jste zpracovávali. Ve scénce použijte doporučení, která jste dali dohromady u bodu 5.

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Jak pokárat, ale netrestat

Jak pokárat, ale netrestat 3. Jak pokárat, ale netrestat ČÁST I Všimli jste si, že když používáte metody k dosáhnutí spolupráce, vyžaduje to velké úsilí nevyslovit věci, které jste obyčejně říkávali? Když jsme vyrůstali, pro mnoho

Více

UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA

UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy KOMUNIKACE Lekce 8.3 UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA Zdenko Matula www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla.

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla. 75 Sebeprosazení Sebeprosazení 81 Jak vypadá rozhodování Cíl Vím, co je to rozhodování Vím, jak to vypadá, když se člověk rozhoduje Zahraji teď Evu a vy mi pak řeknete, co dělala. Lektor nebo pomocník

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnice Vytvořilo

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

UCÍME SE ZVLÁDAT VLASTNÍ AGRESIVITU

UCÍME SE ZVLÁDAT VLASTNÍ AGRESIVITU Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE Lekce 3.3 UCÍME SE ZVLÁDAT VLASTNÍ AGRESIVITU Simona Jeřábková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?!

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?! JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom vím, co s tím?! Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA

9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA 9 kroků k SAMOSTATNÉ PRÁCI ŽÁKA ANEB Co může dělat žák, nesmí dělat učitel. Lukáš Bajer http://workaholic.bloguje.cz 9 kroků k samostatné práci žáka Lukáš Bajer Autorská práva publikace se řídí podle Creative

Více