3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady"

Transkript

1 3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb určitým investorem. Reklama je placená forma neosobní komunikace. Reklama je nástrojem marketingového mixu. Je-li vytvořen produkt, který je nabízen za určitou cenu na nějakém trhu, je potřeba dát takovému produktu publicitu seznámit s ním veřejnost. Pro zavedení produktu a podporu jeho prodeje slouží právě reklama. Reklamou se rozumí jakákoli forma nepřímého představení a propagace zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná z pravidla reklamní agenturou. Reklama je hlavní součástí komunikace firem s trhem, jedná se o nejznámější a nejrozšířenější propagační nástroj. Je to dáno obrovskou škálou a rozmanitostí forem reklamy, možnostmi její kombinace a uplatňování nových a nových nápadů. Není jednoduché přesně říci jak by měla reklama vypadat, aby zapůsobila na potenciálního zákazníka přinutila ho si výrobek koupit či vyzkoušet. Tím, aby vytvořená reklama dobře plnila tyto úkoly, se zabývají specializované týmy reklamní agentury. Příklad: Práce týmu spočívá ve vymýšlení vtipných a poutavých sloganů, které upoutají zákazníkovu pozornost a vryjí se mu hluboko do paměti. Další specializované týmy se zajímají o to, aby i grafická úprava upoutala a ohromila na první pohled. Další tým vyhledává správná místa, časy a média, na kterých reklamu zveřejní. Je to umění dobře vytvořit, umístit a načasovat reklamu. Za tyto služby specializované firmy dostávají velmi vysoké honoráře a patří mezi bohaté a vysoce prosperující firmy. Historie reklamy Můžeme říci, že reklama existovala již v dávných dobách, kdy pralidé žily v tlupách. Reklama se dobře rozvíjela v prvních vyspělých civilizacích Egyptě, Řecku a starém Římě. Kvetl zde dobře obchod, směňovalo se různé zboží. To se neobešlo bez vychvalování svého zboží před jiným. Prameny uvádějí, že slovo reklama pochází z francouzského la réclame, a to zase z latinského reclamo neboli znovu a znovu volám. V praxi lze považovat jako jedno z prvních tržních reklamních projevů hlasité vykřikování na kupujícího na trhu. Po nástupu knihtisku a povinné školní docházky se rozšířila reklama i v psané (tištěné) podobě. Avšak k pravému rozmachu reklamy došlo až v 19.stol. Bylo to z důvodů vypuknutí průmyslové revoluce a následném přebytku průmyslového zboží. Reklamy se začaly objevovat v periodickém tisku. V té době byla reklama již dost podobná té dnešní. Až na to, že inzerující měli méně možností výběru médií. Definice reklamy Jako všeobecnou definici lze použít tuto: Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledaní uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Reklama má smysl jen při široké nabídce, kdy musí konkurenční firmy na své zboží upozorňovat. Aby tak mohly činit, musí mít jejich zboží určitou prestiž, tzn. musí být kvalitní,

2 originální atd. Při omezené nabídce a velké poptávce (centrálně plánované ekonomiky a rozvojové země) je reklama zbytečná. Novinky a kvalitní zboží zmizí z obchodů dříve, než vás upoutá reklama. Reklamu lze v tomto případě použít jen na prodejné zboží, které bude stejně nuceni nakonec z důvodů malého výběru koupit. Cíle Reklamy Zaměření podle cíle propagační činnosti: 1. orientace na spotřebitele získat nové uživatele, kteří dosud produkt nekupovali ani neužívali znovu získat staré uživatele, kteří již produkt neužívají. získat na svou stranu uživatele konkurenčních produktů posílit věrnost těch zákazníků, kteří střídají varianty kupovaného zboží a přitom žádnému z nich nedávají výraznou přednost. 2. orientace na produkt specializovat se na určité produkty zvýšit odbyt nějakého produktu oznámit veřejnosti zavedení nového produktu změnit strukturu svých cen 3. orientace na trh proniknout na specializovaný trh proniknout na některé ze zeměpisných trhů vyrovnat sezónní výkyvy poptávky rozšířit svůj odbyt demograficky 4. orientace na svůj vlastní podnik změnit obraz svého podniku v očích veřejnosti oznámit veřejnosti nové sídlo (adresu) podniku oznámit rekordní výsledky nebo oslavu výročí zapsat se významně do podvědomí veřejnosti podpořit obecně prospěšný projekt za účelem propagace vlastního podniku vyvolat dotazy hledat obchodní zástupce Funkce reklamy Informační funkce informování trhu o novém produktu, informace o cenové změně, informace o nových doplňkových službách či servisu, doporučení vhodného způsobu užívání určitého produktu, omluva či oprava klamavé reklamy. Přesvědčovací funkce využívaná v prostředí velké konkurence: je využíváno srovnávání vlastního produktu se všemi běžnými ostatními dostupnými na trhu. České zákony zakazují uvádění jména konkurenční firmy. Potlačení obav zákazníka, plynoucích z užívání produktu. Snaha o získání dosavadních zákazníků konkurence. Posílení vědomí o firmě v mysli zákazníka. Tlak na okamžitý nákup (např. cenové zvýhodnění prvních 500 kusů zaváděcí cena). Posílení preference produktu určité firmy oproti jiným (třeba nabídku drobného dárku při nakoupení produktu).

3 Upomínací funkce uplatňována především ve stavu, kdy je výrobek na trhu již dlouho; v jeho zralosti, cílem této funkce je stálé upomínání na existenci výrobku, a tím stimulovat jeho prodej. Obnovení povědomí zákazníka a existenci sezónního produktu. Připomenutí potřebnosti produktu v blízké budoucnosti. Připomenutí rozložení distribuční sítě, kde lze produkt zakoupit. Formy reklamy Dalším důležitým bodem problematiky reklamy jsou její druhy. Na druhy ji rozdělujeme podle toho, jaký má cíl. První z druhů můžeme nazvat všeobecnou reklamou. Ta má za cíl zvýšit celkovou poptávku po výrobcích a službách bez rozlišení jednotlivých typů a značek. Jako příklad lze uvést reklamu Ministerstva financí a Centra kupónové privatizace, která proběhla v televizi. Jejím jediným cílem bylo získat občany pro účast v kupónové privatizaci. Dalším druhem je značková reklama, která má za úkol dostat značku výrobku do podvědomí co nejširší vrstvy potencionálních zákazníků. Značková reklama je dlouhodobou a velmi nákladnou záležitostí, kterou si můžou dovolit jen bohaté firmy především výrobci např. Coca Cola. Třetím druhem je tzv. instituční reklama, jejímž cílem je vytvoření dobrého jména firmy a dobrého image v očích veřejnosti. Slouží také k nápravě chyb a systematického budování dobrého jména. Je u nás využívána především velkými bankovními a pojišťovacími domy. Posledním druhem reklamy, která si klade za cíl spolupráci výrobce zboží a distributora tohoto zboží v určitém teritoriu. Výrobce a distributor se společně podílejí na nákladech na reklamu. Reklama a média Při výběru média je třeba brát v potaz několik důležitých hledisek, díky nimž je možné určit jaký typ upřednostnit. Mezi tyto hlediska patří: náklady na zakoupení času nebo prostoru náklady na výrobu (šot (spot) v TV, plakátu, billboardů apod.) tlak, s jakým médium působí na zákazníka dokonalost zobrazení produktu a jeho možnost předvedení (názornost, barva, prostorovost) účinnost s jakým dokáže médium pronásledovat spotřebitele oblast, kde může médium působit Výběr média je velice důležitým rozhodnutím. Viz také Médium je dáno charakterem propagovaného výrobku a cílovými spotřebiteli. Výrobky které jsou technicky složitější a zákazník se déle rozhoduje o jejich koupi je vhodná inzerce ve specializovaných časopisech, v nichž se k inzerátu může vrátit, prozkoumat a srovnat technické údaje. Časopisy jsou též vhodné pro přikládání vzorků (viz ukázky v hodinách odborný časopis In-Store marketing). Pro svou rychlost a možnost ve velmi krátkém čase opakovat a pro možnost, kdy je cílový trh různorodý a rozptýlený je využívaná televize a rozhlas. Je vhodná při upozornění zákazníka na slevy, na vstup nového produktu nebo otevření nového obchodu. Tištěná reklama: Známe ji ve formě propagačních novin, listů, časopisů a novin. Obsahuje logo firmy, titulek, text, obrázek ilustrace, jméno. Důraz je kladen na dokonalé vytištění

4 reklamy, protože převážnou část tištěné reklamy tvoří fotografie nebo jiné znázornění výrobku. Mezi výhody tištěné reklamy je možno považovat to, že se k ní lze kdykoliv vrátit, proto je vhodná pro inzerci drahého produktu s velkým množstvím údajů. Nevýhoda je malá názornost předvedení demonstrativnost. Hlavní prvky tištěné reklamy: <TB> - výrazný titulek, text, ilustrace, značka (logo), případně spojení na firmu. 90% úspěšnosti se skrývá v titulku. Televizní reklama: V současné době nejběžnější a nejmocnější nástroj propagace. Umožňuje současně působit na zrak i sluch diváka a dokáže zachytit pohyb. Většinou obsahuje způsob užívání, název, výrobce, cenu a telefonní číslo nebo adresu, kde je možno si výrobek objednat. Tvůrcům reklamy je dána možnost ve velké míře uplatnit fantazii. Vhodné je použít k prokreslení atmosféry hudbu, detailní záběry jsou zvlášť důležité, ukázat jak se výrobek používá. Mezi nevýhody patří náklady na výrobu a umístění, není možné se k ní znovu vrátit. Rozhlasová reklama: Narozdíl od televizní působí jen na sluch, proto je po vizuální stránce zákazník odkázán na svou představivost. Je využíván především k inzerci služeb. K upoutání sluchu se používají zvukové efekty, rozhovory. Mezi výhody patří především její malá nákladnost. Vnější reklama (venkovní reklama, outdoorová): Je představována billboardy, plakátovacími plochami, poutači, světlenými reklamními štíty, reklamními tabulemi apod. Reklamní plochy bývají umisťovány na křižovatkách, frekventovaných cestách, dálnicích, na dopravních prostředcích, ve výlohách (PŘÍLOHA I) apod. Nevýhody má podobně jako tištěná reklama. Mezi výhody patří menší nákladnost jak TV a velké množství lidí, které ji spatří. Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu, neboť není uměním zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti jej. Reklama je alfou i omegou obchodu. Ona byla po všechny časy a bude dokud lidstvo nezahyne. Zdenko Šindler Třídimenzionální reklama (3D): Jedná se o poskytování reklamních předmětů s logem firmy, zaznamenává dynamický vývoj, dále dárky pro návštěvy, omluvné dárky, manažerské reklamní předměty, prémie, promotion předměty, cílem je krátkodobě zvýšit prodej kombinovaná balení. Současné trendy v reklamě Reklama na internetu: Patří mezi úplné novinky v inzerci. Začala se rozvíjet až s komercializací internetu. Jde vlastně o reklamu na WWW stránkách. Firma si nechá u správce uzlového serveru vytvořit reklamní stránku a je volně přístupná všem připojeným účastníkům sítě. Největší výhoda je inzerce pro celý svět. WWW stránky jsou volně přístupné z kteréhokoliv místa na Zemi. Nevýhodou je ještě poměrně malý počet připojených uživatelů, který se však velmi rychle zvyšuje. V této inzerci spatřují budoucnost. Reklamní trh v České republice v posledních letech rostl velmi rychle. Velký vliv na tento růst mělo dynamické zvyšování dovozu. Rekordního přírůstku zatím trh dosáhl v roce 1996, kdy proti předešlému období vzrostli náklady na reklamu o 20%. V absolutní hodnotě už dosáhly 11 miliard korun. Rozhodujícím nositelem reklamy je zatím stále tisk (odhad pro letošní rok činí 42,8% všech výdajů na reklamu), ale postupem času jeho podíl klesá. Naopak

5 roste reklama v televizi (letos to bude cca 39,2%). Podle reklamy nakupuje 45% lidí, ti, kteří otevřeně přiznávají,že se řídí reklamou jsou v menšině (31% dotázaných). Typy propagace Rozlišujeme osm základních typů propagace (podle pravidla pěti W z angličtiny Who?, Why?, When? What?, How?) Celonárodní spotřebitelská reklama zaměřuje se na dlouhodobý vývoj obchodní značky produktu a jeho identity a firmy, která ho vyrobila. Maloobchodní reklama je převážně místní a zaměřuje se na jednotlivé obchody, kde mohou být koupeny určité výrobky, nebo kde jsou nabízeny určité služby. Oznamuje, kde je jaký produkt k dostání, stimuluje provoz v obchodě a pokouší se vytvořit určitou image pro maloobchod. Sděluje zákazníkům cenu, dostupnost, umístění obchodu a pracovní dobu. Typické jsou reklamy v místních novinách nebo v kinech před hlavním filmem. Politická reklama používá se hlavně v předvolebních kampaních pro přesvědčování voličů. Objednávková reklama snaží se stimulovat odbyt tím, že přímo nabídne spotřebiteli objednávku. Ten si zboží objedná poštou nebo telefonicky a produkt je mu doručen přímo buď poštou nebo jinou dopravou.. Seznamová reklama nalézá uplatnění v knihách používaných jako seznamy a adresáře např. telefonní seznamy) Reklama podnik podnik (B2B) jsou to zprávy určené maloobchodníkům, velkoobchodníkům a distributorům, jako i průmyslovým odběratelů a profesionálům, jako jsou právníci a lékaři. Tato reklama se uplatňuje v obchodních publikacích nebo profesionálních žurnálech. Tento typ reklamy vyžaduje racionální přístup bez vyvolávání jakýchkoliv emocí je to pouze předávání technických informací. Instituční reklama zajišťuje identifikaci společnosti nebo její pozici ve společnosti zlepšení goodwillu podniku. Propagace veřejných služeb předává zprávy o snaze o dobrou věc, jako např. bezdrogová Amerika nebo prevence proti AIDS. Prostor a čas pro takováto sdělení je osvobozen od poplatků.

6 PŘÍLOHA I Průčelní výkladní skříň, rohová výkladní skříň, vitrínové výkladní skříně.

7 Komponenty komunikačního plánu Určení cílových příjemců Stanovení cílů komunikace Vytvoření zprávy Stanovení rozpočtu Návrh komunikačního mixu Realizace, zpětná vazba Komunikační mix Reklama Tisk, časopisy Televize Rozhlas Katalogy Materiály Direct mail Osobní prodej Návštěvy, prezentace Společná setkání Osobní kontakty Telemarketing Výstavy Podpora prodeje Soutěže, hry, loterie Výstavy, veletrhy Zvýhodněné rabaty Slevy Public Relations Články v tisku Výroční zprávy Informační otevřenost Sponzoring Lobby

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh reklamní kampaně na vybraný produkt Advertising campaign design for selected product Jiří Pechr Plzeň 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více