Věstník kostela svaté Zdislavy Srpen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník kostela svaté Zdislavy Srpen 2014"

Transkript

1 Věstník kostela svaté Zdislavy Srpen 2014 Věřím, že úkol křesťanů a jejich poslání není Boha dokazovat, ale o něm svědčit. Ale žádné Boží dítě se neobejde bez požehnání plnosti Ducha svatého. To není jen pro službu kazatele, ale pro každého křesťana. Možná si myslíš, že jsi jen obyčejný člověk a nemáš velké věci co nabídnout. Důležité není co, ale komu to dáš a co On s tím udělá. Přinášej tedy to, co máš v ruce a dej to Pánu. Mojžíš měl v ruce jenom hůl. Chudá vdova měla jen poslední dvě mince. Chlapec měl jen pět chlebů a dvě ryby. Pán je rozmnožil a požehnal a nasytil hladový zástup.

2 Ježíš Kristus na kříži zaplatil náš dluh. Zaplatil za naše viny a hříchy. Jeden příběh vypráví o dvou přátelích, kteří chodili na právnickou školu. Z jednoho se stal soudce, ten druhý porušil zákon a skončil před soudem. Hádej, kdo seděl v křesle soudce? Jeho kamarád. Jak ale mohl být soudce milosrdný a zároveň spravedlivý? Svlékl si černý talár, prošel k lavici obžalovaných, kde stál vazebně stíhaný, a řekl: Nejen že jsem kamarád tohoto muže, ale dnes jsem i jeho zachránce. Přebírám zodpovědnost za všechny jeho dluhy. Totéž udělal Bůh pro nás na kříži.

3 Pán Ježíš koná mocná, zázračná znamení skrze sochu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Gold Coast, v Austrálii. V květnu 2003 začal ze sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vytékat olej. Stejně tak začal olej vytékat i ze sochy Panny Marie, Neposkrvněného Početí. "Dovoluji Svým obrazům plakat, abych ve vás probudil výčitky a bolest, ale slyším jen krátký vzdech, který mi přinese maličké ulehčení, ale tak rychle necháváte svá srdce unášet starostmi světa.

4 Pak v roce 2005 začala na soše Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vytékat z rýny v pravé dlani krev. Krev i olej ze sochy vytékají dodnes. Pohled na plačící sochu nebo obraz nás má odvrátit od cesty zla.

5 Moravský metropolita, arcibiskup Jan Graubner se ohradil proti tvrzením komunistických, resp. soc.demokratických poslanců o kolaboraci katolické církve s Hitlerem. Poslanec Foldyna tvrdil, že klér (míněno patrně katolický klérus) se nepochybně kolaborace dopustil. Metropolita se odvolal na situaci arcidiecéze olomoucké, z níž zahynulo v koncentrácích nebo bylo popraveno 29 kněží a 79 jich koncentrák přežilo. Pražská diecéze měla v roce 1938 okolo 1300 kněží včetně řeholních: z toho bylo Čechů jen něco přes polovinu a diecéze byla po záboru Sudet zmenšena o podstatnou část (Tachovsko, Karlovarsko, Chebsko). Z Čechů byli 3 kněží popraveni, 20 jich zemřelo ve vězení, dalších více než 100 kněží bylo vězněno a asi 50 internováno.

6 Celkově bylo z území protektorátu vězněno v koncentračních táborech a věznicích 260 duchovních, internováno 111, během věznění zahynulo 65 duchovních, popraveno bylo osm. Nacisté zabrali arcibiskupský seminář v Dejvicích, biskupský seminář v Českých Budějovicích a další. Po heydrichiádě došlo k faktickému zrušení všech bohosloveckých učilišť, protože studenti byli odesláni na nucené práce. Byla zatčena třetina kanovníků svatovítské kapituly. Nejostřejší byl postup proti řeholím. Jezuitům byla zrušena gymnázia v Bubenči a na Velehradě pro říši nepřátelskou činnost, byla jim zabrána řádová kolej s filosofickým studiem v Benešově a rezidence u svatého Ignáce v Praze. Benediktinům byl zabrán emauzský kostel i klášter, obojí vykradeno, členové řádu posláni do koncentračních táborů nebo totálně nasazeni, podobně dopadli novoříšští premonstráti a další. Milosrdným bratřím byla odňata nemocnice Na Františku, většina jich byla poslána do koncentračního tábora. Ženským řeholím byly zabírány školy (voršilkám, školským sestrám, františkánkám a dalším). Řada z nich byla rovněž odeslána do koncentračních táborů, dominikánka Dolanská v Ravensbrücku zahynula. Metropolita Jan Graubner rovněž poukazuje na úlohu KGB ve vytvořením černé legendy o spolupráci papeže Pia XII. s nacisty.

7 Nedávno jsem slyšel nádhernou větu: Lidé nestárnou pouze tím, kolik mají let. Lidé stárnou tím, že přicházejí o své ideály. Bible naopak říká, že poslední kapitoly našeho života mohou být ty nejlepší. Mojžíš realizoval své sny, když mu bylo 80 let. Starý Abraham byl zralejší než mladý ztřeštěný Abram. 85letá Anna měla ještě dost sil, aby se modlila za Mesiáše a přivítala ho v chrámu. Svatý Jan psal své listy, když mu bylo asi 100 let a ostrov Patmos, kde žil ve vyhnanství, se mu stal velkou inspirací. Zdá se, že celý jeho život směřoval k této chvíli. Poslední roky mohou být tedy ty nejlepší! Heinrich Schliemann odešel do penze, aby se pustil do hledání Tróje, kterou také našel. Winston Churchill se místo zaslouženého odpočinku chopil pera a ve svých 79 letech získal Nobelovu cenu za literaturu. Jeden muž se ve svých 94 letech začal učit anglicky, a když se ho ptali, proč se teď pustil do učení, tak řekl: Teď anebo nikdy! Starému člověku může slábnout zrak, ale sny by se měly zostřovat. Ne vidění země, ale nebe. Ti, kdo v životě vyhlíželi nebe, měli pro své kroky větší svěžest a sílu.

8 Trochu legrace. Jižní Morava. V kostele se koná svatba. Po mši přichází do zákristie ženich a ptá se faráře, co je dlužen. Kněz povídá: "U nás bývá zvykem, že ženich dá tolik, nakolik si cení nevěsty." Ženich začne přemýšlet, nakonec sáhne do kapsy a podá knězi padesát korun. Kněz přijme peníze, ještě jednou se podívá na nevěstu a ženichovi dvacet korun vrátí. Pan farář učí pana kaplana kazatelskému umění a dává mu několik důležitých pokynů a rad: "Když budeš hovořit o nebi, ať tvůj obličej září, jako by byl osvícen nebeským jasem a v tvém pohledu ať lidé uvidí odlesk nebeské slávy. A když budeš mluvit o pekle - potom postačí, když si uchováš svůj obvyklý výraz!"

9 Letošní dovolenou jsem prožil ve společnosti otce Petra, jeho maminky, jeho synovců a neteře a rodiny Horutových. Navštívili jsme i poutní místo v Chorvatsku Veprice. Těsně před Makarskou ve směru od Splitu, před jejím severozápadním okrajem, upozorňuje na Jadranské magistrále nenápadná tabulka "Svetište Vepric" na odbočku do zalesněného svahu pod pohořím Biokovo. Na konci této odbočky se po pár stech metrech objeví mariánské poutní místo Vepric, zasvěcené Matce Boží Lurdské (Majka Božja Lurdska nebo též Gospa Lurdska). A právě tady, v krásném nedotčeném přírodním prostředí založil biskup Dr. Carić posvátné místo kultu Matky Boží Lurdské. Jeho inspirací bylo proslavené francouzské poutní místo Lurdy, které navštívil.

10 Navštívili jsme několikrát i Medžugorii ( Bosna a Hercegovina), místo zjevení Panny Marie Podbrdo. 24. června 1981 šest mladých lidí: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović nad místem nazvaným Podbrdo - vrch zjevení, které se nachází několik metrů nad cestou Medžugorie Bijakovići; údajně viděli mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou ukazovala, aby se k ní přiblížili, neposlechli, ale pár dní nato pocítili, aby se na to místo vrátili. První slova, která podle mladých vizionářů Panna Maria řekla světu, byla: Mír, mír, mír - a jenom mír! Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi! (26. června 1981). Hlavní poselství jsou mír, víra, obrácení, modlitba, půst. Vizionáři zjevení nejčastěji označují jako "Gospu", což je v bosenštině a chorvatštině běžné označení pro Pannu Marii. Gospa sama sebe nazývá Královnou pokoje - Královnou míru (Kraljica mira).

11 Setkat se s Kristem ve mši svaté jde i ve skromnějších podmínkách. Bydleli jsme ve vesničce Podaca ( Chorvatsko). Naše schola při mši svaté

12 Modleme se: Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože patriarchů, Bože proroků, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože panen, Bože, jenž máš moc dávat život po smrti a pokoj po práci, neboť není Boha kromě Tebe, a nemůže být jiný, leč Ty, Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož Království nebude mít konce. Pokorně prosíme Tvou mocnou velebnost, abys nás vysvobodil od každé moci, léčky, klamu a nepravosti pekelných duchů a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

13 Adoro te devote. Úkon klanění mimo mši svatou prodlužuje a umocňuje to, co bylo vykonáno samotným slavením liturgie, protože jenom v adoraci může zrát hluboké a opravdové přijímání. A právě v tom je osobním setkání s Pánem. Při adoraci vyznáváme víru s pohledem obráceným k Božímu Tělu, ke svátosti oltářní. Touto vírou se zříkáme satana a všech jeho svodů; zříkáme se idolů peněz, samolibosti, pýchy, moci a násilí. My křesťané se nechceme klanět ničemu a nikomu na tomto světě než Ježíši Kristu, který je přítomen ve svaté eucharistii. Možná si ne vždy uvědomujeme až do hloubky, co toto naše vyznání víry znamená, jaké důsledky má nebo by mělo mít. Lid, který se klaní Bohu v eucharistii, je lidem, který putuje v lásce. Klanět se Bohu v eucharistii, putovat s Bohem v bratrské lásce.

14 Drazí bratři a sestry, eucharistie nás společně shromážďuje. Tělo Páně nás sjednocuje, činí z nás

15 jednu rodinu, Boží lid shromážděný kolem Ježíše, Chleba života. Budete-li se klanět Kristu a putovat za Ním a s Ním, vaše diecézní církev a vaše farnosti porostou ve víře a v lásce, v radosti z evangelizace. Budete církví, v níž otcové, matky, kněží, řeholníci, katecheté, děti, staří i mladí putují bok po boku, podporují se, pomáhají si a mají se rádi jako bratři zejména v těžkých chvílích. Z homilie papeže Františka při mši svaté, Sibari v Kalábrii Mše svaté v srpnu. Neděle ,00h. 18.neděle v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Lucie Pařenicová 709, 701, Za všechny živé a zemřelé farníky. Středa ,30h. svátek Proměnění Páně. Varhaník pan Poruba 707, 727, Za zemřelého Josefa Pastorka, živou a zemřelou rodinu Pastorkovu,

16 Cyrila Solanského, živou a zemřelou rodinu Solanskou. Neděle ,00h. 19.neděle v mezidobí. Varhaník Vlastislav Stavinoha,zpěv Monika Švandová 523, 722, Za živou a zemřelou rodinu Dorotíkovu, Šímovu, Kroupovu a Johana. Středa ,30h. čtvrteční památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka. Varhaník Jitka Závorková 842,712, Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Neděle ,00h. 20.neděle v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha,zpěv Monika Švandová 711, 722, 890

17 1. Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče Zapletalovy a Bednářovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. památka sv.bernarda, opata a učitele církve. Varhaník pan Poruba 843, 727, Za rodiče Chudějovy, syna Jaroslava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Neděle ,00h. 21.neděle v mezidobí. Sbírka na kostel. Varhaník Eva Pařenicová, schola sv.zdislavy 728, 701, Poděkování za dožití 80let a 57let společného života s prosbou o požehnání pro rodinu Růčkovu, Bilovu a Křenkovu. 2. Za zemřelého Zdeňka Růčku, rodiče, bratra, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Klimkovu a duše v očistci.

18 Středa ,30h. památka sv.moniky. Varhaník Eva Pařenicová 840, 701, 922 Za rodiče Petřekovy, 4 sourozence, zetě Jaroslava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 1. Neděle ,00h. 22.neděle v mezidobí. Varhaník Eva Pařenicová, schola sv.zdislavy 522, Za Anežku Kocourkovu, dvě děti, rodinu Bělunkovu, Červenou, živou a zemřelou rodinu.

19 V pátek proběhlo u kostela a jeho okolí ( les ), zábavné odpoledne pro děti ke konci školního roku. Děti hledaly truhlu ve které byl poklad.

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra systematické teologie Bakalářská práce ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Vedoucí práce: Mgr. František Štěch, Th. D. Autor práce:

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení Panny Marie ve Fatimě Životice u Nového Jičína 16/2010 Ročník VIII 3. října 2010 Zjevení Panny Marie ve Fatimě Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 život farností 9 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 Bylo léto, byly prázdniny Začíná nový školní rok. Na jeho začátku bych se chtěl podělit

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Panny Marie Pod řetězem

Panny Marie Pod řetězem kostel Panny Marie Pod řetězem občasník, informace ČERVEN L.P. 2013 Pokleknutí před eucharistií je vyznáním svobody Homilie papeže Benedikta XVI. na slavnost Božího Těla, Lateránská bazilika, 22. května

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více