SILOE. List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILOE. List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře"

Transkript

1 SILOE 4/2014 List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. DIECÉZNÍ POUŤ V ŽELIVĚ k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře Jana Marie Vianneye Víra není soukromá záležitost, vždyť Bůh je Otec, který nás přijal za své děti. Naše farnost je rodinou.

2 Diecézní pouť v želivě s relikvií srdce svatého faráře Jana Marie Vianneye přivezenou kněžími duchovní správy v Arsu (Francie). Bude možnost k jejímu uctění. Přijďte poděkovat za diecézi a modlit se za nová kněžská a řeholní povolání na místě, kde v době totality trpělo více než 400 kněží! :30 Modlitby za diecézi a duchovní povolání 10:30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ celebruje diecézní biskup j.e. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 13:00 Setkání pro kněze s přednáškou 13:00 Prohlídka kláštera pro poutníky 13:30 Prohlídka kláštera pro poutníky 14:00 Prohlídka kláštera pro poutníky 15:00 Promítání filmu o J.M. Vianneyovi (52 min.) 16:00 Svátostné požehnání Dále můžete využít možnost svátosti smíření a výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v opatském kostele. Kromě duchovního programu nabídneme možnost občerstvení, poutní jarmark v opatské zahradě s atrakcemi pro rodiny s dětmi a využít můžete i další možnosti nabízené obcí Želiv u příležitosti želivské poutní slavnosti. Biskupství královéhradecké Římskokatolická farnost v Želivě Kanonie premonstrátů v Želivě Protože se blíží udělování svátosti biřmování v naší farnosti, přinášíme vám všem katechezi o Duchu Svatém. Je určena pro všechny, zvláště pro ty, kdo ještě nesebrali odvahu, aby se nechali biřmovat: KATECHEZE: KDO JE DUCH SVATÝ A PROČ HO POTŘEBUJI Je velký rozdíl být ve Španělsku na dovolené a poslouchat přednášku o Španělsku. Přednáška může být zajímavá a poučná. Pobyt ve Španělsku je velký zážitek. A podobně je velký rozdíl poslouchat přednášku o Duchu Svatém a mít Ducha Svatého! Proto Pán Ježíš Kristus nejen apoštolům vyprávěl o Duchu Svatém, ale on jim Ducha Svatého daroval. Apoštolové slavnostně přijali Ducha Svatého padesátý den po zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Byli shromážděni ve velké místnosti společně s Ježíšovou matkou, se zbožnými ženami a s dalšími učedníky. Společně se modlili a učili se otevírat pro Ducha Svatého. Odevzdali své životy Pánu Bohu a byli naplněni Duchem Svatým a začali žít pravý Ježíšův život zde na zemi. Co se s apoštoly o Letnicích stalo, to biskup William Temple takto vysvětluje: Nikdo nemůže ode mě chtít, abych napsal Hamleta nebo podobnou divadelní hru. To dokázal jen Shakespeare, ale já ne. A podobně nikdo ode mě nemůže žádat, abych žil jako Pán Ježíš Kristus. To dokázal jen Pán Ježíš Kristus, ale já ne. Ale pozor!!! Kdyby do mě vstoupil Shakespearův génius, potom bych byl schopen napsat podobnou divadelní hru. A podobně, když vstoupí do mého života Duch Svatý, potom budu schopný žít tady na zemi Ježíšův život. Takový vstup Ducha Svatého do apoštolů se uskutečnil o Letnicích. A aby měli jistotu o tom, že neviditelný Duch Svatý byl darován, staly se ve viditelném světě dvě znamení: hukot z nebe jako prudký vítr a ohnivé jazyky. Tyto dvě znamení měly apoštolům, učedníkům a ženám pomoci, aby uvěřili v Ducha Svatého a aby se v jeho síle úplně odevzdali neviditelnému Trojjedinému Bohu. Tak se i Slavnost Seslání Ducha Svatého nebo slavnost biřmování může uskutečnit tak, že se ve své duši vroucněji a hlouběji odevzdáme neviditelnému Trojjedinému Pánu Bohu. 2 3

3 Papež Pavel VI. napsal, že Duch Svatý působí jen v tom člověku, který to dovolí, který s tím souhlasí, který to chce. Proto, bratři a sestry, rádi si opakujme v duchu nebo šeptem anebo nahlas toto: Duchu Svatý, chci tě, Duchu Svatý, zvu tě. Duchu Svatý, otevírám se ti. Hle, to je modlitba, kterou vyjadřujeme Duchu Svatému, že ho chceme přijmout. Vroucí, opakovanou modlitbou a dar Ducha Svatého podle příkladu Bohorodičky Panny Marie, zbožných žen a apoštolů i my dostaneme Ducha Svatého, pramen hluboké víry v Boha, pramen síly do nového života, pramen lásky, radosti a štěstí. Amen. p. Jan Křtitel k Vigilii Slavnosti Seslání Ducha Svatého v roce 2014 ŽÍT ŽIVOT NAPLNO, NE ŽIVOŘIT! V mnohých státech světa milióny křesťanů našli v Duchu Svatém duchovní posilnění a tělesné uzdravení. Svatý Pavel i nám ukazuje cestu v jednom ze svých dopisů: Bratři, nikdo nemůže říci, že Ježíš je Pán, když to neřekne pod vlivem Ducha Svatého! (První Korinťanům 12,3) To znamená, že jedině pod vlivem Ducha Svatého může člověk uvěřit, že Ježíš je Bůh. A jedině pod vlivem Ducha Svatého se může člověk dostat do kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Nebeským Otcem. A to přináší duchovní posilnění a tělesné uzdravení. Duch Svatý i nás vede k tomu, abychom vírou a důvěrou navázali kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Nebeským Otcem. Násilím nás k tomu nenutí. Duch Svatý není násilník on je láska a respektuje naši svobodu a naše rozhodnutí. On nám jen vnuká, abychom mu důvěřovali, abychom se modlili, abychom rádi rozjímali Boží Slovo, abychom rádi slavili a přijímali Eucharistii, abychom stále žili v Bohu a milovali Pána Boha a lidi kolem nás. Hle, k tomu nás vede Duch Svatý. A všichni, kteří se nechají vést Božím duchem, jsou Božími syny, říká apoštol Pavel. (Římanům 8,14) Ale musíme si připomenout, že Duchu Svatému je možné klást odpor, a potom Duch Svatý v lidské duši nemůže působit. Kdyby se vás někdo zeptal v čem spočívá odpor, možná byste řekli, že v smrtelném hříchu. Ale neměli byste pravdu. Vždyť podle Písma Svatého Duch Svatý i v hříšných lidech způsobil omilostnění. Vzpomeňte na marnotratného syna, na Marii Magdalénu, na lotra na kříži, na apoštoly Petra a Pavla a podobně. Správná odpověď zní: Jen jediná překážka HŘÍCH PROTI DUCHU SVATÉMU. Ten zamezuje působení Ducha Svatého. A kdo hřeší proti Duchu Svatému? Ten, kdo miluje smrtelný hřích, kdo odmítá Boží odpuštění a Boží lásku, ten odporuje Duchu Svatému, ten odmítá Boha. Pán Ježíš Kristus vyhlásil, že hřích proti Duchu Svatému je neodpustitelný. A toho je třeba se chránit a nechat se naopak vést Duchem Svatým. Muž světového jména, misionář dr. Jonggi Cho v knize Víra v akci píše, že před 60 lety ležel na smrtelné posteli. Měl nemocné plíce. Lékaři mu dávali šanci na tři až čtyři měsíce života. Cítil se strašně opuštěný a nešťastný. V této situaci začal jednou v noci křičet: Jestliže Bože existuješ, prosím Tě, pomoz mi! A tuto modlitbu několikrát zopakoval. Na druhý den přišla k jeho lůžku studentka z misijní školy a říkala: Duch Svatý mně vnuká, abych se u Tebe modlila. Klekla si a vroucně se začal modlit k Duchu Svatému: Duchu Svatý, přiveď tohoto nemocného k víře v Pána Ježíše Krista Nemocný byl dojatý. Po dlouhém uvažování jí řekl: Stanu se křesťanem. Ona se potěšila a darovala mu Písmo Svaté. Četl ho. Dlouhé noci ho četl. Poznával Ježíše a jeho srdce se k němu obracelo. Začal se modlit v Duchu Svatém s Pánem Ježíšem Kristem k Nebeskému Otci, prosil o uzdravení: Jsem ještě mladý. Uzdravíš-li mě, slibuji, že se stanu misionářem a budu hlásat tvé mocné Jméno. A tu pocítil v celém těle, jak se šíří nepopsatelný pokoj a přestal se bát smrti. Věděl, že je uzdravený. Vstal z postele a začal z radosti zpívat a oslavovat Pána. A dnes mu je 78 let a je obdivuhodným apoštolem křesťanské víry, původem Korejec, kterou šíří v mnohých krajinách světa ve světle, síle a lásce Ducha Svatého. Důvěryhodný kontakt s Pánem Ježíšem Kristem obšťastňuje i beznadějný život člověka! Toužíte po takovém kontaktu s Pánem Ježíše Kristem? 4 5

4 A proto: Duchu Svatý, pomáhej nám navázat trvalý a osobní kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Otcem, aby z něho plynulo do našeho života více pokoje, posily, radosti a štěstí. Amen p. Jan Křtitel František Mrákava, Boží Hod Svatodušní 2014 Čtenáři, ozvěte se! Drazí přátelé, od mladých po staré, ze Želiva i nedalekého okolí, rádi bychom aby vydávání Siloe i nadále pokračovalo a zkvalitňovalo se, jak obsahově, tak graficky. A proto se obracíme na vás, kdo máte svědectví, povzbuzení, dojmy z poutí, zážitky nebo životní zkušenosti s Bohem, o které byste se byli ochotni podělit. Fantazii a tvůrčímu zpracování se meze nekladou (básně, ilustrace, komiksy, reportáže, písně...) Vaše příspěvky můžete zaslat na Tatry 2014 Jako šestičlenná skupina jsme vyrazili od želivského kláštera putovat na Slovensko. Stopa za stopou se objevovala za každým z nás a některé se ztrácely v prachu a kamení, zatímco zdejší kamzíci kontrolovali, kdo to prochází, když jsme míjeli Téryho chatu ve Vysokých Tatrách. Následoval průsmyk, kde se o naše záda rozbilo mnoho kapek, podobně jako na výšlapu k Štrbskému a Popradskému plesu. Jiné stopy se utopily v bahně Slovenského ráje než jsme přelezli přes zdejší žebříky k vodopádům smočit hlavu a očistit boty. Během toho jsme stihli slavit mši svatou pod širým nebem, i za přítomnosti zdejších houbařů. Aby nám přitom všem nebylo příliš horko, zchladili jsme se v útrobách Bielanské jeskyně v Tatranském národním parku. Při návratu do Čech jsme dále navštívili Vlkolínec a samozřejmě při našem cestování nechyběly halušky, vtipy a celkově pokoj Páně :), který jsme každodenně čerpali nejen po cestách, ale i v Charitním domově v Dolním Smokovci. F. J. Pikl Vtipy Ptá se Pepíček pana faráře: Pane faráři, je Pán Bůh ženatý? Pepíčku, to přece nejde, to je naprosto vyloučeno! A proč? Protože to už by Pán Bůh nebyl všemohoucí! Kněz upozorňuje na mši svaté své farníky: Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia. O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno si sedmnáctou kapitolu přečetl. Zvednou se ruce všech přítomných věřících. K tomu kněz s úsměvem podotkne: Marek má kapitol jen šestnáct. Takže teď začnu kázat o hříchu lži

5 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA Pondělí: slavnost Narození Panny Marie, titulární slavnost opatského kostela 18:00 Mše svatá Diecézní pouť u příležitosti 350. výročí královéhradecké diecéze 9:30 Modlitba růžence, modlitby za povolání a diecézi 10:30 Slavnostní mše svatá s o. biskupem Janem Vokálem při mši k nám promluví farář francouzské farnosti Ars, kde působil sv. Jan M. Vianney, po mši možnost uctění relikvie srdce sv. Jana Marie Vianneye 15:00 Promítání filmu o Janu Maria Vianneym (sál České nebe) 13:00 Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní za diecézi v opatském kostele do 16: ŽELIVSKÁ POUŤ 7:30 Mše svatá 9:00 Mše svatá 10:30 Mše svatá 15:00 Adorace Nejsvětější Svátosti, Te Deum, svátostné požehnání Sobota: Prvosobotní duchovní obnova 15:00 Přednáška hosta litanie, Adorace, možnost jít ke svátosti smíření 17:30 Modlitba růžence 18:00 Mše svatá Neděle: UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 10:30 Mše svatá s udělováním svátosti biřmování Úterý: Slavnost Výročí Posvěcení opatského kostela 9:00 Mše svatá (vikariátní setkání kněží humpoleckého vikariátu) ŘÍJEN měsíc modlitby růžence PONDĚLÍ PÁTEK: 16:30 Růžencová pobožnost 17:00 Mše svatá Sobota: FARNÍ DEN 10:00 tvořivé dílny 12:00 oběd občerstvení po obědě terénní hra pro děti, povídání o víře pro dospělé! 16:00 MŠE SVATÁ NA KALVÁRII (čas a podrobnosti upřesníme!) Neděle: Misijní neděle, Den modliteb za misie 10:30 Mše svatá Sobota: Slavnost Všech svatých 10:30 Mše svatá Neděle: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 10:30 Mše svatá v opatském kostele 16:00 Mše svatá v kostele na hřbitově s modlitbami za zemřelé (Pondělí Pátek): mše svaté v kostele na hřbitově v 16:00 hod Svátek Všech svatých premonstrátského řádu 9:00 Mše svatá v kostele na hřbitově Neděle: Svátek Posvěcení Lateránské baziliky Oslava sv. Huberta, patrona myslivců 10:30 Mše svatá v opatském kostele Neděle: Slavnost Krista Krále 10:30 Mše svatá po mši svaté Výstav Nejsvětější Svátosti do 17:00 hod. (Adorace za naši farnost) Pondělí: Slavnost sv. Klimenta, patrona naší diecéze 7:30 Mše svatá 8 9

6 DALŠÍ OZNAMY: Děti všech tříd se mohou ve škole přihlásit na výuku náboženství. Drachmy, statéry a denáre, které děti sbíraly po celý rok, slouží k získání odměny. Výměna probíhá v sakristii opatského kostela! Kontaktujte naše bohoslovce! Pokud chcete požádat o křest dítěte, tak je zapotřebí navštívit/kontaktovat pátera Tadeáše jeden měsíc předem. Pokud chce být pokřtěn dospělý, je třeba kontaktovat pátera Tadeáše minimálně půl roku předem. Žadatelé o udělení svátosti manželství musí přijít nejméně 3 měsíce před svatbou. V případě svátosti pomazání nemocných pro pacienty v nemocnici nebo v domácnosti neváhejte kontaktovat kněze! Pomazání nemocných je k posile a uzdravení, ne k urychlení pohřbu!!! To by potom kněžství bylo velmi bezútěšné povolání! Samozřejmě, v případech, kdy opravdu někdo blízký odchází na věčnost, neprodleně kontaktujte kněze! I od toho jsme tady! Kdo nepřijal svátost biřmování, ať neváhá a kontaktuje p. Tadeáše. Pokusí se Vám poradit. Nic neztratíte, naopak získáte! (P.S. k tomuto tématu: Je vás víc!) Svátost smíření udělujeme podle možnosti půl hodiny před nedělní mší, po domluvě kdykoliv. Kdo má strach očistit svou duši: NEBOJTE SE! Jde o setkání s milosrdným Otcem, který čeká své marnotratné děti vždy s otevřenou náručí. Cílem svátosti je, aby se vám ulevilo, abyste odstranili překážku, která Pánu Bohu brání uzdravit vás a vést jenom po těch nejlepších pastvinách, kde naleznete pravé štěstí! Ne žádný výprodej, který nabízí tento svět nebo zajíce v pytli. Často vidíš kolem silnic na sloupech dráty. Dokud jimi neprotéká proud, světlo se nerozsvítí. Takovým drátem jsi ty i já. Bůh je ten proud. Máme moc dovolit proudu, aby námi protékal a dával tak světu světlo: JEŽÍ- ŠE. Nebo můžeme odmítnout dát se použít, a tím připouštíme, aby se šířila tma. Matka Tereza o Duchu Svatém a biřmování Chceš v sobě cítit Boží sílu? Přesně tak je to i s biřmováním. Protéká tebou proud? Navázal jsi intenzivní spojení s Bohem? Nebo si myslíš, že to ani nejde? Necítíš se spíš jako kabel, který někde venku visí naprosto zbytečně a bez proudu? Toužíš se stát kanálem, kterým by mohla protékat Boží láska? Chceš v sobě cítit Boží sílu? Chceš žít velký a silný život? Už jsi někdy pocítil, že jsi těsně spojen s Bohem, že jsi mu docela blízko, že jsi bytost milovaná, chráněná, nesená a že tě někdo vede? Nebo si musíš upřímně přiznat: Je ve mně jen velká prázdnota a příliš velký užitek ze mě nebude? Inu, člověk může být nějakou dobu ve své víře neslaný nemastný. Může se jalově potácet od ničeho k ničemu, neustále všechno zlehčovat a donekonečna se vykrucovat. Může se vylhávat ze své vnitřní prázdnoty u počítače. Může dobrovolně padnout do otroctví, až do zblbnutí viset na monitoru, nechat se pohlcovat špatnými filmy, stát se závislým na počítačových hrách, náruživě popotahovat z cigarety anebo neplodně trávit svůj život na facebooku, nedobytně zašitý před svým okolím. JENŽE K TOMU NÁS BŮH NESTVOŘIL. Bůh z nás chce mít silné, hrdé, svobodné lidi, kteří se podřizují pouze Bohu, nikomu jinému, lidi vnitřně zářící, láskyplné, srdečné, pozorné, tvůrčí obhájce dobra, odpůrce satanova našeptávání, bdělé strážce ohroženého stvoření, spolehlivé přátele chudých a pronásledovaných a, a, a Pokud chceš žít takovým plným životem, pokud po tom opravdu toužíš a snažíš se ho s Boží pomocí dosáhnout, pak ti můžu říct jediné: Vykroč směrem k biřmování! Zájemci o další přípravu na biřmování se můžou hlásit u p. Tadeáše R. Spišáka

7 VÍM, KOMU JSEM UVĚŘIL/A Říkáš: je to pro mě nemožné. Bůh na to: Co je nemožné lidem, to je možné Bohu. (viz Lk 18,27) Říkáš: jsem příliš unavený. Bůh na to: U mne nalezneš odpočinek. (viz Mt, 28-30) Říkáš: nikdo mě nemiluje. Bůh: miluji tě. (viz Jn 3,16 a Jn 13,34) Říkáš: Bůh: nemůžu dál. stačí ti moje milost, aby se projevila tvá síla. (viz 2Kor 12,9 a Ž 91,15) Říkáš: stále jsem plný nepokoje, jsem znechucen a zklamán. Bůh: slož svoji starost na mě. (viz 1Pt 5,7) Říkáš: mám slabou víru. Bůh: každému jsem dal tolik víry, kolik potřebuje. (Řím 12,3) Říkáš: nejsem dost moudrý. Bůh: dávám i moudrost. (1Kor 1,30) Říkáš: cítím se opuštěný. Bůh: nikdy tě nezanechám, ani neopustím. (Žid 13,5) Říkáš: nedovedu vyřešit tolik věcí. Bůh: já povedu tvé kroky. (viz Přísloví 3,5-6) Říkáš: nezvládnu to. Bůh: zvládneš všechno, když tě posilním. (viz Flp 4,13) Říkáš: jsem neschopný. Bůh: mám moc tě uschopnit. (viz 2Kor 9,8) Říkáš: Bůh: nemá to cenu. když mě miluješ, všechno ti napomáhá k dobrému. (viz Řím 8,28) Říkáš: nedovedu odpustit sám sobě. Bůh: odpouštím ti. (viz 1Jn 1,9 a Řím 8,1) Říkáš: neumím si poradit. Bůh: naplním všechny tvé touhy. (viz Flp 4,19) Říkáš: Bojím se. Bůh: nedal jsem ti ducha strachu. (viz 2Tim 1,7) 12 13

8 další špetka humoru :) Vítek je ztracen v lese, už se setmělo a stále nemůže najít cestu ven: Najednou šlápne do prázdna a už letí dolů ze srázu. Podaří se mu však zachytit se za strom. Dole, asi 30 metrů pod sebou, vidí vodní hladinu, ze které ční ostré kameny. Vítek se podívá nahoru a zakřičí: Je tam nahoře někdo, kdo by mi mohl pomoci? Z nebes se ozve božský hlas: Vítku, věříš? Vítek odpoví: Věřím, věřím! A hlas shůry praví: Dobře, tvá víra tě ochrání. Skoč! Dcera se ptá maminky: Mami, jak vzniklo lidstvo? Maminka: Bůh stvořil Adama a Evu, narodili se jim děti, a to byl začátek lidstva. O dva dny později dcera položí stejnou otázku tatínkovi. Před mnoha lety se z opic postupně vyvinuli lidé. A to byl začátek lidstva, vysvětlil tatínek. Dcera se zmateně vrátila k mamce a říká: Mami, ty jsi mi řekla, že lidstvo vzniklo díky Adamovi a Evě, ale tatínek mi řekl, že díky opicím. Jaká je tedy pravda? Maminka odpovídá: No, má drahá, je to velmi jednoduché. Já jsem ti řekla, jak vznikla moje rodina, táta ti řekl, jak vznikla jeho rodina Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství, telefonoval na faru: Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz. Dobře... Tak tam zkuste dát 1 Jan 4, 18. Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4, 18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4, 18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.). Camino de Santiago po česku V následujících řádcích bych se ráda podělila a možnost podnikat poutnické svatojakubské cesty na území naší republiky. Nevedou sice ještě úplně do Santiaga de Compostela, ale mají taktéž své nezaměnitelné kouzlo a navíc vám umožní prozkoumat a ocenit krásy naší země. Na území českých krajů vedou vyznačené cesty nejvíce v okolí Prahy, ale také na Šumavě, kde volně pokračují a napojují se na stezky v Německu, které už vás do Santiaga opravdu dovedou. Vyvstane-li vám na mysli otázka značení takovýchto cest, pak vězte, že většina je zajištěna pomocí turistických značek Klubu českých turistů, některé takovéto značky mají ještě vedle sebe samolepku se svatojakubskou mušlí, typickým znakem nejznámější poutnické stezky. Sem tam lze potkat i nezbytnou žlutou šipku. Přesuneme-li se volným tempem na Moravu a to především do její jižní části, zjistíme, že výchozím bodem všech svatojakubských cest je moravská metropole Brno, respektive kostel sv. Jakuba. Na místní faře si můžete za drobný peníz zakoupit průkaz poutníka tzv. Credencial a natisknout si do něj první razítko vaší cesty. Razítka jsou k dostání většinou na obecních úřadech či farách. Z Brna je možné se vydat do všech čtyř světových stran. Z osobní zkušenosti mohu doporučit cestu z Brna do Mikulova, která vás na svém počátku zavede do benediktínského kláštera v Rajhradě a dále prochází nádhernou a ovíněnou Pálavou v okolí Novomlýnských nádrží. Postupně vám tato trasa umožní vrátit se do pravěku s Věstonickou Venuší v Dolních Věstonicích, zamyslet se nad řáděním švédských vojsk během třicetileté války u zříceniny Děvičky, vystoupat na Stolovou horu a nakonec spočinout na Svatém Kopečku, odkud máte celý Mikulov jako na dlani. Martina Dvořáková 14 15

9 Maminka volá z kuchyně na syna: Synku, co děláš? - Ležím, maminko. A co dělá táta? - Pomáhá mi. Ve vlaku sedí paní a čte Bibli. Naproti sedící muž začne rýpat: Vy věříte tomu, co je tam psáno? Ano! odpoví tázaná. I tomu, že jednoho chlápka spolkla velryba a on přežil? Myslíte Jonáše? Ano, i o něm je zde psáno. A jak mohl přežít v břiše velryby?! No, to nevím, až umřu a přijdu do nebe, tak se ho na to zeptám. A co když ten Jonáš nebude v nebi? Tak se ho na to zeptáte vy! Prosíme, modlete se za úspěšný průběh diecézní poutě a za všechny, kdo 5. října přijmou svátost biřmování.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA 8.9. 2014 Pondělí: Slavnost Narození Panny Marie, titulární slavnost opatského kostela 18:00 Mše svatá 13.9. 2014 Diecézní pouť u příležitosti 350.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. Želivská Pouť! JMÉNO:... PŘÍJMENÍ:... BYDLIŠTĚ:... ... E-MAIL: (když máte)... ... TELEF. ČÍSLO:...

PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. Želivská Pouť! JMÉNO:... PŘÍJMENÍ:... BYDLIŠTĚ:... ... E-MAIL: (když máte)... ... TELEF. ČÍSLO:... PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ rok víry SILOE JMÉNO:... PŘÍJMENÍ:... BYDLIŠTĚ:...... E-MAIL: (když máte)...... TELEF. ČÍSLO:... ZAŠKRTNĚTE, VE KTERÝ DEN BUDETE MOCI NEJČASTĚJI PŘICHÁZET NA PŘÍPRAVU/

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více