SILOE. List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILOE. List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře"

Transkript

1 SILOE 4/2014 List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. DIECÉZNÍ POUŤ V ŽELIVĚ k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře Jana Marie Vianneye Víra není soukromá záležitost, vždyť Bůh je Otec, který nás přijal za své děti. Naše farnost je rodinou.

2 Diecézní pouť v želivě s relikvií srdce svatého faráře Jana Marie Vianneye přivezenou kněžími duchovní správy v Arsu (Francie). Bude možnost k jejímu uctění. Přijďte poděkovat za diecézi a modlit se za nová kněžská a řeholní povolání na místě, kde v době totality trpělo více než 400 kněží! :30 Modlitby za diecézi a duchovní povolání 10:30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ celebruje diecézní biskup j.e. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 13:00 Setkání pro kněze s přednáškou 13:00 Prohlídka kláštera pro poutníky 13:30 Prohlídka kláštera pro poutníky 14:00 Prohlídka kláštera pro poutníky 15:00 Promítání filmu o J.M. Vianneyovi (52 min.) 16:00 Svátostné požehnání Dále můžete využít možnost svátosti smíření a výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v opatském kostele. Kromě duchovního programu nabídneme možnost občerstvení, poutní jarmark v opatské zahradě s atrakcemi pro rodiny s dětmi a využít můžete i další možnosti nabízené obcí Želiv u příležitosti želivské poutní slavnosti. Biskupství královéhradecké Římskokatolická farnost v Želivě Kanonie premonstrátů v Želivě Protože se blíží udělování svátosti biřmování v naší farnosti, přinášíme vám všem katechezi o Duchu Svatém. Je určena pro všechny, zvláště pro ty, kdo ještě nesebrali odvahu, aby se nechali biřmovat: KATECHEZE: KDO JE DUCH SVATÝ A PROČ HO POTŘEBUJI Je velký rozdíl být ve Španělsku na dovolené a poslouchat přednášku o Španělsku. Přednáška může být zajímavá a poučná. Pobyt ve Španělsku je velký zážitek. A podobně je velký rozdíl poslouchat přednášku o Duchu Svatém a mít Ducha Svatého! Proto Pán Ježíš Kristus nejen apoštolům vyprávěl o Duchu Svatém, ale on jim Ducha Svatého daroval. Apoštolové slavnostně přijali Ducha Svatého padesátý den po zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Byli shromážděni ve velké místnosti společně s Ježíšovou matkou, se zbožnými ženami a s dalšími učedníky. Společně se modlili a učili se otevírat pro Ducha Svatého. Odevzdali své životy Pánu Bohu a byli naplněni Duchem Svatým a začali žít pravý Ježíšův život zde na zemi. Co se s apoštoly o Letnicích stalo, to biskup William Temple takto vysvětluje: Nikdo nemůže ode mě chtít, abych napsal Hamleta nebo podobnou divadelní hru. To dokázal jen Shakespeare, ale já ne. A podobně nikdo ode mě nemůže žádat, abych žil jako Pán Ježíš Kristus. To dokázal jen Pán Ježíš Kristus, ale já ne. Ale pozor!!! Kdyby do mě vstoupil Shakespearův génius, potom bych byl schopen napsat podobnou divadelní hru. A podobně, když vstoupí do mého života Duch Svatý, potom budu schopný žít tady na zemi Ježíšův život. Takový vstup Ducha Svatého do apoštolů se uskutečnil o Letnicích. A aby měli jistotu o tom, že neviditelný Duch Svatý byl darován, staly se ve viditelném světě dvě znamení: hukot z nebe jako prudký vítr a ohnivé jazyky. Tyto dvě znamení měly apoštolům, učedníkům a ženám pomoci, aby uvěřili v Ducha Svatého a aby se v jeho síle úplně odevzdali neviditelnému Trojjedinému Bohu. Tak se i Slavnost Seslání Ducha Svatého nebo slavnost biřmování může uskutečnit tak, že se ve své duši vroucněji a hlouběji odevzdáme neviditelnému Trojjedinému Pánu Bohu. 2 3

3 Papež Pavel VI. napsal, že Duch Svatý působí jen v tom člověku, který to dovolí, který s tím souhlasí, který to chce. Proto, bratři a sestry, rádi si opakujme v duchu nebo šeptem anebo nahlas toto: Duchu Svatý, chci tě, Duchu Svatý, zvu tě. Duchu Svatý, otevírám se ti. Hle, to je modlitba, kterou vyjadřujeme Duchu Svatému, že ho chceme přijmout. Vroucí, opakovanou modlitbou a dar Ducha Svatého podle příkladu Bohorodičky Panny Marie, zbožných žen a apoštolů i my dostaneme Ducha Svatého, pramen hluboké víry v Boha, pramen síly do nového života, pramen lásky, radosti a štěstí. Amen. p. Jan Křtitel k Vigilii Slavnosti Seslání Ducha Svatého v roce 2014 ŽÍT ŽIVOT NAPLNO, NE ŽIVOŘIT! V mnohých státech světa milióny křesťanů našli v Duchu Svatém duchovní posilnění a tělesné uzdravení. Svatý Pavel i nám ukazuje cestu v jednom ze svých dopisů: Bratři, nikdo nemůže říci, že Ježíš je Pán, když to neřekne pod vlivem Ducha Svatého! (První Korinťanům 12,3) To znamená, že jedině pod vlivem Ducha Svatého může člověk uvěřit, že Ježíš je Bůh. A jedině pod vlivem Ducha Svatého se může člověk dostat do kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Nebeským Otcem. A to přináší duchovní posilnění a tělesné uzdravení. Duch Svatý i nás vede k tomu, abychom vírou a důvěrou navázali kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Nebeským Otcem. Násilím nás k tomu nenutí. Duch Svatý není násilník on je láska a respektuje naši svobodu a naše rozhodnutí. On nám jen vnuká, abychom mu důvěřovali, abychom se modlili, abychom rádi rozjímali Boží Slovo, abychom rádi slavili a přijímali Eucharistii, abychom stále žili v Bohu a milovali Pána Boha a lidi kolem nás. Hle, k tomu nás vede Duch Svatý. A všichni, kteří se nechají vést Božím duchem, jsou Božími syny, říká apoštol Pavel. (Římanům 8,14) Ale musíme si připomenout, že Duchu Svatému je možné klást odpor, a potom Duch Svatý v lidské duši nemůže působit. Kdyby se vás někdo zeptal v čem spočívá odpor, možná byste řekli, že v smrtelném hříchu. Ale neměli byste pravdu. Vždyť podle Písma Svatého Duch Svatý i v hříšných lidech způsobil omilostnění. Vzpomeňte na marnotratného syna, na Marii Magdalénu, na lotra na kříži, na apoštoly Petra a Pavla a podobně. Správná odpověď zní: Jen jediná překážka HŘÍCH PROTI DUCHU SVATÉMU. Ten zamezuje působení Ducha Svatého. A kdo hřeší proti Duchu Svatému? Ten, kdo miluje smrtelný hřích, kdo odmítá Boží odpuštění a Boží lásku, ten odporuje Duchu Svatému, ten odmítá Boha. Pán Ježíš Kristus vyhlásil, že hřích proti Duchu Svatému je neodpustitelný. A toho je třeba se chránit a nechat se naopak vést Duchem Svatým. Muž světového jména, misionář dr. Jonggi Cho v knize Víra v akci píše, že před 60 lety ležel na smrtelné posteli. Měl nemocné plíce. Lékaři mu dávali šanci na tři až čtyři měsíce života. Cítil se strašně opuštěný a nešťastný. V této situaci začal jednou v noci křičet: Jestliže Bože existuješ, prosím Tě, pomoz mi! A tuto modlitbu několikrát zopakoval. Na druhý den přišla k jeho lůžku studentka z misijní školy a říkala: Duch Svatý mně vnuká, abych se u Tebe modlila. Klekla si a vroucně se začal modlit k Duchu Svatému: Duchu Svatý, přiveď tohoto nemocného k víře v Pána Ježíše Krista Nemocný byl dojatý. Po dlouhém uvažování jí řekl: Stanu se křesťanem. Ona se potěšila a darovala mu Písmo Svaté. Četl ho. Dlouhé noci ho četl. Poznával Ježíše a jeho srdce se k němu obracelo. Začal se modlit v Duchu Svatém s Pánem Ježíšem Kristem k Nebeskému Otci, prosil o uzdravení: Jsem ještě mladý. Uzdravíš-li mě, slibuji, že se stanu misionářem a budu hlásat tvé mocné Jméno. A tu pocítil v celém těle, jak se šíří nepopsatelný pokoj a přestal se bát smrti. Věděl, že je uzdravený. Vstal z postele a začal z radosti zpívat a oslavovat Pána. A dnes mu je 78 let a je obdivuhodným apoštolem křesťanské víry, původem Korejec, kterou šíří v mnohých krajinách světa ve světle, síle a lásce Ducha Svatého. Důvěryhodný kontakt s Pánem Ježíšem Kristem obšťastňuje i beznadějný život člověka! Toužíte po takovém kontaktu s Pánem Ježíše Kristem? 4 5

4 A proto: Duchu Svatý, pomáhej nám navázat trvalý a osobní kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Otcem, aby z něho plynulo do našeho života více pokoje, posily, radosti a štěstí. Amen p. Jan Křtitel František Mrákava, Boží Hod Svatodušní 2014 Čtenáři, ozvěte se! Drazí přátelé, od mladých po staré, ze Želiva i nedalekého okolí, rádi bychom aby vydávání Siloe i nadále pokračovalo a zkvalitňovalo se, jak obsahově, tak graficky. A proto se obracíme na vás, kdo máte svědectví, povzbuzení, dojmy z poutí, zážitky nebo životní zkušenosti s Bohem, o které byste se byli ochotni podělit. Fantazii a tvůrčímu zpracování se meze nekladou (básně, ilustrace, komiksy, reportáže, písně...) Vaše příspěvky můžete zaslat na Tatry 2014 Jako šestičlenná skupina jsme vyrazili od želivského kláštera putovat na Slovensko. Stopa za stopou se objevovala za každým z nás a některé se ztrácely v prachu a kamení, zatímco zdejší kamzíci kontrolovali, kdo to prochází, když jsme míjeli Téryho chatu ve Vysokých Tatrách. Následoval průsmyk, kde se o naše záda rozbilo mnoho kapek, podobně jako na výšlapu k Štrbskému a Popradskému plesu. Jiné stopy se utopily v bahně Slovenského ráje než jsme přelezli přes zdejší žebříky k vodopádům smočit hlavu a očistit boty. Během toho jsme stihli slavit mši svatou pod širým nebem, i za přítomnosti zdejších houbařů. Aby nám přitom všem nebylo příliš horko, zchladili jsme se v útrobách Bielanské jeskyně v Tatranském národním parku. Při návratu do Čech jsme dále navštívili Vlkolínec a samozřejmě při našem cestování nechyběly halušky, vtipy a celkově pokoj Páně :), který jsme každodenně čerpali nejen po cestách, ale i v Charitním domově v Dolním Smokovci. F. J. Pikl Vtipy Ptá se Pepíček pana faráře: Pane faráři, je Pán Bůh ženatý? Pepíčku, to přece nejde, to je naprosto vyloučeno! A proč? Protože to už by Pán Bůh nebyl všemohoucí! Kněz upozorňuje na mši svaté své farníky: Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia. O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno si sedmnáctou kapitolu přečetl. Zvednou se ruce všech přítomných věřících. K tomu kněz s úsměvem podotkne: Marek má kapitol jen šestnáct. Takže teď začnu kázat o hříchu lži

5 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA Pondělí: slavnost Narození Panny Marie, titulární slavnost opatského kostela 18:00 Mše svatá Diecézní pouť u příležitosti 350. výročí královéhradecké diecéze 9:30 Modlitba růžence, modlitby za povolání a diecézi 10:30 Slavnostní mše svatá s o. biskupem Janem Vokálem při mši k nám promluví farář francouzské farnosti Ars, kde působil sv. Jan M. Vianney, po mši možnost uctění relikvie srdce sv. Jana Marie Vianneye 15:00 Promítání filmu o Janu Maria Vianneym (sál České nebe) 13:00 Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní za diecézi v opatském kostele do 16: ŽELIVSKÁ POUŤ 7:30 Mše svatá 9:00 Mše svatá 10:30 Mše svatá 15:00 Adorace Nejsvětější Svátosti, Te Deum, svátostné požehnání Sobota: Prvosobotní duchovní obnova 15:00 Přednáška hosta litanie, Adorace, možnost jít ke svátosti smíření 17:30 Modlitba růžence 18:00 Mše svatá Neděle: UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 10:30 Mše svatá s udělováním svátosti biřmování Úterý: Slavnost Výročí Posvěcení opatského kostela 9:00 Mše svatá (vikariátní setkání kněží humpoleckého vikariátu) ŘÍJEN měsíc modlitby růžence PONDĚLÍ PÁTEK: 16:30 Růžencová pobožnost 17:00 Mše svatá Sobota: FARNÍ DEN 10:00 tvořivé dílny 12:00 oběd občerstvení po obědě terénní hra pro děti, povídání o víře pro dospělé! 16:00 MŠE SVATÁ NA KALVÁRII (čas a podrobnosti upřesníme!) Neděle: Misijní neděle, Den modliteb za misie 10:30 Mše svatá Sobota: Slavnost Všech svatých 10:30 Mše svatá Neděle: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 10:30 Mše svatá v opatském kostele 16:00 Mše svatá v kostele na hřbitově s modlitbami za zemřelé (Pondělí Pátek): mše svaté v kostele na hřbitově v 16:00 hod Svátek Všech svatých premonstrátského řádu 9:00 Mše svatá v kostele na hřbitově Neděle: Svátek Posvěcení Lateránské baziliky Oslava sv. Huberta, patrona myslivců 10:30 Mše svatá v opatském kostele Neděle: Slavnost Krista Krále 10:30 Mše svatá po mši svaté Výstav Nejsvětější Svátosti do 17:00 hod. (Adorace za naši farnost) Pondělí: Slavnost sv. Klimenta, patrona naší diecéze 7:30 Mše svatá 8 9

6 DALŠÍ OZNAMY: Děti všech tříd se mohou ve škole přihlásit na výuku náboženství. Drachmy, statéry a denáre, které děti sbíraly po celý rok, slouží k získání odměny. Výměna probíhá v sakristii opatského kostela! Kontaktujte naše bohoslovce! Pokud chcete požádat o křest dítěte, tak je zapotřebí navštívit/kontaktovat pátera Tadeáše jeden měsíc předem. Pokud chce být pokřtěn dospělý, je třeba kontaktovat pátera Tadeáše minimálně půl roku předem. Žadatelé o udělení svátosti manželství musí přijít nejméně 3 měsíce před svatbou. V případě svátosti pomazání nemocných pro pacienty v nemocnici nebo v domácnosti neváhejte kontaktovat kněze! Pomazání nemocných je k posile a uzdravení, ne k urychlení pohřbu!!! To by potom kněžství bylo velmi bezútěšné povolání! Samozřejmě, v případech, kdy opravdu někdo blízký odchází na věčnost, neprodleně kontaktujte kněze! I od toho jsme tady! Kdo nepřijal svátost biřmování, ať neváhá a kontaktuje p. Tadeáše. Pokusí se Vám poradit. Nic neztratíte, naopak získáte! (P.S. k tomuto tématu: Je vás víc!) Svátost smíření udělujeme podle možnosti půl hodiny před nedělní mší, po domluvě kdykoliv. Kdo má strach očistit svou duši: NEBOJTE SE! Jde o setkání s milosrdným Otcem, který čeká své marnotratné děti vždy s otevřenou náručí. Cílem svátosti je, aby se vám ulevilo, abyste odstranili překážku, která Pánu Bohu brání uzdravit vás a vést jenom po těch nejlepších pastvinách, kde naleznete pravé štěstí! Ne žádný výprodej, který nabízí tento svět nebo zajíce v pytli. Často vidíš kolem silnic na sloupech dráty. Dokud jimi neprotéká proud, světlo se nerozsvítí. Takovým drátem jsi ty i já. Bůh je ten proud. Máme moc dovolit proudu, aby námi protékal a dával tak světu světlo: JEŽÍ- ŠE. Nebo můžeme odmítnout dát se použít, a tím připouštíme, aby se šířila tma. Matka Tereza o Duchu Svatém a biřmování Chceš v sobě cítit Boží sílu? Přesně tak je to i s biřmováním. Protéká tebou proud? Navázal jsi intenzivní spojení s Bohem? Nebo si myslíš, že to ani nejde? Necítíš se spíš jako kabel, který někde venku visí naprosto zbytečně a bez proudu? Toužíš se stát kanálem, kterým by mohla protékat Boží láska? Chceš v sobě cítit Boží sílu? Chceš žít velký a silný život? Už jsi někdy pocítil, že jsi těsně spojen s Bohem, že jsi mu docela blízko, že jsi bytost milovaná, chráněná, nesená a že tě někdo vede? Nebo si musíš upřímně přiznat: Je ve mně jen velká prázdnota a příliš velký užitek ze mě nebude? Inu, člověk může být nějakou dobu ve své víře neslaný nemastný. Může se jalově potácet od ničeho k ničemu, neustále všechno zlehčovat a donekonečna se vykrucovat. Může se vylhávat ze své vnitřní prázdnoty u počítače. Může dobrovolně padnout do otroctví, až do zblbnutí viset na monitoru, nechat se pohlcovat špatnými filmy, stát se závislým na počítačových hrách, náruživě popotahovat z cigarety anebo neplodně trávit svůj život na facebooku, nedobytně zašitý před svým okolím. JENŽE K TOMU NÁS BŮH NESTVOŘIL. Bůh z nás chce mít silné, hrdé, svobodné lidi, kteří se podřizují pouze Bohu, nikomu jinému, lidi vnitřně zářící, láskyplné, srdečné, pozorné, tvůrčí obhájce dobra, odpůrce satanova našeptávání, bdělé strážce ohroženého stvoření, spolehlivé přátele chudých a pronásledovaných a, a, a Pokud chceš žít takovým plným životem, pokud po tom opravdu toužíš a snažíš se ho s Boží pomocí dosáhnout, pak ti můžu říct jediné: Vykroč směrem k biřmování! Zájemci o další přípravu na biřmování se můžou hlásit u p. Tadeáše R. Spišáka

7 VÍM, KOMU JSEM UVĚŘIL/A Říkáš: je to pro mě nemožné. Bůh na to: Co je nemožné lidem, to je možné Bohu. (viz Lk 18,27) Říkáš: jsem příliš unavený. Bůh na to: U mne nalezneš odpočinek. (viz Mt, 28-30) Říkáš: nikdo mě nemiluje. Bůh: miluji tě. (viz Jn 3,16 a Jn 13,34) Říkáš: Bůh: nemůžu dál. stačí ti moje milost, aby se projevila tvá síla. (viz 2Kor 12,9 a Ž 91,15) Říkáš: stále jsem plný nepokoje, jsem znechucen a zklamán. Bůh: slož svoji starost na mě. (viz 1Pt 5,7) Říkáš: mám slabou víru. Bůh: každému jsem dal tolik víry, kolik potřebuje. (Řím 12,3) Říkáš: nejsem dost moudrý. Bůh: dávám i moudrost. (1Kor 1,30) Říkáš: cítím se opuštěný. Bůh: nikdy tě nezanechám, ani neopustím. (Žid 13,5) Říkáš: nedovedu vyřešit tolik věcí. Bůh: já povedu tvé kroky. (viz Přísloví 3,5-6) Říkáš: nezvládnu to. Bůh: zvládneš všechno, když tě posilním. (viz Flp 4,13) Říkáš: jsem neschopný. Bůh: mám moc tě uschopnit. (viz 2Kor 9,8) Říkáš: Bůh: nemá to cenu. když mě miluješ, všechno ti napomáhá k dobrému. (viz Řím 8,28) Říkáš: nedovedu odpustit sám sobě. Bůh: odpouštím ti. (viz 1Jn 1,9 a Řím 8,1) Říkáš: neumím si poradit. Bůh: naplním všechny tvé touhy. (viz Flp 4,19) Říkáš: Bojím se. Bůh: nedal jsem ti ducha strachu. (viz 2Tim 1,7) 12 13

8 další špetka humoru :) Vítek je ztracen v lese, už se setmělo a stále nemůže najít cestu ven: Najednou šlápne do prázdna a už letí dolů ze srázu. Podaří se mu však zachytit se za strom. Dole, asi 30 metrů pod sebou, vidí vodní hladinu, ze které ční ostré kameny. Vítek se podívá nahoru a zakřičí: Je tam nahoře někdo, kdo by mi mohl pomoci? Z nebes se ozve božský hlas: Vítku, věříš? Vítek odpoví: Věřím, věřím! A hlas shůry praví: Dobře, tvá víra tě ochrání. Skoč! Dcera se ptá maminky: Mami, jak vzniklo lidstvo? Maminka: Bůh stvořil Adama a Evu, narodili se jim děti, a to byl začátek lidstva. O dva dny později dcera položí stejnou otázku tatínkovi. Před mnoha lety se z opic postupně vyvinuli lidé. A to byl začátek lidstva, vysvětlil tatínek. Dcera se zmateně vrátila k mamce a říká: Mami, ty jsi mi řekla, že lidstvo vzniklo díky Adamovi a Evě, ale tatínek mi řekl, že díky opicím. Jaká je tedy pravda? Maminka odpovídá: No, má drahá, je to velmi jednoduché. Já jsem ti řekla, jak vznikla moje rodina, táta ti řekl, jak vznikla jeho rodina Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství, telefonoval na faru: Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz. Dobře... Tak tam zkuste dát 1 Jan 4, 18. Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4, 18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4, 18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.). Camino de Santiago po česku V následujících řádcích bych se ráda podělila a možnost podnikat poutnické svatojakubské cesty na území naší republiky. Nevedou sice ještě úplně do Santiaga de Compostela, ale mají taktéž své nezaměnitelné kouzlo a navíc vám umožní prozkoumat a ocenit krásy naší země. Na území českých krajů vedou vyznačené cesty nejvíce v okolí Prahy, ale také na Šumavě, kde volně pokračují a napojují se na stezky v Německu, které už vás do Santiaga opravdu dovedou. Vyvstane-li vám na mysli otázka značení takovýchto cest, pak vězte, že většina je zajištěna pomocí turistických značek Klubu českých turistů, některé takovéto značky mají ještě vedle sebe samolepku se svatojakubskou mušlí, typickým znakem nejznámější poutnické stezky. Sem tam lze potkat i nezbytnou žlutou šipku. Přesuneme-li se volným tempem na Moravu a to především do její jižní části, zjistíme, že výchozím bodem všech svatojakubských cest je moravská metropole Brno, respektive kostel sv. Jakuba. Na místní faře si můžete za drobný peníz zakoupit průkaz poutníka tzv. Credencial a natisknout si do něj první razítko vaší cesty. Razítka jsou k dostání většinou na obecních úřadech či farách. Z Brna je možné se vydat do všech čtyř světových stran. Z osobní zkušenosti mohu doporučit cestu z Brna do Mikulova, která vás na svém počátku zavede do benediktínského kláštera v Rajhradě a dále prochází nádhernou a ovíněnou Pálavou v okolí Novomlýnských nádrží. Postupně vám tato trasa umožní vrátit se do pravěku s Věstonickou Venuší v Dolních Věstonicích, zamyslet se nad řáděním švédských vojsk během třicetileté války u zříceniny Děvičky, vystoupat na Stolovou horu a nakonec spočinout na Svatém Kopečku, odkud máte celý Mikulov jako na dlani. Martina Dvořáková 14 15

9 Maminka volá z kuchyně na syna: Synku, co děláš? - Ležím, maminko. A co dělá táta? - Pomáhá mi. Ve vlaku sedí paní a čte Bibli. Naproti sedící muž začne rýpat: Vy věříte tomu, co je tam psáno? Ano! odpoví tázaná. I tomu, že jednoho chlápka spolkla velryba a on přežil? Myslíte Jonáše? Ano, i o něm je zde psáno. A jak mohl přežít v břiše velryby?! No, to nevím, až umřu a přijdu do nebe, tak se ho na to zeptám. A co když ten Jonáš nebude v nebi? Tak se ho na to zeptáte vy! Prosíme, modlete se za úspěšný průběh diecézní poutě a za všechny, kdo 5. října přijmou svátost biřmování.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

život farností 5 o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á květen 2011 27. května 2011 NOC KOSTELŮ

život farností 5 o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á květen 2011 27. května 2011 NOC KOSTELŮ život farností 5 o b č a s n í k p r o f a r n o s t i V a l a š s k é M e z i ř í č í a L e š n á květen 2011 27. května 2011 NOC KOSTELŮ Připomínám si noc co NOC, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014 Slovo na cestu Chrámem se nese krásná vstupní antifona: Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou.

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více