SILOE. List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SILOE. List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře"

Transkript

1 SILOE 4/2014 List želivských farníků, terciářů a přátel kláštera. DIECÉZNÍ POUŤ V ŽELIVĚ k 350. výročí královéhradecké diecéze s relikvií srdce svatého faráře Jana Marie Vianneye Víra není soukromá záležitost, vždyť Bůh je Otec, který nás přijal za své děti. Naše farnost je rodinou.

2 Diecézní pouť v želivě s relikvií srdce svatého faráře Jana Marie Vianneye přivezenou kněžími duchovní správy v Arsu (Francie). Bude možnost k jejímu uctění. Přijďte poděkovat za diecézi a modlit se za nová kněžská a řeholní povolání na místě, kde v době totality trpělo více než 400 kněží! :30 Modlitby za diecézi a duchovní povolání 10:30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ celebruje diecézní biskup j.e. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 13:00 Setkání pro kněze s přednáškou 13:00 Prohlídka kláštera pro poutníky 13:30 Prohlídka kláštera pro poutníky 14:00 Prohlídka kláštera pro poutníky 15:00 Promítání filmu o J.M. Vianneyovi (52 min.) 16:00 Svátostné požehnání Dále můžete využít možnost svátosti smíření a výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v opatském kostele. Kromě duchovního programu nabídneme možnost občerstvení, poutní jarmark v opatské zahradě s atrakcemi pro rodiny s dětmi a využít můžete i další možnosti nabízené obcí Želiv u příležitosti želivské poutní slavnosti. Biskupství královéhradecké Římskokatolická farnost v Želivě Kanonie premonstrátů v Želivě Protože se blíží udělování svátosti biřmování v naší farnosti, přinášíme vám všem katechezi o Duchu Svatém. Je určena pro všechny, zvláště pro ty, kdo ještě nesebrali odvahu, aby se nechali biřmovat: KATECHEZE: KDO JE DUCH SVATÝ A PROČ HO POTŘEBUJI Je velký rozdíl být ve Španělsku na dovolené a poslouchat přednášku o Španělsku. Přednáška může být zajímavá a poučná. Pobyt ve Španělsku je velký zážitek. A podobně je velký rozdíl poslouchat přednášku o Duchu Svatém a mít Ducha Svatého! Proto Pán Ježíš Kristus nejen apoštolům vyprávěl o Duchu Svatém, ale on jim Ducha Svatého daroval. Apoštolové slavnostně přijali Ducha Svatého padesátý den po zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Byli shromážděni ve velké místnosti společně s Ježíšovou matkou, se zbožnými ženami a s dalšími učedníky. Společně se modlili a učili se otevírat pro Ducha Svatého. Odevzdali své životy Pánu Bohu a byli naplněni Duchem Svatým a začali žít pravý Ježíšův život zde na zemi. Co se s apoštoly o Letnicích stalo, to biskup William Temple takto vysvětluje: Nikdo nemůže ode mě chtít, abych napsal Hamleta nebo podobnou divadelní hru. To dokázal jen Shakespeare, ale já ne. A podobně nikdo ode mě nemůže žádat, abych žil jako Pán Ježíš Kristus. To dokázal jen Pán Ježíš Kristus, ale já ne. Ale pozor!!! Kdyby do mě vstoupil Shakespearův génius, potom bych byl schopen napsat podobnou divadelní hru. A podobně, když vstoupí do mého života Duch Svatý, potom budu schopný žít tady na zemi Ježíšův život. Takový vstup Ducha Svatého do apoštolů se uskutečnil o Letnicích. A aby měli jistotu o tom, že neviditelný Duch Svatý byl darován, staly se ve viditelném světě dvě znamení: hukot z nebe jako prudký vítr a ohnivé jazyky. Tyto dvě znamení měly apoštolům, učedníkům a ženám pomoci, aby uvěřili v Ducha Svatého a aby se v jeho síle úplně odevzdali neviditelnému Trojjedinému Bohu. Tak se i Slavnost Seslání Ducha Svatého nebo slavnost biřmování může uskutečnit tak, že se ve své duši vroucněji a hlouběji odevzdáme neviditelnému Trojjedinému Pánu Bohu. 2 3

3 Papež Pavel VI. napsal, že Duch Svatý působí jen v tom člověku, který to dovolí, který s tím souhlasí, který to chce. Proto, bratři a sestry, rádi si opakujme v duchu nebo šeptem anebo nahlas toto: Duchu Svatý, chci tě, Duchu Svatý, zvu tě. Duchu Svatý, otevírám se ti. Hle, to je modlitba, kterou vyjadřujeme Duchu Svatému, že ho chceme přijmout. Vroucí, opakovanou modlitbou a dar Ducha Svatého podle příkladu Bohorodičky Panny Marie, zbožných žen a apoštolů i my dostaneme Ducha Svatého, pramen hluboké víry v Boha, pramen síly do nového života, pramen lásky, radosti a štěstí. Amen. p. Jan Křtitel k Vigilii Slavnosti Seslání Ducha Svatého v roce 2014 ŽÍT ŽIVOT NAPLNO, NE ŽIVOŘIT! V mnohých státech světa milióny křesťanů našli v Duchu Svatém duchovní posilnění a tělesné uzdravení. Svatý Pavel i nám ukazuje cestu v jednom ze svých dopisů: Bratři, nikdo nemůže říci, že Ježíš je Pán, když to neřekne pod vlivem Ducha Svatého! (První Korinťanům 12,3) To znamená, že jedině pod vlivem Ducha Svatého může člověk uvěřit, že Ježíš je Bůh. A jedině pod vlivem Ducha Svatého se může člověk dostat do kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Nebeským Otcem. A to přináší duchovní posilnění a tělesné uzdravení. Duch Svatý i nás vede k tomu, abychom vírou a důvěrou navázali kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Nebeským Otcem. Násilím nás k tomu nenutí. Duch Svatý není násilník on je láska a respektuje naši svobodu a naše rozhodnutí. On nám jen vnuká, abychom mu důvěřovali, abychom se modlili, abychom rádi rozjímali Boží Slovo, abychom rádi slavili a přijímali Eucharistii, abychom stále žili v Bohu a milovali Pána Boha a lidi kolem nás. Hle, k tomu nás vede Duch Svatý. A všichni, kteří se nechají vést Božím duchem, jsou Božími syny, říká apoštol Pavel. (Římanům 8,14) Ale musíme si připomenout, že Duchu Svatému je možné klást odpor, a potom Duch Svatý v lidské duši nemůže působit. Kdyby se vás někdo zeptal v čem spočívá odpor, možná byste řekli, že v smrtelném hříchu. Ale neměli byste pravdu. Vždyť podle Písma Svatého Duch Svatý i v hříšných lidech způsobil omilostnění. Vzpomeňte na marnotratného syna, na Marii Magdalénu, na lotra na kříži, na apoštoly Petra a Pavla a podobně. Správná odpověď zní: Jen jediná překážka HŘÍCH PROTI DUCHU SVATÉMU. Ten zamezuje působení Ducha Svatého. A kdo hřeší proti Duchu Svatému? Ten, kdo miluje smrtelný hřích, kdo odmítá Boží odpuštění a Boží lásku, ten odporuje Duchu Svatému, ten odmítá Boha. Pán Ježíš Kristus vyhlásil, že hřích proti Duchu Svatému je neodpustitelný. A toho je třeba se chránit a nechat se naopak vést Duchem Svatým. Muž světového jména, misionář dr. Jonggi Cho v knize Víra v akci píše, že před 60 lety ležel na smrtelné posteli. Měl nemocné plíce. Lékaři mu dávali šanci na tři až čtyři měsíce života. Cítil se strašně opuštěný a nešťastný. V této situaci začal jednou v noci křičet: Jestliže Bože existuješ, prosím Tě, pomoz mi! A tuto modlitbu několikrát zopakoval. Na druhý den přišla k jeho lůžku studentka z misijní školy a říkala: Duch Svatý mně vnuká, abych se u Tebe modlila. Klekla si a vroucně se začal modlit k Duchu Svatému: Duchu Svatý, přiveď tohoto nemocného k víře v Pána Ježíše Krista Nemocný byl dojatý. Po dlouhém uvažování jí řekl: Stanu se křesťanem. Ona se potěšila a darovala mu Písmo Svaté. Četl ho. Dlouhé noci ho četl. Poznával Ježíše a jeho srdce se k němu obracelo. Začal se modlit v Duchu Svatém s Pánem Ježíšem Kristem k Nebeskému Otci, prosil o uzdravení: Jsem ještě mladý. Uzdravíš-li mě, slibuji, že se stanu misionářem a budu hlásat tvé mocné Jméno. A tu pocítil v celém těle, jak se šíří nepopsatelný pokoj a přestal se bát smrti. Věděl, že je uzdravený. Vstal z postele a začal z radosti zpívat a oslavovat Pána. A dnes mu je 78 let a je obdivuhodným apoštolem křesťanské víry, původem Korejec, kterou šíří v mnohých krajinách světa ve světle, síle a lásce Ducha Svatého. Důvěryhodný kontakt s Pánem Ježíšem Kristem obšťastňuje i beznadějný život člověka! Toužíte po takovém kontaktu s Pánem Ježíše Kristem? 4 5

4 A proto: Duchu Svatý, pomáhej nám navázat trvalý a osobní kontakt s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho Otcem, aby z něho plynulo do našeho života více pokoje, posily, radosti a štěstí. Amen p. Jan Křtitel František Mrákava, Boží Hod Svatodušní 2014 Čtenáři, ozvěte se! Drazí přátelé, od mladých po staré, ze Želiva i nedalekého okolí, rádi bychom aby vydávání Siloe i nadále pokračovalo a zkvalitňovalo se, jak obsahově, tak graficky. A proto se obracíme na vás, kdo máte svědectví, povzbuzení, dojmy z poutí, zážitky nebo životní zkušenosti s Bohem, o které byste se byli ochotni podělit. Fantazii a tvůrčímu zpracování se meze nekladou (básně, ilustrace, komiksy, reportáže, písně...) Vaše příspěvky můžete zaslat na Tatry 2014 Jako šestičlenná skupina jsme vyrazili od želivského kláštera putovat na Slovensko. Stopa za stopou se objevovala za každým z nás a některé se ztrácely v prachu a kamení, zatímco zdejší kamzíci kontrolovali, kdo to prochází, když jsme míjeli Téryho chatu ve Vysokých Tatrách. Následoval průsmyk, kde se o naše záda rozbilo mnoho kapek, podobně jako na výšlapu k Štrbskému a Popradskému plesu. Jiné stopy se utopily v bahně Slovenského ráje než jsme přelezli přes zdejší žebříky k vodopádům smočit hlavu a očistit boty. Během toho jsme stihli slavit mši svatou pod širým nebem, i za přítomnosti zdejších houbařů. Aby nám přitom všem nebylo příliš horko, zchladili jsme se v útrobách Bielanské jeskyně v Tatranském národním parku. Při návratu do Čech jsme dále navštívili Vlkolínec a samozřejmě při našem cestování nechyběly halušky, vtipy a celkově pokoj Páně :), který jsme každodenně čerpali nejen po cestách, ale i v Charitním domově v Dolním Smokovci. F. J. Pikl Vtipy Ptá se Pepíček pana faráře: Pane faráři, je Pán Bůh ženatý? Pepíčku, to přece nejde, to je naprosto vyloučeno! A proč? Protože to už by Pán Bůh nebyl všemohoucí! Kněz upozorňuje na mši svaté své farníky: Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia. O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno si sedmnáctou kapitolu přečetl. Zvednou se ruce všech přítomných věřících. K tomu kněz s úsměvem podotkne: Marek má kapitol jen šestnáct. Takže teď začnu kázat o hříchu lži

5 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA Pondělí: slavnost Narození Panny Marie, titulární slavnost opatského kostela 18:00 Mše svatá Diecézní pouť u příležitosti 350. výročí královéhradecké diecéze 9:30 Modlitba růžence, modlitby za povolání a diecézi 10:30 Slavnostní mše svatá s o. biskupem Janem Vokálem při mši k nám promluví farář francouzské farnosti Ars, kde působil sv. Jan M. Vianney, po mši možnost uctění relikvie srdce sv. Jana Marie Vianneye 15:00 Promítání filmu o Janu Maria Vianneym (sál České nebe) 13:00 Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní za diecézi v opatském kostele do 16: ŽELIVSKÁ POUŤ 7:30 Mše svatá 9:00 Mše svatá 10:30 Mše svatá 15:00 Adorace Nejsvětější Svátosti, Te Deum, svátostné požehnání Sobota: Prvosobotní duchovní obnova 15:00 Přednáška hosta litanie, Adorace, možnost jít ke svátosti smíření 17:30 Modlitba růžence 18:00 Mše svatá Neděle: UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 10:30 Mše svatá s udělováním svátosti biřmování Úterý: Slavnost Výročí Posvěcení opatského kostela 9:00 Mše svatá (vikariátní setkání kněží humpoleckého vikariátu) ŘÍJEN měsíc modlitby růžence PONDĚLÍ PÁTEK: 16:30 Růžencová pobožnost 17:00 Mše svatá Sobota: FARNÍ DEN 10:00 tvořivé dílny 12:00 oběd občerstvení po obědě terénní hra pro děti, povídání o víře pro dospělé! 16:00 MŠE SVATÁ NA KALVÁRII (čas a podrobnosti upřesníme!) Neděle: Misijní neděle, Den modliteb za misie 10:30 Mše svatá Sobota: Slavnost Všech svatých 10:30 Mše svatá Neděle: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 10:30 Mše svatá v opatském kostele 16:00 Mše svatá v kostele na hřbitově s modlitbami za zemřelé (Pondělí Pátek): mše svaté v kostele na hřbitově v 16:00 hod Svátek Všech svatých premonstrátského řádu 9:00 Mše svatá v kostele na hřbitově Neděle: Svátek Posvěcení Lateránské baziliky Oslava sv. Huberta, patrona myslivců 10:30 Mše svatá v opatském kostele Neděle: Slavnost Krista Krále 10:30 Mše svatá po mši svaté Výstav Nejsvětější Svátosti do 17:00 hod. (Adorace za naši farnost) Pondělí: Slavnost sv. Klimenta, patrona naší diecéze 7:30 Mše svatá 8 9

6 DALŠÍ OZNAMY: Děti všech tříd se mohou ve škole přihlásit na výuku náboženství. Drachmy, statéry a denáre, které děti sbíraly po celý rok, slouží k získání odměny. Výměna probíhá v sakristii opatského kostela! Kontaktujte naše bohoslovce! Pokud chcete požádat o křest dítěte, tak je zapotřebí navštívit/kontaktovat pátera Tadeáše jeden měsíc předem. Pokud chce být pokřtěn dospělý, je třeba kontaktovat pátera Tadeáše minimálně půl roku předem. Žadatelé o udělení svátosti manželství musí přijít nejméně 3 měsíce před svatbou. V případě svátosti pomazání nemocných pro pacienty v nemocnici nebo v domácnosti neváhejte kontaktovat kněze! Pomazání nemocných je k posile a uzdravení, ne k urychlení pohřbu!!! To by potom kněžství bylo velmi bezútěšné povolání! Samozřejmě, v případech, kdy opravdu někdo blízký odchází na věčnost, neprodleně kontaktujte kněze! I od toho jsme tady! Kdo nepřijal svátost biřmování, ať neváhá a kontaktuje p. Tadeáše. Pokusí se Vám poradit. Nic neztratíte, naopak získáte! (P.S. k tomuto tématu: Je vás víc!) Svátost smíření udělujeme podle možnosti půl hodiny před nedělní mší, po domluvě kdykoliv. Kdo má strach očistit svou duši: NEBOJTE SE! Jde o setkání s milosrdným Otcem, který čeká své marnotratné děti vždy s otevřenou náručí. Cílem svátosti je, aby se vám ulevilo, abyste odstranili překážku, která Pánu Bohu brání uzdravit vás a vést jenom po těch nejlepších pastvinách, kde naleznete pravé štěstí! Ne žádný výprodej, který nabízí tento svět nebo zajíce v pytli. Často vidíš kolem silnic na sloupech dráty. Dokud jimi neprotéká proud, světlo se nerozsvítí. Takovým drátem jsi ty i já. Bůh je ten proud. Máme moc dovolit proudu, aby námi protékal a dával tak světu světlo: JEŽÍ- ŠE. Nebo můžeme odmítnout dát se použít, a tím připouštíme, aby se šířila tma. Matka Tereza o Duchu Svatém a biřmování Chceš v sobě cítit Boží sílu? Přesně tak je to i s biřmováním. Protéká tebou proud? Navázal jsi intenzivní spojení s Bohem? Nebo si myslíš, že to ani nejde? Necítíš se spíš jako kabel, který někde venku visí naprosto zbytečně a bez proudu? Toužíš se stát kanálem, kterým by mohla protékat Boží láska? Chceš v sobě cítit Boží sílu? Chceš žít velký a silný život? Už jsi někdy pocítil, že jsi těsně spojen s Bohem, že jsi mu docela blízko, že jsi bytost milovaná, chráněná, nesená a že tě někdo vede? Nebo si musíš upřímně přiznat: Je ve mně jen velká prázdnota a příliš velký užitek ze mě nebude? Inu, člověk může být nějakou dobu ve své víře neslaný nemastný. Může se jalově potácet od ničeho k ničemu, neustále všechno zlehčovat a donekonečna se vykrucovat. Může se vylhávat ze své vnitřní prázdnoty u počítače. Může dobrovolně padnout do otroctví, až do zblbnutí viset na monitoru, nechat se pohlcovat špatnými filmy, stát se závislým na počítačových hrách, náruživě popotahovat z cigarety anebo neplodně trávit svůj život na facebooku, nedobytně zašitý před svým okolím. JENŽE K TOMU NÁS BŮH NESTVOŘIL. Bůh z nás chce mít silné, hrdé, svobodné lidi, kteří se podřizují pouze Bohu, nikomu jinému, lidi vnitřně zářící, láskyplné, srdečné, pozorné, tvůrčí obhájce dobra, odpůrce satanova našeptávání, bdělé strážce ohroženého stvoření, spolehlivé přátele chudých a pronásledovaných a, a, a Pokud chceš žít takovým plným životem, pokud po tom opravdu toužíš a snažíš se ho s Boží pomocí dosáhnout, pak ti můžu říct jediné: Vykroč směrem k biřmování! Zájemci o další přípravu na biřmování se můžou hlásit u p. Tadeáše R. Spišáka

7 VÍM, KOMU JSEM UVĚŘIL/A Říkáš: je to pro mě nemožné. Bůh na to: Co je nemožné lidem, to je možné Bohu. (viz Lk 18,27) Říkáš: jsem příliš unavený. Bůh na to: U mne nalezneš odpočinek. (viz Mt, 28-30) Říkáš: nikdo mě nemiluje. Bůh: miluji tě. (viz Jn 3,16 a Jn 13,34) Říkáš: Bůh: nemůžu dál. stačí ti moje milost, aby se projevila tvá síla. (viz 2Kor 12,9 a Ž 91,15) Říkáš: stále jsem plný nepokoje, jsem znechucen a zklamán. Bůh: slož svoji starost na mě. (viz 1Pt 5,7) Říkáš: mám slabou víru. Bůh: každému jsem dal tolik víry, kolik potřebuje. (Řím 12,3) Říkáš: nejsem dost moudrý. Bůh: dávám i moudrost. (1Kor 1,30) Říkáš: cítím se opuštěný. Bůh: nikdy tě nezanechám, ani neopustím. (Žid 13,5) Říkáš: nedovedu vyřešit tolik věcí. Bůh: já povedu tvé kroky. (viz Přísloví 3,5-6) Říkáš: nezvládnu to. Bůh: zvládneš všechno, když tě posilním. (viz Flp 4,13) Říkáš: jsem neschopný. Bůh: mám moc tě uschopnit. (viz 2Kor 9,8) Říkáš: Bůh: nemá to cenu. když mě miluješ, všechno ti napomáhá k dobrému. (viz Řím 8,28) Říkáš: nedovedu odpustit sám sobě. Bůh: odpouštím ti. (viz 1Jn 1,9 a Řím 8,1) Říkáš: neumím si poradit. Bůh: naplním všechny tvé touhy. (viz Flp 4,19) Říkáš: Bojím se. Bůh: nedal jsem ti ducha strachu. (viz 2Tim 1,7) 12 13

8 další špetka humoru :) Vítek je ztracen v lese, už se setmělo a stále nemůže najít cestu ven: Najednou šlápne do prázdna a už letí dolů ze srázu. Podaří se mu však zachytit se za strom. Dole, asi 30 metrů pod sebou, vidí vodní hladinu, ze které ční ostré kameny. Vítek se podívá nahoru a zakřičí: Je tam nahoře někdo, kdo by mi mohl pomoci? Z nebes se ozve božský hlas: Vítku, věříš? Vítek odpoví: Věřím, věřím! A hlas shůry praví: Dobře, tvá víra tě ochrání. Skoč! Dcera se ptá maminky: Mami, jak vzniklo lidstvo? Maminka: Bůh stvořil Adama a Evu, narodili se jim děti, a to byl začátek lidstva. O dva dny později dcera položí stejnou otázku tatínkovi. Před mnoha lety se z opic postupně vyvinuli lidé. A to byl začátek lidstva, vysvětlil tatínek. Dcera se zmateně vrátila k mamce a říká: Mami, ty jsi mi řekla, že lidstvo vzniklo díky Adamovi a Evě, ale tatínek mi řekl, že díky opicím. Jaká je tedy pravda? Maminka odpovídá: No, má drahá, je to velmi jednoduché. Já jsem ti řekla, jak vznikla moje rodina, táta ti řekl, jak vznikla jeho rodina Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na manželství, telefonoval na faru: Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz. Dobře... Tak tam zkuste dát 1 Jan 4, 18. Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4, 18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4, 18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.). Camino de Santiago po česku V následujících řádcích bych se ráda podělila a možnost podnikat poutnické svatojakubské cesty na území naší republiky. Nevedou sice ještě úplně do Santiaga de Compostela, ale mají taktéž své nezaměnitelné kouzlo a navíc vám umožní prozkoumat a ocenit krásy naší země. Na území českých krajů vedou vyznačené cesty nejvíce v okolí Prahy, ale také na Šumavě, kde volně pokračují a napojují se na stezky v Německu, které už vás do Santiaga opravdu dovedou. Vyvstane-li vám na mysli otázka značení takovýchto cest, pak vězte, že většina je zajištěna pomocí turistických značek Klubu českých turistů, některé takovéto značky mají ještě vedle sebe samolepku se svatojakubskou mušlí, typickým znakem nejznámější poutnické stezky. Sem tam lze potkat i nezbytnou žlutou šipku. Přesuneme-li se volným tempem na Moravu a to především do její jižní části, zjistíme, že výchozím bodem všech svatojakubských cest je moravská metropole Brno, respektive kostel sv. Jakuba. Na místní faře si můžete za drobný peníz zakoupit průkaz poutníka tzv. Credencial a natisknout si do něj první razítko vaší cesty. Razítka jsou k dostání většinou na obecních úřadech či farách. Z Brna je možné se vydat do všech čtyř světových stran. Z osobní zkušenosti mohu doporučit cestu z Brna do Mikulova, která vás na svém počátku zavede do benediktínského kláštera v Rajhradě a dále prochází nádhernou a ovíněnou Pálavou v okolí Novomlýnských nádrží. Postupně vám tato trasa umožní vrátit se do pravěku s Věstonickou Venuší v Dolních Věstonicích, zamyslet se nad řáděním švédských vojsk během třicetileté války u zříceniny Děvičky, vystoupat na Stolovou horu a nakonec spočinout na Svatém Kopečku, odkud máte celý Mikulov jako na dlani. Martina Dvořáková 14 15

9 Maminka volá z kuchyně na syna: Synku, co děláš? - Ležím, maminko. A co dělá táta? - Pomáhá mi. Ve vlaku sedí paní a čte Bibli. Naproti sedící muž začne rýpat: Vy věříte tomu, co je tam psáno? Ano! odpoví tázaná. I tomu, že jednoho chlápka spolkla velryba a on přežil? Myslíte Jonáše? Ano, i o něm je zde psáno. A jak mohl přežít v břiše velryby?! No, to nevím, až umřu a přijdu do nebe, tak se ho na to zeptám. A co když ten Jonáš nebude v nebi? Tak se ho na to zeptáte vy! Prosíme, modlete se za úspěšný průběh diecézní poutě a za všechny, kdo 5. října přijmou svátost biřmování.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ KLÁŠTERA 8.9. 2014 Pondělí: Slavnost Narození Panny Marie, titulární slavnost opatského kostela 18:00 Mše svatá 13.9. 2014 Diecézní pouť u příležitosti 350.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. Želivská Pouť! JMÉNO:... PŘÍJMENÍ:... BYDLIŠTĚ:... ... E-MAIL: (když máte)... ... TELEF. ČÍSLO:...

PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. Želivská Pouť! JMÉNO:... PŘÍJMENÍ:... BYDLIŠTĚ:... ... E-MAIL: (když máte)... ... TELEF. ČÍSLO:... PŘIHLÁŠKA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ rok víry SILOE JMÉNO:... PŘÍJMENÍ:... BYDLIŠTĚ:...... E-MAIL: (když máte)...... TELEF. ČÍSLO:... ZAŠKRTNĚTE, VE KTERÝ DEN BUDETE MOCI NEJČASTĚJI PŘICHÁZET NA PŘÍPRAVU/

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více