PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ LIST KORINTSKÝM"

Transkript

1 PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM

2 PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi Boží v Korintu, posvìceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteøí vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, a jsou shromáždìni kdekoliv, jinde èi u nás: 3:Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 4:Stále za vás Bohu dìkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; 5:on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 6:Nebo svìdectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, 7:takže nejste pozadu v žádném daru milosti a èekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. 8:On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obvinìni. 9:Vìrný je Bùh, který vás povolal do spoleèenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. =Rozkol ve sboru 1,10-17= 10:Prosím vás, bratøí, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a nemìli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i pøesvìdèení. 11:Dovìdìl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratøí, že jsou mezi vámi spory. 12:Myslím tím to, že se mezi vámi øíká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. 13:Je snad Kristus rozdìlen? Což byl Pavel za vás ukøižován? Nebo jste byli pokøtìni ve jméno Pavlovo? 14:Dìkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokøtil kromì Krispa a Gaia; 15:tak nemùže nikdo øíci, že jste byli pokøtìni v moje jméno. 16:Pokøtil jsem i rodinu Štìpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještì nìkoho pokøtil. 17:Kristus mì totiž neposlal køtít, ale zvìstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristùv køíž nepozbyl smyslu. =Boží moudrost je lidem bláznovstvím 1,18-2,5= 18:Slovo o køíži je bláznovstvím tìm, kdo jsou na cestì k záhubì; nám, kteøí jdeme ke spáse, je mocí Boží. 19:Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' 20:Kde jsou uèenci, kde znalci, kde øeèníci tohoto vìku? Neuèinil Bùh moudrost svìta bláznovstvím? 21:Protože svìt svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo vìøí, bláznovskou zvìstí. 22:Židé žádají zázraèná znamení, Øekové vyhledávají moudrost, 23:ale my kážeme Krista ukøižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, 24:ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Øeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 25:Nebo bláznovství Boží je moudøejší než lidé a slabost Boží je silnìjší než lidé. 26:Pohleïte, bratøí, koho si Bùh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; 27:ale co je svìtu bláznovstvím, to vyvolil Bùh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bùh, aby zahanbil silné; 28:neurozené v oèích svìta a opovržené Bùh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - 29:aby se tak žádný èlovìk nemohl vychloubat pøed Bohem. 30:Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvìcením a vykoupením, 31:jak je psáno: 'Kdo se chlubí, a se chlubí v Pánu'. Kapitola 2 (1. list) 1:Ani já, bratøí, když jsem pøišel k vám, nepøišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. 2:Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukøižovaného. 3:Pøišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvìním; 4:má øeè a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, 5:aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. =Pravá moudrost Ducha 2,6-16= 6:Moudrosti sice uèíme, ale jen ty, kteøí jsou dospìlí ve víøe - ne ovšem moudrosti tohoto vìku èi vládcù tohoto vìku, spìjících k záhubì, 7:nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bùh od vìènosti urèil pro naše oslavení. 8:Tu moudrost nikdo z vládcù tohoto vìku nepoznal; nebo kdyby ji byli poznali, nebyli by ukøižovali Pána

3 slávy. 9:Ale jak je psáno: 'Co oko nevidìlo a ucho neslyšelo, co ani èlovìku na mysl nepøišlo, pøipravil Bùh tìm, kdo ho milují.' 10:Nám však to Bùh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 11:Nebo kdo z lidí zná, co je v èlovìku, než jeho vlastní duch? Právì tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. 12:My jsme však nepøijali ducha svìta, ale Ducha, který je z Boha, 13:abychom poznali, co nám Bùh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás nauèila lidská moudrost, ale jak nás nauèil Duch, a duchovní vìci vykládáme slovy Ducha. 14:Pøirozený èlovìk nemùže pøijmout vìci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemùže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 15:Èlovìk obdaøený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemùže být nikým správnì posouzen. 16:Vždy 'kdo poznal mysl Pánì a kdo ho bude pouèovat?' My však mysl Kristovu máme. Kapitola 3 (1. list) =Pravý pohled na Boží služebníky 3,1-23= 1:Já jsem k vám, bratøí, nemohl mluvit jako k tìm, kteøí mají Ducha, nýbrž jako k tìm, kteøí myslí jen po lidsku, jako k nedospìlým v Kristu. 2:Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést - ani teï ještì nemùžete, 3:nebo dosud patøíte svìtu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne li z toho, že patøíte svìtu a žijete jako ostatní lidé? 4:Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé svìta? 5:Kdo je vlastnì Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteøí vás pøivedli k víøe, každý tak, jak mu dal Pán. 6:Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bùh dal vzrùst; 7:a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bùh, který dává vzrùst. 8:Kdo sází a kdo zalévá, patøí k sobì, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odmìnu. 9:Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. 10:Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na nìm staví. Každý a dává pozor, jak na nìm staví. 11:Nikdo totiž nemùže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 12:Zda nìkdo na tomto základu staví ze zlata, støíbra, drahého kamení, èi ze døeva, trávy, slámy - 13:dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, nebo se zjeví v ohni; a oheò vyzkouší, jaké je dílo každého èlovìka. 14:Když jeho dílo vydrží, dostane odmìnu. 15:Když mu dílo shoøí, utrpí škodu; sám bude sice zachránìn, ale projde ohnìm. 16:Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás pøebývá? 17:Kdo nièí chrám Boží, toho znièí Bùh; nebo Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 18:A nikdo sám sebe neklame. Domnívá li se nìkdo z vás, že je v tomto svìtì moudrý, a se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. 19:Moudrost tohoto vìku je bláznovstvím pøed Bohem, nebo je psáno: 'Nachytá moudré na jejich vychytralost'; 20:a jinde: 'Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.' 21:A tak a se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, 22:a Pavel nebo Apollos nebo Petr, a svìt nebo život nebo smrt, pøítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, 23:vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Kapitola 4 (1. list) =Apoštol a korintská církev 4,1-21= 1:Proto a nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2:Od správcù se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán vìrným. 3:Mnì tedy pramálo záleží na tom, soudíte li mì vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždy ani já nejsem soudcem sám nad sebou; 4:nièeho si nejsem sice vìdom, tím však ještì nejsem ospravedlnìn, nebo mým soudcem je Pán. 5:Nevyslovujte proto soudy pøedèasnì, dokud Pán nepøijde. On vynese na svìtlo to, co je skryto ve tmì, a zjeví zámìry srdcí; tehdy se èlovìku dostane chvály od Boha. 6:Toto jsem, bratøí, kvùli vám vztáhl na sebe a na Apolla, abyste se na nás nauèili, co znamená 'ne nad to, co je psáno', a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému. 7:Kdo ti dal vyniknout? Máš nìco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proè se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 8:Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království, a my ne! Kéž byste skuteènì vešli do

4 království, abychom i my kralovali spolu s vámi! 9:Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bùh urèil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se podívanou svìtu, andìlùm i lidem. 10:My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. 11:Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, 12:s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, 13:když nám zloøeèí, odpovídáme laskavì. Až dosud jsme vydìdìnci svìta, na které se všechno svaluje. 14:Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované dìti napomenul. 15:I kdybyste mìli tisíce vychovatelù v Kristu, otcù mnoho nemáte, nebo v Kristu Ježíši jsem vás já pøivedl k životu skrze evangelium. 16:Prosím vás: Jednejte podle mého pøíkladu! 17:Právì proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a vìrného syna. On vám pøipomene mùj zpùsob jednání v Kristu, jak uèím v každé církvi. 18:Nìkteøí se zaèali povyšovat, protože prý už k vám nepøijdu; 19:ale pøijdu k vám brzy, bude li Pán chtít, a uèiním si úsudek o tìch domýšlivcích ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. 20:Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 21:Vyberte si: Mám na vás pøijít s holí, nebo s láskou a mírností? Kapitola 5 (1. list) =Pøípad nemravnosti 5,1-13= 1:Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi pøípad smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdosi žije s ženou svého otce. 2:A vy jste pøitom nadutí, místo abyste se radìji zarmoutili; odstraòte ze svého støedu toho, kdo to udìlal. 3:Nebo já, aè tìlem vzdálen, duchem však pøítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi - 4:a to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se shromáždíte - já budu duchem s vámi a bude s námi i moc našeho Pána Ježíše - 5:vydejte toho èlovìka satanu ke zkáze tìla, aby duch mohl být zachránìn v den Pánì. 6:Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že 'trocha kvasu všechno tìsto prokvasí'? 7:Odstraòte starý kvas, abyste byli novým tìstem, vždy vám nastal èas nekvašených chlebù, nebo byl obìtován náš velikonoèní beránek, Kristus. 8:Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upøímnosti a pravdy. 9:Napsal jsem vám v listì, abyste nemìli nic spoleèného se smilníky; 10:ale nemyslel jsem tím všecky smilníky tohoto svìta nebo lakomce, lupièe a modláøe, protože to byste museli ze svìta utéci. 11:Mìl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice øíká bratr, ale pøitom je smilník nebo lakomec nebo modláø nebo utrhaè nebo opilec nebo lupiè; s takovým ani nejezte. 12:Proè bych mìl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? 13:Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bùh. Odstraòte toho zlého ze svého støedu! =Pøípad sudièství 6,1-11= 1:Jak to, že se nìkdo z vás opovažuje, má li spor s druhým, jít k pohanským soudcùm místo k bratøím? 2:Což nevíte, že Boží lid bude soudit svìt? Jestliže budete soudit svìt, nejste snad schopni rozsuzovat takové malièkosti? 3:Nevíte, že budeme soudit andìly? Tím spíše vìci všedního života! 4:Máte li spory o tyto všední záležitosti, proè se obracíte k tìm, kdo nemají s církví nic spoleèného? 5:K vašemu zahanbení to øíkám. Cožpak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratøími? 6:Ale bratr se soudí s bratrem, a to pøed nevìøícími! 7:Již to je vaše prohra, že se vùbec mezi sebou soudíte. Proè radìji netrpíte køivdu? Proè radìji nenesete škodu? 8:Vy však køivdíte a škodíte, a to bratøím! 9:Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít úèast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláøi, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, 10:ani zlodìji, ani lakomci, opilci, utrhaèi, lupièi nebudou mít úèast v Božím království. 11:A to jste nìkteøí byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvìceni, byli jste ospravedlnìni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. =Naše tìlo patøí Pánu 6,12-20= Kapitola 6 (1. list)

5 12:'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ne všechno prospívá. 'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale nièím se nedám zotroèit. 13:Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bùh však jednou uèiní konec obojímu. Tìlo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tìlo. 14:Bùh, který vzkøísil Pána, vzkøísí svou mocí i nás. 15:Nevíte, že vaše tìla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údù Kristových uèinit údy nevìstky? Rozhodnì ne! 16:Což nevíte, že kdo se oddá nevìstce, je s ní jedno tìlo? Je pøece øeèeno 'budou ti dva jedno tìlo'. 17:Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. 18:Varujte se smilstva! Žádný jiný høích, kterého by se èlovìk dopustil, netýká se jeho tìla; kdo se však dopouští smilstva, høeší proti vlastnímu tìlu. 19:Èi snad nevíte, že vaše tìlo je chrámem Ducha svatého, který ve vás pøebývá a jejž máte od Boha? Nepatøíte sami sobì! 20:Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tìlem oslavujte Boha. Kapitola 7 (1. list) =Manželství a zdrženlivost 7,1-40= 1:Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy. 2:Abyste se však uvarovali smilstva, a každý má svou ženu a každá svého muže. 3:Muž a prokazuje ženì, èím je jí povinen, a podobnì i žena muži. 4:Žena nemá své tìlo pro sebe, ale pro svého muže. Podobnì však ani muž nemá své tìlo pro sebe, ale pro svou ženu. 5:Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na èas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buïte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. 6:To ovšem øíkám jako ústupek, ne jako pøíkaz. 7:Pøál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svùj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. 8:Svobodným a vdovám pravím, že je pro nì lépe, když zùstanou tak jako já. 9:Je li jim zatìžko žít zdrženlivì, a vstoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství než se trápit. 10:Tìm, kteøí žijí v manželství, pøikazuji - ne já, ale Pán - aby žena od muže neodcházela. 11:A když už odejde, a zùstane neprovdána nebo se s mužem smíøí; a muž a ženu neopouští. 12:Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má li nìkdo z bratøí ženu nevìøící a ona je ochotna s ním zùstat, a ji neopouští. 13:A má li žena muže nevìøícího a on je ochoten s ní zùstat, a ho neopouští. 14:Nevìøící muž je totiž posvìcen manželstvím s vìøící ženou a nevìøící žena manželstvím s vìøícím mužem, jinak by vaše dìti byly neèisté; jsou však pøece svaté! 15:Chce li nevìøící odejít, a odejde. Vìøící nejsou v takových pøípadech vázáni. Bùh nás povolal k pokoji. 16:Víš snad, ženo, zda se ti podaøí pøivést muže ke spáse? Víš snad, muži, zda se ti podaøí pøivést ženu ke spáse? 17:Každý a žije v tom postavení, které mìl od Pána, když ho povolal k víøe. A tak to naøizuji v církvích všude. 18:Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obøízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obøezat. 19:Nezáleží na tom, zda je nìkdo obøezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží pøikázání. 20:Nikdo a neopouští postavení, v nìmž ho Bùh povolal. 21:Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, radìji toho použij. 22:Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristovì. 23:Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuïte otroky lidí! 24:V èem byl kdo povolán, bratøí, v tom a pøed Bohem zùstane. 25:Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Pánì, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Pánì hoden dùvìry. 26:Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má pøijít, je pro èlovìka nejlepší zùstat tak, jak je. 27:Máš ženu? Nechtìj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. 28:Ale i když se oženíš, nezhøešíš. A vdá li se dívka, nezhøeší. Dolehne však na nì tíseò tohoto èasu. Toho vás chci ušetøit. 29:Chci øíci, bratøí, toto: Lhùta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, a jsou, jako by je nemìli, 30:a kdo pláèí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, 31:a kdo užívají vìcí tohoto svìta, jako by neužívali; nebo podoba tohoto svìta pomíjí. 32:Já bych však chtìl, abyste nemìli starosti. Svobodný se stará o vìci Pánì, jak by se líbil Bohu, 33:ale ženatý se stará o svìtské vìci, jak by se zalíbil ženì, a je rozpolcen. 34:Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o vìci Pánì, aby byla svatá tìlem i duchem. Provdaná se stará o svìtské vìci, jak by se zalíbila muži. 35:To vám øíkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili dùstojnì a vìrnì lnuli k Pánu bez rozptylování. 36:Domnívá li se nìkdo, že jedná neèestnì vùèi své snoubence, která je už ve zralém vìku, a že se patøí, aby si ji vzal, a udìlá, co chce: nehøeší. A se vezmou.

6 37:Ale kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vùli a pevnì se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobøe. 38:Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobøe, ale kdo se neožení, udìlá lépe. 39:Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umøe, je svobodná a mùže se vdát, za koho chce, ale jen v Kristu. 40:Po mém soudu bude však pro ni lépe, zùstane li tak; myslím, že i já mám Ducha Božího. Kapitola 8 (1. list) =Maso obìtované modlám 8,1-13= 1:Pokud jde o maso obìtované modlám, víme, že 'všichni máme poznání'. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 2:Jestliže si nìkdo myslí, že nìco už plnì poznal, ten ještì nepoznal tak, jak je tøeba. 3:Kdo však miluje Boha, je od nìho poznán. 4:Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obìtované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto svìta nic nejsou a že jest jen jeden Bùh. 5:I když jsou tak zvaní bohové na nebi èi na zemi - jakože je mnoho takových bohù a pánù - 6:my pøece víme, že je jediný Bùh Otec, od nìhož je všecko, a my jsme tu pro nìho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze nìhož je všecko, i my jsme skrze nìho. 7:Ale všichni nemají toto poznání. Nìkteøí jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako obìti modlám; jejich svìdomí je nejisté, a proto je poskvrnìno. 8:Pokrm nás Bohu nepøiblíží; nejíme li obìtované maso, nic neztrácíme, jíme li, nic nezískáme. 9:Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. 10:Když nìkdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámì, zda tím nepøivedeš svìdomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obìtované modlám? 11:Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby - bratr, pro kterého Kristus zemøel! 12:Když takto høešíte proti bratøím a ubíjíte jejich slabé svìdomí, høešíte proti Kristu. 13:A proto: je li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepøivedl svého bratra k pádu. Kapitola 9 (1. list) =Apoštolùv pøíklad svobody 9,1-27= 1:Nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Nevidìl jsem Ježíše, našeho Pána? Nejste vy mým dílem v Pánu? 2:I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem! Vždy peèetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvìøili v Pána. 3:Toto je má odpovìï tìm, kteøí mne soudí: 4:Což nemáme právo pøijímat od vás jídlo a pití? 5:Nemáme právo brát s sebou vìøící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratøi Pánì i Petr? 6:To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydìlávat si na živobytí? 7:Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? 8:Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neøíká to sám zákon? 9:V Mojžíšovì zákonì je pøece psáno: 'Nedáš náhubek dobytèeti, když mlátí obilí'. Má tu Bùh na mysli dobytek? 10:Není to øeèeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, nebo ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadìjí, že dostane svùj podíl. 11:Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? 12:Mají li na vás právo jiní, proè ne tím spíše my? Pøesto jsme tohoto práva nepoužili, radìji snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou pøekážku do cesty Kristovu evangeliu. 13:Což nevíte, že ti, kteøí slouží ve svatyni, dostávají ze svatynì jídlo, a ti, kteøí pøisluhují pøi oltáøi, mají podíl na obìtech? 14:Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteøí zvìstují evangelium, mìli z evangelia obživu. 15:Já jsem však nièeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych radìji umøel hladem, než aby mne nìkdo zbavil této chlouby! 16:Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, bìda mnì, kdybych nekázal. 17:Kdybych to èinil ze své vùle, mám nárok na odmìnu; jestliže jsem byl povolán, plním svìøený úkol. 18:Zaè tedy mohu èekat odmìnu? Za to, že pøináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. 19:Jsem svoboden ode všech, ale uèinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. 20:Židùm jsem byl židem, abych získal židy. Tìm, kteøí jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteøí jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem.

7 21:Tìm, kteøí jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteøí jsou bez zákona - i když pøed Bohem nejsem bez zákona, nebo mým zákonem je Kristus. 22:Tìm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoò nìkteré. 23:Všecko to dìlám pro evangelium, abych na nìm mìl podíl. 24:Nevíte snad, že ti, kteøí bìží na závodní dráze, bìží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Bìžte tak, abyste ji získali! 25:Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný vìnec, my však pro vìnec nepomíjitelný. 26:Já tedy bìžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. 27:Ranami nutím své tìlo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Kapitola 10 (1. list) =Výstraha pøed modláøstvím 10,1-22= 1:Chtìl bych vám pøipomenout, bratøí, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli moøem, 2:všichni byli køtem v oblaku a moøi spojeni s Mojžíšem, 3:všichni jedli týž duchovní pokrm 4:a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5:A pøece se vìtšina z nich Bohu nelíbila; vždy 'pouš byla poseta jejich tìly'. 6:To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 7:A také nebuïte modláøi jako nìkteøí z nich, jak je psáno: 'Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancùm.' 8:Ani se neoddávejme smilstvu, jako nìkteøí z nich, a padlo jich za jeden den tøiadvacet tisíc. 9:A také nechtìjme zkoušet Pána, jako to dìlali nìkteøí z nich a hynuli od hadího uštknutí, 10:ani nereptejte, jako nìkteøí z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. 11:To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl pøelom vìkù. 12:A proto ten, kdo si myslí, že stojí, a si dá pozor, aby nepadl. 13:Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bùh je vìrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám pøipraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 14:A proto, moji milovaní, utíkejte pøed modláøstvím. 15:Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuïte sami, co øíkám: 16:Není kalich požehnání, za nìjž dìkujeme, úèastí na krvi Kristovì? A není chléb, který lámeme, úèastí na tìle Kristovì? 17:Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tìlo, nebo všichni máme podíl na jednom chlebu. 18:Pohleïte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteøí jedí obìti, spoleèenství oltáøe? 19:Co tím chci øíci? Že pokrm obìtovaný modlám nìco znamená? Nebo že modla nìco znamená? 20:Nikoli, nýbrž že to, co pohané obìtují, obìtují démonùm, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve spoleèenství s démony. 21:Nemùžete pít kalich Pánì i kalich démonù. Nemùžete mít úèast na stolu Pánì i na stolu démonù. 22:Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad silnìjší než on? =Ohled na druhé 10,23-11,1= 23:'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko prospívá. 'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko pøispívá ke spoleènému rùstu. 24:Nikdo a nemyslí sám na sebe, nýbrž a má ohled na druhého! 25:Jezte všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svìdomí se nepotøebujete na nic ptát. 26:'Hospodinova je zemì i její plnost.' 27:Pozve li vás nìkdo z nevìøících a chcete tam jít, jezte všechno, co vám pøedloží, a pro své svìdomí se na nic neptejte. 28:Kdyby vám však nìkdo øekl: "Toto bylo obìtováno božstvùm", nejezte kvùli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svìdomí- 29:nemyslím vaše svìdomí, nýbrž svìdomí toho druhého. Proè by moje svoboda mìla být souzena cizím svìdomím? 30:Jestliže nìco pøijímám s vdìèností, proè mám být odsuzován za to, zaè vzdávám díky? 31:A tedy jíte èi pijete èi cokoli jiného dìláte, všecko èiòte k slávì Boží. 32:Nebuïte kamenem úrazu ani Židùm, ani Øekùm, ani církvi Boží, 33:já se také snažím všem vyjít vstøíc. Nehledám svùj vlastní prospìch, nýbrž prospìch mnohých, aby byli spaseni. Kapitola 11 (1. list) 1:Jednejte podle mého pøíkladu, jako já jednám podle pøíkladu Kristova.

8 =Ženy pøi modlitbì a proroctví 11,2-16= 2:Chválím vás, že si mne stále pøipomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne pøijali. 3:Rád bych, abyste si uvìdomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bùh. 4:Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, 5:a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostøíhaná. 6:Jestliže si žena nezahaluje hlavu, a se už také ostøíhá. Je li však pro ženu potupné dát se ostøíhat nebo oholit, a se zahaluje. 7:Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy. 8:Vždy muž není z ženy, nýbrž žena z muže. 9:Muž pøece nebyl stvoøen pro ženu, ale žena pro muže. 10:Proto má žena mít na hlavì znamení moci kvùli andìlùm. 11:V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, 12:vždy jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu - všecko pak je z Boha. 13:Posuïte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou? 14:Cožpak vás sama pøíroda neuèí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, 15:kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. 16:Chce li nìkdo umínìnì na tom trvat, tomu øíkám: Není to obyèejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích. =Øád pøi veèeøi Pánì 11,17-34= 17:Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažïujete spíše ke škodì než k prospìchu. 18:Pøednì slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažïujete, a jsem naklonìn tomu vìøit. 19:Nebo musí mezi vámi být i rùzné skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvìdèí. 20:Když vy se však shromažïujete, není to už spoleèenství veèeøe Pánì: 21:každý se dá hned do své veèeøe, a jeden má hlad, druhý se opije. 22:Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Èi snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteøí nic nemají? Co vám mám øíci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím! 23:Já jsem pøijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 24:vzdal díky, lámal jej a øekl: "Toto jest mé tìlo, které se za vás vydává; to èiòte na mou památku." 25:Stejnì vzal po veèeøi i kalich a øekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpeèetìná mou krví; to èiòte, kdykoli budete píti, na mou památku." 26:Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvìstujete smrt Pánì, dokud on nepøijde. 27:Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Pánì nehodnì, proviní se proti tìlu a krvi Pánì. 28:Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. 29:Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tìlo Pánì, jí a pije sám sobì odsouzení. 30:Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. 31:Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. 32:Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravì, abychom nebyli odsouzeni spolu se svìtem. 33:A tak, bratøí moji, když se shromažïujete k spoleènému stolu, èekejte jeden na druhého. 34:Kdo má hlad, a se nají doma, abyste se neshromažïovali k odsouzení. Ostatní vìci zaøídím, až pøijdu. Kapitola 12 (1. list) =Všechny duchovní dary dává tentýž Duch 12,1-31a= 1:Pokud jde o duchovní dary, bratøí, nechtìl bych vás nechat v nevìdomosti. 2:Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelnì k nìmým modlám. 3:Proto vám zdùrazòuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neøekne: "Ježíš buï proklet", a že nikdo nemùže øíci: "Ježíš je Pán", leè v Duchu svatém. 4:Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5:rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6:a rozdílná pùsobení moci, ale tentýž Bùh, který pùsobí všecko ve všech. 7:Každému je dán zvláštní projev Ducha ke spoleènému prospìchu. 8:Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 9:nìkomu zase víra v témž Duchu, nìkomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 10:nìkomu pùsobení mocných èinù, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchù, nìkomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 11:To všechno pùsobí jeden a týž Duch, který udìluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 12:Tak jako tìlo je jedno, ale má mnoho údù, a jako všecky údy tìla jsou jedno tìlo, aè je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 13:Nebo my všichni, a Židé èi Øekové, a otroci èi svobodní, byli jsme jedním Duchem pokøtìni v jedno tìlo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.

9 14:Tìlo není jeden úd, nýbrž mnoho údù. 15:Kdyby øekla noha: "Protože nejsem ruka, nepatøím k tìlu", tím by ještì nepøestala být èástí tìla. 16:A kdyby øeklo ucho "Protože nejsem oko, nepatøím k tìlu," tím by ještì nepøestalo být èástí tìla. 17:Kdyby celé tìlo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tìlo nebylo než sluch, kde by byl èich? 18:Ale Bùh dal tìlu údy a každému z nich urèil úkol, jak sám chtìl. 19:Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podìlo tìlo? 20:Ve skuteènosti však je mnoho údù, ale jedno tìlo. 21:Oko nemùže øíci ruce: "Nepotøebuji tì!" Ani hlava nemùže øíci nohám: "Nepotøebuji vás!" 22:A právì ty údy tìla, které se zdají ménì významné, jsou nezbytné, 23:a které pokládáme za ménì èestné, tìm prokazujeme zvláštní èest, a neslušné slušnìji zahalujeme, 24:jak to naše slušné údy nepotøebují. Bùh zaøídil tìlo tak, že pøehlíženým údùm dal hojnìjší èest, 25:aby v tìle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodnì peèovaly jeden o druhý. 26:Trpí li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. 27:Vy jste tìlo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údù. 28:A v církvi ustanovil Bùh jedny za apoštoly, druhé za proroky, tøetí za uèitele; potom jsou mocné èiny, pak dary uzdravování, služba potøebným, øízení církve, øeè ve vytržení. 29:Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni uèiteli? Mají všichni moc èinit divy? 30:Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozliènými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? 31a:Usilujte o vyšší dary! =Láska nejvyšším darem 12,31b-13,13= 31b:A ukážu vám ještì mnohem vzácnìjší cestu: Kapitola 13 (1. list) 1:Kdybych mluvil jazyky lidskými i andìlskými, ale lásku bych nemìl, jsem jenom dunící kov a zvuèící zvon. 2:Kdybych mìl dar proroctví, rozumìl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych mìl tak velikou víru, že bych hory pøenášel, ale lásku bych nemìl, nic nejsem. 3:A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych nemìl, nic mi to neprospìje. 4:Láska je trpìlivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5:Láska nejedná neèestnì, nehledá svùj prospìch, nedá se vydráždit, nepoèítá køivdy. 6:Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 7:A se dìje cokoliv, láska vydrží, láska vìøí, láska má nadìji, láska vytrvá. 8:Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude pøekonáno. 9:Vždy naše poznání je jen èásteèné, i naše prorokování je jen èásteèné; 10:až pøijde plnost, tehdy to, co je èásteèné, bude pøekonáno. 11:Dokud jsem byl dítì, mluvil jsem jako dítì, smýšlel jsem jako dítì, usuzoval jsem jako dítì; když jsem se stal mužem, pøekonal jsem to, co je dìtinské. 12:Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzøíme tváøí v tváø. Nyní poznávám èásteènì, ale potom poznám plnì, jako Bùh zná mne. 13:A tak zùstává víra, nadìje, láska - ale nejvìtší z té trojice je láska. Kapitola 14 (1. list) =Jazyky a proroctví 14,1-25= 1:Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké øeèi. 2:Vždy kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co øíká, zùstává tajemstvím. 3:Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. 4:Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. 5:Chtìl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještì více, abyste mìli prorocký dar. Nebo ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení - ledaže by jeho øeè byla vykládána, aby z toho církev mìla užitek. 6:Vždy kdybych k vám, bratøí, pøišel a mluvil jazyky, a nepøinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani nauèení - jaký prospìch byste z toho mìli? 7:Je to jako s hudebními nástroji, tøeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápìv, který se na nich hraje? 8:A kdyby polnice vydala neurèitý zvuk, kdo by se pøipravoval k bitvì? 9:Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo øeèeno? Budete mluvit jen do vzduchu! 10:Na svìtì je mnoho rùzných øeèí a každá má svá slova. 11:Jestliže však neznám význam tìch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.

10 12:Tak i vy: když tak horlivì usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste mìli hojnost tìch, které slouží rùstu celé církve. 13:A proto ten, kdo mluví jazyky, nech prosí, aby je dovedl také vykládat. 14:Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se mùj duch, ale má mysl by toho nebyla úèastna. 15:Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vìdomou myslí. Budu zpívat chvalozpìvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vìdomou myslí. 16:Kdybys dìkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvìcen, mohl øíci Amen k tvému díkùvzdání, když nerozumí tomu, co øíkáš? 17:Ty sice dobøe vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek. 18:Dìkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, 19:ve shromáždìní však - abych pouèil i druhé - radìji øeknu pìt slov srozumitelnì než tisíce slov ve vytržení. 20:Bratøí, ve svém myšlení nebuïte jako dìti. Ve zlém buïte jako nemluvòata, ale v myšlení buïte dospìlí. 21:V Zákonì je psáno: 'Jinými jazyky a ústy cizozemcù budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mì nebudou poslouchat', praví Hospodin. 22:Mluvení jazyky není tedy znamením k víøe, nýbrž k nevìøe, prorocká øeè však nevede k nevìøe, nýbrž k víøe. 23:Kdyby se celá církev sešla ve shromáždìní a všichni by mluvili ve vytržení, a pøišli by tam lidé nezasvìcení a nevìøící, cožpak neøeknou, že blázníte? 24:Budou li všichni mluvit prorocky a pøijde tam èlovìk nevìøící nebo nezasvìcený, bude vším, co slyší, souzen a usvìdèován, 25:vyjdou najevo vìci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoøí se pøed Bohem a vyzná: "Vskutku je mezi vámi Bùh!" =Poøádek pøi bohoslužbách 14,26-40= 26:Co z toho plyne, bratøí? Když se shromažïujete, jeden má žalm, druhý slovo nauèení, jiný zjevení od Boha, ještì jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko a slouží spoleènému rùstu. 27:Pokud jde o mluvení jazyky, a promluví dva nebo tøi, jeden po druhém, a nìkdo a vykládá. 28:Kdyby nemìli vykladaèe, a ve shromáždìní mlèí, každý a mluví ve vytržení jen pro sebe a pøed Bohem. 29:Z prorokù a promluví dva neb tøi a ostatní a to posuzují. 30:Dostane li se zjevení jinému ve shromáždìní, nech ten první umlkne. 31:Jeden po druhém mùžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli pouèeni a všichni také povzbuzeni. 32:Prorok pøece ovládá svùj prorocký dar. 33:Bùh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu, 34:ženy nech ve shromáždìní mlèí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podøizovat, jak to øíká i Zákon. 35:Chtìjí li se o nìèem pouèit, a se doma zeptají svých mužù; ženì se nesluší mluvit ve shromáždìní. 36:Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo pøišlo jen k vám samotným? 37:Pokládá li se nìkdo za proroka nebo za èlovìka obdaøeného Duchem, mìl by poznat, že to, co vám píšu, je pøikázání Pánì. 38:Kdo to neuznává, nedojde sám uznání. 39:A tak, bratøí moji, horlivì se snažte prorokovat a nebraòte mluvit jazyky. 40:Všechno a se dìje slušnì a spoøádanì. Kapitola 15 (1. list) =Ježíš Kristus vstal z mrtvých 15,1-34= 1:Chci vám pøipomenout, bratøí, evangelium, které jsem vám zvìstoval, které jste pøijali, které je základem, na nìmž stojíte, 2:a skrze nìž docházíte spásy, držíte li se ho tak, jak jsem vám je zvìstoval - vždy jste pøece neuvìøili nadarmo. 3:Odevzdal jsem vám pøedevším, co jsem sám pøijal, že Kristus zemøel za naše høíchy podle Písem 4:a byl pohøben; byl vzkøíšen tøetího dne podle Písem, 5:ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. 6:Poté se ukázal více než pìti stùm bratøí najednou; vìtšina z nich je posud na živu, nìkteøí však již zesnuli. 7:Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolùm. 8:Naposledy ze všech se jako nedochùdèeti ukázal i mnì. 9:Vždy já jsem nejmenší z apoštolù a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. 10:Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. 11:A už tedy já, nebo oni - tak zvìstujeme a tak jste uvìøili. 12:Když se tedy zvìstuje o Kristu, že byl vzkøíšen, jak mohou nìkteøí mezi vámi øíkat, že není zmrtvýchvstání? 13:Není li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkøíšen ani Kristus.

11 14:A jestliže Kristus nebyl vzkøíšen, pak je naše zvìst klamná, a klamná je i vaše víra, 15:a my jsme odhaleni jako lživí svìdkové o Bohu: dosvìdèili jsme, že Bùh vzkøísil Krista, ale on jej nevzkøísil, není li vzkøíšení z mrtvých. 16:Nebo není li vzkøíšení z mrtvých, nebyl vzkøíšen ani Kristus. 17:Nebyl li však Kristus vzkøíšen, je vaše víra marná, ještì jste ve svých høíších, 18:a jsou ztraceni i ti, kteøí zesnuli v Kristu. 19:Máme li nadìji v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 20:Avšak Kristus byl vzkøíšen jako první z tìch, kdo zesnuli. 21:A jako vešla do svìta smrt skrze èlovìka, tak i zmrtvýchvstání: 22:jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 23:Každý v daném poøadí: první vstal Kristus, potom pøi Kristovì pøíchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 24:Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25:Musí totiž kralovat, 'dokud Bùh nepodmaní všechny nepøátele pod jeho nohy'. 26:Jako poslední nepøítel bude pøemožena smrt, 27:vždy 'pod nohy jeho podøídil všecko'. Je li øeèeno, že je mu podøízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podøídil. 28:Až mu bude podøízeno všecko, pak i sám Syn se podøídí tomu, kdo mu všecko podøídil, a tak bude Bùh všecko ve všem. 29:Jaký by jinak mìlo smysl to, že se nìkteøí dávají køtít za mrtvé? Jestliže mrtví vùbec nevstanou, proè se za nì dávají køtít? 30:A proè i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpeèí? 31:Den ze dne hledím smrti do tváøe - ujiš uji vás o tom, bratøí, pøi všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu! 32:Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospìje? Jestliže mrtví nevstanou, pak 'jezme a pijme, nebo zítra zemøeme'. 33:Neklamte se: 'špatná spoleènost kazí dobré mravy'. 34:Vystøízlivìjte, jak se sluší, a nehøešte. Nìkteøí nemají ani ponìtí o Bohu. Øíkám to k vašemu zahanbení! =Budoucí vzkøíšení tìla 15,35-58= 35:Ale nìkdo snad øekne: "Jak vstanou mrtví? V jakém tìle pøijdou?" 36:Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumøe. 37:A co zaséváš, není tìlo, které vzejde, nýbrž holé zrno, a už pšenice nebo nìjaké jiné rostliny. 38:Bùh však mu dává tìlo, jak sám urèil, každému semeni jeho zvláštní tìlo. 39:Není jedno tìlo jako druhé, nýbrž jiné tìlo mají lidé, jiné zvíøata, jiné ptáci, jiné ryby. 40:A jsou tìlesa nebeská a tìlesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41:Jiná je záøe slunce a jiná mìsíce, a ještì jiná je záøe hvìzd, nebo hvìzda od hvìzdy se liší záøí. 42:Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43:Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávì. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 44:Zasévá se tìlo pøirozené, vstává tìlo duchovní. Je li tìlo pøirozené, je i tìlo duchovní. 45:Jak je psáno: 'První èlovìk Adam se stal duší živou' - poslední Adam je však Duchem oživujícím. 46:Nejprve tedy není tìlo duchovní, nýbrž pøirozené, pak teprve duchovní. 47:První èlovìk byl z prachu zemì, druhý èlovìk z nebe. 48:Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích. 49:A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. 50:Chci øíci to, bratøí, že èlovìk, jak je, nemùže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemùže mít podíl na nepomíjitelném. 51:Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemøeme, ale všichni budeme promìnìni, 52:naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkøíšeni k nepomíjitelnosti a my živí promìnìni. 53:Pomíjitelné tìlo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54:A když pomíjitelné obleèe nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bùh zvítìzil! 55:Kde je, smrti, tvé vítìzství? Kde je, smrti, tvá zbraò?' 56:Zbraní smrti je høích a høích má svou moc ze zákona. 57:Chvála buï Bohu, který nám dává vítìzství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 58:A tak, moji milovaní bratøí, buïte pevní, nedejte se zviklat, buïte stále horlivìjší v díle Pánì; vždy víte, že vaše práce není v Pánu marná. Kapitola 16 (1. list) =Osobní plány a pokyny 16,1-18= 1:Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémì, dìlejte to podle pokynù, které jsem dal církvím v Galacii. 2:V první den týdne nech každý z vás dá stranou, co mùže postrádat, aby sbírka nezaèala teprve tehdy, až k vám pøijdu.

12 3:Až budu u vás, vyšlu ty, které doporuèíte, s prùvodními listy, aby donesli dar vaší vdìènosti do Jeruzaléma. 4:Ukáže li se vhodné, abych tam šel také já, pùjdou se mnou. 5:Pøijdu k vám, až dokonèím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu, 6:ale u vás bych chtìl zùstat déle, snad i pøes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu. 7:Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zùstat nìjaký èas, dovolí li to Pán. 8:V Efezu zùstanu až do letnic; 9:otevøela se mi zde veliká a nadìjná pøíležitost, ale také protivníkù je mnoho. 10:Pøijde li Timoteus, hleïte, aby byl mezi vámi bez obav; vždy koná dílo Pánì stejnì jako já. 11:A ho nikdo z vás nepodceòuje! Vypravte ho na cestu ke mnì s bratrskou láskou, nebo na nìho èekám spolu s jinými bratry. 12:Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nìj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném pøípadì nechtìl jít už nyní; pùjde však, jakmile se ukáže vhodná pøíležitost. 13:Buïte bdìlí, stùjte pevnì ve víøe, buïte stateèní a silní! 14:Všecko nech se mezi vámi dìje v lásce. 15:O nìco vás prosím, bratøí. Víte o rodinì Štìpánovì, že první z celé Achaje uvìøili a dali se do služby bratøím. 16:I vy se ochotnì podøizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na spoleèném díle. 17:Mám radost, že pøišli Štìpán, Fortunát a Achaikos, nebo mi nahradili vaši nepøítomnost. 18:Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí! =Pozdravy 16,19-24= 19:Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažïuje v jejich domì. 20:Pozdravují vás všichni bratøí. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21:Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22:Kdo nemiluje Pána, a je proklet! Maranatha! 23:Milost Pána Ježíše buï s vámi. 24:Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. DRUHÝ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (2. list) =Vstupní pozdrav 1,1-2= 1:Pavel, z vùle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratøím v celé Achaji: 2:Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. =Díkùvzdání 1,3-11= 3:Pochválen buï Bùh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bùh veškeré útìchy! 4:On nás potìšuje v každém soužení, abychom i my mohli tìšit ty, kteøí jsou v jakékoli tísni, tou útìchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 5:Jako na nás v hojnosti pøicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista pøichází v hojnosti i útìcha. 6:Máme li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme li útìchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. 7:Máme pevnou nadìji a jsme si jisti, že jako jste úèastni utrpení, tak budete úèastni také útìchy. 8:Chtìli bychom, bratøí, abyste vìdìli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru tìžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali nadìje, že to pøežijeme; 9:už jsme se sami smíøili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který køísí mrtvé. 10:On nás vysvobodil ze samého náruèí smrti, a ještì vysvobodí; v nìho jsme složili svou nadìji, že nás vždy znovu vysvobodí,

13 11:když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také dìkovat. =Vysvìtlení Pavlova vztahu ke Korintským 1,12-2,11= 12:Toto je naše chlouba: Naše svìdomí nám dosvìdèuje, že jsme v tomto svìtì a zvláštì vùèi vám žili ve svatosti a ryzosti pøed Bohem a nespoléhali na svìtskou moudrost, nýbrž na milost Boží. 13:Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho ètete. Jednou, doufám, dokonale pochopíte, 14:co jste snad aspoò zèásti již pochopili, že v den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší. 15:V této dùvìøe jsem se už k vám døíve chystal, abyste zakusili novou milost. 16:Zamýšlel jsem zastavit se u vás na cestì do Makedonie a opìt se k vám odtamtud vrátit, abyste vy mì potom vypravili do Judska. 17:Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážnì? Nebo se snad pøi svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje 'ano, ano' znamenalo také 'ne, ne'? 18:Bùh je svìdek, že mé slovo k vám není zároveò 'ano' i 'ne'! 19:Vždy Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvìstovali my - já a Silvanus a Timoteus - nebyl zároveò 'ano' i 'ne', nýbrž v nìm jest jasné 'Ano'! 20:Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v nìm øeèeno 'Ano'. A proto skrze nìho zní i naše 'Amen' k slávì Boží. 21:Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvìtil, je Bùh. 22:On nám také vtiskl svou peèe a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám pøipravil. 23:Dovolávám se za svìdka samého Boha, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepøišel do Korintu. 24:Ne že bychom chtìli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti - ve víøe pøece stojíte! Kapitola 2 (2. list) 1:Rozhodl jsem se však, že vám nesmím znovu pøinést zármutek. 2:Kdybych já vás zarmoutil, kdo mì potìší, ne li vy, které jsem zarmoutil? 3:To vám píšu, abych, až pøijdu, nebyl zarmoucen tìmi, kteøí by mì mìli potìšit; spoléhám totiž na vás všecky, že moje radost bude radostí vás všech. 4:Psal jsem ve veliké stísnìnosti a se sevøeným srdcem, s mnohými slzami - ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. 5:Jestliže nìkdo zpùsobil zármutek, nezpùsobil ho jen mnì, nýbrž aspoò zèásti - nechci pøehánìt - vám všem. 6:Staèí už to pokárání, kterého se mu dostalo od vìtšiny z vás. 7:Proto je nyní spíše tøeba, abyste mu odpustili a potìšili ho, aby se takový èlovìk pod pøívalem zármutku nezhroutil. 8:Naléhavì vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku. 9:Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvìdèíte, zda jste ve všem poslušní. 10:Komukoli nìco odpustíte, odpustím i já. A když já nìco odpouštím - mám li co odpouštìt - èiním to pøed tváøí Kristovou kvùli vám, 11:aby nás satan neobelstil; jeho úskoènost pøece známe. =Apoštol, svìdek Kristùv 2,12-3,6= 12:Když jsem pøišel do Troady zvìstovat evangelium Kristovo, našel jsem tam dveøe otevøené pro dílo Pánì, 13:a pøece jsem nemìl stání, nebo jsem tam nezastihl bratra Tita; rozlouèil jsem se s nimi a vydal se do Makedonie. 14:Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním prùvodu Kristovì a všude skrze nás šíøí vùni svého poznání. 15:Jsme totiž jakoby vùní kadidla, jež Kristus obìtuje Bohu; ta vùnì proniká k tìm, kteøí docházejí spásy, i k tìm, kteøí spìjí k zahynutí. 16:Jednìm jsme smrtonosnou vùní vedoucí k záhubì, druhým vùní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání zpùsobilý? 17:My nejsme jako mnozí, kteøí kramaøí s Božím slovem, nýbrž mluvíme upøímnì, z Božího povìøení a pøed tváøí Boží v Kristu. Kapitola 3 (2. list) 1:To zase zaèínáme sami sebe doporuèovat? Èi potøebujeme snad jako nìkdo doporuèující listy k vám nebo od vás? 2:Naším doporuèujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou èíst. 3:Je pøece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí.

14 4:Odvažujeme se to øíci, protože dùvìøujeme v Boha skrze Krista. 5:Ne že bychom mohli tuto zpùsobilost pøièítat sami sobì na základì toho, co je v nás; naše zpùsobilost je od Boha, 6:který nás uèinil zpùsobilými sloužit nové smlouvì, jež není založena na liteøe, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. =Služebníci nové smlouvy 3,7-4,6= 7:Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a pøece byla nastolena s oslòující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tváø Mojžíšovu pro její pomíjivou záø - 8:oè slavnìjší bude služba Ducha! 9:Byla li služba vedoucí k odsouzení slavná, oè ji pøevyšuje služba spravedlnosti! 10:Ano, ona sláva vùbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše pøesahující! 11:Jestliže pøišlo slavnì to, co pomíjí, oè slavnìjší je to, co zùstává! 12:Když tedy máme takovou nadìji, smíme vystupovat s plnou otevøeností a jistotou. 13:Nepoèínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tváø závojem, aby synové Izraele nespatøili konec té pomíjející záøe. 14:Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zùstává onen závoj pøi ètení staré smlouvy a zùstává skryto, že je zrušen v Kristu. 15:A tak až podnes, když se ète Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. 16:Avšak 'když se obrátí k Pánu, je závoj odstranìn'. 17:Duch je tím Pánem, kde je Duch Pánì, tam je svoboda. 18:Na odhalené tváøi nás všech se zrcadlí slavná záø Pánì, a tak jsme promìòováni k jeho obrazu ve stále vìtší slávì - to vše mocí Ducha Pánì. Kapitola 4 (2. list) 1:A proto, když nám byla z Božího slitování svìøena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. 2:Nepotøebujeme skrývat nic neèestného, nepoèínáme si lstivì ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž èiníme pravdu zjevnou a tak se pøed tváøí Boží doporuèujeme svìdomí všech lidí. 3:Je li pøesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno tìm, kteøí spìjí k záhubì. 4:Bùh tohoto svìta oslepil jejich nevìøící mysl, aby jim nevzešlo svìtlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 5:Vždy nezvìstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. 6:Nebo Bùh, který øekl 'ze tmy a zazáøí svìtlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat svìtlo své slávy ve tváøi Kristovì. =Sláva a slabost apoštolù 4,7-18= 7:Tento poklad máme však v hlinìných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. 8:Na všech stranách jsme tísnìni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; 9:jsme pronásledováni, ale nejsme opuštìni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 10:Stále nosíme na sobì znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšùv byl na nás zjeven. 11:Vždy my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném tìle zjeven i Ježíšùv život. 12:A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. 13:Ale máme ducha víry, o níž je psáno: 'Uvìøil jsem, a proto jsem také promluvil' - i my vìøíme, a proto také mluvíme, 14:vždy víme, že ten, kdo vzkøísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkøísí a postaví pøed svou tváø spolu s vámi. 15:To všechno je kvùli vám, aby se milost ve mnohých hojnì rozmáhala a tak pøibývalo i díkù k slávì Boží. 16:A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitønì se den ze dne obnovujeme. 17:Toto krátké a lehké soužení pùsobí pøenesmírnou váhu vìèné slávy 18:nám, kteøí nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je doèasné, neviditelné však vìèné. Kapitola 5 (2. list) =Poselství nového života 5,1-6,10= 1:Víme pøece, že bude li stan našeho pozemského života stržen, èeká nás pøíbytek od Boha, vìèný dùm v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 2:Proto zde sténáme touhou, abychom byli odìni šatem nebeským. 3:Vždy jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. 4:Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod tìžkým bøemenem, nebo nechceme, aby z nás bylo svleèeno naše pozemské tìlo, nýbrž aby pøes nì bylo obleèeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno

15 životem. 5:Ten, kdo nás k tomu pøipravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bùh. 6:Jsme tedy stále plni dùvìry, nebo víme, že pokud jsme doma v tomto tìle, nejsme doma u Pána - 7:žijeme pøece z víry, ne z toho, co vidíme. 8:V této dùvìøe chceme radìji odejít z tìla a být už doma u Pána. 9:Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, a už odcházíme domù nebo zùstáváme v cizinì. 10:Vždy se všichni musíme ukázat pøed soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co èinil ve svém životì, a dobré èi zlé. 11:Protože známe tuto bázeò pøed Pánem, pøesvìdèujeme lidi. Bùh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svìdomí do našeho srdce vidíte. 12:Nechceme se vám znovu doporuèovat, nýbrž dáváme vám pøíležitost, abyste se námi chlubili a mìli se èím bránit lidem, kteøí se chlubítím, co je pøed oèima, a ne tím, co je v srdci. 13:Když jsme byli ve vytržení, bylo to mezi Bohem a námi, když jsme pøi smyslech, je to pro vás. 14:Vždy nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteøí jsme pochopili, že jeden zemøel za všecky, a že tedy všichni zemøeli; 15:a za všechny zemøel proto, aby ti, kteøí jsou naživu, nežili už sami sobì, nýbrž tomu, kdo za nì zemøel i vstal. 16:A tak od nynìjška už nikoho neposuzujeme podle lidských mìøítek. Aèkoli jsme døíve vidìli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. 17:Kdo je v Kristu, je nové stvoøení. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 18:To všecko je z Boha, který nás smíøil sám se sebou skrze Krista a povìøil nás, abychom sloužili tomuto smíøení. 19:Nebo v Kristu Bùh usmíøil svìt se sebou. Nepoèítá lidem jejich provinìní a nám uložil zvìstovat toto smíøení. 20:Jsme tedy posly Kristovými, Bùh vám domlouvá našimi ústy; na místì Kristovì vás prosíme: dejte se smíøit s Bohem! 21:Toho, který nepoznal høích, kvùli nám ztotožnil s høíchem, abychom v nìm dosáhli Boží spravedlnosti. Kapitola 6 (2. list) 1:Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepøijímali naprázdno, 2:vždy je psáno: 'V èas pøíhodný jsem tì vyslyšel, v den spásy jsem ti pøispìl na pomoc.' Hle, nyní je èas pøíhodný, nyní je den spásy! 3:Nikomu nedáváme v nièem pøíležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, 4:ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, 5:pod ranami, v žaláøích, nepokojích, vyèerpanosti, v bezesných nocích, v hladovìní; 6:prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpìlivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepøedstíranou láskou, 7:slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obranì, 8:procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou povìstí; mají nás za svùdce, a pøece mluvíme pravdu; 9:jsme neznámí, a pøece o nás všichni vìdí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a pøece nejsme vydáni smrti; 10:máme proè se rmoutit, a pøece se stále radujeme; jsme chudí, a pøece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a pøece nám patøí vše. =Obnova vzájemné lásky 6,11-7,16= 11:Nic jsem vám nezatajil, Korin ané, naše srdce se vám otevøelo. 12:V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. 13:Na oplátku - mluvím k vám jako k svým dìtem - udìlejte nám i vy místo ve svém srdci! 14:Nedejte se zapøáhnout do cizího jha spolu s nevìøícími! Co má spoleèného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití svìtla s temnotou? 15:Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl vìøícího s nevìøícím? 16:Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme pøece chrám Boha živého. Jak øekl Bùh: 'Budu pøebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.' 17:A proto 'vyjdìte z jejich støedu a oddìlte se', praví Hospodina 'nièeho neèistého se nedotýkejte, a já vás pøijmu' 18:a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupù'. Kapitola 7 (2. list) 1:Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, oèis me se od každé poskvrny tìla i ducha a pøiveïme k cíli své posvìcení v bázni Boží. 2:Dejte nám místo ve svém srdci! Nikomu jsme neublížili, nikomu jsme neukøivdili, nikoho jsme neošidili.

16 3:Neøíkám to, abych vás odsuzoval, vždy jsem vám už døíve øekl: Máte v mém srdci takové místo, že jsme spolu spjati ve smrti i v životì. 4:Mám ve vás pevnou dùvìru, jsem na vás opravdu hrdý; potìšili jste mì a naplnili nesmírnou radostí uprostøed všeho našeho soužení. 5:Když jsme totiž pøišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých tìžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseò: navenek boje, uvnitø úzkosti. 6:Ale Bùh, který tìší sklíèené, potìšil i nás pøíchodem Titovým. 7:A nejen jeho pøíchodem, ale i tím, jak jste vy ho potìšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plni lítosti a jak horlivì stojíte pøi mnì; to mi zpùsobilo velikou radost. 8:A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis na èas zarmoutil, 9:ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vùle, a tak jsme vám nezpùsobili žádnou škodu. 10:Zármutek podle Boží vùle pùsobí pokání ke spáse, a toho není proè litovat, zármutek po zpùsobu svìta však pùsobí smrt. 11:Pohleïte, k èemu vás vedl tento zármutek podle Boží vùle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvì, jaké znepokojení, jakou bázeò, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té vìci zachovali správnì. 12:A tak: Když jsem vám psal, nepsal jsem kvùli tomu, kdo se dopustil køivdy, ani kvùli tomu, komu bylo ukøivdìno, nýbrž proto, aby se u vás pøed Bohem projevila vaše oddanost k nám. 13:To je pro nás povzbuzením. Nadto však jsme se ještì mnohem více potìšili radostí Titovou, že jste vy všichni upokojili jeho mysl. 14:Když jsem vás tedy pøed ním chválil, neudìlali jste mi hanbu: stejnì jako jsme vám ve všem mluvili pravdu, tak se také ukázalo, že naše chlouba pøed Titem byla oprávnìná. 15:Jste jeho srdci ještì bližší, když vzpomíná na poslušnost vás všech, jak jste ho pøijali s uctivou pokorou. 16:Mám radost, že se na vás mohu ve všem spolehnout. Kapitola 8 (2. list) =Výzva ke sbírce pro Jeruzalém 8,1-9,15= 1:Chceme vám povìdìt, bratøí, jakou milost dal Bùh církvím v Makedonii. 2:Tak se osvìdèily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štìdrost. 3:Mohu jim dosvìdèit, že dobrovolnì dávali podle své nejvìtší možnosti, ano i nad možnost; 4:s velkou naléhavostí nás prosili, aby se smìli úèastnit této pomoci pro bratry v Judsku. 5:Pøekonali všechno naše oèekávání: dali sami sebe pøednì Pánu a z vùle Boží také nám. 6:A tak jsme vybídli Tita, který zapoèal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokonèil. 7:Jako jste ve všem bohatí, ve víøe, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buïte bohatí i v tomto díle milosti. 8:Neøíkám to jako rozkaz, zmiòuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. 9:Znáte pøece štìdrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 10:Øeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokonèili dílo, které jste už loni nejen zaèali, nýbrž také k nìmu dali podnìt. 11:Odkud vyšla ochota k pomoci, tam a se pomoc také uskuteèní. Každý a dá podle toho, co má; 12:vždy je li zde tato ochota, pak je dar pøed Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. 13:Nejde o to, aby se jiným ulehèilo a vy byli pøetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejnì: 14:váš pøebytek pomùže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich pøebytek pøišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání, 15:jak je psáno: 'Kdo mìl mnoho, tomu nic nepøebylo, a kdo málo, nemìl nedostatek.' 16:Buï Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejnì horlivý zájem o vás! 17:Nejenže vyhovìl mé výzvì, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít. 18:Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. 19:A nejen to: byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtìžkem této sbírky, jež se naší službou uskuteèòuje k slávì Pánì a jako projev naší ochoty. 20:Chceme totiž zabránit tomu, aby nás pøi službì tomuto štìdrému daru nìkdo nepodezíral. 21:Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen pøed Bohem, nýbrž i pøed lidmi. 22:S tìmi dvìma posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém smìru jsme se mnohokrát pøesvìdèili; a nyní je obzvláštì horlivý, protože vám velmi dùvìøuje. 23:Pokud jde o Tita, je to mùj spoleèník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. 24:Ukažte jim svou lásku a dokažte jim, že jsme na vás pøed ostatními církvemi právem hrdi.

17 Kapitola 9 (2. list) 1:O pomoci bratøím je vlastnì zbyteèné vám psát. 2:Znám pøece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratøím øíkám, že Achaia je už od loòska pøipravena. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich. 3:Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této vìci neukázala prázdnou chloubou: chtìl bych, abyste byli pøipraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávìl. 4:Kdyby se mnou pøišli makedonští a shledali, že nejste pøipraveni, bylo by to velkým zahanbením pro nás - natož pak pro vás! - protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou. 5:Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napøed a pøipravili váš dávno slíbený dar, tak aby byl pohotovì a byla to opravdu štìdrost a ne lakota. 6:Vždy kdo skoupì rozsévá, bude také skoupì sklízet, a kdo štìdøe rozsévá, bude také štìdøe sklízet. 7:Každý a dává podle toho, jak se ve svém srdci pøedem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždy 'radostného dárce miluje Bùh'. 8:Bùh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky mìli dostatek všeho, co potøebujete, a ještì vám pøebývalo pro každé dobré dílo, 9:jak je psáno: 'Rozdìlil štìdøe, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navìky.' 10:Ten, který 'dává semeno k setbì i chléb k jídlu', dá vzrùst vaší setbì a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'. 11:Vším zpùsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štìdøí; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. 12:Nebo služba této obìti nejen doplòuje, v èem mají bratøí nedostatek, nýbrž také rozhojòuje díkùvzdání Bohu: 13:Pøesvìdèeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podøídili Kristovu evangeliu a jak štìdøe se projevuje vaše spoleèenství s nimi i se všemi. 14:Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bùh dal. 15:Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! Kapitola 10 (2. list) =Apoštolská sebeobhajoba Pavlova 10,1-18= 1:Já Pavel vás napomínám tiše a mírnì po zpùsobu Kristovì - já, který tváøí v tváø jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám. 2:Prosím vás, nenu te mne, až pøijdu, jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého pøesvìdèení právo, a to vùèi tìm, kteøí nám pøipisují zámìry jen lidské. 3:Jsme ovšem jenom lidé, ale svùj zápas nevedeme po lidsku. 4:Zbranì našeho boje nejsou svìtské, nýbrž mají od Boha sílu boøit hradby. Jimi boøíme lidské výmysly 5:a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista, 6:a jsme pøipraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. 7:Hleïte na to, co máte pøed oèima! Je li si nìkdo jist, že je Kristùv, nech si uvìdomí, že jako je on Kristùv, tak jsme i my! 8:I když se trochu víc pochlubím pravomocí, kterou mi Kristus dal - abych u vás stavìl, a ne boøil - nebudu zahanben. 9:Nechtìl bych však, aby se zdálo, že vás chci svými listy zastrašovat. 10:Øíká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní pøítomnost slabá a øeè ubohá. 11:Kdo tak mluví, a si uvìdomí: jak se projevujeme slovy svých dopisù, když jsme daleko od vás, tak se ukážeme svými èiny, až budeme u vás. 12:Neopovažujeme se zaøadit mezi ty nebo srovnávat s tìmi, kteøí doporuèují sami sebe: tím, že se mìøí jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. 13:Nechceme si zakládat na díle pøesahujícím hranice, které nám vymìøil Bùh, totiž abychom došli až k vám. 14:Nechceme se rozpínat dál, než kam jsme sami došli - vždy jsme ve své službì evangeliu Kristovu dospìli až k vám. 15:Nezakládáme si na tom, co udìlali jiní; máme však nadìji, že vaše víra bude rùst a tak se hranice nám stanovená rozšíøí, 16:a že budu moci zvìstovat evangelium v krajích ležících za vámi a nebudu se chlubit tím, co je hotovo, kde už pracovali jiní. 17:'Kdo se chlubí, a se chlubí v Pánu.' 18:Ne ten, kdo doporuèuje sám sebe, je osvìdèený, nýbrž ten, koho doporuèuje Pán. Kapitola 11 (2. list) =Pavel a falešní apoštolové 11,1-12,21= 1:Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu - ano, snášejte mne!

18 2:Vždy vás žárlivì støežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako èistou pannu odevzdal Kristu. 3:Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upøímné oddanosti Kristu. 4:Když nìkdo pøijde a zvìstuje jiného Ježíše, než jsme my zvìstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste pøijali, klidnì to snášíte! 5:Mám však za to, že nejsem v nièem pozadu za tìmi veleapoštoly! 6:I když mi chybí výmluvnost, poznání mi nechybí; to jsme vám pokaždé a v každém ohledu ukázali. 7:Nebo jsem se snad dopustil høíchu, když jsem sám sebe ponižoval, abyste vy byli vyvýšeni, že jsem vám totiž evangelium zvìstoval zadarmo? 8:Jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich pøijímal podporu, abych mohl sloužit vám. 9:Když jsem byl u vás a mìl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž, nebo èeho se mi nedostávalo, doplnili bratøí, kteøí pøišli z Makedonie. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych pro vás nebyl bøemenem. 10:Jakože je pøi mnì pravda Kristova, tato moje chlouba nebude v achajských konèinách umlèena! 11:Proè na tom trvám? Snad proto, že vás nemám v lásce? Bùh ví, že mám! 12:Ale jak to dìlám, budu dìlat i nadále; nechci dát pøíležitost tìm, kdo by se rádi chlubili, že si poèínají jako my. 13:Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dìlníci, pøestrojení za apoštoly Kristovy. 14:A není divu, vždy sám satan se pøevléká za andìla svìtla; 15:není tedy nic pøekvapujícího na tom, že se jeho služebníci pøevlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky! 16:Opakuji: a si nikdo nemyslí, že jsem tak nerozumný! Ale i kdyby si to nìkdo o mnì myslel: pøijmìte mne i jako nerozumného, dovolte mi, abych se také já nìèím malièko pochlubil. 17:Co teï øíkám, neøíkám ve jménu Pánì, nýbrž jako z nerozumu, v této roli vychloubaèe. 18:Když se tak mnozí chlubí vnìjšími vìcmi, pochlubím se i já. 19:Vy, kteøí jste tak rozumní, rádi snášíte nerozumné. 20:Ochotnì snášíte, když vás nìkdo zotroèuje, když vás nìkdo vyjídá, když vás obírá, když vás pøezírá, když vás bije do tváøe. 21:Musím pøiznat, že na nìco takového jsem pøíliš slabý! Ale èeho se odváží nìkdo jiný - teï mluvím jako z nerozumu - toho se odvážím i já. 22:Oni jsou Hebrejci? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou potomky Abrahamovými? Já také! 23:Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvláš nerozumnì: já tím víc! Namáhal jsem se usilovnìji, ve vìzení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem èasto hledìl do tváøe. 24:Od Židù jsem byl pìtkrát odsouzen ke ètyøiceti ranám bez jedné, 25:tøikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, tøikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako troseèník strávil na širém moøi. 26:Èastokrát jsem byl na cestách - v nebezpeèí na øekách, v nebezpeèí od lupièù, v nebezpeèí od vlastního lidu, v nebezpeèí od pohanù, v nebezpeèí ve mìstech, v nebezpeèí v pustinách, v nebezpeèí na moøi, v nebezpeèí mezi falešnými bratøími, 27:v námaze do úpadu, èasto v bezesných nocích, o hladu a žízni, v èastých postech, v zimì a bez odìvu. 28:A nadto ještì na mne dennì doléhá starost o všechny církve. 29:Je nìkdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá nìkdo pokušení, abych já se tím netrápil? 30:Mám li se chlubit, pochlubím se svou slabostí! 31:Bùh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na vìky, ví, že nelžu. 32:Místodržitel krále Arety dal hlídat brány mìsta Damašku, aby se mne zmocnil, 33:byl jsem však v koši spuštìn otvorem v hradbách, a tak jsem unikl jeho rukám. Kapitola 12 (2. list) 1:Musím se pochlubit, i když to není k užitku; pøicházím teï k vidìním a zjevením Pánì. 2:Vím o èlovìku v Kristu, který byl pøed ètrnácti lety pøenesen až do tøetího nebe; zda to bylo v tìle èi mimo tìlo, nevím - Bùh to ví. 3:A vím o tomto èlovìku, že byl pøenesen do ráje - zda v tìle èi mimo tìlo, nevím, Bùh to ví - 4:a uslyšel nevypravitelná slova, jež není èlovìku dovoleno vyslovit. 5:Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. 6:I kdybych se chtìl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždy bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si nìkdo o mnì nemyslil víc, než co na mnì vidí nebo ode mne slyší. 7:A abych se nepovyšoval pro výjimeènost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do tìla osten, posel satanùv, který mne sráží, abych se nepovyšoval. 8:Kvùli tomu jsem tøikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, 9:ale on mi øekl: "Staèí, když máš mou milost; vždy v slabosti se projeví má síla." A tak se budu radìji chlubit slabostmi, aby na mnì spoèinula moc Kristova. 10:Proto rád pøijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždy právì když jsem sláb, jsem silný.

19 11:Propadl jsem nerozumu - ale k tomu jste mì donutili vy! Vždy já bych mìl být doporuèován od vás! Nejsem pøece v nièem pozadu za tìmi veleapoštoly, i když nic nejsem. 12:Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s pøesvìdèivou vytrvalostí, v znameních, divech a mocných èinech. 13:V èem jste byli zkráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem se vám nestal bøemenem? Promiòte mi tuto køivdu! 14:Jsem teï potøetí pøipraven jít k vám - a zase vám nebudu bøemenem! Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Dìti pøece nestøádají pro rodièe, nýbrž rodièe pro dìti. 15:Já velmi rád vynaložím všecko, ano vydám i sám sebe pro vaše duše. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být ménì milován? 16:Na obtíž jsem vám tedy nebyl; ale co když jsem chytrák, který vás obelstil? 17:Poslal jsem k vám snad nìkoho, skrze nìhož jsem vás obral? 18:Vybídl jsem Tita, aby vás navštívil, a spolu s ním jsem poslal ještì jednoho bratra. Obral vás snad Titus? Nejednali jsme v témž duchu a nešli ve stejných šlépìjích? 19:Už dávno si možná myslíte, že se chceme pøed vámi hájit. Nikoli, mluvíme v Kristu pøed tváøí Boží, a to všecko, milí bratøí, k vašemu rùstu. 20:Obávám se totiž, abych vás pøi svém pøíchodu neshledal, jakými bych vás mít nechtìl, a abych také já nebyl shledán, jakým vy mne mít nechcete - aby nepovstaly sváry, øevnivost, vášnì, neurvalost, pomluvy, donašeèství, nadutost, zmatky. 21:Bojím se, až zase pøijdu, aby mne Bùh pøed vámi nepokoøil a abych se nemusel trápit nad mnohými z tìch, kteøí pøedtím žili v høíchu a dosud se v pokání neodvrátili od své neèistoty, necudnosti a bezuzdnosti. Kapitola 13 (2. list) =Ohlášení návštìvy v Korintu 13,1-10= 1:Nyní se k vám chystám už potøetí - 'ústy dvou nebo tøí svìdkù bude potvrzena každá výpovìï'. 2:Øekl jsem to už, když jsem byl u vás podruhé, a nyní to v dopise opakuji tìm nekajícím høíšníkùm i všem ostatním: až znovu pøijdu, nebudu nikoho šetøit - 3:žádáte li dùkaz toho, že skrze mne mluví Kristus, ten, který vùèi vám není slabý, nýbrž je mezi vámi mocný. 4:Zemøel sice na køíži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme spoleènì s ním žít z moci Boží. 5:Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste pøed ním neobstáli! 6:Doufám, že poznáte, že my jsme obstáli. 7:Modlíme se k Bohu, abyste neudìlali nic zlého - nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy èinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. 8:Vždy nic nezmùžeme proti pravdì, nýbrž jen ve jménu pravdy. 9:Radujeme se, kdykoli vy jste silní, i když my jsme slabí. Za to se také modlíme - za vaši nápravu. 10:Píšu vám to proto, abych, až pøijdu, nemusel být pøísný na základì pravomoci, kterou mi pøece Pán dal k budování, nikoli k boøení. =Pozdravy 13,11-13= 11:Nakonec, bratøí: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buïte jednomyslní, pokojní, a Bùh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. 12:Pozdravují vás všichni bratøí. 13:Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a pøítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY GALATSKÝM, EFEZSKÝM FILIPSKÝM, KOLOSKÝM

NOVOZÁKONNÍ TEXTY GALATSKÝM, EFEZSKÝM FILIPSKÝM, KOLOSKÝM NOVOZÁKONNÍ TEXTY GALATSKÝM, EFEZSKÝM FILIPSKÝM, KOLOSKÝM Ga Ef Fp Ko LIST GALATSKÝM Kapitola 1 (GAL) =Vstupní pozdrav 1,1-5= 1:Pavel, apoštol povolaný a povìøený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. List Efesanům 1,2 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. List

Více

I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST

I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST ÚČEL KÁZÁNÍ: Následovat Krista jako zdroj Boží moudrosti (být jeho učedník). HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdová moudrost je zjevená v Ježíši Kristu a moudrým

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST

I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST ÚČEL KÁZÁNÍ: Následovat Krista jako zdroj Boží moudrosti (být jeho učedník). HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdová moudrost je zjevená v Ježíši Kristu a moudrým

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8)

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) ČESKY Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne,

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Je Kristus rozdělen? 4

Je Kristus rozdělen? 4 1. PAVLŮV LIST KORINTSKÝM avel, z Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista, a bratr P Sostenes 2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, a také všem, kdo na jakémkoli místě

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3.

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Náboženské 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie Rodinné 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Zdrženlivost Společenské 1. Odmítání deviace 2. Vytváření ghetta

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více