Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO"

Transkript

1 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, MUDr. Jakub Heřman, MUDr. Miroslava Šircová Omluven: Ing. Milan Grohmann Přítomni: Mgr. Josef Herčík, tajemník PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU Pan starosta přivítal členy Rady města. Zasedání probíhalo od do Momentálně nepřítomni 4 MUDr. Šircová, Ing. Zlámal, Ing. Drholec, Ing. Grohman AKTUÁLNÍ POČET PŘÍTOMNÝCH RADNÍCH 5 OVĚŘENÍM ZÁPISU BYL POVĚŘEN JIŘÍ ZÍMA (pro 5) 16:15 přichází Ing. Drholec aktuální počet přítomných radních 6 Pan starosta, na úvod zasedání, navrhl zařadit k projednávání nové programové body: REZERVNÍ FOND ŠKOLNÍ JÍDELNY, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 30/53/2015/RM a nahradí původní Diskuzi, VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 31/53/2015/RM, AKTUÁLNÍ ÚČAST MĚSTA VE SDRUŽENÍCH A SPOLCÍCH, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 32/53/2015/RM, JMENOVÁNÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE KZMS, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 33/53/2015/RM, PROJEDNÁNÍ PODKLADŮ PRO VALNOU HROMADU TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O., který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 34/53/2015/RM. DISKUSE BUDE ZAŘAZENA NA ZÁVĚR PROGRAMU. PROGRAM RADY MĚSTA BYL SCHVÁLEN V UPRAVENÉM ZNĚNÍ. (pro 6) 16:18 přichází MUDr. Šircová aktuální počet přítomných radních 7 ZNĚNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 53RM 01/53/2015/RM ZMĚNA POČTU PARKOVACÍCH MÍST V ULICI FRIČOVA PŘED Č. P. 156 VE SLANÉM NÁVRH

2 Stránka 2 z 11 02/53/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU 03/53/2015/RM NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK K /53/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 41/2015 PŘIJETÍ POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTIČNÍ DOTACE NA PROJEKT MODERNIZACE GYN. POR. A PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE SLANÝ VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK /53/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU REG. Č S KOMERČNÍ BANKOU, A. S. 06/53/2015/RM PLNĚNÍ ÚKOLU Č /50/2015/RM ZPRACOVAT VÝKAZ KOLIKA VOLNÝMI MÍSTY DISPONUJE MŠ U LABUTÍ 07/53/2015/RM NÁVRH SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 08/53/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ NÁKUPU KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ PRO OSVZŠT 09/53/2015/RM NÁVRH NA TÉMATA GRANTŮ (DOTACE NA JEDNORÁZOVOU AKTIVITU) PRO ROK /53/2015/RM NÁVRH SPOLUPRÁCE SE ZAŘÍZENÍM SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO (ZSI) 11/53/2015/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ Č. 106 V Č. P. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM 12/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OPRAVA ZADNÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DPS NA SADECH Č. P. 173, SLANÝ. 13/53/2015/RM NÁVRH NA PROPACHTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH PARCEL P. Č. 443/1 O VÝMĚŘE M 2, P. Č. 443/36 O VÝMĚŘE 324 M 2, P. Č. 443/37 O VÝMĚŘE 417 M 2 A P. Č. 443/45 O VÝMĚŘE M 2 VŠE ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ (LOKALITA POD OKROUHLÍKEM) 14/53/2015/RM NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO V BYTECH V MAJETKU MĚSTA SLANÝ PRO ROK /53/2015/RM NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE SAZEB ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA PRONÁJEM NEBO ZA UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH SKŘÍNĚK NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO ZA ÚČELEM INSTALACE SLOUPKŮ MIOS, ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO A ZA PRODEJ DŘEVA, PLATNÝCH OD /53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ VRCHNÍHO VEDENÍ VN A KABELOVÉHO VEDENÍ VN V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 436/3 ORNÁ PŮDA, P. Č. 492/43 ORNÁ PŮDA, P. Č. 429 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI A P. Č. 435 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI VŠE V K. Ú. DOLÍN VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. 17/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN A JEDNÉ POJISTKOVÉ SKŘÍNI V A NA POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 601/1 OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. (ULICE K. H. BOROVSKÉHO) 18/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ STL PŘÍPOJKY PLYNU V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 1887/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI CW PLUS S. R. O., SE SÍDLEM DOLNÍ BŘEŽANY A VLASTNÍKA PŘÍPOJKY (ULICE OUVALOVÁ) 19/53/2015/RM

3 Stránka 3 z 11 ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ, RESP. UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 8 (SOKOLOVNA KVÍČEK) VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM 20/53/2015/RM KONTEJNERY NA TEXTIL V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 21/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA TISK INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLANÝ V ROCE /53/2015/RM NÁVRH NA SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA VE SLANÉM V BUDOVĚ BÝVALÉ PIARISTICKÉ KOLEJE VE SLANÉM S NÁSLEDNÝM VYÚČTOVÁNÍM NA KONCI ROKU /53/2015/RM OPAKOVANÉ PŘEDLOŽENÍ NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ U POZEMKU 507/1 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KVÍC Z FUNKCE PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ (NSP) NA PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ (VL). 24/53/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OD 1. LEDNA /53/2015/RM NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ V DPS NA SADECH /53/2015/RM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE RM SLANÝ PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST Č. 7/ /53/2015/RM NÁVRH POSTUPU VE VĚCI VÝPOVĚDI SMLOUVU O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY VE SBĚROVÉ OBLASTI MĚSTA SLANÝ 28/53/2015/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU 17 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ 29/53/2015/RM ÚČAST MĚSTA SLANÉHO VE SPOLKU NA DOSTAVBU SILNICE R7 30/53/2015/RM REZERVNÍ FOND ŠKOLNÍ JÍDELNY 31/53/2015/RM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR 32/53/2015/RM AKTUÁLNÍ ÚČAST MĚSTA VE SDRUŽENÍCH A SPOLCÍCH 33/53/2015/RM JMENOVÁNÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE KZMS 34/53/2015/RM PROJEDNÁNÍ PODKLADŮ PRO VALNOU HROMADU TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. 35/53/2015/RM DISKUZE aktuální počet přítomných radních 7 01/53/2015/RM ZMĚNA POČTU PARKOVACÍCH MÍST V ULICI FRIČOVA PŘED Č.P. 156 VE SLANÉM NÁVRH Rada města neschvaluje změnu počtu parkovacích míst na 85 ks parkomatů před č.p. 156 v ulici Fričova a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů uzavřené se společností Citymeter s.r.o., se sídlem v Praze, ze dne (pro 3/ zdrželi se 4 Ing. Zálom, pan Zíma, MUDr. Heřman, RNDr. Peška) 16:25 přichází Ing. Zlámal aktuální počet přítomných radních 8

4 Stránka 4 z 11 02/53/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Rada města schválila uzavření splátkových kalendářů k pohledávkám, vzniklým z titulu neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytu v majetku města dle přiloženého seznamu p. č. 11/15. úkol č. 723/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis T: Rada města ukládá informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady. 03/53/2015/RM NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK K Rada města odložila programový bod na své další jednání, které se uskuteční úkol č. 724/ Mgr. Josefu Herčíkovi, tajemníkovi MěÚ T: Zajistit přítomnost Ing. Ziny Nové, vedoucí Finančního odboru. 04/53/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 41/2015 PŘIJETÍ POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTIČNÍ DOTACE NA PROJEKT MODERNIZACE GYN. POR. A PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE SLANÝ VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2015 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č.41/2015 přijetím těchto dotací a pojistných plnění: přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce ČR na 2 pracovní místa pomocných pracovníků prevence kriminality pro rok 2015 v částce , Kč přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce na pracovní místo uklízečky v PS Slaný, Brožovského pro rok 2015 v částce , Kč přijetí navýšení neinvestiční dotace od MPSV ČR ve výši , Kč pro PS Slaný přijetí platby investiční dotace od ROP Střední Čechy ve výši ,78 Kč na projekt Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Slaný přijetí neinvestiční dotace od MŠMaT ČR pro 2.ZŠ Slaný ve výši , Kč z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Zvyšování kvality výuky přijetí zálohové platby neinvestiční dotace z OPLZZ ve výši ,18 Kč na projekt Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný přijetí neinvestičního příspěvku od Středočeského kraje ve výši , na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2015 přijetí neinvestičního příspěvku od Středočeského kraje ve výši , Kč na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2015 přijetí neinvestičního příspěvku od Středočeského kraje ve výši 2.700, na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2015 pro ZO Lužná přijetí finančního daru od města Smečna ve výši 5.000, Kč na vydání sborníku přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali, a.s. Praha ve výši , Kč za poškozený sloup VO při dopravní nehodě na Pražské ulici a navýšení běžných výdajů ODSH o tuto částku přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali, a.s. Praha ve výši 2.071, Kč za opravu rozbitých dveří prodejny v č. p. 528 a navýšení běžných výdajů OSM o tuto částku snížení příjmů o investiční dotaci na projekt Modernizace gyn. por. a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný o tis. Kč, zapojení přebytku minulých let v částce tis. Kč na krytí kapitálových výdajů výše uvedené akce a po přijetí investiční dotace v roce 2016 navrácení přijatých finančních prostředků do přebytku hospodaření minulých let. úkol č. 725/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T:

5 Stránka 5 z 11 Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 41/2015 ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 05/53/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU REG. Č S KOMERČNÍ BANKOU, A. S. Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh dodatku ke Smlouvě o úvěru od Komerční banky, a. s. reg. č z úkol č. 726/ Ing. Zina Nová, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení návrhu dodatku ke Smlouvě o úvěru od Komerční banky, a. s. reg. č z s tím, že se vysvětlí důvod dodatku a doloží se text původní smlouvy s výpočty. 06/53/2015/RM PLNĚNÍ ÚKOLU Č /50/2015/RM ZPRACOVAT VÝKAZ KOLIKA VOLNÝMI MÍSTY DISPONUJE MŠ U LABUTÍ Rada města bere na vědomí informace o současném stavu. 07/53/2015/RM NÁVRH SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rada města schvaluje Návrh smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky HZS Středočeského kraje dislokované v katastrálním území obce Slaný v upraveném znění, přičemž výpovědní lhůta smlouvy bude činit 1 rok. úkol č. 727/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi: T: Podepsat předmětnou smlouvu v upraveném znění. 08/53/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ NÁKUPU KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ PRO OSVZŠT Rada města schválila návrh na zakoupení kancelářského vybavení. úkol č. 728/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví T: neprodleně Informovat dodavatele o výsledku jednání vyhodnocení nabídek. 09/53/2015/RM NÁVRH NA TÉMATA GRANTŮ (DOTACE NA JEDNORÁZOVOU AKTIVITU) PRO ROK 2016 Rada města schválila předložené návrhy na témata grantů pro rok úkol č. 729/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi města Slaného T: Vyhlásit zahájení grantového řízení o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků městského rozpočtu pro sportovní a zájmové organizace v roce /53/2015/RM NÁVRH SPOLUPRÁCE SE ZAŘÍZENÍM SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO (ZSI) Rada města schválila návrh na spolupráci s příspěvkovou organizací Zařízení sociální intervence dle předložené varianty C. úkol č. 730/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví T: neprodleně Zajistit smluvně spolupráci se zařízením sociální intervence.

6 Stránka 6 z 11 11/53/2015/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ Č. 106 V Č. P. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení ubytování č. 106 v I. sekci v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném Ondřeji Horváthovi, Slaný, Ouvalova 392. úkol č. 731/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o ubytování dle rozhodnutí města. 12/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OPRAVA ZADNÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DPS NA SADECH Č. P. 173, SLANÝ. Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci I. etapy akce Oprava zadního venkovního schodiště DPS Na Sadech č. p. 173, Slaný s uchazečem DUSLA s.r.o., Slaný. úkol č. 732/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy s uchazečem DUSLA s.r.o., Slaný na realizaci I. etapy akce Oprava zadního venkovního schodiště DPS Na Sadech č. p. 173, Slaný. 13/53/2015/RM NÁVRH NA PROPACHTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH PARCEL P. Č. 443/1 O VÝMĚŘE M 2, P. Č. 443/36 O VÝMĚŘE 324 M 2, P. Č. 443/37 O VÝMĚŘE 417 M 2 A P. Č. 443/45 O VÝMĚŘE M 2 VŠE ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ (LOKALITA POD OKROUHLÍKEM) Rada města schválila uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s Ing. Karlem Fišerem, trvale bytem Dlouhá 168, Pchery, na propachtování pozemkových parcel p. č. 443/1 o výměře m 2, p. č. 443/36 o výměře 324 m 2, p. č. 443/37 o výměře 417 m 2 a p. č. 443/45 o výměře m 2 vše orná půda v k. ú. Slaný za pachtovné 1.890,00 Kč/rok. úkol č. 733/Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření pachtovní smlouvy ve smyslu usnesení rady města. 14/53/2015/RM NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO V BYTECH V MAJETKU MĚSTA SLANÝ PRO ROK 2016 Rada města schválila pro rok 2016 ponechání úrovně základního měsíčního nájemného pro všechny typy smluv o nájmu bytu ve stávající výši, tj.: smlouva o nájmu bytu 68,41 Kč/m 2 /měsíc smlouva o nájmu bytu s poskytnutou slevou nebo sníženou kvalitou 61,57 Kč/m 2 /měsíc smlouva o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou v č. p. 173, č. p. 604 a č. p. 1015: smlouva o nájmu 58,08 Kč/m 2 /měsíc smlouva s poskytnutou slevou nebo se sníženou kvalitou 56,07 Kč/m 2 /měsíc úkol č. 734/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat nájemce bytů o usnesení rady města ve věci výše základního měsíčního nájemného pro rok 2016 oznámením zveřejněným na nástěnkách v jednotlivých domech. úkol č. 735/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Předložit návrh strategie k větší dostupnosti městských bytů s větší obytnou plochou.

7 Stránka 7 z 11 15/53/2015/RM NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE SAZEB ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA PRONÁJEM NEBO ZA UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH SKŘÍNĚK NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO ZA ÚČELEM INSTALACE SLOUPKŮ MIOS, ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO A ZA PRODEJ DŘEVA, PLATNÝCH OD Rada města schválila s platností od výši sazeb za pronájem nebytových prostor a pozemků, které jsou v majetku města Slaného, za umístění reklamních a telekomunikačních zařízení na a v nemovitostech města Slaného, za pronájem nebo za umístění informačních skříněk na a v nemovitostech města Slaného, za dočasné užívání pozemků v majetku města Slaného za účelem instalace sloupků MIOS, za zřízení věcných břemen na a v nemovitostech města Slaného a za prodej dřeva dle předloženého návrhu. (pro 7/ zdržel se 1 pan Hůla) 16/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ VRCHNÍHO VEDENÍ VN A KABELOVÉHO VEDENÍ VN V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 436/3 ORNÁ PŮDA, P. Č. 492/43 ORNÁ PŮDA, P. Č. 429 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI A P. Č. 435 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI VŠE V K. Ú. DOLÍN VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. Rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícího v právu umístění, vedení, provozování, údržbě a opravách vrchního vedení VN a kabelového vedení VN v pozemkových parcelách p. č. 436/3 orná půda, p. č. 492/43 orná půda, p. č. 429 vedené ve zjednodušené evidenci a p. č. 435 vedené ve zjednodušené evidenci vše v k. ú. Dolín ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. za úplatu, t. j. za 100,00 Kč/m vedení bez DPH. úkol č. 736/Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu. 17/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN A JEDNÉ POJISTKOVÉ SKŘÍNI V A NA POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 601/1 OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. (ULICE K. H. BOROVSKÉHO) Rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícího v právu uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách zemního vedení NN a umístění jedné pojistkové skříně v a na pozemkové parcele p. č. 601/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kvíc ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za úplatu, t. j. 100,00 Kč/m vedení a 1.000,00 Kč/pojistkovou skříň bez DPH. úkol č. 737/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu. odchází MUDr. Heřman aktuální počet přítomných radních 7 18/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ STL PŘÍPOJKY PLYNU V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 1887/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI CW PLUS S. R. O., SE SÍDLEM DOLNÍ BŘEŽANY A VLASTNÍKA PŘÍPOJKY (ULICE OUVALOVÁ)

8 Stránka 8 z 11 Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách STL přípojky plynu v pozemkové parcele p. č. 1887/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti CW plus s. r. o. a vlastníka přípojky za úplatu, t. j. 100,00 Kč/m vedení přípojky bez DPH, přičemž celková hodnota služebnosti inženýrské sítě nebude nižší než 500,00 Kč bez DPH. (pro 7) úkol č. 738/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. přichází MUDr. Heřman aktuální počet přítomných radních 8 19/53/2015/RM ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ, RESP. UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 8 (SOKOLOVNA KVÍČEK) VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 122,01 m 2 v č. p. 8 ve Smečenské ulici ve Slaném s panem Petrem Křikavou, Slaný, K. H. Borovského 2 na dobu určitou od do za nájemné ve výši 3.000,00 Kč/měsíc. úkol č. 739/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat pověřeného ředitele KZMS o rozhodnutí rady města. úkol č. 740/ Ivo Horňákovi, pověřenému řediteli KZMS T: Uzavřít nájemní smlouvu dle rozhodnutí rady města 20/53/2015/RM KONTEJNERY NA TEXTIL V MÍSTNÍCH ČÁSTECH Rada města schválila variantu č. 2 programového bodu. úkol č. 741/ Ing. Ivana Kindlová vedoucí odboru životního prostředí T: neprodleně Oznámit rozhodnutí rady spol. KOUTECKÝ s.r.o. 21/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA TISK INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLANÝ V ROCE 2016 Rada města schválila uzavření smlouvy na tisk informačního zpravodaje Městského úřadu Slaný v roce 2016 s uchazečem Antonín Kočka Tiskárna Kočka, Masarykovo nám. 139, Slaný. úkol č. 742/ PhDr. Vladimíru Přibylovi, vedoucímu odboru kultury T: Zajistit uzavření smlouvy s uchazečem Antonín Kočka Tiskárna Kočka, Masarykovo nám. 139, Slaný na tisk informačního zpravodaje Městského úřadu Slaný na rok /53/2015/RM NÁVRH NA SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA VE SLANÉM V BUDOVĚ BÝVALÉ PIARISTICKÉ KOLEJE VE SLANÉM S NÁSLEDNÝM VYÚČTOVÁNÍM NA KONCI ROKU 2016 Rada města schválila návrh na sledování spotřeby tepla Vlastivědného muzea ve Slaném a Knihovny Václava Štecha ve Slaném v budově bývalé piaristické koleje ve Slaném s následným vyúčtováním na konci roku 2016.

9 Stránka 9 z 11 úkol č. 743/ Ivo Horňákovi, pověřenému řediteli KZMS T: Informovat Vlastivědné muzeum ve Slaném a Knihovnu Václava Štecha o rozhodnutí rady města. úkol č. 744/ Ivo Horňákovi, pověřenému řediteli KZMS T: průběžně Zajistit sledování měsíční spotřeby tepla v roce 2016 a pravidelně o spotřebě informovat Vlastivědné muzeum ve Slaném a Knihovnu Václava Štecha. 23/53/2015/RM OPAKOVANÉ PŘEDLOŽENÍ NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ U POZEMKU 507/1 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KVÍC Z FUNKCE PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ (NSP) NA PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ (VL). Rada města pro jednání zastupitelstva města doporučuje zařadit návrh na změnu územního plánu Slaný pozemcích parc.č. 507/1 v k.ú. Kvíc z funkce plochy smíšené přírodní (NSP) na plochy skladování (VK) bez možnosti výroby a staveb. úkol č. 745/ Ing. Lence Horáčkové, vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Slaný T: Předložit zastupitelstvu města, konaného v termínu leden 2016 podle 46 odst. 3 stavebního zákona výsledek z projednání rady města jako důvodovou zprávu na projednání a rozhodnutí o pořízení změny ÚP Slaný. 24/53/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OD 1. LEDNA 2016 Rada města souhlasí s navrhovanou výší úhrad za poskytování pečovatelských služeb od 1. ledna úkol č. 746/ Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný T: neprodleně Informovat klienty Pečovatelské služby Slaný o změnách v ceníku za poskytování služeb. 25/53/2015/RM NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ V DPS NA SADECH 173 Rada města vylosovala žadatele č. 4 M. Hůlková, Slaný k nastěhování do uvolněného bytu č. 18 v DPS Na Sadech 173. Dalším třem náhradníkům bude byt nabídnut v případě odmítnutí jejich předchůdci v pořadí: 1. M. Josková, Slaný 2. F. Němec, Slaný 3. S. Hammerová, Slaný úkol č. 747/ Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný T: neprodleně Informovat žadatele o výsledku jednání Rady a zajistit vystavení podkladů pro uzavření smluv o nájmu bytů dle usnesení rady města. 26/53/2015/RM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE RM SLANÝ PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST Č. 7/2015 Rada města vzala na vědomí zápis z jednání Komise RM Slaný pro sport a zájmovou činnost č.7/2015. úkol č. 748/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi města Slaného T: Domluvit součinnostní jednání Rady města s Komisí pro sport a zájmovou činnost.

10 Stránka 10 z 11 27/53/2015/RM NÁVRH POSTUPU VE VĚCI VÝPOVĚDI SMLOUVU O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY VE SBĚROVÉ OBLASTI MĚSTA SLANÝ Rada města projednala a schvaluje postup ve věci výpovědi Smlouvy o nakládání s komunálními odpady ve sběrové oblasti Města Slaný v předloženém znění. Rada města pověřuje Ing. Pavla Zlámala prověřením možnosti prodloužením platnosti smlouvy do doby zahájení účinnosti nové smlouvy vzešlé z výběrového řízení v případě podání výpovědi. Úkol č. 749/ Ing. Milana Grohmanna, místostarostu T: Rada města pověřuje Ing. Milana Grohmanna přípravou výběrového řízení na dodavatele veřejně prospěšných prací do úkol č. 750/ Mgr. Matějkovi, advokátovi T: Vypracování písemného upozornění adresovaného TS Slaný s.r.o. na nutnost vypsání výběrového řízení týkající se dodávky služeb nakládání s komunálními odpady ve sběrové oblasti města Slaný. úkol č. 751/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi T: Svolat schůzku rady města s odborem životního prostředí, ODSH a TS Slaný s.r.o. 28/53/2015/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU 17 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ Rada města se zabývala přípravou programu 17. zasedání zastupitelstva města Slaný. 18:43 odchází Ing. Drholec aktuální počet přítomných radních 7 29/53/2015/RM ÚČAST MĚSTA SLANÉHO VE SPOLKU NA DOSTAVBU SILNICE R7 Rada města odložila programový bod na své další jednání v lednu (pro 6, zdržel se 1, nehlasoval 1 RNDr. Peška) úkol č. 752/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi města Slaného T: Zjistit výši případných příspěvků města a ohraničení doby působnosti spolku. 30/53/2015/RM REZERVNÍ FOND ŠKOLNÍ JÍDELNY Rada města schválila čerpání z rezervního fondu ve výši , Kč, ŠJ Na Sadech 1238, Slaný. (pro 7) úkol č. 753/ Šárce Michálkové, referent OSVZŠT T: Informovat Školní jídelnu, Na Sadech 1238, Slaný o schválení/neschválení čerpání rezervního fondu. 31/53/2015/RM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky Dodávka kancelářského papíru firmu INTERPAP Office s.r.o., Na Hrázi 110/15, Děčín. (pro 7) Úkol č. 754/ Kateřině Benešové, vedoucí úseku rozvoje města T: Uzavřít objednávku na dodávku kancelářského papíru k veřejné zakázce s názvem Dodávka

11 Stránka 11 z 11 kancelářského papíru. 32/53/2015/RM AKTUÁLNÍ ÚČAST MĚSTA VE SDRUŽENÍCH A SPOLCÍCH Rada města byla seznámena se současným stavem dané problematiky. (pro 7) úkol č. 755/ Ing. Lucii Krčkové, vnější vztahy T: Zajistit smluvní dokumenty se zajištěním podmínek ukončení členství a předložit na jednání rady města /53/2015/RM JMENOVÁNÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE KZMS Rada města jmenovala komisi na výběrové řízení vedoucího KZMS v tomto složení: Ing. Zálom Ing. Grohmann Mgr. Herčík pan Jiří Hůla pan Jiří Zíma (pro 7) 34/53/2015/RM PROJEDNÁNÍ PODKLADŮ PRO VALNOU HROMADU TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. Rada města souhlasí s návrhem programu Valné hromady. Rada města pověřuje místostarostu Ing. Pavla Zlámala jednáním na valné hromadě. (pro 6, zdržela se 1 MUDr. Šircová) 35/53/2015/RM DISKUZE ZAPSAL: MGR. JOSEF HERČÍK Zpracovala: ING. LUCIE KRČKOVÁ OVĚŘIL: JIŘÍ ZÍMA ING. PAVEL ZÁLOM STAROSTA MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 48/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 04 11 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 47/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26 10 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 46/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. Jiří Zíma, Mgr. Pavel Rubík, Mgr. Stanislav Berkovec

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. Jiří Zíma, Mgr. Pavel Rubík, Mgr. Stanislav Berkovec Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 105/2017/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 08112017 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 10 02 2016 Přítomní radní: Omluveni: Přítomni: číslo jednání: 59/2016/RM Ing. Pavel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk.

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk. Zápis č. 3/2008/12 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 26.6. 2008 ------------------------------------------------------------------------------------ Přítomni: 9 členů Zastupitelstva městyse

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 06/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 14. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. číslo jednání: 102/2017/RM

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. číslo jednání: 102/2017/RM Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 102/2017/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 26. 09. 2017 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2008 konané dne 08.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. Městský úřad Slaný, kancelář starosty

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. Městský úřad Slaný, kancelář starosty Stránka 1 z 11 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 106/2017/RM Místo konání: Den konání: 22. 11. 2017 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Mgr. Martin

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Ověřovatelé zápisu:

Více

Omluveni: Ing. Pavel. Program:

Omluveni: Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 39. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více