Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO"

Transkript

1 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, MUDr. Jakub Heřman, MUDr. Miroslava Šircová Omluven: Ing. Milan Grohmann Přítomni: Mgr. Josef Herčík, tajemník PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU Pan starosta přivítal členy Rady města. Zasedání probíhalo od do Momentálně nepřítomni 4 MUDr. Šircová, Ing. Zlámal, Ing. Drholec, Ing. Grohman AKTUÁLNÍ POČET PŘÍTOMNÝCH RADNÍCH 5 OVĚŘENÍM ZÁPISU BYL POVĚŘEN JIŘÍ ZÍMA (pro 5) 16:15 přichází Ing. Drholec aktuální počet přítomných radních 6 Pan starosta, na úvod zasedání, navrhl zařadit k projednávání nové programové body: REZERVNÍ FOND ŠKOLNÍ JÍDELNY, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 30/53/2015/RM a nahradí původní Diskuzi, VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 31/53/2015/RM, AKTUÁLNÍ ÚČAST MĚSTA VE SDRUŽENÍCH A SPOLCÍCH, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 32/53/2015/RM, JMENOVÁNÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE KZMS, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 33/53/2015/RM, PROJEDNÁNÍ PODKLADŮ PRO VALNOU HROMADU TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O., který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 34/53/2015/RM. DISKUSE BUDE ZAŘAZENA NA ZÁVĚR PROGRAMU. PROGRAM RADY MĚSTA BYL SCHVÁLEN V UPRAVENÉM ZNĚNÍ. (pro 6) 16:18 přichází MUDr. Šircová aktuální počet přítomných radních 7 ZNĚNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 53RM 01/53/2015/RM ZMĚNA POČTU PARKOVACÍCH MÍST V ULICI FRIČOVA PŘED Č. P. 156 VE SLANÉM NÁVRH

2 Stránka 2 z 11 02/53/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU 03/53/2015/RM NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK K /53/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 41/2015 PŘIJETÍ POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTIČNÍ DOTACE NA PROJEKT MODERNIZACE GYN. POR. A PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE SLANÝ VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK /53/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU REG. Č S KOMERČNÍ BANKOU, A. S. 06/53/2015/RM PLNĚNÍ ÚKOLU Č /50/2015/RM ZPRACOVAT VÝKAZ KOLIKA VOLNÝMI MÍSTY DISPONUJE MŠ U LABUTÍ 07/53/2015/RM NÁVRH SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 08/53/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ NÁKUPU KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ PRO OSVZŠT 09/53/2015/RM NÁVRH NA TÉMATA GRANTŮ (DOTACE NA JEDNORÁZOVOU AKTIVITU) PRO ROK /53/2015/RM NÁVRH SPOLUPRÁCE SE ZAŘÍZENÍM SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO (ZSI) 11/53/2015/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ Č. 106 V Č. P. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM 12/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OPRAVA ZADNÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DPS NA SADECH Č. P. 173, SLANÝ. 13/53/2015/RM NÁVRH NA PROPACHTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH PARCEL P. Č. 443/1 O VÝMĚŘE M 2, P. Č. 443/36 O VÝMĚŘE 324 M 2, P. Č. 443/37 O VÝMĚŘE 417 M 2 A P. Č. 443/45 O VÝMĚŘE M 2 VŠE ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ (LOKALITA POD OKROUHLÍKEM) 14/53/2015/RM NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO V BYTECH V MAJETKU MĚSTA SLANÝ PRO ROK /53/2015/RM NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE SAZEB ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA PRONÁJEM NEBO ZA UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH SKŘÍNĚK NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO ZA ÚČELEM INSTALACE SLOUPKŮ MIOS, ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO A ZA PRODEJ DŘEVA, PLATNÝCH OD /53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ VRCHNÍHO VEDENÍ VN A KABELOVÉHO VEDENÍ VN V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 436/3 ORNÁ PŮDA, P. Č. 492/43 ORNÁ PŮDA, P. Č. 429 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI A P. Č. 435 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI VŠE V K. Ú. DOLÍN VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. 17/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN A JEDNÉ POJISTKOVÉ SKŘÍNI V A NA POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 601/1 OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. (ULICE K. H. BOROVSKÉHO) 18/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ STL PŘÍPOJKY PLYNU V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 1887/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI CW PLUS S. R. O., SE SÍDLEM DOLNÍ BŘEŽANY A VLASTNÍKA PŘÍPOJKY (ULICE OUVALOVÁ) 19/53/2015/RM

3 Stránka 3 z 11 ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ, RESP. UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 8 (SOKOLOVNA KVÍČEK) VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM 20/53/2015/RM KONTEJNERY NA TEXTIL V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 21/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA TISK INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLANÝ V ROCE /53/2015/RM NÁVRH NA SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA VE SLANÉM V BUDOVĚ BÝVALÉ PIARISTICKÉ KOLEJE VE SLANÉM S NÁSLEDNÝM VYÚČTOVÁNÍM NA KONCI ROKU /53/2015/RM OPAKOVANÉ PŘEDLOŽENÍ NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ U POZEMKU 507/1 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KVÍC Z FUNKCE PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ (NSP) NA PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ (VL). 24/53/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OD 1. LEDNA /53/2015/RM NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ V DPS NA SADECH /53/2015/RM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE RM SLANÝ PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST Č. 7/ /53/2015/RM NÁVRH POSTUPU VE VĚCI VÝPOVĚDI SMLOUVU O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY VE SBĚROVÉ OBLASTI MĚSTA SLANÝ 28/53/2015/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU 17 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ 29/53/2015/RM ÚČAST MĚSTA SLANÉHO VE SPOLKU NA DOSTAVBU SILNICE R7 30/53/2015/RM REZERVNÍ FOND ŠKOLNÍ JÍDELNY 31/53/2015/RM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR 32/53/2015/RM AKTUÁLNÍ ÚČAST MĚSTA VE SDRUŽENÍCH A SPOLCÍCH 33/53/2015/RM JMENOVÁNÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE KZMS 34/53/2015/RM PROJEDNÁNÍ PODKLADŮ PRO VALNOU HROMADU TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. 35/53/2015/RM DISKUZE aktuální počet přítomných radních 7 01/53/2015/RM ZMĚNA POČTU PARKOVACÍCH MÍST V ULICI FRIČOVA PŘED Č.P. 156 VE SLANÉM NÁVRH Rada města neschvaluje změnu počtu parkovacích míst na 85 ks parkomatů před č.p. 156 v ulici Fričova a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů uzavřené se společností Citymeter s.r.o., se sídlem v Praze, ze dne (pro 3/ zdrželi se 4 Ing. Zálom, pan Zíma, MUDr. Heřman, RNDr. Peška) 16:25 přichází Ing. Zlámal aktuální počet přítomných radních 8

4 Stránka 4 z 11 02/53/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Rada města schválila uzavření splátkových kalendářů k pohledávkám, vzniklým z titulu neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytu v majetku města dle přiloženého seznamu p. č. 11/15. úkol č. 723/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis T: Rada města ukládá informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady. 03/53/2015/RM NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK K Rada města odložila programový bod na své další jednání, které se uskuteční úkol č. 724/ Mgr. Josefu Herčíkovi, tajemníkovi MěÚ T: Zajistit přítomnost Ing. Ziny Nové, vedoucí Finančního odboru. 04/53/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 41/2015 PŘIJETÍ POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTACÍ, POJISTNÝCH PLNĚNÍ A SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTIČNÍ DOTACE NA PROJEKT MODERNIZACE GYN. POR. A PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE SLANÝ VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2015 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit RO č.41/2015 přijetím těchto dotací a pojistných plnění: přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce ČR na 2 pracovní místa pomocných pracovníků prevence kriminality pro rok 2015 v částce , Kč přijetí neinvestičního příspěvku od Úřadu práce na pracovní místo uklízečky v PS Slaný, Brožovského pro rok 2015 v částce , Kč přijetí navýšení neinvestiční dotace od MPSV ČR ve výši , Kč pro PS Slaný přijetí platby investiční dotace od ROP Střední Čechy ve výši ,78 Kč na projekt Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Slaný přijetí neinvestiční dotace od MŠMaT ČR pro 2.ZŠ Slaný ve výši , Kč z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Zvyšování kvality výuky přijetí zálohové platby neinvestiční dotace z OPLZZ ve výši ,18 Kč na projekt Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný přijetí neinvestičního příspěvku od Středočeského kraje ve výši , na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2015 přijetí neinvestičního příspěvku od Středočeského kraje ve výši , Kč na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2015 přijetí neinvestičního příspěvku od Středočeského kraje ve výši 2.700, na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2015 pro ZO Lužná přijetí finančního daru od města Smečna ve výši 5.000, Kč na vydání sborníku přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali, a.s. Praha ve výši , Kč za poškozený sloup VO při dopravní nehodě na Pražské ulici a navýšení běžných výdajů ODSH o tuto částku přijetí pojistného plnění od pojišťovny Generali, a.s. Praha ve výši 2.071, Kč za opravu rozbitých dveří prodejny v č. p. 528 a navýšení běžných výdajů OSM o tuto částku snížení příjmů o investiční dotaci na projekt Modernizace gyn. por. a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný o tis. Kč, zapojení přebytku minulých let v částce tis. Kč na krytí kapitálových výdajů výše uvedené akce a po přijetí investiční dotace v roce 2016 navrácení přijatých finančních prostředků do přebytku hospodaření minulých let. úkol č. 725/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T:

5 Stránka 5 z 11 Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 41/2015 ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 05/53/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU REG. Č S KOMERČNÍ BANKOU, A. S. Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh dodatku ke Smlouvě o úvěru od Komerční banky, a. s. reg. č z úkol č. 726/ Ing. Zina Nová, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení návrhu dodatku ke Smlouvě o úvěru od Komerční banky, a. s. reg. č z s tím, že se vysvětlí důvod dodatku a doloží se text původní smlouvy s výpočty. 06/53/2015/RM PLNĚNÍ ÚKOLU Č /50/2015/RM ZPRACOVAT VÝKAZ KOLIKA VOLNÝMI MÍSTY DISPONUJE MŠ U LABUTÍ Rada města bere na vědomí informace o současném stavu. 07/53/2015/RM NÁVRH SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rada města schvaluje Návrh smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky HZS Středočeského kraje dislokované v katastrálním území obce Slaný v upraveném znění, přičemž výpovědní lhůta smlouvy bude činit 1 rok. úkol č. 727/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi: T: Podepsat předmětnou smlouvu v upraveném znění. 08/53/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ NÁKUPU KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ PRO OSVZŠT Rada města schválila návrh na zakoupení kancelářského vybavení. úkol č. 728/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví T: neprodleně Informovat dodavatele o výsledku jednání vyhodnocení nabídek. 09/53/2015/RM NÁVRH NA TÉMATA GRANTŮ (DOTACE NA JEDNORÁZOVOU AKTIVITU) PRO ROK 2016 Rada města schválila předložené návrhy na témata grantů pro rok úkol č. 729/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi města Slaného T: Vyhlásit zahájení grantového řízení o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků městského rozpočtu pro sportovní a zájmové organizace v roce /53/2015/RM NÁVRH SPOLUPRÁCE SE ZAŘÍZENÍM SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO (ZSI) Rada města schválila návrh na spolupráci s příspěvkovou organizací Zařízení sociální intervence dle předložené varianty C. úkol č. 730/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví T: neprodleně Zajistit smluvně spolupráci se zařízením sociální intervence.

6 Stránka 6 z 11 11/53/2015/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ Č. 106 V Č. P. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení ubytování č. 106 v I. sekci v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném Ondřeji Horváthovi, Slaný, Ouvalova 392. úkol č. 731/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o ubytování dle rozhodnutí města. 12/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OPRAVA ZADNÍHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ DPS NA SADECH Č. P. 173, SLANÝ. Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci I. etapy akce Oprava zadního venkovního schodiště DPS Na Sadech č. p. 173, Slaný s uchazečem DUSLA s.r.o., Slaný. úkol č. 732/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy s uchazečem DUSLA s.r.o., Slaný na realizaci I. etapy akce Oprava zadního venkovního schodiště DPS Na Sadech č. p. 173, Slaný. 13/53/2015/RM NÁVRH NA PROPACHTOVÁNÍ POZEMKOVÝCH PARCEL P. Č. 443/1 O VÝMĚŘE M 2, P. Č. 443/36 O VÝMĚŘE 324 M 2, P. Č. 443/37 O VÝMĚŘE 417 M 2 A P. Č. 443/45 O VÝMĚŘE M 2 VŠE ORNÁ PŮDA V K. Ú. SLANÝ (LOKALITA POD OKROUHLÍKEM) Rada města schválila uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s Ing. Karlem Fišerem, trvale bytem Dlouhá 168, Pchery, na propachtování pozemkových parcel p. č. 443/1 o výměře m 2, p. č. 443/36 o výměře 324 m 2, p. č. 443/37 o výměře 417 m 2 a p. č. 443/45 o výměře m 2 vše orná půda v k. ú. Slaný za pachtovné 1.890,00 Kč/rok. úkol č. 733/Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření pachtovní smlouvy ve smyslu usnesení rady města. 14/53/2015/RM NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO V BYTECH V MAJETKU MĚSTA SLANÝ PRO ROK 2016 Rada města schválila pro rok 2016 ponechání úrovně základního měsíčního nájemného pro všechny typy smluv o nájmu bytu ve stávající výši, tj.: smlouva o nájmu bytu 68,41 Kč/m 2 /měsíc smlouva o nájmu bytu s poskytnutou slevou nebo sníženou kvalitou 61,57 Kč/m 2 /měsíc smlouva o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou službou v č. p. 173, č. p. 604 a č. p. 1015: smlouva o nájmu 58,08 Kč/m 2 /měsíc smlouva s poskytnutou slevou nebo se sníženou kvalitou 56,07 Kč/m 2 /měsíc úkol č. 734/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat nájemce bytů o usnesení rady města ve věci výše základního měsíčního nájemného pro rok 2016 oznámením zveřejněným na nástěnkách v jednotlivých domech. úkol č. 735/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Předložit návrh strategie k větší dostupnosti městských bytů s větší obytnou plochou.

7 Stránka 7 z 11 15/53/2015/RM NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE SAZEB ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA PRONÁJEM NEBO ZA UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍCH SKŘÍNĚK NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO, ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO ZA ÚČELEM INSTALACE SLOUPKŮ MIOS, ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN NA A V NEMOVITOSTECH MĚSTA SLANÉHO A ZA PRODEJ DŘEVA, PLATNÝCH OD Rada města schválila s platností od výši sazeb za pronájem nebytových prostor a pozemků, které jsou v majetku města Slaného, za umístění reklamních a telekomunikačních zařízení na a v nemovitostech města Slaného, za pronájem nebo za umístění informačních skříněk na a v nemovitostech města Slaného, za dočasné užívání pozemků v majetku města Slaného za účelem instalace sloupků MIOS, za zřízení věcných břemen na a v nemovitostech města Slaného a za prodej dřeva dle předloženého návrhu. (pro 7/ zdržel se 1 pan Hůla) 16/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ VRCHNÍHO VEDENÍ VN A KABELOVÉHO VEDENÍ VN V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 436/3 ORNÁ PŮDA, P. Č. 492/43 ORNÁ PŮDA, P. Č. 429 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI A P. Č. 435 VEDENÉ VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI VŠE V K. Ú. DOLÍN VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. Rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícího v právu umístění, vedení, provozování, údržbě a opravách vrchního vedení VN a kabelového vedení VN v pozemkových parcelách p. č. 436/3 orná půda, p. č. 492/43 orná půda, p. č. 429 vedené ve zjednodušené evidenci a p. č. 435 vedené ve zjednodušené evidenci vše v k. ú. Dolín ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. za úplatu, t. j. za 100,00 Kč/m vedení bez DPH. úkol č. 736/Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu. 17/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN A JEDNÉ POJISTKOVÉ SKŘÍNI V A NA POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 601/1 OSTATNÍ PLOCHA, SILNICE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. (ULICE K. H. BOROVSKÉHO) Rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícího v právu uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách zemního vedení NN a umístění jedné pojistkové skříně v a na pozemkové parcele p. č. 601/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kvíc ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za úplatu, t. j. 100,00 Kč/m vedení a 1.000,00 Kč/pojistkovou skříň bez DPH. úkol č. 737/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu. odchází MUDr. Heřman aktuální počet přítomných radních 7 18/53/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ STL PŘÍPOJKY PLYNU V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 1887/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI CW PLUS S. R. O., SE SÍDLEM DOLNÍ BŘEŽANY A VLASTNÍKA PŘÍPOJKY (ULICE OUVALOVÁ)

8 Stránka 8 z 11 Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách STL přípojky plynu v pozemkové parcele p. č. 1887/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti CW plus s. r. o. a vlastníka přípojky za úplatu, t. j. 100,00 Kč/m vedení přípojky bez DPH, přičemž celková hodnota služebnosti inženýrské sítě nebude nižší než 500,00 Kč bez DPH. (pro 7) úkol č. 738/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. přichází MUDr. Heřman aktuální počet přítomných radních 8 19/53/2015/RM ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ, RESP. UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 8 (SOKOLOVNA KVÍČEK) VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 122,01 m 2 v č. p. 8 ve Smečenské ulici ve Slaném s panem Petrem Křikavou, Slaný, K. H. Borovského 2 na dobu určitou od do za nájemné ve výši 3.000,00 Kč/měsíc. úkol č. 739/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat pověřeného ředitele KZMS o rozhodnutí rady města. úkol č. 740/ Ivo Horňákovi, pověřenému řediteli KZMS T: Uzavřít nájemní smlouvu dle rozhodnutí rady města 20/53/2015/RM KONTEJNERY NA TEXTIL V MÍSTNÍCH ČÁSTECH Rada města schválila variantu č. 2 programového bodu. úkol č. 741/ Ing. Ivana Kindlová vedoucí odboru životního prostředí T: neprodleně Oznámit rozhodnutí rady spol. KOUTECKÝ s.r.o. 21/53/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA TISK INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLANÝ V ROCE 2016 Rada města schválila uzavření smlouvy na tisk informačního zpravodaje Městského úřadu Slaný v roce 2016 s uchazečem Antonín Kočka Tiskárna Kočka, Masarykovo nám. 139, Slaný. úkol č. 742/ PhDr. Vladimíru Přibylovi, vedoucímu odboru kultury T: Zajistit uzavření smlouvy s uchazečem Antonín Kočka Tiskárna Kočka, Masarykovo nám. 139, Slaný na tisk informačního zpravodaje Městského úřadu Slaný na rok /53/2015/RM NÁVRH NA SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA VE SLANÉM V BUDOVĚ BÝVALÉ PIARISTICKÉ KOLEJE VE SLANÉM S NÁSLEDNÝM VYÚČTOVÁNÍM NA KONCI ROKU 2016 Rada města schválila návrh na sledování spotřeby tepla Vlastivědného muzea ve Slaném a Knihovny Václava Štecha ve Slaném v budově bývalé piaristické koleje ve Slaném s následným vyúčtováním na konci roku 2016.

9 Stránka 9 z 11 úkol č. 743/ Ivo Horňákovi, pověřenému řediteli KZMS T: Informovat Vlastivědné muzeum ve Slaném a Knihovnu Václava Štecha o rozhodnutí rady města. úkol č. 744/ Ivo Horňákovi, pověřenému řediteli KZMS T: průběžně Zajistit sledování měsíční spotřeby tepla v roce 2016 a pravidelně o spotřebě informovat Vlastivědné muzeum ve Slaném a Knihovnu Václava Štecha. 23/53/2015/RM OPAKOVANÉ PŘEDLOŽENÍ NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ U POZEMKU 507/1 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KVÍC Z FUNKCE PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ (NSP) NA PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ (VL). Rada města pro jednání zastupitelstva města doporučuje zařadit návrh na změnu územního plánu Slaný pozemcích parc.č. 507/1 v k.ú. Kvíc z funkce plochy smíšené přírodní (NSP) na plochy skladování (VK) bez možnosti výroby a staveb. úkol č. 745/ Ing. Lence Horáčkové, vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Slaný T: Předložit zastupitelstvu města, konaného v termínu leden 2016 podle 46 odst. 3 stavebního zákona výsledek z projednání rady města jako důvodovou zprávu na projednání a rozhodnutí o pořízení změny ÚP Slaný. 24/53/2015/RM NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OD 1. LEDNA 2016 Rada města souhlasí s navrhovanou výší úhrad za poskytování pečovatelských služeb od 1. ledna úkol č. 746/ Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný T: neprodleně Informovat klienty Pečovatelské služby Slaný o změnách v ceníku za poskytování služeb. 25/53/2015/RM NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ V DPS NA SADECH 173 Rada města vylosovala žadatele č. 4 M. Hůlková, Slaný k nastěhování do uvolněného bytu č. 18 v DPS Na Sadech 173. Dalším třem náhradníkům bude byt nabídnut v případě odmítnutí jejich předchůdci v pořadí: 1. M. Josková, Slaný 2. F. Němec, Slaný 3. S. Hammerová, Slaný úkol č. 747/ Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný T: neprodleně Informovat žadatele o výsledku jednání Rady a zajistit vystavení podkladů pro uzavření smluv o nájmu bytů dle usnesení rady města. 26/53/2015/RM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE RM SLANÝ PRO SPORT A ZÁJMOVOU ČINNOST Č. 7/2015 Rada města vzala na vědomí zápis z jednání Komise RM Slaný pro sport a zájmovou činnost č.7/2015. úkol č. 748/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi města Slaného T: Domluvit součinnostní jednání Rady města s Komisí pro sport a zájmovou činnost.

10 Stránka 10 z 11 27/53/2015/RM NÁVRH POSTUPU VE VĚCI VÝPOVĚDI SMLOUVU O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY VE SBĚROVÉ OBLASTI MĚSTA SLANÝ Rada města projednala a schvaluje postup ve věci výpovědi Smlouvy o nakládání s komunálními odpady ve sběrové oblasti Města Slaný v předloženém znění. Rada města pověřuje Ing. Pavla Zlámala prověřením možnosti prodloužením platnosti smlouvy do doby zahájení účinnosti nové smlouvy vzešlé z výběrového řízení v případě podání výpovědi. Úkol č. 749/ Ing. Milana Grohmanna, místostarostu T: Rada města pověřuje Ing. Milana Grohmanna přípravou výběrového řízení na dodavatele veřejně prospěšných prací do úkol č. 750/ Mgr. Matějkovi, advokátovi T: Vypracování písemného upozornění adresovaného TS Slaný s.r.o. na nutnost vypsání výběrového řízení týkající se dodávky služeb nakládání s komunálními odpady ve sběrové oblasti města Slaný. úkol č. 751/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi T: Svolat schůzku rady města s odborem životního prostředí, ODSH a TS Slaný s.r.o. 28/53/2015/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU 17 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ Rada města se zabývala přípravou programu 17. zasedání zastupitelstva města Slaný. 18:43 odchází Ing. Drholec aktuální počet přítomných radních 7 29/53/2015/RM ÚČAST MĚSTA SLANÉHO VE SPOLKU NA DOSTAVBU SILNICE R7 Rada města odložila programový bod na své další jednání v lednu (pro 6, zdržel se 1, nehlasoval 1 RNDr. Peška) úkol č. 752/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi města Slaného T: Zjistit výši případných příspěvků města a ohraničení doby působnosti spolku. 30/53/2015/RM REZERVNÍ FOND ŠKOLNÍ JÍDELNY Rada města schválila čerpání z rezervního fondu ve výši , Kč, ŠJ Na Sadech 1238, Slaný. (pro 7) úkol č. 753/ Šárce Michálkové, referent OSVZŠT T: Informovat Školní jídelnu, Na Sadech 1238, Slaný o schválení/neschválení čerpání rezervního fondu. 31/53/2015/RM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky Dodávka kancelářského papíru firmu INTERPAP Office s.r.o., Na Hrázi 110/15, Děčín. (pro 7) Úkol č. 754/ Kateřině Benešové, vedoucí úseku rozvoje města T: Uzavřít objednávku na dodávku kancelářského papíru k veřejné zakázce s názvem Dodávka

11 Stránka 11 z 11 kancelářského papíru. 32/53/2015/RM AKTUÁLNÍ ÚČAST MĚSTA VE SDRUŽENÍCH A SPOLCÍCH Rada města byla seznámena se současným stavem dané problematiky. (pro 7) úkol č. 755/ Ing. Lucii Krčkové, vnější vztahy T: Zajistit smluvní dokumenty se zajištěním podmínek ukončení členství a předložit na jednání rady města /53/2015/RM JMENOVÁNÍ KOMISE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE KZMS Rada města jmenovala komisi na výběrové řízení vedoucího KZMS v tomto složení: Ing. Zálom Ing. Grohmann Mgr. Herčík pan Jiří Hůla pan Jiří Zíma (pro 7) 34/53/2015/RM PROJEDNÁNÍ PODKLADŮ PRO VALNOU HROMADU TECHNICKÝCH SLUŽEB SLANÝ S.R.O. Rada města souhlasí s návrhem programu Valné hromady. Rada města pověřuje místostarostu Ing. Pavla Zlámala jednáním na valné hromadě. (pro 6, zdržela se 1 MUDr. Šircová) 35/53/2015/RM DISKUZE ZAPSAL: MGR. JOSEF HERČÍK Zpracovala: ING. LUCIE KRČKOVÁ OVĚŘIL: JIŘÍ ZÍMA ING. PAVEL ZÁLOM STAROSTA MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 48/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 04 11 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 47/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26 10 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk.

1. Schválení programu 12. zasedání Schválilo 9 přítomných členů Zastupitelstva městyse Krucemburk. Zápis č. 3/2008/12 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 26.6. 2008 ------------------------------------------------------------------------------------ Přítomni: 9 členů Zastupitelstva městyse

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Omluveni: Ing. Pavel. Program:

Omluveni: Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 39. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Ověřovatelé zápisu:

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2008 konané dne 08.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program:

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 147. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 19/2014 (tisk R/38) U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. prosince 2014, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2010 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 5. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ladislav Beran, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav

Více