Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán"

Transkript

1 Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s Marii, Josefem, pastýři a Mágy, pokloňme se i my Spasiteli, který se pro naši spásu stal jedním z nás. Jeho, věčného Boha a pravého člověka, prosme: L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.! Za Církev, aby rozjímáním nad velkými událostmi dějin spásy, dokázala stále novým způsobem přinášet jejich poselství.! Za lidi všech civilizací a náboženství, aby jim zazářilo světlo, kterým je Kristus Pán.! Za mír v zemi, která v plnosti času prožila tajemství Vtělení Božího Syna.! Za tuto zemi, která se před dvěma tisíciletími stala chrámem tvé přítomnosti, aby nad ní stále zářilo světlo Betléma.! Za ty, kdo nesou odpovědnost za smýšlení národů, aby měli úctu k lidskému životu a chránili jej jako Boží dar.! Za naše farní společenství, aby pokojnou a láskyplnou atmosféru vánočních svátků prožívalo s pozorností k těm, kdo jsou hmotně i citově chudí.! Za věrné zemřelé, ať temnoty jejich smrti prozáří jas betlémské noci, v níž se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. K: Nebesky Otče, dej nám účast na božském životě tvého Syna, který se nám stal ve všem podobný, a nyní s Tebou žije a kraluje na věky věků. L: Amen.

2 Bože, buď milostiv a žehnej nám. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, na prahu nového roku, volejme k všemohou címu Bohu, v jehož rukou je všechen čas, a prosme: L: PANE, ŽEHNEJ SVÉMU LIDU.! Za Svatého Otce Benedikta XVI., aby mu Pán dějin dával sílu k neúnavnému svědectví Kristu, který svým životem lásky a služby, a svou smrtí pro nás a pro naši spásu, zlomil moc zla a provází svou Církev, aby dokázala zlo světa přemáhat dobrem.! Za rodiče a vycho vatele, aby zodpo vědně hledali pravdu, a tak předávali pravé hodnoty, které jsou přítomné v každé oblasti poznání i v historickém a kulturním dědictví lidstva.! Za děti, které se letos narodí a za rodiny, ve kterých budou vyrůstat, aby je provázela mocná ochrana Matky Boží, Panny Marie.! Za křesťany, aby se nasloucháním evangeliu učili budovat mír na pravdě každodenní existence, inspirované přikázáním lásky.! Za to, abychom svou modlitbou, upřímnou snahou o odpuštění a spravedlností života už nyní připravovali nastolení toužebně očekávaného míru, který je darem Božím.! Za naši farnost, aby s Matkou Boží, Pannou Marii kráčela vstříc Kristu Pánu.! Za věrné zemřelé, ať mají účast na slávě tvého věčného království. K: Otče, ty jsi věčným počátkem našich pomíjivých dní. Vyslyš naše prosby, vzdal od nás všechno zlo a utvrzuj nás v dobrém; osvoboď nás od výčitek minulosti i od strachu z věcí budoucích. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

3 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ V NOCI 1. ČTENÍ IZ 9, Čtení z knihy proroka Izaiáše. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce; bude vládnout na Davidově trůně a v jeho království, aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až navěky! Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. ŽALM 96 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! Rozhlašujte den po dni jeho spásu, vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. Před Hospodinem, že přichází, že přichází řídit zemi. Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně. 2. ČTENÍ TIT 2,11-14 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. EVANGELIUM LK 2,1-14 Slova svatého evangelia podle Lukáše. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích. A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení. 3

4 4 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ VE DNE 1. ČTENÍ IZ 52,7-10 Čtení z knihy proroka Izaiáše. Jak je krásné vidět na horách nohy posla, (který přináší) radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: Bůh tvůj kraluje! Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha! ŽALM 96 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! Rozhlašujte den po dni jeho spásu, vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. Před Hospodinem, že přichází, že přichází řídit zemi. Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně. 2. ČTENÍ ŽID 1,1-6 Čtení z listu Židům. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje svou důstojností, které se mu trvale dostalo. Vždyť komu z andělů kdy Bůh řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil? A dále: Já mu budu otcem a on mi bude synem. A až bude opět uvádět svého Prvorozeného na svět, řekne: Ať se mu klanějí všichni Boží andělé! EVANGELIUM JAN 1,1-18 Slova svatého evangelia podle Jana. Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: To je ten, o kterém jsem řekl: Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

5 LITURGICKÉ TEXTY SVÁTKU SVATÉ RODINY 1. ČTENÍ SIR 3, A (ŘEC ) Čtení z knihy Sirachovcovy. Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy. ŽALM 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. 2. ČTENÍ KOL 3,12-21 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu. EVANGELIUM MT 2, Slova svatého evangelia podle Matouše Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: "Z Egypta jsem povolal svého syna." Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli." Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: "Bude nazýván Nazaretský." 5

6 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 1. ČTENÍ NM 6, Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám." ŽALM 67 (66) Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země! 2. ČTENÍ GAL 4, 4-7 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha. EVANGELIUM LK 2,16-21 Slova svatého evangelia podle Lukáše. Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně. 6

7 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ 1. ČTENÍ IZ 60,1-6 Čtení z knihy proroka Izaiáše. Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy,. nad tebou však září Hospodin, jeho velebnost se zjevuje nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcerky. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, přinesou ti statky národů. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu. ŽALM 72 (71), Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestranně tvým ubohým. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezanikne luna. Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí daně. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. 2. ČTENÍ EF 3, 2-3a. 5-6 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Bratři! Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších dobách to lidé tak nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno z osvícení Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia. EVANGELIUM MT 2,1-12 Slova svatého evangelia podle Matouše Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: 'A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu'." Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. 7

8 DĚJINY (zamyšlení Jeho Eminence Tomáše kardinála Špidlíka, S.I., čestného občana Pustiměře) Kdo je mocnější než Pán Bůh? Tuto otázku dávali studenti jedné teologické fakulty. Odpověď zněla: Náš profesor historie. Pán Bůh sice může udělat všechno, co chce, ale nemůže způsobit, aby nikdy nebylo to, co už jednou bylo. Ale náš profesor historie to dokáže. Byl totiž velmi kritický v otázce historických pramenů a často opakovával: Bůhví jestli to tak skutečně bylo, jak se to dnes učí. Když s ním někteří chtěli diskutovat, končíval jiným závěrem: Však na tom ostatně tuze nezáleží! Ale tímto svým historickým skepticismem probudil u studentů i pochybnosti náboženské. Vždyť Bible obsahuje z velké části spisy historické a máme věřit, že je to neomylné Boží slovo. Jak tedy máme posuzovat to, co tam čteme? Pomáhali si někteří jízliví zase žertem. Dá se těžko věřit, že žil Metuzalém doopravdy 969 let? Nezapomeňte, že tenkrát ještě nebyli lékaři, aby lidem pomohli odejít z života rychleji! Ale otázka je daleko vážnější, než aby se dala odbýt žertováním. Biblická věda musí k biblické historii zaujmout velmi vážné stanovisko. Je známo, že staří řečtí filosofové došli k pojmu jediného Boha pozorováním podivuhodné zákonitosti v přírodě. Dnes jejich argumentování tlumočíme populárně: tak obrovské a tak dokonalé hodiny světa předpokládají dokonalého hodináře, nemohly se vyrobit samy. Židé Starého zákona uvažovali trochu jinak. Tuze vytříbený smysl pro přírodu neměli, ale pozorovali dějiny svého národa. Je tu mnoho podivuhodných událostí, vypadají náhodně, ale když se nad nimi zamyslíme, musím dojít k závěru, že všecky události tvoří celek, že národ někdo neomylně vede a to je Bůh Izraele. Proto se snažili ty události podrobně zaznamenávat a vznikla postupně Bible starozákonní. Ale pro nás se dnes spontánně klade otázka: Byla to opravdu všechno tak, jak je to zaznamenáno? Neujde nám, že byli pisatelé neobyčejně pozorní a na svou dobu 8

9 neobyčejně vyspělí. Ale nemůžeme od nich žádat víc než byli schopni. Kromě toho psali způsobem v tom čase obvyklým, který není totožný s naším. K tomu se musí přihlížet, např. když se udává počet vojáků v bitvě apod. Horší je to ovšem s událostmi, které spisovatelé sami nezažili, ale poznali je jenom z vypravování jiných. Konkrétně se dnešní čtenář Bible např. ptá: Jak se mám dívat na fantastickou zprávu o potopě? Velkých záplav na zemi bylo už mnoho a dodnes jsme byli svědky větších nebo menších neštěstí toho druhu. Na jednu takovou velkou katastrofu máme tedy zachovanou paměť i v Bibli. Ten, kdo ji tam popsal, ji nezažil osobně, ale převzal zprávu ze starých podání, uchovaných i u jiných národů. Uvádí se zvláště starý epos o Gilgamešovi. Čím se vypravování Bible liší od jiných tradicí? Především celkovým pojetím, postojem k faktu. V pohanských tradicích se udaná tragedie vysvětluje závistí bohů, kteří nelibě nesli, že se lidem vedlo dobře. Biblický pisatel je naopak dobrý teolog. Podává zprávu v tom smyslu, jak později vysvětloval všechna neštěstí na zemi křesťanští církevní Otcové. Nemůžeme předpokládat, že by byla nějaká chyba v díle Stvořitele. Jsou-li na zemi záplavy, zemětřesení a jiné katastrofy, jejich jediná opravdová příčina píše sv. Bazil může být hřích lidí: odpírají poslušnost Bohu a to má za následek, že příroda, stvořená ke službě člověka, odpírá poslušnost jemu. Právě tak uvažuje pisatel Bible a v tom smyslu opravuje to, co přijal ze starých bájí. Mluví o všeobecné morální zkaženosti slovy, které v nejednom připomínají dnešní svět. Ale katastrofy záplav nejsou tak totální, jak se na první pohled jeví. Někteří lidé se zachrání. Normálně se to vysvětluje náhodou nebo dovedností toho, kdo dokázal uniknout svou předvídavostí. Biblický spisovatel se na to dívá zase nadpřirozeně. Stává se, že se v jistých dobách hříchy lidí tak rozmnoží, že se dá, jakoby celá země propadla zkáze. Ale Bůh vidí, že jsou i v nejhorších dobách někteří spravedliví a Bůh je chce mimořádně zachránit. Ty v Bibli reprezentuje Noe se svou archou spásy. Výslovně se pak ukazuje, že je skrze něho zachrání nové lidské pokolení. Ve formě dogmatického principu bychom řekli: Fakt, že lidstvo doposud stále existuje, je zásluhou dobrých lidí. I když je jich málo, jsou prvkem schopným života uprostřed ostatních, kteří nenávratně odumírají. Skrze lidi schopné žít podle přirozeného a Božího zákona se zachrání i život v přírodě. To se v Bibli ukazuje vypravováním o uchování všech živočichů v Noemově arše, které se ovšem nedá vzít doslova, ale jenom jako ilustrace náboženské pravdy. Ale nyní, po tom všem, co jsme řekli, se ptáme, jaké z toho odvodíme konkrétní naučení pro nás samy, kteří bereme do rukou Bibli jako návod pro dnešní život. Dalo by se snad nejlépe vyjádřit takto. I my se dnes dozvídáme zprávy o nešťastných událostech ve světě, o válkách na východě, v Africe a kdekoli jinde. Televize a novinové zprávy nás chtějí o tom podrobně informovat a také vysvětlují příčinu tím, že jedni dávají vinu druhým, jedni bohové dnešní společnosti nesnášejí druhé. Na čí stranu se máme postavit? Často opravdu nevíme, protože i fakty se ve zprávách zkomolí tak, nemůžeme autentičnost kontrolovat. Ale vždycky můžeme a máme zaujmout postoj biblického komentátora zpráv, postavit se na stranu hlediska Božího: první nejhlubší příčinou všech neštěstí je hřích lidí? Dělejme pokání, dělejme to, co máme, a můžeme udělat dobro i tam, kde se zdá, že jsme bezmocní. Takový je cíl dějinných vypravování biblických a v tomto duchovním smyslu je Písmo neomylné. Je nám dáno proto, abychom i my, kteří jsme zasypáni tolika mylnými a nejistými situacemi a zprávami, mohli budovat na neomylných základech pravého života, který směřuje k poslední definitivní události, k slavnému příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 9

10 10 NIC HO NEDOKÁZALO ZBAVIT TRPĚLIVOSTI SV. PAVLÍN Z NOLY (katecheze Benedikta XVI. při středeční generální audienci, ) Drazí bratři a sestry, dnes budeme věnovat pozornost dalšímu církevnímu otci, kterým je svatý Pavlín z Noly. Byl současníkem svatého Augustina, s nímž jej pojilo hluboké přátelství, a svou službu konal v Kampánii, v Nole, kde se stal nejprve mnichem, pak knězem a biskupem. Původem však byl z Akvitánie, z jižní Francie, přesněji z Bordeaux, kde se v jedné vysoce postavené rodině narodil. Tady se mu dostalo vytříbeného literárního vzdělání, když měl za učitele básníka Ausonia. Ze svého rodného kraje odešel nejprve proto, aby budoval svou strmou politickou kariéru, a ještě jako mladík se stává místodržitelem Kampánie. Během vykonávání své veřejné funkce vynikly jeho vlohy moudrosti a mírnosti. V té době dala milost v jeho srdci vzklíčit seménku obrácení. Podnět přišel z jednoduché a intenzivní víry, s níž lid uctíval hrob světce, mučedníka Felixe, ve svatyni v nynější Cimitile. Jako činitel zodpovědný za věci veřejné se Pavlín zajímal o tuto svatyni a nechal tam zbudovat hospic pro chudé a cestu, umožňující mnoha poutníkům snadnější přístup. Během svého úsilí o výstavbu pozemského města, začal postupně objevovat cestu k městu nebeskému. Setkání s Kristem bylo pro něho cílem namáhavé pouti, poznamenané zkouškami. Bolestné okolnosti, počínaje ztrátou přízně politických autorit, mu daly pocítit pomíjivost věcí. Později, když se mu dostalo víry, napsal: Člověk bez víry je prach a stín (Carme X, 289). V touze po světle, které by mu ukázalo smysl života, se odebral do Milána, aby vstoupil do Ambrožovy školy. Svou křesťanskou formaci pak dovršil ve svém rodném kraji, kde přijal křest z rukou biskupa Delfina z Bordeaux. Do kontextu jeho cesty víry zapadá také manželství. Oženil se s Terazií, zbožnou ženou z Barcelony, a narodilo se jim dítě. Žil by jako dobrý křesťanský laik, pokud by jím po několika dnech neotřásla smrt jeho dítěte, jež mu ukázala, že Bůh měl s jeho životem jiný plán. V důsledku toho se pak cítil být Kristem povolán k přísnému asketickému životu. V plné shodě s manželkou Terazií prodal svůj majetek a rozdal chudým a spolu s ní odešel z Akvitánie do Noly, kde se oba manželé usadili poblíž baziliky ochránce svatého Felixe a žili ve zdrženlivosti jako bratr a sestra, podle způsobu života, který přijali za svůj i jiní. Komunitní rytmus byl typicky mnišský, ale Pavlín, který byl v Barceloně vysvěcen na

11 kněze, se rozhodl sloužit poutníkům jako kněz. To mu získalo sympatie a důvěru křesťanského společenství, které jej po smrti svého biskupa kolem roku 409 zvolilo jako jeho nástupce na biskupské stolci v Nole. Jeho pastorační činnost se rozrůstala, přičemž se vyznačovala zvláštním zájmem o chudé. Zanechal po sobě obraz pastýře lásky, jak jej popisuje svatý Řehoř Veliký ve 3.kapitole svých Dialogů, kde vykresluje Pavlína při jeho hrdinském gestu, kdy se nabídl jako vězeň namísto syna jedné vdovy. Epizoda je historicky sporná, ale ukazuje postavu biskupa s velkým srdcem, který uměl být nablízku svému lidu ve smutných okolnostech vpádu barbarů. Pavlínova konverze zanechala v současnících velký dojem. Jeho učitel Ausonius, pohanský básník, se cítil zrazen, a adresoval mu trpká slova, v nichž mu z jedné strany vyčítá - prý zbrklé - pohrdání hmotnými dobry a z druhé strany opuštění jeho literárního poslání. Pavlín mu odpověděl, že obdarování chudých není výrazem pohrdání pozemskými dobry, nýbrž spíše jejich doceněním za vyšším účelem lásky. Pokud se týká literárních snah, Pavlín odložil nikoli básnický talent, který nadále rozvíjel, nýbrž básnické formy inspirované mytologií a pohanskými ideály. Jeho vnímavost nyní ovládla nová estetika: byla to krása vtěleného Boha, ukřižovaného a vzkříšeného, kterého nyní začal opěvovat. Ve skutečnosti se tedy nerozloučil s poezií, ale čerpal nyní svou inspiraci z Evangelia, jak říká těmito svými verši: Pro mne je víra jediným uměním, a Kristus mou poezií ( At nobis ars una fides, et musica Christus : Carme XX, 32). Jeho básně jsou zpěvy víry a lásky, v nichž je každodenní dění malých i velkých událostí pojato jako dějiny spásy, jako dějiny Boha s námi. Mnohé z těchto skladeb, takzvané Vánoční básně, se pojí s výroční slavností mučedníka Felixe, jehož si vybral za svého nebeského patrona. Připomínáním Felixe zamýšlel oslavovat Krista samého v přesvědčení, že to byla právě přímluva tohoto světce, která mu vymohla milost obrácení: V tvém světle, šťastný, zamiloval jsem si Krista (Carme XXI, 373). Tomuto postoj chtěl dát výraz při přestavbě svatyně na novou baziliku, kterou nechal vyzdobit tak, aby malby, doplněné vhodnými nápisy, byly pro poutníky živou katechezí. Svůj plán pak vysvětloval v jedné Básni věnované jinému velkému katechetovi, svatému Niketovi z Remeše, když jej provázel při návštěvě této baziliky: Rád bych nyní, abys rozjímal nad obrazy, které se táhnou po stěnách podloubí Zdálo se nám užitečným, znázornit posvátné argumenty v celém Felixově domě v naději, že se při pohledu na tyto obrazy probudí zájem užaslých myslí venkovanů (Carme XXVII, vv ). Dodnes je možné obdivovat zbytky těchto obrazů, které právem řadí Nolského světce mezi postavy, mající vztah ke křesťanské archeologii. V Cimitelském asceteriu ubíhal život v chudobě, modlitbě a zcela ponořen do lectio divina. Písmo čtené, meditované a asimilované bylo světlem, pod jehož paprskem Nolský 11

12 světec zpytoval svou duši ve snaze o dokonalost. Tomu, kdo neustával žasnout nad jeho rozhodnutím vzdát se materiálních dober, připomínal, že gesto samotné mělo ještě daleko k úplnému obrácení: Opuštění nebo zbavení se časných dober, nabytých v tomto světě, není výrazem dovršení, ale pouze začátkem běhu; není to cíl, ale pouze start. Atlet totiž nevítězí tím, že se svlékne, protože odkládá svůj šat, aby mohl začít soutěžit, a je hoden toho, aby byl korunován vítězem pouze tehdy, až dokoná, co má. (srov. Ep. XXIV, 7 k Sulpiciovi Severovi). Vedle askeze a Božího Slova stojí láska. Mnišská komunita byla pro chudé domovem. Pavlín se neomezoval na to, že je obdarovával almužnou, ale přijímal je jako samotného Krista. Vyhradil jim část kláštera a měl za to, že tím nejen dává, ale dostává - ve výměně darů nabídnutého pohostinství a vděčné modlitby potřebných. Nazýval chudé svými pány (srov. Ep. XIII, 11 k Pammachiovi), a vzhledem k tomu, že bývali ubytováni ve spodním patře, rád říkával, že jejich modlitba tvoří základ jeho domu (srov. Carme XXI ). Svatý Pavlín nenapsal teologická pojednání, ale jeho Básně a bohatá korespondence oplývají žitou teologií, proniknutou Božím Slovem, které neustále zpytoval jako světlo života. Vysvítá tu zejména smysl pro Církev jako tajemství jednoty. Společenství prožíval především jako výrazně duchovní přátelství. V něm byl svatý Pavlín pravým mistrem, když ze svého života vytvořil křižovatku vybraných duchů: Martina z Tours a Jeronýma, Ambrože a Augustina, Delfina z Bordeaux a Nikety z Remeše, Vittricia z Rouen a Rufina z Akvileje, Pammachia a Sulpicia Severa a mnoha dalších, více či méně známých. V tomto klimatu vzniká hutná korespondence s Augustinem. Mimo obsah jednotlivých dopisů zaráží vroucnost, s níž Nolský světec opěvuje přátelství, jakožto manifestaci jediného Kristova těla, oživovaného Duchem svatým. V jednom příznačném úryvku ze začátku korespondence mezi oběma přáteli, Pavlín píše: Není divu, že my, přestože vzdáleni, jsme jeden vedle druhého přítomni, a aniž bychom se poznali, známe se, poněvadž jsme údy jediného těla, máme jedinou hlavu a jsme obdařeni jedinou milostí, žijeme z jediného chleba, kráčíme stejnou cestou a bydlíme v témže domě (Ep. 6,2). Vidíme zde nádherný popis toho, co znamená být křesťany, být Kristovým tělem, žít ve společenství Církve. Teologie naší doby našla právě v pojmu společenství klíč k pochopení tajemství Církve. Svědectví svatého Pavlína z Noly nám pomáhá vnímat Církev, jak nám ji představuje 2.vatikánský koncil, jako svátost vnitřního spojení s Bohem a tím jednotu nás všech a nakonec jednoty celého lidstva (srov. Lumen gentium, 1). V této perspektivě přeji vám všem požehnanou adventní dobu! 12

13 MLČENÍ (zamyšlení Jeho Eminence Tomáše kardinála Špidlíka, S.I., čestného občana Pustiměře) Vypravuje se žertovně, že se nějaký vážný muž rozhodl vstoupit do nejpřísnějšího rozjímavého kláštera. Opat ho hned na počátku napomenul, že musí zachovat především strohé mlčení. Za deset let smíte nahlas říci jen dvě slova. Poslechl a za deset let přišel k opatovi s výrokem: Bídná strava. Uplynulo další desetiletí a zazněla dvě nová slova: Tvrdá postel. Třetí desetiletí však už celé kandidát nevydržel. Řekl opatovi: Jdu pryč. Opat to komentuje: To jsem předpokládal, za dvacet let jsem od vás neslyšel nic jiného než samé stížnosti. Každý žert ironizuje přehánění v něčem, co je samo o sobě dobré. Ten dojem máme, když najdeme v životopisech svatých příklady, že někteří svatí po celá léta nepromluvili slovo, nebo alespoň každoročně po celou postní dobu. Není to přehnané? Vždyť je člověk tvor dialogální, schopnost rozmluvy je jeho velké privilegium. Umlčet někoho znamená zbavit ho jeho důstojnosti. Ale zase naopak čteme, jak moudří muži doporučovali mlčet. Od starých řeckých filosofů pochází výrok: příroda nám dala dvě uši, ale jen jedna ústa. Opakuje se přísloví: mluviti stříbro, mlčeti zlato. Jak najít tedy správnou rovnováhu v užívání jazyka? Rozhodně není správné, když se mlčené pokládá za protiklad k mluvení, je naopak podmínka k dialogu. Když mluví k jednomu jeden, předpokládá se, že druhý mlčí. Kolikrát např. napomínají ve škole učitelé své žáčky: Mlčte! Děti se zpovídají z hříchu, že si v kostele šuškaly. I v normálním rozhovoru se považuje za nevychovanost skákat druhému do řeči. Jisté mlčení je nutné i jako příprava na vlastní slova. Napomínají se malí: Rozmysli si napřed, co chceš říci, a pak teprve mluv! Tak se i doplňuje přísloví, které jsme citovali: Mluviti stříbro, mlčeti zlato, ale pravé slovo ve vhodný čas je jablko zlaté na míse stříbrné. Jak trapné je pro všechna zúčastněné, když musí poslouchat přednášku, ke které se řečník nepřipravil a proto mluví tak dlouho, až jeho samého něco chytrého napadne. 13

14 Tato zkušenosti z rozhovorů s lidmi symbolicky přenášíme i na rozhovor s Bohem, tj. na způsob, jak se máme modlit. Bez opravdového rozhovoru by se modlitba stala pouhou spekulací. Tak si to totiž představoval Platon, když definoval filosofii, jako povznesení mysli k Bohu, tj. přemýšlením o nejvyšším dobru a kráse. Křesťané tu definici převzali, ale s dodatkem: povznesení mysli k Bohu a rozhovor s Bohem. Jak se ten rozhovor vede? Nejčastěji začíná mluvením z naší strany. Přicházíme před Boží tvář, abychom o něco poprosili. Proto se nejraději chodí lidé modlit na místa, kde předpokládají, že je Bůh lépe slyší. Proto putují ke známým svatyním. Tam pak bývá mnoho mramorových destiček s nápisem: Tu mne Bůh vyslyšel. Je to pěkné, ale cítíme, že by to bylo nedokonalé, kdyby osobní postoj končil tímto způsobem. Byl by to monolog a ne dialog, Bůh by měl slyšet nás, ale my bychom nestáli o to, co on mluví k nám. V této situaci ovšem nás učí duchovní učitelé, jak naslouchat Bohu a sami víc a víc mlčet. K tomu je uzpůsobena především liturgie. Její první část se jmenuje liturgie slova. Čte se tu Písmo Starého i Nového zákona, slyší se jeho výklad. Ale i tu lidé neradi dlouho mlčí, proto se hlásí hned o slovo. Po četbě následují různé druhy litanií. To je pak patrné zvláště v liturgii byzantské. Každou chvíli vyjde od oltáře diakon, postaví se před ikonostas a modlí se za všechny možné potřeby lidí, za živé, za mrtvé a lid odpovídá: Gospodi pomiluj, Pane smiluj se! Starozákonní žalmy jsou v tomto ohledu ještě názornější. Jejich autoři jakoby se báli, že jejich hlas nedoletí do nebe, proto volají: Hospodine, slyš naši prosbu! Na prvním místě naši prosbu slyší ti, kdo stojí vedle nás a my slyšíme modlitbu jejich. Zdá se nám, že je to zbytečné a rozptylující.jeden úředník z města byl na letní dovolené na vesnici a nelíbila se mu atmosféra, která převládala v kostele: Pořád se tam modlí buď za déšť nebo za pěkné počasí, jakoby nebylo nic důležitějšího na světě. Jeden venkovan to od něho slyšel a ušklíbnul se: Jemu je dobře, do papírů v úřadě mu neprší. Daleko lepší dojem ze společných proseb v kostele měl spisovatel Gogol. Vstupujeme do kostele píše každý se svými vlastními ideami, ale nasloucháme-li hladu diakona, uvědomujeme si, že všichni jsme jedna rodina, která má tolik různých potřeb a cítíme se spojeni s nouzí všech. To je jistě pokrok v křesťanském smýšlení. Ale teď musíme udělat poslední krok v naší úvaze. Je tu otázka: Je možné slyšet Boha, který by k nám mluvil přímo, bez prostřednictví lidí a knih? Tak jej slyšeli proroci, tak o něm mluví ti, kdo měli opravdové zjevení. Zdá se to smělé, ale odpověď je pozitivní. Ke všem lidem Bůh mluví ve svědomí, v hlasu srdce. Bohužel nejsme zvyklí mu naslouchat. Jeho hlas je přehlušen mnoha neužitečnými dojmy zvenčí, z denních rozhovorů, z televize, z neodkladných prací. Přesto se však stává, že jej někteří lidé uslyší mluvit tak jasně, že jsou tím oslněni. Ztratí zájem o ostatní a oddají se kontemplativnímu, rozjímavému životu, který je navenek velmi mlčenlivý, ale ve skutečnosti je celý zaplněn vnitřním rozhovorem s Bohem. Takové povolání ovšem není pro všechny a není vždycky trvalé. Někteří k tomu stavu dospějí ve zralém věku. Sv. Bazil naopak předpokládá, že by se v něm měli cvičit všichni, kdo mají jednou mluvit k lidem na místě Božím, apoštolští kazatelé. Ale co s tím má společného obyčejný člověk z denního života? I on udělá zkušenost, že potřebuje čas od času si zajít na procházku docela sám do přírody nebo se usadit kdesi v zadní lavici vzdáleného kostela a poslouchat myšlenky, které mu přicházejí. Brzy začne rozeznávat to, co ho znepokojuje, od jiných myšlenek, které vedou k dobru, k vnitřnímu klidu a pokoji. Naučí se slyšet Boha v srdci. Ty chvilky si zamiluje a rád je vyhledává. Jsou to okamžiky mlčení ale naplněného krásným rozhovorem. 14

15 PROMLUVIL K NÁM SKRZE SYNA (Židům 1,2) PRVNÍ ADVENTNÍ PROMLUVA PAPEŽSKÉHO KAZATELE Fr. Raniera Cantalamessy, ofmcap KAPLE REDEMPTORIS MATER VE VATIKÁNĚ, 7. PROSINCE 2007 Hned po slovech Slovo se stalo tělem. z evangelia sv. Jana (Jan 1,14), zůstává nejvýznamnějším biblickým textem vánoční doby úryvek z listu Židům 1,1-2: Bůh, jenž v minulosti mluvil.. skrze proroky, v této, to je poslední době, promluvil k nám skrze Syna. Ve světle tohoto úryvku, a vycházeje z knihy Benedikta XVI. o Ježíši z Nazareta, je snahou těchto adventních promluv osvětlit novost a jedinečnost Krista, jak vyvěrají z konfrontace s proroky a s Janem Křtitelem, a s užívání titulu Syn. Duchovním plodem by měla být víra a ještě hlubší přilnutí k osobě Spasitele. 1. Třetí hledání Ježíš Nazaretský, jeden z proroků? Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. On je odlesk jeho slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici velebnosti (Žid 1,1-3). 15

16 Toto spojení listu Židům vytváří úchvatnou syntézu celých dějin spásy. Tyto jako by byly tvořeny sousledností dvou údobí: doby, v níž Bůh mluvil skrze proroky a času, v němž Bůh promlouvá skrze Syna; času, kdy mluvil skrze prostředníka a času, v němž promlouvá osobně. Syn je totiž odlesk jeho slávy a výrazná podoba jeho podstaty, totiž, jak bude řečeno později, stejné podstaty s Otcem. Je zde kontinuita a současně kvalitativní skok. Mluví tu sám Bůh, samo zjevení; novostí je to, že sám Zjevující se nyní stává zjevením, zjevení a zjevující navzájem splývají. Nejlépe to ukazuje úvodní formulace proroctví: není tu už Pán praví, ale Já vám říkám. Ve světle tohoto nosného Božího slova, kterým je úryvek listu Židům 1,1-3, se v této adventní promluvě pokusíme udělat úsudek o názorech, které dnes panují o Ježíši, vně i uvnitř Církve, abychom tak o vánocích mohli bez váhání připojit svůj hlas k liturgii, která vyznává svou víru v Božího Syna, který přišel na tento svět. Stále znovu jsme přiváděni k rozhovoru u Cézareje Filipovy: je pro mne Ježíš jedním z proroků, anebo Synem živého Boha? (srv. Mt 16,14-16). V oblasti historických studií o Ježíši, tu kterou nyní prožíváme je takzvané třetí hledání. Tento název dostala proto, aby se odlišila od historicky starého hledání, liberálního a inspirovaného racionalismem, jež ovládalo konec XVIII. století a celé století XIX., jakož i od takzvaného nového historického hledání, které začalo kolem poloviny minulého století v reakci na Bultmannovu tezi, jež prohlásila historického Ježíše za nedosažitelného a krom toho za bezvýznamného pro křesťanskou víru. Čím se třetí hledání liší od předcházejících? Především přesvědčením, že o Ježíši dějin můžeme díky pramenům vědět mnohem, než se v minulosti připouštělo. Ale třetí hledání se liší obzvláště v kritériích, jak dospět k historické pravdě o Ježíši. Jestliže se zpočátku mělo za to, že základním kritériem věrohodnosti toho či onoho Ježíšova činu nebo výroku, je to, že byl v rozporu s tím, jak jednal či smýšlel tehdejší židovský svět, nyní je naopak nazírán v kompatibilitě evangelijní události s judaizmem tehdejší doby. Byla-li předtím známkou věrohodnosti výroku či skutku jeho novost a nevysvětlitelnost vzhledem k prostředí, nyní je to naopak, jeho vysvětlitelnost ve světle našich poznatků judaizmu a společenské situace Galileje té doby. Některé výhody tohoto nového přístupu jsou evidentní. Znovu je objevena kontinuita zjevení. Ježíš se začleňuje doprostřed židovského světa, do řady biblických proroků. Dokonce se usmíváme nad vzpomínkou, že kdysi byla doba, v níž se mělo za to, že se dá celé křesťanství vysvětlit odvoláním na helénské vlivy. 16

17 Obtíž je v tom, že se mnohdy hnalo až za tuto vymoženost, takže se stávala ztrátou. U mnoha představitelů tohoto třetího hledání, Ježíš končí tím, že se zcela rozplývá v židovském světě, aniž by se nadále jakkoli lišil, než v nějaké maličkosti a snad nějakém zvláštním výkladu Tóry. Zužuje se na jednoho z židovských proroků, anebo jak se s oblibou říká, charismatických poutníků. Příznačný je název jedné proslulé studie, totiž J. D. Grossmanna: Historický Ježíš. Život středozemského židovského venkovana. Aniž bychom se dál zabývali těmito excesy, nachází se v této linii i nejznámější autor, a v jistém ohledu iniciátor třetího hledání, E. P. Sanders. Tím, že se znovu objevila kontinuita, vymizela novost. Už se nerozumí tomu, proč měl Ježíš zapotřebí jednoho dne říci: Blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou (Mt 11,6). Popularizace, i mezi námi v Itálii, dokonala ostatní, když šířila obraz Ježíše jako žida mezi židy, který neudělal skoro nic nového, ale o němž se pořád tvrdí (nevěda jak to), že změnil svět. Neustále se vyčítá generacím badatelů minulosti, že se pokaždé vytvořil obraz Ježíše podle módy či chvilkových choutek, aniž by si povšimli, že pokračují ve stejné linii 1. Tento důraz na Ježíše, žida mezi židy, je totiž, alespoň částečně, odvislý od přání odčinit historické křivdy na tomto národě a přispět k dialogu mezi židy a křesťany. Znamenitý cíl, ale dosažený, jak hned uvidíme, chybným prostředkem (způsobem, jak ho bylo použito). Jde totiž o tendenci, která je nakloněná židům pouze naoko. Ve skutečnosti se židovskému světu klade za vinu další odpovědnost: totiž, že neuznali jednoho z nich, jehož nauka byla v dokonalém souladu s tím, čemu věřili. 2. Rabín Neusner a Benedikt XVI. Tím, kdo ukázal na klamnost tohoto přístupu za účelem seriózního dialogu mezi židovstvím a křesťanstvím, byl právě žid, americký rabín Jacob Neusner. Kdo četl knihu papeže Benedikta XVI. o Ježíši z Nazareta, ten už ví mnoho o myšlení tohoto rabína, s nímž vede dialog v jedné z nejpoutavějších kapitol knihy. Připomenu ji v hlavních bodech. Proslulý židovský badatel Neusner napsal knihu s názvem Rabín rozmlouvá s Ježíšem 2. Představuje si v ní, že je Ježíšovým současníkem, který se jednoho dne zařadí do zástupu, co jde za ním a poslouchá horské kázání. Vysvětluje proč, i přes působivou nauku a osobnost muže z Galileje, si nakonec s těžkým srdcem uvědomuje, že se nemůže stát jeho učedníkem a rozhodne se zůstat učedníkem Mojžíšovým a stoupencem Tóry. 1 E.P. Sanders, Jesus and Judaism, London 1985, italský překlad, Gesù e il giudaismo, Marietti J. Neusner, A Rabbi Talks with Jesus, McGill-Queen s University Press,

18 Všechny důvody jeho rozhodnutí se dají nakonec shrnout do jediného: aby přijal to, co tento člověk říká, je třeba mu přiznat autoritu samotného Boha. Neomezuje se na doplnění, ale nahrazuje Tóru. Dojímavá je myšlenková výměna, kterou rabín vycházeje ze setkání s Ježíšem, má se svým mistrem v synagóze. Mistr: Vynechal tvůj Ježíš něco (z Tóry)? Rabín Neusner: Nic. Mistr: Přidal tedy něco? Rabín Neusner: Ano, sebe sama. Zajímavá shoda: je to stejná odpověď, jakou dal svatý Irenej ve II. století těm, kdo se ptali, co Kristus přinesl nového, když přišel na svět. Přinesl, - napsal, všechnu novost, protože přinesl sám sebe : omnem novitatem attulit semetipsum afferens 3. Neusner ukázal na nemožnost dělat z Ježíše běžného žida své doby, či někoho, kdo se od něj liší jen v druhořadých záležitostech. Měl i další obrovskou zásluhu, totiž, že ukázal na marnost jakéhokoli pokusu oddělit Ježíše dějin od Krista víry. Dává poznat, jak může kritika odebrat Ježíšovi dějin všechny tituly: popřít, že si je za života připisoval (či že mu je vůbec měli připisovat), titul Mesiáše, Pána, Syna Božího. Poté, co se mu odňalo všechno, co se dalo, pak to, co v evangeliích zůstává je více než dostačující k tomu, aby to ukázalo, že nejde o prostého člověka. Stejně jako stačí pouhý zlomek vlasu, kapka potu či krve k rekonstrukci kompletní DNA nějaké osoby, stačí jediný výrok z evangelia, skoro náhodně vybraný, aby ukázal, že Ježíš věděl, že jedná se stejnou autoritou jako Bůh. Neusner, jako dobrý žid, ví co znamená: Syn člověka je pánem i nad sobotou. Protože sobota je výsostně božským ustanovením. Ví co vyplývá ze slov: Chceš-li být dokonalý, pojď a následuj mě : znamená to nahradit dávné paradigma svatosti, spočívající v následování Boha ( Buďte svatí, protože já, váš Bůh, jsem svatý ) paradigmatem novým, jež spočívá v následování Krista. Ví, že jedině Bůh může zrušit aplikaci IV. přikázání jako Ježíš, když po někom žádá, aby se vzdal pohřbívání svého otce. Při komentování těchto Ježíšových výroků, Neusner zvolal: Tady mluví Kristus víry 4. Na tuto obtíž rabína Neusnera odpovídá obsáhle a, - alespoň pro 3 Sv. Irenej, Adv. Haer. IV,34,1. 4 J. Neusner, citované dílo,

19 věřícího, - přesvědčivě a zasvěceně, papež ve své knize. Jeho odpověď mi dává pomyslet na tu, kterou dal sám Ježíš těm, které poslal Jan Křtitel, aby se ho zeptali: Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Jinými slovy, Ježíš nejenže pro sebe vyžadoval božskou autoritu, ale na její důkaz dal znamení a záruky: zázraky, jeho samotné učení (které se nevyčerpává v horském kázání), naplnění proroctví, především toho, jež pronesl Mojžíš o podobném proroku a větším než on; potom jeho smrt, jeho zmrtvýchvstání a komunita, která z něj vzešla, a která uskutečňuje univerzalitu spásy, ohlášenou proroky. 3. Povzbuzujte se navzájem V tomto bodě by bylo třeba zmínit jednu věc: problém vztahu mezi Ježíšem a proroky se neklade jen v kontextu dialogu mezi křesťanstvím a židovstvím, ale také uvnitř samotné křesťanské teologie, kde nescházely pokusy vykládat osobnost Krista odkazem na kategorii proroka. Jsem přesvědčen o radikální nedostatečnosti kristologie, která hodlá izolovat titul proroka a na něm přepracovat celou stavbu kristologie. Výsledkem je, že o Kristu, stejně jako o kterémkoli dalším proroku, nelze říci že je Bůh, ale pouze že v něm je přítomen a jedná Bůh. Kromě všeho, tento pokus není vůbec nový. Už v dávnověku byl předložen Pavlem Samosatou, Fotinem a dalšími skoro totožnými pojmy. Tehdy, v kultuře metafyzického zaměření, se mluvilo o největším prorokovi; dnes, v kultuře historického zaměření, se mluví o prorokovi eschatologickém. Ale liší se tolik eschatologické od nejvyššího? Může být někdo největším prorokem, aniž by byl současně prorokem definitivním, a může být konečný prorok, aniž by byl také prorokem největším? Kristologie, která nepřekročí kategorii Ježíše jako eschatologického proroka, vskutku tvoří, dle záměru toho, kdo ji předkládá, překlad dávné události do moderní řeči, nikoli však skutečnost definovanou koncily, nýbrž skutečnost koncily odsouzenou. Netrvám však na tomto problému, o němž jsem na této půdě už pojednal v minulých létech 5. Spíše bych rád hned přešel k nějaké praktické aplikaci úvah, které zde dosud byly rozvinuty, která by nám pomohla učinit z adventu čas obrácení a duchovního probuzení. Závěr, který list Židům 5 Viz adventní meditace 1989, obsažené v knize Gesú Cristo, il Santo di Dio, kap.. VII, Edizioni San Paolo

20 vyvozuje z Kristovy nadřazenosti nad proroky a nad Mojžíše, není závěrem triumfalistickým, nýbrž parenetickým; nenaléhá na nadřazenost křesťanství, nýbrž na větší odpovědnost křesťanů před Bohem. Říká: Proto musíme mnohem více pozornosti věnovat tomu, co jsme slyšeli, abychom se snad nešli mimo cestu. Když už to, co oznámili andělé, mělo svou pevnou platnost takže všichni, kdo to přestoupili nebo to nechtěli slyšet, byli po zásluze potrestáni -: mohli bychom uniknout my, kdybychom se k tak vznešené spáse chovali nevšímavě? (Žid 2,1-3). Den co den se tedy povzbuzujte navzájem, pokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás nenechal svést hříchem a nezatvrdil se (Žid 3,13). Desátá kapitola pak dodává: Kdokoli pohrdne Zákonem Mojžíšovým, na svědectví dvou nebo tří svědků propadne bez milosti smrti. Uvažte oč hroznější trest stihne toho, kdo by šlapal po Božím Synu, kdo by pokládal za něco všedního onu krev smlouvy, skrze níž se mu dostalo posvěcení, kdo by se posmíval Duchu milosti? (Žid 10,28-29). Slovo, jímž se na výzvu autora chceme vzájemně povzbudit, je tím, jemuž nám liturgie dala naslouchat minulou neděli, a jež dává výraz celému prvnímu týdnu adventu: Bděte! Je zajímavé uvést jednu věc. Když znovu zaznívá v apoštolské katechezi po velikonocích, toto Ježíšovo slovo je téměř vždycky dramatizováno: nikoli bděte, ale probuďte se, procitněte ze spánku! Od stavu bdění se přechází k aktu probuzení. Základem je konstatování, že v tomto životě jsme chronicky vystaveni upadnutí do spánku, totiž do stavu odložení schopností, dřímoty a duchovní netečnosti. Hmotné věci mají pro duši narkotizující účinek. Proto Ježíš doporučuje: Mějte se na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo rozmařilostí, opilstvím a starostmi života (Lk 21,34). Jako užitečné zpytování svědomí nám může posloužit znovu zaposlouchání se do popisu, tohoto stavu polospánku, který svatý Augustin uvádí ve Vyznáních: Jako ten, koho zmáhá spánek,, byl jsem i já zmožen příjemnou tíhou světa; a myšlenky, kterými jsem se ubíral k Tobě se podobaly úsilí těch, kdo chtějí vstát, avšak přemoženi upadají do hlubokého spánku Byl jsem si jist, že je lépe oddat se tvé lásce, než ustoupit mé vášni: první východisko se mi líbilo a vítězilo; druhé mne přitahovalo a okouzlovalo. Nic jsem nedokázal odpovědět na tvá slova: Probuď se spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí (Ef 5,14). Přesvědčen pravdou, nic jsem 20

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Fr. Raniera Cantalamessy, ofmcap

Fr. Raniera Cantalamessy, ofmcap PROMLUVIL K NÁM SKRZE SYNA (Židům 1,2) PRVNÍ ADVENTNÍ PROMLUVA PAPEŽSKÉHO KAZATELE Fr. Raniera Cantalamessy, ofmcap KAPLE REDEMPTORIS MATER VE VATIKÁNĚ, 7. PROSINCE 2007 Hned po slovech Slovo se stalo

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně B

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně B 6. ledna: Slavnost Zjevení Páně B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Mal 3,1; 1 Kron 29,12 Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu. Uvedení do bohoslužby Vánoční svátky měly vždy ráz intimní

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z OLD TESTAMENT TEXTS IN THE NEW TESTAMENT MATTHEW, CHAPTER 1,2 MATOUŠ 1 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - ve dne B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - ve dne B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - ve dne B VSTUPNÍ ANTIFONA Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno: podivuhodný rádce. Uvedení do bohoslužby "Slovo se stalo tělem".

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil:

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: Poznej Bibli LEKCE: Narození Spasitele Poselství andělů Velké události se dnes šíří do celého světa díky moderním komunikačním

Více

ČESKY. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa B. Náš Bůh se ukázal na zemi a stýkal se s lidmi. (Bar 3,38)

ČESKY. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa B. Náš Bůh se ukázal na zemi a stýkal se s lidmi. (Bar 3,38) ČESKY Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa B Náš Bůh se ukázal na zemi a stýkal se s lidmi. (Bar 3,38) První čtení Kniha Sirachovcova 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14) Pán chtěl, aby otec byl od dětí

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo,

všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo, V těch dnech vydal římský císař Augustus nařízení, že se má po celé říši provést sčítání lidu. Každý má jít do svého rodiště, aby tam byl zapsán. Josef tedy vzal svou mladou ženu Marii a vydali se spolu

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Kladno 25.12.2014 strana 1

Kladno 25.12.2014 strana 1 Kladno 25.12.2014 strana 1 Galatským 4:4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více