Evangelium podle Marka 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelium podle Marka 01"

Transkript

1 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef Nagy Praha Vršovice 2011/12 Autorem Markova evangelia je podle velmi starých údajů Jan Marek. Řada církevních otců (Jan Presbyter, Klement Alexandrijský, Origenes, Ireneus i Eusebius) potvrzují, že tento Marek zapsal kázání a vzpomínky apoštola Petra. S Janem Markem se setkáváme v knize Skutků apoštolských. Byl to syn Marie, v jejímž domě se od počátku scházela církev. Je také docela možné, že pozdrav od Marka, který vyřizuje apoštol Petr v závěru svého prvního dopisu, se týká právě tohoto Jana Marka. Ten sice nebyl vlastním synem Petrovým, ale Petr ho mohl takto nazývat stejně, jako Pavel označoval za svého syna mladého Timotea. Jde o osobní, blízký vztah apoštola a jeho duchovního žáka a přítele. Jan Marek později doprovázel apoštola Pavla a svého bratrance Barnabáše na jejich první misijní cestě. Stal se také příčinou roztržky mezi Pavlem a Barnabášem, ale to se už netýká evangelia, o kterém chceme hovořit a které chceme číst. V udání doby napsání evangelijního textu se už staří autoři rozcházejí. Není jednoty ani v otázce, jestli bylo evangelium napsáno před smrtí apoštola Petra, nebo až po ní. V každém případě máme před sebou zprávu, která zachovala autentické vzpomínky na život a dílo našeho Spasitele. Církev věří, že toto evangelium bylo, stejně jako jiné biblické knihy, psáno pod vedením Ducha Božího. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše:,Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!' (Mk 1,1-3). Matouš psal o židovském Mesiáši, o nebeském králi. Tam rozhodoval původ, tam byl rodokmen důležitý. Marek nám představuje služebníka. Služebník potřebuje spíše osvědčení, doklad o vykonané práci, než rodný list. Nejsou důležití jeho předkové, ale jeho činy: bude stačit na předpokládanou práci, bude schopen ji vykonat? Boží služebník, o kterém píše Marek, je ukázán ve svých projevech, tím, co udělal. Kromě toho, Matouš své evangelium adresoval především Židům, zatímco Marek Římanům a jiným pohanům. Ti by se asi těžko zajímali o Ježíšův rodokmen. Skutečnost, že sahá k jakémusi Abrahamovi, by jim asi nic neřekla. Markova první slova zní: Počátek evangelia Ježíše Krista. Tady nejde ani o začátek činnosti Jana Křtitele, ani o působení Ježíšovo. Dokonce tady nejde ani o počátek Pána Ježíše jako takový, vždyť o něm víme, že existoval dávno před Betlémem. Skrze něho byl tvořen svět, on sám je mimo stvoření. Je to věčný Bůh. Slova Markova evangelia tady mluví o začátku evangelia, zvěsti o příchodu Pána Ježíše na tuto zem. Mluví o počátku zprávy o kříži, smrti a vzkříšení. To je evangelium. V Bibli najdeme záznamy minimálně o třech důležitých začátcích. Uveďme si je pěkně po pořádku, chronologicky: To první: Na počátku bylo slovo (J 1,1). Počátek v nejzazší minulosti, který nelze určit datem, protože čas tehdy ještě neexistoval. Lidská mysl může v této oblasti jen tápat. Ten počátek je spíš logický, než chronologický. Jsme prostě zvyklí uvažovat tak, že někde v minulosti potřebujeme zarazit startovací kolík, od něhož bychom se mohli odrazit. Když vidím na obloze letadlo, považuji za samozřejmé, že je někde letiště. Možná nevím kde, ale vím, že to letadlo vzlétlo z určitého místa. Když pozoruji svět kolem sebe, vím, že i ten odněkud vystartoval. Tuším pak, že tam někde je Bůh. Ale nic víc o tom počátku nevím, Pán Bůh nám z té doby mnoho nezjevuje a lidská mysl do takové vzdálenosti neproniká. Bůh kdysi vystoupil z věčnosti, aby nás zformoval. A pak znovu, aby se s námi potkal. Tam kdesi tuším onen startovní kolík světa. Počátek světa, nikoli počátek Boží. Nad světem stojí Hospodin, který počátku ani konce nemá. 1

2 Pak přišlo to druhé: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1). To je přesun z věčnosti do času. Mnoho lidí se opakovaně snažilo určit stáří vesmíru. Moderní věda nám dává mnohé možnosti, přesto se pohybujeme spíše v oblasti odhadů, kolísajících v rozmezí od 15ti do 30ti miliard let. Když člověk stojí tváří v tvář velikosti Božího stvoření, záhy si uvědomí, jak tmavými brýlemi se na všechno dívá a jak omezené jsou možnosti lidského poznávání. Obrovská časová vzdálenost od doby vzniku světa nám ukazuje jednu důležitou Boží vlastnost: Náš Bůh má spoustu času, nepotřebuje spěchat. A pak přichází na řadu to třetí: Počátek evangelia Ježíše Krista... (Mk 1,1). Marek tady používá prakticky stejná slova, jaká znějí z první knihy Mojžíšovy: Na počátku stvořil Bůh. Počátek evangelia, počátek působení Pána Ježíše Krista byl stejně důležitou událostí, jako stvoření celého vesmíru. Evangelium je zpráva kosmického dosahu. Markův odkaz na vnitřní souvislosti nadhistorických počátků pokračuje v připomenutí souvislostí historických. Marek odkazuje na dávná proroctví proroků Malachiáše 3,1 a Izaiáše 40,3. Pohané římské doby, kterým zřejmě bylo Markovo evangelium určeno v prvé řadě, toho o židovských prorocích asi mnoho nevěděli. Přesto i pro ně mohlo být zajímavé zjištění, že staré židovské knihy popisují události, které se poměrně nedávno skutečně staly v palestinské provincii římského státu. Marek cituje z proroctví Izaiáše a Malachiáše a ukazuje, že vystoupení podivného muže z pouště, Jana Křtitele, nebylo jen tak. Ukazuje na zřetelné souvislosti. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi (Mk 1,4-7). Slova starých proroctví Marek okamžitě spojuje s událostmi, jichž byl sám pamětníkem a o kterých se mohli mnozí z jeho posluchačů dozvědět i z jiných zdrojů, které tehdy byly snadno ověřitelné. Evangelisté nepředkládali k věření žádné smyšlenky či bájné představy. Mluví o reálné zkušenosti, kterou dosvědčují jak osobně, tak i svědectvím svých současníků. Jan Křtitel byl jistě pozoruhodný člověk. Nejen svým poselstvím, ale i tím, jak se oblékal a co jedl. Jakoby přišel z doby starozákonních proroků. Svým původem byl předurčen ke kněžské službě v jeruzalémském chrámu. Pán Bůh si ho ale povolal za proroka, a on teď káže daleko od města na poušti. Bylo to něco velmi kuriózního, prorok tohoto typu se v Izraeli neobjevil už po téměř půl tisíciletí! Janovo kázání lidi oslovilo vnitřní pravdivostí a duchovní silou. Mnozí se za ním vydávali ze všech končin Judska, mnozí ho vyvyšovali a považovali za Mesiáše, mnozí ho nenáviděli a proklínali jako fanatika a svůdce lidu. Jan byl pokorný, byl si dobře vědom omezenosti svého pověření. Říkal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Není žádnou vzácností setkat se s někým, kdo sám sebe považuje za vrchol lidského poznání a zprostředkovatele všeho duchovního bohatství. Naopak jen vzácně se člověk setká s někým, kdo dokáže druhým sloužit v pokoře, kdo dokáže zůstat tím posledním. Jan byl pokorný a přitom pravdivý a velmi otevřený kazatel. Lidé jsou k Janovi jakoby přitahování vnitřní mocí jeho slov. Tam, kde jsou lidé skutečně vnitřně osloveni Božím slovem, tam nelitují námahy a vydají se i na dlouhou cestu. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým (Mk 1,8). Jan Křtitel si byl velice jasně vědom rozdílu mezi sebou samým a přicházejícím Mesiášem. Mluvil o jeho velikosti a síle, o jeho důstojnosti. Velice správně také rozpoznával dosah služby své a služby Mesiášovy. Já křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. Dar Ducha svatého náleží do výlučné pravomoci Boží, je to pouze Boží záležitost. Křest 2

3 vodou je svěřen Božím služebníkům a je jistě velmi důležitý, protože je svědectvím. Voda ale zůstává symbolem, znamením nového života, duchovní čistoty, atd. Duch, Boží Duch je život sám. Život nemůže dávat člověk. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn (Mk 1,9). Tady začíná vlastní evangelium: JEŽÍŠ PŘIŠEL. Bůh přišel v lidském těle, aby zachránil člověka, stvoření, které se dobrovolně stalo Božím nepřítelem. Pán Ježíš přichází po třicetileté skryté, tiché přípravě v městečku Nazaret. Přichází a ztotožňuje se s lidskou rodinou i tím, že se dá pokřtít. Jan křtil Židy a křtil je na odpuštění hříchů. Neznamená to, že by Janův křest smýval hříchy! Jeho kázání volalo k pokání a na znamení pokání potom Jan křtil. Byl vlastně hlasatelem Božích soudů, nikoli smíření. Křest ve jméno Kristovo, nebo ve jméno Boží Trojice, jak se s ním setkáváme dnes, je křtem nového života. Pán Ježíš, na rozdíl od Jana, může hříchy odpustit, může dát nový život. Je ovšem třeba si uvědomit, že Janova služba vystoupením Pána Ježíše nezanikla. I dnes není možné přijmout nový život a odpuštění hříchů bez pokání. Pokání, tedy lítost nad vlastním hříchem a hluboká změna smýšlení jsou branou, kterou se prochází před Kristovu tvář. V našem uvažování nad příběhem života Pána Ježíše Krista užíváme dvojí označení: Ježíš a Kristus. Marek říká v 9. verši: Přišel Ježíš z Nazareta. To je přesné označení. Lidské jméno Spasitele světa znělo Ježíš. Kristus, hebrejsky Mesiáš, to není jméno. To je titul, titul Božského zachránce, toho, kterého Hospodin posílá k záchraně Izraele, jak tomu rozuměli židé. Ve skutečnosti je poslání Mesiáše ještě širší. Přišel, aby zachránil celý svět. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil (Mk 1,10-11). Jan Křtitel Ježíše z Nazareta skutečně pokřtil. Pán Ježíš sice neměl co vyznávat a z čeho činit pokání, ale přesto se nechal pokřtít Janovým křtem pokání. Ztotožnil se tak s lidmi, s lidským údělem. V tu chvíli vidí Ježíš sestupujícího Ducha a slyší Otcův hlas. Marek tuto událost výslovně zmiňuje, aby tak čtenáři poskytl klíč k pochopení probíhajících událostí i celé další historie Ježíšovy služby, která bude následovat. Jde tu o duchovní pověření, o prokázání Boží ruky, která za tím vším stojí. Bylo by omylem se domnívat, že Ježíš z Nazareta přijal Božího Ducha a Boží pověření teprve v tuto chvíli. Dostávali bychom se do příkrého rozporu s jinými biblickými zprávami. Pán Ježíš se z Božího Ducha narodil, přišel na tuto zemi ze své věčné existence dobrovolně a s plným vědomím smyslu svého lidství. V okamžiku křtu nejde o ujištění Ježíšovo, ale o ujištění lidí. I rozhovor mezi Otcem a Synem, mezi Pánem Bohem v nebi a Božím Synem na zemi probíhá jen kvůli lidem, protože Otec a Syn jsou jedno (J 14,10). A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali (Mk 1,12-13). Ježíšův život byl jak dílem záchrany člověka, tak i příkladem pro každý lidský život. Proto prochází i pouští, samotou a pokušením. Jeho pokušení má ovšem i další význam, tady se už dotýkáme jeho vlastního poslání Spasitele. Mnozí v pokušení neobstáli. Adam zklamal. Noé sice vítězně prošel potopou, ale pak i on uboze klopýtl a padl. Viděli jsme selhat Abrahama. I Mojžíš zhřešil - vyvedl sice izraelský lid z Egypta, ale sám do zaslíbené země vstoupit nesměl. Také David uboze selhal. Pán Ježíš byl jiný. Prošel pokušením bez poklesnutí. Nikdy nezhřešil. Proto mohl zemřít za hříchy jiných. Na poušti byl čtyřicet dní a satan ho tam pokoušel, tedy sváděl k hříchu. Marek nerozvádí způsob pokoušení. Jeho pozornost se obrací k jiné pozoruhodnosti oné doby. Ježíš byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Ta divoká zvířata jej obklopovala jako svého Stvořitele. Vidíme tady obraz jednak Ježíše-Boha uprostřed jeho díla, jednak Ježíšečlověka, kterému Pán Bůh všechno stvoření poddal. Nezapomeňme, že země i se všemi šelmami byla původně stvořena jako lidský domov, to jen lidský hřích z ní udělal bojiště. Na poušti tedy vidíme divou zvěř poddanou člověku Ježíši. Vidíme ji po boku andělských bytostí v jeho službách. 3

4 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží (Mk 1,14-15). Ježíš přichází do Galileje z pouště, stejně jako před ním Jan Křtitel. Navazuje na jeho službu a dovádí ji dál. Začíná kázat evangelium, dobrou zprávu o záchraně člověka. Mluví podobnými slovy jako před ním Jan: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Matouš ve své zprávě o Kristově životě použil výrazu království nebeské. Marek mluví o království Božím. Nebeské království je Boží panství nad zemí; království Boží zahrnuje celý vesmír včetně této země. Království nebeské znamená kralování nebes nad zemí, království Boží zdůrazňuje Boží absolutní vyvýšenost. Čiňte pokání a věřte evangeliu! První Ježíšova slova zněla stejně, jako kázání Janovo. Přece ale tady rozpoznáváme určitý rozdíl. Jan Křtitel, podle záznamu Matoušova kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské (Mt 3,2; 4,17). Byla to výzva k zastavení v běhu špatným směrem. Pán Ježíš začíná shodně, ale přidává radu, jak pokračovat dál. Poznat a uznat svoji chybnou dráhu je důležitý předpoklad, ale sám o sobě ještě není řešením. Jan toto řešení ještě neměl, Pán Ježíš ho už může nabídnout. Tím řešením je on sám. Pro každého člověka se nabízí nové východisko - věřit nabízené Boží milosti, přijmout vírou Ježíše jako Mesiáše. Dnes se často toto novozákonní poselství předkládá naruby, totiž že na první místo dáváme víru, pak teprve pokání. Když se s vírou obracíte ke Kristu, tak se ve skutečnosti OD něčeho stávajícího odvracíte, a toto odvrácení se OD - je pokání. Jestliže tento obrat OD něčeho nenastal, pak samozřejmě nemohlo nastat ani obrácení se KE Kristu. Pokání je nezbytným předpokladem víry. Tak tomu bylo za časů pozemského života Pána Ježíše Krista, tak je tomu i dnes. Marek je ve svém popisu událostí počátku Kristovy služby velice stručný. Všechno má úžasný spád, jednotlivé obrazy následují v rychlém sledu za sebou. Je těžko odhadnout, jaký byl skutečný historický průběh těchto dějů. Evangelistovi ale jde o zachycení podstaty událostí, ne o jejich vnější popis. Z rozdílů mezi jednotlivými evangelii můžeme vyčíst Boží záměr přiblížit zprávu o Pánu Ježíši různým typům čtenářů: Matouš píše Židům, hluboce nábožensky založeným lidem. Lukáš se obrací na přemýšlivé čtenáře, na lidi rozumu. Janovo evangelium je určeno lidem nešťastným, potřebujícím potěšení a podepření. Markovo poselství bylo napsáno pro Římany, to byli muži činu. Měli moc a ovládali svět. Nezdržovali se příliš rozvláčnými řečmi. Zajímala je podstata. Pán Bůh jako inspirátor a režisér evangelia tyto rozdíly respektuje a vychází různým lidským typům vstříc. Záleží mu na dobrém přijetí evangelijní zprávy. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním (Mk 1,16-20). Povolání učedníků nebylo jednorázovou záležitostí. Evangelisté nám o tom podávají zprávy poměrně kusé, ale přesto jsme schopni na jejich základě zkonstruovat pravděpodobný průběh seznamování prvních apoštolů s Pánem Ježíšem Kristem. Poprvé se Pán Ježíš s těmito muži potkal u Jordánu cestou k Jeruzalému. Patřili tehdy do okruhu učedníků Jana Křtitele. Zaujaly je Janovy výroky o tomto příchozím z Nazareta a zajímalo je, kdo to vlastně je a jak žije. Pán Ježíš je pozval k sobě, otevřel jim své soukromí. Navštívili ho, ale pak se zase vrátili ke svému rybaření na Galilejském jezeře. O tomto setkání vypráví evangelista Jan (J 1,35-51). Podruhé se potkali na břehu Galilejského jezera. Tam ti čtyři (Petr, Ondřej, Jakub a Jan) žili, tam pracovali a vydělávali si na své živobytí rybařením. Toto setkání popisuje podrobněji Lukáš než Marek (Lk 5,1-11). Nyní jsou už čtyři rybáři vybídnuti k následování nazaretského proroka, jak se Pánu Ježíši tehdy říkalo. Mají se stát rybáři lidí. Poslechnou, opouští všechno a jdou za ním. V jejich rozhodování jistě sehrálo významnou úlohu všechno, co do té doby viděli 4

5 a slyšeli. Byli ovlivněni Janem Křtitelem, své stopy na nich zanechalo předcházející setkání s Pánem Ježíšem i události druhého setkání, o kterých mluví Lukáš (kázání, lov ryb), ale rozhodující byla bezpochyby moc Ježíšova slova. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci (Mk 1,21-22). Pán Ježíš v sobotu chodil do synagógy. Evangelista Lukáš zaznamenal, že to bylo jeho obyčejem (Lk 4,16). Pro skutečně věřícího člověka je život se společenstvím církve vnitřní potřebou, životní nutností, protože církev je tělem Kristovým (1K 12,27). Známe ale své možnosti, svou častou únavu i pohodlnost. Leckdy se stane, že vědomí potřeby zeslábne, je přehlušeno mnoha jinými záležitostmi. Pak by měl nastoupit zvyk. Nechce se mi, ale půjdu. Vždycky chodím. Tak se dostanu pod vliv Božího slova, které mi pomůže překonat únavu i slabost a pokušení a začít znovu. Když shromáždění Židé naslouchají Ježíšovým slovům, žasnou. Rozpoznávají moc, která čiší z jeho řeči. To bylo něco jiného, než učení zákoníků. Ti Boží slovo nepředkládali jako osvobozující řeč svrchovaného vládce, ale jako hrozící výstrahy nebeského policajta. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: Co je ti do nás Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: Umlkni a vyjdi z něho! Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: Co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině (Mk 1,23-28). Je zvláštní, že Marek vůbec nezmiňuje první zázračný čin Pána Ježíše. Podle Janova evangelia víme, že první div učinil Ježíš na svatbě v Galilejské Káně (J 2,11). Snad Markovi záleželo na tom, aby jako první Kristův čin uvedl zásah do duchovní oblasti. Prokazuje tím hned na počátku Ježíšovo božství, protože jenom Bůh sám dokáže udělat něco takového. Jeho učení v moci, kterou všichni rozpoznali, provázely i mocné činy, které se někdy děly i před očima všech. Poprvé se tady také setkáváme se skutečností, že Pán Ježíš nerespektoval sobotu podle tehdejších židovských představ. Izraelští vůdcové přesunuli v průběhu staletí důraz příkazu Desatera do zcela formální oblasti a z Božího důrazu na práci a Boží svrchovanost udělali především zákaz sobotní činnosti. Pán Ježíš v sobotu uzdravoval. Když se nad tím Židé pozastavovali, říkal: Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji (J 5,17). Jeho pracovní den neměl pouhých osm hodin a neměl předem vymezený čas odpočinku. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele (Ž 121,4). Šlo mu vždycky o prospěch lidí. Zázrak uzdravení posedlého člověka vidělo mnoho lidí. Logickým důsledkem jejich prožitku by snad bylo pochopení Božského původu Pána Ježíše. Takové pochopení by nutně mělo vést k nějakému rozhodnutí, k nějakému činu. Vždyť tady jde o poznání, že se setkali s živým Bohem! Kdo jiný má takovou moc. Jejich oči ale zůstávají zavřené. Místo setkání s novou skutečností vidí jen nové učení a místo rozhodného činu se po kraji šíří jen klevety. Ne nový osobní postoj, ale vzrušené šeptání. Jakoby už tehdy v Galileji žila kultura pavlačových domů. Zájem, ale jen v rámci zvědavosti. Jakmile by mělo dojít k osobní konfrontaci, k vyslovení Božského nároku na člověka, k požadavku změny myšlení i života, člověk couvá. Jediným důsledkem Ježíšova divu zázračného uzdravení byla šířící se pověst. Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je (Mk 1,29-34). Činnost Pána Ježíše se neomezovala jen na okruh synagógy. Stejnou pomoc jako posedlému člověku poskytl i matce Petrovy manželky, která ležela doma s horečkou. Měl a má moc nad celým stvořením. 5

6 Zatímco svědkové dopoledního uzdravení posedlého pouze šířili informaci, mnozí, kteří se o zázraku dozvěděli, nyní přicházejí. To už je lepší postoj. Nejen slova, ale i čin. A tak je večer u Petrových dveří celé město. Pán Ježíš neodmítá pomoc. Používá své moci a uzdravuje. Zlým duchům nedovoluje mluvit. Znali ho, vždyť démoni dobře znají celý duchovní svět. Mohli by před celým shromážděným zástupem prokázat Ježíšovo božství. On o to nestojí. I když ďábel říká pravdu, je to zlé, protože jsou to ďábelská slova. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil (Mk 1,35). Můžeme se ptát: potřeboval modlitbu, když byl Bohem? To v modlitbě mluvil sám se sebou? Pán Ježíš prožíval lidský život se vším všudy. Jsou určité věci, kterým nerozumíme a nebudeme rozumět. Můžeme ale docela dobře chápat, že se jako člověk i modlil. Přemýšlejme o našem vlastním životě. Jaké místo v něm má modlitba? Kolik času věnujeme samotě s Bohem? Ceníme si více Pána Boha nebo vlastního spánku? Teď vůbec nemluvím proti odpočinku. Máme v Markově evangeliu zaznamenáno, že Pán Ježíš vyzýval své učedníku k odpočívání, protože byli hodně unavení (Mk 6,13). Pán Ježíš zná naše možnosti a ví o naší potřebě odpočinku. Zná ale i cenu modlitby. Ani bez odpočinku ani bez modlitby křesťan nemůže zdravě žít. Pro obojí je třeba vyhradit místo v denním rozvrhu. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: Všichni tě hledají. Řekne jim: Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy (Mk 1,36-39). Šimon a jeho přátelé šli Ježíše hledat. Záleželo jim na tom, aby ho neztratili. Když ho našli, upozorňují jej na jeho rychle vyrostlou popularitu: Všichni tě hledají. Pán Ježíš jejich výzvu neodmítá. Naopak, vyzývá je k následování: Pojďte. Vyslovuje svůj souhlas s jejich pohledem. Chválí jejich aktivitu. Nechce mít pasivní učedníky. Kdyby jen seděli doma a přemýšleli o tom, co viděli, zůstali by sami s mrtvým učením. Samo učení ale nikoho nespasí. Je jistě třeba snažit se porozumět, je třeba studovat, je třeba hledat v Písmu, ale to samo o sobě zůstane prázdné, jestli nebudou následovat rozhodnutí a pak i činy. Víra bez skutků je mrtvá, píše apoštol Jakub (Jk 2,17). To podstatné ovšem nenajdeme ani v jakémkoli činu! Kdyby se Šimon se svými přáteli rozhodli vyrazit do okolí vyprávět o tom, co prožili, mohlo by to některým lidem pomoci najít Krista, ale velkou cenu by to nemělo. Oni udělali to nejlepší, co mohli: šli hledat Pána Ježíše. To je nejlepší odpověď na setkání s ním. Jedině v jeho blízkosti je naděje pro budoucnost i záruka smysluplnosti lidského života. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. (Mk 1,40-41). Tentokrát jde o malomocenství. Ze třetí knihy Mojžíšovy je zřejmé, že i když lepra nebyla nemocí zásadně nevyléčitelnou, mohla být smrtelná. Dostat malomocenství byla vždycky tragedie (Lv 13,42-46); tato choroba svou oběť znetvořila, zmrzačila, znemožnila ji přístup do společnosti a do duchovního společenství náboženské obce v synagóze. Lepra byla nemoc, která jakoby se stavěla mezi nemocného a Pána Boha. Malomocného člověka se nikdo z Židů nikdy nedotkl. Dotyk malomocného jednak hrozil nákazou, jednak kulticky znečišťoval. Ubožák už mnoho let nezažil něčí dotyk. Samozřejmě, ani on si nemohl dovolit na někoho sáhnout. Teď ale přichází Pán Ježíš, tohoto člověka se dotýká a očišťuje ho! A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad (Mk 1,42-45). 6

7 Pán Ježíš se dotýká nemocného člověka, říká Chci, buď čist a malomocenství mizí. I my jsme byli znečištěni hříchem a neschopní kontaktu se svatým Bohem. Když přišel Pán Ježíš, když jsme před ním klesli na kolena a prosili ho o pomoc, o odpuštění, bariéra hříchu mizí. Pán Ježíš sice nemocného člověka dokonale očistil, ale protože Pán Bůh je vždycky Bohem pořádku, posílá ho ke knězi. Pán Ježíš nechtěl, aby uzdravený malomocný o svém uzdravení komukoliv vyprávěl. Nechtěl, aby k němu přicházeli lidé hledající senzaci. Současná doba je plná pozvánek k zázračným jevům. Plakáty slibují uzdravení ve jménu Pána Ježíše Krista. To je přesně to, co Pán Ježíš nikdy nechtěl. On nabízel především hluboké duchovní hodnoty. Zástupům vyčítal: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný (J 6,26-27a). 7

8 8

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Janův křest vodou a křest Duchem svatým...21. Obrácení, křest Duchem a znovuzrození...38. Očištění chrámu a křest Duchem svatým...

Janův křest vodou a křest Duchem svatým...21. Obrácení, křest Duchem a znovuzrození...38. Očištění chrámu a křest Duchem svatým... Obsah část 1... 13 Předmluva...15 Kapitola 1 Ježíšův křest na kříži...18 Kapitola 2 Janův křest vodou a křest Duchem svatým...21 Kapitola 3 Dokonaný a uskutečněný křest...34 Kapitola 4 Obrácení, křest

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CB Kladno 1. července 2012 strana 1

CB Kladno 1. července 2012 strana 1 CB Kladno 1. července 2012 strana 1 J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ježíš v evangeliu podle Marka

Ježíš v evangeliu podle Marka Ježíš v evangeliu podle Marka Komentář k Markovu evangeliu pro maminky s miminky, Vršovice 20011-12 Jozef Nagy Předběžné úvahy Slovo evangelium znamená v češtině radostná zvěst. Stejným slovem jsou označovány

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Misie, která překračuje hranice

Misie, která překračuje hranice Týden od 16. do 22. srpna 8 Texty na tento týden J 4,7 10; 12,20 23; L 7,3 9; 17,11 16; Mk 5,15 19 Základní verš Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Království v celé své slávě - Alan Vincent -

Království v celé své slávě - Alan Vincent - Království v celé své slávě - Alan Vincent - str. 6 a 7 Když budeme procházet Novým zákonem, zjistíme, že to nikdy nebylo evangelium o odpuštění hříchů. Je to evangelium království Přišel jsem k vám, abych

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více