Evangelium podle Marka 01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelium podle Marka 01"

Transkript

1 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef Nagy Praha Vršovice 2011/12 Autorem Markova evangelia je podle velmi starých údajů Jan Marek. Řada církevních otců (Jan Presbyter, Klement Alexandrijský, Origenes, Ireneus i Eusebius) potvrzují, že tento Marek zapsal kázání a vzpomínky apoštola Petra. S Janem Markem se setkáváme v knize Skutků apoštolských. Byl to syn Marie, v jejímž domě se od počátku scházela církev. Je také docela možné, že pozdrav od Marka, který vyřizuje apoštol Petr v závěru svého prvního dopisu, se týká právě tohoto Jana Marka. Ten sice nebyl vlastním synem Petrovým, ale Petr ho mohl takto nazývat stejně, jako Pavel označoval za svého syna mladého Timotea. Jde o osobní, blízký vztah apoštola a jeho duchovního žáka a přítele. Jan Marek později doprovázel apoštola Pavla a svého bratrance Barnabáše na jejich první misijní cestě. Stal se také příčinou roztržky mezi Pavlem a Barnabášem, ale to se už netýká evangelia, o kterém chceme hovořit a které chceme číst. V udání doby napsání evangelijního textu se už staří autoři rozcházejí. Není jednoty ani v otázce, jestli bylo evangelium napsáno před smrtí apoštola Petra, nebo až po ní. V každém případě máme před sebou zprávu, která zachovala autentické vzpomínky na život a dílo našeho Spasitele. Církev věří, že toto evangelium bylo, stejně jako jiné biblické knihy, psáno pod vedením Ducha Božího. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše:,Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!' (Mk 1,1-3). Matouš psal o židovském Mesiáši, o nebeském králi. Tam rozhodoval původ, tam byl rodokmen důležitý. Marek nám představuje služebníka. Služebník potřebuje spíše osvědčení, doklad o vykonané práci, než rodný list. Nejsou důležití jeho předkové, ale jeho činy: bude stačit na předpokládanou práci, bude schopen ji vykonat? Boží služebník, o kterém píše Marek, je ukázán ve svých projevech, tím, co udělal. Kromě toho, Matouš své evangelium adresoval především Židům, zatímco Marek Římanům a jiným pohanům. Ti by se asi těžko zajímali o Ježíšův rodokmen. Skutečnost, že sahá k jakémusi Abrahamovi, by jim asi nic neřekla. Markova první slova zní: Počátek evangelia Ježíše Krista. Tady nejde ani o začátek činnosti Jana Křtitele, ani o působení Ježíšovo. Dokonce tady nejde ani o počátek Pána Ježíše jako takový, vždyť o něm víme, že existoval dávno před Betlémem. Skrze něho byl tvořen svět, on sám je mimo stvoření. Je to věčný Bůh. Slova Markova evangelia tady mluví o začátku evangelia, zvěsti o příchodu Pána Ježíše na tuto zem. Mluví o počátku zprávy o kříži, smrti a vzkříšení. To je evangelium. V Bibli najdeme záznamy minimálně o třech důležitých začátcích. Uveďme si je pěkně po pořádku, chronologicky: To první: Na počátku bylo slovo (J 1,1). Počátek v nejzazší minulosti, který nelze určit datem, protože čas tehdy ještě neexistoval. Lidská mysl může v této oblasti jen tápat. Ten počátek je spíš logický, než chronologický. Jsme prostě zvyklí uvažovat tak, že někde v minulosti potřebujeme zarazit startovací kolík, od něhož bychom se mohli odrazit. Když vidím na obloze letadlo, považuji za samozřejmé, že je někde letiště. Možná nevím kde, ale vím, že to letadlo vzlétlo z určitého místa. Když pozoruji svět kolem sebe, vím, že i ten odněkud vystartoval. Tuším pak, že tam někde je Bůh. Ale nic víc o tom počátku nevím, Pán Bůh nám z té doby mnoho nezjevuje a lidská mysl do takové vzdálenosti neproniká. Bůh kdysi vystoupil z věčnosti, aby nás zformoval. A pak znovu, aby se s námi potkal. Tam kdesi tuším onen startovní kolík světa. Počátek světa, nikoli počátek Boží. Nad světem stojí Hospodin, který počátku ani konce nemá. 1

2 Pak přišlo to druhé: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1). To je přesun z věčnosti do času. Mnoho lidí se opakovaně snažilo určit stáří vesmíru. Moderní věda nám dává mnohé možnosti, přesto se pohybujeme spíše v oblasti odhadů, kolísajících v rozmezí od 15ti do 30ti miliard let. Když člověk stojí tváří v tvář velikosti Božího stvoření, záhy si uvědomí, jak tmavými brýlemi se na všechno dívá a jak omezené jsou možnosti lidského poznávání. Obrovská časová vzdálenost od doby vzniku světa nám ukazuje jednu důležitou Boží vlastnost: Náš Bůh má spoustu času, nepotřebuje spěchat. A pak přichází na řadu to třetí: Počátek evangelia Ježíše Krista... (Mk 1,1). Marek tady používá prakticky stejná slova, jaká znějí z první knihy Mojžíšovy: Na počátku stvořil Bůh. Počátek evangelia, počátek působení Pána Ježíše Krista byl stejně důležitou událostí, jako stvoření celého vesmíru. Evangelium je zpráva kosmického dosahu. Markův odkaz na vnitřní souvislosti nadhistorických počátků pokračuje v připomenutí souvislostí historických. Marek odkazuje na dávná proroctví proroků Malachiáše 3,1 a Izaiáše 40,3. Pohané římské doby, kterým zřejmě bylo Markovo evangelium určeno v prvé řadě, toho o židovských prorocích asi mnoho nevěděli. Přesto i pro ně mohlo být zajímavé zjištění, že staré židovské knihy popisují události, které se poměrně nedávno skutečně staly v palestinské provincii římského státu. Marek cituje z proroctví Izaiáše a Malachiáše a ukazuje, že vystoupení podivného muže z pouště, Jana Křtitele, nebylo jen tak. Ukazuje na zřetelné souvislosti. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi (Mk 1,4-7). Slova starých proroctví Marek okamžitě spojuje s událostmi, jichž byl sám pamětníkem a o kterých se mohli mnozí z jeho posluchačů dozvědět i z jiných zdrojů, které tehdy byly snadno ověřitelné. Evangelisté nepředkládali k věření žádné smyšlenky či bájné představy. Mluví o reálné zkušenosti, kterou dosvědčují jak osobně, tak i svědectvím svých současníků. Jan Křtitel byl jistě pozoruhodný člověk. Nejen svým poselstvím, ale i tím, jak se oblékal a co jedl. Jakoby přišel z doby starozákonních proroků. Svým původem byl předurčen ke kněžské službě v jeruzalémském chrámu. Pán Bůh si ho ale povolal za proroka, a on teď káže daleko od města na poušti. Bylo to něco velmi kuriózního, prorok tohoto typu se v Izraeli neobjevil už po téměř půl tisíciletí! Janovo kázání lidi oslovilo vnitřní pravdivostí a duchovní silou. Mnozí se za ním vydávali ze všech končin Judska, mnozí ho vyvyšovali a považovali za Mesiáše, mnozí ho nenáviděli a proklínali jako fanatika a svůdce lidu. Jan byl pokorný, byl si dobře vědom omezenosti svého pověření. Říkal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Není žádnou vzácností setkat se s někým, kdo sám sebe považuje za vrchol lidského poznání a zprostředkovatele všeho duchovního bohatství. Naopak jen vzácně se člověk setká s někým, kdo dokáže druhým sloužit v pokoře, kdo dokáže zůstat tím posledním. Jan byl pokorný a přitom pravdivý a velmi otevřený kazatel. Lidé jsou k Janovi jakoby přitahování vnitřní mocí jeho slov. Tam, kde jsou lidé skutečně vnitřně osloveni Božím slovem, tam nelitují námahy a vydají se i na dlouhou cestu. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým (Mk 1,8). Jan Křtitel si byl velice jasně vědom rozdílu mezi sebou samým a přicházejícím Mesiášem. Mluvil o jeho velikosti a síle, o jeho důstojnosti. Velice správně také rozpoznával dosah služby své a služby Mesiášovy. Já křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. Dar Ducha svatého náleží do výlučné pravomoci Boží, je to pouze Boží záležitost. Křest 2

3 vodou je svěřen Božím služebníkům a je jistě velmi důležitý, protože je svědectvím. Voda ale zůstává symbolem, znamením nového života, duchovní čistoty, atd. Duch, Boží Duch je život sám. Život nemůže dávat člověk. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn (Mk 1,9). Tady začíná vlastní evangelium: JEŽÍŠ PŘIŠEL. Bůh přišel v lidském těle, aby zachránil člověka, stvoření, které se dobrovolně stalo Božím nepřítelem. Pán Ježíš přichází po třicetileté skryté, tiché přípravě v městečku Nazaret. Přichází a ztotožňuje se s lidskou rodinou i tím, že se dá pokřtít. Jan křtil Židy a křtil je na odpuštění hříchů. Neznamená to, že by Janův křest smýval hříchy! Jeho kázání volalo k pokání a na znamení pokání potom Jan křtil. Byl vlastně hlasatelem Božích soudů, nikoli smíření. Křest ve jméno Kristovo, nebo ve jméno Boží Trojice, jak se s ním setkáváme dnes, je křtem nového života. Pán Ježíš, na rozdíl od Jana, může hříchy odpustit, může dát nový život. Je ovšem třeba si uvědomit, že Janova služba vystoupením Pána Ježíše nezanikla. I dnes není možné přijmout nový život a odpuštění hříchů bez pokání. Pokání, tedy lítost nad vlastním hříchem a hluboká změna smýšlení jsou branou, kterou se prochází před Kristovu tvář. V našem uvažování nad příběhem života Pána Ježíše Krista užíváme dvojí označení: Ježíš a Kristus. Marek říká v 9. verši: Přišel Ježíš z Nazareta. To je přesné označení. Lidské jméno Spasitele světa znělo Ježíš. Kristus, hebrejsky Mesiáš, to není jméno. To je titul, titul Božského zachránce, toho, kterého Hospodin posílá k záchraně Izraele, jak tomu rozuměli židé. Ve skutečnosti je poslání Mesiáše ještě širší. Přišel, aby zachránil celý svět. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil (Mk 1,10-11). Jan Křtitel Ježíše z Nazareta skutečně pokřtil. Pán Ježíš sice neměl co vyznávat a z čeho činit pokání, ale přesto se nechal pokřtít Janovým křtem pokání. Ztotožnil se tak s lidmi, s lidským údělem. V tu chvíli vidí Ježíš sestupujícího Ducha a slyší Otcův hlas. Marek tuto událost výslovně zmiňuje, aby tak čtenáři poskytl klíč k pochopení probíhajících událostí i celé další historie Ježíšovy služby, která bude následovat. Jde tu o duchovní pověření, o prokázání Boží ruky, která za tím vším stojí. Bylo by omylem se domnívat, že Ježíš z Nazareta přijal Božího Ducha a Boží pověření teprve v tuto chvíli. Dostávali bychom se do příkrého rozporu s jinými biblickými zprávami. Pán Ježíš se z Božího Ducha narodil, přišel na tuto zemi ze své věčné existence dobrovolně a s plným vědomím smyslu svého lidství. V okamžiku křtu nejde o ujištění Ježíšovo, ale o ujištění lidí. I rozhovor mezi Otcem a Synem, mezi Pánem Bohem v nebi a Božím Synem na zemi probíhá jen kvůli lidem, protože Otec a Syn jsou jedno (J 14,10). A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali (Mk 1,12-13). Ježíšův život byl jak dílem záchrany člověka, tak i příkladem pro každý lidský život. Proto prochází i pouští, samotou a pokušením. Jeho pokušení má ovšem i další význam, tady se už dotýkáme jeho vlastního poslání Spasitele. Mnozí v pokušení neobstáli. Adam zklamal. Noé sice vítězně prošel potopou, ale pak i on uboze klopýtl a padl. Viděli jsme selhat Abrahama. I Mojžíš zhřešil - vyvedl sice izraelský lid z Egypta, ale sám do zaslíbené země vstoupit nesměl. Také David uboze selhal. Pán Ježíš byl jiný. Prošel pokušením bez poklesnutí. Nikdy nezhřešil. Proto mohl zemřít za hříchy jiných. Na poušti byl čtyřicet dní a satan ho tam pokoušel, tedy sváděl k hříchu. Marek nerozvádí způsob pokoušení. Jeho pozornost se obrací k jiné pozoruhodnosti oné doby. Ježíš byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Ta divoká zvířata jej obklopovala jako svého Stvořitele. Vidíme tady obraz jednak Ježíše-Boha uprostřed jeho díla, jednak Ježíšečlověka, kterému Pán Bůh všechno stvoření poddal. Nezapomeňme, že země i se všemi šelmami byla původně stvořena jako lidský domov, to jen lidský hřích z ní udělal bojiště. Na poušti tedy vidíme divou zvěř poddanou člověku Ježíši. Vidíme ji po boku andělských bytostí v jeho službách. 3

4 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží (Mk 1,14-15). Ježíš přichází do Galileje z pouště, stejně jako před ním Jan Křtitel. Navazuje na jeho službu a dovádí ji dál. Začíná kázat evangelium, dobrou zprávu o záchraně člověka. Mluví podobnými slovy jako před ním Jan: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Matouš ve své zprávě o Kristově životě použil výrazu království nebeské. Marek mluví o království Božím. Nebeské království je Boží panství nad zemí; království Boží zahrnuje celý vesmír včetně této země. Království nebeské znamená kralování nebes nad zemí, království Boží zdůrazňuje Boží absolutní vyvýšenost. Čiňte pokání a věřte evangeliu! První Ježíšova slova zněla stejně, jako kázání Janovo. Přece ale tady rozpoznáváme určitý rozdíl. Jan Křtitel, podle záznamu Matoušova kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské (Mt 3,2; 4,17). Byla to výzva k zastavení v běhu špatným směrem. Pán Ježíš začíná shodně, ale přidává radu, jak pokračovat dál. Poznat a uznat svoji chybnou dráhu je důležitý předpoklad, ale sám o sobě ještě není řešením. Jan toto řešení ještě neměl, Pán Ježíš ho už může nabídnout. Tím řešením je on sám. Pro každého člověka se nabízí nové východisko - věřit nabízené Boží milosti, přijmout vírou Ježíše jako Mesiáše. Dnes se často toto novozákonní poselství předkládá naruby, totiž že na první místo dáváme víru, pak teprve pokání. Když se s vírou obracíte ke Kristu, tak se ve skutečnosti OD něčeho stávajícího odvracíte, a toto odvrácení se OD - je pokání. Jestliže tento obrat OD něčeho nenastal, pak samozřejmě nemohlo nastat ani obrácení se KE Kristu. Pokání je nezbytným předpokladem víry. Tak tomu bylo za časů pozemského života Pána Ježíše Krista, tak je tomu i dnes. Marek je ve svém popisu událostí počátku Kristovy služby velice stručný. Všechno má úžasný spád, jednotlivé obrazy následují v rychlém sledu za sebou. Je těžko odhadnout, jaký byl skutečný historický průběh těchto dějů. Evangelistovi ale jde o zachycení podstaty událostí, ne o jejich vnější popis. Z rozdílů mezi jednotlivými evangelii můžeme vyčíst Boží záměr přiblížit zprávu o Pánu Ježíši různým typům čtenářů: Matouš píše Židům, hluboce nábožensky založeným lidem. Lukáš se obrací na přemýšlivé čtenáře, na lidi rozumu. Janovo evangelium je určeno lidem nešťastným, potřebujícím potěšení a podepření. Markovo poselství bylo napsáno pro Římany, to byli muži činu. Měli moc a ovládali svět. Nezdržovali se příliš rozvláčnými řečmi. Zajímala je podstata. Pán Bůh jako inspirátor a režisér evangelia tyto rozdíly respektuje a vychází různým lidským typům vstříc. Záleží mu na dobrém přijetí evangelijní zprávy. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním (Mk 1,16-20). Povolání učedníků nebylo jednorázovou záležitostí. Evangelisté nám o tom podávají zprávy poměrně kusé, ale přesto jsme schopni na jejich základě zkonstruovat pravděpodobný průběh seznamování prvních apoštolů s Pánem Ježíšem Kristem. Poprvé se Pán Ježíš s těmito muži potkal u Jordánu cestou k Jeruzalému. Patřili tehdy do okruhu učedníků Jana Křtitele. Zaujaly je Janovy výroky o tomto příchozím z Nazareta a zajímalo je, kdo to vlastně je a jak žije. Pán Ježíš je pozval k sobě, otevřel jim své soukromí. Navštívili ho, ale pak se zase vrátili ke svému rybaření na Galilejském jezeře. O tomto setkání vypráví evangelista Jan (J 1,35-51). Podruhé se potkali na břehu Galilejského jezera. Tam ti čtyři (Petr, Ondřej, Jakub a Jan) žili, tam pracovali a vydělávali si na své živobytí rybařením. Toto setkání popisuje podrobněji Lukáš než Marek (Lk 5,1-11). Nyní jsou už čtyři rybáři vybídnuti k následování nazaretského proroka, jak se Pánu Ježíši tehdy říkalo. Mají se stát rybáři lidí. Poslechnou, opouští všechno a jdou za ním. V jejich rozhodování jistě sehrálo významnou úlohu všechno, co do té doby viděli 4

5 a slyšeli. Byli ovlivněni Janem Křtitelem, své stopy na nich zanechalo předcházející setkání s Pánem Ježíšem i události druhého setkání, o kterých mluví Lukáš (kázání, lov ryb), ale rozhodující byla bezpochyby moc Ježíšova slova. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci (Mk 1,21-22). Pán Ježíš v sobotu chodil do synagógy. Evangelista Lukáš zaznamenal, že to bylo jeho obyčejem (Lk 4,16). Pro skutečně věřícího člověka je život se společenstvím církve vnitřní potřebou, životní nutností, protože církev je tělem Kristovým (1K 12,27). Známe ale své možnosti, svou častou únavu i pohodlnost. Leckdy se stane, že vědomí potřeby zeslábne, je přehlušeno mnoha jinými záležitostmi. Pak by měl nastoupit zvyk. Nechce se mi, ale půjdu. Vždycky chodím. Tak se dostanu pod vliv Božího slova, které mi pomůže překonat únavu i slabost a pokušení a začít znovu. Když shromáždění Židé naslouchají Ježíšovým slovům, žasnou. Rozpoznávají moc, která čiší z jeho řeči. To bylo něco jiného, než učení zákoníků. Ti Boží slovo nepředkládali jako osvobozující řeč svrchovaného vládce, ale jako hrozící výstrahy nebeského policajta. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: Co je ti do nás Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: Umlkni a vyjdi z něho! Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: Co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině (Mk 1,23-28). Je zvláštní, že Marek vůbec nezmiňuje první zázračný čin Pána Ježíše. Podle Janova evangelia víme, že první div učinil Ježíš na svatbě v Galilejské Káně (J 2,11). Snad Markovi záleželo na tom, aby jako první Kristův čin uvedl zásah do duchovní oblasti. Prokazuje tím hned na počátku Ježíšovo božství, protože jenom Bůh sám dokáže udělat něco takového. Jeho učení v moci, kterou všichni rozpoznali, provázely i mocné činy, které se někdy děly i před očima všech. Poprvé se tady také setkáváme se skutečností, že Pán Ježíš nerespektoval sobotu podle tehdejších židovských představ. Izraelští vůdcové přesunuli v průběhu staletí důraz příkazu Desatera do zcela formální oblasti a z Božího důrazu na práci a Boží svrchovanost udělali především zákaz sobotní činnosti. Pán Ježíš v sobotu uzdravoval. Když se nad tím Židé pozastavovali, říkal: Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji (J 5,17). Jeho pracovní den neměl pouhých osm hodin a neměl předem vymezený čas odpočinku. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele (Ž 121,4). Šlo mu vždycky o prospěch lidí. Zázrak uzdravení posedlého člověka vidělo mnoho lidí. Logickým důsledkem jejich prožitku by snad bylo pochopení Božského původu Pána Ježíše. Takové pochopení by nutně mělo vést k nějakému rozhodnutí, k nějakému činu. Vždyť tady jde o poznání, že se setkali s živým Bohem! Kdo jiný má takovou moc. Jejich oči ale zůstávají zavřené. Místo setkání s novou skutečností vidí jen nové učení a místo rozhodného činu se po kraji šíří jen klevety. Ne nový osobní postoj, ale vzrušené šeptání. Jakoby už tehdy v Galileji žila kultura pavlačových domů. Zájem, ale jen v rámci zvědavosti. Jakmile by mělo dojít k osobní konfrontaci, k vyslovení Božského nároku na člověka, k požadavku změny myšlení i života, člověk couvá. Jediným důsledkem Ježíšova divu zázračného uzdravení byla šířící se pověst. Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je (Mk 1,29-34). Činnost Pána Ježíše se neomezovala jen na okruh synagógy. Stejnou pomoc jako posedlému člověku poskytl i matce Petrovy manželky, která ležela doma s horečkou. Měl a má moc nad celým stvořením. 5

6 Zatímco svědkové dopoledního uzdravení posedlého pouze šířili informaci, mnozí, kteří se o zázraku dozvěděli, nyní přicházejí. To už je lepší postoj. Nejen slova, ale i čin. A tak je večer u Petrových dveří celé město. Pán Ježíš neodmítá pomoc. Používá své moci a uzdravuje. Zlým duchům nedovoluje mluvit. Znali ho, vždyť démoni dobře znají celý duchovní svět. Mohli by před celým shromážděným zástupem prokázat Ježíšovo božství. On o to nestojí. I když ďábel říká pravdu, je to zlé, protože jsou to ďábelská slova. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil (Mk 1,35). Můžeme se ptát: potřeboval modlitbu, když byl Bohem? To v modlitbě mluvil sám se sebou? Pán Ježíš prožíval lidský život se vším všudy. Jsou určité věci, kterým nerozumíme a nebudeme rozumět. Můžeme ale docela dobře chápat, že se jako člověk i modlil. Přemýšlejme o našem vlastním životě. Jaké místo v něm má modlitba? Kolik času věnujeme samotě s Bohem? Ceníme si více Pána Boha nebo vlastního spánku? Teď vůbec nemluvím proti odpočinku. Máme v Markově evangeliu zaznamenáno, že Pán Ježíš vyzýval své učedníku k odpočívání, protože byli hodně unavení (Mk 6,13). Pán Ježíš zná naše možnosti a ví o naší potřebě odpočinku. Zná ale i cenu modlitby. Ani bez odpočinku ani bez modlitby křesťan nemůže zdravě žít. Pro obojí je třeba vyhradit místo v denním rozvrhu. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: Všichni tě hledají. Řekne jim: Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy (Mk 1,36-39). Šimon a jeho přátelé šli Ježíše hledat. Záleželo jim na tom, aby ho neztratili. Když ho našli, upozorňují jej na jeho rychle vyrostlou popularitu: Všichni tě hledají. Pán Ježíš jejich výzvu neodmítá. Naopak, vyzývá je k následování: Pojďte. Vyslovuje svůj souhlas s jejich pohledem. Chválí jejich aktivitu. Nechce mít pasivní učedníky. Kdyby jen seděli doma a přemýšleli o tom, co viděli, zůstali by sami s mrtvým učením. Samo učení ale nikoho nespasí. Je jistě třeba snažit se porozumět, je třeba studovat, je třeba hledat v Písmu, ale to samo o sobě zůstane prázdné, jestli nebudou následovat rozhodnutí a pak i činy. Víra bez skutků je mrtvá, píše apoštol Jakub (Jk 2,17). To podstatné ovšem nenajdeme ani v jakémkoli činu! Kdyby se Šimon se svými přáteli rozhodli vyrazit do okolí vyprávět o tom, co prožili, mohlo by to některým lidem pomoci najít Krista, ale velkou cenu by to nemělo. Oni udělali to nejlepší, co mohli: šli hledat Pána Ježíše. To je nejlepší odpověď na setkání s ním. Jedině v jeho blízkosti je naděje pro budoucnost i záruka smysluplnosti lidského života. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. (Mk 1,40-41). Tentokrát jde o malomocenství. Ze třetí knihy Mojžíšovy je zřejmé, že i když lepra nebyla nemocí zásadně nevyléčitelnou, mohla být smrtelná. Dostat malomocenství byla vždycky tragedie (Lv 13,42-46); tato choroba svou oběť znetvořila, zmrzačila, znemožnila ji přístup do společnosti a do duchovního společenství náboženské obce v synagóze. Lepra byla nemoc, která jakoby se stavěla mezi nemocného a Pána Boha. Malomocného člověka se nikdo z Židů nikdy nedotkl. Dotyk malomocného jednak hrozil nákazou, jednak kulticky znečišťoval. Ubožák už mnoho let nezažil něčí dotyk. Samozřejmě, ani on si nemohl dovolit na někoho sáhnout. Teď ale přichází Pán Ježíš, tohoto člověka se dotýká a očišťuje ho! A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad (Mk 1,42-45). 6

7 Pán Ježíš se dotýká nemocného člověka, říká Chci, buď čist a malomocenství mizí. I my jsme byli znečištěni hříchem a neschopní kontaktu se svatým Bohem. Když přišel Pán Ježíš, když jsme před ním klesli na kolena a prosili ho o pomoc, o odpuštění, bariéra hříchu mizí. Pán Ježíš sice nemocného člověka dokonale očistil, ale protože Pán Bůh je vždycky Bohem pořádku, posílá ho ke knězi. Pán Ježíš nechtěl, aby uzdravený malomocný o svém uzdravení komukoliv vyprávěl. Nechtěl, aby k němu přicházeli lidé hledající senzaci. Současná doba je plná pozvánek k zázračným jevům. Plakáty slibují uzdravení ve jménu Pána Ježíše Krista. To je přesně to, co Pán Ježíš nikdy nechtěl. On nabízel především hluboké duchovní hodnoty. Zástupům vyčítal: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný (J 6,26-27a). 7

8 8

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

evangelium Lukáše 1.kapitola

evangelium Lukáše 1.kapitola CB Kladno 20. března 2011 strana 1 evangelium Lukáše 1.kapitola předpověď narození Jana Křtitele předpověď narození Ježíše setkání Marie a Alžběty, chvalozpěv Marie narození Jana Křtitele, chvalozpěv Zachariáše

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569)

Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) Sv. Jan z Avily, kněz (1500-1569) 1. den novény: Jan z Avily se narodil roku 1500 v Almodovaru del Campo v jižním Španělsku v zámožné rodině. Jeho otec byl židovského původu, avšak byl křesťanem. Jan byl

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více