Fiat Velikonoce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiat Velikonoce 2015"

Transkript

1 Fiat Velikonoce 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Sv. Otec František:Vraťme se do Galileje Na úsvitu den po sobotě jdou ženy ke hrobu vzdát poctu Pánovu tělu, ale nacházejí otevřený a prázdný hrob. Později ženy běží zvěstovat zprávu o zmrtvýchvstání Ježíše učedníkům. A potkají samotného Ježíše. On jim říká: Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.! Nemějte strach, nebojte se tento hlas dodává odvahy k otevření srdce, aby přijalo tuto zvěst. Po Mistrově smrti se totiž učedníci rozptýlili, jejich víra se narušila, zdálo se, že vše skončilo, zhroutily se jistoty, zhasly naděje. Avšak zpráva, kterou jim oznámily ženy, třebaže byla neuvěřitelná, je zasáhla jako blesk ve tmě a začala se šířit: Ježíš vstal z mrtvých, jak předpověděl. Galilea je místem, kde vše začalo! Tam se mají vrátit, na místo prvního povolání. Tam, kde zanechali všeho a šli za Pánem. Vrátit se do Galileje, znamená znovu všechno projít. Beze strachu. Nebojte se. Znovu pochopit kázání, zázraky, nadšení, selhání, včetně zrady. Znovu chápat všechno. Každý má u počátků své cesty také svoji Galileu. Jít do Galileje znamená něco krásného. Znamená znovu objevit svůj křest jako živý zdroj, čerpat novou energii z kořenů naší víry a naší křesťanské zkušenosti. Vrátit se do Galileje, znamená především vrátit se tam, k onomu žhnoucímu bodu v počátku cesty, kdy se mne dotkla Boží milost. Touto jiskrou mohu roznítit oheň dnes, každý den a nést hřejivost a světlo svým bratřím a sestrám. Tato jiskra zažíhá pokornou radost, radost dobrou a mírnou. Také v životě křesťana nastává po křtu jiná Galilea : zkušenost osobního setkání s Ježíšem Kristem, který mne povolal následovat Jej a podílet se na Jeho poslání.

2 Vrátit se do Galileje znamená znovu se upamatovat na onu chvíli, ve které se Jeho oči zkřížily s mýma očima, chvíli, v níž mi dal pocítit. že mne má rád. Dnes tuto noc si každý z nás může položit otázku: co je mou Galileou? Jde o to upamatovat se, připomenout si. Kde je moje Galilea? Pamatuji si ji? Hledej ji a najdeš, tam tě čeká Pán. Šel jsem cestami a stezkami, které mne vedly k zapomnění? Pane, pomoz mi: řekni mi, co je mojí Galileou! Víš, že se tam chci vrátit a nechat se obejmout Tvým milosrdenství. Nemějte strach, nebojte se vrátit do Galileje. Evangelium je jasné: je třeba se tam vrátit, aby bylo možné spatřit vzkříšeného Ježíše a stát se svědky Jeho vzkříšení. Není to návrat zpět, není to stesk. Je to návrat k první lásce, abychom přijali oheň, který Ježíš ve světě rozžehl, a nesli jej všem až na konec země. Dejme se na cestu! Vraťme se do Galileje beze strachu. Papež František Průvodce Svatým týdnem Květná neděle Tehdy v Jeruzalémě nadšené zástupy mávaly Kristu na pozdrav palmovými ratolestmi. Jejich radostné volání Hosana Synu Davidovu! : vyjadřovalo přesvědčení, že Ježíš je zakladatel nového židovského království. Nebylo tomu tak. Kristus nepřišel založit pozemskou národní říši. Byl poslán, aby uskutečnil Otcův plán tedy rodinu Božích dětí, objímající lidstvo všech zemí a všech časů. Květná neděle staví dnešnímu světu před oči 2 možnosti vítězství: na oslu, nebo na kříži. Mnozí dají přednost první možnosti a chtějí vítězit silou a oslavným křikem davu. Jejich apoštolové se vítězně usmívají a jejich oslové blaženě pokyvují hlavou. Ačkoliv je Kristova smrt nejdůležitější událostí dějin lidstva, je ignorována jako před 2000 lety. Zvítězit je možno jen s Kristem, ale na kříži. Chci v životě vítězit silou nebo po vzoru Ježíšově? V našich poměrech se na Květnou neděli žehnají ratolesti ( kočičky, zelené větévky ) to znamená svolávání Boží milosti a pomoci na věc nebo na člověka. Žehnat lze vše, co nám může pomoci na cestě k Bohu. O Květné neděli se recitují či zpívají pašije: Umučení našeho Pána Ježíše Krista Název pašije je odvozen od slova passio, tj utrpení. Zelený čtvrtek (mše sv. památka na ustanovení eucharistie) Připomínáme si a děkujeme Pánu za ustanovení eucharistie, Za to, že se s ním můžeme ve mši svaté i po ní (v adoraci) setkat. On se stal služebníkem všech Vážím si skutečně eucharistie? Dávám se k dispozici - sloužím ochotně jako Pán svým bratřím?

3 Slovo zelený pochází německého Grundonnerstag (něm. greinen = plakat), který byl dnem odpuštění, kdy se hříšníci toužící po odpuštění přijímali zpět mezi věřící. Suché větve (ti, kteří plakali nad svými hříchy) se opět zazelenaly (kajícníci našli útěchu a radost). Svatostánek je před slavením mše sv. prázdný. Věřící přijímají hostie proměněné při té samé mši, aby více vystoupilo najevo, že přijetí eucharistie je účastí na uskutečňované oběti. Dnes se po dlouhé době zpívá slavnostní zpěv Gloria (vynechává se v době postní a adventní). Zmlknutí zvonů a hudebních nástrojů připomíná Kristovo ponížení. Zvony se až ozvou se až při Bílé sobotě. Díky tomuto postu uší se o to více podtrhne slavnostnost oslavy Kristova vzkříšení. Na konci bohoslužby se eucharistie slavnostně přenáší z oltáře na nějaké vhodné místo (postranní oltář), kde bude uložena až do obřadů velikonoční vigilie. Bývá zvykem tento průvod vnímat jako Ježíšův odchod do Getsemanské zahrady a na tomto místě zůstat k bdění a adoraci po nějaký čas (být s Ježíšem a soucítit s ním v jeho zápase v Getsemanech) Velký pátek v dnešní den uvažujeme o Ježíšově odsouzení a umučení na kříži. Uvědomujeme si, že Ježíš podstoupil své utrpení za každého z nás a že každým hříchem znovu a znovu křižujeme Ježíše? Je dobré začít bohoslužbu kolem třetí hodiny (hodina, kdy Ježíš zemřel). Po celý den zůstává svatostánek prázdný a v kropenkách není voda. Liturgie začíná příchodem kněze v tichosti, který pozdraví oltář hlubokou úklonou a lehnutím na zem. To naznačuje ponížení člověka a zármutek a bolest církve. Po 2. čtení se čtou pašije.přímluvy jsou široké a naznačují, že Ježíš zemřel za spásu celého světa. Při uctívání kříže až do začátku velikonoční vigilie před křížem poklekáme.. Bílá sobota uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. Rozjímám více o těchto věcech? V kostele je k modlitbě upraven Boží hrob. Před zahájením velikonoční vigilie je přenesena eucharistie zpět do svatostánku a oltáře se pokryjí plátny. Velikonoční vigilie je oslavou Kristova vzkříšení, které se událo během noci ze soboty na neděli. Slovo vigilie je odvozené z latinského slova vigilia, tj. bdění. Začátek je venku u zapáleného ohně, který symbolizuje jas velké noci, kdy se stal Kristus vítězem nad smrtí. Kněz se modlí: Očisti naše srdce a dej, ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě, aby světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy, kterou nám připravuješ ve svém království. U ohně kněz vsadí do paškálu (velikonoční svíce, slovo paškál je odvozeno z latinského paschale, tj. velikonoční) kadidlová zrna. Tato zrna symbolizují pět Ježíšových ran na kříži. Během průvodu do kostela je rozsvícený jen paškál. Na trojí zvolání: Světlo Kristovo, všichni odpovídají: Sláva tobě, Pane. Po druhém zvolání si všichni lidé rozsvítí od paškálu

4 své svíce. Po 3. výzvě s rozsvítí všechna světla v kostele. Je zpíván velikonoční chvalozpěv Exsultet ( to slovo znamená jásat). Během bohoslužby se čte ze Starého zákona o důležitých okamžicích dějin spásy (zde si my můžeme uvědomit kolikrát již i nás Bůh zachránil ) Po každém čtení je žalm. Pak všichni vstanou a kněz říká: Modleme se. Všichni se potichu modlí a nakonec kněz říká příslušnou modlitbu. Po posledním čtení ze SZ se rozsvítí svíce na hlavním oltáři. Následuje Sláva na výsostech Bohu a rozezní se opět zvony a varhany. epištola a evangelium. Po promluvě je u křtitelnice svěcena křestní voda Kněz říká: Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. Poté následuje obnova křestního slibu s rozsvícenými svícemi od paškálu (Obnova křestního slibu je vyvrcholením postní doby). Boží hod velikonoční mše v den slavnosti. Dnes je vhodnou formou úkonu kajícnosti kropení vodou požehnanou během vel. vigilie. Po 2. Čtení se zpívá sekvence, v níž se připomínka velikonoční události vyústí v ujištění o Kristově vzkříšení. V některých místech je zvykem také žehnat velikonoční pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, kdy se nejedlo ani maso, ani vejce a sýry. Tyto pokrmy byly o Velikonocích žehnány pro jejich první domácí použití. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce symbol života. Žehnání pokrmů připomíná, že společenství s Kristem u eucharistického stolu má pokračovat doma v hostině lásky. Liturgická oslava Velikonoc velikonoční doba trvá 50 dní (končí na Seslání Ducha svatého) Po celou dobu se při mši sv. rozsvěcuje paškál. Prvních osm dní od Zmrtvýchvstání Páně do 2. Neděle velikonoční se nazývá velikonoční oktáv. Denně se zpívá Sláva na výsostech Bohu. Čtou se úryvky ze Skutků apoštolů. Můžeme sledovat šíření církve a nadšení i statečnost první generace křesťanů jako svědků víry v Krista. Jak já s radostí svědčím o své víře v Krista skutky doma, na pracovišti, ve veřejném životě či ve svém okolí (sousedi apod.)?

5 Úvaha : Ježíšovy vady nám pomáhají pochopit Jeho lásku ke každému z nás Co v následujících řádcích si přečtete bude možná znít zvláštně, ale jde o to, abychom kráčeli od lidské logiky k Boží logice.. Ježíš Kristus má několik vad Můžeme se zmínit o pěti. 1. Kristus má slabou paměť co se týká hříchů svých dětí. To já na rozdíl od Ježíše si pamatuji i to, co mi někdo udělal špatného před 10 lety Ale Pán na Kalvárii zapomněl že mluví s lotrem. Ano, zapomněl zcela na jeho minulost a po jeho lítosti mu odpustil. Kdyby Ježíš měl dobrou paměť mohl říci tomuto lotrovi, že bude mnoho a mnoho let v očistci. O lotrovi po pravici se mluví jako o dobrém zloději (kradl po celý svůj živost a na poslední chvíli ukradl i věčnost) 2. Ježíš je špatný matematik Jako pastýř má 100 ovcí a 1 z nich se mu ztratí v horách. On opustí těch 99 a vydá se hledat tu jedinou ztracenou ovci. Pro Ježíše 1 rovná se 99. To je bláznovství Vztáhneme-li to na svůj život my jsme někdy mezi těmi 99 a někdy zase jsme tou jednou ovečkou. Já jako člověk pokud by se mi přihodilo, že bych ztratil jednu ovci ze sta nezanechal bych těch těch 99 a nešel bych hledat tu jednu. Pán nám také říká, že = 1. Jak je to možné? (Z Bible víme : proto opustí muž své rodiče a připojí se ke své ženě a ze dvou bude jeden člověk). Ježíš je špatný matematik.my máme svoji matematiku a žijemeji ve své rodině máme dvě auta, 2 běžné účty, 2 domy atd. Je dobré se nad tím zamyslet. Chceš v rodině žít tuto matematiku nebo Ježíšovu? V manželství, ve společenství je dobré mít na paměti, že co nás rozděluje na dva tábory to je dobré obětovat!!! Např. manželka řekne: Tomáši, nechoď přede mnou, nebudu ti stačit, nebudu tě moci následovat. A manžel odpoví: Udělám krok zpátky k tobě a půjdeme společně (1+ 1 = 1,to je oběť, tak jedná i Pán přizpůsobuje se našemu tempu a schopnostem). Nebo naopak manžel říká: Prosím nechoď za mnou neumím tě vést. Ale manželka řekne: Pojďme společně, společně to zvládneme. Manželka obětuje to, co je ve vztahu rozděluje a nabídne pomoc svému muži. Vztah se dostává na vyšší úroveň = 1. Uplatňujme Ježíšovu matematiku. Ježíšova matematika je tzv, slabá, ale vítězí. Jinak prohrajeme. 3. Ježíš Kristus špatně logicky uvažuje Všichni známe příběh z Bible, kdy žena ztratila jeden stříbrňák a vymete celý dům. Když jej najde je šťastná, že mohla peníz přidat k těm devíti ušetřeným stříbrňákům. Dobrou zprávu rozhlásí do okolí. Udělá skutečně velkou hostinu. Co

6 ji tato oslava musela stát peněz Ale ona neváhala jednala jakoby nelogicky. A co kolikrát my najdeme peníze ihned je investujeme atd. Pán Ježíš však obětuje všechno. Za vše zaplatí. To je jeho radost. Takovou logiku vidíme na kříži. On se zcela sám zmaří dá všechno co má jen aby nás zachránil a zajistil nám věčnou radost. 4. Pán Ježíš moc riskuje Kdybych já chtěl být premiérem Prahy udělal bych volební kampaň když mi dáte volební hlasy zajistím všem práci, pracovní doba bude 6 hodin, budete mít dvojnásobné platy a trojnásobnou penzi. Na každém rohu bude zábavní centrum a snížím daně i z alkoholu. Ježíš má ale špatnou volební kampaň. On říká: Ti, kteří mne chtějí následovat musejí brát den co den svůj kříž. Jestliže mne pronásledují budou pronásledovat i vás. Premiér neřeší naše současné problémy. Ale Ježíš říká: Pravda vás osvobodí. On je pravdivý 5. Ježíš není dobrý ekonom Kristus najímá v evangeliu dělníky. Každému slibuje 1 denár. Těm co nastoupí do práce v 8 hodin i těm co nastoupí pracovat v 16 hodin. Při výplatě dává těm co pracovali celý den slíbený 1 denár, jako těm co pracovali 1 hodinu. Ježíš je špatný manažer jeho společnost by takto zkrachovala do 1 měsíce. Ale já jsem dobrý ekonom. Najímám si p. Petra pro svoji firmu a slibuji mu 3000 euro. Podepíšeme smlouvu. Po půl roce si zavolám Petra a sdělím mu, že firma měla určité vyšší náklady na provoz a že mu nemohu vyplatit těch 3000 euro, ale jen 1500 euro. Petrovi se to samozřejmě nezdá. Já mu však sdělím, že v mojí společnosti pracují i zahraniční dělnící, kteří to zvládají dobře a navíc dostávají nižší plat. Slib Petrovi nesplním a dávám mu jen 1500 euro. Podvádím, ale myslím si, že jsem dobrým ekonomem Ježíš ale své sliby na rozdíl ode mne splnil. Každému dal, co slíbil. On nepodvádí. On je milosrdný, plný lásky. On je věrný, on to pro nás učiní. Proč má Ježíš těchto pět vad? Aby zachránil mne hříšníka. Skrze své vady uzdravuje naše provinění. Svými ranami nás uzdravuje. Ježíši, já tolik miluji tvé vady Kdybys je neměl jak bych před Tebou obstál. Ježíšova slabá paměť, matematika, logika, Ježíšovo velké riskování a špatná ekonomika nám pomáhají pochopit JEHO VELKOU LÁSKU K NÁM. Bůh je ten, kdo miluje jako první, kdo svou lásku dává zdarma, aniž by si ji člověk zasloužil. Tato láska je tak skutečná jako krvácející rány na Kristových rukou a nohou a v jeho boku Pohled na kříž nám říká: Tak Bůh miloval svět Každý z nás si může říci: Bůh ve mně věří, Bůh má ke mně důvěru. Bůh mě očekává. On mě volá k životu v opravdové, nesobecké, obětující se lásce. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

7 Událo se v lednu, únoru a březnu Kromě pravidelných mší a rytmických mší svatých, biblických hodin, sobotních bohoslužeb slova, adorací a farních setkání nad kávou se také uskutečnilo Lednové víkendové setkání ministrantů z Volarska Deset mladých lidí si užilo duchovního i jiného programu (v tělocvičně si zahráli florbal, basketbal i jiné hry). Mladí se mohli vzájemně povzbudit. Při nedělní mši svaté se také rozrostly řady našich vlachobřezských ministrantů což bylo velice příjemné. Setkání mladých u příležitosti sv.átku sv. Valentýna 16 dívek a chlapců přijelo v polovině února. Tématem 2-denního setkání byly vztahy mezi mladými lidmi (zajímavá přednáška manželů Turkových, vycházky, modlitby za vztahy, mše svatá, hry, čas pro sdílení radostí i starostí všedního dne apod.) Svatý Valentýn

8 Nová zpovědní místnost díky všem dárcům mohla být postavena nová zvukotěsnější a prostornější zpovědnice. Je také bezbariérová takže je možno do ní vjet i na vozíku Moc děkujeme panu Vladimíru Voborníkovi za kvalitní práci a p. ing. Kozlerovi za vypracování projektu. Rytmická mše svatá byla slavena za větší účasti dětí začátkem března. Poděkování patří skupině Noemi za nastudování pěkných nových písní, které přispěly k větší oslavě při eucharistii. Připravujeme V měsíci dubnu sportovní klání ve stolním tenisu a ve velkém stolním fotbale na faře. Termín bude brzy uveřejněn. 30. května farní zájezd k trapistům u Plzně s otcem Janem Mikešem návštěva architektonicky zajímavého kláštera, mše sv., seznámení s výrobou hořčic, přírodní kosmetiky. Prosím pokud máte zájem hlaste v sakristii.

9 Slovo mají děti Otázka dítěte u velikonočního ohně: A kde jsou špekáčky? Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit tatínek. Nevím, kolik je mi roků, protože se to stále mění. Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní. Babička se odstěhovala na druhý svět. Takže i já budu mít někoho v cizině. Z našich matrik Jen pohřby Josef Havrda 6.3. Božena Zdvořáková Jaroslava Skopalová Libuše Svěchotová Václav Dvořák všichni Vlachovo Březí Prosím pamatujte na ně ve svých modlitbách! Citáty Svislé a příčné břemeno kříže to je obraz lidského života. Neboť co je lidský život? Touhy a vášně a čára přes tento lidský rozpočet! Ty tichý, mlčenlivý Kříži! Kolik bys toho mohl vyprávět! Jak mocně začínáš vyučovat tam, kde umlkli všichni učitelé a kde je v koncích všechna moudrost chytrých lidí. F. W. Foerster I lidé ve světě trpí pro své časné cíle. Proč ne my pro věčné nebe?... Josef Hlouch biskup Dobrotivost ve slovech vytváří důvěru, v myšlení vytváří hloubku a v sebedarování vytváří lásku Lao-tse

10 Svátek Božího milosrdenství (poprvé slaven v roce 2000) Jaké jsou důvody pro ustanovení nového svátku? Podává je Pán Ježíš, když říká: Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední záchranu svátek mého milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahhnou na věky. (Dn 965) Je to den nesmírných milostí, ale jen jednou za rok. Přípravou na tento svátek je Novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství během 9 dní. Novéna začíná na Velký pátek. V této novéně, slíbil Pán Ježíš, udělím duším veškeré milosti. (Dn 796) Největší se týká milosti úplného odpuštění vin a trestů: duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. (Deníček sestry Faustyny 699). Tato zcela mimořádná milost, vysvětluje kněz a profesor I Rožycki, je něco mnohem většího než plnomocné odpustky. Ty spočívají ve zbavení časných trestů, zasloužených za spáchané hříchy, ale nikdy odpuštění samotných vin. Mimořádná milost také zásadně přesahuje milosti 6 svátostí s výjimkou křtu, neboť odpuštění všech vin a trestů je výsadou pouze svátosti křtu. Ve zmiňovaných zaslíbeních Kristus spojil odpuštění vin a trestů se sv. přijímáním na svátek Milosrdenství, čili je v jistém smyslu povznesl na úroveň jakoby druhého křtu. Ke sv. zpovědi nemusíme přistoupit na svátek Milosrdenství, můžeme tuto svátost přijmout i dříve. Důležité je však to, aby naše duše byla čistá, bez zalíbení v jakémkoliv hříchu.

11 Velikonoční bohoslužby ve Vlachově Březí Z. čtvrtek V.pátek B. sobota Zmrtvýchvstání Vel.pondělí Na Bílou sobotu je od 9:00 do 15:00 otevřen kostel k tiché adoraci u Božího hrobu. Po Velikonoční Vigilii je otevřena adorační kaple na faře k celonoční eucharistické adoraci. Mše svatá s indickým misionářem Srdečně zveme na mši svatou s P. Georgem Biju VC, indickým misionářem z Kongregace vincentinů, který pokračuje v celosvětové evangelizační misi P. Billa a P. Anthonyho Saji. P. George Biju VC působí od roku 2002 ve východní Africe, zejména v západní části Tanzánie. Loni získal licenciát z morální teologie na Academii Alfonsiana v Římě. Mše svatá bude sloužena v Českých Budějovicích v kostele Obětování Panny Marie (na Piaristickém nám.) ve čtvrtek 23. dubna od 18 hodin. P. George Biju pronese homilii a pomodlí za uzdravení. (Vše bude tlumočeno do češtiny) Bližší informace: tel ,

12 Pravidelné bohoslužby ve farnostech: Vlachovo Březí Předslavice Dub pondělí úterý středa 17:30 čtvrtek pátek sobota 18:00 neděle 8:00 11:00 30 min přede mší sv. je modlitba růžence a příležitost ke sv.zpovědi. Eucharistická adorace: v kapli na faře v pátek od 7h do 19h Biblické hodiny: každé sudé úterý od 18h. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Probíráme evangelium podle sv. Marka Fatimské soboty v kostele sv. Ducha: každou první sobotu v měsíci od 18h bohoslužba + modlitba růžence + zasvěcení Panně Marii Farní kafe 1. neděli v měsíci od 14 na faře Rytmické mše svaté 1. neděli v měsíci při mši hraje skupina Noemi Kontakty: telefon na faru Prachatice: farář: P.Mgr. Josef Sláčík mobil: kaplan: P. Jan Mikeš mobil: trvalý jáhen: František Benda mobil: pastorační asistent: Pavel Benda mobil :

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12

František, papež generace Jana XXIII. 06 Misionáři zabití v roce 2013 07 Dítě na okraji společnosti. Světlo na konci tunelu 12 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XI., číslo 9 4. 5. 2014 / neprodejné Z OBSAHU Vraťme se do Galileje. Homilie Svatého otce Františka 04 František, papež generace Jana XXIII. 06

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer! SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Michael. č.54/velikonoce 2009

Michael. č.54/velikonoce 2009 Michael občasník farnosti Staré Město č.54/velikonoce 2009 ZOUFAL STVÍ A NA DĚJE! AŽ TA K BLÍZKO? Zmrtvýchvstání a umírání jsou si blízko. Zoufalství, je jen jiným druhem umírání a jiným druhem bolesti.

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více