ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ"

Transkript

1 ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor na papežském Orientálnlm ústavě v Řlmě.....:fo ,; -. - # - -:. >. :, : :' tapi atlé Cl,rfr S'\k<;\V o anaeko: 6'.t15 \\\. \994 Q, V PRAZE NÁKLADEM CYRILLO-METHODĚJSKÉHO KNIHKUPECTVÍ GUSTAV FRANCL, PRAHA.

2 lm primi potest Pragae, die 2. Januarii LEOP. škarek S. J., Praepositus Provinciae Čechoslovachiae S. J. NihU o<bs t at. P. CYRILLUS JEZ, S. J., censor. I mp _ri m a t u r. Pragae, die 4. Januarii t ANTONIUS PODLAHA, Episoopus Paphiensi,, Vicarius generalis. Knihtiskárna Jar. Strojil, Přerov.,

3 OBSAH: AJ U m u č e n í K r i s t a P á n a. I. Kristus Pán se ubírá na horu Olivetskou, kde se modlí sklíčen zármutkem 11 Rozjímání 1. - Zármutek a krvavý pot Krista Pána 13 Rozjímání 2. - Pán Ježíš se modlí a napomíná apoštolý! 16 II. Kristus Pán zrazen Jidášem a jat. Učedníci ho opouštějí 20 Rozjímání 3. - Pán Ježíš zrazen JidUem n Rozjímání 4. - Pán Ježíš ukazuje svou moc, svou mírumilovnost a svůj soucit 26 Rozjímání S. - Pán Ježíš opuštěn od učedníků 29 III. Ježíš před soudem židovskym. První zapření Petrovo. 31 Rozjímání 6. - Pán Ježíš před Anášem vyslýchán a potupen 33 IV. Ježíš od velerady odsouzen. Petr po druhé a. po třetí zapírá Krista 37 Rozjímání 7. - Pán Ježíš před Kaifá- Šem nespravedlivě obžalován. Vyznává své mesiášství a božství 40 Rozjímání 8. - Příčiny pádu Petrova 43

4 Rozjímání 9. - Petrův pád a jeho pokání 46 V. židé se posmívají Kristu Pánu a odsuzují h0 znovu k smrti. Rozjímání 10., VI. Jidáš si.zoufá a oběsí se Rozjímání 11.. VII. Ježíš před Pilátem a před Herodem Rozjímání Pán Ježíš se prohlašuje před Pilátem za 'krále 61 Rozjímání 13. -Pán Ježíš v hlubokém mlčení před Pilátem a před Herodem 65 VIII. Kristus Pán je veden zpět k Pilátovi. Lid dává přednost BarabáÚ přeq Ježíšem Razjímání IX. Ježíš bičová a trním korunován Rozjímání 15.. X. Ježíš předveden lidu a k smrti odsouzen Rozjímání XI. Ježíš nese kříž na Kalvarii 84 Razjímání XII. Ježíš ukřižován 89 Razjimání Pán.Ježíš je žlučí napájen a na kříž přibíjen 91 Rozjímání Kristus Pán se modlí za nepřátele. Nápis na kříži a losování o šat Kristův XIII. Kristus Pán na.kříži p'osmív:án. Poslední, j eha slova a smrt.,. 98 Rozjím:ání Kristus Pán na kříži posmíván.. Druhé a třetí slovo Spasitelovo RozJímání 2t Zatměni st.unce. Čtvrté a páté slacv0 Krista Pána 106 Rozjímáni Sesté a sedmé slova Krista Pána. Jeho smrt XIV. Srdce Ježíšovo kapím. pr.o.b9.dené 113 R0zj ímání Tajemné otevření boku Kristova 114 Rozjímání úcta k božskému Srdci Páně 1\18 XV. Pohřeb a hrob Kristův 122 Rozjímání B) Oslav.en í Krista Pán.a. XVI. Kristus 1 Pán vstává z mrlvých 129 Rozjímání XVII. Kristus Pán se zjevuje zbožným ženám 133 Rozjímání :XVIII. Petr a Jan u hrobu Spasitelova. 139 Rozjímání XIJ{. Kristus Pán se zjevuje Marii Magdaleně 143 Rozjímání XX. židé podplácejí strážce hrobu Kristova 148 XXI. Kristus Pán se zjevuje dvěma učedníkům jdoucím do Emaus. 149 Rozjímání Pán Ježíš se přidružuje k učedníkům jdoucím do Emaus a těší je.,. 151 Rozjímání Pán Ježíš se dává učedníkům poznati 154 XXII. Kristus Pán se ukazuje apoštolům v Jerusalemě 158 Rozjímání Ježíš se zjevuje sv. apoštolům v neděli velikonoční. 160

5 I t; XXIII. XXIV. XXV. Rozjímání Pán Ježíš s zjevuje sv Tomáši Zj_e ní Krista Pána u jezera Tiberiadsk ho a odevzdání prvenství sv. Petru 167 Rozjímání Pán Ježíš se zjevuje apoštolům u jezera Tiberiadského. 170 Rozjímání Kristus Pán uděluje sv. Petrovi prvenství v Církvi Kristus Pán dává apoštolům světové poslání Rozjímání Pán Ježíš vstupuje na nebesa Rozjímání Příprava na nanebevstoupení Páně Rozjímání Nanebevstoupení Páně 188 Seznam perikop na neděle a hlavní dni feriální a sváteční s udáním příslušného rozjímání Nástin rozjímání podle metody sv. Ignáce. Před rozjímáním. 1. Připravme si látku rozjímáni, nejlépe večer p edtfm. 2. Vzpomeňme si večer před spaním a ráno při vstávání krátce na předmět rozjímáni. Rozjímání samo. 1. úvod: Vmysleme se v přítomnost Boží a vykonejme přípravnou modlitbu. Učiňme př<jd rozjímáním obvyklé průpravy. 2. Paměti si předvádíme část po částce látku rozjímáni. 3. Rozum uvažuje, co je v rozjímané prav.dě obsaženo, vyvozuje praktické důsledky pro duchovní život, předkládá vůli různé pohnutky, zkoumá, jak jsme se posud podle té pravdy řídili, a co a.iakým způsobem -bychom měli napraviti v budoucnosti. 4. Vůle vzbuzuje po celé rozjímáni příslušná hnuti, city nebo úkony ctností (víry, naděje, lásky, chvály, lítosti atd.), činí praktická, konkretní, pokorná předsevzetf, modlí se za sílu, abychom je provedli. 5. Ve vroucí modlitbě závěrečné neboli rozmluvě shrneme -všecko, co jsme v rozjímání poznali a co jsme si předsevzali, a obracíme se pokornou prosbou k osobě, na niž se rozjhpání vztahuje a k Pánu Bohu. Končíme nějakou úst ní modlitbou (»Otčenáš«,.»Zdrávas Maria«,,.Duše Kristova«, :osuscipe Domine«).. Po rozjímání. Doporučuje se, abychom po rozjímáni, buď hned nebo později ve vhodnou dobu v krátké rellexi se zpytovali, jak se nám v rozjímání vedlo, a učinili si předsevzeti vystřihati se po druhé chyb, kterých jsme se snad v rozjímáni dopustili. Radívá se také, abychom si poznamenali důležitější předsevzetí a hlavní užitek rozjímáni.

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ Svazek III. PROBODENÍ Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti Životopis Panny a Matky Boží Marie Naší Královny a Paní, nejsvětější Usmiřovatelky za provinění Evy a

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

Nejsme i my v lecčems slepí vědoucí? Nebrání nám naše poznání (myšlenkové konsttrukce) v poznání pravdy?

Nejsme i my v lecčems slepí vědoucí? Nebrání nám naše poznání (myšlenkové konsttrukce) v poznání pravdy? Opřeme se o tuto knihu Dnešní křížová cesta bude mít 3 části žalm 22 (2 zastavení) 8 zastavení, během kterých sezamyslíme nad podstatnými prvky zpráv o ukřižování nakonec se pokusíme během tří posledních

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Část III.: 0 prostředcích milosti.

Část III.: 0 prostředcích milosti. KATOLICKY LIDOVY KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracovat František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkope v Praze. Preloži! dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor nábož.

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo

SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen (Lk 24,5-6). SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů UČENÍ PRESIDENTŮ CÍRKVE: JOSEPH F. SMITH Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů SLUŽBA JOSEPHA F. SMITHA Uvítáme vaše komentáře a doporučení týkající se této knihy. Zašlete je prosím na adresu:

Více

Podrobný obsah Knihy posvátných Pravidel:

Podrobný obsah Knihy posvátných Pravidel: Tento HTML soubor obsahuje znění všech posvátných kánonů - čili pravidel. Hledání v textu je možné buď pomocí kláves ctrl F a zadání klíčového slova nebo pomocí rejstříku umístěného ke konci tohoto souboru;

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

ŽIVOT PODLE NAŠÍ SPIRITUALITY

ŽIVOT PODLE NAŠÍ SPIRITUALITY ŽIVOT PODLE NAŠÍ SPIRITUALITY Naše Konstituce nám jasně předkládají podstatu naší spirituality i způsob, jak ji máme prožívat. Hned v I. kapitole nám praví: "Máme zde pod vedením Neposkvrněné Panny a podle

Více

O C M, OSB M, B. 1917

O C M, OSB M, B. 1917 O C M, OSB M, B. 1917 K, C P C J C V B 2009, A.D. PŘEHLED I. N B 1. Boží plán našeho předurčení k tomu, abychom byli přijati v Ježíši Kristu za vlastní Boží děti 1 2. Kristus, jediný vzor veškeré dokonalosti:

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK Žil Ježíš Kristus opravdu na této zemi? Nebo je to jen pohádka? A jestliže žil, byl to skutečně Bůh, anebo byl jen obyčejným člověkem? Nad těmito otázkami se můžeme teď zamyslet.

Více

P. Gabriel Souček, OP.

P. Gabriel Souček, OP. P. Gabriel Souček, OP. 1991 Zpracováno pro potřeby Katechetického kurzu v Hradci Králové P. Gabriel Souček, OP. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT V dnešní době a v našem prostředí nestačí říci: Jsem věřící křesťan ; materialismus,

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více