(Některé souvislosti)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Některé souvislosti)"

Transkript

1 D U CH NAŠÍ KRAJINY (Některé souvislosti) ( Podle V.Rady. )

2 Ať každé naše setkání a každý úsměv žehná Laskavý a vlídný čtenáři, prosím, všimni si obrázku na první straně. - Vždyť tam jen děvče pase kozu! - Ale proč má ruku na hlavě, proč se tak dívá do dáli? - Zdá se, že právě byla oslovena silami Dobra, Kristovým poselstvím. Snad pravě ona bude lidem pomáhat v trampotách, bude nadlehčovat jejich kříže. Náš obrázek se neuměle snaží zdůraznit hlavní myšlénku, kterou citlivý malíř Vlastimil Rada vložil do obrazu určeném pro divadelní oponu. Obraz je trvale vystaven v městské galerii v Železném Brodě, která nese Radovo jméno. Dnes jsou lidé k jeho sdělení, symbolu našeho podhůří neteční,

3 nevnímají to. Ale Ty, milý čtenáři, buď tak laskav, brzo se tam vydej a beze spěchu přemýšlej. Možná, že i Tobě bude dáno Boží poselství... Jen to samo všechno může, jen to od pekla pomůže, když kdo jsa pokorný, tichý a své vyznávaje hříchy 2

4 před tebou se srdcem níží, neb k takému hned se blíží tvá milost a jej podpírá i s láskou na něj pozírá. 3 Pro Krista, prosím, snížení, dosti za nás učinění, sešli mi za dar z výsosti, Bože, pokoru s tichostí! 4 Nedej se mít pyšně, hrdě, k bližním mstivě snad a tvrdě! Nechí křivdy tobě samému Soudci poroučím pravému. 5 Vše ať přijímám od tebe, nermoutě druha neb sebe, i to největší trestání mile, tiše, v děkování. 6 Ty patříš k poníženému srdci v duchu sevřenému; ty. Pane, víš, co mi škodí, víš také, co k dobru vodí. 7 Nechť se ani pro dary tvé, jichž propůjčuješ z lásky své, pyšně nikdy nevypínám, nižším bližním nepohrdám. 8 Račiž tedy, milý Pane, obdařiti pokorou mne, svou milost se mnou konati, v lásce své dej setrvati. 9

5 D U CH NAŠÍ KRAJINY Hledejte nejprve Boží království a ostatní vém bude přidáno. Ježíš Kristus. Náš kraj, to je Pojizeří, Podkrkonoší, Jizerky,Česky ráj - a bez velkých tozpaků tu oblast můžeme rozšířit na celé Čechy i s Moravou. Tady se ale nejvíce zaměříme právě na naše podhůří. Téměř před půl miliónem let tu sídlil pračlověk. Vyhledával si místa s vodními zdroji, s potoky, řekami, vydatnými prameny. Také chtěl být chráněný před vetřelcem. Náš dávný předek měl už mnoho lidských vlastností. Citlivě vnímal krajinu, v níž žil, znal ji mnohem důvěrněji, než my dnes. Měl duši otevřenou k věcem hmotným i duchovním, což jsme dnes téměř ztratili. Uměl se smát někdy plakal, znal lesku i nenávist. I on měl v nitru své emoce, dovedl ocenit chvíle blažené pohody, bál se věcí zlých, ničivých. I on se ptal, jak to všechno je, proč se to děje. Proč je rození a smrt, hledal vyšší autoritu. Hledal Boha, který mu rozumí. My jsme těm dobám nechápavě říkali

6 pohanství, ale bylo to hledání Boha. Vynecháme dějství dob ledových, což byla velmi tvrdá škola, ale změny klimatu i zápasy různých kmenů, to není dnes naše téma. Přeskočíme statisíce let, pomineme první znaky umění, které se považují za hlavní důkazy polidštění. Z dlouhé dávné minulosti si připomeneme touhu žít v pospolitostech i jejich důrazy na výchovu dětí. Šlo o různé dovednosti, zdatnost i způsob chování k dospělým. Ale to není jen výsada Člověka, i zvěř Často tvrdě vychovává svá mláďata. Duše člověka má ve své hlubině až nepochopitelné zásoby touhy po dobru, lásce, vztahu k bližním i k celé přírodě. Právě to jsou silné pozitivní prvky naší existence. Jenomže skutečné projevy těchto vlastností, které se materialistickým výkladem nedají zdůvodnit jsou často hodně zasuté velkým nánosem sobeckých pudů. V naší krajině avšak tenhle dusivý nános nebyl nikdy veliký. Čím to bylo? Podhorský kraj není moc úrodný. Také zimy jsou dlouhé, lidé tu žili chudě, ale dětí bývalo dost. Dokud byly malé, nebylo snadné je uživit a ošátit. V té bídě býval v temných a mrazivých obdobích čas na přemýšlení a filozofování, Skrze původní prvky přírodního náboženství k nám už před věrozvěsty Cyrilem a Metodějem pronikaly myšlénky křesťanské.kristus na tomto světě patři mezi chudé, byl proto zdejšímu lidu až důvěrně blízký. Bylo to úplně jiné pojetí víry, než jaké přijímala a hlásala oficielní církev. Pro náš podhorský lid byl Pán Ježíš jeden z nich. Na tom nezmění nic, že se tenkrát současně věřilo na skřítky, vodníky, víly a občas i na zlé bytosti. Nikdo ale už tenkrát nepochyboval, že člověk má duši,která po smrti v různé formě pokračuje dál, že duše je nesmrtelná. Staletí ubíhala, církev se už od ediktu Milánského (313 Konstantin) stále více spojovala s politikou (trůn a oltář). Ježíš se vzdaloval, církevní hodnostáři ho nahrazovali. Na protest tomuto stavu se ozvali Valdenští, sv. František i další. Ti všichni toužili po návratu k prostotě a jistotě, že Ježíš Kristus je pravý Bůh, Stvořitel, který lidi miluje, je stále s námi a je v jedné řadě právě s těmi ubohými. - Tato situace zrála, řada upřímných

7 myslitelů psala kritické rozbory o stavu křesťanství a církve. Veřejně s takovými myšlénkami vystoupil Mistr Jan Hus.Odezva prostých lidí byla ohromná, dokonce mezi jeho posluchače chodila i manželka krále Václava IV. Žofie. Při tom se zpívaly písně, jejichž melodie, ač starodávné působí na nás hluboce i dnes, až nás někdy mrazí. To se v nás probouzejí atavizmy, to jsou spolehlivé spojky s našimi dávnými otci. Však jejich krev proudí i v našich žilách. Když pak si pozorně přečteme i slova těch písní a zamyslíme se nad nimi, jsme v duši otřeseni. Jak rádi bychom občas žili v těch pohnutých dobách, kdy lidská srdce nebyla ještě okoralá a vnitřní zrak vyhaslý! Pak Mistra Jana a po něm Jeronýma církev upálila, domnívala se, že ty rebelské nápady tím umlčí. Bylo to ale naopak, lidi vzali Husovy myšlénky vážně a šli za nimi s nečekanou statečností. Jan Žižka se za čistotu a prostotu víry postavil vojensky a tak ukázal okolnímu světu, že to s očistou křesťanské víry myslíme vážně, Hus ani nevěděl, že dělá nějakou reformaci. Národ ale tím kvasem žil, vznikaly tak i dost rozdílné názory a řada lidí byla takovým nejednotným vývojem zklamaná. - Proto se některé rodiny i jednotlivci dohodli, že opustí své domovy a přestěhují se na klidné venkovské místo, kde budou žít podle Kristova evangelia. Takovou oázu našli ve vesnici Kunvaldě u Vamberka, která byla od původních obyvatel do značné míry opuštěná. Tam vznikla r Jednota bratrská, jejíž nejznámější pozdější biskup byl Jan Amos Komenský. - Palacký říká, že Jednota byl nejčištší květ duše našeho národa. Osudy této národní a později i mezinárodní křesťanské církve jsou popsány v řadě publikací, tady se jen dotkneme některých událostí. - Nový překlad a knižní vydání bible Kralické, to je velký přínos Bratří našemu národu. Celá řada nových písní, které vycházejí z biblických událostí i z našich dějin, i to je svědectví, které po půl tisíciletí zůstává živé a svěží. Ačkoliv okolní lidé často nazývali příslušníky Jednoty "Tiší v zemi", měl jejich tichý hlas takovou sílu, že měl dobrý vliv na celé naše dějiny, K tomu přispělo i dílo Komenského, jehož hlas byl přijímán ve velké části světa.

8 Jednota bratrská se představovala jako církev lidová, jejíž náboženské úkony byly jednoduché, ale v plném souladu s Ježíšovým evangeliem. Při tom byl kladen také silný důraz na vzdělání i pracovitost mládeže. Jednota vypracovávala také řády, sepsaná pravidla moudrého života v rodinách i v církvi. Řády však nebyly tradičně ztrnulé, vyvíjely se podle stavu okolního světa. To podstatné však zůstávalo pevné jako skála: Ježíš Kristus je Bůh, je náš Pán a nejlepší přítel. Kdo to pochopí, ten se snaží žít tak, aby mu udělal radost. Tohle jednoduché pravidlo má věčnou platnost. Je to i návod na krásny a užitečný život, který má zaslíbení i ujištění věčnosti, hrob je jen začátek nového dějství. Jednoduché, pravdivé a mocné je životodárné učení Kristova evangelia, které věrně národu tlumočili Mistr Jan, Chelčický a celá řada dalších. Všechna ta utrpení lidu i sláva Boží blízkosti se spojily v jeden veliký proud, který oslovil národ a plně patřil i k základům Jednoty. Není divu, že tato vnitřní síla začala vadit mocným tohoto světa a především církvi Římské, To byl začátek protireformace, která na nás těžce dolehla po porážce českých stavů na Bílé hoře roku Popravy na Staroměstském náměstí, tvrdá všeobecná rekatolizace, Třicetiletá válka - to byly metody, které měly zlomit ducha našeho národa, A přece zbyli věrní, jejichž koleno se před mocnými neohnulo, tajně čítali Kralickou bibli, konali skryté bohoslužby a vysluhovali svátosti. Biskup Jednoty v té době, Jan Amos Komenský byl ve vyhnanství. Tenkrát se Bratří začali scházet v málo přístupech skalách, na Kalichu u Malé Skály, v blízkém Chlévišti, u Dehtár nad Mohelkou, na samotách Jizerské louky i jinde. Většinou tam pracovali jako dřevaři, také pálili uhlí v milířích. Vrchnost věděla, že všichni Bratři neuposlechli a tajně zůstali své víře věrní a tvrdě je pronásledovala. I v té souvislosti se říkává, že odolnost Bratří byla posílena jejich touhou po spasení, čili aby si vysloužili věčný život. To je nepochopení, pravda byla hlubší. Oni totiž z celého srdce milovali Krista a podle jeho příkazu i své bližní. Vždyť se traduje vzácná část modlitby prostého člověka: "Pane, kdybych měl přijít do nebe a

9 můj kamarád do pekla, pak se nezlob, já bych tam šel s ním, protože v nebi bych si připadal, že mám protekci". (Bratří peklo neuznávali, ale lépe by se to vyjádřit nedalo). Stručně řečeno: Pán Ježíš byl jejich nejvěrnější, milující a stále blízký přítel, kterého přece není možné zradit. Vždy byl nejblíže právě u těch nejchudších a trpících. To nebylo jen učení, byla to životní praxe, Kristus svítil na cestu do budoucnosti a vždy znovu zapaloval jiskřičky kostnické hranice našeho velkého proroka Mistra Jana. - Připomeňme si teď alespoň dvě sloky z básně Jaroslava Vrchlického Mistr Jan: Buď jakékoliv víry syn, kdos Čech, nevyrveš ze hlubin žár jeho blýskající, vždy znovu tryskající. Z nás každý, kdo je dobrý Čech má aspoň jiskru ve ňadrech a ví, že tou jen žijem a o svůj život bijem! Věru, děly se u nás smutné věci. Koniáš pronásledoval nekatolíky a slídil po ukrytých Kralických biblích, Institorius zdůvodňoval upalování žen, podezřelých z čarodějnictví. Vždyť poslední upalovací procesy zkončily teprve před 300 lety! Už v 18. století se vynořila otázka, co si počít s nově vznikajícími chudými lidmi. Byl to začátek trvalé krize, spojené s nastupující industrializací, později zesílené "průmyslovou revolucí". Rostou velké továrny, domácí práce se likviduje, přichází nezaměstnanost, hlad. Marně dělníci rozbíjejí stroje, nic se tím nevyřešilo. - I když od nástupu průmyslové revoluce uplynulo 300 let, palčivý problém, jak vyřešit bez válek nezaměstnanost dosud trvá. Čím jsou výrobní možnosti dokonalejší, tím méně lidí je na práci potřeba, sociální otázka se prohlubuje.

10 biblická hodina na našem venkově Rostoucí bída tlačila od 19. století lidi v našem podhůří. Římští faráři jim nedovedli poradit, ač lidé stále upřímně v Boha věřili a modlili se za pomoc. Časem ale průmyslové soustředění dělnictva do fabrik nějak hlubokou víru lidí otupovalo. Místo toho se ve zdejší krajině objevil spiritizmus, který sem přišel ze Švédska, Německa i z Ameriky. Nebylo to poprvé, ale tež byla sociální půda pro tohle hnutí zralá. Rodiny, u kterých se spiritisté tajně scházeli se nazývaly stánky, stejně jako místa, kde byly tajné biblické hodiny Jednoty. Namnoze se oba druhy schůzek spojovaly, což vytvořilo typicky znak zdejšího spiritizmu. Ten se na rozdíl od zahraničí proto pevně držel Krista. Částečně úspěšné pokusy spojit se s těmi, kdo nás už předešli čaly zdejším lidem jistotu, že nás po smrti Pán Ježíš příjme a dá nám novou existenci. To byl pro posílení křesťanské víry radostný poznatek, který dával lidem i větší odvahu v těmto životě. Přes všechny zákazy státem i církví teto hnutí trvalo a nadějné zprávy ze zasedání pronikaly i na známé tábory lidu (také zakázané), které měly sociální i politický charakter. V Červnu 1919 se konal už samostatný velký spiritistický tábor lidu na Kozákově. Tehdy věřilo v posmrtný život u nás přes 80% lidí. V roce 1848 vyšel v Paříži péčí Svobodných zednářů

11 Komunistický manifest. Duchovní a spiritistické kroužky měly už za rok v rukách jeho český překlad od Antala Staška. Byla to snad Boží výzva k větší aktivitě? Dnešní komunisté, kterých tu bylo do roku 1989 vysoké procento většinou ani netuší, kde jejich pradědové komunistické sympatie získali, škoda jen, že původní zdejší křesťanské ladění bylo umlčené přikázaným ateizmem, který zmařil základní ideje a vnesl do komunismu diktátorskou politiku. Jak to vypadá dnes? - Spiritismus zmizel, víra v Krista se vytrácí. Komunismus byl nahrazen kapitalismem v nebývalé tvrdé a bezohladné podobě. Kolik lidí spoléhá na Boha, žije s důvěrou v jeho blízkosti, kolik lidí počítá s posmrtným životem? Raději se nebudu pokoušet to odhadovat. A přesto je nám dnes Kristus mnohem blíže, než kdykoliv v minulosti. - Duch krajiny je věčný. Tak, jako nám v srdci září jiskřičky Hu sovy hranice, tak můžeme v duši slyšet dost často pozvání Pána Ježíše: "Pojď za mnou, mám tě rád i takového, jaký jsi. I pro tebe jsem přišel v chudobě na tento svět." Citlivá duše snad zaslechne i poseltví z věčnosti od těch, kdo se už s Kristem osobně setkali... Nedejme se přehlušit hřmotem tohoto světa, v tichých i Božích hlasech je věčný život, radost, dobro i náplnění naší současné existence. Touha po těchto hodnotách dává našim životům nový rozměr, zbavuje strachu, ukazuje cestu. Pán Ježíš má na každého vždycky čas, jedná přímo, nepotřebuje mluvčího. Přemýšlejte o verších, které nám odkázal Goethe: Vysoko jsou tiché a klidné hvězdy - a dole hroby, Právě odtud nás volají hlasy duchů, - hlasy Mistrů: Nezmeškejte poznat síly Dobra, - síly Dobrat Poznámky. Na lékaře si naši lidé příliš nepotrpěli. Bylo jich tu pomalu, také

12 nebyle dost peněz. Když se ale ukázala nutnost, pak se k doktorovi šlo. A žili tu i výborní lékaři, kteří navíc věděli, co je chudoba. Ti dokonce někdy rodině v nouzi místo svého honoráře dali finanční dáreček. Ze starých časů se tu asi nejvíc připomíná Eleazer Kittel z Krásné, přezdívaný také "Ďáblův doktor". Byl to odborník a lidumil a jeho zkušenosti převzaly i další generace. Častěji se nemocný obrátil na léčitele, někteří mívali pověst vyhlášených odborníků. I u nich to bývala rodinná tradice, čímž jejich zkušenosti rostly. Patřilo k tomu i biblické vzkládání rukou a pomazání olejem, ale především rozsáhlé znalosti místních léčivek. Také i v léčitelství se objevovaly vizionářské prvky, což bylo blízko oblasti spiritismu. - Aby to všecko fungovalo, nesměl léčitel na chudých lidech vydělávat, spíš i on měl povinnost nějakou korunou pomoci v nouzi. Tím pak jeho rady provázelo požehnání shůry. Sběračky léčivých rostlin mívaly svou profesi oddělenou od léčitelů, kteří naopak doma zásoby léčivek nemívali, ale obě ty profese měly o bylinách rozsáhlé znalosti. - Kořenářky - sběračky přírodu nedrancovaly, i když chodily do dnešních chráněných území. Byly zkušené i v málo přístupném terénu a i ve starším věku stoupaly do strmých strání. Sběr nosily v ranci na zádech, bylo to dřina. Vždycky dbaly, aby vzácné byliny byly na svých lokalitách v pořádku a aby jich neubývalo. Léčitelky (a často i léčitelé) mívaly jiný tělesný typ. Byly zavalitější, až hodně baculaté. Rovněž tak i prostřednice, skrze které na zasedání promlouvali zemřelí. I to bývaly ženy a dívky silnější postavy, protože se říkalo, že štíhlé nebývají tak odolné při velké psychické zátěži. Také jsem slýchal, že tlustější ženy jsou citlivější pro mimosmyslové vnímání, snad dokonce jim byla dána lepší intuice třeba při stanovení příčiny nemoci. Ale najdeme i dost výjimek. Od nepaměti tu trvá záliba ve zpěvu, muzicírování, divadle. Ale jak potvrzuje akad. malíř prof. Miroslav Hracha, převládá smutný a zadumaný obsah zdejších písniček. Zjistil to při sestavování velkého ilustrovaného zpěvníku zdejšího podhůří a Pojizeří. Mohl při tom srovnávat s písničkami jihomoravskými, které důvěrně

13 zná z dob svého pobytu v tom kraji. Na našich písničkách je dobře znát, jak často tu byla bída a hlad. - K zdejšímu vlastenectví tu patřil od svého založení ( 1862 ) i Sokol, i sociálně motivované dělnické hnutí. Zájem o sdružování lidí a kultůru žil i v dobách velmi těžkých a trvá tu dodnes. Navštivte sami zdejší muzea a třeba i přehlídky venkovských divadel, budete se divit, co dokáží zdejší amatéři. Jděte se podívat např. na říjnovou přehlídku představení divadelních souborů do divadla s třistaletou tradicí ve Vysokém a nebudete litovat! Živé lidové křesťanství mělo vždycky svůj praktický vyznám. Víra ve věčný život je silný motiv pro ušlechtilý styl života. A jak člověk stárne, konec se blíží, strach nevěřících ze smrti roste. Strach ztěžuje i léčení. Místo víry dnes převládá přehnaný kult těla, i různé mody, často nesmyslné a škodlivé, jako třeba tlaky na hubenost děvčat. Takové prvky kazí radostný a užitečný život. Staré generace žily skroměji, neměly bohatství, děti musely v rodinách víc pracovat. Ale lidi si byli blíž, měli se rádi a pomohli si v nouzi, - Východní nauky to v našem národě nenapraví, patří do jiných oblastí naší planety. Jedna kolegyně je geofyzička. Už od začátků své profese měla výbornou intuici, což jí pomáhalo. Dnes, po letech vidí prý jemnou záři nad dávnými pronodlenými místy, i nad těmi, kde se vztah ke Kristu znovu probouzí, Věřím, že i tato její pozorování odpovídají pravdě. Znovu se vraťme k Radově oponě, o níž jsme mluvili na začátku. Dívka na něm má vnímavou duši, slyší poselství shůry. Malíř tu potvrzuje, že Bůh svá nejdůležitější sdělení říká prostým lidem, ne učencům, jejichž duše jsou přeplněné vlastními názory. Tahle tématika má velmi široký záběr. Na příklad je jasné, že množství neštěstí na silnicích nezlepší ani množství policistů, ani tresty. To zlo je totiž v tvrdých srdcích, jen odtud je možná náprava. Proč my, národ Kristův hledáme dnes cizí, mrtvé modly? Včetně té nejhorší, mamonu a sobectví? Nebo nás Ježíš zklamal? Vždyť jen v jeho síle se nám a našim dětem vrátí jasné světlo,

14 radost a láska Božího království. Budeme si zase zpívat a mít se rádi, poznáme skryté krásy a harmonii všeho Božího stvoření. Pokoj vám? Tenhle spisek je záměrně velmi stručný. Chce totiž jenom ukázat některé závažné souvislosti,které se během času jaksi vytratily z povědomí. Při tom cítíme, že jde o události, které se hluboce dotýkají našeho národa i každého z nás. Autor

15 NEBOJ SE, TOLIKO VĚŘ! Jednota Bratrská Alšovice 2007 Ivan Šolc

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více