Milost, to jsou ruce sepnuté k modlitbě, v tichu, před tváří lásky..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milost, to jsou ruce sepnuté k modlitbě, v tichu, před tváří lásky.."

Transkript

1 Březen-Duben Číslo 2/57/ - Ročník 8 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Milost, to jsou ruce sepnuté k modlitbě, v tichu, před tváří lásky.. milost, to je síla, která nás unáší k Bohu, dává světlo,tam kde my vidíme jen tmu.. dává radost tam, kde byl smutek, dává život, kde byla smrt dívá se,co je před námi a vede náš pohled k nebi, zvedá nás, když upadáme, vzlétá s námi k oblakům, milost, to jsou ruce plné jasu, které smí lásku pohladit to je náruč, ve které se můžeme skrýt Milost, je zůstat v tichu, a slyšet jemný hlas milost, to je Boží pohled v nás A. K.

2 Malé křesťanské kalendárium Březen Třetí neděle postní Evangelium dnešní neděle přináší zprávu o vyčištění chrámu. Ježíš zde zřetelně poukazuje na svou smrt a vzkříšení. (J 2, 13-15) Čtvrtá neděle postní Tato neděle se podle vstupního zpěvu nazývá také nedělí Laetare, tj. raduj se. Vstupní modlitbu a modlitbu nad dary proniká radost předcházející velikonočním svátkům. V evangeliu dnes nasloucháme rozhovoru Nikodéma s Ježíšem (J 3, 14-21) Pátá neděle postní Pátou nedělí postní začínala dříve doba umučení. Toto označení chtělo vyjádřit, že od této neděle v mešních textech vystupuje více do popředí Kristovo utrpení. Dříve se s touto první nedělí umučení pojil zvyk zahalovat v kostele kříže a obrazy. Důvodem k pozdějšímu zahalování oltáře byla možná sounáležitost věřících s veřejnými kajícníky, kteří byli na začátku postní doby v rámci kajícího rituálu vykázáni z chrámu. Protože si však i ostatní byli vědomi, že jsme hříšníky, jak ukazuje např. i rozšíření obřadu udělování popelce na všechny věřící, měla a chtěla si i celá obec věřících odepřít pohled na oltář, příležitostně se mluvilo i o postu očí. Později se na postní véla (plátna) kreslily obrazy Kristova umučení. Jedno takové postní plátno můžeme vidět i v našem farním kostele Slavnost sv. Josefa Šestá neděle postní má v římském misále název: KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých. Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že 2

3 následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom měli též podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tato myšlenka se nejlépe vyjádří průvodem s požehnanými ratolestmi. Ty se žehnají s prosbou: Požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem. Když průvod (v mnoha farnostech jen požehnání ratolestí) skončí, začíná bohoslužbou slova druhá část liturgie Květné neděle....když nám Pán přikázal, abychom ho následovali, nebylo to proto, že naši službu potřeboval, ale proto, aby nám dal spásu. Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse, jako jít za světlem znamená mít účast na světle. (srv. Jan 8,12) Zelený čtvrtek Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy. 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a zajetí... Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se mohou rozeznít zvony, jež utichnou až do Sláva na výsostech Bohu velikonoční noci. Po přijímání se odnáší Eucharistie na vyzdobené místo v kostele ( Getsemanská zahrada, Boží hrob ), kde se uloží. Alegorie v tom vidí Ježíšův odchod z večeřadla do Getseman. Po eucharistické slavnosti se podle prastarého zvyku z oltáře odnášejí plachty a kříž. Je to znázornění toho, že této noci byl Ježíš zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec byl zajat. Mší, která se slaví večer, si církev připomíná poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, ukázal všechnu svou lásku. Obětoval Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína a předal je apoštolům. Velikonoční večeře - pascha, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt, se slaví ve věřících židovských rodinách dodnes. Je připomínkou mocného Božího činu záchrany Izraele ze zajetí v Egyptě. My, křesťané, žijeme stále v plnosti Hospodinovy paschy (přejití) z mnohých otroctví, majících svůj vrchol ve smrti. Beránek, jehož krví jsme tak jako Izraelité v Egyptě chráněni před věčnou smrtí, je Beránek Boží, Ježíš. A ujištění o naší ochraně Beránkovou krví můžeme a máme prožívat v každé Eucharistii. Eucharistie má být večeří, kterou, obrazně řečeno, máme také jíst s přepásanými bedry a holí v ruce, tak jako Izraelité před vyjitím - paschou z otroctví Egypta. Máme ji jíst a být připraveni na cestu. Od této večeře je třeba se neprodleně vydávat na cestu za naším Pánem, protože on je cesta do naší zaslíbené země. Je to 3

4 ovšem také cesta přes poušť utrpení a smrti, ale též cesta přes vzkříšení, cesta se zaručeně dosažitelným koncem. Totiž se vstupem do země, ze které nebudeme vyhnáni, do nového nebe a nové země nebeského království Velký pátek Začátek novény k Božímu milosrdenství Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. Obřady nejsou pouhou památkou Kristovy smrti, ale jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Podle prastaré tradice dnes církev neslaví eucharistickou oběť. Liturgické obřady začínají obvykle kolem třetí hodiny odpolední, kdy byl Kristus umučen. Mají tři části: 1. Bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami za celý svět, 2. uctívání kříže, 3. přijímání. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle. Proč za nás musel Boží Syn trpět? Ze dvou důležitých příčin: za prvé, aby nám dal lék proti hříchům a za druhé, aby nám dal příklad, jak máme žít. Na kříži nechybí žádný příklad ctností, pokud hledáš příklad lásky: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. To udělal Kristus na kříži. Hledáš-li trpělivost, najdeš na kříži tu největší. Hledášli příklad pokory, pohleď na Ukřižovaného. Hledáš-li příklad poslušnosti, následuj příklad toho, který zůstal poslušným Otce až na smrt. Hledáš-li příklad, jak pohrdat pozemskými věcmi, následuj toho, který je Král králů a Pán pánů, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání, a jenž byl na kříži nahý, posmívaný, poplivaný, zbičovaný, trním korunovaný (sv. Tomáš Akvinský) Bílá sobota Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává vzkříšení. Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a případně svátosti smíření. 4

5 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Když Židé slaví Velkou noc, nejmladší z rodiny se musí zeptat: Co to děláte? Otec má odpovědět: Dnes nás Bůh vyvedl z Egypta. Kdyby se nás někdo o Velikonoční noci zeptal: Co to děláte?, odpověděli bychom: Dnes nás Bůh vyvedl z moci viny a smrti. (P. V. Judák) Duben Druhá neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství Slavnost Zvěstování Páně Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Svátek sv. Marka, evangelisty Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy Víš, že Záměry prozřetelnosti * Střípky ze života papeže Jana Pavla II. (17. pokračování) Doléčení tak vážného zranění při atentátu neprobíhalo ani zdaleka podle představ lékařského konzilia, ba ani Svatého otce. Odpoledne 18. května 1981 byl zotavující se papež přemístěn z jednotky intenzivní péče do svého apartmá v 10. poschodí nemocnice Gemelli. Vedle něj měl pokoj jeho sekretář Mons. Dziwisz a apartmá dotvářela i třetí místnost, sloužící ke konzultacím lékařů o pacientově zdravotním stavu. Účastníkům konzilia říkal Jan Pavel II. žertem velerada. Casaroli totiž doplnil tým lékařů o specialisty ze Západního Německa, USA, Francie, Švýcarska a Polska. Odtud přiletěl jeho dávný přítel, s nímž jezdíval na kajaku, nyní šéf transplantačního oddělení a imunolog na Koperníkově univerzitě v Krakově, profesor Gabriel Turowski. Pomáhal odborně a dělal společnost trpícímu. Dne 20. května dostal pacient poprvé vařený pokrm a skončilo nitrožilní 5

6 vyživování. Pokrok v léčbě zkazila záhadná horečka, jejíž příčinu si lékaři nedokázali vysvětlit. Papež jí nepřikládal téměř žádnou váhu a začal z lůžka v nemocnici plnit povinnosti papežství. Mezi jednu z těch smutných patřila poslední slova polskému primasovi kardinálu Wyszyńskiému, který umíral. Papežův tajemník jej navštívil v Polsku a dovezl odtud kardinálův list. Pro jejich poslední rozhovor 25. května těsně po poledni použil papež telefon. Rozloučení začal Svatý otec slovy: Žehnám Tvoje ústa a ruce za to, co jsi v životě řekl a vykonal. Jeho úcta k polskému primasovi byla opravdová, i když kardinál nebyl jeho otcovskou osobností, jako například kardinál Sapieha. Polský primas zemřel za tři dny nato, tedy 28. května Ale ani papež na tom nebyl dobře. Den před Wyszyńskiego smrtí začal mít obtíže s dýcháním, pociťoval bolesti na prsou a měl zvýšenou teplotu. Jen co se stav opět normalizoval, papež si přál, aby byl propuštěn do domácího léčení. 6. a 7. června se chtěl totiž účastnit výročí prvního koncilu v Konstantinopoli a výročí koncilu v Efesu, který slavnostně schválil Mariin titul Theotokos, Bohorodička. Ale to chtěl Jan Pavel II. po svém těle toho mnoho. Vydržel pouhých pět minut, jen co 6. června dočetl z lodžie sv. Petra své poselství. Více nemohl, náhle zeslábl. Horečka stoupla na 39,5 C a začala pomalu klesat. Pravá plíce byla zasažena infekcí, ale ta neměla s horečkou co dělat. Nemohl dýchat. Papež se šedivým obličejem vypadal hrozně, oči vpadlé. Lékaři nevěděli, co s ním. Obávali se o jeho život. Proto byl opětovně převezen do nemocnice Gemelli a znovu byl nitrožilně vyživován. K jeho lůžku byl přivolán další odborník na virové infekce, a tak se přece jen nakonec podařilo zjistit příčinu a stanovit správnou diagnózu. Při druhé agónii se léčba zaměřila na odstranění cytomegalovirózy, kterou byl papež napaden. Virus má čtyřiadvacetihodinový cyklus a dostal se do těla Svatého otce při operacích s množstvím darované čerstvé krve, když po výstřelech krvácel dovnitř. Znovu bylo nyní nutno vyměnit všechnu krev. Na onen virus není zatím žádný antibiotický lék, a tak papežovo tělo dostávalo k podpůrné léčbě nejen nitrožilní výživu, ale i glukózu, léky na utišení bolesti a léky na snížení teploty. Až 24. června bylo jasné, že se papež může uzdravit. Nesměl nic číst z úřadu, či jiná závažnější sdělení. Jan Pavel II. přežil. 6

7 Běžel červenec a papež se nadále zotavoval z následků zranění Agcovými výstřely. Ten, jak víme, byl ihned po atentátu na náměstí sv. Petra 13. května dopaden, umístěn a vyslýchán v Paláci spravedlnosti, tedy na italské půdě. Podle svých vlastních slov byl Mehmet Ali Agca mezinárodním teroristou, spolčeným s jinými, ale on sám nečinil rozdíl mezi politickou levicí a pravicí. Tvrdil, že byl sám a sám se rozhodl na papeže zaútočit, ale neměl v úmyslu ho zabít. Jinak by přece na cíl vystřílel všechny náboje z revolveru, který podle vlastního doznání koupil v Bulharsku. Soudce Severino Santiapichi upozornil šestičlennou porotu, že v jeho výpovědi je řada nepřesností a mezer. Hlavní otázkou bylo, zda střílel úmyslně, či nikoliv. Agcův přidělený obhájce zpochybnil oprávněnost italského soudu. Trval na tom, že atentát se stal na území svrchovaného státu Vatikánu a nikoliv Itálie. Soudce zpochybnění odmítl a citoval Lateránskou smlouvu mezi Itálií a Svatým stolcem, která s podobnou možností počítala. V tu chvíli Agca obhájce odmítl a začal se obhajovat sám. Vyzval Vatikán, aby se choval jako samostatný stát, řekl, že byl v italském vězení mučen vyšetřovateli a nakonec odmítl odpovídat na otázky soudu. Není jasné, proč tak učinil, a rovněž i to, proč nevyužil svého práva a neodvolal se 22. července proti rozsudku soudu, jímž byl odsouzen na doživotí. Nebyly vůbec odkryty motivy spiknutí, či teroristova samostatného jednání. Washington Post tvrdí, že Agca byl členem Šedých vlků, uskupení tureckých ultranacionalistů s fašistickými názory, kteří nenávidí Západ a křesťanství (tamtéž str ). Pro mnohé Poláky pak byly Agcovy styky s Bulhary důkazem sovětské účasti na celé záležitosti. Uvnitř Vatikánu byl rozšířen podobný názor. Existují důkazy, že v Římě mělo dojít k atentátu již v lednu 1981, s Agcou jako s mužem na spoušti, a Lechem Walesou, vůdcem Solidarity, který přijel za papežem Janem Pavlem II. (Henze, The Plot to Kill the Pope str ). Papež byl ovšem terčem vyššího řádu v okamžiku, kdy v Polsku umíral primas kardinál Wyszyński. Polsku tak bude zasazena dvojí rána Zajímavý je podle některých tzv. canterburský scénář, v němž do role Jindřicha II. dosadíme jistého tehdejšího politického představitele, který se ptá, zdali ho někdo nezbaví všetečného kněze. Tak mohlo být zorganizováno zavraždění Jana Pavla II. v roli Tomáše Becketa. To, že Agca jednal sám, není věrohodné, vždyť si ani 7

8 nepřipravil ústupovou cestu. A kdo mu ji měl zajistit? Plná pravda zřejmě nebude nikdy známa. Papež Jan Pavel II. podal osobní odpověď na to, jak on chápe své papežství a celý život. Po svém uzdravení navštívil 12. a 13. května 1982 na první výročí pokusu o jeho vraždu portugalskou svatyni Naší Paní Fatimské ve Fatimě. Dne 27. prosince 1983 pak navštívil svého atentátníka přímo v jeho cele. Fotografie z vězení ukazují, že kromě mše, kterou zde celebroval, došlo mezi ním a Agcou ke smíření a odpuštění. Pro celý dramatický papežův boj o život, ba i zde v cele vězení, platila jeho slova z Fatimy: V záměrech Prozřetelnosti neexistují žádné výhody. A tak je tomu, jak byl přesvědčen Jan Pavel II., s každým z nás. (pokračování příště) R. D. Úvaha k zamyšlení Káva s Ježíšem Rozhovor Martina Jakimowicz se sestrou Halinou Madej Halina Madej od 23 let se modlí v Misijním Shromáždění Služebnic Ducha Svatého. Od 10 let pracuje na Ukrajině. Dříve bydlela v Holandsku a Německu. Martin: Jak dnes chutnala káva s Pánem Ježíšem? 8

9 S. Halina: Pán Ježíš má rád stejnou jako já: s mléčkem a lžičkou cukru. Mohla bych udělat ne špatný reklamní spot: Den bez kávy s Ježíšem den ztracený směje se Sestra. Odkud takový originální nápad? - Odhaluji, že pán Ježíš je plný jednoduchostí, úplně jiný než si představujeme. Touží po nás, chce nám být nablízku. Neslyšela Sestra námitek: to je přílišné důvěrné spřátelení se s Nejvyšším! - Občas bylo lehké udivení, ale většina osob se chytila. Konečně jim říkám, že stejně dobře může to být čajíček s Panem Ježíšem. Odkud ten nápad? Máme kamarády, rádi s nimi přebýváme, rádi si s nimi dáme dobré kafíčko. A Pán Ježíš je můj Nejokázalejší Přítel, tedy proč Ho nepozvat? Nemá Setra před Ním žádná tajemství? - Nemám. Opačně, chci, aby věděl o všem. Není třeba před Ním nic skrývat, neboť On se dobře vyzná a ví, jak může přijít s pomocí. Tak opravdu, nemusím nic dělat, a On se mnou stejně raduje Otec Pelanowski, řekl kdysi v našem společenství: Mám strach, že Ježíš řekne: Augustine, neznám tě. Nikdy jsi mi neřekl, jaké fotbalové družstvo máš rád, jakou hudbu posloucháš Vždycky jen seznam nářků a stížnosti. A Sestra? O čem Mu Sestra vypráví? - O všem. Ježíš je tak nádherný, že zapomínám na celý svět! Nikdo nemá pro Něj čas, proto se raduji, že Ho můžu pohostit. Kdy se Sestra s Ním spřátelila? - Ještě před mým nástupem do Shromáždění. Patřila jsem do Oázy a měla jsem ve společenství opravdu prima kamarádky. Jistého dne, pamatuji si, že to byla sobota, něco na mně přišlo a velice jsem chtěla se setkat a pohovořit. Avšak se tak stálo, že žádná z nich nemohla mi věnovat ani chvíli na rozhovor. Jedna právě odjížděla, jiné byly zaměstnané. Bylo mi nějak těžko na srdci, přemýšlela jsem rozlítostněná: No jo, když ony chtěly pohovořit, vždycky jsem našla pro ně čas a šla jsem do kostela. Byl celý den otevřen, proto jsem vstoupila a posadila se před obrazem Milosrdného Ježíše. Pamatuji si, že mě obklopila výjimečná blízkost Ježíše, pocítila jsem, že On mi chce 9

10 říci, že vždycky má pro mě čas, že můžu k Němu přijít, kdykoliv budu chtít, a rozdělovat se s Ním o všechno, co mi leží na srdci. Uviděla jsem, že Pán Ježíš dopustil tuto událost, kdy kamarádky neměly pro mě čas, aby mi zjevil, jak On sám je výjimečný a neselhávající Přítel. Či je potřebné osobní přijetí Ježíše do srdce? Honzik se zeptá: A co to, samotný křest už nepostačí? - Křest je podmínkou, aby člověk patřil Pánu Ježíši, smývá z nás dědičný hřích. Během různých slavností obnovujeme ve společenství Církve sliby svatého křtu. Avšak velice důležitou věcí je dobrovolné a plné důvěry odevzdání sebe, svého života - Ježíši. On nás má v tak velké úctě, že nechce činit nic násilně, klika na dveře do našeho srdce je pouze zevnitř, z naší strany. Pán Ježíš může pouze klepat a prosit o vstup. Když se Ježíš stává Tvým Pánem, nemusíš mít strach o sebe, o tvé blízké, o tvou budoucnost, a všechno, co Tě potká, vidíš v úplně jiném světle. Vypráví Sestra o osobní zkušenosti. Takové křehké, delikátní historie je velice snadné zesměšnit, podcenit. Kdy jsem se na ně zeptal o. Joachyma Badeního, pokýval smutně hlavou: Kdo to nezakusil, nic z toho nepochopí. Nic a nic. - Řeknu o zvláštní události zde, na Ukrajině. To je důkaz, jak velice o každého z nás bojuje Boží milosrdenství. Jeden dědeček onemocněl rakovinou. Byl přivezen do nemocníce. Byla nutná amputace jazyka. Pacient už ležel na operačním sále a mladý nevěřící chirurg, chystal se k operaci. Chirurg chtěl něco málo rozveselit staříčka a žertovně se obrátil na něj: Nuže dědečku, řekněte, nějaké poslední slovo, neboť později už nebudete moci mluvit. Tehdy vzrušený dědeček vyšeptal: Pochválen buď Ježíš Kristus. Z očí chirurga vytryskly slzy Po třech měsících našel kostel, požádal o křest, zpověď. Přijal Ježíše do srdce. Či nezačínala Sestra pochybovat během práce v Holandsku a Německu? Mezi rozesmátými hledači svatého grálu? - Měla jsem příležitost uvidět, jak je smutný život lidí, pro které Bůh je zbytečný. Když jsou bohatí, žiji jakoby v zlaté kleci, dusí se ve svém egoismu, přicházejí o radost a smysl života. Samozřejmě, potkala jsem také spoustu nádherných lidí. Jedním z nich byl exorcista o. Amadeus /trapista/, plný pohody a jednoduchostí. Byl pro mě svědkem 10

11 přítomností živého Ježíše. Zavedl mne do domku osamoceného místa, kde přicházeli lidé, nad kterými se modlil. Nad vstupními dveřmi byl nápis: Ježíš je Pán!, a bylo se potřeba hluboce sklonit, neboť dveře byly neobyčejně nízké. Bylo to záměrné, aby už při vstupu člověk vzdal úctu Ježíši. Otec Amadeus mi ukázal poškrábané zdí, zlomené židle a říkal: On /Satan/ nemůže snést ztráty duše, mstí se za každého člověka, který je sebraný démonům. Slovo spasitel znamená záchranáře. Zakusila Sestra prokleté situace, ze které On sestru zachránil? Existují vůbec prokleté situace? - Myslím, že pro lidi, kteří žijí Pánem Bohem, neexistují prokleté situace. Sekret štěstí svatých je v tom, že každou událost přijímali jako projev Boží lásky. Každá událost má skrytý, hluboký smysl. Čím těžší, nepochopitelnější tím hlouběji Bůh touží se k nám přiblížit se svou milostí, chce už zde, na zemi, připravit nás na setkání s Ním v nebi. Chce být pro nás jedinou oporou a stará se o naší pokoru, neboť sami ze sebe nedokážeme být malí a poslední. Osobně jsem zakusila velkého boje před složením věčných slibů. Byl to velice těžký čas, který se později stál požehnáním. V takových okamžicích je důležité to, aby se šlo za Pánem Ježíšem. Není třeba nic mluvit, jen být, setrvávat s Ním. V tom těžkém čase, jsem den po dnu rozjímala Evangelium o tom, jak sv. Petr spatřil Ježíše, který kráčí po moři a zatoužil přijít k Němu. Při pohledu na silný vítr vyděsil se, a začal se potápět. Uviděla jsem, že je třeba upírat své oči na Ježíše, neodvracet svého pohledu ve chvílích, kdy naše láska, důvěra k Němu, prochází zkouškou ohně. Pán Ježíš ví, že potřebujeme ujištění, že On je opravdu. Chce nám být nablízku. Čeká na gesto pozvání z naší strany Jak vyprávět o setkání Zmrtvýchvstalého? Raniero Cantalamessa napovídá: Jestliže bych měl dát nějaké upozornění čtenářům, řekl bych: jestli chcete vyprávět o Ježíši, žádejte o dar radostí. Radost je to, co nejvíce přesvědčuje lidí. Podepisuji se pod tímto vyjádřením. Slyšela jsem z úst známého exorcisty, že duševní pohoda, taková jednoduchá radost to jsou nejjednodušší exorcismy, ale velice účinné. Satan nenávidí radostné lidi, nenávidí děti. Proč? Protože jsou odleskem radostí Pána. 11 Martin Jakimowicz

12 K zamyšlení To už je oficiálně Vznikne nejvíce šokující církev na světě! Můžeme říci stálo se. V Anglii vznikla první církev sdružující ateisty. Od teď je možné ateismus oficiálně nazývat náboženstvím. Ateismus, to je jednoduše řečeno názor podle kterého Bůh neexistuje. Je to postoj, se kterým je možné souhlasit nebo ne. Už delší dobu je však možné pozorovat, že ateisté nejen prostě nevěří, ale také projevují úsilí, aby přesvědčili jiné pro své hledisko. Tato svérázná indoktrinace, kterou vedou lidé, kteří sebe nazývají ateisté, projevila se v četných evropských státech skrze boj s projevy náboženskostí nebo zkoušky vytlačení náboženství ze škol. Tyto činnosti se mnohdy setkaly s kritikou částí samotných ateistů, kterým záležitostí náboženství jsou lhostejné prostě oni sami nevěří a tolik. Už dávno bylo možné slyšet námitky, že někteří ateisté tvoří něco na vzor církve. Překvapující systémová jednání, která se stávala podílem některých nevěřících, našla své překvapující finále, spočívající v povolání církve ateistů. První toho typu organizace je utvořeno v Londýně. Za jejím stanovením stojí Pippa Evans a Sanderson Jones. Oba tvrdí, že myšlenka vytvoření církve ateistů je udržená v satirickém tónu. Avšak je bez diskuse fakt, že ateisté už po několikáté sevřeli řady, aby jako skupina zdůraznit svou přítomnost. Autoři myšlenky udržují, že církev ateistů má být formou vtipu a nazývají ho komediálním. Má spojovat vlastnosti tradiční církve, a v jisté časti elementy show. Setkání členů tohoto společenství mají se konat jednou za měsíc. 12

13 Pomysleli jsme, že bylo by hanebné nepřipojit k naší iniciativě ověřené věci, které jsou spojeny s náboženstvím, takové jako pocit společenství, jen kvůli tomu, že existuje teologický spor řekl Sanderson Jones. Entusiasmus zakladatelů církve nesdílejí zástupci působící na Ostrovech křesťanských církvi, kteří si myslí, že myšlenka Evanse a Jonesa je přivedením žertu příliš daleko. Co je zajímavé, na koncepci zřízení církve ateistů nenechávají také suché nití četní ateisté. To je absurdně hloupé, že ateisté chtějí mít své vlastní kostely napsal na internetu Who BobJones. Avšak někteří si myšlenku pochvalují. Do takového kostela to půjdu napsal někdo jiný. Možná si myslíme, že máme k tomu ještě daleko. Ale jsme na omylu. U nás už podobné sdružení dávno funguje. Už mají 4 místa, kde se setkávají: Olomouc, Brno, Praha a Plzeň. Další připravuji. Jak je vidět v takových věcech jsme vždycky vpředu. Jen zda můžeme být na to hrdí však jsou to naší bratři a sestry. Co bude s nimi za chvíli? Z katolické historie 13 Krátká historie vývoje postní doby Pro kvalitnější přípravu věřících na slavení Velikonoc byly v 2. století přidány dva dny postu před tím Svátkem. Vzpomíná na to Tertulián (+ cca 240). Sv. Irenej (+ cca 202) píše, že v jeho době existoval tento zvyk také v Galii: ke cti 40-ti denního postu Pána Ježíše byl nařízený půst 40-ti hodinný (zavazoval tedy věřící na Velký Pátek a Bílou Sobotu).

14 V třetím století půst už platil skrze celý týden. Konečně na počátku IV. století byl zaveden půst 40-ti denní. Na Východě půst se konal 8. týdnů, kvůli tomu, že soboty a neděle byly osvobozené od postu. Šlo tedy o doplnění plných 40-ti dnů postu. V 6. století, v Římě půst začínal 6 týdnů před Velikonoci. Avšak po odpočítání neděl, ve kterých půst nebyl uchováván, postní doba trvala pouze 36 dnů. Proto v 7. století přidány scházející dny a počátek Postní doby byl označen Popeleční středou. Od sv. Řehoře I. Velikého (+604), papeže, datuje se vznik předpostní doby na 3. týdny před postní dobou Církev zavedla fialovou barvu liturgických rouch, z modliteb a zpěvů bylo odstraněno Aleluja, zase do roku 1248 zavazoval půst, i když ve zmírněné formě. Ve vzpomenutém roce 1248 papež Innocent IV. zkrátil postní dobu a stanovil ji od Popeleční středy. Byl to tedy druh předsíně, která uvádí do nálady postní doby. Liturgická reforma posledních let zrušila vůbec předpostní dobu. Takový půst (70-ti denní) v některých částech církve se uchovával ještě dokonce v 19. století. Je třeba zdůraznit, že v neděli půst nikdy nezavazoval a dodnes nezavazuje, neboť každá neděle má charakter svátku. Tak krátce je možné představit vývoj vzniku postní doby, jejímž cílem je příprava na Velikonoce. Nicméně nemůžeme zapomenout na to, že velikonoční cyklus není jen samotná příprava, ale jeho podstatou jsou Velikonoční svátky, kterým Církev skrze staletí dávala nejvyšší hodnost. Byly slaveny tři dny, později ještě k nim přidán oktáv, tedy osmidenní vzpomínka. Konečně jakoby ozvěnou svátků je tzv. velikonoční období, kdy skrze několik týdnu udržuje se v liturgii bílá barva kněžských rouch, zapaluje se paškál, zpívá se slavnostní Aleluja a velikonoční písně.velikonoční svátky Církev vnímá jako hlavní celého liturgického roku, neboť rovněž tajemství Zmrtvýchvstání Krista je považováno nejen jako památka Kristova vítězství nad nepřáteli peklem, satanem a smrtí, ale také jako apologie samotné Kristovy Církve. Zachytil to sv. Pavel Apoštol ve svém dopise: Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, zbytečná je naše víra Zatím Kristus vstal z mrtvých, jako první z těch, kteří zemřeli A jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu všichni budou oživení. Můžeme tedy si být jistí, že ve zmrtvýchvstalém Kristu soustřeďují se všechny slavnosti Církve a z tohoto tajemství září na ostatní. 14

15 Pro zajímavost Jak jsem informoval na počátku postní doby farnost Čechy pod Kosířem a farnost Přemyslovice podobně jako farnost Laškov přispívají na jedno adoptivní dítě na Haiti. Poněvadž ty příspěvky u Božího milosrdenství jsou menší, než v Laškově zatím se starají o to dítě společně. Dítě, o které pečuje farnost Laškov, Tevenent Altillus, je nám známé, proto nyní par slov o dítěti, na které přispívají Čechy a Přemyslovice. Je to dívka Cristela Basilme /bohužel zatím její fotky nemáme/. Narodila se v roce 1997; její zdravotní stav je dobrý; žije v rodině ve Verretes v oblasti Artibonite; chtěla by se stát socioložkou; je velmi pracovitá; oblíbený předmět ve škole informatika. Rodina: Otec Briny Basilme velmi špatný zdravotní stav, trpí nádorem v oblasti obličeje, Matka Marilla Docteur; zdravotní stav dobrý, pracuje v zemědělství, Sourozenci: - Olmy Basilme 8 let - Moselene Basilme 23 let - Watdala Basilme 13 let - Jordany Basilme 21 let - Esperadieu Basilme 20 let - Paulnet Basilme 18 let Rodina je velmi chudá 15

16 Co se chystá? Tradičně už jako v minulých letech také v tomto během postní doby nás doprovázejí pobožnosti: 1/ křížové cesty každý pátek /Laškov a Přemyslovice v hod., Čechy pod Kosířem v hod./ a každou neděli v Laškově ve hod., 2/pašijní kázání po křížové cestě v neděli v Laškově - cca hod. a 3/setkání v klubovně. Nepochybně účast na těchto pobožnostech je namáhává a pohlcuje spoustu času, ale nezapomínejme, že co nic nestojí, za nic nestojí. Nečekejme tedy, že všechno nám snadno přijde. Hodnotné věci vyžadují oběť a odříkání. Dává nám toho jasné důkazy historie. Na tento zvláštní čas přejí všem a vyprošuji spoustu Božích milosti, abychom uměli spolupracovat s Bohem na posvěcení nás, našich blízkých, farnosti a celého světa. P. Janusz Před námi Paschální Triduum a Velikonoce. Pobožnosti se budou konat: Zelený čtvrtek Velký Pátek Bílá Sobota Velik.Neděle Pon.Velikon. Laškov Přemyslovice Čechy p.kos Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2015 Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veš veškeré zlo, z něhož by člověk

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více