Milost, to jsou ruce sepnuté k modlitbě, v tichu, před tváří lásky..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milost, to jsou ruce sepnuté k modlitbě, v tichu, před tváří lásky.."

Transkript

1 Březen-Duben Číslo 2/57/ - Ročník 8 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Milost, to jsou ruce sepnuté k modlitbě, v tichu, před tváří lásky.. milost, to je síla, která nás unáší k Bohu, dává světlo,tam kde my vidíme jen tmu.. dává radost tam, kde byl smutek, dává život, kde byla smrt dívá se,co je před námi a vede náš pohled k nebi, zvedá nás, když upadáme, vzlétá s námi k oblakům, milost, to jsou ruce plné jasu, které smí lásku pohladit to je náruč, ve které se můžeme skrýt Milost, je zůstat v tichu, a slyšet jemný hlas milost, to je Boží pohled v nás A. K.

2 Malé křesťanské kalendárium Březen Třetí neděle postní Evangelium dnešní neděle přináší zprávu o vyčištění chrámu. Ježíš zde zřetelně poukazuje na svou smrt a vzkříšení. (J 2, 13-15) Čtvrtá neděle postní Tato neděle se podle vstupního zpěvu nazývá také nedělí Laetare, tj. raduj se. Vstupní modlitbu a modlitbu nad dary proniká radost předcházející velikonočním svátkům. V evangeliu dnes nasloucháme rozhovoru Nikodéma s Ježíšem (J 3, 14-21) Pátá neděle postní Pátou nedělí postní začínala dříve doba umučení. Toto označení chtělo vyjádřit, že od této neděle v mešních textech vystupuje více do popředí Kristovo utrpení. Dříve se s touto první nedělí umučení pojil zvyk zahalovat v kostele kříže a obrazy. Důvodem k pozdějšímu zahalování oltáře byla možná sounáležitost věřících s veřejnými kajícníky, kteří byli na začátku postní doby v rámci kajícího rituálu vykázáni z chrámu. Protože si však i ostatní byli vědomi, že jsme hříšníky, jak ukazuje např. i rozšíření obřadu udělování popelce na všechny věřící, měla a chtěla si i celá obec věřících odepřít pohled na oltář, příležitostně se mluvilo i o postu očí. Později se na postní véla (plátna) kreslily obrazy Kristova umučení. Jedno takové postní plátno můžeme vidět i v našem farním kostele Slavnost sv. Josefa Šestá neděle postní má v římském misále název: KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých. Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že 2

3 následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom měli též podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tato myšlenka se nejlépe vyjádří průvodem s požehnanými ratolestmi. Ty se žehnají s prosbou: Požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem. Když průvod (v mnoha farnostech jen požehnání ratolestí) skončí, začíná bohoslužbou slova druhá část liturgie Květné neděle....když nám Pán přikázal, abychom ho následovali, nebylo to proto, že naši službu potřeboval, ale proto, aby nám dal spásu. Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse, jako jít za světlem znamená mít účast na světle. (srv. Jan 8,12) Zelený čtvrtek Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy. 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a zajetí... Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se mohou rozeznít zvony, jež utichnou až do Sláva na výsostech Bohu velikonoční noci. Po přijímání se odnáší Eucharistie na vyzdobené místo v kostele ( Getsemanská zahrada, Boží hrob ), kde se uloží. Alegorie v tom vidí Ježíšův odchod z večeřadla do Getseman. Po eucharistické slavnosti se podle prastarého zvyku z oltáře odnášejí plachty a kříž. Je to znázornění toho, že této noci byl Ježíš zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec byl zajat. Mší, která se slaví večer, si církev připomíná poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, ukázal všechnu svou lásku. Obětoval Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína a předal je apoštolům. Velikonoční večeře - pascha, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt, se slaví ve věřících židovských rodinách dodnes. Je připomínkou mocného Božího činu záchrany Izraele ze zajetí v Egyptě. My, křesťané, žijeme stále v plnosti Hospodinovy paschy (přejití) z mnohých otroctví, majících svůj vrchol ve smrti. Beránek, jehož krví jsme tak jako Izraelité v Egyptě chráněni před věčnou smrtí, je Beránek Boží, Ježíš. A ujištění o naší ochraně Beránkovou krví můžeme a máme prožívat v každé Eucharistii. Eucharistie má být večeří, kterou, obrazně řečeno, máme také jíst s přepásanými bedry a holí v ruce, tak jako Izraelité před vyjitím - paschou z otroctví Egypta. Máme ji jíst a být připraveni na cestu. Od této večeře je třeba se neprodleně vydávat na cestu za naším Pánem, protože on je cesta do naší zaslíbené země. Je to 3

4 ovšem také cesta přes poušť utrpení a smrti, ale též cesta přes vzkříšení, cesta se zaručeně dosažitelným koncem. Totiž se vstupem do země, ze které nebudeme vyhnáni, do nového nebe a nové země nebeského království Velký pátek Začátek novény k Božímu milosrdenství Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. Obřady nejsou pouhou památkou Kristovy smrti, ale jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Podle prastaré tradice dnes církev neslaví eucharistickou oběť. Liturgické obřady začínají obvykle kolem třetí hodiny odpolední, kdy byl Kristus umučen. Mají tři části: 1. Bohoslužbu slova, zakončenou přímluvami za celý svět, 2. uctívání kříže, 3. přijímání. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle. Proč za nás musel Boží Syn trpět? Ze dvou důležitých příčin: za prvé, aby nám dal lék proti hříchům a za druhé, aby nám dal příklad, jak máme žít. Na kříži nechybí žádný příklad ctností, pokud hledáš příklad lásky: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. To udělal Kristus na kříži. Hledáš-li trpělivost, najdeš na kříži tu největší. Hledášli příklad pokory, pohleď na Ukřižovaného. Hledáš-li příklad poslušnosti, následuj příklad toho, který zůstal poslušným Otce až na smrt. Hledáš-li příklad, jak pohrdat pozemskými věcmi, následuj toho, který je Král králů a Pán pánů, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání, a jenž byl na kříži nahý, posmívaný, poplivaný, zbičovaný, trním korunovaný (sv. Tomáš Akvinský) Bílá sobota Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává vzkříšení. Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a případně svátosti smíření. 4

5 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Když Židé slaví Velkou noc, nejmladší z rodiny se musí zeptat: Co to děláte? Otec má odpovědět: Dnes nás Bůh vyvedl z Egypta. Kdyby se nás někdo o Velikonoční noci zeptal: Co to děláte?, odpověděli bychom: Dnes nás Bůh vyvedl z moci viny a smrti. (P. V. Judák) Duben Druhá neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství Slavnost Zvěstování Páně Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka Svátek sv. Marka, evangelisty Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy Víš, že Záměry prozřetelnosti * Střípky ze života papeže Jana Pavla II. (17. pokračování) Doléčení tak vážného zranění při atentátu neprobíhalo ani zdaleka podle představ lékařského konzilia, ba ani Svatého otce. Odpoledne 18. května 1981 byl zotavující se papež přemístěn z jednotky intenzivní péče do svého apartmá v 10. poschodí nemocnice Gemelli. Vedle něj měl pokoj jeho sekretář Mons. Dziwisz a apartmá dotvářela i třetí místnost, sloužící ke konzultacím lékařů o pacientově zdravotním stavu. Účastníkům konzilia říkal Jan Pavel II. žertem velerada. Casaroli totiž doplnil tým lékařů o specialisty ze Západního Německa, USA, Francie, Švýcarska a Polska. Odtud přiletěl jeho dávný přítel, s nímž jezdíval na kajaku, nyní šéf transplantačního oddělení a imunolog na Koperníkově univerzitě v Krakově, profesor Gabriel Turowski. Pomáhal odborně a dělal společnost trpícímu. Dne 20. května dostal pacient poprvé vařený pokrm a skončilo nitrožilní 5

6 vyživování. Pokrok v léčbě zkazila záhadná horečka, jejíž příčinu si lékaři nedokázali vysvětlit. Papež jí nepřikládal téměř žádnou váhu a začal z lůžka v nemocnici plnit povinnosti papežství. Mezi jednu z těch smutných patřila poslední slova polskému primasovi kardinálu Wyszyńskiému, který umíral. Papežův tajemník jej navštívil v Polsku a dovezl odtud kardinálův list. Pro jejich poslední rozhovor 25. května těsně po poledni použil papež telefon. Rozloučení začal Svatý otec slovy: Žehnám Tvoje ústa a ruce za to, co jsi v životě řekl a vykonal. Jeho úcta k polskému primasovi byla opravdová, i když kardinál nebyl jeho otcovskou osobností, jako například kardinál Sapieha. Polský primas zemřel za tři dny nato, tedy 28. května Ale ani papež na tom nebyl dobře. Den před Wyszyńskiego smrtí začal mít obtíže s dýcháním, pociťoval bolesti na prsou a měl zvýšenou teplotu. Jen co se stav opět normalizoval, papež si přál, aby byl propuštěn do domácího léčení. 6. a 7. června se chtěl totiž účastnit výročí prvního koncilu v Konstantinopoli a výročí koncilu v Efesu, který slavnostně schválil Mariin titul Theotokos, Bohorodička. Ale to chtěl Jan Pavel II. po svém těle toho mnoho. Vydržel pouhých pět minut, jen co 6. června dočetl z lodžie sv. Petra své poselství. Více nemohl, náhle zeslábl. Horečka stoupla na 39,5 C a začala pomalu klesat. Pravá plíce byla zasažena infekcí, ale ta neměla s horečkou co dělat. Nemohl dýchat. Papež se šedivým obličejem vypadal hrozně, oči vpadlé. Lékaři nevěděli, co s ním. Obávali se o jeho život. Proto byl opětovně převezen do nemocnice Gemelli a znovu byl nitrožilně vyživován. K jeho lůžku byl přivolán další odborník na virové infekce, a tak se přece jen nakonec podařilo zjistit příčinu a stanovit správnou diagnózu. Při druhé agónii se léčba zaměřila na odstranění cytomegalovirózy, kterou byl papež napaden. Virus má čtyřiadvacetihodinový cyklus a dostal se do těla Svatého otce při operacích s množstvím darované čerstvé krve, když po výstřelech krvácel dovnitř. Znovu bylo nyní nutno vyměnit všechnu krev. Na onen virus není zatím žádný antibiotický lék, a tak papežovo tělo dostávalo k podpůrné léčbě nejen nitrožilní výživu, ale i glukózu, léky na utišení bolesti a léky na snížení teploty. Až 24. června bylo jasné, že se papež může uzdravit. Nesměl nic číst z úřadu, či jiná závažnější sdělení. Jan Pavel II. přežil. 6

7 Běžel červenec a papež se nadále zotavoval z následků zranění Agcovými výstřely. Ten, jak víme, byl ihned po atentátu na náměstí sv. Petra 13. května dopaden, umístěn a vyslýchán v Paláci spravedlnosti, tedy na italské půdě. Podle svých vlastních slov byl Mehmet Ali Agca mezinárodním teroristou, spolčeným s jinými, ale on sám nečinil rozdíl mezi politickou levicí a pravicí. Tvrdil, že byl sám a sám se rozhodl na papeže zaútočit, ale neměl v úmyslu ho zabít. Jinak by přece na cíl vystřílel všechny náboje z revolveru, který podle vlastního doznání koupil v Bulharsku. Soudce Severino Santiapichi upozornil šestičlennou porotu, že v jeho výpovědi je řada nepřesností a mezer. Hlavní otázkou bylo, zda střílel úmyslně, či nikoliv. Agcův přidělený obhájce zpochybnil oprávněnost italského soudu. Trval na tom, že atentát se stal na území svrchovaného státu Vatikánu a nikoliv Itálie. Soudce zpochybnění odmítl a citoval Lateránskou smlouvu mezi Itálií a Svatým stolcem, která s podobnou možností počítala. V tu chvíli Agca obhájce odmítl a začal se obhajovat sám. Vyzval Vatikán, aby se choval jako samostatný stát, řekl, že byl v italském vězení mučen vyšetřovateli a nakonec odmítl odpovídat na otázky soudu. Není jasné, proč tak učinil, a rovněž i to, proč nevyužil svého práva a neodvolal se 22. července proti rozsudku soudu, jímž byl odsouzen na doživotí. Nebyly vůbec odkryty motivy spiknutí, či teroristova samostatného jednání. Washington Post tvrdí, že Agca byl členem Šedých vlků, uskupení tureckých ultranacionalistů s fašistickými názory, kteří nenávidí Západ a křesťanství (tamtéž str ). Pro mnohé Poláky pak byly Agcovy styky s Bulhary důkazem sovětské účasti na celé záležitosti. Uvnitř Vatikánu byl rozšířen podobný názor. Existují důkazy, že v Římě mělo dojít k atentátu již v lednu 1981, s Agcou jako s mužem na spoušti, a Lechem Walesou, vůdcem Solidarity, který přijel za papežem Janem Pavlem II. (Henze, The Plot to Kill the Pope str ). Papež byl ovšem terčem vyššího řádu v okamžiku, kdy v Polsku umíral primas kardinál Wyszyński. Polsku tak bude zasazena dvojí rána Zajímavý je podle některých tzv. canterburský scénář, v němž do role Jindřicha II. dosadíme jistého tehdejšího politického představitele, který se ptá, zdali ho někdo nezbaví všetečného kněze. Tak mohlo být zorganizováno zavraždění Jana Pavla II. v roli Tomáše Becketa. To, že Agca jednal sám, není věrohodné, vždyť si ani 7

8 nepřipravil ústupovou cestu. A kdo mu ji měl zajistit? Plná pravda zřejmě nebude nikdy známa. Papež Jan Pavel II. podal osobní odpověď na to, jak on chápe své papežství a celý život. Po svém uzdravení navštívil 12. a 13. května 1982 na první výročí pokusu o jeho vraždu portugalskou svatyni Naší Paní Fatimské ve Fatimě. Dne 27. prosince 1983 pak navštívil svého atentátníka přímo v jeho cele. Fotografie z vězení ukazují, že kromě mše, kterou zde celebroval, došlo mezi ním a Agcou ke smíření a odpuštění. Pro celý dramatický papežův boj o život, ba i zde v cele vězení, platila jeho slova z Fatimy: V záměrech Prozřetelnosti neexistují žádné výhody. A tak je tomu, jak byl přesvědčen Jan Pavel II., s každým z nás. (pokračování příště) R. D. Úvaha k zamyšlení Káva s Ježíšem Rozhovor Martina Jakimowicz se sestrou Halinou Madej Halina Madej od 23 let se modlí v Misijním Shromáždění Služebnic Ducha Svatého. Od 10 let pracuje na Ukrajině. Dříve bydlela v Holandsku a Německu. Martin: Jak dnes chutnala káva s Pánem Ježíšem? 8

9 S. Halina: Pán Ježíš má rád stejnou jako já: s mléčkem a lžičkou cukru. Mohla bych udělat ne špatný reklamní spot: Den bez kávy s Ježíšem den ztracený směje se Sestra. Odkud takový originální nápad? - Odhaluji, že pán Ježíš je plný jednoduchostí, úplně jiný než si představujeme. Touží po nás, chce nám být nablízku. Neslyšela Sestra námitek: to je přílišné důvěrné spřátelení se s Nejvyšším! - Občas bylo lehké udivení, ale většina osob se chytila. Konečně jim říkám, že stejně dobře může to být čajíček s Panem Ježíšem. Odkud ten nápad? Máme kamarády, rádi s nimi přebýváme, rádi si s nimi dáme dobré kafíčko. A Pán Ježíš je můj Nejokázalejší Přítel, tedy proč Ho nepozvat? Nemá Setra před Ním žádná tajemství? - Nemám. Opačně, chci, aby věděl o všem. Není třeba před Ním nic skrývat, neboť On se dobře vyzná a ví, jak může přijít s pomocí. Tak opravdu, nemusím nic dělat, a On se mnou stejně raduje Otec Pelanowski, řekl kdysi v našem společenství: Mám strach, že Ježíš řekne: Augustine, neznám tě. Nikdy jsi mi neřekl, jaké fotbalové družstvo máš rád, jakou hudbu posloucháš Vždycky jen seznam nářků a stížnosti. A Sestra? O čem Mu Sestra vypráví? - O všem. Ježíš je tak nádherný, že zapomínám na celý svět! Nikdo nemá pro Něj čas, proto se raduji, že Ho můžu pohostit. Kdy se Sestra s Ním spřátelila? - Ještě před mým nástupem do Shromáždění. Patřila jsem do Oázy a měla jsem ve společenství opravdu prima kamarádky. Jistého dne, pamatuji si, že to byla sobota, něco na mně přišlo a velice jsem chtěla se setkat a pohovořit. Avšak se tak stálo, že žádná z nich nemohla mi věnovat ani chvíli na rozhovor. Jedna právě odjížděla, jiné byly zaměstnané. Bylo mi nějak těžko na srdci, přemýšlela jsem rozlítostněná: No jo, když ony chtěly pohovořit, vždycky jsem našla pro ně čas a šla jsem do kostela. Byl celý den otevřen, proto jsem vstoupila a posadila se před obrazem Milosrdného Ježíše. Pamatuji si, že mě obklopila výjimečná blízkost Ježíše, pocítila jsem, že On mi chce 9

10 říci, že vždycky má pro mě čas, že můžu k Němu přijít, kdykoliv budu chtít, a rozdělovat se s Ním o všechno, co mi leží na srdci. Uviděla jsem, že Pán Ježíš dopustil tuto událost, kdy kamarádky neměly pro mě čas, aby mi zjevil, jak On sám je výjimečný a neselhávající Přítel. Či je potřebné osobní přijetí Ježíše do srdce? Honzik se zeptá: A co to, samotný křest už nepostačí? - Křest je podmínkou, aby člověk patřil Pánu Ježíši, smývá z nás dědičný hřích. Během různých slavností obnovujeme ve společenství Církve sliby svatého křtu. Avšak velice důležitou věcí je dobrovolné a plné důvěry odevzdání sebe, svého života - Ježíši. On nás má v tak velké úctě, že nechce činit nic násilně, klika na dveře do našeho srdce je pouze zevnitř, z naší strany. Pán Ježíš může pouze klepat a prosit o vstup. Když se Ježíš stává Tvým Pánem, nemusíš mít strach o sebe, o tvé blízké, o tvou budoucnost, a všechno, co Tě potká, vidíš v úplně jiném světle. Vypráví Sestra o osobní zkušenosti. Takové křehké, delikátní historie je velice snadné zesměšnit, podcenit. Kdy jsem se na ně zeptal o. Joachyma Badeního, pokýval smutně hlavou: Kdo to nezakusil, nic z toho nepochopí. Nic a nic. - Řeknu o zvláštní události zde, na Ukrajině. To je důkaz, jak velice o každého z nás bojuje Boží milosrdenství. Jeden dědeček onemocněl rakovinou. Byl přivezen do nemocníce. Byla nutná amputace jazyka. Pacient už ležel na operačním sále a mladý nevěřící chirurg, chystal se k operaci. Chirurg chtěl něco málo rozveselit staříčka a žertovně se obrátil na něj: Nuže dědečku, řekněte, nějaké poslední slovo, neboť později už nebudete moci mluvit. Tehdy vzrušený dědeček vyšeptal: Pochválen buď Ježíš Kristus. Z očí chirurga vytryskly slzy Po třech měsících našel kostel, požádal o křest, zpověď. Přijal Ježíše do srdce. Či nezačínala Sestra pochybovat během práce v Holandsku a Německu? Mezi rozesmátými hledači svatého grálu? - Měla jsem příležitost uvidět, jak je smutný život lidí, pro které Bůh je zbytečný. Když jsou bohatí, žiji jakoby v zlaté kleci, dusí se ve svém egoismu, přicházejí o radost a smysl života. Samozřejmě, potkala jsem také spoustu nádherných lidí. Jedním z nich byl exorcista o. Amadeus /trapista/, plný pohody a jednoduchostí. Byl pro mě svědkem 10

11 přítomností živého Ježíše. Zavedl mne do domku osamoceného místa, kde přicházeli lidé, nad kterými se modlil. Nad vstupními dveřmi byl nápis: Ježíš je Pán!, a bylo se potřeba hluboce sklonit, neboť dveře byly neobyčejně nízké. Bylo to záměrné, aby už při vstupu člověk vzdal úctu Ježíši. Otec Amadeus mi ukázal poškrábané zdí, zlomené židle a říkal: On /Satan/ nemůže snést ztráty duše, mstí se za každého člověka, který je sebraný démonům. Slovo spasitel znamená záchranáře. Zakusila Sestra prokleté situace, ze které On sestru zachránil? Existují vůbec prokleté situace? - Myslím, že pro lidi, kteří žijí Pánem Bohem, neexistují prokleté situace. Sekret štěstí svatých je v tom, že každou událost přijímali jako projev Boží lásky. Každá událost má skrytý, hluboký smysl. Čím těžší, nepochopitelnější tím hlouběji Bůh touží se k nám přiblížit se svou milostí, chce už zde, na zemi, připravit nás na setkání s Ním v nebi. Chce být pro nás jedinou oporou a stará se o naší pokoru, neboť sami ze sebe nedokážeme být malí a poslední. Osobně jsem zakusila velkého boje před složením věčných slibů. Byl to velice těžký čas, který se později stál požehnáním. V takových okamžicích je důležité to, aby se šlo za Pánem Ježíšem. Není třeba nic mluvit, jen být, setrvávat s Ním. V tom těžkém čase, jsem den po dnu rozjímala Evangelium o tom, jak sv. Petr spatřil Ježíše, který kráčí po moři a zatoužil přijít k Němu. Při pohledu na silný vítr vyděsil se, a začal se potápět. Uviděla jsem, že je třeba upírat své oči na Ježíše, neodvracet svého pohledu ve chvílích, kdy naše láska, důvěra k Němu, prochází zkouškou ohně. Pán Ježíš ví, že potřebujeme ujištění, že On je opravdu. Chce nám být nablízku. Čeká na gesto pozvání z naší strany Jak vyprávět o setkání Zmrtvýchvstalého? Raniero Cantalamessa napovídá: Jestliže bych měl dát nějaké upozornění čtenářům, řekl bych: jestli chcete vyprávět o Ježíši, žádejte o dar radostí. Radost je to, co nejvíce přesvědčuje lidí. Podepisuji se pod tímto vyjádřením. Slyšela jsem z úst známého exorcisty, že duševní pohoda, taková jednoduchá radost to jsou nejjednodušší exorcismy, ale velice účinné. Satan nenávidí radostné lidi, nenávidí děti. Proč? Protože jsou odleskem radostí Pána. 11 Martin Jakimowicz

12 K zamyšlení To už je oficiálně Vznikne nejvíce šokující církev na světě! Můžeme říci stálo se. V Anglii vznikla první církev sdružující ateisty. Od teď je možné ateismus oficiálně nazývat náboženstvím. Ateismus, to je jednoduše řečeno názor podle kterého Bůh neexistuje. Je to postoj, se kterým je možné souhlasit nebo ne. Už delší dobu je však možné pozorovat, že ateisté nejen prostě nevěří, ale také projevují úsilí, aby přesvědčili jiné pro své hledisko. Tato svérázná indoktrinace, kterou vedou lidé, kteří sebe nazývají ateisté, projevila se v četných evropských státech skrze boj s projevy náboženskostí nebo zkoušky vytlačení náboženství ze škol. Tyto činnosti se mnohdy setkaly s kritikou částí samotných ateistů, kterým záležitostí náboženství jsou lhostejné prostě oni sami nevěří a tolik. Už dávno bylo možné slyšet námitky, že někteří ateisté tvoří něco na vzor církve. Překvapující systémová jednání, která se stávala podílem některých nevěřících, našla své překvapující finále, spočívající v povolání církve ateistů. První toho typu organizace je utvořeno v Londýně. Za jejím stanovením stojí Pippa Evans a Sanderson Jones. Oba tvrdí, že myšlenka vytvoření církve ateistů je udržená v satirickém tónu. Avšak je bez diskuse fakt, že ateisté už po několikáté sevřeli řady, aby jako skupina zdůraznit svou přítomnost. Autoři myšlenky udržují, že církev ateistů má být formou vtipu a nazývají ho komediálním. Má spojovat vlastnosti tradiční církve, a v jisté časti elementy show. Setkání členů tohoto společenství mají se konat jednou za měsíc. 12

13 Pomysleli jsme, že bylo by hanebné nepřipojit k naší iniciativě ověřené věci, které jsou spojeny s náboženstvím, takové jako pocit společenství, jen kvůli tomu, že existuje teologický spor řekl Sanderson Jones. Entusiasmus zakladatelů církve nesdílejí zástupci působící na Ostrovech křesťanských církvi, kteří si myslí, že myšlenka Evanse a Jonesa je přivedením žertu příliš daleko. Co je zajímavé, na koncepci zřízení církve ateistů nenechávají také suché nití četní ateisté. To je absurdně hloupé, že ateisté chtějí mít své vlastní kostely napsal na internetu Who BobJones. Avšak někteří si myšlenku pochvalují. Do takového kostela to půjdu napsal někdo jiný. Možná si myslíme, že máme k tomu ještě daleko. Ale jsme na omylu. U nás už podobné sdružení dávno funguje. Už mají 4 místa, kde se setkávají: Olomouc, Brno, Praha a Plzeň. Další připravuji. Jak je vidět v takových věcech jsme vždycky vpředu. Jen zda můžeme být na to hrdí však jsou to naší bratři a sestry. Co bude s nimi za chvíli? Z katolické historie 13 Krátká historie vývoje postní doby Pro kvalitnější přípravu věřících na slavení Velikonoc byly v 2. století přidány dva dny postu před tím Svátkem. Vzpomíná na to Tertulián (+ cca 240). Sv. Irenej (+ cca 202) píše, že v jeho době existoval tento zvyk také v Galii: ke cti 40-ti denního postu Pána Ježíše byl nařízený půst 40-ti hodinný (zavazoval tedy věřící na Velký Pátek a Bílou Sobotu).

14 V třetím století půst už platil skrze celý týden. Konečně na počátku IV. století byl zaveden půst 40-ti denní. Na Východě půst se konal 8. týdnů, kvůli tomu, že soboty a neděle byly osvobozené od postu. Šlo tedy o doplnění plných 40-ti dnů postu. V 6. století, v Římě půst začínal 6 týdnů před Velikonoci. Avšak po odpočítání neděl, ve kterých půst nebyl uchováván, postní doba trvala pouze 36 dnů. Proto v 7. století přidány scházející dny a počátek Postní doby byl označen Popeleční středou. Od sv. Řehoře I. Velikého (+604), papeže, datuje se vznik předpostní doby na 3. týdny před postní dobou Církev zavedla fialovou barvu liturgických rouch, z modliteb a zpěvů bylo odstraněno Aleluja, zase do roku 1248 zavazoval půst, i když ve zmírněné formě. Ve vzpomenutém roce 1248 papež Innocent IV. zkrátil postní dobu a stanovil ji od Popeleční středy. Byl to tedy druh předsíně, která uvádí do nálady postní doby. Liturgická reforma posledních let zrušila vůbec předpostní dobu. Takový půst (70-ti denní) v některých částech církve se uchovával ještě dokonce v 19. století. Je třeba zdůraznit, že v neděli půst nikdy nezavazoval a dodnes nezavazuje, neboť každá neděle má charakter svátku. Tak krátce je možné představit vývoj vzniku postní doby, jejímž cílem je příprava na Velikonoce. Nicméně nemůžeme zapomenout na to, že velikonoční cyklus není jen samotná příprava, ale jeho podstatou jsou Velikonoční svátky, kterým Církev skrze staletí dávala nejvyšší hodnost. Byly slaveny tři dny, později ještě k nim přidán oktáv, tedy osmidenní vzpomínka. Konečně jakoby ozvěnou svátků je tzv. velikonoční období, kdy skrze několik týdnu udržuje se v liturgii bílá barva kněžských rouch, zapaluje se paškál, zpívá se slavnostní Aleluja a velikonoční písně.velikonoční svátky Církev vnímá jako hlavní celého liturgického roku, neboť rovněž tajemství Zmrtvýchvstání Krista je považováno nejen jako památka Kristova vítězství nad nepřáteli peklem, satanem a smrtí, ale také jako apologie samotné Kristovy Církve. Zachytil to sv. Pavel Apoštol ve svém dopise: Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, zbytečná je naše víra Zatím Kristus vstal z mrtvých, jako první z těch, kteří zemřeli A jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu všichni budou oživení. Můžeme tedy si být jistí, že ve zmrtvýchvstalém Kristu soustřeďují se všechny slavnosti Církve a z tohoto tajemství září na ostatní. 14

15 Pro zajímavost Jak jsem informoval na počátku postní doby farnost Čechy pod Kosířem a farnost Přemyslovice podobně jako farnost Laškov přispívají na jedno adoptivní dítě na Haiti. Poněvadž ty příspěvky u Božího milosrdenství jsou menší, než v Laškově zatím se starají o to dítě společně. Dítě, o které pečuje farnost Laškov, Tevenent Altillus, je nám známé, proto nyní par slov o dítěti, na které přispívají Čechy a Přemyslovice. Je to dívka Cristela Basilme /bohužel zatím její fotky nemáme/. Narodila se v roce 1997; její zdravotní stav je dobrý; žije v rodině ve Verretes v oblasti Artibonite; chtěla by se stát socioložkou; je velmi pracovitá; oblíbený předmět ve škole informatika. Rodina: Otec Briny Basilme velmi špatný zdravotní stav, trpí nádorem v oblasti obličeje, Matka Marilla Docteur; zdravotní stav dobrý, pracuje v zemědělství, Sourozenci: - Olmy Basilme 8 let - Moselene Basilme 23 let - Watdala Basilme 13 let - Jordany Basilme 21 let - Esperadieu Basilme 20 let - Paulnet Basilme 18 let Rodina je velmi chudá 15

16 Co se chystá? Tradičně už jako v minulých letech také v tomto během postní doby nás doprovázejí pobožnosti: 1/ křížové cesty každý pátek /Laškov a Přemyslovice v hod., Čechy pod Kosířem v hod./ a každou neděli v Laškově ve hod., 2/pašijní kázání po křížové cestě v neděli v Laškově - cca hod. a 3/setkání v klubovně. Nepochybně účast na těchto pobožnostech je namáhává a pohlcuje spoustu času, ale nezapomínejme, že co nic nestojí, za nic nestojí. Nečekejme tedy, že všechno nám snadno přijde. Hodnotné věci vyžadují oběť a odříkání. Dává nám toho jasné důkazy historie. Na tento zvláštní čas přejí všem a vyprošuji spoustu Božích milosti, abychom uměli spolupracovat s Bohem na posvěcení nás, našich blízkých, farnosti a celého světa. P. Janusz Před námi Paschální Triduum a Velikonoce. Pobožnosti se budou konat: Zelený čtvrtek Velký Pátek Bílá Sobota Velik.Neděle Pon.Velikon. Laškov Přemyslovice Čechy p.kos Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

březen 2016

březen 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz březen 2016 Březen v naší farnosti V letošním březnu budeme prožívat dvě liturgické doby. Je to pokračující doba postní, do které jsme vstoupili na Popeleční středu.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více