Analýza projektu internetového portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza projektu internetového portálu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Analýza projektu internetového portálu jsem vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 19. prosince 2011 Podpis

3 Poděkováni Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí mojí bakalářské práce, PhDr. Heleně Kučerové, za odborné rady, čas strávený konzultacemi a její trpělivost.

4 Anotace: Následující bakalářská práce zpracovává analýzu úspěšnosti projektu internetového portálu Porad.cz. Hlavním cílem práce je porovnat, jak průběh reálného projektu internetového portálu koresponduje s teoretickým základem projektového řízení a sestavit příslušnou dokumentaci projektu. Zároveň je to snaha přiblížit samotnou problematiku projektového řízení. Práce je rozdělena na dvě části. První část má teoretické zázemí, které popisuje problematiku projektového řízení, jaké nástroje a metody využívá projektový management. Druhá část popisuje samotný projekt a jeho životní cyklus, jaké nástroje a techniky byly v průběhu využity, a jestli využití zvolených nástrojů vedlo k úspěšnosti daného projektu. Annotation: The following bachelor thesis is evaluates and analyses a success of the web portal project Porad.cz. In the theoretical part there are described appropriate tools that should be used in project management, the practical part describes what tools and techniques were actually used in this project. Klíčová slova: Projektové řízeni, projekt, WBS diagram, plánování, PMI. Keywords: Project management, project, WBS diagram, planning, PMI.

5 OBSAH 1 Úvod Teoretická část Projektové řízení Projektové řízeni v IT Projekt Cíle projektu Nástroje a techniky projektového řízení Projektové plánovaní Řízení času projektu Plánování rozpočtu, řízení nákladů Rizika a rezervy: Řízení kvality projektu Řízení lidských zdrojů Řízení rozsahu Praktická část Popis společnosti Problematika Popis portálu Porad.cz Životní cyklus projektu Techniky a nástroje... 30

6 3.4.2 Návrh projektu Plánování času Plánování nákladů Plánovaní rozsahu Plánování kvality Plánovaní lidských zdrojů Implementace projektu Rizika projektu Zhodnocení projektu Vlastní výstup Seznám použité literatury Přílohy Dotazník Seznam obrázku

7 1 ÚVOD V současné době se ve mnoha firmách provádí velká část jednorázových prací takzvanou formou projektu, a to pro to že právě projekty mají značný vliv na strategické řízení firmy. Projekty se vyskytuji všude: ve škole, v zaměstnání, dokonce i v domácnosti. Cílem projektu může být vývoj nového softwaru, modifikace nového procesu nebo postupu, testováni podnikatelské aktivity, úspěšné dokončení časově omezených prací. V posledních letech došlo k velkému rozvoji projektového managementu a vznikl obecně uznávaný teoretický základ tohoto oboru, který bych ráda prozkoumala a popsala. Na vysoké škole jsem měla možnost studovat předmět Projekt, který považuji za jeden z nejzajímavějších, se kterými jsem měla možnost do dnešní doby seznámit. Při studiu daného předmětu jsem se poprvé setkala s problematikou plánování a řízení projektu. Měla jsem příležitost řešit reálné praktické úlohy z informační praxe a také aplikovat svoje znalosti z již absolvovaných technologicky zaměřených modulů. Během absolvování tohoto předmětu jsem si uvědomila, že téma řízení projektu úzce souvisí s mým oborem studia podnikové informační systémy, a proto právě tato problematika by se mohla jevit dobrým námětem pro napsání bakalářské práce. Ale hlavním důvodem výběru mého tématu bylo mé předešlé zaměstnaní, kde jsem měla možnost pracovat pro společnost, která se zabývá vývojem a implementací internetových a mobilních aplikací, a dále také provozující několik vlastních internetových projektů (portálů Megu.cz, Tvujtest.cz, Netfun, Porad.cz). Na posledním ze jmenovaných projektů jsem měla možnost se podílet. Tento projekt byl dle mého názoru velmi zajímavý, a proto jsem se ho rozhodla použít v této bakalářské práci. Za cíl jsem si stanovila zpracování analýzy úspěšnosti daného projektu a dále také zhodnocení toho, jak průběh daného projektu koresponduje s teoretickou osnovou, která bude popsána v první části práce. Jak říká Gabriel Laub: Teorie by totiž neměla zapomínat, že je jen zobecněnou praxi. Co se týká metodiky práce, vytvořila jsem dotazník pro management projektu, který mi pomohl získat více informací. Dále jsem použila informace získané z rozhovorů a konzultací se členy týmu odpovědného za zpracování projektu. Využity byly také vlastní zkušenosti a znalosti, které jsem v průběhu své práce získala. 7

8 SEZNAM ZKRATEK: ISO - International Organization of Standardization PMBOK - Project Management Body of Knowledge PMI - Project Management Institute WBS - Work breakdown structure UPI - Unikátní IP adresy 2 TEORETICKÁ ČÁST Projektový management je složitým tématem, а proto ani pro výklad tohoto pojmu neexistuje jednotná definice. Za jasný cíl si projektový management klade to, aby projekty dodržely časový harmonogram, rozpočet a byly zpracovány v požadované kvalitě. V první části této kapitoly se pomocí metody postupných kroků pokusím přiblížit problematiku projektového managementu, a popsat metody а nástroje, které se používají v daném oboru а vedou také k úspěšnosti projektu. Pro začátek je dobré vědět, co je chápáno pod pojmem projektové řízení, kde a kdo ho využívá a k čemu slouží. 2.1 Projektové řízení Projektové řízení je v dnešní době aktuální problematikou, kterou se začíná zajímat čím dál více společností a dokonce i jednotlivců. Lidé mají možnost řídit projekty ve všech oborech. Na začátek bych ráda uvedla několik možných definicí, které vedou k pochopení pojmu,,projektové řízení. 8

9 Jedna z definic říká, že:,,řízení projektů je způsob rozplánování a realizace složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. 1 V další definici je projektové řízení vysvětlováno jako soubor znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové aktivity, které vedou ke splnění požadavků projektu. 2 Jednoduše řečeno, projektové řízení je proces, ve kterém projektový manažer - osoba zodpovědná za splnění cíle projektu - koordinuje ostatní účastníky týmu, vybírá nástroje a techniky tak, aby v limitovaném čase dosáhl projekt požadovaných výsledků. Projektové řízení lze charakterizovat skupinami procesu: Proces zahájení - Návrh projektu Plánovací proces - Plánovaní projektu Realizační proces - Implementace projektu Proces sledování a řízení - Monitorovaní a kontrola projektu Proces Uzavírání - Dokončení projekt OBRÁZEK Č. 1 : Skupiny projektového procesu Zdroj: Vlastní zpracování 1 Wikipedie. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/wikipedie> 2 Standard PMI (Project Management Institut mezinárodní aktivita zabývající se standardizací procesů projektového řízení) 9

10 Je potřeba si pamatovat, že základem projektového řízení je projekt, který je třeba chápat jako tvůrčí proces, a ne jako pouhou projektovou dokumentaci či výsledek. Protože se druhá část mojí práce bude zabývat analýzou projektového řízení v informačním prostředí, chci věnovat další kapitolu právě tomuto tématu. 2.2 Projektové řízeni v IT Strategie v oblasti informačních technologií úzce navazuje na podnikové záměry. Přitom je vhodné formalizovat projekty, jejichž cílem je právě dosažení jednotlivých částí a cílů celkové informační strategie, a při jejich realizaci pak důsledně uplatňovat principy projektového řízení. Prvním krokem při realizaci informačních projektu je stanovení jeho cíle, pak následuje rozhodnutí, zda projekt bude realizován vlastními silami nebo dodavatelsky. Dalším krokem je definování a vyjasnění předmětu dodávky. Obecně čím přesnější a detailnější je zadání, tím lépe pro obě strany. Na začátku projektu je však jen zřídka znám popis cílového řešení, obvykle se popisuje funkcionalita nebo účel řešení. Ten právě úzce souvisí s obchodním záměrem, který implementace projektu podporuje v rámci IT strategického plánu. Detailní popis cílového řešení může být předmětem 1. etapy dodávky nebo samostatného projektu, a ten pak slouží jako předmět dodávky následujícího realizačního projektu. Dříve, než je zahájena samotná realizace projektu, je třeba mít vypracovaný projektový plán. Je to formální dokument, schválený zástupci dodavatele a klienta, podle něhož je celý projekt řízen a kontrolován jeho postup. V takovém projektovém plánu nesmí chybět zmíněná definice rozsahu dodávky, dále pak odhady nákladů, časový harmonogram, jmenování projektového týmu a pokud možno také základní principy projektového řízení, které budou při řízení projektu uplatněny (tzv. projektová metodika). Během řízení dodávky je optimální, aby obě strany podle předem stanoveného harmonogramu vyhodnotily dosahování dosažených milníků v projektu. Tato pravidla postupného plnění a akceptace jsou dobrým předpokladem pro vyvarování se zbytečných komplikací na konci projektu. Hodnocení úspěchu IT projektů nezůstává dnes omezeno na klasické vyhodnocení, zda byl projekt dodán včas, v daném rozsahu a rozpočtu a v potřebné kvalitě. Na konci každého projektu je na místě otázka, zda projekt splnil ty cíle, pro které se stal součástí IT strategie firmy, zda podpořil očekávané obchodní záměry firmy. Proto roste poptávka po službách 10

11 dodavatelů schopných spojit vysoké technologické znalosti se strategickým poradenstvím, či po dodavatelích, kteří v rámci dodávek projektů jsou schopni z pozice důvěryhodného partnera pomoci při rozvoji a implementaci obchodních cílů klienta. 2.3 Projekt Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Lze ho definovat jako časově omezené úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby či výstupu. 3 Projekt se od provozních činností odlišuje tím, že končí ve chvíli, kdy je dosaženo jeho cíle, nebo je z nějаkého důvodu ukončen. Definice projektu podle světových teoretiků se mohou lišit, а proto bych pro srovnání uvedla několik definic, které budou charakterizovat projekt. Definice, která vychází z normy ISO 10006, vymezuje projekt jako: jedinečný proces, který se sestavuje z řady činností s daty prováděnými pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně časového omezení, omezení nákladů a zdrojů. Další definice vychází z parametru PMI, a definuje projekt jаko: dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, nebo určitého výsledku 5. Existují také tři typické znaky projektů, které v souhrnu odlišuji řízení projektu od jiných manažerských činností. Jde především o vytvoření unikátního produktu, nebo určitého výsledku, aby byl jedinečný, splňoval trojrozměrný cíl, a byl realizován v rámci společnosti či organizace. Projekty můžeme rozdělit na kategorie podle zdroje jejich financovaní, které znázorním v následující tabulce: 4 3 Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. IV edition. Pennsylvania : ANSI, Introduction, What is a project?, s. p. 4, 459 p. ISBN Mezinárodní organizace pro standardizaci. ISO 10006: Quality management systems Guidelines for quality and Management in projects 5 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. První vyd. Příbram: Grada Publishing, a.s., přehledová témata, s. 22, 356 s. ISBN

12 TABULKA Č. 1: Kategorie projektů podle jejích financování Zdroj financování Projekt Osobní nebo rodinný Vysadit záhon růží, zařídit si v domě dílnu Vlastní (podnik) Vytvoření internetového portálu, internetové stránky, instalování nového počítače, uvedení nového produktu na trh. Cizí (zákazník) Postavit nové nákupní středisko Vyrobit logo pro společnost Státní Vydat novu eurovou minci Vytisknout zprávu ředitele univerzity Navrhnout novy účetní software Navrhnout nové formuláře pro daň z příjmu Zdroj: Vlastní zdroj Takové projekty mohou trvat několik let, a mohou se na nich podílet jedna či více osob. Pro lepší pochopení významu tématu bych ráda uvedla několik příkladů toho, сo lze v kontextu této práce považovat za projekt, a to zejména v informačním prostředí: Technik má vyměnit deset notebooků malého oddělení. Firma vyvíjí nový systém s cílem zvýšit produktivitu prodeje a zlepšit řízení vztahů se zákazníky. Televizní společnost chce implementovat systém, který soutěžícím umožní hlasovat, a poskytne jí zpětnou vazbu k jednotlivým programům. Firma vyvine webovou stránku, která pomůže zefektivnit prodej a objednávky. 12

13 Atributy každého projektu jsou: Jedinečnost, Prоjekt musí být dočasný, Musí se vytvořit postupným zpracováním, Musí vyžadovat zdroje z různých oblastí, Projekt musí mít primárního zákazníka nebo sponzora. Ve velké části této práce je vysvětleno, jaké nástroje je zapotřebí využít, aby projekt směroval k úspěchu. První základní zásada, kterоu by projekt měl splňovat, je dodržení projektových cílů. 2.4 Cíle projektu Cíle projektu by měly byt formulovány tak, aby bylo možné průběžně kontrolovat vývoj jejich plnění a na závěr vyhоdnotit míru jejich dosažení. Špatná formulace cílů může silně ohrozit průběh a náklady na projekt. Při formulaci cílů je nutné zvážit, jestli jejích dоsažení je reálné, dále také zvážit důsledky realizace projektu - pozitivní a negativní. Cíle lze rozdělit na: Dlouhodobé Operativní Operační Dlouhodobé cíle - jsou to strategicky stanovené cíle, a za jejichž provedení odpovídá vedení organizace - majitel společnosti. Ale za realizaci projektu zodpovídá manažer projektu. Tyto cíle musí znát všichni členové týmu a musí s nimi být maximálně ztotožněni. Operativní cíle - jsou chápány jako cíle odvozené z dlouhodobých cílů, ale na rozdíl od těchto jsou více konkrétní. Odpovídá za ně manažer projektu a vedoucí projektových skupin. Bývají upravovány a přizpůsobovány změněným podmínkám. Následují Operační cíle, které jsou charakterizované jako normy chování, kritéria výkonu a termíny dokončení prací, které vycházejí z operačních cílů. Jsou konkrétní а m ěřitelné. 13

14 Odpovídají zа n ě vedoucí projektových skupin a členové projektového týmu. Оperační cíle určují, jak a kdy mají být úkoly provedeny. Tyto cíle jsou krátkodobé. Cíle jsou pro projekt nejpodstatnější část, jelikož všechna dokumentace, a také životní cyklus projektu se od nich odvíjí. A to zejména od rozsahu, rozpočtových nákladů, a od času. Splnění takových požadavků se označuje termínem -Trojimperativ. Pro lepší pochopení, co je myšleno pod každým z daných požadavků, pokusím se jich definovat. Rozsah znamená, jakou práci je třeba v rámci projektu udělat, а jaký jedinečný produkt, službu nebo vstup zákazník či sponzor očekává. Čas - jak dlouho by měla trvat práce nad projektem, jaký je sestavený harmonogram projektu. Náklady finanční náročnost realizace projektu a způsob, jakým budou náklady sledovány. Nicméně, nemůžeme zapomínat ani nа další element projektu, a to zejména kvalitu, která souvisí se spokojeností zákazníka. Proto se v některé odborné literatuře vyskytuje pojem projektový čtyřimperativ, který zahrnuje nejen náklady, čas a rozsah, ale i kvalitu. V praxi je ale trojimperativ těžko splnitelný, jelikož v průběhu realizace se může vyskytnout řada problémů, které mají dopad na projekt, a hrozí, že nebudou dosaženy požadované specifikace provedení práce a činnost, která byla plánována na nějakém časovém úseku, bude zdržena. 2.5 Nástroje a techniky projektového řízení Nástroje v projektovém managementu hrají značnou roli, pomáhají projektovým manažerům а jejich týmům při realizaci činnosti. Pro ilustraci uvádím nástroje, které se v projektovém managementu nejvíce využívají. Při řízení rozsahu se nejvíce využívá hierarchická struktura prací WBS, definice cílů a rozsahu práce, analýzy požadavků. V řízení času projektu se nejvíce využívají ganttové diagramy, metоdy síťové analýzy, metoda kritické cesty, metoda fast tasting, metody monitorovaní změn z časového hlediska. Při řízení nákladů - čistá současná hodnota, návratnost investice, analýza návratnosti, řízení získaných hodnot, odhady nákladů, směrné plány rozpočtu. 14

15 Řízení kvality - metriky kvality, kontrolní seznamy, kontrolní diagramy kvality, modely zralosti, strategické metody. Řízení lidských zdrojů - motivační techniky, empatické naslouchání, matice zodpovědnosti, schéma organizace projektu, histogramy zdroj, teambuildingové аktivity. Řízení komunikace - komunikační plán, řízeni konfliktu, výběr komunikačních médií, virtuální komunikace, šablony, webové stránky projektu, reporty o stavu projektu. Řízení rizik - plány řízení rizik, registr rizik, metriky pravděpodobnosti a dopadu, hodnocení rizik. 2.6 Projektové plánovaní Plánováni je pro projekt rozhodující činnost. Můžeme tvrdit, že plánování je simulací projektu, protože obsahuje písemný popis toho, jak budou plněny parametry trojimeperativu. A proto jsou tři druhy projektových plánu: Jeden je pro tzv. dimenzi provedení, rozsahu (hierarchická struktura činnosti). Plán časové dimenze (síťový diagram, ganttův diagram). Plán dimenze nákladů (finanční rozpočet). Plán jsou předem fоrmulovaný podrobný popis plnění různých aspektů projektu. 6 Jinými slovy můžeme charakterizovat plán jako stanovený cíl, kterého chceme dosáhnout. Každý projektový manažer si klade za cíl zpracovat efektivní projektový plán, který by obsahoval následující vlastnosti: Identifikovat vše, co je zapotřebí úspěšnému dokončení projektu. Obsahovat harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících milníků. Rozpočet nákladů by měl byt zpracován pro každý úkol. Bude věrohodný jak pro předpokládané realizátory, tak i pro management. 6 ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. III vyd. Brno : Computer Press,a.s., Proč a jak prjekt plánovat, s. 64,350s. ISBN

16 Pro projekt je ale charakteristické, že jeho průběh často nejde podle plánu a dá se pouze předpokládat, kam se projekt odchýlí. Jak vidíme na obrázku číslo 3, mohou se vyskytnout odchylky, které se mohou objevit v průběhu projektu. Jsou signálem toho, že se objevily problémy, které je potřeba vyřešit. A řešením by mohla být korekce a aktualizace plánu. OBRÁZEK Č. 2: Průběh projektu Zdroj: Milton D.Rosenau, řízení projektu, upraveno Řízení času projektu Téměř v každé firmě se řídí různé projekty. V následujícím textu přiblížím problematiku moderních nástrojů, které pomáhají při tvorbě struktury projektu v časovém rámci a pomáhají objasnit a využít zúžených zdrojů pro úspěšné dokončení. Před realizací libovolného projektu je důležité se zamyslet nad celým průběhem projektu, vymyslet, jaké činnosti jsou prо realizaci projektu nutné, jasně stanovit datum vyhotovení činností. Co se týká nákladů a rozsahu, je zde možnost skutečný průběh co nejvíce přiblížit plánovaným odhadům. Jakmile jde o časový plán projektu, je zde obtížnější přizpůsobení, ale každý může lehce odhadnout jeho efektivitu. Při časovém plánování stačí použít jednoduchý vzorek, od původní časové hodnoty odečíst skutečnou dobu potřebnou k dokončení projektu. Řízení času projektu zаhrnuje procesy nezbytné k včasnému dokončeni projektu. Ráda bych uvedla několik hlavních: 16

17 1. První proces je Definování aktivit. V tomto procesu se identifikuji konkrétní aktivity, které členové projektového týmu musí vykonávat, аby byly vyvozeny požadované předměty plněni projektu. 2. Seřazení aktivit zahrnuje identifikaci vztahu mezi projektovými aktivitami. Mezi hlavní výstupy tohoto prоjektu patři sítové grafy. 3. Odhad zdrojů potřebných pro jednotlivé aktivity - v daném procesu se odhaduje, kolik lidí a zdrojů zařízení, materiálu, bude tým pro realizaci konkrétního projektu potřebovat. 4. Odhad doby trvání jednotlivých aktivit - je odhad doby práce, která je potřebná na dokončení jednotlivých projektových aktivit. Mezi hlavní výstupy tohоto projektu patří odhady doby trvání jednotlivých aktivit, ganttův diagram, digram milníku které jsou uvedené na obrázkách č. 3, 4 a Kontrola harmonogramu zahrnuje sledování a řízeni změn v harmonogramu projektu. Mezi výstupy patří měření výkonnosti práce, aktualizace procesních aktiv organizace, aktualizace plánu řízení projektu a projektových dokumentů. OBRÁZEK Č. 3: Ganttův diagram Zdroj: Vlastní zpracování 17

18 OBRÁZEK Č. 4: Ganttův diagram Zdroj: Vlastní zpracování Ganttův diagram umožňuje snadno sledovat plnění vzhledem k plánu, může zobrazovat i závislosti mezi činnostmi, slouží jako virtuální přehled o průběhu sledovaného procesu. Daný typ diagramu můžeme vytvořit například v Microsoft Excel. Na horizontální ose diagramu je sledováno časové období trvání projektu, rozděleno do stejně dlouhých časových jednotek (dny, týdny, ). Na vertikální ose jsou jednotlivé činnosti, na které se projekt rozpadá, vždy jeden řádek pro jednu činnost. Na ploše diagramu jsou jednotlivé činnosti označeny obdélníky, jejichž levá strana označuje plánovaný začátek, a pravá plánované ukončení. Délka pruhu označuje předpokládanou délku trvaní. Druhý vzpomínaný typ diagramu je Diagram Milníku, který je zobrazený na obrázku č.5, kde T1 až T(n) je konkrétní časový údaj, a na vertikální ose jsou zas uvedené jednotlivé činnosti nebo úlohy. 18

19 TABULKA Č. 2: Přiklad tabulky milníku Milník Datum Zahájeni projetu Zahajovací schůzka tymu Ukončeni Etapy Ukončeni Etapy Předaní k testování Akceptační jednaní Ukončeni projektu Zdroj: Vlastní zpracování Plánování rozpočtu, řízení nákladů. Řízení rozpočtu je možné zařadit mezi tradiční slabé stánky projektu. Cena projektu vychází z předběžného rozpočtu projektu, který se sestavuje v této fázi jako podklad pro cenová jednání a uzavření kontraktu. Úroveň přesnosti tohoto rozpočtu odpovídá aktuálnímu stavu poznání jeho sestavovatelů. Řízení nákladů projektu zahrnuje procesy, jejichž cílem je zajistit, aby projektový tým dokončil projekt v rámci schváleného rozpočtu. Součásti řízeni nákladů projektu jsou tři procesy: Odhadování nákladů Vytvoření rozpočtu Kontrola nákladů Pochopit, co jsou to náklady, nám pomůže definice: Náklady jsou zdroje, které obětujeme či kterých se vzdáváme za účelem dosažení specifického cíle. 7 Při řízení nákladů je také velmi důležitou částí odhadování nákladů, typy těchto odhadů jsou: 7 SCHWABLE, Kathy. Řízení projektu v IT. První vyd. Brno : Computer Press,a.s., Řézení rozsahu projektu, s.263, 632.s., ISBN

20 hrubý odhad, který představuje přibližný odhad toho, kolik bude projekt stát. Tento odhad vzniká v raných etapách životního cyklu projektu, a také bude využit druhé části práce. rozpočtový odhad. konečný odhad. Každý z těchto odhadů se provádí v jiné etapě životního cyklu projektu. Jako v každé fázi řízení projektů, tak i ve fázi řízení nákladů lze využít řadu technik a metod: odhadu dle analogie, odhadu zdola nahoru, parametrického modelovaní, počítačových nástrojů. Stojí za zmínku, že při řízení nákladů lze využít několik softwarových produktů, například Projekt 2010, který obsahuje řadu funkcí, včetně řízení dosažené hodnoty. Softwarové nástroje řízení projektů umožňují manažerům hodnotit data mnohonásobných projektů Rizika a rezervy: Riziko je chápáno, jako neurčitý jev nebo podmínka. Jeho výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle projektu. 8 Vzhledem k jedinečné povaze projektu je riziko součásti každého z nich. Hodně organizací neprovádí řízeni rizik dostatečně, a některé dokonce vůbec. Úspěšné organizace si význam kvalitního řízení rizik naopak uvědomuji. V řízení rizik se může vyskytovat šest hlavních procesů: Plánovaní řízení rizik - zahrnuje rozhodování, jak se přizpůsobovat aktivnímu řízení rizik při současné maximalizaci potenciálních pozitivních rizik. Identifikace rizik - stanovuje, která rizika by mohla ovlivnit realizaci projektu, a dokumentuje charakteristické vlastnosti každého z nich. Provedení kvantitativní analýzy rizik představuje seřazení rizik dle jejich závislosti z hlediska pravděpodobnosti výskytu a dohadu. Provedeni kvalitativní analýzy rizik obsahuje numerické odhady dopadu rizik na cíle projektu. 8 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. První vyd. Příbram: Grada Publishing, a.s., Specifické oblasti integrovaného řízení projektu, s. 267, 356 s. ISBN

21 Plánovaní reakcí na rizika provedení takových kroků, které zlepši příležitosti, a sníží hrozby vůči splnění cílů projektu. Monitorovaní a kontrola rizik zahrnuje implementace plánu reakcí na rizika a vyhodnocení efektivity strategií rizik v průběhu celého životního cyklu projektu. V oblasti informačních technologií se může vyskytnout několik obvyklých rizik: nedostatečné zapojení uživatelů, nedostatečná podpora firemního vzdělání, nejasně stanovené požadavky, nedostatečné plánovaní. Při řízení rizik se poživa postup Brainstroming který je chápany jako technika, při které se skupina pokouší generovat nápady nebo najít řešeni specifického problému prostřednictvím nahromaděni velkého počtu nápadu. 9 Tento postup může skupině pomoci vytvořit vyčerpávající seznam rizik, kterým se boudou její členové dále zabývat v rámci kvalitativní a kvantitativní analýzy (popsáno níže). Technika rozhovoru je stejně často používána jako předešlá technika. Podstata zde ale spočívá v hledání faktů a shromáždění informací, které probíhá osobně, pomocí u, či po telefonu. Jedním s řešení jak zvládnout rizika, je možnost provést vice časových odhadu pro každý úkol. Pak může manažer projektu rozhodnout, který odhad bude prezentovat při projektovém řízení. To ovšem není jediný způsob, kterým můžeme snížit rizika projektu Řízení kvality projektu V novinových článcích či odborných časopisech se referuje o nedostatečné kvalitě projektu. Obzvláště v oboru informačních technologií, a to dokazuje, že kvalita je významným problémem. Za definování kvality odpovídají zákazníci, a proto mezi důležité principy kvality patří uspokojení stanovených zainteresovaných stran, dosažení shody požadavků a dodání výsledku. Účelem řízení kvality projektu je zajistit, aby byly uspokojeny potřeby, kvůli kterým je projekt realizován. Řízení kvality projektu zahrnuje tři základní procesy: 9 SCHWABLE, Kathy. Řízení projektu v IT. První vyd. Brno : Computer Press,a.s., Řézení rizik projektu, s.444, 632.s., ISBN

22 Plánovaní kvality Zahájení kvality Kontrola kvality Plánovaní kvality se řídí podle norem a standardu kvality, které souvisejí s daným projektem. Klíčové v procesu plánování kvality je začlenění norem do kvality do návrhu projektu. Druhý proces: zahájení kvality Poslední proces je kontrola kvality. Daný proces sleduje konkrétní výsledky projektu, a jeho účelem je zajistit, aby tyto výstupy odpovídaly stanoveným standardům kvality. Jako v každé fázi projektového řízení, tak i ve fázi řízení kvality se používá řada technik a nástrojů. Mezi základní nástroje měření kvality patří: diagramy příčin a následků, kontrolní diagramy, diagramy průběhu, bodové diagramy, histogramy Řízení lidských zdrojů Je známo tvrzení, že lidé jsou nejdůležitější kapitál, jinými slovy lidé jsou nejvýznamnějším aktivem projektu a společnosti. Proto je podstatné, aby projektoví manažeři byli dobrými manažery lidských zdrojů. Avšak většina projektových manažerů tvrdí, že efektivní řízení lidských zdrojů je jedním s nejtěžších úkolů jejich profese. Zvláště v oblasti informačních technologií, kde je řízení lidských zdrojů nedílnou součásti řízení projektu, protože je obzvláště těžké najít a udržet si kvalitní pracovníky. V této fázi projektového řízení podstatná role spadá na manažera, protože záleží na něm, jakou pracovní atmosféru pro svoje zaměstnance vybuduje, jaké podmínky pro jejich spolupráci stanoví. Základními dovednostmi dobrého projektového manažera je rozvoj týmu a jeho řízení. Týmová práce napomáhá lidem pracovat efektivněji a dosáhnout tak cílů projektu. Ovšem jako v každé části projektového řízení existují nástroje a techniky, pomocí kterých je možné ovlivnit efektivitu projektu a přivést jej k úspěšnému dokončení. K úspěšnému řízení projektu manažeři mohou využívat technik, které ve většině případu vedou k úspěšnosti projektu. První z těchto technik je Pozorování a rozhovory. Podstata této techniky spočívá v tom, že největší důraz je kladen na komunikaci, ať už se týká běžného života, či oblasti podnikání. 22

23 V Řízení konfliktu lze tvrdit, že neexistuje projekt, při jehož realizaci by nedošlo ke konfliktu. A to například mezi zaměstnanci, či dokonce, zaměstnancem a management. Konflikty máji rozhodující vliv na správný a kvalitní vývoj projektu. Z toho plyne, že zásadně důležitou manažerskou funkcí je znát způsob zvládnutí konfliktu, a při jejich řízení se chovat pro aktivně. Interpersonální dovednosti - projektový manažer by měl disponovat řadou interpersonálních dovedností. S pomocí těchto nástrojů je snadné vytvořit matici zodpovědnosti a histogram zdrojů, vyrovnat zdroje a zpracovat různé pohledy na stavy související s řízením lidských zdrojů v projektu Řízení rozsahu Jedním z nejdůležitějších a nejtěžších aspektů řízení projektu je definice jeho rozsahu. Rozsah projektu jsou všechny práce, které je třeba udělat, aby vznikly produkty projektu, veškeré procesy vedoucí k jejich vytvořeni. 10 Druhá otázka, která před námi vyvstává, je - jak se vlastně má řídit rozsah projektu, jaké máme použít nástroje a techniky pro celkové optimální zvládnutí. V několika jednoduchých krocích bych popsala, jak se dá k řízení rozsahu přistupovat. Prvním krokem řízení rozsahu je sběr požadavků. V rámci toho procesu je nutné přezkoumat zadávací listinu projetu a setkat s klíčovými subjekty uvedenými v registru zainteresovaných stran. Druhý krok je definování rozsahu, které zahrnuje revizi zadávací listiny projektu, dokumentace požadavku a procesních aktivit organizace a to za účelem zpracování deklarace rozsahu projektu. Třetím krokem je vytvoření WBS - rozdělení hlavních předmětů plnění projektu do menších částí, které jsou lépe řiditelné. Čtvrtý krok je ověření rozsahu obsahu, formální schválení předmětu plnění projektu. Zákazník nebo sponzor zkontrolují a pak následně přijmou předměty. 10 SCHWABLE, Kathy. Řízení projektu v IT. První vyd. Brno : Computer Press,a.s., Řézení rozsahu projektu, st. 184, s ISBN

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Seminární práce Vývoj informačního systému Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Vypracoval: Jan Vít (xvitj17) LS 2007/2008 1. ÚVOD...3 1.1. POPIS PROJEKTU...3 2. OBSAH PROJEKTU...3 2.1. SEZNAM

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Projektový management a fundraising

Projektový management a fundraising Projektový management a fundraising Modul 5 Ukončení a vyhodnocení projektu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Informační systémy (projektování) Vypracovali: Jakub Drobný, Jakub Mazal, Monika

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Hodnoticí standard. Produkční kulturních projektů (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Produkční kulturních projektů (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Produkční kulturních projektů (kód: 82-027-R) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

student: Jiří Kostrba Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

student: Jiří Kostrba Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo ANALÝZA BEZPEČNOSTI A OCHRANY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V INFORMAČNÍ INSTITUCI PŘÍPADOVÁ STUDIE PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student:

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

Návrh databázového systému pro Galerii S

Návrh databázového systému pro Galerii S Projekt ročníkové práce Návrh databázového systému pro Galerii S Autor: Radka Živnová Vedoucí práce: PhDr. Helena Kučerová Termín odevzdání: 30.5.2008 1. Obecný popis 1.1. Téma práce Návrh databázového

Více

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz Cíl l příspp spěvku stručně charakterizovat normu ISO 10006 uvést hlavní novinky, které vydání normy

Více