VYUŢITÍ METOD PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŢITÍ METOD PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management VYUŢITÍ METOD PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ The Use of Project Management Methods Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr SMUTNÝ, Ph.D. Autor: Eva Slavíková Brno, květen 2009

2 Jméno a příjmení autora: Eva Slavíková Název bakalářské práce: Vyuţití metod projektového řízení Název práce v angličtině: The Use of Project Management Methods Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Smutný, Ph.D. Rok obhajoby: 2009 Anotace V této bakalářské práci se věnuji metodám projektového řízení, které v praktické části pouţiji při plánování dílčího projetu s názvem Vizualizace pracovních procesů v podniku. Cílem práce je vytvoření plánu projektu. Vyuţití metod projektového řízení je po teoretické části pouţito v praxi. Annotation I deal with project management methods in my thesis, that I apply for planning of particular project with title Procedure visualization in the company, in practical part. The aim is to built project plan. The use of project management methods is used practically after theory part. Klíčová slova Projektové řízení, rizika projektu, ţivotní cyklus, plánování. Keywords Project management, project risks, project life cycle, planning.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Vizualizace pracovních procesů vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petra Smutného, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Petru Smutnému, Ph.D. za čas, který mi věnoval a za jeho cenné rady. Mé poděkování dále patří panu Ing. Jakubovi Fialovi za konzultace o vyuţití metod projektového řízení v praxi.

5 Obsah Anotace... 2 Prohlášení... 3 Poděkování... 4 Obsah Úvod Metodika projektu Charakteristika projektu Kritické faktory úspěchu projektu Rizika projektu Analýza rizik (Risk management) Kvalitativní metody Kvantitativní metody Organizace projektu Životní cyklus projektu Iniciace projektu (Initiation) Zadání projektu Studie proveditelnosti Plánování a návrh řešení (Planning) Analýza Návrh řešení Realizace řešení (Implementation) Uzavření (Completion) Plánování Stanovení cíle Měření cíle projektu Metriky Stanovení aktivit Časový plán Rozpočet Metody tvorby rozpočtu Metody plánování Úsečkové grafy Ganttův diagram (Gannt Chart) Síťové grafy P.E.R.T (Program Evaluation and Review Technique) Vizualizace pracovních procesů ve firmě Strojírenská, s. r. o O společnosti Popis současného stavu (výchozí stav) Zadání projektu společností Strojírenská s. r. o Vybrané procesy k vizualizaci Procesní manuály Pracovní postupy a návody Vstupní dokumenty analýzy projektu Zdroje Stanovení a zhodnocení cíle projektu Omezení projektu a řízení rizik Omezení projektu Struktura (organizace) týmu Řízení rizik (Risk managament) Rozpis prací Alokace lidských zdrojů... 39

6 5.9 Časový rozpis prací (Harmonogram) Rozpočet projektu Závěr Použitá literatura Příloha č Příloha č Příloha č

7 1. Úvod O Project Managementu, respektive o projektovém řízení slýcháme v současné době z různých stran velmi intenzivně. Toto je dáno rozvojem projektového řízení ve firmách, společnostech, ale i ve státní správě a dalších veřejných institucích. Přestoţe cíle kaţdého z těchto projektů jsou stejné (dostat se z bodu A do bodu B), metody, které jsou při tomto vyuţívány, jsou ovšem často velmi různé a mnohé projekty jsou tak vedeny neodborně a stylem AD HOC. Ve své bakalářské práci bych chtěla tyto metody projektového řízení správně definovat a poté vyuţít v praktickém návrhu projektu Vizualizace pracovních procesů. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části část teoretická a část praktická. Teoretická část se věnuje sjednocení terminologie, popisu metod projektového řízení a moţnostem projektového řízení. Jednotlivé metody budu srovnávat a vyhodnocovat proto, abych je mohla v praktické části správně vyuţít k dosaţení poţadovaného cíle konkrétního projektu. Popíši všechny fáze projektového řízení za účelem získání komplexní představy o projektovém řízení. Toto povaţuji za velmi důleţité z hlediska celkového přehledu o metodách projektového řízení. V praktické části bude navrţen projekt z pohledu jeho vedoucího. Zde budou pouţity popsané metody projektového řízení s cílem vytvořit fungující plán projektu. Cílem bakalářské práce je vytvoření plánu projektu s názvem Vizualizace pracovních procesů. Vytvořím časový plán a rozpočet projektu. Vyberu vhodný model pro harmonogram (porovnám výhody a nevýhody dílčích metod). Dále naplánuji tým pracovníků, kteří se budou na projektu podílet, a přidělím jim jednotlivé činnosti. Dále se budu zabývat riziky, se kterými se během projektu mohu setkat. Společnost si nepřeje zveřejňovat své jméno, v celé bakalářské práci je tedy uváděn název společnosti Strojírenská s. r. o.. Projektové řízení je agregací několika různorodých činností (např. řízení, vyhodnocování, komunikace, kontrola úkolů, zvládání krizí atd.), které by měl vedoucí projektového řízení (vedoucí projektu) zvládat. Díky této skutečnosti jsou dobří vedoucí projektu velmi dobře placeni a poptávka po nich je velká, a to právě z důvodu náročnosti vedení, které je dáno různorodými oblastmi. 7

8 2. Metodika projektu V této části provedu sjednocení terminologie projektového řízení za účelem definice teoretických poznatků, které budu v praktické části aplikovat. Mou snahou není pouze kompilace teoretických poznatků, ale také analýza jednotlivých metod, jejich výhod a nevýhod a pouţitelnost pro konkrétní prostředí. Projekt je činnost, při které je prováděna řada různorodých koordinovaných aktivit za účelem vyvinutí nového procesu nebo vytvoření nového produktu či sluţby. Cílem projektu je tedy nový proces (Rosenau, 2007, s. 5), produkt nebo sluţba, časové omezení a vynaloţení úsilí (lidské zdroje, finanční prostředky, technologie, atp.). Kaţdý projekt je unikátní je realizován pouze jednou výsledný produkt nebyl nikdy předtím vytvořen, je dočasný a na kaţdém projektu pracuje jiný tým lidí. Projekt představuje aktivitu, která je plánovaná, řízená a koordinovaná a to vedoucím projektu, který přebírá plnou zodpovědnost. Projektem tedy není kaţdodenní rutině se opakující činnost (např.: objednávkový proces). Toto je základní diferenciace mezi projektem a procesem proces je opakující se činnost x projekt je vţdy jedinečný. Graficky lze obecnou premisu projektu znázornit obrázkem č. 2: Obrázek č. 1 Obecná premisa projektu STÁVAJÍCÍ STAV POŢADOVANÝ STAV Pramen Ing. V. Šebek, CSc, přednášky na BIVŠ předmět Podnikové procesy a projekty, upraveno autorem Obrázek č. 1 jednoznačně identifikuje projekt, neboť je to právě projektové řízení, které ze stavu A vytvoří poţadovaný stav B. Harold Kerzner, Ph.D. 1, znázornil podstatu projektu pomocí projektového trojúhelníku (známý pod pojmem Trojimperativ), který poukazuje na vzájemnou závislost tří parametrů projektu, a sice kvalita, čas, náklady (obr. č. 2). Obrázek č. 2 Trojimperativ NÁKLADY ČAS PROJEKT KVALITA Pramen ROSENAU, D. Milton., Řízení projektů, s. 20, upraveno autorem 1 přední světový teoretik projektového managementu 8

9 Klíčovým prvkem trojimperativu je provázanost jednotlivých vrcholů kvality, času a nákladu. Příklady jejich provázanosti jsou následující: - cíl zvýšení kvality růst nákladů nebo prodlouţení termínu - cíl zkrácení termínu sníţení kvality nebo růst nákladů - cíl sníţení nákladů zkrácení termínu nebo pokles kvality Já jako zákazník budu samozřejmě preferovat co nejkvalitnější produkt v co nejkratším čase a za co nejniţší cenu. Klíčovým poţadavkem je dosáhnout všech tří cílů současně. 2.1 Charakteristika projektu Projektovou činnost nazýváme projektem, pokud je: - stanovený cíl trojimperativem (rozsah, kvalita, náklady) (Co?) - existuje konkrétní postup k dosaţení cíle (Jak?) - jsou přiřazeny konkrétní zdroje (Čím?, Kdo?) - pokud jsou definovány konkrétní očekávané přínosy (Proč?) - pokud jsou definována konkrétní rizika (Proč ne?) 2.2 Kritické faktory úspěchu projektu Samotný projekt je (de)formován několika aspekty. V praxi to znamená, ţe na projektu přímo či nepřímo participují jednotlivé strany, které na daném projektu vidí jako nejdůleţitější právě ty své cíle a záleţitosti to znamená, ţe například gestor projektu (sponzor ten, kdo projekt financuje) poţaduje minimální náklady na projekt, obchodní oddělení sleduje cíle a strategické záměry společnosti, vedoucí projektu dodrţuje metodiky a cíle projektu apod. Toto všechno projekt deformuje. Hlavními podmínkami pro úspěch projektu je: - zapojení uţivatelů - reálná podpora vedení - jasné specifikace poţadavků - účinné plánování - realistická očekávání 9

10 2.3 Rizika projektu Rizika projektu jsou taková, která mohou projekt ohrozit prozatím se nestala, ale stát se mohou. Při zahájení projektu bychom měli s těmito riziky počítat a chovat se pro-aktivně (těmto rizikům předcházet). Rizika mohou být například: - neúčast managementu na projektu - špatné stanovení cíle projektu - komunikační selhání - opuštění zásad formální komunikace - přeskočení akceptační fáze - špatné výstupy práce - nezkušení členové týmu - osobní averze mezi členy týmu Abychom pro-aktivně pracovali s riziky, měli bychom si vytvořit úvodní seznam, kde bychom měli moţná rizika identifikovat. Po této identifikaci je důleţité rizika ohodnotit přiřadit těmto rizikům jejich důleţitost. Po ohodnocení je nutné seřadit rizika dle stavu rizikovosti. Poté je nezbytné vytvořit strategii na jejich sledování a případnou eliminaci (např. v jednotlivých fázích projektu rizika kontrolovat a postupně vyhodnocovat a mít připraven plán na jejich eliminaci). Je velmi důleţité rizika opakovaně vyhodnocovat a seznam rizik průběţně upravovat a doplňovat. Řešení reaktivních rizik bez připraveného plánu vede k neúspěšné realizaci projektu! Jak jsem uvedla výše, rizika ještě nenastala. Naopak omezení projektu je dopředu známé a ovlivňuje řízení projektu. Příkladem omezení je termín, kdy má být projekt dokončen, dále to můţe být rozpočet, který nesmí projekt přesáhnout, omezením mohou být také pracovní zdroje či speciální poţadavky zákazníka. 10

11 2.3.1 Analýza rizik (Risk management) Abychom dokázali rizika úspěšně řídit, musíme je nejdříve rozpoznat. K tomu nám slouţí následující metody analýz rizik. Základní členění metod je na kvalitativní a kvantitativní (Svozilová, 2006, s. 282). Jednotlivé metody blíţe rozeberu Kvalitativní metody Výstupem těchto metod je slovní vyjádření rizik. Jednotlivá rizika je také moţno obodovat číselnou stupnicí nebo mírou pravděpodobnosti. Kvalitativní metody jsou poměrně jednoduché a jejich vypracování není časově náročné, na druhou stranu jsou více subjektivní. Obvykle přináší problémy v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů nutných k eliminaci hrozby, která můţe být kvalitativní metodou charakterizována třeba jako velká aţ kritická. Tím, ţe chybí jednoznačné finanční vyjádření, se kontrola efektivnosti nákladů znesnadňuje 2. Delphi metoda Delphi metoda je metodou účelových interview odborníků. Je definován problém, který se bude řešit, a to formou dotazníků. Dotazníky jsou zpravidla vypracovány tři, přičemţ druhý dotazník je rozeslán aţ po odevzdání a vyhodnocení prvního dotazníku. Experti jsou informování o výsledcích předchozího dotazníkového šetření, v následujícím dotazníku pak mohou své odpovědi přehodnotit či zdůraznit svůj názor. Otázky jsou sestavovány na základě výstupů z účelových pohovorů. Cílem je dosáhnout maximální shody expertů na řešení stanoveného problému. Výstupem této metody jsou návrhy řešení. Výhodou této metody je, ţe pomocí ní dokáţeme určit, co a za jakých podmínek můţe nastat. Nevýhodou je náročnost organizace této metody, dále pak časová náročnost. Vhodné pouţít při dostatku expertů a dostatečného mnoţství času. SWOT analýza Tato metoda analyzuje současný stav, především pak silné stránky (Strength) a slabé stránky (Weakness). Příkladem mohou být finanční prostředky, lidské zdroje, technické zázemí, atd. Tyto faktory patří mezi vnitřní. Mezi vnější faktory řadíme příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Tato metoda je vhodná na začátku procesu, určíme tím, kde a v jakém stavu se právě nacházíme. Tuto metodu je vhodné pouţít v případě, ţe se na její realizaci budou podílet členové organizace z různých hierarchických stupňů organizační struktury. Tím předejdeme tomu, aby členové jedné skupiny nepřeceňovali silné stránky a naopak nepodceňovali stránky silné

12 Brainstorming Brainstorming je kreativní technika, při které se generuje větší mnoţství neotřelých nápadů. V prvotní fázi se stanoví problém, který má být vyřešen. Důleţitá je kvantita nových nápadů, neexistují zde ţádná omezení ani kritika. Více hlav více vymyslí, proto je tato metoda skupinová. Brainstorming probíhá v uvolněné atmosféře, všechny nápady se zapisují, nejlépe na tabuli, aby je všichni zúčastnění mohli vidět. Nevýhodou této techniky můţe být lenost některých členů týmu, spoléhají na to, ţe ostatní to vymyslí za ně. Výhodou je různorodost přístupů jednotlivých členů k danému tématu. Máme tak moţnost získat různorodé návrhy řešení. Tato metoda také upevňuje soudrţnost týmu. Je vhodné pouţít tuto metodu v případě, ţe ještě nebyl podobný projekt organizován a je nutné získat co nejširší záběr informací. Poučení z historických projektů Tato metoda vychází z jiţ realizovaných projektů podobného charakteru. Podle Svozilové (2006, s. 283) mezi výhody patří vyuţití poznatků z jiţ úspěšně uskutečněného projektu. Nevýhodou je průzkum zrealizovaného projektu z hlediska časové náročnosti. Navíc zrealizovaný projekt jiţ nemusí mít platná kritéria a podmínky jako náš nový projekt. Je vhodné pouţít tuto metodu v případě, ţe jiţ byl nějaký podobný projekt organizován Kvantitativní metody Kvantitativní metody jsou zaloţeny na číselném ohodnocení slovních vyjádření rizik. Lze tak snadněji stanovit priority postupů. Jsou zaloţeny na matematickém výpočtu rizika dle četnosti výskytu hrozby a dopadu. Obvykle jsou vyjádřeny v peněţních jednotkách. Riziko je nejčastěji vyjádřeno předpokládanou hodnotou roční ztráty. Rozhodovací stromy U této metody definujeme jevy, které mohou mít negativní dopady. Dále definujeme překáţky, které mohou způsobit nahodilé události. Vytvoříme strom událostí a popíšeme dopady neočekávané události. Dále stanovíme pravděpodobnost větve, která znázorňuje dílčí událost. Cílem je určit pravděpodobnost události, která následuje po události předcházející. Výhodou metody je přehlednost, nevýhodou je obtíţné zpracování dat. Simulace Simulací rozumíme napodobování reálné situace či procesu. Simulaci můţeme také nazvat hrou, při které je nám simulován určitý proces, jehoţ cílem je pomocí experimentu získat informace o rizicích a dalších oblastech, které nám byly aţ doposud skryty. Nevýhodou je dle Svozilové (2006, s. 287) obtíţná pouţitelnost pro celý rozsah projektu a dále moţná zkreslení. Kvalitativní a kvantitativní metody však lze i kombinovat, přičemţ kvalitativní předchází kvantitativní metodě. 12

13 2.4 Organizace projektu Organizace projektu zahrnuje přehled lidí, kteří se budou na projektu podílet. Jsou jim přiděleny role, které budou v daném projektu zastávat. Organizace projektu obsahuje rozdělení jednotlivých pracovníků do týmů nebo například do řídícího výboru projektu. Dále je nutné vytvořit a popsat jednotlivé vztahy mezi rolemi, jejich pravomoci a zodpovědnosti. Realizátoři projektů jsou lidé, kteří pro svou činnost vyuţívají nejlepší nástroje, postupy a metodiky. Úspěšnost projektu však nezáleţí na výkonu jednotlivého pracovníka, ale na aktivitách celého týmu, ve kterém jsou činnosti propojeny a slaďovány v plnohodnotný celek. Projekt je časově omezený (Rosenau, 2007, s. 167), na rozdíl od organizace, ve které se projekt realizuje, od které se naopak očekává trvalé působení. Organizace pak vyuţívají zdroje (lidské zdroje, hmotná aktiva, atd.) dlouhodobě a na plný úvazek. Naproti tomu projekty, které jsou časově ohraničené, vyuţívají zdroje po dobu trvání projektu a na částečný úvazek. Příkladem částečného úvazku můţe být vyuţití firemní účetní pro vyfakturování sluţeb týkající se projektu nebo částečné vyuţití hmotných zdrojů, jako například pouţívání počítačového vybavení na několik hodin denně. Kaţdá z organizací vyuţívá své disponibilní prostředky v maximální moţné míře. Nemá a ani si nemůţe z finančních důvodů dovolit mít v zásobě rezervní zdroje. Manaţeři projektů musí sladit krátkodobé vyuţití zdrojů a nalézt takový kompromis, který bude v souladu s cíli organizace a bude odpovídat potřebám projektu. Projekty by měly být v souladu s cíli organizace, od které se očekává podpora při jejich realizaci. Organizace musí počítat s omezeními a kompromisy, které jsou při uskutečňování projektů nezbytnou součástí, a kaţdá organizace na ně musí brát zřetel. Zdroje pro projekt nemusíme čerpat pouze z vnitřních zdrojů a kapacit společnosti. Například pro projektový tým můţeme najmout nové zaměstnance nebo externí poradce. Můţeme vyuţít tzv. Outsourcing vyčlenění činností ze společnosti, které pro ni nejsou dominantní, nebo vyčlenění takových činností, pro které společnost nemá potřebné vybavení či znalosti a jejich pořízení by bylo draţší neţ outsourcing neboli externí spolupráce. Tyto činnosti jsou smluvně svěřeny jiné společnosti či specializované organizaci. Pro práci na projektu můţe mít outsourcing následující výhody: - společnost (outsourcer) se nemusí obávat odchodu svého zaměstnance (a tím prodlouţení termínů, atd.), protoţe lidské zdroje zaštítí outsourcingová společnost - společnost nemusí kupovat drahá SW vybavení, popř. HW apod. - společnost (outsourcer) můţe své kapacity pouţít na jiné projekty či další práci 13

14 Člověk z outsourcingové společnosti však nemusí zapadnout mezi zaměstnance společnosti. Osobnostní snášenlivost a vzájemná komunikace mezi členy týmu je pro projekt velmi významná. Někteří zaměstnanci se mohou cítit zklamáni, ţe právě oni nebyli do projektového týmu vybráni, ale byl vybrán někdo tzv. zvenku. Toto je třeba dobře zváţit, případně zaměstnancům (zaměstnanci) vysvětlit. Projektový manaţer si musí dávat pozor, aby neztratil kontrolu nad vedením a koordinací projektových činností. Výhodou outsourcingu je spojení odborných znalostí a zkušeností, které naše společnost nemusí mít k dispozici. Společnost se stává flexibilnější a produkty či sluţby mohou být kvalitnější. Projektové řízení vyuţívá nejrůznějších metodik a pravidel, avšak bez lidí, jakoţto realizátorů procesů, by nebylo moţné projekt uskutečnit. Kaţdý jednotlivec má svůj specifický úkol, ale pouze vzájemnou kooperací je moţné dosáhnout stanoveného cíle. Budovatelem týmu je projektový manaţer. Projektový tým se skládá z odborníků (Svozilová, 2006, s. 29), kteří mohou být z různých oddělení podniku a dříve spolupracovali na jiném projektu nebo se předtím nesetkali vůbec. V týmu je pak kaţdému z členů přiřazena role, kterou bude zastávat a která nemusí být shodná s pozicí, jeţ zastává v podniku. Musí být nastavena pravidla řízení, tedy zodpovědnosti, autority a spolupráce. Vedle zkušeností a odborných znalostí musí také projektový manaţer zváţit povahové vlastnosti jednotlivých členů týmu. Z praxe totiţ vyplývá, ţe pokud si členové týmu tzv. nesednou, nedokáţou spolupracovat a komunikovat mezi sebou, velmi často toto vede k neúspěšné realizaci projektu. Členové musí být týmovými hráči. Nejvyšším orgánem je Řídící výbor projektu. Jeho úkolem je rozhodování o rozpočtu a harmonogramu projektu, dále řeší případné spory zejména mezi podnikem a externími dodavateli. Výbor pořádá pravidelné schůzky. Na schůzi se předkládá zpráva o aktuálním stavu, ve kterém se projekt nachází. Dále se předkládá seznam témat k řešení, která se pak postupně projednávají. Na závěr schůze jsou stanoveny úkoly na další jednání a zpravidla do druhého dne je rozeslán zápis z jednání. Dalšími rolemi obecné organizační struktury projektu jsou například: Manaţer projektu je řídícím orgánem projektu. Úkolem manaţera je řízení a vedení lidského kapitálu, vyjednávání, plánování, rozhodování a řešení nenadálých situací. Asistent manaţera projektu je pozice, která bývá obsazována dle potřeby a náročnosti projektu, především pak u velkých projektů. Člen projektového týmu vykonává činnosti přidělené manaţerem projektu, spolupracuje s ostatními členy týmu. 14

15 Kontrolor kvality sledujte průběh projektu, jeho výstupy a dohlíţí na dosahování parametrů kvalitu. Sponzor (gestor projektu) uvolňuje finanční prostředky a pomáhá vedoucímu projektu řešit případné nejasnosti. Liniový manaţer vedoucí v organizační struktuře podniku. Pomáhá vybírat a alokovat lidské zdroje na projekt. 3. Životní cyklus projektu U projektu rozlišujeme jednotlivé fáze, kterými projekt postupně prochází, a jejich souhrn pak nazýváme ţivotní cyklus projektu. Projekt je prvkem, který má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí a nachází se v různých fázích. Počet a pojmenování jednotlivých fází závisí typu a rozsahu projektu a na potřebách jeho řízení. Cílem rozdělení projektu do jednotlivých fází je zpřehlednit jednotlivé procesy, které pak poskytují lepší podmínky pro následnou kontrolu jednotlivých procesů. Dále usnadňuje orientaci všech zúčastněných a zainteresovaných osob. Přechod do další fáze je podmíněn ukončením fáze předešlé, tedy naplnění dříve definovaného úkolu. Přechod mezi fázemi je zpravidla uskutečněn na základě schvalovacího procesu, který vyhodnotí a schválí moţnost postupu do další fáze projektu. Ţivotní cyklus projektu si rozdělíme do 4 základních fází (Svozilová, 2006, s. 38): - první fáze iniciace projektu (zahájení) - druhá fáze plánování a návrh řešení - třetí fáze realizace řešení - čtvrtá fáze zavádění do provozu (hodnocení) 3.1 Iniciace projektu (Initiation) Vstupem iniciace projektu (zahájení) jsou informace, které začínají projekt definovat jako celek. Je zde moţné vidět první teze a návrhy klíčových rolí projektu (jako je např. vedoucí projektu apod.). Dále jsou vstupem informace potřebné pro komplexní identifikaci projektu kdo, co, jak, kdy, proč apod. Výstupem této fáze jsou Zadání projektu, Studie proveditelnosti a další dokumenty, kterými jsou například: smlouva, jmenovací dekret, apod Zadání projektu Ve fázi iniciace projektu dochází k různým myšlenkovým pochodům různých participujících členů (a to i ze strany zákazníků), kteří své názory a myšlenky často upravují a přehodnocují. Proto je důleţité mít nějakou startovací čáru (Base line), kde jsou poţadavky a cíle jednotlivých účastníků formálně zaneseny. Toto je uskutečněno v tzv. Zadávacím listu 15

16 projektu (Project chart). Zadávací list dokumentu definuje vlastní projekt, umoţňuje oběma stranám projekt stejně chápat, pomáhá předejít nedorozuměním (obě strany s tímto souhlasí) a často také bývá hlavním dokumentem pro manaţerské rozhodnutí, zdali tento projekt realizovat, či nikoliv. Zadání projektu zpracovává následující oblasti: - identifikace projektu (název projektu, kdo ho poţaduje, cíle, vstupy a výstupy) - zahájení a ukončení - koncepce řešení - zdroje projektu (projektový tým, rozpočet projektu, technické zdroje) - omezení, rizika, kdo to bude platit, kdo převezme výstupy apod. Vlastní zadání projektu je vytvořeno v praktické části této bakalářské práce Studie proveditelnosti V této fázi projektu je vhodné vypracovat studii proveditelnosti, která slouţí k posouzení realizovatelnosti projektu. Studie proveditelnosti nám odhalí, zda je projekt smysluplný také, zda je efektivní tzn., zda jsou námi vynaloţené prostředky dobrou investicí. Cílem studie proveditelnosti je prokázat, zda 3 : - zda byla vybrána nejlepší moţná varianta - byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky - byla prokázána trvalá udrţitelnost investice - byla identifikována rizika Studie proveditelnosti je velmi důleţitou součástí projektu

17 3.2 Plánování a návrh řešení (Planning) Fáze plánování je klíčovou aktivitou na celém projektu, která probíhá v rámci celého projektu. Při formulaci (tvorbě) plánování bychom měli hledat odpovědi na následující otázky: kde se nyní nacházíme, kam bychom měli dojít, jakým způsobem se tam dostaneme a zdali tam směřujeme. Fázi plánování a návrh řešení můţeme ještě dále atomizovat na následující oblasti: - organizace projektu - návrh řešení - rozpočet - harmonogram - vyjednávání a kontrakty - specifikace výsledků Analýza Analýza je fáze, která analyzuje problematiku obsahu projektu a to na základě stavu dané problematiky, které se projekt věnuje. Analýza tedy zkoumá aktuální stav. Výstupem analýzy je dokument, který obsahuje doporučení a potřeby, které dále zpracovává dokument Návrh řešení. Tento dokument můţe být také součástí dokumentu Analýza. Analýzu provádí analytik ve spolupráci se členy týmu, kteří mají o dané problematice přehled. Analýza má formální strukturu a obsah. Identifikuje dílčí prvky, komparuje různé vstupy apod Návrh řešení Vstupem této fáze je analýza. Výstupem je pak konkrétní návrh na řešení dané problematiky (dosaţení konkrétního cíle konkrétními metodami). Důleţité pro pokračování do další fáze je mít podepsán souhlas s navrhovaným řešením ze strany zákazníka. Tímto se vyhneme situaci, ţe po dokončení realizace nebude řešení zákazníkem změněno. 3.3 Realizace řešení (Implementation) V této fázi probíhá samotná realizace akceptovaného návrhu řešení. Vytváří se výstupy a k nim dokumentace, výstupy jsou testovány, schvalovány zákazníkem a případně nasazovány do ostrého provozu. Realizace řešení lze atomizovat následovně: - tvorba řešení - testování řešení 17

18 - nasazování řešení - integrace řešení - školení Obrázek č. 3 Fáze návrhu řešení a realizace Analýza Návrh řešení R E A L I Z A C E Realizace řešení a testy Nasazení Školeni čas Provoz s dohledem Pramen Ing. Václav Vinklárek, WiseMan, Project Management, upraveno autorem Uzavření (Completion) Poslední fáze projektového řízení. Můţe zahrnovat další dohody o podpoře stávajícího projektu. Dále zahrnuje zhodnocení projektu, jeho přínos a splněná očekávání. Dále zahrnuje: - ukončení - schválení - zúčtování, fakturace - vyhodnocení 18

19 4. Plánování Vzhledem k cíli této bakalářské práce, kterým je vytvoření plánu vlastního projektu, je plánování uvedeno jako samostatná kapitola. Plánování projektu je nejdůleţitější aktivitou v projektovém řízení. Jednotlivé fáze plánování zobrazuje obr. č. 4: Obrázek č. 4 Fáze plánování Stanovení cíle P L Á N O V Á N Í Stanovení aktivit Časový plán Plán zdrojů čas Plán rozpočtu Pramen Ing. Václav Vinklárek, WiseMan, Project Management, upraveno autorem Obr. č. 4 nám definuje, jakým způsobem lze projekt plánovat. Nejdříve je nutné definovat, čeho chceme dosáhnout to znamená, probíhá zde dekompozice cílů, specifikují se výstupy apod. Dále je nutné stanovit aktivity projektového řízení = jaké aktivity a činnosti jsou potřebné k tomu, abychom dosáhli stanovených cílů Rozpis prací. Proces plánování dále zahrnuje odpověď na otázku KDY tzn. odhad časové náročnosti a sestavení časového plánu (harmonogramu). Koho k tomu potřebujeme a jaké by měli být další zdroje, řeší fáze Plán zdrojů zde dochází k alokaci zdrojů na jednotlivé aktivity. Nedílnou součástí plánování je také určení nutných nákladů ve fázi Plánu rozpočtu. 4.1 Stanovení cíle Základní poţadavky na správně stanovený cíl/úkol jsou shrnuty do označení SMART (Vágner 2007, s. 159). SMART je soubor pravidel, která nám pomáhají efektivně definovat cíl projektu. Toto označení je sestaveno z počátečních písmen anglických slov pro poţadované vlastnosti cílů. Jsou jimi: S Specific (specifické) transparentní, konkrétní, srozumitelné M Measurable (měřitelné) umoţňuje přesně vyjádřit, sledovat a kontrolovat a prokázat plnění cílů A Achiavable (dosaţitelné) ambiciózní, ale realistické 19

20 R Realistic (reálné) reálně dosaţitelné disponibilními prostředky T Time framed (časově vymezené) stanovit poţadovaný termín splnění Měření cíle projektu Cíle a výstupy projektu musí mít měřitelné parametry. Proč je toto tak důleţité definovat před vlastním projektem? Jako vedoucí projektu se při konečné akceptaci projektu ze strany zákazníka vyhneme jeho slovům jako např. Takto to ale být nemělo či Tohle se přeci řešit nemělo. Cíle projektu musí být zákazníkem odsouhlaseny a vše je nutné mít podepsané. U měřitelných parametrů se definuje: - metrika mnoţství, čas (např. Projektem zajistíme, ţe montáţ dílu A se zrychlí o 15 sekund) - způsob zjištění a zdroj dat (z denního výkazu vytvořit sestavu, která reportuje o počtu smontovaných dílů a jejich času) Pokud nelze indikátory vyhodnotit (či jejich vyhodnocení by bylo nákladné), pak je nutné toto změnit Metriky V projektovém řízení vyuţíváme tzv. metrik (přesně vymezený ukazatel) k hodnocení úrovně efektivnosti a výkonnosti řízení. Základní rozdělení metrik je na tvrdá a měkká kritéria. Tvrdá kritéria - jsou snadno a objektivně měřitelná - můţeme je jednoznačně číselně ohodnotit - lze je převést na data, například na finanční ukazatele Příklady tvrdých kritérií: - počet telemarketingů za jeden den - počet napsaných stránek za jednu hodinu - počet zaslaných nabídek za týden Měkká kritéria - nejsou objektivně měřitelná - pro interpretaci se vyuţívají číselné stupnice - hodnocení cílů, spokojenosti apod. Příklad měkkých kritérií: 20

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách

Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Metody projektového řízení a jejich využití v bankách Bakalářská práce Autor: František Zděnovec, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kutálek Informační technologie

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více