Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075 Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií Copyright 2011, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Materiál je možné libovolně používat a šířit, není povoleno ho pozměňovat. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8-Libeň tel.: , , web: facebook: e-portál: elearning.svses.cz Kurz včetně interaktivních aktivit, které nemohly být v tomto dokumentu zveřejněny, u nás můžete absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzem Vás bude provázet učitel. Nabízíme spolupráci při tvorbě Vašich e-learningových kurzů.

2 Počítačová podpora řízení projektu Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha Mgr. Jarmila Helmanová Úvodní slovo pro studenta: V současné době se v podnicích a jiných organizacích provádí velká část jednorázových prací formou projektů. Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického řízení podniku. Ať už jsou nebo nejsou základem strategie, vyskytují se všude. Při plánování a řízení projektů se sleduje nejen posloupnost a plnění jednotlivých úkolů, ale i tvorba zisku a rovnoměrný cash-flow. Stávající intuitivní metody řízení již nestačí. MS Project je nástroj, který umožňuje plánovat i sledovat průběh projektu včetně nákladů, všechny potřebné operace soustředí do jednoho prostředí. MS Project se na poli řízení projektů stává obdobným standardem, jakým je Word mezi textovými editory nebo Excel mezi tabulkovými procesory. V praxi se množí požadavky na dokládání různých zpráv přílohami zpracovanými v MS Projectu. Práce s MS Projectem se tak dostává mezi základní dovednosti společně s programy sloužícími ke komunikaci, např. Outlookem. Úsilí a čas, které věnujete studiu programu MS Project, se vám mnohokrát vrátí v době, kdy budete pracovat na projektu v praxi. Tento materiál slouží jako doplňující k e-kurzu pro ty, kteří čtou raději z papíru a chtějí si kurz vytisknout. Umět využít MS Project v praxi k naplánování a řízení projektu. Obsah: 1 Základní informace Vznik kurzu Co v kurzu najdete a jak postupovat Literatura Kontakt Klasifikace Nepřehlédněte!!... 9

3 1.8 Seznam videoukázek Něco teorie Co je to projekt? Proces tvorby a řízení projektu Využití počítačových programů Shrnutí kapitoly Kontrolní otázky Spuštění aplikace a její prostředí Kde lze aplikaci získat Spuštění aplikace Prostředí aplikace Zobrazení projektu Ukončení aplikace Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Založení projektu Založení nového projektu Vlastnosti souboru Nastavení času a měny Základní nastavení pro plánování času Kalendář projektu Informace o projektu Uložení projektu Souhrnné cvičení Úkoly Vložení úkolu, milník Nastavení měřítka časové osy Změna tabulky v Ganttově diagramu Vložení úkolu a jeho odstranění Osnova Termín ukončení a omezení Rozdělení úkolu Opakovaný úkol Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Vazby mezi úkoly Typy vazeb Vytvoření vazeb Změna a rušení vazeb Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Zdroje Typy zdrojů Zadávání zdrojů Informace o zdroji Práce se seznamem zdrojů Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Přiřazení zdroje První přiřazení pracovního zdroje Práce na úkolu Změna přiřazení a přidání dalších zdrojů Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevné jednotky Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevná doba trvání Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevná práce Vliv kalendářů na plánování práce Přiřazení materiálových zdrojů

4 8.9 Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Kontrola projektu Důležitá informace na začátek Opět Ganttův diagram Náklady, pevné náklady Kalendář Síťový diagram Používání úkolů Používání zdrojů Diagram zdrojů, dostupnost zdroje Kombinace zobrazení Sestavy Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Kontrolní otázky Řešení problémů v plánu projektu Vyrovnání přetížených zdrojů Vlastnoruční řešení přetížení zdroje Vkládání časových rezerv Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Prezentace projektu Tisk zobrazení Sestavy Projekt jako webová stránka Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Sledování projektu Směrný plán Procento dokončení projektu Procento dokončení úkolu Skutečné termíny, doba trvání a práce Skutečná a zbývající práce podrobněji Přeplánování nedokončené práce Shrnutí kapitoly Souhrnné cvičení Práce s novějšími verzemi programu MS Project MS Project Závěr Slovo na závěr Zadání úkolů Kapitola 2: Téma projektu Kapitola 4: Založení projektu Kapitola 5: Zadání úkolů do projektu Kapitola 6: Nastavení vazeb mezi úkoly Kapitola 7: Zadání zdrojů do projektu Kapitola 8: Přiřazení zdrojů k úkolům Kapitola 9: Kontrola projektu Kapitola 10: Odstranění vad Vašeho projektu Kapitola 11: Prezentace projektu Kapitola 12: Zadání informací o průběhu realizace projektu Diskuse ke kurzu Skutečný průběh konzultací Spolupracujeme při řešení problémů

5 1 Základní informace V této části nalezneme informace o tom, co pomůcka obsahuje, co je obsahem jednotlivých lekcí a dozvíte se zde i o literatuře, která se k řízení projektů i k samotnému programu MS Project vztahuje. Seznámit se s prostředím kurzu Naplánovat si studium 1.1 Vznik kurzu Každé lidské dílo má i svého autora a jeho vznik je nějak financován. Nejinak je to i s tímto kurzem. Vědět, kdo je autorem tohoto kurzu a na koho se obracet v případě nejasností. Vznik kurzu Tento kurz byl vytvořen na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, který získal podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. města Prahy. Projekt byl realizován od listopadu 2008 do dubna Autorkou celého kurzu je Mgr. Jarmila Helmanová, odborná asistentka Katedry matematiky a informačních technologií na SVŠES. Na tvorbě kurzu se podílel jako asistent autorky student 2. ročníku SVŠES Andrej Kmeť. Kurz testovali tester odborník Ing. Milan Hála a student David Kica. Obrázky a animace, u kterých není uveden zdroj, vytvořila Mgr. Jarmila Helmanová. Kurz oponovala PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., z Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci a podnětné návrhy a připomínky. Jarmila Helmanová (autorka kurzu) Copyright 2009, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné kopírování, zapůjčování, použití nebo další distribuce jsou zakázány. 1.2 Co v kurzu najdete a jak postupovat Dříve než se pustíme do studia jednotlivých lekcí, zamyslíme se nad tím, jak s kurzem pracovat. Ujasníme si, co budeme k jeho plnohodnotnému využívání potřebovat. Dále se seznámíme se způsobem ovládání kurzu a nastíníme si ideální učební postup. Kurz je určen k samostatné přípravě, najdeme v něm kromě výkladu obsah jednotlivých lekcí, odhad času, který je k prostudování lekce potřeba, cvičení pro samostatnou práci, videoukázky a na konci každé lekce souhrnné cvičení. Po přečtení této lekce budeme schopni kurz používat tak, abychom využili všechny jeho možnosti a svou práci co nejvíce zefektivnili. Komu je kurz určen Kurz je připraven primárně pro studenty kombinovaného studia jako studijní pomůcka, podle které je možné naučit se zpracovat projekt a umět využívat jeho možnosti při řízení projektu zcela samostatně. Po 4

6 prostudování celého kurzu a zpracování všech cvičeních bude student připraven ke zkoušce, po zpracování všech úkolů bude mít i zpracovaný projekt, který bude obhajovat u zkoušky. Během semestru probíhají i prezenční konzultace, na kterých je možné klást jakékoliv dotazy ohledně práce s MS Projectem. Doporučuji, pokud jen trochu můžete, navštěvovat prezenční konzultace. Dozvíte se na nich, na co dát pozor, na co se soustředit a mnohé si vyzkoušíte přímo při konzultace. Kurzem se Vám potom bude procházet snadněji a rychleji, než když budete studovat zcela samostatně. Vstupní požadavky Protože je podle studijního plánu MS Project probírán až po absolvování předmětu Užití výpočetní techniky, vycházela jsem při tvorbě kurzu z předpokladu, že uživatel zná základní obsluhu počítače a postupy pro práci s programy v systému Windows, že je seznámen s programy MS Office. Jak je kurz koncipován Kurz je připraven tak, abyste si mohli samostatně osvojit práci s programem MS Project, který je pomocným nástrojem při plánování i realizaci projektu. V úvodní lekci najdete něco teorie. Tento kurz však není kurzem o projektovém řízení, tím se zabývají jiné teoretické předměty. Tento kurz je zaměřen na osvojení si praktických dovedností práce s počítačovým programem. V kurzu je kladen důraz na samostatnou práci studenta. K tomu jsou připraveny tři úrovně samostatné práce, které následují za výkladem. 1.Cvičení umístěná přímo v článcích. Tato cvičení navazují bezprostředně na vyloženou látku. Vždy si po prostudování textu hned vyzkoušejte na cvičení. Pokud byste měli se cvičením problém, či byste si nebyli jisti svým řešením, najdete správné řešení ve videoukázce, která je u každého cvičení. 2.Souhrnná cvičení umístěná na konci každé kapitoly. Ta jsou již náročnější, vždy si v nich ověříte, zda dokážete aplikovat osvojené informace při práci na konkrétním projektu. Souhrnná cvičení na sebe navazují a postupně Vás provedou projektem od jeho založení až po jeho sledování při realizaci. Na začátku každého souhrnného cvičení je soubor ke stažení. Jedná o průběžnou verzi zpracovávaného projektu pro ty, kteří některou kapitolu nezpracovávali nebo se jim něco při plnění předchozího cvičení nepodařilo. Soubor je vložen s cílem, abyste vždy vycházeli ze stejné verze projektu jako já. 3.Úkoly umístěné na konci kapitol. V úkolech již budete pracovat zcela samostatně na tvorbě vlastního projektu. Opět na sebe navazují, od začátku kurzu až do jeho konce budete vytvářet svůj projekt. Jednotlivé úkoly na sebe tedy také navazují a je je třeba plnit lineárně v pořadí, jak jsou v kurzu zařazeny. Po splnění posledního úkolu budete mít připraven i projekt ke zkoušce. Jak postupovat při studiu Jednotlivé lekce na sebe navazují. Látka je probírána od nejjednodušší (spuštění programu) po stále složitější. Je proto vhodné postupovat v lekcích od první do poslední. Kromě výkladu kurz obsahuje videoukázky, řešené příklady a cvičení, která vám umožňují procvičit si danou látku a připravit si otázky na prezenční konzultace. Na začátku každé lekce najdete informaci o čase potřebném k prostudování lekce. Berte ho, prosím, jako orientační, spíše relativní než absolutní dobu. Pokud Vám jde práce pomaleji, než je uvedený čas, nic se neděje. Každý máme své tempo. Každý sám zjistí, jaké je to jeho, a uvedený čas si snadno přepočítá. Kurz je koncipován pro prohlížení (a studium) přímo u počítače. Jednotlivé články lze samozřejmě i vytisknout klepnutím na obrázek tiskárny v horní části okna. Při čtení tištěného textu je však vhodné pracovat u počítače. V obou případech je nutné právě získané informace vyzkoušet a procvičit přímo v programu MS Project. Program musíme zvládat i prakticky. Vždy je potřeba text přečíst, prakticky ověřovat získané znalosti, vypracovávat v průběhu čtení jednotlivá cvičení. V případě nejasností se vrátit k textu, prohlédnout videoukázky či vzít na pomoc další literaturu (je uvedena v Úvodu). Selžou-li všechny pokusy, máte k dispozici ještě prezenční konzultace, na nichž můžete své dotazy vznést. 5

7 Videoukázky Výsledky cvičení v článcích a některé praktické příklady jsou zpracovány jako videoukázky. Při otevření videoukázky se v její spodní části objeví panel pro její ovládání. Pokud Vám nebude vyhovovat rychlost promítání videoukázky, můžete si její běh pozastavit a opět spustit pomocí tlačítek na tomto panelu. Pracovní soubory V pomůcce naleznete rozpracované projekty pro práci na souhrnných cvičeních i projekty, s nimiž můžete srovnat své výsledky pro dokončení souhrnných cvičení. V souhrnných cvičeních jsou odkazy na příslušné soubory. Můžete je sice otevřít v okně prohlížeče, ale v tom případě budete moci pohlížet jen jeden list projektu a ten jich má vždy více. Nebudete mít k dispozici ani všechny ovládací prvky programu. Proto doporučuji uložit si soubor vždy na svůj disk a otvírat ho z něj. Soubor uložte pomocí volby Uložit cíl jako... z místní nabídky odkazu. Značení Při psaní textu pomůcky jsem se snažila zachovávat pro snadnější orientaci v textu následující formátování písma: objekt způsob formátování příklad názvy oken a nabídky, názvy záložek a text v oknech klávesová zkratka název tlačítka tučné písmo tučně s + mezi zkratkami kláves text v závorkách za obrázkem tlačítka Zobrazení Ganttův diagram, Soubor Vzhled stránky..., Stránka, Okraje, Měřítko:, OK CTRL+P (Zavřít) Diskuze Na konci první kapitoly je zařazena diskuze Spolupracujeme na řešení problémů, pomocí kterých můžete spolupracovat se svými spolužáky. Pokud se Vám nebude dařit vyřešit nějaký problém, založte nové téma diskuze. Nazvěte ho výstižně. Když bude někdo znát řešení, jistě Vám poradí. Sledujte diskuze, možná tím předejdete ve své práci problémům, na které již někdo narazil. Pokud budete znát řešení problému někoho jiného, jistě mu odpovíte. Diskuzi budu sledovat a pokud to bude potřeba, zapojím se do ní a pomohu. Chaty Pokud budete potřebovat přímý kontakt mimo prezenční konzultace, je možné do kurzu zařadit chat, stačí, když mně napíšete či dáte jinak vědět. Chat potom vytvořím. Teď už nezbývá nic jiného než se s chutí pustit do studia. Často je uvedeno více způsobů, jak činnost provádět. Pro Vaši práci je nutné znát alespoň jeden způsob ten, který Vám nejvíce vyhovuje. 1.4 Literatura Kromě textu v tomto kurzu můžete při studiu používat i literaturu. Vědět o dalších studijních materiálech. 6

8 Tištěné publikace Na knižním trhu jsou publikace zabývající se jak řízením projektů teoreticky, tak přímo programem Microsoft Project. Pokud Vás tento kurz zaujme a budete se chtít dozvědět více o řízení projektu a MS Projectu, doporučuji vaší pozornosti následující knihy. Řízení projektů v Microsoft Office Project Učebnice pro vysoké školy Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková Datum vydání: říjen 2007 Nakladatel: Computer Press ISBN: Učebnice Řízení projektů v Microsoft Office Project přibližuje studentům vysokých škol i zájemcům z praxe nejpotřebnější funkce programu Microsoft Office Project na fiktivním projektu ve všech stadiích jeho života. Učebnice vznikla na základě zkušeností autorů z výuky aplikace programu Microsoft Office Project a s řízením reálných projektů. Řízení projektů Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office Drahoslav Dvořák Datum vydání: červen 2008 Nakladatel: Computer Press ISBN: Jste vedoucí projektů, projektoví manažeři nebo jste zodpovědní za realizaci a organizaci pracovních a týmových aktivit ve vaší firmě? Pak jistě oceníte praktickou knihu odborníka ze společnosti Microsoft, zkušeného v teorii i praxi projektového řízení. Microsoft Office Project Kompletní průvodce pro verze 2007 a 2003 Jan Kališ, Michal ŘíhaDatum vydání: duben 2008 Nakladatel: Computer Press ISBN: Chcete umět efektivně řídit libovolný projekt a ovládnout naplno všechny možnosti Microsoft Projectu? Průvodce z pera špičkových tuzemských odborníků a autorů vás naučí tuto aplikaci využívat skutečně až do posledního detailu. Kompletní průvodce aplikacemi Microsoft Project 2002, 2003 a 2007 vám pomůže zjednodušit a zautomatizovat běžné procesy, sledovat a analyzovat vaše projektové portfolio a zefektivnit využití zdrojů. Autoři za vás navíc vyřeší spoustu obvyklých problémů a konfliktů, na něž při řízení projektů všichni dennodenně narážíme. Microsoft Office Project Hotová řešení Karel HyndrákDatum vydání: září 2007 Nakladatel: Computer Press ISBN: Microsoft Project je relativně průhledný systém, vycházející z obyčejného selského rozumu. Jeho uživatelům tak obvykle nedělá problémy pochopit jeho ovládání, ale spíše co, kdy a proč při plánování, sledování či řízení projektů dělat. Proto vám přicházíme vstříc s knihou silně zaměřenou na praktickou aplikaci Projectu. Program je potřeba chápat jako prostředek, nikoli jako cíl práce právě tak se k věci staví autor, zkušený manažer i školitel. Cílem jeho knihy je umožnit vám ihned, bez velkého učení, zvládnout s pomocí počítače jednoduché projekty a získat průpravu pro řízení dalších, složitějších. 7

9 Texty o knihách i jejich obrázky byly získány z Kontakt Každý se při studiu může dostat do úzkých. Držím palce, aby se Vám to nestalo, ale kdyby přece jen, můžete mne kontaktovat. Vědět, jak se spojit s vyučující. Kdo Vás bude tímto kurzem provádět? Jmenuji se Jarmila Helmanová a mám titul Mgr. :-) Co bych Vám na sebe ještě mohla prozradit? Vystudovala jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství matematiky a deskriptivní geometrie. Už je to ale dost dávno. :-) V roce 2008 jsem učila již 30. rok. Zdá se Vám to hrozné? Vězte, že pro Vás je to výhodné. Když jsem začínala učit, byla jsem hrozně přísná. Čas mne naučil větší toleranci a chci Vás ne trápit, ale pomoci Vám zvládnout tento kurz. Neznamená to ale, že nebudete muset pracovat, právě naopak. Výukou práce s počítači jsem se nezabývala celých 30 let, ale jenom 25. Viděla jsem studenty hodně nadané, i ty méně. A vím, že pokud student chce, rozhodně tento kurz musí zvládnout. Je to jen otázka toho, kolik úsilí vynaloží. Kde mne najdete? Pracuji jako tajemnice a odborná asistentka Katedry matematiky a informačních technologií na SVŠES a naleznete mne tedy určitě tam, tzn. v pracovně číslo 26 v druhém patře. Samozřejmě se budeme vídat na prezenčních konzultacích. Kdy mne najdete? Ve škole jsem denně, pokud ale budete chtít osobní schůzku mimo konzultace, domluvte si prosím se mnou nejdřív její čas. Jak mne můžete kontaktovat mimo konzultace? V kurzu je zařazena diskuze určená ke spolupráci studentů pro řešení problémů. Tuto diskuzi budu sledovat a v případě potřeby se do ní také zapojím a pomohu Vám. Pokud potřebujete kontaktovat přímo mne, využijte zaslání zprávy účastníku našeho kurzu pomocí volby Účastníci v sekci Osoby v levé části úvodního okna kurzu. Pokud spěcháte a potřebujete se mnou mluvit, telefonujte přes ústřednu školy A teď víte vše, co je nutné před začátkem studia. S chutí do toho. 1.6 Klasifikace Již od začátku je dobré vědět, co musíte udělat pro to, abyste předmět Počítačová podpora řízení projektu úspěšně absolvovali. Vědět, jaké jsou podmínky klasifikace. Podmínky klasifikace Předmět je zakončen zkouškou. 8

10 Ke zkoušce přinesete svůj projekt (viz níže), který budete obhajovat. Během zkoušky máte prokázat schopnost pracovat s programem MS Project, včetně sledování průběhu projektu a přeplánování úloh. Požadavky na Váš projekt Vytvořte samostatně projekt s nejméně 15 úkoly, mezi nimiž budou i souhrnné úkoly. Mezi úkoly budou nastaveny vazby. Omezení úkolu bude nastaveno pouze v případě naprosté nutnosti. V projektu budou materiálové i pracovní zdroje. Budete mít naplánovány i náklady. Budou použity nejméně dva kalendáře. Projekt ke zkoušce musí obsahovat směrný plán a musí být zahájena jeho realizace, tzn. u některých úkolů bude nastaven skutečný průběh jeho zpracování. Realizace některých úkolů ještě nebude zahájena. Na závěr práce zpracujte výstupní sestavy. Téma projektu musí vycházet z reálné situace, řešení konkrétního úkolu. Není možné odevzdat obecný projekt, v němž budou úkoly s názvy úkol 1, úkol 2 apod. Pokud jste si přečetli toto zadání na začátku kurzu, asi nebudete všem podmínkám rozumět. Tak, jak budete procházet kurzem, budou se Vám odkrývat tajemství jednotlivých bodů zadání. Úkoly Na konci každé kapitoly je zadán úkol. V případě, že se budete zúčastňovat prezenčních konzultací, budeme Váš postup v kurzu probírat přímo na nich a nemusíte úkoly posílat. Úkoly můžete samozřejmě poslat, pokud si nebudete jisti, zda se Vám daří úkoly úspěšně plnit a potřebujete radu. Pokud se nebudete moci zúčastnit prezenčních konzultací, pošlete alespoň třikrát za semestr svůj projekt zpracovávaný v rámci úkolů ke kontrole, abychom předešli zbytečným stresům na konci semestru. 1.7 Nepřehlédněte!! Abyste mohli využít všechny možnosti kurzu, je třeba mít správně nastaven software a prostředí e- learningu. Zajistit, abyste mohli kurz plně využívat. V profilu na e-portálu máte uvedenu ovou adresu. Musí být funkční a musíte ji čistit, aby do ní bylo možné doručovat zprávy. Zkontrolovat, zda máte v systému správnou adresu, či ji změnit, můžete v profilu na LMS Moodle. Klepněte na volbu Účastníci na úvodní stránkce kurzu. V zobrazeném seznamu klepněte na své jméno a příjmení. Klepněte na záložku Upravit profil. Zkontrolujte případně upravte ovou adresu, Jméno, Příjmení. Heslo v žádném případě neupravujte ani nepište, zablokovali byste si přístup na e-portál. 9

11 Obrázek Účastníci Obrázek Profil účasníka Diskuze U jednotlivých diskuzí si můžete nastavit, aby Vám příspěvky byly posílány na . Nic Vám pak neunikne. Obrázek Posílat příspěvky em Automaticky otevíraná okna Ke vzájemné komunikaci budeme používat zprávy posílané systémem LMS Moodle. Aby systém fungoval, je nutné, abyste ve svém prohlížeči povolili automatické otevírání oken z našeho e- learningového portálu (http://elearning.svses.cz). V tomto článku si ukážeme nastavení pro dva nejpoužívanější typy prohlížečů - Internet Explorer 8 a Mozilla Firefox U jiných prohlížečů (např. Google Chrome, Opera či Safari) bude nastavení jiné a je třeba se v případě potřeby podívat do nápovědy k těmto programům. Nastavení automaticky otevíraných oken v prohlížeči Internet Explorer Nejprve si postup vysvětleme pro prohlížeč Internet Explorere ve verzi 8. Otevřeme Internet Explorer. Postupně klepneme na volbu menu "Nástroje" a "Možnosti internetu" Obrázek okna2 10

12 V zobrazeném dialogu klepneme na kartu "Osobní údaje". Uprostřed karty "Osobní údaje" v bloku Blokování automaticky otevíraných oken klepneme na tlačítko. V zobrazeném dialogu napíšeme do textového pole "Adresa webu, který má být povolen" napište a potvrdíme klepnutím na tlačítko. Dialog ukončíme klepnutím na tlačítko. Dialog Možnosti Internetu zavřeme klepnutím na tlačítko. Obrázek okna3 Obrázek okno4 Nastavení automaticky otevíraných oken s prohlížeči Mozilla Firefox Protože druhý nejpoužívanější prohlížeč je Mozilla Firefox, popišme si nastavení u něj, zde ve verzi Otevřeme prohlížeč Mozilla Firefox. Klepneme postupně na volbu "Nástroje" a "Možnosti..." Obrázek okno6 11

13 V dialogu klepneme na položku "Obsah". Obrázek okno7 V zobrazeném dialogu zkontrolujte, že je zatržena položka "Blokovat automaticky otevíraná okna" a klepneme na tlačítko. V dialogu "Důvěryhodné servery napíšeme do pole "Adresa webového serveru" text a klepneme na tlačítko. Námi vepsaný server se objeví v dolní části dialogu mezi ostatními povolenými servery. Klepnutím na tlačítko nastavení je dokončeno. volbu potvrdíme a 1.8 Seznam videoukázek Videoukázky jsou zařazeny v jednotlivých článcích u cvičení. Zde uvádím jejich přehled. Mít rychlý přehled o videoukázkách v tomto kurzu. Obrázek okno8 12

14 Máte před sebou seznam všech videoukázek, které naleznete v tomto kurzu. Teď na začátku kurzu Vám asi moc neřekne. Je zde uveden pro dobu pozdější. Až již budete mít kurz alespoň z části prostudovaný a budete hledat konkrétní rychlou informaci, může Vám tento seznam pomoci rychle vytipovat článek, ve kterém animaci najdete. Názvy animací jsou seřazeny podle abecedy. Pro vyhledávání v seznamu můžete také použít možnosti prohlížeče, např. v MS Exploreru použijte klávesovou zkratku Ctrl+F. Název animace (Název článku, v němž je animace umístěna) 1.Aktualizace projektu (Skutečná a zbývající práce podrobněji) 2.Aktualizace úkolu (Procento dokončení úkolu) 3.Časová rezerva (Vkládání časových rezerv) 4.Diagram zdrojů (Diagram zdrojů, dostupnost zdroje) 5.Dostupnost zdroje (Diagram zdrojů, dostupnost zdroje) 6.Informace o projektu (Informace o projektu) 7.Informace o zdroji (Informace o zdroji) 8.Nastavení časové osy 1 (Nastavení měřítka časové osy) 9.Nastavení časové osy 2 (Nastavení měřítka časové osy) 10.Nastavení času a měny (Nastavení času a měny) 11.Nastavení pro plánování času (Nastavení času a měny) 12.Nový kalendář (Kalendář projektu) 13.Odstranění vazby (Změna a rušení vazeb) 14.Omezení úkolu (Termín ukončení a omezení) 15.Opakovaný úkol (Opakovaný úkol) 16.Osnova projektu (Osnova) 17.Panel zobrazení (Zobrazení projektu) 18.Podokno úloh (Prostředí aplikace) 19.Projekt jako obrázek (Projekt jako obrázek) 20.Projekt jako webová stránka (Projekt jako webová stránka) 21.Projekt ze šablony (Založení nového projektu) 22.Přerušení projektu (Přeplánování nedokončené práce) 23.Přiřazení zdroje pomocí Formuláře úkolů (První přiřazení pracovního zdroje) 24.Přiřazení zdroje pomocí okna Informace o úkolu (První přiřazení pracovního zdroje) 25.Přiřazení zdroje pomocí okna Přiřadit zdroje (První přiřazení pracovního zdroje) 26.Přiřazení zdrojů Příklad 1 (Změna přiřazení a přidání dalších zdrojů) 27.Přiřazení zdrojů Příklad 2 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevné jednotky) 28.Přiřazení zdrojů Příklad 3 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevné jednotky) 29.Přiřazení zdrojů Příklad 4 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevné jednotky) 30.Přiřazení zdrojů Příklad 5-1. část (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevné jednotky) 31.Přiřazení zdrojů Příklad 5-2. část (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevné jednotky) 32.Přiřazení zdrojů Příklad 6 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevná doba trvání) 33.Přiřazení zdrojů Příklad 7 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevná doba trvání) 34.Přiřazení zdrojů Příklad 8 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevná doba trvání) 35.Přiřazení zdrojů Příklad 9 (Úkol řízený úsilím, typ úkolu Pevná práce) 36.Rozdělený úkol (Rozdělení úkolu) 37.Řazení seznamu zdrojů (Práce se seznamem zdrojů) 38.Seskupování a filtrování zdrojů (Práce se seznamem zdrojů) 39.Souhrnné informace o projektu (Vlastnosti souboru) 40.Směrný plán (Směrný plán) 41.Údaje o skutečném průběhu v zobrazení Používání úkolů (Skutečné termíny, trvání a práce) 13

15 42.Uložení projektu (Uložení projektu) 43.Úprava kalendáře (Kalendář projektu) 44.Vlastnosti projektu (Informace o projektu) 45.Vložení úkolů (Vložení úkolu, milník) 46.Vyrovnání zdrojů (Vyrovnání přetížených zdrojů) 47.Vyrovnání zdrojů "ručně" ( Ruční řešení přetížení zdroje) 48.Vytvoření vazby 1 (Vyrovnání přetížených zdrojů) 49.Vytvoření vazby 2 ( Ruční řešení přetížení zdroje) 50.Vytvoření vazby 1 (Vytvoření vazeb) 51.Vytvoření vazby 2 (Vytvoření vazeb) 52.Vytvoření vazby 3 (Vytvoření vazeb) 53.Vytvoření vazby 4 (Vytvoření vazeb) 54.Zadání materiálových zdrojů (Zadávání zdrojů) 55.Zadání pracovních zdrojů (Zadávání zdrojů) 56.Zadávání skutečných údajů o průběhu projektu (Skutečná a zbývající práce podrobněji) Založení projektu ze šablony (Založení nového projektu) Založení prázdného projektu (Založení nového projektu) 59.Změna typu vazby (Změna a rušení vazeb) 14

16 2 Něco teorie Dříve než se pustíme do práce s programem MS Project, je třeba zopakovat si pár pojmů z řízení projektu. Jistě je již znáte z ekonomických disciplín. Znát, co to je projekt a jaké jsou jeho základní znaky. 2.1 Co je to projekt? Dříve než se budeme zabývat samotným produktem MS Project, ujasněme si základní pojmy. Projektový management je velice složité a rozsáhlé téma. Cílem této pomůcky není jeho výklad, přesto je nutné vyjasnit si některé teoretické otázky, abychom mohli lépe pochopit funkci MS Projectu. Osvěžit si znalosti o projektovém řízení, které jste získali v teoretické výuce Klíčová slova: projekt; Projekty vznikají, když je třeba řešit jedinečné úkoly. Milton D. Rosenau uvádí, že existují čtyři typické znaky projektů. Čtyři typické znaky projektů 1 Cíl projektu je trojrozměrný. 2 Projekt je jedinečný. 3 Při realizaci projektu se používají zdroje. 4 Projekt je závislý na organizaci. Cíl projektu je trojrozměrný Projekty mají trojrozměrný cíl, což znamená, že mají být zároveň splněny požadavky na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. Projektové cíle musí být konkrétní, měřitelné a dosažitelné. Projekt je jedinečný Každý projekt je jedinečný, protože se provádí pouze jednou, je dočasný a (téměř pokaždé) na něm pracuje jiná skupina lidí. I když se činnost může opakovat, např. organizace seminářů, budou zde vždy určité odlišnosti (místo či program se liší). Realizace projektu začíná, když první člověk začne pracovat, a končí, když je hotova práce posledního člověka. Někde mezi tím, se skrývá práce několika nebo mnoha lidí. Při realizaci projektu se používají zdroje Projekty se realizují pomocí zdrojů lidských a materiálních. Řídit projekty znamená řídit lidi. Vedoucí projektu musí řídit lidi tak, aby byly maximálně využity materiální zdroje, nad nimiž nemusí mít úplnou kontrolu (např. potřebný stroj je k dispozici na jiném pracovišti). Vedoucí musí řešit různé potíže i emocionální problémy, plynoucí z toho, že pracuje s lidmi, kteří se často chovají neracionálně. Zároveň se musí snažit plnit požadavky zadavatele projektu. Vedení lidí je často nejobtížnější stránkou řízení projektu. 15

17 Projekt je závislý na organizaci Úspěšná realizace projektu je závislá na tom, jaké jsou cíle organizace, v níž projekt vzniká. Každá organizace se skládá z mnoha jednotlivců různých zájmů, povahových vlastností a reakcí. Kromě toho v rámci organizace bývá řešeno více projektů najednou, nárokovat zdroje si může více z nich. Součástí řízení projektů je zvládání mezilidských vztahů, které jsou neodmyslitelnou součástí každé organizace. Poznámka V širším slova smyslu můžeme chápat jako projekt nejen činnost, která úzce souvisí s nějakou organizací, ale každou činnost, která je jedinečná. Jako projekt lze brát i osobní aktivity, jejichž cílem není tvorba zisku, ale dosažení nějakého výsledku, např. příprava na zkoušky, plán dovolené. Jako projekt lze chápat i život sám. Musíme do něj hodně investovat a očekáváme dosažení cílů, které si přejeme. Již víme, co je projekt, a musíme najít nějakou činnost, pro niž projekt připravíme. Když jsem připravovala tento kurz a přemýšlela o jeho náplni, hledala jsem něco, o čem každý z nás alespoň něco ví. Protože studenti kurzu mají vždy různé profese a různé životní zkušenosti, byl trochu problém najít projekt ke zpracování. Podařilo se. Všichni jsme viděli stavět dům či rekonstruovat byt či jeho část. Nepřehlédněte V celém kurzu si budeme hrát na to, že máme úspěšnou malou firmu, která sídlí v podkroví budovy. Daří se nám, prostory již nevyhovují. Nad námi je rozlehlá půda, přímo se nabízí ji zrekonstruovat a rozšířit tak sídlo naší firmy. Krok po kroku vytvoříme projekt na rekonstrukci sídla firmy a ukážeme si i to, jak využit MS Project pro sledování prací na rekonstrukci po jejich zahájení. Poznámka informace Pokud je někdo z Vás stavař, jistě najde v našem projektu nějaké nedostatky, prosím o shovívavost :-). Naším cílem není vytvořit dokonalý projekt, ale ukázat si možnosti MS Projectu. 2.2 Proces tvorby a řízení projektu Co to projekt, je již víme. Jak nejlépe postupovat při jeho zpracování a realizaci? Znát základní etapy tvorby a řízení projektu. Klíčová slova: projektový trojúhelník; Řízení projektu Řízení projektů je proces plánování, organizace a řízení úkolů a zdrojů sloužící k dosažení určeného cíle, obvykle s omezeními času, zdrojů nebo nákladů. Plán projektu může být jednoduchý, například seznam úkolů s jejich daty zahájení a dokončení napsaný v poznámkovém bloku. Může být také složitý, představovaný tisíci nezávislých úkolů a zdrojů a rozpočtem projektu v milionech korun. Jednoduché i složité projekty však procházejí následujícími fázemi : podle 16

18 1 Definování definování projektových cílů 2 Plánování vytvoření plánu, jak splnit projektové cíle (specifikace provedení, časový plán a finanční rozpočet) 3 Vedení řízení lidských zdrojů, které povede k tomu, aby vykonávali práci efektivně a včas 4 Sledování kontrola stavu a postupu prací, korekce plánu 5 Ukončení ověření, že hotový úkol odpovídá zadání, dokumentace Určitě byste rádi předvídali budoucnost svého plánu. Do určité míry předvídat lze, pokud porozumíme třem činitelům, které každý projekt tvoří (viz trojjediný cíl projektu). Čas Čas na dokončení projektu uvažovaný v plánu projektu. Finanční prostředky Rozpočet projektu založený na nákladech na zdroje (pracovníky, vybavení a materiál) potřebné k práci na úkolech. Rozsah Tyto tři faktory, tedy čas, finanční prostředky a rozsah, tvoří projektový trojúhelník, jehož obsah představuje celý projekt. Úpravou jednoho z těchto faktorů ovlivníte nutně dva zbývající (při zachování obsahu trojúhelníku). Ačkoli všechny tři prvky jsou důležité, obvykle je jeden z nich prioritní. Vztah mezi těmito faktory se v každém projektu liší a určuje typy problémů, se kterými se střetnete, a možná řešení, která lze implementovat. Obrázek Projektový trojúhelník podle 17

19 2.3 Využití počítačových programů Počítačové programy jsou velkým pomocníkem, ale práci za nás jako tvůrce a organizátora neudělají. Vědět jaké výhody přináší využití programu MS Project. Znát rizika jeho použití. Klíčová slova: MS Project; Jak může pomoci aplikace Microsoft Project? Vedoucí projektu musí sledovat velké množství podrobných informací a přitom nesmí ani na chvíli zapomenou na hlavní cíl projektu. Jak v tom může pomoci aplikace MS Project? Aplikace MS Project nejdříve uloží podrobné informace týkající se projektu do databáze. Potom pomocí těchto informací vypočítá a udržuje časový harmonogram a náklady projektu, na jejichž základě vytvoří plán projektu. Čím více informací poskytnete, tím bude tento plán přesnější. Aplikace MS Project uchovává zadané a vypočítané informace v polích, která obsahují určitý typ informací, například názvy úkolů nebo doby trvání. V aplikaci MS Project je každé pole obvykle zobrazeno sloupcem. Stejně jako tabulkový procesor zobrazí i aplikace Microsoft Project výsledky výpočtů okamžitě. Po zadání všech informací o úkolu můžete zjistit plánovaná data zahájení a dokončení úkolů, požadavky na zdroje a konečné datum projektu. Z předchozího textu je patrné, že počítač nemůže nahradit vedoucího projektu. MS Project za Vás nebude řídit projekt, ale pomůže Vám. Počítačové programy umožňují vkládat údaje tak, že struktura činností, časový plán i rozpočet si budou navzájem odpovídat. Při používání MS Projectu si vedoucí projektu může zobrazit údaje v různých zobrazeních. V době realizace projektu může zadávat aktuální informace o průběhu prací a snadno dělat v případě potřeby korekce v plánu. To s sebou přináší nebezpečí, že různí lidé, kteří na projektu pracují, budou mít různé verze plánu. Všichni zúčastnění musí mít stejné informace Je nutné, aby při používání počítačových programů na podporu řízení projektů bylo zajištěno, aby všichni zúčastnění měli vždy aktuální plán. Pro uložení plánu je možné používat lokální počítačovou síť, pro posílání aktuální verze či úkolů je vhodné používat elektronickou poštu. K dispozici může být i MS Project Server, na němž mohou všichni soubory s informacemi sdílet. My však pracujeme s verzí Standard a její součástí server není. 2.4 Shrnutí kapitoly Na závěr kapitoly nabízím krátký přehled toho, co bylo v předchozích článcích. Utřídit si získané vědomosti a mít celkový přehled o tématu. 18

20 Projekty jsou jedinečné dočasné úkoly s přesně stanoveným cílem. Projekt je charakterizován trojrozměrným cílem, jedinečností, zapojením zdrojů a součinností s organizací, v níž je realizován. Cíl projektu je definován specifikací provedení, časovým plánem a finančním rozpočtem. Řízení projektu se skládá z následujících činností 1 definování, 2 plánování, 3 vedení, 4 sledování, 5 ukončení. Při řízení projektu je bezpodmínečně nutné zajistit, aby všichni zúčastnění měli stejnou verzi plánu. Při použití programů na podporu řízení projektů nebezpečí neaktuálnosti plánu stoupá. Je proto třeba věnovat tomuto problému zvýšenou pozornost. 2.5 Kontrolní otázky Na závěr si vyzkoušejte, zda si látku pamatujete a rozumíte jí. Vyzkoušet a upevnit si právě získané vědomosti. 1. Kdy se v praxi používají projekty? 2. Jaké jsou typické znaky projektu? 3. Jaké jsou fáze řízení projektu? 4. Jaké výhody a nevýhody poskytuje při řízení projektu využití počítačového programu? Odpověď 1. Projekty vznikají, když je třeba řešit jedinečné úkoly. 2. Cíl projektu je trojrozměrný. Projekt je jedinečný. Při realizaci projektu se používají zdroje. 19

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů VŠE v Praze Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Project Online... 5 1.1 1.2 Řízení projektů... 5 Způsoby řízení projektů

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL Mgr. Hana Vojáčková 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace VŠE v Praze Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Systém sjednocené komunikace... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Firma

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více