Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT"

Transkript

1 B4563

2 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

3 Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů a důsledky požadavků trhu pro průmyslovou logistiku. Dále práce představuje průmyslovou logistiku jako integrovaný systém logistiky pořizovací (nákupní, zásobovací), výrobní a distribuční, propojený horizontální strukturou logistického procesu. V oblasti pořizovací logistiky je dílo zaměřeno na modely zásobování synchronizované s výrobou a zásobování podle rozborů výrobkového spektra. V oblasti výrobní logistiky je specifikováno projektování výroby integrované optimálním systémem hmotných toků, projektování výrobních procesů a systémů z hlediska vazeb průmyslové logistiky, včetně rozdělení na jednotlivé subsystémy. Dále je zpracována oblast systematické manipulace s materiálem a její navrhování z pohledu moderní interní logistiky, logistického plánování zdrojů a moderních systémů plánování a řízení výroby jako prolínající se součásti logistiky výrobní. Je zpracován subsystém interního skladování, interní dopravy a manipulace s materiálem, komisionářství jako spojení s oblastí logistiky distribuční, logistika informačních toků a stejně jako v předchozí oblasti (zásobování a nákupu) systém ukazatelů pro hodnocení stupně plnění logistických činností, výkonů a služeb. V oblasti logistiky distribuční se dílo zaměří na skladové systémy, realizaci objednávek, měření služeb zákazníkům z hlediska distribuce výrobků a subsystém logistických ukazatelů pro distribuci. V další části je logistický informační systém rozdělen na subsystémy zjišťování potřeb a predikce poptávky, subsystém logistického plánování a subsystém řízení zásob, které jsou v jednotlivých podkapitolách podrobně specifikovány zejména s přihlédnutím k jejich optimalizaci a optimalizaci celého logistického projektu. Dílo je též doplněno kapitolou vztahující se k projektování logistických systémů se zaměřením na simulační postupy a technické prostředky pro logistiku. Lektor: doc. Ing. Jan Rollo, CSc. Vratislav Preclík, 2006 ISBN ÚVOD Různorodost, složitost, obsah a rozsah strojírenského výrobního procesu klade značné nároky na odbornou úroveň, metodický, systémový a komplexní přístup při řešení úloh průmyslové logistiky ve sledované Oblasti průmyslové výroby. Logistika obecně představuje vědeckou disciplínu, zabývající se Uspořádáním a propojováním různých složitých systémů (výrobního, inlormačního, manipulačního, komunikačního, skladového, dopravního, energetického, hospodaření s nářadím, třískového a olejového hospodářství, údržby atd.), jejich analýzou a následným navrhováním, projektováním, organizací, plánováním a řízením uvažovaných systémů v čase a prostoru. Předmětem průmyslové logistiky je především řízený lok zboží, materiálu, osob, informací, energií a dalších prostředků v průmyslových systémech a jejich okolí. Průmyslová logistika sleduje stanovený základní cíl dodat jednotlivé komponenty (správné objekty, potřebné zboží, materiál) ve správném čase, množství, složení a kvalitě na správné místo potřeby, se správnými informacemi a cenou, při minimálních nákladech a s optimálními dodavatelskými službami. Logistické projektování a plánování je potom možné chápat i jako kontinuální tvůrčí činnost, jejímž cílem je optimální využití všech hmotných zdrojů (materiálů, energií, prostředků, prostoru) a pracovních sil, které ovlivní efektivnost průmyslových procesů a vynaložených nákladů. Předmět "Průmyslová logistika" pro magisterské a pro doktorské studium předpokládá znalosti získané studiem řízení výroby, managementu, marketingu, rozhodovací analýzy, kalkulací a účetnictví, ale i projektování výrobních procesů, projektování výrobních systémů, racionalizace výroby, jednotlivých technologických metod, výrobních strojů a zařízení, konstrukce přípravků a dalšího speciálního nářadí, nástrojů apod. Látka souvisí rovněž s poznatky, získanými v předmětech projektování a navrhování výrobních procesů zhotovení polotovarů (tváření, slévání, svařování a povrchových úprav) a studiem teorie a metodiky obrábění. Průmyslová logistika je v této práci v podstatě rozdělena do tří částí. První část (kapitola 1) je věnována metodickému a systémovému pojetí základů logistiky, rozdělení logistiky, definování průmyslové logistiky procesů ve strojírenství, včetně možností optimalizace logistických výkonů. Druhá část (kapitola 2) se zabývá průmyslovou logistikou jako integrovaným systémem v oblastech zásobování synchronizovaného s výrobou, včetně zásobovací logistiky podle struktury výrobkového (součástkového) spektra, logistikou výrobní se zaměřením na

4 projektování a navrhování výroby integrované optimálním systémem hmotných toků, systematickou manipulaci s materiálem a skladování, systémy PPS včetně stanovení systému logistických ukazatelů pro oblasti výrobní logistiky a logistikou distribuční s vymezením systému logistických ukazatelů pro distribuci. Třetí část (kapitola 3) pojednává o logistickém informačním systému, zahrnujícím zejména subsystém predikce poptávky, subsystém logistického plánování a subsystém řízení zásob s uvažováním optimálních strategií. Monografii doplňuje stať (kapitola 4) o základech projektování logistických systémů, technických prostředcích pro logistiku, simulaci a odkazy na literaturu pro další studium s přílohami. Všechny připomínky a náměty, které umožní zlepšení předložené publikace jsou vítány Dále bych chtěl tímto poděkovat vstupním oponentům pánům Doc.lng. Karlu Dušákovi.CSc, Prof.lng. Karlu Kocmanovi,DrSc. a Doc.lng, Janu Rollovi, CSc. za podnětné připomínky ke zpracování publikace. Praha, leden 2006 i Doclng. Vratislav Preclík, CSc. Autor 1. Základy průmyslové logistiky V obecném širším slova smyslu je logistika analogií odborných a vědeckých oblastí jako je operační výzkum (analýza), matematická statistika, automatizační, řídící a regulační technika, systémové inženýrství a hodnotová analýza, jejichž podstatnou myšlenkou je integrovaný a komplexní pohled na sledované systémy. Své první uplatnění a vlastně i vznik našla v oblasti vojenství a rychle se rozšířila do dalších sfér jako je oblast bankovnictví, obchodu (business logistic), zdravotnictví, dopravních sítí, letectví, cestovních a turistických služeb i do průmyslu. Tvoří sama určitý integrovaný systém, při jehož analýze dospíváme k závěrům, že hlavním kritériem úspěšného fungování a hledání optimální struktury je minimum celkových logistických nákladů přinášejících obvykle dosažení maxima zisku při zajištění požadované úrovně služeb. Úspěšná volba vhodné struktury logistického systému v jednotlivých oblastech a výběr logistické koncepce a strategie závisí tedy na naší schopností přesné a kvalitní identifikace nákladových položek spojených s řízením hmotných toků a tokem informací a správné formulaci jejich závislosti na úrovní služeb zákazníkům. V tomto smyslu se nejedná pouze o systematickou manipulaci s materiálem (včetně dopravy a skladování), ale rovněž o řešení a řízení toků informačních a finančních. Pojímáme-li zvyšování úrovně služeb jen jako prostředek získání většího podílu na trhu a z toho plynoucího vyššího zisku je nutná kvantifikace relací mezi úrovní služeb a dosahovanými tržbami. Definování logistiky probíhá prakticky neustále již několik desítek let, tak, jak se mění podmínky a pohled na problematiku v jednotlivých zmíněných oblastech uplatnění. Uveďme definici logistiky podle Evropské logistické asociace (lit./35/): "Logistika představuje organizaci, plánování, řízení a realizaci toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích". Tato definice je dosti konkrétní a obsahuje v sobě vlastně již prvek nejen firemní (podnikové) nebo průmyslové logistiky, ale dokonce i logistiky výrobní. Jiné definice jsou obecnější a popisují logistiku jako ekonomický postoj, manažerskou a tvůrčí koncepci, základní filosofii firmy, vědeckou nauku o plánování, řízení a kontrole toků materiálů, informací, energií a personálu v systémech. Zahrnuje tedy všechny činnosti v nichž jsou logistické systémy zkoumány, navrhovány, plánovány a realizovány v rámci celého logistického řetězce í jeho horizontální a vertikální struktury. 6

5 1.1 Rozdělení logistiky Podle jednotlivých oblastí a úrovní můžeme rozdělit logistiku na makro a mikrologistiku a tuto dále na dílčí složky jak ukazuje obr MAKROLOGISTIKA LOGISTIKA 1. MIKROLOGISTIKA ARMÁDNÍ NEMOCNIČNÍ PODNIKOVÁ Obr.1.1 Základní členění logistiky podle oblastí a úrovní X DOPRAVNÍ Někdy se uvádí i pojem mezologistika zahrnující systémy pro aplikaci logistiky v odvětvové sféře. Pojem makrologistika představuje zejména aplikované využití logistiky a vypracovaných logistických systémů ve sféře národohospodářské. Podniková logistika potom zahrnuje v tomto členění kromě průmyslové logistiky ještě dvě pro firmu důležité a neoddělitelné složky, tedy logistiku obchodní a logistiku služeb, jak ukazuje obr 1.2. VÝROBNÍ LOGISTIKA Průmyslová logistika v + N + D PODNIKOVÁ LOGISTIKA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ LOG. N + D DISTRIBUČNÍ.1 NÁKUPNÍ Obr. 1.2 Základní dělení a obsah podnikové (firemní) logistiky LOGISTIKA SLUŽEB Logistika firmy není žádný trvalý stav, ale vyvíjí se v čase, jde o pružný přizpůsobující se systém a proces firemní (podnikové) i mimofiremní povahy. Ze schématu vyplývá i postavení průmyslové logistiky, tedy zjednodušeně řečeno logistiky firmy, zabývající se rovněž průmyslovou výrobou. Uveďme v této souvislosti sdělením logistiky ještě pojmy hospodářské a podnikové infrastruktury. Hospodářskou infrastrukturu tvoří zejména: nákladní doprava, realizovaná mimo výrobní proces a osobní doprava pracovních sil do pracovního procesu telekomunikační systémy energetika a vodohospodářství Pro logistické procesy pohybu hmot ( tedy surovin, materiálu a zboží) jsou z této infrastruktury rozhodující zejména první dva jevy, neboť doprava je nositelem fyzického toku materiálu a telekomunikační systém je nositelem toku informačního. Podnikovou infrastrukturu tvoří zejména činnosti související s pohybem hmot v rámci výrobního procesu firmy nebo procesu směny obchodu : manipulace s materiálem (včetně technologického přemístění) skladování předvýrobní a distribuční balení komerční a přepravní Tržní mechanizmus by měl podle /119/ rozvíjet tyto struktury cílevědomě, k dosahování maximálních ekonomických efektů. Působí zde zejména dva atributy jimiž se ekonomické účinky pohybu hmot optimalizují: selekce, na působení trhu založená (při harmonizovaných výchozích podmínkách, viz kap. 1.5) a vykonávají zákazník - odběratel integrace činnost! v systémovém pojetí jejich optimální skladby a objemu Integrace aktivit je založena na dobrovolném podřízení zúčastněných společnému zájmu, tedy na optimalizaci zisku, za vzájemně výhodných podmínek. 9

6 1.2 Základy a definice průmyslové logistiky Představuje-li podniková logistika vědeckou disciplínu o plánování, řízení a kontrole toků materiálů, personálu, energií a informací ve firmě (v podniku), možno totéž říci o logistice průmyslové. Logistický řetězec od nákupu potřebného materiálu a surovin, daných poptávkou (a nabídkou konkurence), přes jejich dodávku a skladování obsahuje před rozvezením zboží k zákazníkům nebo dodáním do distribuční sítě (expedicí a distribucí) vlastní zhotovující fázi - výrobu, přesněji průmyslovou výrobu ( polotovarů, součástek, dílců, hotových výrobků). Snaží se vytvořit logistický integrovaný sytém složený ze tří základních výkonových oblastí a dvou oblastí doplňkových ve smyslu podnikové (firemní) logistiky a její horizontální struktury: 1. Nákupní logistiky - přicházejících vstupů materiálů, surovin, nakupovaných dílů 2. Výrobní logistiky - transformace vstupů na výstupy (hotové výrobky, zboží) 3. Distribuční logistiky - dodání zboží finálnímu zákazníkovi (uživateli) včetně s tím spojenými službami (servisem) 4. Logistiky konečného zpracování odpadu - jako ekologický způsob myšlení při zpracování odpadu průmyslové firmy, organizačně zpravidla zahrnuté do logistiky distribuční (proces recyklace) 5. Dopravní logistiky - pro návrh hospodárného dopravního řetězce mezi průmyslovou firmou, obchodními podniky a spotřebiteli. Každý průmyslový podnik nemusí ovšem vykázat všechny funkce, u ryze obchodních firem odpadá výrobní logistika, externě může být řešena i logistika dopravní apod. Vertikální stavba průmyslové logistiky se projevuje v každé ze tří základních organizačních úrovní: 1. Vrcholového managementu podniku (řešení strategických otázek podniku) 2. Středního článku řízení (tok informací v definovaném horizontálním členění) 3. Rovina toku materiálu (tok ve výrobě, tok hotových výrobků a tok odpadu) Za objekty průmyslové logistiky je možno považovat všechny druhy materiálů a zboží, tedy materiály pro výrobu, pomocné a provozní materiály, subdodávky, náhradní díly, obchodní zboží, polotovary i hotové 10 výrobky. Tímto je jasně definována hranice k ostatním opatřovaným činitelům, kterými jsou výrobní, dopravní a další zařízení, personál (pracovní síly), kapitál a informace, na něž se vztahuje opatřování v širším smyslu zásobovací (nákupní) logistiky. Jestliže se připojí k nákupu jako další oblast úkolů příprava a zajištění materiálu s dílčími činiteli skladování a dopravy, zlepší se předpoklady pro koordinaci jednotlivých činností materiálového hospodářství - tento rozsah se označuje jako klasické materiálové hospodářství. Zahrnuje potom hospodaření s výrobními a provozními materiály bez ohledu na to, pro jaké dílčí podnikové úseky jsou určeny a úkolem je příprava materiálů včetně jejich včasného poskytování. Jeho kompetence se týkají pouze jedné části celkového logistického řetězce zásobování, kterou je zajištění vstupních materiálů pro různá střediska spotřeby ve výrobním procesu. Toto omezení může vést k nadměrným, nepřiměřeným nebo nedostatečným zásobám, prostojům a čekacím dobám, ztrátovým časům apod. Úvahy o těsnějším propojení vztahů průmyslového podniku s dodavateli nacházejí uplatnění v integrované koncepci materiálového hospodářství, determinujícího velikost zásob nebo hmotných toků. Předmětem ( viz obr. 1.3 ) je technická a ekonomická problematika hmotných toků od dodavatele do podniku přes výrobu se všemi mezistupni, až po předání zboží do výstupních skladů a tím se přibližuje koncepci průmyslové logistiky. Rozsah funkcí Nákup Zásobovací Doprava Skladování Plánování Distribuce Podnik.plán. logistika Komisionářství a řízení v. Zakázk.činn. hm.toků Nákup Klasické mater.hospodářství Integrované materiálové hospodářství Průmyslová logistika Obr. 1.3 Porovnání různých koncepcí, forem a pojmů pro oblast zásobování podniku < 11

7 Pro koncepci průmyslové logistiky jsou rozhodující dva základní pohledy: 1. Nezbytnost zavedení systémově teoretického způsobu pozorování, vycházejícího z předpokladu, že prvky sytému nelze měnit izolovaně (bez účinku na jiné), ale pouze prostřednictvím spojení jejich synergických účinků, při optimalizaci řešení systému jako celku 2. Nutnost uvažovat vznikající náklady jako celek, vzhledem k jejich vzájemné závislosti a působení při úsilí o jejich celkovou minimalizaci Definujme nyní úkoly základních funkcí horizontální struktury průmyslové logistiky, tedy nákupní (zásobovací), výrobní a distribuční logistiky. Nákup má za úkol pro průmyslovou firmu opatřit při optimálních nákladech cizí dodávky, subdodávky a materiál, potřebný pro konečný výrobek. Vybírá z nabídek na trhu dodavatele podle určitých kritérií (cena, kvalita a pohotovost dodávek, dodavatelské služby) a zavazuje je smluvně k termínované spolupráci. Nákupní (zásobovací) logistika stanoví a kontroluje potřebný stupeň služeb a zaměřuje se na zabezpečení nejrůznějších potřeb (zlákáni zboží a jeho zpřístupnění účelnému použití), přičemž její důležitou úlohou je uspořádání toku nakupovaného zboží a materiálu, dále I transfer informací mezi nákupním trhem a nositelem potřeb v podniku. Výrobní logistika má za úkol plánovat, řídit a kontrolovat tok materiálu od vstupního skladu, přes všechny úrovně výrobního procesu (včetně meziskladů), až do koncového skladu liniových výrobků. Logisticky orientovaným řízením toku materiálu můžeme snížit zásoby ve výrobě a uvolněné oběžné prostředky Investovat do nových prostředků provozních. Logistickým řízením materiálového loku při propojení se systémy PPS můžeme nejen harmonizovat výrobní kapacity, ale i vyloučit rušivé procesy a dlouhé přípravné časy ve výrobě. V rámci hrubého plánování PPS systémů je výrobní program vytvořen z terminovaných zakázek od zákazníků a z hlášení o připravenosti materiálu i subdodávek ve skladech. Při střednědobém plánování je program zpravidla rozdělen ve smyslu strategie make or buf, tedy na díly vyráběné v podniku (součástky, části, montážní celky) a na části nakupované, přičemž je sledováno základní věcné a termínové plnění. Přesný průběh zakázek je určen na základě technologických postupů při porovnání kapacitních potřeb s dostupnými kapacitami. Následuje rozdělení (rozvrhování) práce - konkrétních zakázek - až na jednotlivá pracoviště při podrobném plánování s využitím systému zpětných hlášení na každé úrovni. Výrobní logistice připadá klíčová úloha při výstavbě logisticky orientované organizační struktury průmyslového podniku. Úkolem distribuční logistiky je propojení prodeje (odbytové složky průmyslové firmy) s poptávajícími zákazníky. Odběratelům umožňuje fyzickou dostupnost zboží, hotových výrobků, včetně příslušných informací. Jako dílčí oblast marketingu by měla být distribuční logistika napojena na celkový systém podniku (ve střední taktické" rovině) a přispívat k jeho rozvoji. Zahrnuje zejména plánování, řízení a kontrolu fyzických toků materiálu (zboží) a s tím spojených informačních toků mezi výrobními (obecně i obchodními) firmami a zákazníky. Těžiště logistických činnosti (tab.1.1) spočívá především ve výrobní a kapitálové náročnosti, které jsou v oblasti průmyslové logistiky rozdílné podle různých výrobních oborů. Vysoká vlastní tvorba hodnot, komplexní produkty či procesy implikují vysokou výrobní náročnost (obr.1.4). Hlavním úkolem průmyslové logistiky ve výrobních firmách s vysokou vlastní tvorbou hodnot je v tomto případě zejména problematika výroby, jak ukazují příklady obuvnického a textilního průmyslu, výroby obráběcích i tvářecích strojů, stavby lodi, stejně jako astronautického průmyslu. Při nižší výrobní a vyšší kapitálové náročnosti dostává se do popředí zejména zásobovací logistika (chemický a ocelářský průmysl). Naopak v potravinářském, kosmetickém průmyslu apod. je nízká jak výrobní, tak i kapitálová náročnost a těžiště spočívá zejména v distribuční logistice. Těžiště průmyslové logistiky se kromě ukazatelů výrobní a kapitálové náročnosti dále zaměřuje na určité faktory, specifické pro průmyslový podnik (výrobní firmu), vyplývající z komplexnosti zásobovacího a distribučního trhu a počtu stupňů výrobního postupu ve všech fázích výrobního procesu (zhotovení polotovarů, výroba součástí, předmontáž, montáž hlavních skupin, konečná montáž apod.)

8 Schéma základních logistických činností Kapitálová náročnost -náklady na vstupy materiálů a surovin -náklady na výrobní zařízení distribuce výrobků podpora výroby zásobování (nákup) příjem objednávek termíny a plnění objednávek plán výrobního programu stanovení výrobní potřeby (návazně plán zásobování) sestavení plánu zásobování vyhledávání zdrojů dodávek Zásobovací logistika Železo - ocel - kovy Chemie Traktory Automobily Výrobní logistika Astronautika řízení a rozmisťování zásob zajištění plynulého zásobování výroby (materiály, energie,atd.) nabídkové řízení Obráběcí stroje Stavba lodí balení, skladování, kompletace a expedice operativní řízení, podpora výrobních operací výběr dodavatelů, optimální rozhodování Distribuční logistika zajištění dopravy zboží (distribuční cesty) lhůtové plánování výrobních operací projednávání dodávek, umisťování objednávek Potraviny optimalizace distribučních cest optimalizace zásob polotovarů a skladování zásob nedokončené (rozpracované) výroby potvrzování dodávek, sledování dodavatelů, doprava a skladování surovin Obuvnický průmysl Textilní průmysl obchodní operace logistický mezioperační doprava aj. logistický informačníok zhodnocovaci proces kontrola kvality Tab.1.1 Přehled základních logistických činností Obr.1.4 Nízká Vysoká Výrobní náročnost - tvorba hodnot - komplexnost výrobků - komplexnost procesů Těžiště průmyslové logistiky dle výrobních oborů 14 15

9 1.3 Cíle průmyslové logistiky, logistické činnosti a náklady Optimalizace logistických výkonů s komponentami logistických služeb a logistických nákladů je hlavním cílem každé logistické činnosti. Logistické výkony představují vždy marketingové nástroje a takto je i musíme posuzovat, s ohledem na to, že definiční součástí průmyslové logistiky je její zaměření na požadavky trhu. Průmyslovou logistiku si lze představit v rámci logistického zhodnocovacího procesu jako soubor následných činností (logistických výkonů), zahrnujících řízení a realizaci pohybu materiálu, polotovarů, montážních celků i hotových výrobků včetně jejich skladování. Dodací lhůta Čas Zásoby Akční rádius Tento sled obchodních a fyzických operací končí dodáním výrobku zákazníkovi, přičemž zákazník vnímá logistické výkony ve formě logistických služeb. Na realizaci těchto logistických aktivit je potřeba na každém stupni logistického zhodnocovacího procesu vynakládat určité prostředky, které představují logistické náklady. Vazba mezi těmito komponentami a jejich základní prvky jsou zachyceny schématicky na obr Logistické výkony zahrnují logistické aktivity (tab.1.1, str.14), činnosti v oblasti zásobování (sestavení plánu zásobování, vyhledávání dodavatelů, organizování nabídkového řízení, projednávání dodávek, umisťování objednávek, doprava, skladování, kontrola kvality atd.), podpory výroby (plánování výrobního programu, stanovení výrobní spotřeby, zajištění zásobování výroby surovinami, materiály a energiemi, operativní řízení a podpora výrobních operací, lhůtové plánování výrobních operací, stanovení optimální úrovně zásob, řízení mezioperační dopravy, skladování zásob nedokončené výroby ZNV ve výrobě, rozhodování make orbuy u polotovarů atd.) a distribuce výrobků (zajištění příjmu a plnění objednávek, kontrola termínů plnění dodávek, rozmisťování zásob v distribuci, kompletování, balení, skladování a expedování hotových výrobků, zajištění, realizace a volba vhodných distribučních cest, provádění obchodních operací aj.). Firma Konkurence Dodací spolehlivost Konkurence Flexibilita Týdny před expedicí Firma _Zpoždění Změna 4 y F^ i ' j Firma Konkurence Manipulace a doprava Index, Doprava Manipulace 100% Obchodní rokv Systémy <=> => Funkční Funkčně ořesahuiíeí ' O Ohrni Obr. 1.5 Komponenty logistických služeb zákazníkům a logistických nákladů O 1 Hlavními prvky logistických služeb jako logistické činnosti i jako míry dosažených výkonů jsou v podstatě (viz obr. 1.5, str.16): p dodací čas (lhůty, termíny) a dodací spolehlivost ve srovnání s konkurencí dodací pružnost (flexibilita) o dodací kvalita (dodací přesnost podle způsobu, množství a stavu dodávky) Klademe-li si za cíl úspěšně poskytovat služby zákazníkovi musíme se při jejich poskytování ztotožnit s orientací na jeho potřeby a úroveň služeb měřit vhodnou soustavou ukazatelů (míry rozsahu služeb, míry kvality služeb). Vlastní služby zákazníkům, začínající již před realizací obchodní transakce, můžeme co do obsahu rozdělit na předběžné (informace o záměrech firmy, vytvoření organizační struktury vhodné pro uspokojování potřeb zákazníků apod.), související s realizací (optimalizace úrovně zásob, realizace dodacího cyklu a jeho částí, informační zajištění příjmu a vyřizování objednávek, zajištění spolehlivosti, pružnosti systému a 17

10 schopnosti rychlého vyřízení dodávky, stanovení priorit a výběru objednávek apod.) i "porealizační" (instalace u zákazníka, opravy, náhradní díly, poskytování dokumentace výrobků a vyřizování případných reklamací). Logistické náklady lze rozdělit na skupiny: Q náklady na řízení a systém (utváření, plánování, kontrolu hmotných toků, dílčí funkce plánování výrobních programů a řízení výroby) a náklady na zásoby (udržování zásob a vázání kapitálových prostředků v zásobách, pojištění, znehodnocení a ztráty) o náklady na skladování (na udržování skladových zásob v pohotovosti, na prováděné skladovací a vyskladňovací procesy, skladovací ztráty) a náklady na dopravu (provozní náklady vlastní dopravy, poplatky externí přepravy, náklady na vnitropodnikovou dopravu) o náklady na manipulaci (balení, konzervace, manipulační operace, náklady na komisionářskou činnost) a finanční logistické náklady (úroky z úvěrů, pojištění apod. pokud nejsou zahrnuty ve výše uvedených složkách) a náklady na odborná školení, rekvalifikaci a další náklady administrativní povahy o případně celkové náklady na nákup pro výrobní spotřebu Podíl logistických nákladů na celkových nákladech průmyslové firmy se pohybuje zhruba od 10 do 25 %, přičemž různí autoři, zabývající se jejich statistickým zjišťováním, uvádějí různé maximální hodnoty (podrobněji viz lit./116/, str.19). Nicméně všechny dosavadní výsledky ukazují na podstatný význam průmyslové logistiky pro výslednou ekonomickou situaci firmy, což zvýrazňuje rostoucí tendence ke zvyšování logistických nákladů v mnoha pozorovaných průmyslových podnicích. Řada opatření v oblasti řízení a realizace materiálových toků vyžaduje i vynakládání jednorázových investičních logistických nákladů - logistických kapitálových prostředků, za něž považujeme zejména: hodnptu logistické infrastruktury firmy (skladovací prostředky a kapacity, dopravní prostředky, výpočetní a komunikační technika, obchodní síť, programy) a hodnotu zásob (surovin, paliv, součástí, dílů, hotových výrobků, obalů) a hodnotu pohledávek 18 Pro stanovení podnikových a logistických cílů, kvantitativně a kvalitativně definujících budoucí výsledky i skutečnosti, je třeba klást následující základní požadavky (upraveno podle lit. /66/) přijatelné v současnosti i z hlediska logistiky průmyslové: a formulované cíle musí být důležité (pro podnik, firmu, společnost, člověka). a cíle musí být dosažitelné (dostupnost zdrojů, úsilí konkurence, zákony) a cíle musí podněcovat (řešit problémy, čestný boj s konkurencí, soudržnost s firmou, podnikem, profesí) o musí být specifické a měřitelné (např.40% trhu ve výrobku A v okolí Prahy do konce roku 2010) cíle musí být vzájemně konzistentní (výběr cílů, snášenlivost s ostatními) cíle musíme ohodnotit a uvést na srovnatelnou bázi (optimalizace systému cílů posouzením užitností a rizik, odhad u cílů obtížně kvantifikovatelných) a ze souborů podnikových cílů odvodit funkční cíle (marketingové, výzkumné a vývojové, finančně hospodářské, personalistiky apod.) a odvození výrobně logistických cílů přímo z cílů podnikových (snížení průběžné doby výroby PDV, dodržování termínů, snížení časů na vývoj, snížení přímých logistických nákladů, snížení rizik při plánování, růst produktivity, růst kvality výrobků, vyšší variantnost výrobků, snížení vázanosti kapitálových prostředků, lepší vytížení kapacit, snížení dodacích lhůt, snížení nákladů na plánování a řízení výroby, zvýšení nabídky kapacit apod.) Příkladem všeobecných cílů průmyslového podniku může být např. snížení výrobních nákladů, snížení logistických nákladů, růst obratu firmy, růst zisku firmy, zvýšení flexibility (obtížně kvantifikovatelné), zlepšení pozice na trhu nebo stabilizace proti konjunkturálním výkyvům. 1.4 Základy optimalizace logistických výkonů Pro dosažení optimalizace logistických výkonů se nabízejí v podstatě dvě základní cesty: 1. Sledování optimálního stupně logistických služeb (porovnáním nákladů na logistické služby s náklady plynoucími z nedostatku logistických služeb) 2. Sledování žádoucího stupně logistických služeb při minimalizaci logistických nákladů, nutných na jeho dosažení 19

11 Pro sledování optimálního stupně logistických služeb je nutné kvantitativní ocenění alternativních úrovní služeb zákazníkům, vyžadující dobrou znalost procesů nákupního rozhodování u všech potencionálních zákazníků. Připravenost zákazníků ke spolupráci a jejich ochota odkrývat svá rozhodovací kritéria bývá však velmi nízká a rovněž problematika formulování rozhodovacích procesů a stupeň jejího zvládnutí mohou negativně ovlivnit hodnověrnost či hodnotu dosažených výsledků.v praxi se tedy většinou používá druhá metoda, při níž je úkolem logistiky zabezpečit úroveň logistických služeb určenou vedením firmy, prodejem a vlastní logistikou, při současné minimalizaci logistických nákladů. Zjednodušené znázornění na obr. 1.6 se vztahuje na úsek materiálového toku, v němž se zboží (výrobek) dodává zákazníkovi, podobně však platí i pro další distribuční úseky (expedice výrobků, dílů - odesílání jednotek pro kontrolu a testování - odesílání částí na montáž - odesílání polotovarů k výrobě součástek). skutečnost ci( 1 0 Q % Obr. 1.6 Cesta sledování žádoucího stupně logistických služeb Dodací služby K zabezpečení efektivního řízení logistických výkonů nutno definovat pro každé místo určení materiálu (surovin, polotovarů, hotových výrobků, částí = součástí + montážních celků atd.) odpovídající úroveň (stupeň) logistických služeb. Pouze tím se dosáhne koordinace pořadí vypočtených hodnot s pořadím účinných hodnot optimalizace, neboť hmotné toky probíhají od míst, v nichž produkty vykazují vysokou tvorbu hodnot k místům s nižší tvorbou hodnot. Definujeme-li zjednodušeně průmyslovou logistiku jako vědní disciplínu, pojednávající o pohybu materiálu v oblastí průmyslu a obchodu (včetně toků informací a finančních prostředků) od jeho získání, přes jeho vlastní zpracování ve výrobě, až po dodávku k zákazníkovi, včetně případné likvidace po ukončení životnosti produktu (od marketingu na začátku až po prodej na konci cesty ke spotřebě), můžeme ve všech těchto oblastech hledat cesty k optimalizaci, tedy dosažení žádoucího cíle při minimálních možných nákladech v daném čase. Chceme-li snížit tento čas (v naléhavých případech) musíme počítat se zvýšenými logistickými náklady, které však nemusí znamenat v celkovém dopadu ztrátu. Například vyšší výnosy (tržby) mohou i vyrovnat zvýšení nákladů a přinést i vyšší zisk nebo v jiném případě mohu zabránit ztrátám z nedodržení dodacích lhůt. Důkladná analýza podmínek, metod a prostředků je nezbytným předpokladem úspěšnosti každého logistického projektu. Pro řešení lze využít nejen klasických propočtů (kapacitních, hledání úzkých míst), statických a dynamických metod a dalších prostředků operačního výzkumu a matematického programování, ale rovněž modelování a simulace umožňující mnohdy poměrně rychlé ověření našeho návrhu. Týmová práce je v tomto procesu nutná a výrobní inženýr se nejspíše v této oblasti průmyslové logistiky zaměří nejen na vlastní výrobu (výroba a logistika mívají však v průmyslové firmé svoji oddělenou hranici), ale zřejmě na oblast manipulace s materiálem, kde bude hledat případné úspory. Podle 1251 představuje manipulace s materiálem souhrn obslužných ( netechnologických") operací, spočívajících převážně v dopravě materiálu, odstraňování odpadu, skladování odpadu, skladování, balení, vážení, měření a počítání kvantity. Při této logistické činnosti dochází zpravidla ke změně polohy (místa) nebo ke změně orientace předmětu v prostoru. Termín materiál potom představuje souhrnné označení pro všechny manipulované předměty (základní materiál, polotovary, hotové nebo nedokončené výrobky, pro odpad, nástroje atd.). Z hlediska optimalizace manipulace s materiálem je důležitý pojem manipulační jednotka představující materiál (balený či nebalený, uložený volně nebo v přepravních jednotkách, sudech, lahvích, kontejnerech, na paletách nebo v paletách, svazkovaný, 20 21

12 páskovaný apod.) tvořící objemově ucelenou jednotku, s níž se manipuluje jako s jediným kusem. Dílčím případem je optimalizace dopravy (transportu), která může představovat rozhodující úsporu logistických nákladů firmy. Dopravou rozumíme přemisťování materiálu předem určeným způsobem z jednoho místa na druhé nebo postupně na více míst dopravního (logistického) systému, zpravidla s použitím dopravního prostředku. Podle zaměření na pořizovací, výrobní nebo distribuční logistiku může být optimalizována doprava externí (vnější, oběhová), meziobjektová, vnitroobjektová, mezioperační nebo doprava v rámci technologického pracoviště, tedy operační (v posledním případě se jedná zpravidla o manipulaci s materiálem na pracovním místě). Doprava vnější představuje transport materiálu mimo pozemek určité firmy (mezi závody, ze závodu firmy k vnějšímu příjemci, od vnějšího dodavatele do firmy, doprava do distribuční sítě apod.). Pokud místa zdrojů, nakládky a vykládky nejsou ještě pevně určena potom lze využít řadu optimalizačních metod lokačně alokačních" k vzájemnému uspořádání míst (objektů), která mají být dopravně obsloužena nebo optimalizovat polohu místa vzhledem k dodavatelům (umístění centrálního skladu, alokace výroben či skladů firmy k možným dodavatelům nebo zákazníkům, rozmístění distribučních skladů apod.). Jsou-li již místa dopravní obsluhy pevně určena je vhodné využít pro řešení okružní dopravní problém (problém obchodního cestujícího) exaktně řešitelný metodou větví a mezí (branch and bound). Doprava meziobjektová, tedy vnitřní doprava mezi jednotlivými objekty uvnitř závodu firmy může být optimalizována obdobným způsobem, různé použité metody však mohou zpravidla podle jejich vhodnosti nalézt různé optimum či suboptimum. Doprava mezioperační tedy transport uvnitř objektu mezi jednotlivými pracovními místy (haly, provozu, dílny - od předešlé operace k následující) a klasické optimalizační metody ve vztahu k počtu operací a sériovosti možno doplnit metodami heuristickými a stochastickými. V tomto bodě se dostáváme již do oblasti vnitřní" výrobní logistiky, kde pro lepší návrh, lepší manipulaci a práci v kratším čase můžeme pro optimalizaci využít řadu jednoduchých analytických nástrojů. Jedním z důležitých je pro rozbor grafická prezentace výrobního procesu pomocí procesních grafů" či karet (process charts), které mohou přispět k definování a řešení problému. Zmíníme zde graf technologického postupu či procesu (operation process chart), ukazující chronologicky pořadí výrobních operací a manipulace, přispívající ke studiu operací výrobních, kontroly, průběhu manipulace, přísunu materiálu až po montáž. Je často používán pro srovnání dvou rozdílných řešení z nichž snadno vybereme optimální (to lepší podle zvolených kritérií). Pro jeho konstrukci se používá pouze dvou grafických symbolů pro operaci (výrobní nebo montážní) a kontrolu a dále dvou druhů přímek, svislé a vodorovné. Vodorovné přímky představují přísun materiálu, svislé obecný výrobní tok podle technologického postupu (viz obr.1.7). Díl 1 Operace 1 Operace 2 Operace 3 kontrola 1 Díl 2 Operace 4 kontrola Nakupovaná součást 0.2 výrobní či montážní operace (čas minut) Díl 3 Operace \J Montáž 1 Obr. 1.7 Graf technologického postupu (procesu) Montáž 2 kontrola 3 Lze posoudit nutnost, vhodnost a účelnost operací (cíle, metody, způsobu provedení, časové posloupnosti a trvání operace) tedy i manipulací a činnost logistiky" při zásobování výrobního procesu. Přestože to není v praxi obvyklé je možné do tohoto grafického rozboru doplnit časy kontrol (pokud jsou známy, zjištěny nebo odborně odhadnuty) a nic nebrání zaznamenat stejným způsobem druhy a časy mezioperační dopravy a manipulace. Systematicky řeší tuto oblast pomocí dalších symbolů karta výrobního procesu (postupový list manipulace - flow process chart operative), list výrobního postupu (flow process chart for product) nebo graf výrobního postupu sestavený ze značek a symbolů jako schéma pro jednotný výrobek (viz kap ). A li *4> Důležitou součástí optimalizace logistických procesů je optimalizace zásob, představující stanovení takového množství skladovaného materiálu, kdy náklady na skladování jsou ještě přijatelné při únosném riziku zastavení výroby v důsledku vyčerpání zásob. Tato definice upravená dle /25/ však platí pouze v souvislosti s výrobní logistikou, v ostatních případech není vazba na výrobní proces tak striktní

13 Skladování zde představuje proces dočasného ukládání materiálu tak, aby po dobu uskladnění nebyla snížena jeho kvalita či užitná hodnota. 1.5 Důsledky požadavků trhu pro logistiku Při zkoumání tržní situace jsou pro firmu důležité dvě zájmové skupiny - konkurenti a zákazníci. Na straně konkurence má rozhodující význam intenzita konkurence a ovlivňování trhu hlavními firmami včetně logistických strategií konkurenčními podniky používanými. Na straně zákazníků musíme znát jejich prostorové rozdělení, nákupní zvyklosti, strukturu potřeb zákazníků (naléhavost, dobu trvání spotřeby, možnost náhrady) a další tržní charakteristiky (velikost trhu, stupeň nasycení, míra růstu, ziskové rozpětí, poruchové veličiny). Pomocným prostředkem identifikace požadavků trhu ovlivňujících koncepci logistiky je metoda portfolia, sestavování dvojrozměrných maííc, určujících polohu všech výrobků firmy podle kvantitativních nebokvalitativních ukazatelů. Portfoliová pozice výrobků poskytuje příznaky zobrazující ekonomickou situaci z hlediska jejich rentability (hospodářského výsledku) nebo cash flow. Zrady postupů uveďme "matici tržního podílu a růstu trhu", objasňující důsledky vyplývající z přiřazení konkrétního výrobku do této matice pro logistiku. Relativní tržní podlí V a růst trhu R" jsou určujícími veličinami pro potahování výrobku v matici (viz obr.1.8). Relativní tržní podlí R Je Vlastni tržní podíl (v %) dělený tržním podílem největšího konkurenta. Reálný růst trhu poskytuje informace o budoucím prodeji výrobku a o jeho postaveni v cyklu životnosti. R Matice se dělí do čtyř polí (dva stupně obou určujících veličinvysoký, nízký), přičemž se jednotlivé výrobky označují jako "stár", "?", "cash-cow* a "dog" s následujícími příznaky své portfoliové pozice: o "stár" (hvězdy) - vyšší relativní tržní podíl, vysoký růst trhu o "?" (otazníky) - nižší relativní tržní podíl, vysoký růst trhu o "cash-cow" (dojné krávy) -vyšší relativní tržní podíl při nízkém růstu trhu a "dog" (hladoví-bídní psi) - nižší relativní tržní podíl při nízkém růstu trhu S ohledem na to, že výše uvedené parametry výrobků jednoznačně definují podobu zmíněné matice tržního podílu a růstu trhu neuvádíme její grafické zobrazení, ale pouze předpokládané dopady na logistiku, podle jednotlivých "polí" této matice. V kvadrantu výrobků "stár" platí následující základní strategická pravidla: D udržet nebo i rozšířit relativní tržní podlí výrobu kapacitně přizpůsobit početnímu růstu (zvýšení sériovosti výroby) a udržení dostatečných pohotových finančních prostředků Těžiště podnikání přitom spočívá převážně ve výrobě, marketingu a alokaci zboží. Nové struktuře výroby je nutno přizpůsobit i plánování, řízení a organizaci hmotných i informačních toků. Hlavními úkoly logistiky je optimalizace hmotných toků v rámci rozšiřování výrobních kapacit, optimalizace systémů řízení výroby, dodavatelských služeb a služby zákazníkům včetně servisu, který musí být nejméně tak dobrý jako má konkurence, optimalizace nákupního managementu a celého systému distribuce zboží. V kvadrantu "otazníků" platí zejména následující strategie: a získávat relativní tržní podíl o počítat se ztrátami Vlastní těžiště podnikání zde tkví zejména ve výzkumu a vývoji výrobků, dále ve výrobě a marketingu. Důsledky působení těchto skupin výrobků pro logistiku jsou následující: Obr.1.8 Schéma matice tržního podílu a růstu liliu > T a úkoly logistiky při umisťování těchto výrobků ve výrobním procesu, hledání výrobních "stanovišť" v souvislosti s projektováním výrobních procesů a systémů, pracovních a technologických míst rozšiřování a (nebo) soustřeďování systému alokace zboží zaměření logistiky na speciální segmenty trhu Q zlepšování dodavatelských služeb 24 25

14 předvýrobních etap a to jak v technické přípravě výroby, tak v poslední dobé především logistické přípravě výroby, která má blíže k obchodním činnostem, a která s rostoucí konkurencí v podmínkách globalizace a procesní orientace nabývá stále více na významu. Technická a logistická příprava výroby musí sloužit jako přímý podpůrný nástroj marketingu. Nejedná se však o problematiku jednoduchou, což je patrné i z rozboru základních informačních a hmotných toků v závodě. Průmyslová logistika a integrované inženýrství Integrované inženýrství je možno charakterizovat jako interdisciplinární obor, který se zabývá komplexní a systémovou analýzou všech činností logistického řetězce (dodavatel-subdodavatel-výrobamontáž-výrobek-distribuce-zákazník). Z této stručné charakteristiky vyplývá, že v rámci integrovaného inženýrství je nezbytné usilovat o zkvalitnění všech činností, které mohou eliminovat plýtvání případně ztráty všech druhů výrobních zdrojů od nákupu surovin a materiálů až po expedici a distribuci hotových výrobků. V širším smyslu se jedná o racionalizační opatření (lean production = zeštíhlování výroby) od konstrukce strojů a zařízení, přes materiálové inženýrství, výrobní technologie až po plánování a řízeni výrobního procesu, včetně organizačního zajištění řízení jakosti, jejichž hlavním cílem je zvýšení efektivnosti výroby (zvýšení produktivity, snížení nákladů a zkrácení průběžných dob přípravy a vlastní výroby, zajištění zisku). Současně se předpokládá, že v důsledku možností informační techniky bude dosavadní postupný způsob řešení (zpracování etap) nahrazen metodou paralelního (simultánního) inženýrství, kdy vybraní specialisté vytváří společný tým a od začátku pracují souběžně (paralelně) na určité zakázce (princip simultánního a integrálního Cl inženýrství). Tento postup má ve srovnání s klasickými formami přípravy výroby a vlastní výroby tu výhodu, že "zakázka" je od počátku zpracovávána podle společné koncepce a pro nerůznější situace v rámci jednotlivých útvarů jsou předem připravena základní řešení (princip "chaotického" managementu). Z předchozích úvah (zkracování životního cyklu výrobků - vývoj, zavedení, růst, zralost, nasycení, zánik, dále změny stylu práce v technické přípravě výroby) vyplývá, že vývojová oddělení, výzkumní pracovníci, technici a inženýři musejí nutně, a to i přes svůj vlastní odpor, hned od začátku úzce spolupracovat s pracovníky marketingu a odbytu (prodeje), brát vážně a pň své práci respektovat jejich připomínky, a co je nejdůležitější, musejí na základě bezprostředního kontaktu se zákazníky zabudovat do funkčnosti produktu jejich přání. Procesní pojetí práce Předpokládá se, že v relativně krátkém časovém úseku bude nutné v našich firmách realizovat zásady, metody a nástroje, které umožní analýzu podnikových procesů s vizí nových strategií s flexibilní organizací, funkční i výrobní strukturou. Ve světě se tento systém přípravy výroby nazývá BPR (Business Process Re-engineering). Toto procesní pojetí práce se orientuje stále více na technologicky a organizačně jasné procesy a většinou vyžaduje několik na sebe navazujících kroků, které směřují k určitému cíli v rámci jednoho celku nebo objektu. Vytváření hodnot se bude stále více orientovat na "obchodní případy", jejichž průběh je podporován informačními technikami (např. v rámci CIM, PPS systémy apod.). Úkoly spojené s "obchodními případy" se netýkají pouze výrobních procesů, ale mohou být také přeneseny na ostatní procesy, např. v rámci přípravy výroby, průmyslové logistiky. Nad každým procesem je nutné přemýšlet tak, aby bylo možné jednotlivé činnosti v rámci logistického procesního řetězce provádět racionálněji. Znamená to soustředit se na "základ podnikání" (realizace finálních výrobků - konkurenceschopných), což mnohdy vede k zamyšlení nad problémy: které z podnikových činností jsou nezbytně nutné k realizaci výroby (zbavit se "okrajových" činností) které z podnikových činností zvyšují hodnotu výrobku a ne náklady (vyloučit či předat činnosti, na něž nejsme profesionálně připraveni) které z podnikových činností mají skutečný vztah k tomu, co potřebuje zákazník a co je pro něj důležité. Na zvládnutí současných nároků technicko - organizační přípravy výroby, podpory výroby, pořizovací logistiky, distribuční logistiky a rovněž celého integrovaného inženýrství je potřebné změnit, jak již bylo uvedeno, styl práce od individuálního způsobu řešení jednotlivých úkolů k týmové spolupráci. V současné době se používá v týmové práci obou forem, a to týmy na dobu určitou, tj. týmy pro zlepšování (racionalizace výrobních procesů, racionalizace logistických procesů) a týmy na dobu neurčitou pro modernizaci jak výrobku, tak všech činností procesního řetězce, logistického řetězce nebo cyklu. Tyto formy týmové práce patří jednoznačně do re-egineeringových aktivit. Jedná se o multifunkční týmy, které pracují na bázi bezbariérovosti (viz uvedený princip) a jsou procesně orientované k systémovému řešení dané problematiky. Pro fungování těchto týmů je nezbytné příznivé klima vzájemné spolupráce, píle a důvěry všech pracovníků firmy 28 29

15 (management, technici, dělníci, ekonomové). Jedná se o dlouhodobý a složitý projekt změny stylu práce. Procesní pojetí práce $ počítačovou podporou Jedná se zejména o počítačově integrovanou výrobu firmy, která je v podstatě přirozenou vývojovou etapou komplexní integrace strojírenských výrobních procesů i systémů. Požadavky v tomto směru na moderní strojírenskou výrobu jsou v podstatě orientovány na vysokou produktivitu pří malých výrobních dávkách a flexibilitě vyráběného sortimentu součástí nebo montážních celků podle požadavků zákazníka, zkracování průběžných dob výroby, redukci skladů a stavu zásob materiálu, minimalizaci výrobních nákladů, zvyšování časového a výkonového využití strojů, zvyšování kvality výroby i výrobků atd. Z těchto požadavků v podstatě vychází základní filozofie CIM, která předpokládá datové a funkční propojení všech útvarů a činností, jak v předvýrobních, tak ve výrobních etapách strojírenského závodu (propojení základních podnikových útvarů s výrobou a vnějším okolím). Na základě předcházejících úvah by měl postupně vzniknout systém počítačově integrovaného inženýrství, který by měl splňovat všechny požadavky tohoto nového směru (stylu práce). Systém počítačově integrovaného inženýrství rozděluje danou problematiku do dvou relativně samostatných souborů funkcí, které vyúsťují do realizačních činností pro vlastní výrobní proces. Cílem všech funkcí v modelu systému (ve tvaru písmene Y"), je získat nový výrobek s optimálními parametry z hlediska Jeho ftinkcq i potřeby realizace na trhu. Pravá větev "Y" modelu zahrnuje technické funkce, které zajišťují v podstatě moduly technické přípravy výroby, např. CAE (Computer Aided Engineering), CAD (Computor Aidod Dosifjn), CAP, resp. CAPP (Computer Aided Process Plannlng) včetně podpory CAQ (Computer Aided Quality), jejímž propojonlm přoa společnou databázi vzniká integrovaný systém CAD/CAM. Tyto syslómy vytvářejí podmínky pro interaktivní režim práce v grafickém modu :. pmfjiítinovou podporou např. pro simulaci, modelování, technické výpočty apod. v rámci útvarů technické přípravy výroby. Levá větev modelu obsahujo činnosti od přljotí a zpracování zakázky, bilancování kapacitních a maloilnlovýoh zdrojů, sledováním průběhu zakázky výrobou s návaznosti na kalkulaci' nákladů a účetnictví a končící expedicí výrobků zákazníkům l'od zkratku PPS (Produktionsplannung und steurung resp, Productlon Plannlng System, PPC - Production Planning Control) so nojčnnlójl Slfazují činnosti uvedené v levé větvi - PPS - v překladu Produkflnl (výrobno) Plánovací Systém" integruje v podstatě podnikové činnosti od příjmu zakázky, jejího rozpracování, přes výrobu až po dodání zákazníkovi a v tomto smyslu programová řešení obsahují obvykle následující úlohy: správu kmenových dat (např. kusovníků, výrobních postupů, seznam zákazníků a dodavatelů, skladových míst atd.), evidenci požadavků zákazníka s následnou tvorbou zakázky z hlediska struktury, množství, terminů, cen apod., tvorbu výrobního programu a jeho plánování, bilancování potřebných surovin, materiálů a komponentů (součástí, dílů a montážních celků) včetně jejich objednání a realizace nákupu, bilancování výrobních a montážních kapacit, evidenci průběhu zakázky, archivaci zakázek a dalších důležitých informací (dat). Počítačově podporované CA - techniky (Computer Aided), mají v oblasti technické přípravy výroby, logistické podpory výroby i logistického plánování zdrojů rozhodující vliv. V koncepci CIM i koncepcích širších se v důsledku integrace propojují jednotlivé programové balíky (CAE - CAD - CAM - CAP - CAPP - PPS) do komplexních podnikových informačních systémů. Předvýrobní etapy mají v současné době ještě značný prostor k rozšiřování aktivit CA, které patrně s katalogy a databankami sehraji v budoucnosti rozhodující úlohu v konkurenceschopnosti jednotlivých firem. Podle dosavadních zkušeností se ukazuje, že přibližně 45% z objemu činností technické přípravy výroby je zpracováváno s počítačovou podporou. Ukazuje se však, že postupná konstrukčně - technologická standardizace a účelná stavebnicovost, umožní spolu s vyšší mírou kooperace nejen nezbytně potřebnou flexibilitu závodu, ale také možnosti uplatnění CAD technik v přípravě výroby (předpoklad - až 70% činností realizovaných prostřednictvím CA). Existuje řada softwarových produktů řešících různým způsobem dílčí oblasti (od AUTOCADu, přes PROENGINEER až po SAP) i pokusy o univerzální komplexní řešení (CATIA). Systém ARIS Jednou dalších z variant uplatňování myšlenek CIMu v praxi je softwarový produkt pro modelování a optimalizaci podnikových procesů známých pod jménem ARIS (ARchitektura Informačních Systémů), vyvíjený a zpracovaný na Institutu podnikové informatiky univerzity v Saarbruckenu, ve spolupráci se společností IDS (Integrované Datové Systémy) pod vedením prof. Scheera. Cílem ARIS je tvorba dynamických modelů podnikových procesů, jejich optimalizace a je využíván pro řadu projektů, např. zavádění norem ISO 9000, při implementaci standardních softwarových balíků většího rozsahu informačního systému organizací, při návrhu a realizaci workflow 30 31

16 atp. Je založen na koncepci CLIENT - SERVER v prostředí Windows a obsahuje interpretace k systémům CASE, workflow i standardnímu MS - office. Logistické pojed integrovaného inženýrství S ohledem na to, že integrující funkce logistiky nabývá i ve strojírenské výrobě a její přípravě stále většího významu, je nutné posoudit souvislosti rozvoje metod a prostředků integrovaného inženýrství i z tohoto hlediska. S ohledem na úroveň managementu, logistiky a toku materiálu včetně informací, můžeme související problematiku rozdělit do tří stupňů: administrativní úroveň managementu dispozitivní úroveň logistiky operativní úroveň (toku materiálu). První stupeň je zaměřen na strategická rozhodnutí, jimiž jsou např.: situační analýza, možnosti odbytu (prodeje), stav vývoje výrobku, finanční problematika, provozně - technická problematika (licence, patenty), umístění výroby a ekologie. Ve druhém stupni, kromě všeobecně známých požadavků logistiky na vývoj, konstrukci a realizaci výrobních procesů, je nezbytné v integrovaném inženýrství zejména přihlížet k okrajovým oblastem logistické struktury, tj. na nákup (zásobování), kde se zejména jedná o využití možností standardizace jednotlivých komponentů a celku výrobku se zaměřením na strategií MAKE OR BUY a na druhé straně na distribuční logistice se zaměřením na strategii BODU ROZPOJENÍ materiálových toků. V poslední době je kladen stále větší důraz (viz usnesení EU) na logistiku konečného zpracování odpadu. Ve své podstatě tento požadavek znamená již v samotné konstrukcí výrobku zaměřit se na takové konstrukce a struktury materiálu, které umožní po skončení životního cyklu výrobku jednak ekologickou likvidaci, ale také recyklování jednotlivých materiálů případně částí zpět do oběhu.např. podle údajů a požadavků EU na rok 2006 se předpokládá, že z 85% se mají jednotlivé komponenty finálních výrobků vracet zpět do oběhu (výroby nebo ke spotřebě, náhradní díly apod.). Realizace těchto požadavků bude klást velké nároky na technicko - organizační přípravu výroby, budování nových recyklačních závodů pro nejčetnější sortiment výrobků (ledničky, pračky, osobní automobily apod.). Třetí stupeň by se měl zejména zaměřit na ztráty : způsobené konstrukčně-technologickou koncepcí výrobku (nedostatečná konstrukční a technologická příprava, zastaralá koncepce výrobku, příliš inovované výrobky, nízká kvalita výrobku, nízká standardizace výrobku a z toho vyplývající nižší možnosti kooperace atd.) ve výrobě (nedostatky v manipulaci s materiálem, až příliš decentralizovaná výroba, nevyužití možností technologické standardizace, špatná technická vybavenost strojů a zařízení, zastaralé technologie atd.) nedostatky logistiky materiálového toku (nehospodárná vlastní výroba místo výhodné kooperace, strategie MAKE OR BUY, nevhodné skladové hospodářství, např. nevyužití strategie Just-in-Time, KAN BAN, nevhodná organizace skladování,špatná struktura dodavatelů) nedostatky v oblasti výzkumu a vývoje (příliš malá činnost v oblasti W.nekoncepčnost W a nedostatečné vazby jednotlivých útvarů, nedostatečné uplatnění týmové práce, zaměření na přílišné detaily, nedostatek financí pro vědeckovýzkumnou činnost, malá péče o portfolio firmy, čili nedostatečná optimalizace výrobního programu) nedostatky v plánování a kontrole výroby a její přípravy (nedostatky v předkalkulacích, nedostatky ve stanovení výše režie a její struktury, chybějící nebo špatný controlling, nedostatky v hospodářské samostatnosti jednotlivých středisek) Mezi hlavní vlivy na výsledky hospodaření firmy se nejčastěji uvádí styl řízení a odborná kompetentnost vedení (management + odbornost), pružnost reakcí na požadavky trhu - neustálý kontakt marketingu, komplexnost portfolia, aby byla možnost přípustné agresivity" i úhybných kroků", schopnost využít odborných i cenových předností závodu, cit pro vývoj situace na trhu, schopnost vytvořit v rámci nejistoty trhu klidné tvůrčí a výrobní prostředí, vytvořit efektivní plánovací a kontrolní mechanizmy, získat agregované informace just in time", dokonalá standardizace výrobku a výroby, stavebnicovost, péče o pracovníky, permanentní školení na všech úrovních, jasná koncepce podniku - podnikatelský plán dlouhodobý (3-5 let) a roční, spolupráce s okolím podniku - dodavatelé, město, jasná pravidla kultury podniku. Problematika průmyslového inženýrství, průmyslové logistiky a systémů integrovaného inženýrství představuje složitý systém, který vyžaduje komplexní systémové řešení jednotlivých úkolů, především formou týmové práce. Je potřebné upravit organizaci práce jednotlivých útvarů, které zajišťují činnosti od nákupu surovin a materiálů, přes konstrukčně - technologickou a projektovou přípravu výrobku a výroby, 32 33

17 vlastní výrobní proces, až k distribuci finálních výrobků na trh. Výchozím předpokladem pro úspěšnou realizaci tohoto záměru je integrita jednotlivých útvarů (spolupráce), která musí být plně podporována a propojena výpočetní technikou (např. v rámci CIM, jeho jednotlivých modulů s vazbou na podstatné okolí, včetně logistického plánování zdrojů). Pro úspěšnou realizaci je nezbytné modulové řešení tohoto úkolu podle předem připraveného projektu celého systému (možnost postupného uvádění projektu do praxe). Modernizace v průmyslové logistice Pro rozvoj teoretického základu průmyslové logistiky i praktických aplikací je rozhodující zejména 7 následujících zásad: Výzkum a vývoj počítačového zpracování informací, matematického modelování, simulace, umělé inteligence, expertních systémů, neuronových sítí a fuzzy logiky včetně aplikací v oblastech nákupu, podpory výroby a distribuce Tvorba koncepce marketingu vyjadřujícího potřeby trhu ve vzájemné vazbě na pořizovací logistiku, distribuci a změnu struktury průmyslové výroby Vyhodnocení postavení průmyslové výroby a funkce distribuce v závislosti na vývoji struktury výroby a potřebách trhu Uplatnění teorie systémů, teorie řízení, teorie inovací, teorie front, teorie hromadné obsluhy, analýzy časových řad, predikčních metod, teorie omezení a teorie zásob Vytváření podmínek pro uplatnění moderních logistických koncepcí a metod při podpoře výroby (Just in Time, KAN BAN, BOA, OPT apod.) Analýza vlivu logistických nákladů na celkové náklady a zisky Technický a technologický rozvoj v dopravě, manipulaci s materiálem včetně skladového hospodářství, paletizace, depaletizace a balení Jak je zřejmé již z kap. 1.5 konkurenční tržní prostředí je jedním ze základních vnějších vlivů působících při navrhování vnitřní" struktury integrovaného logistického systému v pojetí průmyslové logistiky. To vyžaduje především sledování vlastností a velikostí trhu v jehož oblasti podnikatelský subjekt - výrobní firma působí včetně geografického rozmístění distribučních míst" v jednotlivých regionech možného prodeje. Integrace logistického systému je založena na principech dobrovolného spojení subsystémů s cílovým chováním se složitou definiční oblastí vnějších i vnitřních omezujících podmínek 2. Logistika jako integrovaný systém V kapitole 1.2 jsme poznali, že při sledování materiálových toků musíme z hlediska průmyslové logistiky věnovat pozornost zásobování (nákupu, opatřování, pořizování), výrobním činnostem a distribuci, přičemž v každé této základní oblasti jsou uplatňovány operace přeměny (práce ve výrobní operaci, manipulace), přemístění (nakládka, vykládka, přeprava = dopravní operace), balení, skladování a kontroly (zkoušení). Nedílnou součástí materiálových toků ( hmotných toků, toků zboží) jsou zásoby (nedokončené výroby-materiál a nakupované díly, rozpracovaná výroba, hotové výrobky) a logistický informační systém, umožňující účinné řízení toků zboží. Logistický integrovaný systém výrobní firmy lze potom znázornit schematicky pomocí obr. 2.1, kde VF= výrobní (průmyslová) firma, D= dodavatelé, Z= zásobování, V= výroba, Dl= distribuce, ZA= zákazníci, PV= příprava(podpora) výroby a MA= marketing. y ' D vr 4 : p p- 5 z PV *, V <! ^, ^ [> MA : Obr. 2.1 Schéma logistického integrovaného systému průmyslové firmy "Plné" šipky ( s> ) znázorňují hmotné toky v jejichž smyslu funguje i zhodnocovací proces (může být však i obrácený - vrácené špatné zboží), slabé čáry ( ) představují toky informací. Při řízení toků zboží potom definujeme různě dlouhé logistické řetězce. V dalších částech kapitoly podrobněji popíšeme sledované tři základní články průmyslové logistiky (nákup, zásobování a zásobovací logistiku Z", výrobní logistiku V, prodej a distribuci Dl") s uvažováním vzájemných souvislostí. Tyto tři uvažované a sledované složky působí z hlediska hierarchické stavby logistiky průmyslové firmy zejména ve střední ze tři uvažovaných úrovní, v rovině řízení logistiky" se zpětnou vazbou na y Dl i ^ ^ ZA X ' 34 35

18 rovinu vyšší (úroveň managementu, strategie a vyšší firemní"logistiky) a do roviny nižší, tedy realizace hmotných toků", kterou v příslušných sekcích řídí a kontrolují. Na úrovni strategie firmy zahrnuje podniková" logistika zejména činnosti typu: navrhování a plánování logistických systémů navrhování a plánování investic logistický controling řízení jakosti marketingové strategie navrhování a plánování výstavby Matematicky tvoří logistický systém množina prvků a množina vazeb mezi nimi, představující dohromady strukturu systému. Logistický systém výrobní firmy (průmyslového podniku) je systém otevřený, má tedy kromě vnitřních vazeb (hmotných, finančních a informačních) vazby vnější. Vnější vazby představují způsob spojení mezních prvků logistického systému na prvky jeho okolí (dodavatele, zákazníky), které nejsou prvky sledovaného systému. Hmotné toky na vstupu do logistického systému výrobní firmy musíme potom rozdělit na tok materiálu (pojem materiál je definován na str.21) a tok energií". Hmotný tok je řízen informačním tokem, informačním subsystémem a zajišťován energetickým tokem. Realizace logistických, informačních i výrobních subsystémů firmy vykazuje různou energetickou náročnost, jejíž snižování přispívá do značné míry k celkové optimalizaci. Logistický systém výrobní firmy je možno charakterizovat jako otevřený dynamický systém (jeno stav se mění v čase) s cílovým chováním a konečným počtem vnějších vazeb, realizovaných několika vstupy a výstupy. Je článkem určitého logistického řetězce nebo cyklu a jeho mezní prvky jej spojují s podstatným okolím. Těmito mezními prvky jsou právě zásobovací logistika na straně dodavatelů a logistika prodeje (v širším smyslu distribuce) na straně zákaznického trhu. Hraniční místa se vyskytují však i ve vnitřní struktuře systému, tam, kde se subsystémy nebo prvky systému stýkají. Tam může rovněž docházet ke konfliktu zájmů, projevujícími se například v rozdílných názorech na velikost výrobních dávek, velikost zásob či existenci pojistné zásoby. 2.1 Zásobovací logistika Z hlediska hmotných toků představuje zásobovací logistika rozhraní mezi okolím (nákupním trhem) a logistickým systémem výrobní firmy na straně vstupu v taktické" rovině stanovení, plánování, řízení a kontroly potřebného stupně služeb při zajišťování nejrůznějších potřeb podniku. Úzce souvisí s pojmy nákupu (nákupní logistiky), zásobování (viz kap.1.3, logistické výkony) a pořizování (pořizovací logistiky) Zásobování, nákupní logistika, pořizovací logistika Hlavní úkoly zásobování můžeme zpravidla rozdělit na: o úkoly nákupu, tržně orientované, spojené s uzavíráním smluv u správní a fyzické činnosti spojené s toky materiálů a zboží Nákup (průzkum trhu - nákupního, nákupní jednání, cenová a hodnotová, správa nákupu ) podle výsledků provedeného průzkumu nákupního trhu zajišťuje výběr vhodných dodavatelů, otevírá a uzavírá jednání s dodavateli, sestavuje a uzavírá smlouvy s cílem snižování nákupních nákladů pomocí cenových a hodnotových analýz. Druhý okruh činností( přejímka a kontrola zboží, skladování, správa skladů, firemní doprava, plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků) patří spolu s předchozími do zásobovací logistiky. Pořizovací logistika, někdy synonymum logistiky nákupní či zásobovací, mající za úkol zejména plánování, řízení a kontrolu způsobu dodávek, přepravních prostředků, termínů dodávek a integraci dodavatelů, někdy je pojímána v širším smyslu opatřovací logistiky", tedy i pro výrobní prostředky a zařízení, pracovní sílu, finanční prostředky a všechny druhy energií. Plán zásobováni (viz MRP kap. 3, logistické plánování zdrojů), řeší zejména nákup materiálů a částí pro výrobu a montáž, včetně určení objemu výroby vlastních polotovarů. Hlavní strategické prvky zásobovací logistiky orientované na trh jsou cíle zásobování (zlepšování výkonnosti, zachování nezávislosti, snižováni vlastních nákladů, zvyšování zisku, strategické cíle = zajištění úspěšnosti + zajištění zásobovacích toků + snížení závislosti na dodavatelích + zajištění potenciálu dodavatelů + zdokonalení informačních systémů a systémů řízení zásobování + zlepšení jakosti apod.), dále systematické poskytování fremních ( podnikových ) a tržních informací a nástroje 36 37

19 zásobovací politiky, spolu s vzájemnými vazbami, které jsou zřejmé z obr TRŽNÍ INFORMACE CÍLE ZÁSOBOVÁNÍ NÁSTROJE ZÁSOBOVACÍ POLITIKY optimální dodavatele a ukončuje průzkum zásobovacího trhu, až již nelze zjistit další efektivní zdroje zásobování. Kritérium optimálnosti je výkonnost dodavatele nejen k předmětu zásobování, ale jeho komplexní nabídce tržních výkonů (výkonnost a schopnost k předmětu zásobování a objemu dodávky, kapitálová základna, finanční a technická schopnost, struktura nákladů, kooperační připravenost dodavatele a význam, který odběrateli při daném objemu dodávky přisuzuje ). Požadavky mohou být specifikovány jako kritéria užitnosti a rizik pro rozhodovací analýzu (lit./89/,/140/,/142/), která může být využita pro výběr nejvýhodnějších dodavatelů. Jednodušší řešení nabízí bodové hodnocení (viz lit./ 113 I), při němž se celkové bodové ocenění každého dodavatele získá stejně jako při určení vážené užitnosti (vynásobením vahou pro každé kritérium) a následným sečtením všech vypočtených kriteriálních hodnot. Vobr.2.3 je navrženo bodové hodnocení týkající se jakosti, ceny a lhůty dodaného zboží, které lze rozšířit o kritéria spolehlivosti dodávky (jakost, lhůta, dodané množství). Obr. 2.2 Vazby mezi prvky tržně orientované zásobovací politiky Ve smyslu nákupního marketingu mohou být cílem výzkumu nákupního trhu informace směřující k průhledností trhu, opatření nezbytných informací pro nositele rozhodnutí, zjištěni substitučního zboží, získání nových zdrojů nákupu a báze pro optimální zásobování. Informace pro výzkum nákupního trhu tvoří zejména údaje vázané k výrobku (vývoj výrobku, konstrukce, stavebnicová konstrukce, modulární návrh, možnost záměny, technologické postupy, pracovní postupy apod.), k dodavatelům (místo, tržní podíl, technické vybavení, spolehlivost, pružnost dodávek, likvidita, poznatky o způsobu jednání atd.), k nabídce (co se nabízí, ceny, dodací lhůty atd.), ke konkurenci na nákupním trhu (objem poptávky, hospodářská situace, nákupní zvyky, nákupní cesty apod.), rámcové právní podmínky, souhrnná ekonomická data a údaje o odvětví (tempo růstu, stav zakázek, vývoj mezd, sezónní a konjunkturní vlivy). Vznik určité potřeby ve firmě uvádí do chodu proces zásobování, který pro uspokojení této potřeby vybírá na podstatném trhu zásobování Jakost Cena Lhůta špičková kvalita více než 5% pod průměrnou více než 10% pod prům. lhůtami přesahuje minimální požadavky až do 5% pod průměrnou splňuje minimální požadavky odpovídá průměrné až do 10% odpovídá pod prům. lhůtám i Iprům. lhůtám leží částečně těsné pod minimálními až do 5% nad průměrnou až do 10% nad prům.lhůtami Obr. 2.3 Zjednodušené bodové hodnocení dodavatelů nesplňuje ani minimální požadavky více než 5% nad průměrnou více než 10% nad prům. lhůtami 38 39

20 Optimální dodavatelé z pohledu zásobovací logistiky naší výrobní firmy jsou ti s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením při respektování vážených hodnot jednotlivých kritérií. Váhy mohu opět stanovit bodovací metodou nebo párovým srovnáváním kritérií/1407. D oblast C.vyžaduje alternativní vyhledávání (diverzifikaci) - zvýšené náklady na průzkum trhu, hrajeme-li pouze malou úlohu na trhu zásobování proti silnějším, "mocným" dodavatelům Nástroje zásobovací politiky nemohou být u průmyslové firmy tak rozvinuty jako na "straně" výstupu zboží, tedy distribuční ( prodeje - zákaznickém či "odbytovém" trhu) a zahrnují zejména následující složky : a rozhodování o cenách, množství a podmínkách zásobování (cena a kvantita) a výběr tržních partnerů (velikost, počet, struktura) a stanovení cyklů vymezení vedlejších výkonů a doplňkových služeb (úvěr, pomoc při vývoji výrobků) a zajištění kvality potřebných druhů zboží a materiálů o použití reklamy Východiskem při volbě zásobovací strategie, konkrétní výrobní firmy je nákupní portfoliová analýza umožňující srovnání vlastní tržní síly s tržní silou dodavatele. Probíhá obvykle ve čtyřech etapách : o Klasifikace druhů zboží pro zásobování (strategické, nedostatkové, stimulační a bezproblémové druhy zboží) - dostupnost a zásobovací rizika o Analýza nákupního trhu (matice nákupního portfolia, viz obr. 2.4, str.41) a Přiřazení strategických druhů materiálů do jednotlivých pozic nákupního portfolia a Návrh doporučení zásobovací strategie podle jednotlivých prvků zásobování (viz obr. 2.5, str.42) Na obr. 2.4 vidíme tři významné oblasti, které určují tři základní strategie zásobování: o oblast A, představuje aktivní vystupování na trhu ("sbírání smetany"), když naše firma zaujímá na trhu silné postavení, zatímco aktuální síla dodavatelů je střední nebo nízká a oblast B, vede na tzv. "rozvažování" a představuje strategii středu (nabízí se u druhů zboží bez podstatných rizik avšak i bez vyšší ekonomické efektivnosti) Obr.2.4 Schéma matice nákupního portfolia Návrhy doporučení uvedené v obr.2.5 podle jednotlivých zásobovacích strategií (A, B, C) pro jednotlivé prvky" zásobovací logistiky (množství, cena, zásoby, nákup, vlastní výroba, substituce, dodavatelé, logistika) předpokládají poměrně přesné stanovení jednotlivých oblastí matice nákupního portfolia a tedy i dobrou znalost aktuálních podmínek. Podmínky se mohou podle situace na trhu a podle druhu výrobků a výroby měnit i poměrně rychle. Celá úloha je dynamického charakteru a doporučení mohou zde být pouze rámcová

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

nákup determinuje výrobu když: o

nákup determinuje výrobu když: o 1. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu - výroba definičním znakem podniku podnik je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují a zhodnocují

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Optimalizace plánování výrobního procesu

Optimalizace plánování výrobního procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více