Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT"

Transkript

1 B4563

2 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

3 Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů a důsledky požadavků trhu pro průmyslovou logistiku. Dále práce představuje průmyslovou logistiku jako integrovaný systém logistiky pořizovací (nákupní, zásobovací), výrobní a distribuční, propojený horizontální strukturou logistického procesu. V oblasti pořizovací logistiky je dílo zaměřeno na modely zásobování synchronizované s výrobou a zásobování podle rozborů výrobkového spektra. V oblasti výrobní logistiky je specifikováno projektování výroby integrované optimálním systémem hmotných toků, projektování výrobních procesů a systémů z hlediska vazeb průmyslové logistiky, včetně rozdělení na jednotlivé subsystémy. Dále je zpracována oblast systematické manipulace s materiálem a její navrhování z pohledu moderní interní logistiky, logistického plánování zdrojů a moderních systémů plánování a řízení výroby jako prolínající se součásti logistiky výrobní. Je zpracován subsystém interního skladování, interní dopravy a manipulace s materiálem, komisionářství jako spojení s oblastí logistiky distribuční, logistika informačních toků a stejně jako v předchozí oblasti (zásobování a nákupu) systém ukazatelů pro hodnocení stupně plnění logistických činností, výkonů a služeb. V oblasti logistiky distribuční se dílo zaměří na skladové systémy, realizaci objednávek, měření služeb zákazníkům z hlediska distribuce výrobků a subsystém logistických ukazatelů pro distribuci. V další části je logistický informační systém rozdělen na subsystémy zjišťování potřeb a predikce poptávky, subsystém logistického plánování a subsystém řízení zásob, které jsou v jednotlivých podkapitolách podrobně specifikovány zejména s přihlédnutím k jejich optimalizaci a optimalizaci celého logistického projektu. Dílo je též doplněno kapitolou vztahující se k projektování logistických systémů se zaměřením na simulační postupy a technické prostředky pro logistiku. Lektor: doc. Ing. Jan Rollo, CSc. Vratislav Preclík, 2006 ISBN ÚVOD Různorodost, složitost, obsah a rozsah strojírenského výrobního procesu klade značné nároky na odbornou úroveň, metodický, systémový a komplexní přístup při řešení úloh průmyslové logistiky ve sledované Oblasti průmyslové výroby. Logistika obecně představuje vědeckou disciplínu, zabývající se Uspořádáním a propojováním různých složitých systémů (výrobního, inlormačního, manipulačního, komunikačního, skladového, dopravního, energetického, hospodaření s nářadím, třískového a olejového hospodářství, údržby atd.), jejich analýzou a následným navrhováním, projektováním, organizací, plánováním a řízením uvažovaných systémů v čase a prostoru. Předmětem průmyslové logistiky je především řízený lok zboží, materiálu, osob, informací, energií a dalších prostředků v průmyslových systémech a jejich okolí. Průmyslová logistika sleduje stanovený základní cíl dodat jednotlivé komponenty (správné objekty, potřebné zboží, materiál) ve správném čase, množství, složení a kvalitě na správné místo potřeby, se správnými informacemi a cenou, při minimálních nákladech a s optimálními dodavatelskými službami. Logistické projektování a plánování je potom možné chápat i jako kontinuální tvůrčí činnost, jejímž cílem je optimální využití všech hmotných zdrojů (materiálů, energií, prostředků, prostoru) a pracovních sil, které ovlivní efektivnost průmyslových procesů a vynaložených nákladů. Předmět "Průmyslová logistika" pro magisterské a pro doktorské studium předpokládá znalosti získané studiem řízení výroby, managementu, marketingu, rozhodovací analýzy, kalkulací a účetnictví, ale i projektování výrobních procesů, projektování výrobních systémů, racionalizace výroby, jednotlivých technologických metod, výrobních strojů a zařízení, konstrukce přípravků a dalšího speciálního nářadí, nástrojů apod. Látka souvisí rovněž s poznatky, získanými v předmětech projektování a navrhování výrobních procesů zhotovení polotovarů (tváření, slévání, svařování a povrchových úprav) a studiem teorie a metodiky obrábění. Průmyslová logistika je v této práci v podstatě rozdělena do tří částí. První část (kapitola 1) je věnována metodickému a systémovému pojetí základů logistiky, rozdělení logistiky, definování průmyslové logistiky procesů ve strojírenství, včetně možností optimalizace logistických výkonů. Druhá část (kapitola 2) se zabývá průmyslovou logistikou jako integrovaným systémem v oblastech zásobování synchronizovaného s výrobou, včetně zásobovací logistiky podle struktury výrobkového (součástkového) spektra, logistikou výrobní se zaměřením na

4 projektování a navrhování výroby integrované optimálním systémem hmotných toků, systematickou manipulaci s materiálem a skladování, systémy PPS včetně stanovení systému logistických ukazatelů pro oblasti výrobní logistiky a logistikou distribuční s vymezením systému logistických ukazatelů pro distribuci. Třetí část (kapitola 3) pojednává o logistickém informačním systému, zahrnujícím zejména subsystém predikce poptávky, subsystém logistického plánování a subsystém řízení zásob s uvažováním optimálních strategií. Monografii doplňuje stať (kapitola 4) o základech projektování logistických systémů, technických prostředcích pro logistiku, simulaci a odkazy na literaturu pro další studium s přílohami. Všechny připomínky a náměty, které umožní zlepšení předložené publikace jsou vítány Dále bych chtěl tímto poděkovat vstupním oponentům pánům Doc.lng. Karlu Dušákovi.CSc, Prof.lng. Karlu Kocmanovi,DrSc. a Doc.lng, Janu Rollovi, CSc. za podnětné připomínky ke zpracování publikace. Praha, leden 2006 i Doclng. Vratislav Preclík, CSc. Autor 1. Základy průmyslové logistiky V obecném širším slova smyslu je logistika analogií odborných a vědeckých oblastí jako je operační výzkum (analýza), matematická statistika, automatizační, řídící a regulační technika, systémové inženýrství a hodnotová analýza, jejichž podstatnou myšlenkou je integrovaný a komplexní pohled na sledované systémy. Své první uplatnění a vlastně i vznik našla v oblasti vojenství a rychle se rozšířila do dalších sfér jako je oblast bankovnictví, obchodu (business logistic), zdravotnictví, dopravních sítí, letectví, cestovních a turistických služeb i do průmyslu. Tvoří sama určitý integrovaný systém, při jehož analýze dospíváme k závěrům, že hlavním kritériem úspěšného fungování a hledání optimální struktury je minimum celkových logistických nákladů přinášejících obvykle dosažení maxima zisku při zajištění požadované úrovně služeb. Úspěšná volba vhodné struktury logistického systému v jednotlivých oblastech a výběr logistické koncepce a strategie závisí tedy na naší schopností přesné a kvalitní identifikace nákladových položek spojených s řízením hmotných toků a tokem informací a správné formulaci jejich závislosti na úrovní služeb zákazníkům. V tomto smyslu se nejedná pouze o systematickou manipulaci s materiálem (včetně dopravy a skladování), ale rovněž o řešení a řízení toků informačních a finančních. Pojímáme-li zvyšování úrovně služeb jen jako prostředek získání většího podílu na trhu a z toho plynoucího vyššího zisku je nutná kvantifikace relací mezi úrovní služeb a dosahovanými tržbami. Definování logistiky probíhá prakticky neustále již několik desítek let, tak, jak se mění podmínky a pohled na problematiku v jednotlivých zmíněných oblastech uplatnění. Uveďme definici logistiky podle Evropské logistické asociace (lit./35/): "Logistika představuje organizaci, plánování, řízení a realizaci toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích". Tato definice je dosti konkrétní a obsahuje v sobě vlastně již prvek nejen firemní (podnikové) nebo průmyslové logistiky, ale dokonce i logistiky výrobní. Jiné definice jsou obecnější a popisují logistiku jako ekonomický postoj, manažerskou a tvůrčí koncepci, základní filosofii firmy, vědeckou nauku o plánování, řízení a kontrole toků materiálů, informací, energií a personálu v systémech. Zahrnuje tedy všechny činnosti v nichž jsou logistické systémy zkoumány, navrhovány, plánovány a realizovány v rámci celého logistického řetězce í jeho horizontální a vertikální struktury. 6

5 1.1 Rozdělení logistiky Podle jednotlivých oblastí a úrovní můžeme rozdělit logistiku na makro a mikrologistiku a tuto dále na dílčí složky jak ukazuje obr MAKROLOGISTIKA LOGISTIKA 1. MIKROLOGISTIKA ARMÁDNÍ NEMOCNIČNÍ PODNIKOVÁ Obr.1.1 Základní členění logistiky podle oblastí a úrovní X DOPRAVNÍ Někdy se uvádí i pojem mezologistika zahrnující systémy pro aplikaci logistiky v odvětvové sféře. Pojem makrologistika představuje zejména aplikované využití logistiky a vypracovaných logistických systémů ve sféře národohospodářské. Podniková logistika potom zahrnuje v tomto členění kromě průmyslové logistiky ještě dvě pro firmu důležité a neoddělitelné složky, tedy logistiku obchodní a logistiku služeb, jak ukazuje obr 1.2. VÝROBNÍ LOGISTIKA Průmyslová logistika v + N + D PODNIKOVÁ LOGISTIKA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ LOG. N + D DISTRIBUČNÍ.1 NÁKUPNÍ Obr. 1.2 Základní dělení a obsah podnikové (firemní) logistiky LOGISTIKA SLUŽEB Logistika firmy není žádný trvalý stav, ale vyvíjí se v čase, jde o pružný přizpůsobující se systém a proces firemní (podnikové) i mimofiremní povahy. Ze schématu vyplývá i postavení průmyslové logistiky, tedy zjednodušeně řečeno logistiky firmy, zabývající se rovněž průmyslovou výrobou. Uveďme v této souvislosti sdělením logistiky ještě pojmy hospodářské a podnikové infrastruktury. Hospodářskou infrastrukturu tvoří zejména: nákladní doprava, realizovaná mimo výrobní proces a osobní doprava pracovních sil do pracovního procesu telekomunikační systémy energetika a vodohospodářství Pro logistické procesy pohybu hmot ( tedy surovin, materiálu a zboží) jsou z této infrastruktury rozhodující zejména první dva jevy, neboť doprava je nositelem fyzického toku materiálu a telekomunikační systém je nositelem toku informačního. Podnikovou infrastrukturu tvoří zejména činnosti související s pohybem hmot v rámci výrobního procesu firmy nebo procesu směny obchodu : manipulace s materiálem (včetně technologického přemístění) skladování předvýrobní a distribuční balení komerční a přepravní Tržní mechanizmus by měl podle /119/ rozvíjet tyto struktury cílevědomě, k dosahování maximálních ekonomických efektů. Působí zde zejména dva atributy jimiž se ekonomické účinky pohybu hmot optimalizují: selekce, na působení trhu založená (při harmonizovaných výchozích podmínkách, viz kap. 1.5) a vykonávají zákazník - odběratel integrace činnost! v systémovém pojetí jejich optimální skladby a objemu Integrace aktivit je založena na dobrovolném podřízení zúčastněných společnému zájmu, tedy na optimalizaci zisku, za vzájemně výhodných podmínek. 9

6 1.2 Základy a definice průmyslové logistiky Představuje-li podniková logistika vědeckou disciplínu o plánování, řízení a kontrole toků materiálů, personálu, energií a informací ve firmě (v podniku), možno totéž říci o logistice průmyslové. Logistický řetězec od nákupu potřebného materiálu a surovin, daných poptávkou (a nabídkou konkurence), přes jejich dodávku a skladování obsahuje před rozvezením zboží k zákazníkům nebo dodáním do distribuční sítě (expedicí a distribucí) vlastní zhotovující fázi - výrobu, přesněji průmyslovou výrobu ( polotovarů, součástek, dílců, hotových výrobků). Snaží se vytvořit logistický integrovaný sytém složený ze tří základních výkonových oblastí a dvou oblastí doplňkových ve smyslu podnikové (firemní) logistiky a její horizontální struktury: 1. Nákupní logistiky - přicházejících vstupů materiálů, surovin, nakupovaných dílů 2. Výrobní logistiky - transformace vstupů na výstupy (hotové výrobky, zboží) 3. Distribuční logistiky - dodání zboží finálnímu zákazníkovi (uživateli) včetně s tím spojenými službami (servisem) 4. Logistiky konečného zpracování odpadu - jako ekologický způsob myšlení při zpracování odpadu průmyslové firmy, organizačně zpravidla zahrnuté do logistiky distribuční (proces recyklace) 5. Dopravní logistiky - pro návrh hospodárného dopravního řetězce mezi průmyslovou firmou, obchodními podniky a spotřebiteli. Každý průmyslový podnik nemusí ovšem vykázat všechny funkce, u ryze obchodních firem odpadá výrobní logistika, externě může být řešena i logistika dopravní apod. Vertikální stavba průmyslové logistiky se projevuje v každé ze tří základních organizačních úrovní: 1. Vrcholového managementu podniku (řešení strategických otázek podniku) 2. Středního článku řízení (tok informací v definovaném horizontálním členění) 3. Rovina toku materiálu (tok ve výrobě, tok hotových výrobků a tok odpadu) Za objekty průmyslové logistiky je možno považovat všechny druhy materiálů a zboží, tedy materiály pro výrobu, pomocné a provozní materiály, subdodávky, náhradní díly, obchodní zboží, polotovary i hotové 10 výrobky. Tímto je jasně definována hranice k ostatním opatřovaným činitelům, kterými jsou výrobní, dopravní a další zařízení, personál (pracovní síly), kapitál a informace, na něž se vztahuje opatřování v širším smyslu zásobovací (nákupní) logistiky. Jestliže se připojí k nákupu jako další oblast úkolů příprava a zajištění materiálu s dílčími činiteli skladování a dopravy, zlepší se předpoklady pro koordinaci jednotlivých činností materiálového hospodářství - tento rozsah se označuje jako klasické materiálové hospodářství. Zahrnuje potom hospodaření s výrobními a provozními materiály bez ohledu na to, pro jaké dílčí podnikové úseky jsou určeny a úkolem je příprava materiálů včetně jejich včasného poskytování. Jeho kompetence se týkají pouze jedné části celkového logistického řetězce zásobování, kterou je zajištění vstupních materiálů pro různá střediska spotřeby ve výrobním procesu. Toto omezení může vést k nadměrným, nepřiměřeným nebo nedostatečným zásobám, prostojům a čekacím dobám, ztrátovým časům apod. Úvahy o těsnějším propojení vztahů průmyslového podniku s dodavateli nacházejí uplatnění v integrované koncepci materiálového hospodářství, determinujícího velikost zásob nebo hmotných toků. Předmětem ( viz obr. 1.3 ) je technická a ekonomická problematika hmotných toků od dodavatele do podniku přes výrobu se všemi mezistupni, až po předání zboží do výstupních skladů a tím se přibližuje koncepci průmyslové logistiky. Rozsah funkcí Nákup Zásobovací Doprava Skladování Plánování Distribuce Podnik.plán. logistika Komisionářství a řízení v. Zakázk.činn. hm.toků Nákup Klasické mater.hospodářství Integrované materiálové hospodářství Průmyslová logistika Obr. 1.3 Porovnání různých koncepcí, forem a pojmů pro oblast zásobování podniku < 11

7 Pro koncepci průmyslové logistiky jsou rozhodující dva základní pohledy: 1. Nezbytnost zavedení systémově teoretického způsobu pozorování, vycházejícího z předpokladu, že prvky sytému nelze měnit izolovaně (bez účinku na jiné), ale pouze prostřednictvím spojení jejich synergických účinků, při optimalizaci řešení systému jako celku 2. Nutnost uvažovat vznikající náklady jako celek, vzhledem k jejich vzájemné závislosti a působení při úsilí o jejich celkovou minimalizaci Definujme nyní úkoly základních funkcí horizontální struktury průmyslové logistiky, tedy nákupní (zásobovací), výrobní a distribuční logistiky. Nákup má za úkol pro průmyslovou firmu opatřit při optimálních nákladech cizí dodávky, subdodávky a materiál, potřebný pro konečný výrobek. Vybírá z nabídek na trhu dodavatele podle určitých kritérií (cena, kvalita a pohotovost dodávek, dodavatelské služby) a zavazuje je smluvně k termínované spolupráci. Nákupní (zásobovací) logistika stanoví a kontroluje potřebný stupeň služeb a zaměřuje se na zabezpečení nejrůznějších potřeb (zlákáni zboží a jeho zpřístupnění účelnému použití), přičemž její důležitou úlohou je uspořádání toku nakupovaného zboží a materiálu, dále I transfer informací mezi nákupním trhem a nositelem potřeb v podniku. Výrobní logistika má za úkol plánovat, řídit a kontrolovat tok materiálu od vstupního skladu, přes všechny úrovně výrobního procesu (včetně meziskladů), až do koncového skladu liniových výrobků. Logisticky orientovaným řízením toku materiálu můžeme snížit zásoby ve výrobě a uvolněné oběžné prostředky Investovat do nových prostředků provozních. Logistickým řízením materiálového loku při propojení se systémy PPS můžeme nejen harmonizovat výrobní kapacity, ale i vyloučit rušivé procesy a dlouhé přípravné časy ve výrobě. V rámci hrubého plánování PPS systémů je výrobní program vytvořen z terminovaných zakázek od zákazníků a z hlášení o připravenosti materiálu i subdodávek ve skladech. Při střednědobém plánování je program zpravidla rozdělen ve smyslu strategie make or buf, tedy na díly vyráběné v podniku (součástky, části, montážní celky) a na části nakupované, přičemž je sledováno základní věcné a termínové plnění. Přesný průběh zakázek je určen na základě technologických postupů při porovnání kapacitních potřeb s dostupnými kapacitami. Následuje rozdělení (rozvrhování) práce - konkrétních zakázek - až na jednotlivá pracoviště při podrobném plánování s využitím systému zpětných hlášení na každé úrovni. Výrobní logistice připadá klíčová úloha při výstavbě logisticky orientované organizační struktury průmyslového podniku. Úkolem distribuční logistiky je propojení prodeje (odbytové složky průmyslové firmy) s poptávajícími zákazníky. Odběratelům umožňuje fyzickou dostupnost zboží, hotových výrobků, včetně příslušných informací. Jako dílčí oblast marketingu by měla být distribuční logistika napojena na celkový systém podniku (ve střední taktické" rovině) a přispívat k jeho rozvoji. Zahrnuje zejména plánování, řízení a kontrolu fyzických toků materiálu (zboží) a s tím spojených informačních toků mezi výrobními (obecně i obchodními) firmami a zákazníky. Těžiště logistických činnosti (tab.1.1) spočívá především ve výrobní a kapitálové náročnosti, které jsou v oblasti průmyslové logistiky rozdílné podle různých výrobních oborů. Vysoká vlastní tvorba hodnot, komplexní produkty či procesy implikují vysokou výrobní náročnost (obr.1.4). Hlavním úkolem průmyslové logistiky ve výrobních firmách s vysokou vlastní tvorbou hodnot je v tomto případě zejména problematika výroby, jak ukazují příklady obuvnického a textilního průmyslu, výroby obráběcích i tvářecích strojů, stavby lodi, stejně jako astronautického průmyslu. Při nižší výrobní a vyšší kapitálové náročnosti dostává se do popředí zejména zásobovací logistika (chemický a ocelářský průmysl). Naopak v potravinářském, kosmetickém průmyslu apod. je nízká jak výrobní, tak i kapitálová náročnost a těžiště spočívá zejména v distribuční logistice. Těžiště průmyslové logistiky se kromě ukazatelů výrobní a kapitálové náročnosti dále zaměřuje na určité faktory, specifické pro průmyslový podnik (výrobní firmu), vyplývající z komplexnosti zásobovacího a distribučního trhu a počtu stupňů výrobního postupu ve všech fázích výrobního procesu (zhotovení polotovarů, výroba součástí, předmontáž, montáž hlavních skupin, konečná montáž apod.)

8 Schéma základních logistických činností Kapitálová náročnost -náklady na vstupy materiálů a surovin -náklady na výrobní zařízení distribuce výrobků podpora výroby zásobování (nákup) příjem objednávek termíny a plnění objednávek plán výrobního programu stanovení výrobní potřeby (návazně plán zásobování) sestavení plánu zásobování vyhledávání zdrojů dodávek Zásobovací logistika Železo - ocel - kovy Chemie Traktory Automobily Výrobní logistika Astronautika řízení a rozmisťování zásob zajištění plynulého zásobování výroby (materiály, energie,atd.) nabídkové řízení Obráběcí stroje Stavba lodí balení, skladování, kompletace a expedice operativní řízení, podpora výrobních operací výběr dodavatelů, optimální rozhodování Distribuční logistika zajištění dopravy zboží (distribuční cesty) lhůtové plánování výrobních operací projednávání dodávek, umisťování objednávek Potraviny optimalizace distribučních cest optimalizace zásob polotovarů a skladování zásob nedokončené (rozpracované) výroby potvrzování dodávek, sledování dodavatelů, doprava a skladování surovin Obuvnický průmysl Textilní průmysl obchodní operace logistický mezioperační doprava aj. logistický informačníok zhodnocovaci proces kontrola kvality Tab.1.1 Přehled základních logistických činností Obr.1.4 Nízká Vysoká Výrobní náročnost - tvorba hodnot - komplexnost výrobků - komplexnost procesů Těžiště průmyslové logistiky dle výrobních oborů 14 15

9 1.3 Cíle průmyslové logistiky, logistické činnosti a náklady Optimalizace logistických výkonů s komponentami logistických služeb a logistických nákladů je hlavním cílem každé logistické činnosti. Logistické výkony představují vždy marketingové nástroje a takto je i musíme posuzovat, s ohledem na to, že definiční součástí průmyslové logistiky je její zaměření na požadavky trhu. Průmyslovou logistiku si lze představit v rámci logistického zhodnocovacího procesu jako soubor následných činností (logistických výkonů), zahrnujících řízení a realizaci pohybu materiálu, polotovarů, montážních celků i hotových výrobků včetně jejich skladování. Dodací lhůta Čas Zásoby Akční rádius Tento sled obchodních a fyzických operací končí dodáním výrobku zákazníkovi, přičemž zákazník vnímá logistické výkony ve formě logistických služeb. Na realizaci těchto logistických aktivit je potřeba na každém stupni logistického zhodnocovacího procesu vynakládat určité prostředky, které představují logistické náklady. Vazba mezi těmito komponentami a jejich základní prvky jsou zachyceny schématicky na obr Logistické výkony zahrnují logistické aktivity (tab.1.1, str.14), činnosti v oblasti zásobování (sestavení plánu zásobování, vyhledávání dodavatelů, organizování nabídkového řízení, projednávání dodávek, umisťování objednávek, doprava, skladování, kontrola kvality atd.), podpory výroby (plánování výrobního programu, stanovení výrobní spotřeby, zajištění zásobování výroby surovinami, materiály a energiemi, operativní řízení a podpora výrobních operací, lhůtové plánování výrobních operací, stanovení optimální úrovně zásob, řízení mezioperační dopravy, skladování zásob nedokončené výroby ZNV ve výrobě, rozhodování make orbuy u polotovarů atd.) a distribuce výrobků (zajištění příjmu a plnění objednávek, kontrola termínů plnění dodávek, rozmisťování zásob v distribuci, kompletování, balení, skladování a expedování hotových výrobků, zajištění, realizace a volba vhodných distribučních cest, provádění obchodních operací aj.). Firma Konkurence Dodací spolehlivost Konkurence Flexibilita Týdny před expedicí Firma _Zpoždění Změna 4 y F^ i ' j Firma Konkurence Manipulace a doprava Index, Doprava Manipulace 100% Obchodní rokv Systémy <=> => Funkční Funkčně ořesahuiíeí ' O Ohrni Obr. 1.5 Komponenty logistických služeb zákazníkům a logistických nákladů O 1 Hlavními prvky logistických služeb jako logistické činnosti i jako míry dosažených výkonů jsou v podstatě (viz obr. 1.5, str.16): p dodací čas (lhůty, termíny) a dodací spolehlivost ve srovnání s konkurencí dodací pružnost (flexibilita) o dodací kvalita (dodací přesnost podle způsobu, množství a stavu dodávky) Klademe-li si za cíl úspěšně poskytovat služby zákazníkovi musíme se při jejich poskytování ztotožnit s orientací na jeho potřeby a úroveň služeb měřit vhodnou soustavou ukazatelů (míry rozsahu služeb, míry kvality služeb). Vlastní služby zákazníkům, začínající již před realizací obchodní transakce, můžeme co do obsahu rozdělit na předběžné (informace o záměrech firmy, vytvoření organizační struktury vhodné pro uspokojování potřeb zákazníků apod.), související s realizací (optimalizace úrovně zásob, realizace dodacího cyklu a jeho částí, informační zajištění příjmu a vyřizování objednávek, zajištění spolehlivosti, pružnosti systému a 17

10 schopnosti rychlého vyřízení dodávky, stanovení priorit a výběru objednávek apod.) i "porealizační" (instalace u zákazníka, opravy, náhradní díly, poskytování dokumentace výrobků a vyřizování případných reklamací). Logistické náklady lze rozdělit na skupiny: Q náklady na řízení a systém (utváření, plánování, kontrolu hmotných toků, dílčí funkce plánování výrobních programů a řízení výroby) a náklady na zásoby (udržování zásob a vázání kapitálových prostředků v zásobách, pojištění, znehodnocení a ztráty) o náklady na skladování (na udržování skladových zásob v pohotovosti, na prováděné skladovací a vyskladňovací procesy, skladovací ztráty) a náklady na dopravu (provozní náklady vlastní dopravy, poplatky externí přepravy, náklady na vnitropodnikovou dopravu) o náklady na manipulaci (balení, konzervace, manipulační operace, náklady na komisionářskou činnost) a finanční logistické náklady (úroky z úvěrů, pojištění apod. pokud nejsou zahrnuty ve výše uvedených složkách) a náklady na odborná školení, rekvalifikaci a další náklady administrativní povahy o případně celkové náklady na nákup pro výrobní spotřebu Podíl logistických nákladů na celkových nákladech průmyslové firmy se pohybuje zhruba od 10 do 25 %, přičemž různí autoři, zabývající se jejich statistickým zjišťováním, uvádějí různé maximální hodnoty (podrobněji viz lit./116/, str.19). Nicméně všechny dosavadní výsledky ukazují na podstatný význam průmyslové logistiky pro výslednou ekonomickou situaci firmy, což zvýrazňuje rostoucí tendence ke zvyšování logistických nákladů v mnoha pozorovaných průmyslových podnicích. Řada opatření v oblasti řízení a realizace materiálových toků vyžaduje i vynakládání jednorázových investičních logistických nákladů - logistických kapitálových prostředků, za něž považujeme zejména: hodnptu logistické infrastruktury firmy (skladovací prostředky a kapacity, dopravní prostředky, výpočetní a komunikační technika, obchodní síť, programy) a hodnotu zásob (surovin, paliv, součástí, dílů, hotových výrobků, obalů) a hodnotu pohledávek 18 Pro stanovení podnikových a logistických cílů, kvantitativně a kvalitativně definujících budoucí výsledky i skutečnosti, je třeba klást následující základní požadavky (upraveno podle lit. /66/) přijatelné v současnosti i z hlediska logistiky průmyslové: a formulované cíle musí být důležité (pro podnik, firmu, společnost, člověka). a cíle musí být dosažitelné (dostupnost zdrojů, úsilí konkurence, zákony) a cíle musí podněcovat (řešit problémy, čestný boj s konkurencí, soudržnost s firmou, podnikem, profesí) o musí být specifické a měřitelné (např.40% trhu ve výrobku A v okolí Prahy do konce roku 2010) cíle musí být vzájemně konzistentní (výběr cílů, snášenlivost s ostatními) cíle musíme ohodnotit a uvést na srovnatelnou bázi (optimalizace systému cílů posouzením užitností a rizik, odhad u cílů obtížně kvantifikovatelných) a ze souborů podnikových cílů odvodit funkční cíle (marketingové, výzkumné a vývojové, finančně hospodářské, personalistiky apod.) a odvození výrobně logistických cílů přímo z cílů podnikových (snížení průběžné doby výroby PDV, dodržování termínů, snížení časů na vývoj, snížení přímých logistických nákladů, snížení rizik při plánování, růst produktivity, růst kvality výrobků, vyšší variantnost výrobků, snížení vázanosti kapitálových prostředků, lepší vytížení kapacit, snížení dodacích lhůt, snížení nákladů na plánování a řízení výroby, zvýšení nabídky kapacit apod.) Příkladem všeobecných cílů průmyslového podniku může být např. snížení výrobních nákladů, snížení logistických nákladů, růst obratu firmy, růst zisku firmy, zvýšení flexibility (obtížně kvantifikovatelné), zlepšení pozice na trhu nebo stabilizace proti konjunkturálním výkyvům. 1.4 Základy optimalizace logistických výkonů Pro dosažení optimalizace logistických výkonů se nabízejí v podstatě dvě základní cesty: 1. Sledování optimálního stupně logistických služeb (porovnáním nákladů na logistické služby s náklady plynoucími z nedostatku logistických služeb) 2. Sledování žádoucího stupně logistických služeb při minimalizaci logistických nákladů, nutných na jeho dosažení 19

11 Pro sledování optimálního stupně logistických služeb je nutné kvantitativní ocenění alternativních úrovní služeb zákazníkům, vyžadující dobrou znalost procesů nákupního rozhodování u všech potencionálních zákazníků. Připravenost zákazníků ke spolupráci a jejich ochota odkrývat svá rozhodovací kritéria bývá však velmi nízká a rovněž problematika formulování rozhodovacích procesů a stupeň jejího zvládnutí mohou negativně ovlivnit hodnověrnost či hodnotu dosažených výsledků.v praxi se tedy většinou používá druhá metoda, při níž je úkolem logistiky zabezpečit úroveň logistických služeb určenou vedením firmy, prodejem a vlastní logistikou, při současné minimalizaci logistických nákladů. Zjednodušené znázornění na obr. 1.6 se vztahuje na úsek materiálového toku, v němž se zboží (výrobek) dodává zákazníkovi, podobně však platí i pro další distribuční úseky (expedice výrobků, dílů - odesílání jednotek pro kontrolu a testování - odesílání částí na montáž - odesílání polotovarů k výrobě součástek). skutečnost ci( 1 0 Q % Obr. 1.6 Cesta sledování žádoucího stupně logistických služeb Dodací služby K zabezpečení efektivního řízení logistických výkonů nutno definovat pro každé místo určení materiálu (surovin, polotovarů, hotových výrobků, částí = součástí + montážních celků atd.) odpovídající úroveň (stupeň) logistických služeb. Pouze tím se dosáhne koordinace pořadí vypočtených hodnot s pořadím účinných hodnot optimalizace, neboť hmotné toky probíhají od míst, v nichž produkty vykazují vysokou tvorbu hodnot k místům s nižší tvorbou hodnot. Definujeme-li zjednodušeně průmyslovou logistiku jako vědní disciplínu, pojednávající o pohybu materiálu v oblastí průmyslu a obchodu (včetně toků informací a finančních prostředků) od jeho získání, přes jeho vlastní zpracování ve výrobě, až po dodávku k zákazníkovi, včetně případné likvidace po ukončení životnosti produktu (od marketingu na začátku až po prodej na konci cesty ke spotřebě), můžeme ve všech těchto oblastech hledat cesty k optimalizaci, tedy dosažení žádoucího cíle při minimálních možných nákladech v daném čase. Chceme-li snížit tento čas (v naléhavých případech) musíme počítat se zvýšenými logistickými náklady, které však nemusí znamenat v celkovém dopadu ztrátu. Například vyšší výnosy (tržby) mohou i vyrovnat zvýšení nákladů a přinést i vyšší zisk nebo v jiném případě mohu zabránit ztrátám z nedodržení dodacích lhůt. Důkladná analýza podmínek, metod a prostředků je nezbytným předpokladem úspěšnosti každého logistického projektu. Pro řešení lze využít nejen klasických propočtů (kapacitních, hledání úzkých míst), statických a dynamických metod a dalších prostředků operačního výzkumu a matematického programování, ale rovněž modelování a simulace umožňující mnohdy poměrně rychlé ověření našeho návrhu. Týmová práce je v tomto procesu nutná a výrobní inženýr se nejspíše v této oblasti průmyslové logistiky zaměří nejen na vlastní výrobu (výroba a logistika mívají však v průmyslové firmé svoji oddělenou hranici), ale zřejmě na oblast manipulace s materiálem, kde bude hledat případné úspory. Podle 1251 představuje manipulace s materiálem souhrn obslužných ( netechnologických") operací, spočívajících převážně v dopravě materiálu, odstraňování odpadu, skladování odpadu, skladování, balení, vážení, měření a počítání kvantity. Při této logistické činnosti dochází zpravidla ke změně polohy (místa) nebo ke změně orientace předmětu v prostoru. Termín materiál potom představuje souhrnné označení pro všechny manipulované předměty (základní materiál, polotovary, hotové nebo nedokončené výrobky, pro odpad, nástroje atd.). Z hlediska optimalizace manipulace s materiálem je důležitý pojem manipulační jednotka představující materiál (balený či nebalený, uložený volně nebo v přepravních jednotkách, sudech, lahvích, kontejnerech, na paletách nebo v paletách, svazkovaný, 20 21

12 páskovaný apod.) tvořící objemově ucelenou jednotku, s níž se manipuluje jako s jediným kusem. Dílčím případem je optimalizace dopravy (transportu), která může představovat rozhodující úsporu logistických nákladů firmy. Dopravou rozumíme přemisťování materiálu předem určeným způsobem z jednoho místa na druhé nebo postupně na více míst dopravního (logistického) systému, zpravidla s použitím dopravního prostředku. Podle zaměření na pořizovací, výrobní nebo distribuční logistiku může být optimalizována doprava externí (vnější, oběhová), meziobjektová, vnitroobjektová, mezioperační nebo doprava v rámci technologického pracoviště, tedy operační (v posledním případě se jedná zpravidla o manipulaci s materiálem na pracovním místě). Doprava vnější představuje transport materiálu mimo pozemek určité firmy (mezi závody, ze závodu firmy k vnějšímu příjemci, od vnějšího dodavatele do firmy, doprava do distribuční sítě apod.). Pokud místa zdrojů, nakládky a vykládky nejsou ještě pevně určena potom lze využít řadu optimalizačních metod lokačně alokačních" k vzájemnému uspořádání míst (objektů), která mají být dopravně obsloužena nebo optimalizovat polohu místa vzhledem k dodavatelům (umístění centrálního skladu, alokace výroben či skladů firmy k možným dodavatelům nebo zákazníkům, rozmístění distribučních skladů apod.). Jsou-li již místa dopravní obsluhy pevně určena je vhodné využít pro řešení okružní dopravní problém (problém obchodního cestujícího) exaktně řešitelný metodou větví a mezí (branch and bound). Doprava meziobjektová, tedy vnitřní doprava mezi jednotlivými objekty uvnitř závodu firmy může být optimalizována obdobným způsobem, různé použité metody však mohou zpravidla podle jejich vhodnosti nalézt různé optimum či suboptimum. Doprava mezioperační tedy transport uvnitř objektu mezi jednotlivými pracovními místy (haly, provozu, dílny - od předešlé operace k následující) a klasické optimalizační metody ve vztahu k počtu operací a sériovosti možno doplnit metodami heuristickými a stochastickými. V tomto bodě se dostáváme již do oblasti vnitřní" výrobní logistiky, kde pro lepší návrh, lepší manipulaci a práci v kratším čase můžeme pro optimalizaci využít řadu jednoduchých analytických nástrojů. Jedním z důležitých je pro rozbor grafická prezentace výrobního procesu pomocí procesních grafů" či karet (process charts), které mohou přispět k definování a řešení problému. Zmíníme zde graf technologického postupu či procesu (operation process chart), ukazující chronologicky pořadí výrobních operací a manipulace, přispívající ke studiu operací výrobních, kontroly, průběhu manipulace, přísunu materiálu až po montáž. Je často používán pro srovnání dvou rozdílných řešení z nichž snadno vybereme optimální (to lepší podle zvolených kritérií). Pro jeho konstrukci se používá pouze dvou grafických symbolů pro operaci (výrobní nebo montážní) a kontrolu a dále dvou druhů přímek, svislé a vodorovné. Vodorovné přímky představují přísun materiálu, svislé obecný výrobní tok podle technologického postupu (viz obr.1.7). Díl 1 Operace 1 Operace 2 Operace 3 kontrola 1 Díl 2 Operace 4 kontrola Nakupovaná součást 0.2 výrobní či montážní operace (čas minut) Díl 3 Operace \J Montáž 1 Obr. 1.7 Graf technologického postupu (procesu) Montáž 2 kontrola 3 Lze posoudit nutnost, vhodnost a účelnost operací (cíle, metody, způsobu provedení, časové posloupnosti a trvání operace) tedy i manipulací a činnost logistiky" při zásobování výrobního procesu. Přestože to není v praxi obvyklé je možné do tohoto grafického rozboru doplnit časy kontrol (pokud jsou známy, zjištěny nebo odborně odhadnuty) a nic nebrání zaznamenat stejným způsobem druhy a časy mezioperační dopravy a manipulace. Systematicky řeší tuto oblast pomocí dalších symbolů karta výrobního procesu (postupový list manipulace - flow process chart operative), list výrobního postupu (flow process chart for product) nebo graf výrobního postupu sestavený ze značek a symbolů jako schéma pro jednotný výrobek (viz kap ). A li *4> Důležitou součástí optimalizace logistických procesů je optimalizace zásob, představující stanovení takového množství skladovaného materiálu, kdy náklady na skladování jsou ještě přijatelné při únosném riziku zastavení výroby v důsledku vyčerpání zásob. Tato definice upravená dle /25/ však platí pouze v souvislosti s výrobní logistikou, v ostatních případech není vazba na výrobní proces tak striktní

13 Skladování zde představuje proces dočasného ukládání materiálu tak, aby po dobu uskladnění nebyla snížena jeho kvalita či užitná hodnota. 1.5 Důsledky požadavků trhu pro logistiku Při zkoumání tržní situace jsou pro firmu důležité dvě zájmové skupiny - konkurenti a zákazníci. Na straně konkurence má rozhodující význam intenzita konkurence a ovlivňování trhu hlavními firmami včetně logistických strategií konkurenčními podniky používanými. Na straně zákazníků musíme znát jejich prostorové rozdělení, nákupní zvyklosti, strukturu potřeb zákazníků (naléhavost, dobu trvání spotřeby, možnost náhrady) a další tržní charakteristiky (velikost trhu, stupeň nasycení, míra růstu, ziskové rozpětí, poruchové veličiny). Pomocným prostředkem identifikace požadavků trhu ovlivňujících koncepci logistiky je metoda portfolia, sestavování dvojrozměrných maííc, určujících polohu všech výrobků firmy podle kvantitativních nebokvalitativních ukazatelů. Portfoliová pozice výrobků poskytuje příznaky zobrazující ekonomickou situaci z hlediska jejich rentability (hospodářského výsledku) nebo cash flow. Zrady postupů uveďme "matici tržního podílu a růstu trhu", objasňující důsledky vyplývající z přiřazení konkrétního výrobku do této matice pro logistiku. Relativní tržní podlí V a růst trhu R" jsou určujícími veličinami pro potahování výrobku v matici (viz obr.1.8). Relativní tržní podlí R Je Vlastni tržní podíl (v %) dělený tržním podílem největšího konkurenta. Reálný růst trhu poskytuje informace o budoucím prodeji výrobku a o jeho postaveni v cyklu životnosti. R Matice se dělí do čtyř polí (dva stupně obou určujících veličinvysoký, nízký), přičemž se jednotlivé výrobky označují jako "stár", "?", "cash-cow* a "dog" s následujícími příznaky své portfoliové pozice: o "stár" (hvězdy) - vyšší relativní tržní podíl, vysoký růst trhu o "?" (otazníky) - nižší relativní tržní podíl, vysoký růst trhu o "cash-cow" (dojné krávy) -vyšší relativní tržní podíl při nízkém růstu trhu a "dog" (hladoví-bídní psi) - nižší relativní tržní podíl při nízkém růstu trhu S ohledem na to, že výše uvedené parametry výrobků jednoznačně definují podobu zmíněné matice tržního podílu a růstu trhu neuvádíme její grafické zobrazení, ale pouze předpokládané dopady na logistiku, podle jednotlivých "polí" této matice. V kvadrantu výrobků "stár" platí následující základní strategická pravidla: D udržet nebo i rozšířit relativní tržní podlí výrobu kapacitně přizpůsobit početnímu růstu (zvýšení sériovosti výroby) a udržení dostatečných pohotových finančních prostředků Těžiště podnikání přitom spočívá převážně ve výrobě, marketingu a alokaci zboží. Nové struktuře výroby je nutno přizpůsobit i plánování, řízení a organizaci hmotných i informačních toků. Hlavními úkoly logistiky je optimalizace hmotných toků v rámci rozšiřování výrobních kapacit, optimalizace systémů řízení výroby, dodavatelských služeb a služby zákazníkům včetně servisu, který musí být nejméně tak dobrý jako má konkurence, optimalizace nákupního managementu a celého systému distribuce zboží. V kvadrantu "otazníků" platí zejména následující strategie: a získávat relativní tržní podíl o počítat se ztrátami Vlastní těžiště podnikání zde tkví zejména ve výzkumu a vývoji výrobků, dále ve výrobě a marketingu. Důsledky působení těchto skupin výrobků pro logistiku jsou následující: Obr.1.8 Schéma matice tržního podílu a růstu liliu > T a úkoly logistiky při umisťování těchto výrobků ve výrobním procesu, hledání výrobních "stanovišť" v souvislosti s projektováním výrobních procesů a systémů, pracovních a technologických míst rozšiřování a (nebo) soustřeďování systému alokace zboží zaměření logistiky na speciální segmenty trhu Q zlepšování dodavatelských služeb 24 25

14 předvýrobních etap a to jak v technické přípravě výroby, tak v poslední dobé především logistické přípravě výroby, která má blíže k obchodním činnostem, a která s rostoucí konkurencí v podmínkách globalizace a procesní orientace nabývá stále více na významu. Technická a logistická příprava výroby musí sloužit jako přímý podpůrný nástroj marketingu. Nejedná se však o problematiku jednoduchou, což je patrné i z rozboru základních informačních a hmotných toků v závodě. Průmyslová logistika a integrované inženýrství Integrované inženýrství je možno charakterizovat jako interdisciplinární obor, který se zabývá komplexní a systémovou analýzou všech činností logistického řetězce (dodavatel-subdodavatel-výrobamontáž-výrobek-distribuce-zákazník). Z této stručné charakteristiky vyplývá, že v rámci integrovaného inženýrství je nezbytné usilovat o zkvalitnění všech činností, které mohou eliminovat plýtvání případně ztráty všech druhů výrobních zdrojů od nákupu surovin a materiálů až po expedici a distribuci hotových výrobků. V širším smyslu se jedná o racionalizační opatření (lean production = zeštíhlování výroby) od konstrukce strojů a zařízení, přes materiálové inženýrství, výrobní technologie až po plánování a řízeni výrobního procesu, včetně organizačního zajištění řízení jakosti, jejichž hlavním cílem je zvýšení efektivnosti výroby (zvýšení produktivity, snížení nákladů a zkrácení průběžných dob přípravy a vlastní výroby, zajištění zisku). Současně se předpokládá, že v důsledku možností informační techniky bude dosavadní postupný způsob řešení (zpracování etap) nahrazen metodou paralelního (simultánního) inženýrství, kdy vybraní specialisté vytváří společný tým a od začátku pracují souběžně (paralelně) na určité zakázce (princip simultánního a integrálního Cl inženýrství). Tento postup má ve srovnání s klasickými formami přípravy výroby a vlastní výroby tu výhodu, že "zakázka" je od počátku zpracovávána podle společné koncepce a pro nerůznější situace v rámci jednotlivých útvarů jsou předem připravena základní řešení (princip "chaotického" managementu). Z předchozích úvah (zkracování životního cyklu výrobků - vývoj, zavedení, růst, zralost, nasycení, zánik, dále změny stylu práce v technické přípravě výroby) vyplývá, že vývojová oddělení, výzkumní pracovníci, technici a inženýři musejí nutně, a to i přes svůj vlastní odpor, hned od začátku úzce spolupracovat s pracovníky marketingu a odbytu (prodeje), brát vážně a pň své práci respektovat jejich připomínky, a co je nejdůležitější, musejí na základě bezprostředního kontaktu se zákazníky zabudovat do funkčnosti produktu jejich přání. Procesní pojetí práce Předpokládá se, že v relativně krátkém časovém úseku bude nutné v našich firmách realizovat zásady, metody a nástroje, které umožní analýzu podnikových procesů s vizí nových strategií s flexibilní organizací, funkční i výrobní strukturou. Ve světě se tento systém přípravy výroby nazývá BPR (Business Process Re-engineering). Toto procesní pojetí práce se orientuje stále více na technologicky a organizačně jasné procesy a většinou vyžaduje několik na sebe navazujících kroků, které směřují k určitému cíli v rámci jednoho celku nebo objektu. Vytváření hodnot se bude stále více orientovat na "obchodní případy", jejichž průběh je podporován informačními technikami (např. v rámci CIM, PPS systémy apod.). Úkoly spojené s "obchodními případy" se netýkají pouze výrobních procesů, ale mohou být také přeneseny na ostatní procesy, např. v rámci přípravy výroby, průmyslové logistiky. Nad každým procesem je nutné přemýšlet tak, aby bylo možné jednotlivé činnosti v rámci logistického procesního řetězce provádět racionálněji. Znamená to soustředit se na "základ podnikání" (realizace finálních výrobků - konkurenceschopných), což mnohdy vede k zamyšlení nad problémy: které z podnikových činností jsou nezbytně nutné k realizaci výroby (zbavit se "okrajových" činností) které z podnikových činností zvyšují hodnotu výrobku a ne náklady (vyloučit či předat činnosti, na něž nejsme profesionálně připraveni) které z podnikových činností mají skutečný vztah k tomu, co potřebuje zákazník a co je pro něj důležité. Na zvládnutí současných nároků technicko - organizační přípravy výroby, podpory výroby, pořizovací logistiky, distribuční logistiky a rovněž celého integrovaného inženýrství je potřebné změnit, jak již bylo uvedeno, styl práce od individuálního způsobu řešení jednotlivých úkolů k týmové spolupráci. V současné době se používá v týmové práci obou forem, a to týmy na dobu určitou, tj. týmy pro zlepšování (racionalizace výrobních procesů, racionalizace logistických procesů) a týmy na dobu neurčitou pro modernizaci jak výrobku, tak všech činností procesního řetězce, logistického řetězce nebo cyklu. Tyto formy týmové práce patří jednoznačně do re-egineeringových aktivit. Jedná se o multifunkční týmy, které pracují na bázi bezbariérovosti (viz uvedený princip) a jsou procesně orientované k systémovému řešení dané problematiky. Pro fungování těchto týmů je nezbytné příznivé klima vzájemné spolupráce, píle a důvěry všech pracovníků firmy 28 29

15 (management, technici, dělníci, ekonomové). Jedná se o dlouhodobý a složitý projekt změny stylu práce. Procesní pojetí práce $ počítačovou podporou Jedná se zejména o počítačově integrovanou výrobu firmy, která je v podstatě přirozenou vývojovou etapou komplexní integrace strojírenských výrobních procesů i systémů. Požadavky v tomto směru na moderní strojírenskou výrobu jsou v podstatě orientovány na vysokou produktivitu pří malých výrobních dávkách a flexibilitě vyráběného sortimentu součástí nebo montážních celků podle požadavků zákazníka, zkracování průběžných dob výroby, redukci skladů a stavu zásob materiálu, minimalizaci výrobních nákladů, zvyšování časového a výkonového využití strojů, zvyšování kvality výroby i výrobků atd. Z těchto požadavků v podstatě vychází základní filozofie CIM, která předpokládá datové a funkční propojení všech útvarů a činností, jak v předvýrobních, tak ve výrobních etapách strojírenského závodu (propojení základních podnikových útvarů s výrobou a vnějším okolím). Na základě předcházejících úvah by měl postupně vzniknout systém počítačově integrovaného inženýrství, který by měl splňovat všechny požadavky tohoto nového směru (stylu práce). Systém počítačově integrovaného inženýrství rozděluje danou problematiku do dvou relativně samostatných souborů funkcí, které vyúsťují do realizačních činností pro vlastní výrobní proces. Cílem všech funkcí v modelu systému (ve tvaru písmene Y"), je získat nový výrobek s optimálními parametry z hlediska Jeho ftinkcq i potřeby realizace na trhu. Pravá větev "Y" modelu zahrnuje technické funkce, které zajišťují v podstatě moduly technické přípravy výroby, např. CAE (Computer Aided Engineering), CAD (Computor Aidod Dosifjn), CAP, resp. CAPP (Computer Aided Process Plannlng) včetně podpory CAQ (Computer Aided Quality), jejímž propojonlm přoa společnou databázi vzniká integrovaný systém CAD/CAM. Tyto syslómy vytvářejí podmínky pro interaktivní režim práce v grafickém modu :. pmfjiítinovou podporou např. pro simulaci, modelování, technické výpočty apod. v rámci útvarů technické přípravy výroby. Levá větev modelu obsahujo činnosti od přljotí a zpracování zakázky, bilancování kapacitních a maloilnlovýoh zdrojů, sledováním průběhu zakázky výrobou s návaznosti na kalkulaci' nákladů a účetnictví a končící expedicí výrobků zákazníkům l'od zkratku PPS (Produktionsplannung und steurung resp, Productlon Plannlng System, PPC - Production Planning Control) so nojčnnlójl Slfazují činnosti uvedené v levé větvi - PPS - v překladu Produkflnl (výrobno) Plánovací Systém" integruje v podstatě podnikové činnosti od příjmu zakázky, jejího rozpracování, přes výrobu až po dodání zákazníkovi a v tomto smyslu programová řešení obsahují obvykle následující úlohy: správu kmenových dat (např. kusovníků, výrobních postupů, seznam zákazníků a dodavatelů, skladových míst atd.), evidenci požadavků zákazníka s následnou tvorbou zakázky z hlediska struktury, množství, terminů, cen apod., tvorbu výrobního programu a jeho plánování, bilancování potřebných surovin, materiálů a komponentů (součástí, dílů a montážních celků) včetně jejich objednání a realizace nákupu, bilancování výrobních a montážních kapacit, evidenci průběhu zakázky, archivaci zakázek a dalších důležitých informací (dat). Počítačově podporované CA - techniky (Computer Aided), mají v oblasti technické přípravy výroby, logistické podpory výroby i logistického plánování zdrojů rozhodující vliv. V koncepci CIM i koncepcích širších se v důsledku integrace propojují jednotlivé programové balíky (CAE - CAD - CAM - CAP - CAPP - PPS) do komplexních podnikových informačních systémů. Předvýrobní etapy mají v současné době ještě značný prostor k rozšiřování aktivit CA, které patrně s katalogy a databankami sehraji v budoucnosti rozhodující úlohu v konkurenceschopnosti jednotlivých firem. Podle dosavadních zkušeností se ukazuje, že přibližně 45% z objemu činností technické přípravy výroby je zpracováváno s počítačovou podporou. Ukazuje se však, že postupná konstrukčně - technologická standardizace a účelná stavebnicovost, umožní spolu s vyšší mírou kooperace nejen nezbytně potřebnou flexibilitu závodu, ale také možnosti uplatnění CAD technik v přípravě výroby (předpoklad - až 70% činností realizovaných prostřednictvím CA). Existuje řada softwarových produktů řešících různým způsobem dílčí oblasti (od AUTOCADu, přes PROENGINEER až po SAP) i pokusy o univerzální komplexní řešení (CATIA). Systém ARIS Jednou dalších z variant uplatňování myšlenek CIMu v praxi je softwarový produkt pro modelování a optimalizaci podnikových procesů známých pod jménem ARIS (ARchitektura Informačních Systémů), vyvíjený a zpracovaný na Institutu podnikové informatiky univerzity v Saarbruckenu, ve spolupráci se společností IDS (Integrované Datové Systémy) pod vedením prof. Scheera. Cílem ARIS je tvorba dynamických modelů podnikových procesů, jejich optimalizace a je využíván pro řadu projektů, např. zavádění norem ISO 9000, při implementaci standardních softwarových balíků většího rozsahu informačního systému organizací, při návrhu a realizaci workflow 30 31

16 atp. Je založen na koncepci CLIENT - SERVER v prostředí Windows a obsahuje interpretace k systémům CASE, workflow i standardnímu MS - office. Logistické pojed integrovaného inženýrství S ohledem na to, že integrující funkce logistiky nabývá i ve strojírenské výrobě a její přípravě stále většího významu, je nutné posoudit souvislosti rozvoje metod a prostředků integrovaného inženýrství i z tohoto hlediska. S ohledem na úroveň managementu, logistiky a toku materiálu včetně informací, můžeme související problematiku rozdělit do tří stupňů: administrativní úroveň managementu dispozitivní úroveň logistiky operativní úroveň (toku materiálu). První stupeň je zaměřen na strategická rozhodnutí, jimiž jsou např.: situační analýza, možnosti odbytu (prodeje), stav vývoje výrobku, finanční problematika, provozně - technická problematika (licence, patenty), umístění výroby a ekologie. Ve druhém stupni, kromě všeobecně známých požadavků logistiky na vývoj, konstrukci a realizaci výrobních procesů, je nezbytné v integrovaném inženýrství zejména přihlížet k okrajovým oblastem logistické struktury, tj. na nákup (zásobování), kde se zejména jedná o využití možností standardizace jednotlivých komponentů a celku výrobku se zaměřením na strategií MAKE OR BUY a na druhé straně na distribuční logistice se zaměřením na strategii BODU ROZPOJENÍ materiálových toků. V poslední době je kladen stále větší důraz (viz usnesení EU) na logistiku konečného zpracování odpadu. Ve své podstatě tento požadavek znamená již v samotné konstrukcí výrobku zaměřit se na takové konstrukce a struktury materiálu, které umožní po skončení životního cyklu výrobku jednak ekologickou likvidaci, ale také recyklování jednotlivých materiálů případně částí zpět do oběhu.např. podle údajů a požadavků EU na rok 2006 se předpokládá, že z 85% se mají jednotlivé komponenty finálních výrobků vracet zpět do oběhu (výroby nebo ke spotřebě, náhradní díly apod.). Realizace těchto požadavků bude klást velké nároky na technicko - organizační přípravu výroby, budování nových recyklačních závodů pro nejčetnější sortiment výrobků (ledničky, pračky, osobní automobily apod.). Třetí stupeň by se měl zejména zaměřit na ztráty : způsobené konstrukčně-technologickou koncepcí výrobku (nedostatečná konstrukční a technologická příprava, zastaralá koncepce výrobku, příliš inovované výrobky, nízká kvalita výrobku, nízká standardizace výrobku a z toho vyplývající nižší možnosti kooperace atd.) ve výrobě (nedostatky v manipulaci s materiálem, až příliš decentralizovaná výroba, nevyužití možností technologické standardizace, špatná technická vybavenost strojů a zařízení, zastaralé technologie atd.) nedostatky logistiky materiálového toku (nehospodárná vlastní výroba místo výhodné kooperace, strategie MAKE OR BUY, nevhodné skladové hospodářství, např. nevyužití strategie Just-in-Time, KAN BAN, nevhodná organizace skladování,špatná struktura dodavatelů) nedostatky v oblasti výzkumu a vývoje (příliš malá činnost v oblasti W.nekoncepčnost W a nedostatečné vazby jednotlivých útvarů, nedostatečné uplatnění týmové práce, zaměření na přílišné detaily, nedostatek financí pro vědeckovýzkumnou činnost, malá péče o portfolio firmy, čili nedostatečná optimalizace výrobního programu) nedostatky v plánování a kontrole výroby a její přípravy (nedostatky v předkalkulacích, nedostatky ve stanovení výše režie a její struktury, chybějící nebo špatný controlling, nedostatky v hospodářské samostatnosti jednotlivých středisek) Mezi hlavní vlivy na výsledky hospodaření firmy se nejčastěji uvádí styl řízení a odborná kompetentnost vedení (management + odbornost), pružnost reakcí na požadavky trhu - neustálý kontakt marketingu, komplexnost portfolia, aby byla možnost přípustné agresivity" i úhybných kroků", schopnost využít odborných i cenových předností závodu, cit pro vývoj situace na trhu, schopnost vytvořit v rámci nejistoty trhu klidné tvůrčí a výrobní prostředí, vytvořit efektivní plánovací a kontrolní mechanizmy, získat agregované informace just in time", dokonalá standardizace výrobku a výroby, stavebnicovost, péče o pracovníky, permanentní školení na všech úrovních, jasná koncepce podniku - podnikatelský plán dlouhodobý (3-5 let) a roční, spolupráce s okolím podniku - dodavatelé, město, jasná pravidla kultury podniku. Problematika průmyslového inženýrství, průmyslové logistiky a systémů integrovaného inženýrství představuje složitý systém, který vyžaduje komplexní systémové řešení jednotlivých úkolů, především formou týmové práce. Je potřebné upravit organizaci práce jednotlivých útvarů, které zajišťují činnosti od nákupu surovin a materiálů, přes konstrukčně - technologickou a projektovou přípravu výrobku a výroby, 32 33

17 vlastní výrobní proces, až k distribuci finálních výrobků na trh. Výchozím předpokladem pro úspěšnou realizaci tohoto záměru je integrita jednotlivých útvarů (spolupráce), která musí být plně podporována a propojena výpočetní technikou (např. v rámci CIM, jeho jednotlivých modulů s vazbou na podstatné okolí, včetně logistického plánování zdrojů). Pro úspěšnou realizaci je nezbytné modulové řešení tohoto úkolu podle předem připraveného projektu celého systému (možnost postupného uvádění projektu do praxe). Modernizace v průmyslové logistice Pro rozvoj teoretického základu průmyslové logistiky i praktických aplikací je rozhodující zejména 7 následujících zásad: Výzkum a vývoj počítačového zpracování informací, matematického modelování, simulace, umělé inteligence, expertních systémů, neuronových sítí a fuzzy logiky včetně aplikací v oblastech nákupu, podpory výroby a distribuce Tvorba koncepce marketingu vyjadřujícího potřeby trhu ve vzájemné vazbě na pořizovací logistiku, distribuci a změnu struktury průmyslové výroby Vyhodnocení postavení průmyslové výroby a funkce distribuce v závislosti na vývoji struktury výroby a potřebách trhu Uplatnění teorie systémů, teorie řízení, teorie inovací, teorie front, teorie hromadné obsluhy, analýzy časových řad, predikčních metod, teorie omezení a teorie zásob Vytváření podmínek pro uplatnění moderních logistických koncepcí a metod při podpoře výroby (Just in Time, KAN BAN, BOA, OPT apod.) Analýza vlivu logistických nákladů na celkové náklady a zisky Technický a technologický rozvoj v dopravě, manipulaci s materiálem včetně skladového hospodářství, paletizace, depaletizace a balení Jak je zřejmé již z kap. 1.5 konkurenční tržní prostředí je jedním ze základních vnějších vlivů působících při navrhování vnitřní" struktury integrovaného logistického systému v pojetí průmyslové logistiky. To vyžaduje především sledování vlastností a velikostí trhu v jehož oblasti podnikatelský subjekt - výrobní firma působí včetně geografického rozmístění distribučních míst" v jednotlivých regionech možného prodeje. Integrace logistického systému je založena na principech dobrovolného spojení subsystémů s cílovým chováním se složitou definiční oblastí vnějších i vnitřních omezujících podmínek 2. Logistika jako integrovaný systém V kapitole 1.2 jsme poznali, že při sledování materiálových toků musíme z hlediska průmyslové logistiky věnovat pozornost zásobování (nákupu, opatřování, pořizování), výrobním činnostem a distribuci, přičemž v každé této základní oblasti jsou uplatňovány operace přeměny (práce ve výrobní operaci, manipulace), přemístění (nakládka, vykládka, přeprava = dopravní operace), balení, skladování a kontroly (zkoušení). Nedílnou součástí materiálových toků ( hmotných toků, toků zboží) jsou zásoby (nedokončené výroby-materiál a nakupované díly, rozpracovaná výroba, hotové výrobky) a logistický informační systém, umožňující účinné řízení toků zboží. Logistický integrovaný systém výrobní firmy lze potom znázornit schematicky pomocí obr. 2.1, kde VF= výrobní (průmyslová) firma, D= dodavatelé, Z= zásobování, V= výroba, Dl= distribuce, ZA= zákazníci, PV= příprava(podpora) výroby a MA= marketing. y ' D vr 4 : p p- 5 z PV *, V <! ^, ^ [> MA : Obr. 2.1 Schéma logistického integrovaného systému průmyslové firmy "Plné" šipky ( s> ) znázorňují hmotné toky v jejichž smyslu funguje i zhodnocovací proces (může být však i obrácený - vrácené špatné zboží), slabé čáry ( ) představují toky informací. Při řízení toků zboží potom definujeme různě dlouhé logistické řetězce. V dalších částech kapitoly podrobněji popíšeme sledované tři základní články průmyslové logistiky (nákup, zásobování a zásobovací logistiku Z", výrobní logistiku V, prodej a distribuci Dl") s uvažováním vzájemných souvislostí. Tyto tři uvažované a sledované složky působí z hlediska hierarchické stavby logistiky průmyslové firmy zejména ve střední ze tři uvažovaných úrovní, v rovině řízení logistiky" se zpětnou vazbou na y Dl i ^ ^ ZA X ' 34 35

18 rovinu vyšší (úroveň managementu, strategie a vyšší firemní"logistiky) a do roviny nižší, tedy realizace hmotných toků", kterou v příslušných sekcích řídí a kontrolují. Na úrovni strategie firmy zahrnuje podniková" logistika zejména činnosti typu: navrhování a plánování logistických systémů navrhování a plánování investic logistický controling řízení jakosti marketingové strategie navrhování a plánování výstavby Matematicky tvoří logistický systém množina prvků a množina vazeb mezi nimi, představující dohromady strukturu systému. Logistický systém výrobní firmy (průmyslového podniku) je systém otevřený, má tedy kromě vnitřních vazeb (hmotných, finančních a informačních) vazby vnější. Vnější vazby představují způsob spojení mezních prvků logistického systému na prvky jeho okolí (dodavatele, zákazníky), které nejsou prvky sledovaného systému. Hmotné toky na vstupu do logistického systému výrobní firmy musíme potom rozdělit na tok materiálu (pojem materiál je definován na str.21) a tok energií". Hmotný tok je řízen informačním tokem, informačním subsystémem a zajišťován energetickým tokem. Realizace logistických, informačních i výrobních subsystémů firmy vykazuje různou energetickou náročnost, jejíž snižování přispívá do značné míry k celkové optimalizaci. Logistický systém výrobní firmy je možno charakterizovat jako otevřený dynamický systém (jeno stav se mění v čase) s cílovým chováním a konečným počtem vnějších vazeb, realizovaných několika vstupy a výstupy. Je článkem určitého logistického řetězce nebo cyklu a jeho mezní prvky jej spojují s podstatným okolím. Těmito mezními prvky jsou právě zásobovací logistika na straně dodavatelů a logistika prodeje (v širším smyslu distribuce) na straně zákaznického trhu. Hraniční místa se vyskytují však i ve vnitřní struktuře systému, tam, kde se subsystémy nebo prvky systému stýkají. Tam může rovněž docházet ke konfliktu zájmů, projevujícími se například v rozdílných názorech na velikost výrobních dávek, velikost zásob či existenci pojistné zásoby. 2.1 Zásobovací logistika Z hlediska hmotných toků představuje zásobovací logistika rozhraní mezi okolím (nákupním trhem) a logistickým systémem výrobní firmy na straně vstupu v taktické" rovině stanovení, plánování, řízení a kontroly potřebného stupně služeb při zajišťování nejrůznějších potřeb podniku. Úzce souvisí s pojmy nákupu (nákupní logistiky), zásobování (viz kap.1.3, logistické výkony) a pořizování (pořizovací logistiky) Zásobování, nákupní logistika, pořizovací logistika Hlavní úkoly zásobování můžeme zpravidla rozdělit na: o úkoly nákupu, tržně orientované, spojené s uzavíráním smluv u správní a fyzické činnosti spojené s toky materiálů a zboží Nákup (průzkum trhu - nákupního, nákupní jednání, cenová a hodnotová, správa nákupu ) podle výsledků provedeného průzkumu nákupního trhu zajišťuje výběr vhodných dodavatelů, otevírá a uzavírá jednání s dodavateli, sestavuje a uzavírá smlouvy s cílem snižování nákupních nákladů pomocí cenových a hodnotových analýz. Druhý okruh činností( přejímka a kontrola zboží, skladování, správa skladů, firemní doprava, plánování, řízení a kontrola hmotných a informačních toků) patří spolu s předchozími do zásobovací logistiky. Pořizovací logistika, někdy synonymum logistiky nákupní či zásobovací, mající za úkol zejména plánování, řízení a kontrolu způsobu dodávek, přepravních prostředků, termínů dodávek a integraci dodavatelů, někdy je pojímána v širším smyslu opatřovací logistiky", tedy i pro výrobní prostředky a zařízení, pracovní sílu, finanční prostředky a všechny druhy energií. Plán zásobováni (viz MRP kap. 3, logistické plánování zdrojů), řeší zejména nákup materiálů a částí pro výrobu a montáž, včetně určení objemu výroby vlastních polotovarů. Hlavní strategické prvky zásobovací logistiky orientované na trh jsou cíle zásobování (zlepšování výkonnosti, zachování nezávislosti, snižováni vlastních nákladů, zvyšování zisku, strategické cíle = zajištění úspěšnosti + zajištění zásobovacích toků + snížení závislosti na dodavatelích + zajištění potenciálu dodavatelů + zdokonalení informačních systémů a systémů řízení zásobování + zlepšení jakosti apod.), dále systematické poskytování fremních ( podnikových ) a tržních informací a nástroje 36 37

19 zásobovací politiky, spolu s vzájemnými vazbami, které jsou zřejmé z obr TRŽNÍ INFORMACE CÍLE ZÁSOBOVÁNÍ NÁSTROJE ZÁSOBOVACÍ POLITIKY optimální dodavatele a ukončuje průzkum zásobovacího trhu, až již nelze zjistit další efektivní zdroje zásobování. Kritérium optimálnosti je výkonnost dodavatele nejen k předmětu zásobování, ale jeho komplexní nabídce tržních výkonů (výkonnost a schopnost k předmětu zásobování a objemu dodávky, kapitálová základna, finanční a technická schopnost, struktura nákladů, kooperační připravenost dodavatele a význam, který odběrateli při daném objemu dodávky přisuzuje ). Požadavky mohou být specifikovány jako kritéria užitnosti a rizik pro rozhodovací analýzu (lit./89/,/140/,/142/), která může být využita pro výběr nejvýhodnějších dodavatelů. Jednodušší řešení nabízí bodové hodnocení (viz lit./ 113 I), při němž se celkové bodové ocenění každého dodavatele získá stejně jako při určení vážené užitnosti (vynásobením vahou pro každé kritérium) a následným sečtením všech vypočtených kriteriálních hodnot. Vobr.2.3 je navrženo bodové hodnocení týkající se jakosti, ceny a lhůty dodaného zboží, které lze rozšířit o kritéria spolehlivosti dodávky (jakost, lhůta, dodané množství). Obr. 2.2 Vazby mezi prvky tržně orientované zásobovací politiky Ve smyslu nákupního marketingu mohou být cílem výzkumu nákupního trhu informace směřující k průhledností trhu, opatření nezbytných informací pro nositele rozhodnutí, zjištěni substitučního zboží, získání nových zdrojů nákupu a báze pro optimální zásobování. Informace pro výzkum nákupního trhu tvoří zejména údaje vázané k výrobku (vývoj výrobku, konstrukce, stavebnicová konstrukce, modulární návrh, možnost záměny, technologické postupy, pracovní postupy apod.), k dodavatelům (místo, tržní podíl, technické vybavení, spolehlivost, pružnost dodávek, likvidita, poznatky o způsobu jednání atd.), k nabídce (co se nabízí, ceny, dodací lhůty atd.), ke konkurenci na nákupním trhu (objem poptávky, hospodářská situace, nákupní zvyky, nákupní cesty apod.), rámcové právní podmínky, souhrnná ekonomická data a údaje o odvětví (tempo růstu, stav zakázek, vývoj mezd, sezónní a konjunkturní vlivy). Vznik určité potřeby ve firmě uvádí do chodu proces zásobování, který pro uspokojení této potřeby vybírá na podstatném trhu zásobování Jakost Cena Lhůta špičková kvalita více než 5% pod průměrnou více než 10% pod prům. lhůtami přesahuje minimální požadavky až do 5% pod průměrnou splňuje minimální požadavky odpovídá průměrné až do 10% odpovídá pod prům. lhůtám i Iprům. lhůtám leží částečně těsné pod minimálními až do 5% nad průměrnou až do 10% nad prům.lhůtami Obr. 2.3 Zjednodušené bodové hodnocení dodavatelů nesplňuje ani minimální požadavky více než 5% nad průměrnou více než 10% nad prům. lhůtami 38 39

20 Optimální dodavatelé z pohledu zásobovací logistiky naší výrobní firmy jsou ti s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením při respektování vážených hodnot jednotlivých kritérií. Váhy mohu opět stanovit bodovací metodou nebo párovým srovnáváním kritérií/1407. D oblast C.vyžaduje alternativní vyhledávání (diverzifikaci) - zvýšené náklady na průzkum trhu, hrajeme-li pouze malou úlohu na trhu zásobování proti silnějším, "mocným" dodavatelům Nástroje zásobovací politiky nemohou být u průmyslové firmy tak rozvinuty jako na "straně" výstupu zboží, tedy distribuční ( prodeje - zákaznickém či "odbytovém" trhu) a zahrnují zejména následující složky : a rozhodování o cenách, množství a podmínkách zásobování (cena a kvantita) a výběr tržních partnerů (velikost, počet, struktura) a stanovení cyklů vymezení vedlejších výkonů a doplňkových služeb (úvěr, pomoc při vývoji výrobků) a zajištění kvality potřebných druhů zboží a materiálů o použití reklamy Východiskem při volbě zásobovací strategie, konkrétní výrobní firmy je nákupní portfoliová analýza umožňující srovnání vlastní tržní síly s tržní silou dodavatele. Probíhá obvykle ve čtyřech etapách : o Klasifikace druhů zboží pro zásobování (strategické, nedostatkové, stimulační a bezproblémové druhy zboží) - dostupnost a zásobovací rizika o Analýza nákupního trhu (matice nákupního portfolia, viz obr. 2.4, str.41) a Přiřazení strategických druhů materiálů do jednotlivých pozic nákupního portfolia a Návrh doporučení zásobovací strategie podle jednotlivých prvků zásobování (viz obr. 2.5, str.42) Na obr. 2.4 vidíme tři významné oblasti, které určují tři základní strategie zásobování: o oblast A, představuje aktivní vystupování na trhu ("sbírání smetany"), když naše firma zaujímá na trhu silné postavení, zatímco aktuální síla dodavatelů je střední nebo nízká a oblast B, vede na tzv. "rozvažování" a představuje strategii středu (nabízí se u druhů zboží bez podstatných rizik avšak i bez vyšší ekonomické efektivnosti) Obr.2.4 Schéma matice nákupního portfolia Návrhy doporučení uvedené v obr.2.5 podle jednotlivých zásobovacích strategií (A, B, C) pro jednotlivé prvky" zásobovací logistiky (množství, cena, zásoby, nákup, vlastní výroba, substituce, dodavatelé, logistika) předpokládají poměrně přesné stanovení jednotlivých oblastí matice nákupního portfolia a tedy i dobrou znalost aktuálních podmínek. Podmínky se mohou podle situace na trhu a podle druhu výrobků a výroby měnit i poměrně rychle. Celá úloha je dynamického charakteru a doporučení mohou zde být pouze rámcová

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Kapitola 1 výrobní logistiky.

Kapitola 1 výrobní logistiky. Kapitola 1 Vymezení pojmů.. Cíle C výrobní logistiky. Osnova: Členění logistiky. Rozsah logistických aktivit a činností. Podniková logistika. Hlavní cíle podnikové logistiky. Logistická typologie. Logistické

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Vstup a úkoly pro 5. kapitolu NÁKUPNÍ LOGISTIKA. VÝBĚR DODAVATELLE.

Vstup a úkoly pro 5. kapitolu NÁKUPNÍ LOGISTIKA. VÝBĚR DODAVATELLE. Vstup a úkoly pro 5. kapitolu NÁKUPNÍ LOGISTIKA. VÝBĚR DODAVATELLE. Nákupní logistika V moderně řízeném podniku je důležitou organizační složkou, která poskytuje možnost komplexního řízení materiálového

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ Postupný přechod firem od realizace souboru funkcí k řízení souboru procesů v 90. letech minulého století při úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování kvalita kvantita prostředky čas kompetence a odpovědnost 2 Podnikové strategické plánování poslání podniku obory podnikání alokace prostředků politika zaměstnanosti 3 ové

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trhy 2. Organizační struktura, kultura a strategie 3. Princip předmětné a funkční specializace 4. Rozpětí řízení 5. Typy útvarových struktur 6. Analýza procesů - příklad

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY LOGISTICKÁ STRATEGIE Logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy. Především řeší problém dlouhodobě se opakujících sérií dodávek a dodavatel dopravního

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 2/2011 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více