SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006"

Transkript

1 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006

2 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence, první je schopnost spojit procesní a diskrétní automatizaci do jednoho řídicího prostředí, druhou pak filozofie vlastnit a vyvíjet klíčové části systému. Studie ARC Leden 2005 Siemens Process Industry Strategies, strana 3 ARC Advisory Group, Dedham /MA, USA Automatizační technologie podniku je důležitým klíčem ke zvýšení produktivity, zkrácení času uvádění produktů na trh a splnění požadavků trhu. S těmito výzvami se setkáváme jak v procesním a výrobním průmyslu, ale také v hybridním průmyslu, který obsahuje výrobní kroky z obou výše jmenovaných. SIMATIC PCS 7 je moderní procesní řídicí systém firmy Siemens, který prokazuje svou sílu ve všech těchto odvětvích. Díky své flexibilní architektuře nezpracovává pouze procesní řízení hlavního výrobního procesu, ale řídí také všechny podružné, přípravné a výstupní procesy, jako jsou např. čištění odpadních vod nebo rozvod energie a skladové hospodářství. SIMATIC PCS 7 je integrován do konceptu Plně Integrované Automatizace (TIA), kompletní rodiny do sebe navzájem propojených produktů, systémů a řešení, pro jednotnou přizpůsobitelnou automatizaci ve všech odvětvích výrobního, procesního a hybridního průmyslu. Koncept TIA může být homogenně a jednotně použit pro automatizaci kompletních výrobních procesů od vstupu surovin až po výstup hotových výrobků, nebo pro implementaci kompletních automatizačních řešení výrobního místa. PrÛmysl Procesní Hybridní Diskrétní Energetika Rafinerie Voda Chemie Oil & Gas Papírensk prûmysl Cement & Sklo DÛlní prûmysl Farmacie Potravináfiství Automobilov prûmysl Elektronika Díky rozsáhlým znalostem našich oborových specialistů z Kompetenčních center, mohou být z tohoto základu vyvinuta odborově specifická řešení, která mohou být dále individuálně přizpůsobena na konkrétní požadavky zákazníka. 2 SIMATIC PCS 7 procesní řídicí systém

3 Obsah Plně Integrovaná Automatizace... 4 Flexibilita a rozšiřitelnost... 8 Redundance Inženýrský systém Operátorský systém Automatizační systém Asset Management SIMATIC BATCH SIMATIC Route Control Komunikace Procesní I/O Procesní bezpečnost Připojení OPC a MES Migrace SIMATIC PCS 7 procesní řídicí systém 3

4 SIMATIC PCS 7 procesní řídicí systém v Plně Integrované Automatizaci Enterprise Resource Planning (ERP) MES ízení SIMATIC IT SIMATIC S7 / PCS 7 Vstupní logistika Primární proces Sekundární proces V stupní logistika Komunikace Pole PrÛmyslové sítû (Industrial Ethernet, PROFIBUS) Aktuátory (pohony) a senzory (mûfiící zafiízení) Pomocné procesy: rozvod energie, HVAC, automatizace budov SIMATIC PCS 7 integrace do výroby (horizontální) a komunikace (vertikální) S koncepcí Plně Integrované Automatizace (TIA) je firma Siemens jediným výrobcem, nabízejícím ucelenou řadu produktů a systémů pro implementaci automatizačních řešení pro kompletní procesní řetězec, od vstupní logistiky přes výrobu nebo primární procesy a sekundární procesy, až po výstupní logistiku. Díky své unikátní homogennosti TIA velmi přispívá k optimalizaci procesů a snížení celkových nákladů na vlastnictví. TIA umožňuje optimalizaci všech výrobních postupů v rámci celého podniku včetně úrovně ERP (Enterprise Resource Planning), úrovně MES (Management Execution System) a řídicí úrovně, až po polní úroveň. Tato vertikální jednotnost s redukovaným počtem rozhranní zabezpečuje maximální transparentnost na všech úrovních. Po celou dobu životního cyklu provozu, který pokrývá kroky úvodního plánování, provozu, ale také modernizace, zákazník těží z toho, že koncept TIA předchází zbytečným změnám v systému a garantuje vysoký stupeň ochrany investic díky kompatibilnímu vývoji. Moderní řídicí systém SIMATIC PCS 7 je významnou komponentou konceptu TIA. Nabízí modulární, otevřenou architekturu, výkonné základní technologie, vybrané standardní hardwarové a softwarové komponenty z rodiny moderních produktů SIMATIC, a také složité řídicí funkce. Homogenní a jednotný systém SIMATIC PCS 7 tvoří homogenní a jednotný systém s typickými vlastnostmi procesního řízení. Tyto vlastnosti získávají stále více na důležitosti zejména jako důsledek: Přetrvávajícího tlaku konkurence a tlaku na cenu Požadavku na zvýšenou flexibilitu výrobních provozů, např. pro zvýšení produktivity Zvyšování složitosti, která je také důsledkem spojení automatizačního inženýringu a informačních technologií. 4 Plně integrovaná Automatizace

5 SIMATIC PCS 7 zcela splňuje veškeré typické nároky kladené na moderní procesní řídicí systém, což znamená, že majitelé podniků jsou náležitě vybaveni i pro budoucí požadavky. Toto je zabezpečeno díky vlastnostem systému jako jsou: Vysoký výkon, flexibilita a rozšiřitelnost Jednotná správa dat, komunikace a konfigurace Otevřenost systému na bázi mezinárodně stanovených základních technologií a průmyslových standardů Výkonný celo-systémový inženýring Snadné a spolehlivé procesní řízení Uživatelsky přívětivé ovládání a vizualizace Redundance na všech úrovních Přímé připojení do světa IT Bezpečnostní automatizační řešení Úplná integrace polní sběrnice Flexibilní řešení pro batch procesy Začlenění řízení přepravy materiálu (Route Control) Asset management (diagnostika, preventivní údržba a opravy). Jednotná správa dat, komunikace a konfigurace Výhody systému SIMATIC PCS 7 jsou evidentní nejen během plánování a inženýringu, ale také během instalace a uvádění do provozu, v každodenním provozu i během údržby, oprav a modernizace. Jednotná správa dat znamená, že všechny softwarové komponenty přistupují do společné databáze. V rámci projektu jsou zápisy a změny prováděny v jednom místě. To snižuje pracnost, a zároveň eliminuje potenciální zdroje chyb. Konzistence dat je zaručena i v případě, že na projektu pracuje současně více lidí. Parametry definované na inženýrském systému mohou být přeneseny přes různé sítě dolů do senzorů, aktuátorů nebo pohonů v poli. Jednotná komunikace z úrovně podnikového managementu do úrovně pole, je založena na mezinárodně uznávaných standardech jako je Průmyslový Ethernet nebo PROFIBUS, a také podporuje globální tok informací přes Internet. A protože použité hardwarové a softwarové komponenty také využívají tyto komunikační mechanismy, je velmi jednoduché nakonfigurovat spojení i na jiný systém nebo na jiné sítě. Využití centrálního inženýrského systému s jednotnou a vzájemně provázanou paletou nástrojů minimalizuje náklady na konfiguraci. Inženýrské nástroje pro aplikační software, hardwarové komponenty a komunikační funkce mohou být volány z centrálního správce projektu (SIMATIC Manager). Ten je také základní aplikací pro vytváření, správu, ukládání a dokumentaci projektu. SIMATIC PCS 7 integrovaný do Plně Integrované Automatice vaše výhody Plně Integrovaná Automatizace (TIA) a procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 umožňuje efektivní implementaci a ekonomický provoz řízených provozů, ve všech fázích jejich životního cyklu s uvážením veškerých aspektů: od plánování, inženýringu, uvádění do provozu a školení, přes údržbu a opravy, až po rozšiřování a modernizaci. Navíc uživatel těží z výhod, vyplívajících z nasazení standardních komponent SIMATIC, jako jsou: Nízké náklady na hardware a inženýring Ověřená kvalita a stabilita Systémové komponenty mohou být rychle a snadno definovány Nízké náklady na náhradní díly Krátké dodací lhůty náhradních dílů a dílů pro rozšiřování Celosvětová dostupnost Minimalizované náklady na logistiku, údržbu a školení Spoluúčast při inovacích s vedoucím na trhnu s automatizační technologií. Plně integrovaná Automatizace 5

6 Otevřený pro budoucnost SIMATIC PCS 7 setting a new standard of integration! INTERNET Web client Kanceláfiská LAN (Ethernet) Internet/ intranet Management information/ Manufacturing Execution System SIMATIC PCS 7 BOX OS single stanice (multi-vga) Asset management/ inïen rská stanice SIMATIC PDM inïen rské nástroje OS klienti/ Route Control klient OS-LAN SIMATIC BATCH klienti SIMATIC IT INTERNET 7 / OPC server PCS 7 Web server OS server/ Route Control server Batch server Archive server PrÛmyslov Ethernet Standardní automatizaãní systémy OS Bezpeãnostní automatizaãní systém Automatizaãní systémy odolné proti poru e DP/AS-Interface link GAMMA instabus DP/EIB link PROFIBUS DP DP/PA link ET 200M Ex-I/O HART OP PROFIBUS PA PROFIBUS DP ET 200M bezpeãnostní ET 200M DP/PA link PROFIBUS DP ET 200M s CP 341 Modbus, sériové spojení DP/PA link PROFIBUS PA PROFIBUS DP ET 200iSP PROFIBUS PA Y-link Architektura systému SIMATIC PCS 7 SIMATIC PCS 7 je založen na modulárních hardwarových a softwarových komponentách, které jsou díky TIA na sebe navzájem perfektně navázané. Tyto komponenty jsou otevřené, a proto mohou být snadno s minimálním úsilím v budoucnu rozšířeny a inovovány, díky využití dlouhodobě stabilních rozhranní. To umožňuje a prodlužuje ochranu investic zákazníka, nehledě na rychlost inovací a zkracování výrobních cyklů. SIMATIC PCS 7 důsledně aplikuje nové, výkonné technologie a mezinárodně ustanovené průmyslové standardy jako jsou IEC, XML, PROFIBUS, Gigabitová Ethernet technologie, TCP/IP, OPC, ISA-88 nebo ISA-95 a další. Otevřenost v systému SIMATIC PCS 7 pokrývá všechny úrovně, a platí pro automatizační systém, procesní I/O stejně tak jako pro průmyslové komunikační sítě, operátorský a inženýrský systém. Otevřenost se nevztahuje pouze na systémovou architekturu a komunikace, ale také na programové a datové rozhranní uživatelského programu, stejně tak jako na import a export grafiky, textů a dat, např. ze světa CAD/CAE. Proto může být SIMATIC PCS 7 kombinován s komponenty od ostatních dodavatelů a integrován do existujících infrastruktur. Integrace do podnikové informační sítě Procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 může být pomocí rozhranní, založených na mezinárodních průmyslových standardech pro datovou výměnu, integrován do podnikové IT sítě. Tímto způsobem je možné k procesním datům přistupovat kdykoliv a odkudkoliv v rámci společnosti pro vyhodnocování, plánování, koordinaci a optimalizaci výrobních procedur, výrobních procesů a obchodních procesů, např. pro: ERP (Enterprise Resource Planning) MIS (Management Information System) MES (Manufacturing Execution System) Advanced Process Control. 6 Plně integrovaná Automatizace

7 SIMATIC PCS 7 podporuje připojení systému do SIMATIC IT, MES systému firmy Siemens. SIMATIC IT může být použit pro zaznamenávání dat v reálném čase z úrovně ERP a úrovně řízení, nebo pro vytvoření modelu kompletního výrobního know-how, na kterém jsou přesně definovány výrobní procesy. Operátorské stanice SIMATIC PCS 7 poskytují další prostředky pro snadný přístup do IT prostředí. Operátorská stanice může být buď OPC server, jako zdroj dat pro IT aplikace, nebo OPC klient, přistupující k aplikacím OPC serveru. S pomocí PCS 7 Web serveru může být provoz ovládán a monitorován přes Internet/intranet. PCS 7 Web server spojuje data podružných OS serverů a zpřístupní je globálně pro vzdálené monitorování, řízení, diagnostiku a údržbu. Pro web přístup platí stejné mechanismy ochrany přístupu jako pro klienta umístěného ve velínu. Modernizace se SIMATIC PCS 7 Stále se zvyšující konkurenční tlak nutí společnosti snižovat své náklady, nadále zvyšovat produktivitu a kvalitu výroby, zkracovat čas uvádění na trh, a zavádět výrobní procesy a technologie šetrné k životnímu prostředí, založené na optimálním využití surových materiálů a energie. Aby bylo možné tyto cíle splnit, musí být procesy dále optimalizovány, systémy a provozy modernizovány a rozšiřovány. A jelikož instalovaná základna hardware, aplikačního software a know-how provozních inženýrů a údržby znamená obrovskou hodnotu, má ochrana investic výrobních společností při modernizaci provozu vždy velmi vysokou prioritu. Již po mnoho let firma Siemens nabízí širokou paletu moderních produktů a řešení pro své starší řídicí systémy jako jsou TELEPERM M nebo APACS, které umožňují migraci na SIMATIC PCS 7. Zásada firmy Siemens pro migrační strategii je Modernizace existující instalované základny v několika krocích a bez kompletní výměny systému pokud možno bez odstávky výroby. Se svou univerzální migrační technologií Data Base Automation, je firma Siemens schopna migrovat řídicí systémy i od ostatních dodavatelů na systém SIMATIC PCS 7. Plně integrovaná Automatizace 7

8 Flexibilita a rozšiřitelnost z malého laboratorního systému až na distribuované klient/server řešení Laboratofi/ testovací V robní podnik Malé Stfiední Velké Propojené provozy SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 základní balení Roz ifiitelnost z malého laboratorního systému (pfiibliïnû 160 tagû)... Rozšiřitelnost procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7... distribuovan systém s architekturou klient/server (pfiibliïnû tagû) Procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 může být při projektování provozu flexibilně adaptován na různě rozlehlé podniky a dle požadavků zákazníka. Při pozdějším rozšiřování kapacity provozu nebo po technologických změnách, může být SIMATIC PCS 7 kdykoliv a bez jakýchkoliv problémů rozšířen. SIMATIC PCS 7 je rozšiřitelný z malého jednoduchého systému čítajícího cca. 160 procesních tagů (synonymum pro: měřící body) použitelného například v laboratoři nebo v testovacím centru, až po distribuovaný multi-uživatelský systém s architekturou klient/server a přibližně s procesními tagy, použitelného například pro automatizaci velmi velkého výrobního podniku nebo skupiny propojených provozů ve výrobním místě. SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 BOX je nízko nákladové startovací řešení systému SIMATIC PCS 7, které spojuje funkce automatizačního systému, operátorské stanice, vizualizace a inženýrské stanice v jednom kompaktním PC systému. Společně s distribuovanými I/O na sběrnici PROFIBUS, toto řešení reprezentuje kompletní procesní řídicí systém vhodný pro malé výrobní aplikace, autonomní podružné procesy, automatizaci laboratorního systému nebo testovacího centra. Startovací systém SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 BOX využívá standardní systémový software SIMATIC PCS 7, a je rozšiřitelný bez přerušení kompatibility. SIMATIC PCS 7 BOX může být provozován buď v módu stand-alone, nebo může být spojen s provozem. 8 Flexibilita a rozšiřitelnost

9 SIMATIC PCS 7 Basic Package SIMATIC PCS 7 Basic Package je určen pro cca. 650 procesních tagů a je výkonnější než SIMATIC PCS 7 BOX. Tento atraktivní produktový balík je vybaven všemi základními řídicími funkcemi (AS, OS, ES) a reprezentuje nízko nákladové startovací řešení úloh v procesní automatizaci, se standardními hardwarovými a softwarovými komponentami systému SIMATIC PCS 7. Díky hardwarové a softwarové kompatibilitě mohou být všechny komponenty v případě navyšování kapacity provozu i nadále používány a to bez jakéhokoliv omezení. Individuální a flexibilní adaptace funkčnosti SIMATIC PCS 7 V závislosti na specifických požadavcích může uživatel nebo projektant provést následující: Vybrat různě výkonné automatizační systémy Začlenit krok za krokem decentrální a centrální I/O Dimenzovat a konfigurovat zobrazovací a ovládací komponenty: od jednouživatelského systému až po distribuovaný multi-uživatelský systém, volitelně také v redundantním provedení Specificky rozšířit funkčnost operátorského systému pomocí různých hardwarových a softwarových komponent, např. o SFC vizualizaci, speciální prohlížeče, vzdálené ovládání a monitorování přes Internet, nebo o dlouhodobou archivaci Vybrat inženýrský systém podle rozsahu a počtu procesních objektů, a dále je rozšířit o volitelné funkce Specifikovat hardwarové a softwarové komponenty pro speciální automatizační úlohy: SIMATIC BATCH, SIMATIC Route Control Specifikovat komunikační sítě a definovat síťové komponenty Organizovat asset management (diagnostiku, preventivní údržbu a opravy) Propojit SIMATIC PCS 7 do světa IT. Hlavní rysy Rozšiřitelnost z malých laboratorních systémů pro cca. 160 procesních tagů až po distribuovaný systém s architekturou klient/server s až procesními tagy Jednotná platforma řídicího systému založená na standardních komponentech SIMATIC Úspora nákladů díky stávajícímu know-how obsluhy a redukci náhradních dílů držených skladem Úspora nákladů díky znovu využití aplikačního inženýringu (např. z testovacích center) Cenově atraktivní startovací systémy pro malé a střední výkony: SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 Basic Package Optimální adaptace na velikost podniku Není třeba počítat s drahými rezervními kapacitami Procesní řídicí systém roste spolu s rozšiřováním provozu Velké množství rozšiřujících možností pro přizpůsobení funkčnosti Nejlepší možná adaptace na individuální požadavky podniku Optimální poměr cena/výkon Flexibilita a rozšiřitelnost 9

10 Redundance na všech úrovních PROFIBUS Klient OS-LAN (Ethernet), kruh 1 OS-LAN (Ethernet), kruh 2 Redundantní Industrial Ethernet podniková sbûrnice (zdvojen kruh) ídicí systém s odolností proti poru e AS 414H / AS 417H Y-link ET 200M ET 200M ET 200M safety-related ET 200iSP Redundantní DP/PA link PROFIBUS PA Klient Redundantní servery Senzor/ aktuátor Pfiipojení neredundantních pfiístrojû PROFIBUS DP na redundantní PROFIBUS DP SIMATIC PCS 7 nabízí kompletní koncept redundance pokrývající všechny řídicí úrovně. Architektura klient/server procesního řídicího systému umožňuje přístup až 32 klientů (OS / Batch / Route Control) k datům 1 až 12 serverům/párům serverů (OS / Batch / Route Control). Ke každému klientu lze připojit až 4 procesní monitory při použití multi-obrazovkové technologie. OS server, Batch server a Route Control server mohou mít v případě potřeby také redundantní architekturu. Synchronizace redundantních párů serverů se provádí velmi rychle a automaticky. V případě architektury s redundantními OS servery, se při výskytu chyby OS klienti automaticky přepnou na záložní server. Procesy na pozadí permanentně monitorují chyby všech důležitých aplikací serveru, které mohou vést k přepnutí redundance. Automatická synchronizace procesních dat a archívů hlášení se provádí po opětovném nastartování partnerského serveru. Komunikace klient/server a server/server probíhá po vyhrazené síti Ethernet. Tato komunikační síť označovaná též jako OS LAN nebo terminálová sběrnice může být postavena na standardních komponentech SIMATIC NET, jako jsou přepínače (switch), síťové karty, komunikační procesory (CP), kabely atd. Kruhová architektura předchází selhání komunikace v případě, že je např. poškozená linka nebo v případě, že je linka v určitém bodě rozpojena. OS LAN lze také distribuovat mezi dva redundantní kruhy, čímž se ještě více zvýší dostupnost. Každý redundantní server a klient může být připojen na oba kruhy pomocí dvou nezávislých interface modulů. Komunikace standardně probíhá po kruhu 1. Komunikace po kruhu 2 se aktivuje pouze v případě chyby na kruhu 1, která způsobí přepnutí redundance. Možná spojení redundantních systémů v procesním řídicím systému SIMATIC PCS 7; distribuované I/O zde všude s redundantním napájením 10 Redundance

11 Automatizační systémy (AS) komunikují mezi sebou a také s inženýrským a operátorským systémem (servery/single stanicemi) přes podnikovou sběrnici založenou na průmyslovém ethernetu. Podniková sběrnice může být implementována s kruhovou architekturou, která navíc, v případě vysokých požadavků na dostupnost, může být nakonfigurována jako redundantní (dvě CP na AS CPU a OS server). Zdvojené chyby jako jsou selhání OSM/ESM na kruhu 1 a zároveň přerušení kabelu kruhu 2 může být v tomto případě tolerována. Redundantní automatizační systémy AS 414H a AS 417H se zvýšenou odolností proti poruše, jsou pomocí jednoho komunikačního procesoru (CP) na CPU (AS subsystému) připojeny k podnikové sběrnici. S dvojitým kruhem navrženým pro vyšší dostupnost, může být každý AS subsystém připojen na oba kruhy pomocí dvou CP. OS LAN (terminálová sběrnice) a podniková sběrnice, mohou být sestaveny ze sběrnicových komponent pro přenosové rychlosti do 100 Mbit/s nebo 1 Gbit/s. Při využití integrovaného rozhranní PROFIBUS DP nebo dalších komunikačních procesorů, může každý AS subsystém pracovat s několika PROFIBUS DP segmenty s distribuovanými procesními I/O. Distribuované I/O systémy, jako jsou ET 200M nebo ET 200iSP, mohou být připojeny k redundantním PROFIBUS DP segmentům pomocí dvou interface modulů (IM). Inteligentní polní přístroje s rozhranním PROFIBUS PA jsou k systému připojeny pomocí redundantního DP/PA linku. Pro systém ET 200iSP převedou RS 485-iS koplery elektrickou PROFIBUS DP RS 485 přenosovou technologii na jiskrově bezpečnou RS 485-iS technologii s přenosovou rychlostí 1.5 Mbit/s. S distribuovaným I/O systémem ET 200M je redundance rozšířena dolů až na úroveň kanálů vstupně/výstupních modulů. Vybrané moduly ze systému SIMATIC S7-300 lze využít pro redundantní provoz jak standardní tak i bezpečnostní (failsafe) moduly. Senzory nebo aktuátory mohou být připojeny na dva kanály, které jsou distribuovány ve dvou redundantních modulech v oddělených ET 200M stanicích. Je také možné připojit ne-redundantní PROFIBUS DP zařízení k redundantnímu PROFIBUS DP pomocí Y-linku. ET 200iSP stanice se dvěma PROFIBUS konektory, redundantní Redundance 11

12 Celo-systémový inženýring s centrálním inženýrským systémem Import/ Export Assistant CFC/SFC Konfigurace automatizace Technologické funkãní bloky Libraries HW Config PCS 7 engineering Graphics Designer Konfigurace sítû komunikace/hardware Faceplate Designer SIMATIC Manager / jednotná databáze Inženýrské nástroje inženýrského systému SIMATIC BATCH Konfigurace bezpeãnostních systémû S7 F Systems OS inïen ring SIMATIC PDM Parametrizace zafiízení Použití centrálního inženýrského systému s unifikovanou a vzájemně provázanou sadou nástrojů minimalizuje režie na konfiguraci. Inženýrské nástroje pro tvorbu aplikačního software, hardwarové komponenty a komunikační funkce jsou volány z centrálního správce projektu (SIMATIC Managera). Ten je také základní aplikací pro vytváření, správu, ukládání a dokumentování projektu. Centrální inženýrský systém procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 je založen na výkonné PC technologii, která může být nasazena jak v kancelářských aplikacích tak i v průmyslovém prostředí. Ta společně s operačními systémy Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows Server 2003 nabízí optimální startovací bod pro inženýring. Pro zlepšení komfortu při konfiguraci může být pracovní plocha projektanta rozšířena až o 4 procesní monitory díky multi-vga grafické kartě. Výsledkem tohoto modulárního designu je, že velikost a funkce inženýrského systému mohou být optimálně přizpůsobeny podle různých požadavků zákazníka a nároků automatizační úlohy. Software je k dispozici v balících různých velikostí, které jsou odstupňovány podle počtu konfigurovaných procesních objektů (PO). Počet konfigurovatelných procesních objektů může být následně kdykoliv zvýšen pomocí takzvaných inženýrských PowerPacků. Základní funkcionalita pokrytá standardním softwarem může být v případě potřeba dále rozšířena dle projektově specifických požadavků. Inženýrské nástroje Projektant má k dispozici kompletní funkcionalitu celo-systémového a projektově orientovaného inženýringu která je též základem pro Asset Management řídicích přístrojů a zařízení v podobě optimálně zkoordinované sady nástrojů. Obsahuje nástroje pro efektivní inženýring hardware řídicího systému včetně distribuovaných I/O a polních přístrojů, komunikačních sítí, automatizačních funkcí pro kontinuální a dávkové procesy (AS inženýring) HMI funkcí (OS inženýring), bezpečnostních aplikací (procesní bezpečnost), diagnostických funkcí a funkcí asset managementu, automatizace batch procesů pomocí balíku SIMATIC BATCH, transportu materiálu řízeného pomocí balíku SIMATIC Route Control, a pro spolupráci s CAD/CAE plánovacími nástroji (import a export procesních tagů a řešených příkladů). SIMATIC Manager SIMATIC Manager je integrační platforma pro všechny inženýrské nástroje a je zároveň konfigurační základnou pro všechny inženýrské úlohy procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7. Z něho je projekt SIMATIC PCS 7 spravován, archivován a dokumentován. Technologové a technici výroby mohou snadno projektovat a konfigurovat projekt v prostředí, které velmi dobře znají a využít při tom inženýrských nástrojů a předdefinovaných bloků a plánů, navržených pro potřeby technologie. Všechny potřebné hardwarové komponenty použité v projektu jako jsou automatizační systémy, komunikační komponenty a procení I/O jsou uloženy v elektronickém katalogu, a jsou konfigurovány a parametrizovány za pomoci konfiguračního nástroje HW Config. Pro realizaci automatizační logiky jsou k dispozici předdefinované funkční bloky, které jsou navzájem propojované s dalšími bloky v grafickém konfiguračním nástroji CFC. Tato metoda tvorby programu je velmi jednoduchá a rychlá i pro technology bez předchozích programátorských zkušeností. V knihovně řídicího systému jsou k dispozici standardizované funkční bloky (typy procesních tagů), které reprezentují typické zařízení/komponenty používané v procesu. Projektant pouze vybere předdefinované bloky, umístí je na pracovní plochu, graficky je propojí, a přiřadí jim parametry. 12 Inženýrský systém

13 Komponentní zobrazení: hardwarová konfigurace v HW Config U rozsáhlých projektů lze dosáhnout výrazného efektu racionalizace využitím funkce Import/Export Asistent, určené pro výměnu dat z plánovacích systémů, a také díky funkci Extended rename a filozofie násobné aplikace standardizovaných procesních tagů a připravených řešení. Jednotná databáze inženýrského sytému garantuje, že již jednou zadaná data jsou k dispozici v celém systému. Veškeré změny v projektu týkající se automatizačních systémů, operátorských systémů a SIMATIC BATCH, mohou být zkompilovány a nahrány v jednom kroku. Inženýrský systém automaticky zabezpečí správnou sekvenci. Tuto operaci řídí a zabezpečuje centrální dialog. Vybrané změny v konfiguraci mohou být online nahrány do příslušných komponent systému. Zkrácení režijních časů zkracuje i časy čekání při uvádění do provozu a mají pozitivní dopad na náklady uvádění do provozu. Změny v konfiguraci týkající se automatizačního systému, mohou být odladěny v testovacím systému a poté nahrány do cílového systému v běžícím provozu. SIMATIC Manager podporuje tvorbu projektu, pomocí následujících pohledů na projekt: Komponentní zobrazení (HW Config) používaného pro konfiguraci hardware jako jsou automatizační systémy, sběrnicové komponenty nebo procesní I/O Zobrazení procesních objektů, což je centrální vývojové prostředí pro všechny aspekty procesních tagů/objektů. Zobrazení procesních objektů (Process Object View) Zobrazení procesních objektů poskytuje procesnímu inženýru univerzální pohled na měřící bod. Kombinuje technologickou hierarchii podniku (zobrazeného ve stromové struktuře) s tabulkovým zobrazením všech aspektů procesního tagu/objektu (obecná data, parametry, signály, hlášení, objekty obrazovek a archívy měřených hodnot). To technologovi umožňuje snadnou a rychlou orientaci v procesu. Všechny objekty v označené větvi hierarchického stromu jsou zobrazeny v tabulce tak, aby mohly být přímo zpracovány pomocí funkce editace, filtrace, nahrazení, importu a exportu. Speciální testovací mód nabízí možnost testovat a spouštět procesní tagy a CFC online. Přehledové oblasti a hierarchie obrazovek procesního řízení na operátorské stanici, stejně tak jako asset management SIMATIC PCS 7, mohou být od technologické hierarchie odvozeny. Navíc technologická hierarchie tvoří základ pro identifikaci procesních objektů. Do obrazovek může být vložena takzvaná skupinová signalizace poruch, která je na základě hierarchie obrázků automaticky propojena se všemi podřízenými obrazovkami. Programátor se věnuje pouze jejich správnému rozmístění v obrázku. Jelikož počet polí skupinové signalizace a jejich význam může být konfigurován, je možné implementovat i zákaznické konfigurace alarmů. Procesní tagy v zobrazení procesních objektů Inženýrský systém 13

14 Inženýrský software Příklady editovatelných standardních OS obrazovek (faceplatů) z PCS 7 knihovny Technologická knihovna řídicího systému Předdefinované a otestované bloky, faceplaty (ovládací prvky) a symboly jsou organizovány v technologické knihovně, která tvoří základní prvek grafické konfigurace automatizačních řešení. Využití knihovních elementů hraje velmi významnou roli při minimalizaci inženýrských a projektových nákladů. Obsáhlé spektrum bloků obsahuje: Jednoduchou logiku a driver bloky Technologické bloky s integrovanou ovládací a signalizační funkcí jako jsou PID regulátory, motory nebo ventily Bloky pro integraci PROFIBUS polních přístrojů v souladu s PROFIBUS PA profilem 3.0 (včetně standardizovaného vyhodnocení stavu procesní hodnoty). Continuous function chart Continuous function chart (CFC) CFC editor je nástroj pro grafickou konfiguraci a uvádění do provozu kontinuálních automatizačních funkcí. V rámci CFC editoru mohou být na plochu vloženy, zkonfigurovány a za podpory funkce autorouting vzájemně propojeny předpřipravené funkční bloky. V CFC editoru mohou být také konfigurována HMI hlášení. Pro další racionalizaci konfigurace jsou k dispozici speciální techniky jako chart-in-chart (plán v plánu), pro implementaci hierarchických plánů a násobné použití plánů, typy bloku (plán je zkompilován jako typ bloku) nebo SFC typy (standardizované sekvenční řízení). Při vytváření nového CFC, je automaticky vytvořena nová runtime skupina se stejným názvem jaký má CFC plán. Všechny bloky, které jsou následně do plánu vloženy, jsou automaticky přidány do této runtime skupiny. Každému bloku jsou tedy přiděleny runtime vlastnosti již při vložení, a projektant může tyto vlastnosti optimalizovat pomocí modifikace v runtime editoru nebo pomocí integrovaných algoritmů. Tento algoritmus nejprve určí optimální sekvenci bloků v každé runtime skupině samostatně, a poté optimální sekvenci všech runtime skupin. Navíc k těmto komfortním editačním funkcím, CFC funkce také obsahují výkonné testovací funkce, funkce pro uvádění do provozu a individuálně konfigurovatelné dokumentační funkce. 14 Inženýrský systém

15 a parametrizovány. Změny v originále se automaticky projeví i ve všech instancích. SFC typ může obsahovat až 32 sekvencí. Pomocí funkce Create/update block symbols, jsou automaticky do procesních obrazovek vloženy a napojeny symboly bloků všech SFC instancí s HMI funkcionalitou. Graphics designer a faceplate designer Projektová data pro konfiguraci operátorských systémů jsou organizována v SIMATIC Manageru. Všechna data týkající se ovládání a monitorování procesních tagů, jako jsou hlášení a proměnné, jsou automaticky generovány během definice automatizační funkce. Pro generování procesních obrazovek je k dispozici grafický editor. Navíc ke standardním ovládacím prvkům (faceplatům), můžeme pomocí funkce Faceplate designeru vygenerovat uživatelské faceplaty pro řízení a monitorování procesních tagů nebo částí provozu. Symboly bloků mohou být velmi pohodlně propojeny na procesní tagy pomocí metody drag & drop. Sequential function chart Sequential function chart (SFC) SFC editor se používá pro grafickou konfiguraci sekvenčního řízení pro dávkové výrobní operace. Obsahuje komfortní editační funkce, stejně tak jako silné testovací funkce a funkce pro uvádění do provozu. Sekvenčním řízením jsou řízeny a selektivně zpracovávány základní automatizační funkce, obyčejně vytvořené v CFC, ve smyslu změny provozního módu a stavu. V závislosti na dalším využití, může být sekvenční řízení vytvořeno buď jako SFC plán nebo SFC type. SFC plán SFC plán může být použit pro realizaci sekvenčního řízení, které se aplikuje jednou, a které má přístup k několika oblastem výrobního podniku. Každý SFC plán obsahuje standardizované vstupy a výstupy pro zobrazení stavových informací a pro ovládání buď uživatelským programem, nebo uživatelem. SFC plán může být umístěn a propojen jako blok do CFC. Jednoduše se vyberou potřebné přípojky CFC bloku, které se napojí na kroky nebo přechody sekvence. Správce stavů, vyhovující ISA-88, umožňuje konfiguraci až 8 separátních sekvencí uvnitř jednoho SFC plánu, např. pro konfiguraci stavů jako jsou HOLDING, ABORTING, SAFE STATE, nebo pro realizaci různých provozních módů. SFC typ SFC typ je standardizované sekvenční řízení, které může být aplikované opakovaně, a které přistupuje k jedné konkrétní oblasti výrobního podniku. SFC typy mohou být organizovány v knihovnách, a může s nimi být pracováno jako s normálními funkčními bloky to je mohou být vybrány z katalogu, vloženy jako instance do CFC, propojeny Porovnání verzí projektů pomocí programu version cross-checker Version cross-checker Nástroj version cross-checker zjistí rozdíly mezi různými verzemi projektu: Porovnáním CFC/SFC, typů bloku, signálů a sekvencí, zjistí, zda bylo něco přidáno, odebráno nebo zda jsou objekty rozdílné Graficky zobrazí výsledky ve stromové a tabulkové struktuře Barevně zakóduje identifikaci objektů a hodnoty atributů Inženýrský systém 15

16 Inženýrský software Multi-projektový inženýring Multi-projektový inženýring umožňuje rozdělení složitých projektů do několika sub-projektů dle technologických kritérií, tak, aby byla možná paralelní práce několika týmů na projektu současně. Aby toto bylo možné, je v SIMATIC Manageru definován hostitelský Multi-projekt. Jednotlivé (sub)projekty mohou být z multi-projektu kdykoliv odebrány či do něj přidány. Podobně mohou být projekty rozděleny nebo kombinovány (Branch & Merge). Centrální konfigurační funkce multi-projektů pomáhají snížit konfigurační režii. Například v centrálním projektu může být vytvořena hierarchická složka, která je automaticky vytvořena také ve všech ostatních projektech. Všechny typy bloků použité v multi-projektu mohou být aktualizovány centrálně. (Sub)projekty patřící do multi-projektu jsou uloženy na centrálním serveru a mohou být pro editaci poslány na lokální inženýrské stanice. Výkon inženýringu proto není ovlivněn přístupem k síti. Branch & Merge Branch & Merge podporuje rozdělení a kombinaci projektů z technologického hlediska. Plány nebo celé části programu mohou být zkopírovány do jiného projektu, kde mohou být editovány. Ze propojení, která nejsou specifická pro projekt, typicky blokace, se stanou textová propojení. Při opětovném spojení, jsou plány se stejným názvem v původním objektu přepsány, a textová propojení i manuálně zadaná mohou být stiskem tlačítka uzavřeny. Účinné zpracování hromadných dat Import/Export Assistant Import/Export Assistant (IEA) je efektivní nástroj pro zpracování hromadných dat, který je založen na násobném využití typů procesních tagů a hotových řešení. Je velmi vhodný zejména pro rozsáhlé provozy s mnoha procesními tagy stejného typu, nebo s více částmi provozu stejného typu. Projektová data, která již byla dříve konfigurována (např. seznam procesních tagů nebo plány z CAD/CAE světa) mohou být importovány do inženýrského systému a využity při automatickém generování procesních tagů. Data z plánovacích systémů mohou být následně znovu synchronizovány s parametry optimalizovanými během uvádění do provozu. Pro usnadnění a urychlení modifikací mohou být PCS 7 projekty exportovány, data zpracována pomocí IEA editoru nebo dalších programů (např. Microsoft Excel nebo Access), a později reimportovány. CAD/CAE Import/export asistent Technologická hierarchie OS obrazovky Plánovací nástroje vy í úrovnû Typické knihovny Diagramy procesních objektû OS hierarchie obrazovek Vzorová fie ení a typy procesních objektû (napfi. motor, ventil) Zpracování hromadných dat pomocí nástroje Import/Export Assistant Výhody nástroje Import/Export Assistant: Importování již dříve zkonfigurovaných projektových dat, např. seznamu procesních tagů ze světa CAD/CAE: Žádné násobné zadávaní dat Lehce zvládnutelné, snadno ovladatelné grafické prostředí Automatické, opakovatelné generovaní procesních tagů a kopií založené na importovaném seznamu procesních tagů a hotových řešení Automatické odvození hierarchie OS obrazovek, napojení bloků a jejich umístění do obrazovek Testování individuálních procesních tagů pomocí uživatelsky přívětivých grafických nástrojů CFC a SFC Exportování parametrů, optimalizovaných během uvádění do provozu, zpět do CAD/CAE světa zabezpečuje konzistenci dat v plánovacích nástrojích Pokročilé přejmenovávání Při přejmenovávání objektů jsou také patřičně změněny odkazy ovlivňující vizualizaci (obrázkové objekty nebo proměnné v archivu a skripty). Tato funkce nabízí obrovský racionalizační potenciál, obzvláště pro podniky s opakujícími se strukturami, nebo podniky vyžadující validaci. Například, pokud je kompletně nakonfigurovaná a otestovaná část provozu zkopírována spolu se všemi plány, sekvenčním řízením a obrázky, a pokud jsou zkopírované plány/obrázky následně přejmenovány, jsou všechna interní propojení automaticky upravena. Tímto způsobem mohu být v nejkratším možném čase reprodukovány složité části provozu nebo celé výrobní linky. 16 Inženýrský systém

17 Hlavní rysy Centrální konfigurace hardware a software, která je jednotná v celém systému za použití inženýrského systému Plně grafická konfigurace s uživatelsky přívětivým rozhranním Integrovaná konfigurace polních přístrojů Parametrizace komunikace bez složité konfigurace Stejná konfigurace pro redundantní a ne-redundantní aplikace Zahrnuje i konfiguraci bezpečnostních aplikací Centrální dialog pro kompilaci a nahrávání všech modifikací AS, OS a SIMATIC BATCH Optimalizace veškerých kroků a souhrnný dialog s testem programu Kompilace a nahrávání najednou s minimem režijních časů Online nahrávání vybraných konfiguračních změn do příslušné systémové komponenty Technologicky orientovaná konfigurace bez speciálních programátorských znalostí. Funkční struktura s až 8 hierarchickými úrovněmi, organizovaná podle provozu, části provozu a technického vybavení Hardwarově nezávislý inženýring: přidělení AS a I/O modulů může být provedeno dodatečně Oblastně orientovaná kompilace OS a nahrávání dat serveru Možné rozšíření o sektorově specifické add-on a standardních rozhranní pro datovou výměnu Zobrazení procesních objektů pro vyhledání a zpracování všech hledisek procesních tagů/objektů Komfortní centrální zpracování v tabulkovém procesoru Knihovna projektu s typy procesních tagů a funkcemi import/export Online mód pro testování a uvádění do provozu měřících bodů a CFC Konfigurace velkých provozů pomocí distribuovaného, paralelního multi-projektového inženýringu a funkci Branch & Merge Uživatelská konfigurace alarmů, volně konfigurovatelné souhrnné zobrazení až 8 skupin alarmů Konfigurovatelná archivace proměnných pro HMI funkce (archivace, dlouhodobá archivace, nearchivovat) Speciální funkcionalita SFC SFC typ: standardizované sekvenční řízení pro násobné použití, aplikace SFC instancí jako bloků do CFC SFC plán pro sekvenční řízení pro jednotlivé použití Správa stavů dle ISA-88 pro konfiguraci sekvencí závislých na stavech jako jsou HOLDING, ABORTING nebo SAFE STATE Snížení nároků na inženýring a validaci díky: Rozsáhlým knihovnám s předdefinovanými a otestovanými standardními bloky, faceplaty a symboly před-konfigurovaným plánům z knihovny Knihovna projektu s typy procesních tagů a funkce import/export v Zobrazení procesních objektů Snadná duplikace částí provozu pomocí kopírování, přejmenovávání (Rozšířené přejmenování) a kompilace Koncept typ/instance s možností centrální modifikace všech instancí Import/export Assistant pro zpracování hromadných dat (hromadný inženýring) Centrální update všech typů bloků použitých v multiprojektu Mnoho konfiguračních kroků je vykonáno automaticky systémem (auto-inženýring) Auto-inženýring pro: Oprava odkazů v OS po změně názvu v AS Optimalizace sekvence vykonávání bloků v CFC Spojení textových propojení Version cross-checker Dokumentace inženýrských změn pomocí porovnání verzí a grafické zobrazení rozdílů Identifikace informací relevantních pro MIS/MES a spojení se SIMATIC IT Automatické generování diagnostických obrazovek Asset Managementu z projektových dat Inženýrský systém 17

18 Inženýring inteligentních polních přístrojů a komponent pomocí správce procesních přístrojů SIMATIC PDM SIMATIC PDM SIMATIC PCS 7 inïen rská stanice se SIMATIC PDM SIMATIC PDM Pfiístroj na pracovním stole Systémová sbûrnice S7-400 S7-400 SIMATIC PDM Stand-alone poãítaã s SIMATIC PDM SITRANS P SIMATIC PDM PROFIBUS DP fieldbus aï 12 Mbit/s HART protokol DP/PA link MICROMASTER ET 200M (IM s HART moduly) SIMOCODE pro ET 200iSP RS 232/ RS 485 PROFIBUS PA HART HART multiplexer SIMATIC PDM SIMATIC PDM HART pfiístroj Analyzátor plynû SITRANS P SITRANS T3K SITRANS LR SITRANS F M SIPART PS2 MoÏn pfiípojn bod PG/PC se SIMATIC PDM (stand-alone provoz) Možná spojení se SIMATIC PDM SIMATIC PDM (Process Device Manager) je univerzální, na výrobci nezávislý nástroj pro konfiguraci, parametrizaci, uvádění do provozu, diagnostiku a servis inteligentních polních přístrojů (senzorů a aktuátorů) a polních komponent (vzdálené I/O, multiplexery, přístroje ve velínu, kompaktní regulátory), které dále budeme jednoduše nazývat přístroje. Pomocí jednoho software, umožňuje SIMATIC PDM zpracování více než přístrojů od firmy Siemens a více než 100 dalších světových dodavatelů v homogenním uživatelském prostředí. S přihlédnutím k možnostem integrace přístrojů je SIMATIC PDM nejvýkonnějším dostupným správcem přístrojů na světovém trhu. Přístroje, které dříve nebyly podporovány, mohou být do SIMATIC PDM kdykoliv jednoduše doplněny importem jejich popisu zařízení (EDD). To zaručuje ochranu Vašich investic a šetří investiční náklady, náklady na školení a další náklady. Parametry a funkce všech podporovaných přístrojů jsou zobrazeny v konzistentním a jednotném stylu, nezávisle na jejich komunikačních rozhranních. Možné aplikace: Integrované v systému: v konfiguračním prostředí SIMA- TIC PCS 7 Stand-alone: jako servisní nástroj na přenosných počítačích SIMATIC PDM je také integrován do asset managementu. Správce procesních přístrojů (Process Device Manager) poskytuje širší informace o všech přístrojích popsaných pomocí elektronického popisu přístroje (Electronic Device Description EDD), např. detailní diagnostické informace (informace o výrobci, chybová diagnostika a hledání chyb, další dokumentace), deník změn (audit trial) a informace o parametrech. Klíčové funkce Úprava a modifikace parametrů přístroje Porovnávání (např. projektová a přístrojová data) Kontrola věrohodnosti vstupních dat Identifikace a testování přístroje Zobrazení stavů přístroje, alarmy a stavy Simulace Diagnostika (standardní, detailní) Správa (např. sítí a PC) Export/import (parametrů, reportů) Funkce pro uvádění do provozu, např. testy měřících okruhů Náhrada přístroje (správa životního cyklu) Deník globálních a přístrojově specifických modifikací uživatelských operací (audit trail) Přístrojově specifické kalibrační reporty Grafická reprezentace křivek, trendů, diagnostiky ventilů atd. Zobrazení integrovaných manuálů 18 Inženýrský systém

19 Podpora správy systému SIMATIC PDM podporuje operativní správu systému především díky: Jednotné prezentaci a ovládání přístrojů Indikací preventivní údržby a servisu Detekce změn projektu a přístroji Zvýšení provozní spolehlivosti Snížení investičních, provozních a údržbových nákladů. Integrace přístroje SIMATIC PDM podporuje všechny přístroje popsané pomocí EDD (Electronic Device Description). EDD je standardizován v EN a IEC Mezinárodně se jedná o nejčastěji používaný standard pro integraci polních přístrojů. Zároveň je to direktiva ustanovená organizací PROFIBUS (PNO: PRO- FIBUS International) a HART (HCF: HART Communication Foundation). Přístroje jsou integrovány přímo do SIMATIC PDM pomocí jejich EDD nebo aktuálního HCF katalogu. Přístroj je popsán v EDD, v závislosti na jeho funkcích a konstrukci, pomocí jazyka elektronického popisu přístroje Electronic Device Description Language (EDDL), který byl specifikován organizací PNO. Pomocí tohoto popisu SIMATIC PDM automaticky vytvoří uživatelské rozhranní se specifickými daty přístroje. Aktuální katalog přístrojů SIMATIC PDM obsahuje více než zařízení od více než 100 světových výrobců. Navíc mohou být do tohoto aktuálního katalogu integrovány další přístroje od všech výrobců, jednoduchým importem jejich EDD. Díky tomu je tedy možné udržet katalog vždy aktuální a přidávat do něho nové výrobce a přístroje podporované v SIMATIC PDM. Pro zlepšení přehlednosti umožňuje SIMA- TIC PDM vytvářet také projektově specifické katalogy přístrojů. Uživatelské rozhranní Uživatelské rozhranní splňuje požadavky direktiv VDI/VDE GMA 2187 a IEC 65/349/CD. Díky rozšíření EDDL je nyní také možné zobrazit obrázkové elementy. I složité přístroje s několika stovkami parametrů mohou být jasně reprezentovány a rychle zpracovány. Pomocí SIMATIC PDM je velmi jednoduché orientovat se ve vysoce komplexních stanicích, jako jsou vzdálené I/O a připojené polní přístroje. Zobrazení parametrů SIMATIC PDM s křivkou a online zobrazením Uživateli je k dispozici několik pohledů: Hardwarové zobrazení projektu Zobrazení sítě procesních přístrojů (preferované pro stand-alone aplikace) Zobrazení procesních přístrojů v podniku jako zobrazení vztahující se k tagům, také se zobrazením diagnostických informací Zobrazení parametrů pro parametrizování procesních přístrojů Zobrazení aktivních přístrojů (Lifelist) pro servis a uvádění do provozu. Komunikace SIMATIC PDM podporuje několik komunikačních protokolů a komponent pro komunikaci s přístroji, které mají následující rozhranní: PROFIBUS DP/PA HART Modbus Speciální rozhranní od firmy Siemens. Routing Z centrální inženýrské stanice procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 je možné, za pomoci SIMATIC PDM, dosáhnout na každý přístroj v poli popsaný pomocí EDD v celém podniku, přes různé sběrnicové systémy a vzdálené I/O. SIMATIC PDM proto může z centrálního místa provádět následující: Číst diagnostické informace z přístrojů Modifikovat nastavení přístrojů Upravovat a kalibrovat přístroje Monitorovat procesní hodnoty Vytvářet simulační hodnoty Pře-parametrizovat přístroje. Inženýrský systém 19

20 Bezpečné a pohodlné řízené procesu s operátorským systémem SIMATIC PCS 7 Operátorský systém je rozhraní člověk-stroj procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7, a pro uživatele reprezentuje okno do procesu. Architektura operátorského systému je variabilní a vysoce flexibilní, a může být snadno přizpůsobena architektuře provozu a požadavkům zákazníka. Základ je tvořen vzájemně propojenými operátorskými stanicemi pro jednouživatelské systémy (OS single stanice) a pro multi-uživatelské systémy s architekturou klient/server. Operátorské stanice Všechny operátorské stanice jsou postaveny na moderní PC technologii s různým výkonem, optimalizovaným pro použití jako OS single stanice, OS klient nebo OS server. Pracují pod následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 2000 Professional / 2000 Server nebo Microsoft Windows XP Professional / Server Využití standardních komponent a rozhranní ze světa PC znamená, že operátorské stanice jsou otevřené pro uživatelské/sektorové opce a rozšiřování. Mohou být použity v drsném průmyslovém prostředí, stejně tak jako v kanceláři. OS single stanice a OS klienti mohou být vybaveni multi- VGA grafickou kartou, čímž je umožněno procesní řízení několika různých provozů za pomoci až 4 monitorů. Systémový software operátorských stanic je k dispozici v různých úrovních, v závislosti na počtu použitých procesních objektů (PO). Při zvýšení požadavků nebo po rozšíření systému lze počet PO kdykoliv zvýšit pomocí takzvaných PowerPacků. Jedno-uživatelský systém (OS single stanice) V jedno-uživatelském systému jsou všechny ovládací a monitorovací funkce celého projektu (provozu/jednotky) koncentrovány v jedné stanici. Jeden port FastEthernet RJ45 pro připojení na OS LAN (terminálovou sběrnici) je integrován již v základu. OS single stanice mohou být připojeny k systémové sběrnici průmyslového Ethernetu dvěma způsoby: pomocí komunikačního procesoru CP 1613 (pro komunikaci s max. 64 automatizačními systémy) nebo pomocí standardní LAN karty (Basic Communication Ethernet pro komunikaci s max. 8 automatizačními systémy). OS single stanice mohou být provozovány na systémové sběrnici paralelně s dalšími jedno-uživatelskými systémy nebo s multi-uživatelskými systémy. Při použití programového balíku WinCC/Redundancy je také možné provozovat dvě OS single stanice v redundantním módu. Multi-uživatelský systém s architekturou klient/server Multi-uživatelský systém se skládá z operátorských terminálů (OS klientů), které získávají data (projektová data, procesní hodnoty, archivy, alarmy a hlášení) z jednoho nebo více OS serverů, se kterými jsou spojeny přes OS LAN (terminálovou sběrnici). OS LAN může sdílet přenosové médium se systémovou sběrnicí, nebo může být navržena jako oddělená sběrnice (Ethernet s TCP/IP). K dosažení vyšší dostupnosti mohou být OS servery nakonfigurovány jako redundantní. Kritické aplikace běžící na OS serveru jsou pomocí funkce Health check monitorovány, aby bylo možné detekovat softwarové chyby. Pokud je taková chyba nalezena, vyvolá se přepnutí na záložní systém. Synchronizace redundantních OS serverů se provádí automaticky a velmi rychle. OS klienti nemusí přistupovat k datům pouze jednoho OS serveru/páru serverů, ale mohou číst data z několika OS serverům/párům serverů současně (multi-klient mód). 20 Operátorský systém

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby Obsah AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby řídicí technika Řídicí jednotky dle IEC 6, automatizační software, programování vývojového diagramu, řízení ve vyšších programovacích jazycích,

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření průmyslová počítačová technika... jednotky vstupů a výstupů software pro řízení průmyslových procesů... MES... SQL USB... EIB... TCP/IP... HTTP... DHTML Dlouho připravovaný systém Control Web 5 je již

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více