VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR"

Transkript

1 VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování struktury betonu náhodně rozptýlenými ocelovými vlákny. Vysvětluje rozdíl mezi klasickým způsobem vyztužování ocelovými pruty a vyztužením drátky. Dále seznamuje s vlivy, které vyztužení drátky přináší a to jak z hlediska pevnosti betonu, tak i jeho chování při účincích zatížení. Článek obsahuje i informace o technologických problémech, které je při výrobě drátkobetonových konstrukcí zvládnout. Dále článek poskytuje přehled o jednotlivých technologiích, kterých je při výrobě ocelových vláken možné v současné době použít. Závěrečná část článku je věnována hodnocení stávajícího objemu výroby ocelových vláken v České republice. 1. ÚVOD Beton je hodnocen jako konstrukční materiál, který je při zhotovování stavebních konstrukcí vyráběn v největších objemech. Tento fakt je způsoben příznivou kombinací jeho fyzikálně-mechanických vlastností a současně i výhodami technologických postupů, kterými lze beton zhotovovat. Tyto skutečnosti vyrovnávají i některé vlastnosti betonu, které je třeba označit jako slabé stránky tohoto staviva. Tou je jednak nízká tahová pevnost, ale především pak křehký charakter porušení, jenž je pro nosné stavební konstrukce nepřijatelný. Obě nevýhody jsou v konstrukcích eliminovány vyztužením. Je třeba konstatovat, že klasický způsob vyztužování ocelovými pruty, rohožemi nebo sítěmi je nikoliv vyztužováním betonu, ale vyztužováním stavební konstrukce, jednotlivých prvků ze kterých se konstrukce skládá a konečně jednotlivých průřezů každého dílčího prvku. Beton konstrukce sám není tímto způsobem vyztužení výrazněji ovlivněn tj. jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou v podstatě stejné jako v případě betonu nevyztuženého. Jediným způsobem vyztužení, který ovlivňuje vlastnosti betonu, tj. jeho struktury, je vyztužování betonu vlákny. Současný sortiment vláken, kterých je pro vyztužování betonu používáno, je nepředstavitelně bohatý. Jen s ohledem na základní materiál, ze kterého je vlákno zhotoveno, lze počet odhadnout minimálně na několik desítek typů. Stejně však, jako je pro vyztužování konstrukcí nejčastěji používáno ocelových prutů, je i v případě vláken největší část objemu vyráběných vláknobetonů vyztužena ocelovými vlákny. Právě těmto vláknům, neboli drátkům, je věnován tento příspěvek. 2. VLIV DRÁTKŮ NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONU Ocelová vlákna ovlivňují řadu vlastností betonu, které mohou rozhodovat o použití tohoto způsobu vyztužení. Mezi tyto vlastnosti lze zařadit pochopitelně pevnosti betonu, avšak přítomnost vláken ovlivňuje především charakter pracovního diagramu. Míra vlivu, které přítomnost ocelových vláken na zlepšení vlastností betonu přináší, je ovlivněna zejména - množstvím vláken v objemové jednotce betonu (Obr.1), - jejich geometrickými parametry, - vlastnostmi oceli ze které je vlákno zhotoveno, především její pevností, - vlastnostmi betonové struktury ve které se vlákna nacházejí.

2 ,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 Obr.1: Příklad vlivu rozdílného množství drátků na charakter diagramu síla x průhyb zkušebního trámce ( 0, 30, 70 a 200 kg drátků / 1 m 3 hotového drátkobetonu) Pozitivní ovlivnění vlastnosti betonu vyztuženého vlákny je podmíněno odpovídajícím zvládnutím technologie jeho výroby. Pokud se týká tlakové pevnosti betonu, je tato vyztužením drátky zvýšena obvykle jen poměrně malou měrou. Odhadem lze mluvit o navýšení v řádu procent. Toto navýšení není významné a navíc jej lze u betonu obvykle dosáhnout podstatně méně nákladným způsobem tj. zásahem do jeho složení. Tlaková pevnost betonu tudíž obvykle není příčinou proč je vyztužení drátky použito. Významná je naopak možnost navýšení pevnosti betonu v tahu. Míra nárůstu této pevnosti se běžně pohybuje v rozsahu %. V případě extrémně vysokého obsahu drátků lze navýšit tahovou pevnost ještě podstatně více (viz [1]). Dosažení vyšší pevnosti betonu v tahu je často hlavním důvodem proč je beton drátky vyztužován. V tomto ohledu je velmi důležitou skutečností, že v případě dostatečně rovnoměrného vyztužení je zvýšené tahové pevnosti dosaženo nejen ve všech oblastech zhotoveného betonu, ale i ve všech směrech. Tyto okolnosti jsou velmi důležité zejména v případě takových betonových konstrukcí, ve kterých je obtížné definovat stav napjatosti s ohledem na její proměnnost. V takovýchto případech je odpovídající vyztužení struktury betonu drátky mnohdy jediným postupem, kterým lze zajistit spolehlivost konstrukce. Nejvýrazněji je přítomností drátků ovlivněn charakter pracovního diagramu betonu. Ten je obvykle stanovován pro namáhání zkušebního trámce ohybovým momentem. Zatímco pro beton bez vláken je charakteristické křehké porušení trámce v okamžiku dosažení tahové pevnosti betonu, je chování betonu s drátky naprosto odlišné. Již při relativně nízké dávce výztužných vláken jsou tato, po otevření trhliny v tahové oblasti, schopna dále převzít jistá tahová napětí. Zkoušený beton tudíž, na rozdíl od obyčejného betonu, i po vzniku trhliny odolává napětím, která se označují jako zbytková nebo reziduální. Je zajímavé, že při dostatečně vysoké dávce drátků a jejich vhodném typu mohou být reziduální napětí v jisté oblasti dokonce vyšší, nežli je napětí, které iniciuje vznik tahové trhliny. V důsledku

3 existence zbytkových napětí je tudíž pro dosažení zvoleného přetvoření zkušebního tělesa třeba vynaložit podstatně vyšší sumu energie, nežli je ta, které je zapotřebí k porušení zkušebního tělesa z prostého betonu. Nárůst sumy energie, kterou je třeba na dosažení jistého stavu porušení dosáhnout, je výrazně ovlivněn množstvím ocelového vlákna a pohybuje se od několikanásobku v případě běžných dávek, a po několikadesetinásobky v případě betonů s mimořádným obsahem drátků (viz [1]). Tato schopnost drátkobetonu musí být ve skutečné konstrukci konfrontována s odolností ocelového drátku v prostoru otevřené trhliny vůči nebezpečí koroze. V mimořádných případech lze pro vyloučení nebezpečí koroze použít pro vyztužení betonu drátků z nerezavějící oceli. Jsou zhotovovány řadou výrobců, jedná se však o produkt mimořádně nákladný. 3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBY VLÁKEN PRO VYZTUŽOVÁNÍ BETONU Tak jak postupně narůstá odbyt ocelových drátků pro vyztužování betonu, prošla i technologie jejich výroby, zejména v posledních deseti letech, poměrně bouřlivým vývojem. Existuje minimálně pět základních technologických postupů, kterým jsou drátky zhotovovány. Jedná se o tyto způsoby: - stříháním nekonečného ocelového drátu, - stříháním ocelového pásku, - frézováním ocelového bloku, - odstřeďováním z taveniny, - litím. 3.1 Stříhání ocelového drátu Patří k nejstarším a tudíž klasickým technologickým postupům výroby drátků. Polotovarem pro výrobu drátků je nekonečný ocelový drát, který prochází strojním zařízením, které dokáže (obvykle za překvapivě vysoké rychlosti pohybu drátu) nekonečný drát rozdělit na jednotlivé drátky a ty následně ještě formovat do předpokládaného geometrického tvaru. Výhodou tohoto postupu je obvykle vysoká stejnorodost finálních drátků a to jak s ohledem na jejich geometrický tvar, tak i co do fyzikálně-mechanických vlastností jejich materiálu. Jistou nevýhodou uvedeného postupu je relativně vysoká náročnost zhotovení vlastního polotovaru, která se obvykle odráží i v poměrně vysoké ceně finálního drátku. Příkladem tohoto typu drátku je první typ ocelového vlákna, který byl na vyráběn Železárnami a drátovnami v Bohumíně vyráběn již na počátku osmdesátých let (Obr.2) Obr.2: První drátek pro vyztužování betonu vyráběný na území České republiky (Železárny a drátovny Bohumín, přelom sedmdesátých a osmdesátých let, délka 63 mm, průměr 0,63 mm, povrch hladký, průřez kruhový)

4 Charakteristický průřez těchto drátků je průřez kruhový. Jeho nevýhodou je nejnepříznivější poměr mezi průřezem drátku a jeho obvodem, který klade nejvyšší nároky na soudržnost s betonem. Průřez drátku může být i blízký čtvercovému nebo obdélníkovému, který se však od drátků vyrobených stříháním ocelového pásku liší tím, že jednotlivé podélné hrany drátků jsou zaoblené. Pro zlepšení soudržnosti tohoto typu drátků s okolním betonem je využíváno některého z dále uvedených technologických postupů: - úprava geometrického tvaru koncové oblasti drátku jejím jedno- nebo vícenásobným ohnutím (příkladem tohoto typu drátku jsou drátky Dramix (Obr.3), - zvlňování osy drátku po jeho celé délce nebo jemu podobná geometrická úprava (Obr.4), - silový účinek vedený kolmo na podélnou osu koncové oblasti, který způsobí její zploštění a současné rozšíření (Obr.5) nebo vytvoření miskovitého tvaru, - pravidelně se opakujícím lokálním silovým účinkem vedeným kolmo na podélnou osu drátu, - jiné technologické postupy jejímž cílem je vytvoření rozšíření koncové oblasti drátku (Obr.6), - zkrucování drátku podél jeho podélné osy. Obr.3: Drátek Dramix firmy Beckaert (koncová úprava dvojnásobným ohnutím, povrch hladký) Obr.4: Zvlněná vlákna MEZ (výrobce fa. Vl.Zelený-Start, délka 38 mm, průměr 1 mm) a Tabix ( výrobce fa.trefilarbed, délka dle typu 45 nebo 50mm, průměr 1 mm)

5 Obr.5: Drátek se zploštělou a rozšířenou koncovou oblastí (výrobce TrefilArbed, FE 1250, délka 50 mm, čtvercový průřez, průměr 1,2 mm) Obr.6: Ocelový drátek s koncovou úpravou ve tvaru komolého kužele ( drátek Twincone 1/54, výrobce fa. TrefilArbed, délka 54 mm, průměr 1 mm, kruhový průřez) 3.2 Stříhání ocelového pásku Je postupem, který se od předcházejícího liší právě v charakteristikách polotovaru. Ocelový pásek, který může být dělen v podélném i příčném směru, je nepochybně polotovarem méně nákladným. Průřez drátku je obvykle obdélníkový nebo čtvercový. Podélné hrany drátků nejsou oblé. Soudržnost těchto drátků s okolním betonem je obvykle zlepšována opatřením ocelového pásku osnovou vtisků, nebo změnou geometrického tvaru koncové oblasti jednotlivých drátků nebo celé jejich délky ( Obr. 8, 9, 10). Obr.7: Koncová úprava silovým účinkem na koncovou oblast ( vlákno EE - 25, výrobce fa. Fatek, průřez 0,4 x 0,6 mm)

6 Obr.8: Ocelový drátek s periodickými vtisky ( výrobce fa. FATEK, délka 55 mm, šířka 1,9 mm, tloušťka 0,4 mm, osa drátku přímá) Obr.9: Drátek s periodickými vtisky a koncovou úpravou ohnutím ( výrobce fa. FATEK) 3.3 Frézování ocelového bloku Postup, který je nejefektivnější, pokud se týká jednotkové ceny polotovaru, kterým je přiměřeně velký ocelový blok. Takto zhotovená vlákna mají obvykle srpkovitý průřez, jehož charakteristiky se mohou podél délky vlákna měnit. Rovněž osa vlákna nebývá dokonale přímá. Poměr velikosti charakteristického průřezu drátku a velikosti jeho obvodu je příznivější nežli u předcházejícího typu drátků. Přesto však i u tohoto typu bývá někdy upravován tvar koncové oblasti drátky jeho ohnutím (Obr.10). Obr.10: Ocelová vlákna Harex, délka 32 resp. 35 mm, soudržnost zlepšena dvojnásobným ohnutím koncové oblasti

7 3.4 Odstřeďování drátků z taveniny Technologický postup, který byl patentován přibližně před patnácti lety. Jeho princip spočívá v kontaktu rotujícího bubnu opatřeného drážkami s taveninou. Teplota taveniny, teplota rotujícího válce, hloubka ponoření rotujícího válce do taveniny a jeho rychlost otáčení jsou sladěny tak, aby docházelo k zaplnění drážek taveninou, k její bezprostřednímu ztuhnutí a následně k oddělení ztuhlé hmoty od válce, takže po dokončení otáčky je uvolněná drážka znovu zaplněna taveninou a celý cyklus se opakuje. Nespornou předností tohoto postupu je láce polotovaru, ze kterého je drátek vyráběn. Polotovarem je ocelová tavenina, ze které drátky přímo vznikají, aniž by byly podrobeny jakémukoliv dalšímu tváření. Nevýhodou postupu je fakt, že geometrické charakteristiky takto zhotovených drátků mají zřetelně nižší stejnorodost. Důvodem této skutečnosti je fakt, že příčný rozměr drátku je určen nejen velikosti drážky zaplňované taveninou, ale také množstvím ocelové hmoty, která vyčnívá nad prostorem drážky. Další obtíží tohoto postupu je skutečnost, že zhotovená vlákna mají teplotu blízkou bodu tání oceli a jsou tudíž do doby zchladnutí extrémně náchylná ke korozi. Vlákna je proto do této doby třeba chránit pobytem v inertním prostředí. 3.5 Lití ocelových vláken Zatím nejnovější technologický postup, vyvinutý cca před pěti lety ve Francii. Metoda zachovává princip tvorby vláken z taveniny využitím chlazeného rotujícího válce opatřeného drážkami, které jsou formami pro vlákna. Oproti předchozím technologiím je výsledkem užití této technologie vlákno, které má prakticky nulovou ohybovou tuhost. Má podobu tenké folie jejíž tloušťka se pohybuje v rozmezí µm. Překvapující, díky specifickému složení, které je chráněno patentem, je vysoká pevnost oceli takto zhotovovaných vláken. Výrobce udává hodnoty, které jsou znatelně vyšší nežli stejný údaj odpovídající jiným technologickým postupům. Problematika nebezpečí koroze je eliminována složením odpovídajícímu požadavkům na nerezavějící oceli. 4. OBTÍŽE PŘI VÝROBĚ BETONŮ VYZTUŽENÝCH DRÁTKY 4.1 Návrh složení Ocelové vlákno, které vkládáme do struktury betonu, je z pohledu jeho geometrického tvaru vlastností, nejméně příznivou složkou drátkobetonové směsi. Výrazně jehlicový charakter drátku a obvykle i dostatečná ohybová tuhost způsobují, že právě drátek je ve struktuře betonu prvkem, který způsobuje největší odpor proti skloubení s ostatními složkami. Brání tudíž obvyklému přiblížení zrn největší frakce kameniva. Tato skutečnost, která se mnohdy projevuje již při poměrně nízkém obsahu drátků, má významný dopad na poměr ostatních složek betonu. Vede k jistému potlačení obsahu kameniva hrubé frakce a tudíž ke zvýšení množství jemných složek včetně podílu cementu. To obvykle ovlivňuje negativně cenu drátkobetonu. Správný návrh složení drátkobetonové směsi je tudíž prvním krokem postupu výroby drátkobetonové konstrukce. 4.2 Dávkování složek a míchání drátkobetonové směsi Dále je třeba na dostatečné úrovni zvládnout veškeré fáze výroby drátkobetonové směsi a drátkobetonu. Dávkování drátků a jejich zamíchání do směsi jsou fázemi výroby, které jsou častou příčinou neuspokojivých výsledků. Očekávaného efektu přítomnosti drátků ve struktuře betonu se lze dočkat pouze tehdy, jsou-li drátky v hotovém drátkobetonu rozptýleny rovnoměrně. Nezbytným předpokladem je rovnoměrné rozptýlení drátků již drátkobetonové směsi. Ta je obvykle vyráběna buď ve stálé výrobně, nebo lze přidávat drátky před vypouštěním směsi z autodomíchávače. V prvém případě je nejspolehlivějším postupem vkládání drátků prostřednictvím rozdružovače. Ten zajišťuje dopravu drátků do směsi ve

8 formě deště osamělých vláken. V případě přidávání drátků do autodomíchávače se jako nejspolehlivější jeví jejich pneumatická doprava. Proud vzduchu rozptyluje vlákna na dostatečně velkou plochu povrchu směsi, což má jednak pozitivní vliv na efekt vlastního míchání, jednak se tím minimalizuje pravděpodobnost tvorby nežádoucích shluků ocelových vláken tzv. ježků. Zajištění předepsané dávky drátků pro jednu záměs je velice často zaručeno velikostí balení dodávaného výrobcem. Ti jsou v případě odběru dostatečného objemu vlákna, schopni velikost balení bez problému přizpůsobit potřebám výrobce. 4.3 Doprava, ukládání a hutnění drátkobetonové směsi I zde je třeba mít na paměti, že cílem výroby je beton s rovnoměrně rozptýlenými drátky. Je proto obvykle nevhodné, zpracovávat uloženou drátkobetonovou směs pomocí ponorných vibrátorů. Zejména u směsí s nižší tekutostí a s vyšším obsahem drátků dochází v místě vpichu ponorného vibrátoru k výraznému odtlačení kostry složené z největších zrn kameniva a drátků. Provázání jednotlivých prvků tohoto skeletu brání jeho zpětnému pohybu, takže v uvedeném místě může dojít ke vzniku struktury, která je tvořena pouze jemným kamenivem a cementovým tmelem. Techniku ukládání a dopravy drátkobetonové směsi je třeba přizpůsobit skutečnosti, že pohyblivost směsi může být natolik snížena, že může být příčinou nepoužitelnosti klasických přepravních prostředků, kterými jsou například kontejnery se štěrbinovým uzávěrem. Při operacích s drátkobetonovou směsí je třeba, ne-li objektivnějšími postupy tak alespoň vizuálně, kontrolovat homogenita vyztužení. Porušení rovnoměrnosti rozložení drátků se nejčastěji projevuje tvorbou náhodných shluků drátků. Tyto mohou obsahovat několik dekagramů, ale i několik kilogramů drátků, a jsou zřetelným znamením nevyhovujícího technologického postupu výroby směsi, nebo známkou nedostatečné technologické kázně. Zejména v případech směsí s relativně nízkým obsahem drátků, je opakovaný vznik velkých shluků příčinou snížení očekávaných fyzikálně-mechanických vlastností drátkobetonu. 5. SOUČASNÝ STAV PRODUKCE DRÁTKŮ A DRÁTKOBETONU Objem drátkobetonu, který je v ČR ročně realizován, je překvapivý. Podle údajů největších výrobců drátků, lze množství drátků, které jsou použity pro výrobu drátkobetonu v ČR, odhadnout na 5 až 6 tisíc tun. Uvážíme-li, že největší část je využita při výrobě průmyslových podlah s dávkou cca 25 kg/m 3, je ročně vyrobeno více než m 3 drátkobetonu. Pokud by se skutečně jednalo jen o podlahové konstrukce např. o průměrné tloušťce byla 0,2 m, lze jejich celkovou plochu odhadnout úctyhodnou velikostí 1, m 2. Dalšímu růstu objemu brání zejména cena drátků. Relativní cena drátků, vztažená k ceně obyčejného betonu, je v zahraničí příznivější. Dalšímu rozšíření drátkobetonu jistě napomůže i skutečnost, že čeští odborníci již mají v současné době k dispozici předpis, kterým se mohou řídit při navrhování, výrobě i kontrole jakosti drátkobetonu. ([2],[3]). LITERATURA [1] TRTÍK K., ŠVERMOVÁ L.. Drátkobetony s mimořádně vysokým obsahem kovového vlákna. In Stavební listy 2000, roč.6, č.1, s [2] KRÁTKÝ J., TRTÍK K., VODIČKA J., Drátkobetonové konstrukce, Česká společnost pro beton a zdivo a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha září 1999, ISBN [3] KRÁTKÝ J., TRTÍK K., VODIČKA J., Komentář a příklady ke Směrnici pro drátkobetonové konstrukce, Praha 1999.

9

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY

ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY ŽÁROVZDORNÉ MALTY A TMELY 1. Úvod: S materiály nazývanými žárovzdorné malty se setkáváme, jak ukazují archeologické nálezy, již od počátku budování prvotních ohnišť, tedy od prvopočátků využívání ohně

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův

Více

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů Jméno a příjmení studenta

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi Ing. Ivana Chromková, Ing. Pavel Leber, Ing. Oldřich Sviták Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz,

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon BETON Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi jeho základních složek pojiva (nejčastěji cementu), plniva (kameniva nejčastěji písku a štěrku) a vody. Kromě těchto základních složek obsahuje

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Zpracovatelé zprávy: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra silničních staveb Thákurova 7, 166 29, Praha 6 EUROVIA Services, s.r.o. U Michelského lesa 370, 140 00, Praha 4 Krč Souhrnná zpráva projektu

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA 1. Současný stav problematiky V současné době chybí přesné a obecně použitelné modely zdiva, které by výstižně vyjadřovaly jeho skutečné vlastnosti a přitom se daly snadno použít

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ

PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ PŘÍSPĚVEK K TORKRETACI ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ Ing.Milan Henek, CSc. Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec-Jestřebí Ing. Miroslav Vajda RAMIRA PRAHA-ZÁPAD, Třebotov 1. ÚVOD Torkretování (stříkání) je

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Velkoplošná dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

Velkoplošná dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů Velkoplošná dlažba typy dlažeb technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy colormix - kombinace pigmentů vzorové skladby dlažeb pokládka velkoplošné dlažby BE01 CSB FORMELA

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b ZMĚNY GRANULOMETRIE SYPKÉ HMOTY NA DOPRAVNÍCH TRASÁCH V APLIKACI NA DOPRAVU PÍSKU SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b a

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 13 OSB

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring napětí a sil doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie Horské kolo (Downhill, freeride) Horské kolo bylo zkonstruováno na přelomu 70-80 let,často též označované zkratkou MTB (z anglického mountain bike), je bicykl navržený pro jízdu v horských oblastech, jízdu

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku Design proposal to prevent deformation of die-cast frames for zinc alloy security intercoms Bc. Simona

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY HLAVNÍ KATALOG IB KIB- VK5 / 2005 Platnost katalogu od 8.3.2005 A. ÚVOD: Představení výrobce a výrobků....

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

o společnosti vize kvalita mise deklarace vlastností u všech typů výrobků www.koncak.cz

o společnosti vize kvalita mise deklarace vlastností u všech typů výrobků www.koncak.cz s o společnosti Firma KONČÁK s.r.o. byla založena v roce 1994 jako ryze česká soukromá firma Betonové výrobky Jiří Končák. Původní program byl postaven na výrobě, dodání a pokládce zámkové dlažby, včetně

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 20. Zvláštní druhy betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů Betonová dlažba typy dlažeb technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy colormix - kombinace pigmentů vzorové skladby dlažeb pokládka betonové dlažby CSB - KOST AS01 Technické

Více

Perfektní sanace vnějších soklů!

Perfektní sanace vnějších soklů! Nové použití osvědčeného systému! Perfektní sanace vnějších soklů! www.premix.cz 1 2 3 Snadné provedení, dlouhodobá spolehlivost! Příprava podkladu Tato operace je rozhodující pro vytvoření rovnoměrné,

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ

DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Sborník 19. Betonářské dny (2012) ISBN 978-80-87158-32-6 Sekce XXX: YYY DRÁTKOBETON PRO SEGMENTOVÁ OSTĚNÍ TUNELŮ Václav Ráček 1 Hlavní autor Jan Vodička 1 Jiří Krátký 1 Matouš Hilar 2 1 ČVUT v Praze, Fakulta

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Křehké materiály Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Základní charakteristiky Křehký lom bez znatelné trvalé deformace Mez pevnosti má velký rozptyl

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Dřevo a mnohopodlažní budovy

Dřevo a mnohopodlažní budovy Dřevo a mnohopodlažní budovy V č. 11/09 tohoto časopisu informovali autoři o výsledcích práce v rámci grantového projektu Dřevěné vícepodlažní budovy. Šlo o úspěšný vývoj sloupového systému ze dřeva na

Více