Florbalový průvodce Autor: Štěpán Lhoťan Florbalový průvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Florbalový průvodce Autor: Štěpán Lhoťan Florbalový průvodce"

Transkript

1 Florbalový průvodce

2 Obsah 1 Florbal a jeho vývoj ve světě i u nás Florbal ve světě Florbalové milníky Florbal v ČR České florbalové milníky Kompenzační cvičení a strečink Uvolňovací cvičení Protahovací cvičení Strečink Posilovací cviky Regenerace Únava Přepětí Zchvácení Přetrénování Formy regenerace Příprava dětí a mládeţe Období prepubescence (mladší školní věk, 6-10 let) Období pubescence (střední či starší školní věk, let) Období adolescence (dorostový věk, chlapci let, dívky let) Vedení druţstva v utkání Činnost před utkáním Činnost při utkání Činnost po utkání Vedení dětí v utkání Specifika přípravy ţen a dívek Pohybové hry Florbalová cvičení... 18

3 1 Florbal a jeho vývoj ve světě i u nás Florbal je kolektivní hrou míčového a brankového typu, ve které rozhoduje, které ze dvou druţstev nastřílí po dobu utkání více branek. Na hřišti ohraničeném nízkými mantinely, soupeří dvě druţstva obvykle po 5 hráčích s hokejkami. Na dodrţování pravidel dohlíţejí 2 rozhodčí. Florbalová soutěţní sezona probíhá od září do dubna. Florbalová komunita si zakládá na přátelství a dodrţování fair play. Značné procento dospělých tvoří vysokoškoláci. Achilovou patou českého florbalu je prozatím nedostatek kvalitních trenéru, funkcionářů, tréninkových prostor, nedostatečná pozornost je věnována zdravotní a rehabilitační péči apod. Na nejvyšší úrovni vyţaduje florbal kvalitně fyzicky disponované hráče. Ti provádějí opakované krátkodobé činnosti zejména explozivního rychlostně silového charakteru vysoké intenzity v intermitentním reţimu (střídání pětic). Stěţejním poţadavkem jsou nároky na komplex rychlostních a koordinačních schopností ve všech podobách. 1.1 Florbal ve světě Za kolébku florbalu je všeobecně povaţována Skandinávie. Málokdo ví, ţe původní florbal vznikl v USA. Konkrétně ve státě Minneapolis, v továrně na plasty Cosom v Lakeville. Tamním dělníkům patří prvenství, neboť pro zábavu vyrobili plastikové hokejky, jimiţ ovládali míčky, jiţ v roce V USA a Kanadě tehdy nově zrozená hra dostala název floorhockey. Masového rozkvětu se dočkal poté, kdyţ byly plastové hole dovezeny na evropský kontinent roku 1968 do Skandinávie. Švédové tuto hru pojmenovali INNEBANDY. Florbal tak vznikl jako modifikovaná hra z ledního hokeje, tehdy v mnoha podobách s různými typy míčků i lehkých puků. V polovině 70. let se prosadila myšlenka sjednocení do jednoho sportu bezkontaktní povahy. Začaly se vyrábět 1. speciální nepruţné hokejky, u nás známe jako fíberky. Míček byl přejatý z odlehčeného typu míčku pouţívaného v USA k zimním tréninkům nadhazovačů baseballu v hale. Ve Finsku znám pod názvem SALIBANDY. Ve Švýcarsku mají tradici jiné formy sportu vyuţívající brankáře s hokejkou a také hra druţstev na menším hřišti s pouze třemi hráči. Niţší soutěţe se ve Švýcarsku dodnes hrají systémem 3+1 v menších tělocvičnách (Kleinfeld) klasický florbal 5+1 na větších hřištích (Grossfeld) samotný sport je označován UNIHOCKEY. 1

4 1.1.1 Florbalové milníky Florbalový svaz byl zaloţen ve Švédsku roku Roku 1986 byla zaloţena IFF (mezinárodní florbalová federace), v roce 1993 se zapojila i Česká republika. V roce 1994 bylo první ME muţů ve Finsku. V roce 1996 proběhlo první MS ve Švédsku. Nejuznávanější soutěţí je švédská Superliga. 1.2 Florbal v ČR Prvnímu českému kontaktu s florbalem napomohl výměnný pobyt studentů z univerzity KY z Helsinek. Českým vysokoškolákům se hra, ve Finsku zalíbila. V roce 1984 při pobytu v Praze zanechali Finové darem 12 hokejek s míčkem. Dalším průlomem bylo dovezení opravdových mantinelů v roce 1992 po turnaji z Maďarské Budapešti. Díky nim se začaly hrát turnaje a později 1. ročníky soutěţí České florbalové milníky Premiérovým mistrem národní ligy se v roce 1994, stal po zásluze praţský celek IBK FORZA TATRAN. Česká florbalová unie zaloţena MS bylo pořádáno u nás v roce 1998 (Brno. Praha). Nejúspěšnější klub v ČR je TATRAN STŘEŠOVICE. Nejznámější domácí florbalista RADIM CEPEK (1. Čech v superlize). 2

5 2 Kompenzační cvičení a strečink Cílená vyrovnávací cvičení, protahovaní a posilování by měly být samozřejmou součástí kaţdého tréninkového procesu. Chceme-li vychovávat svěřence zdravé, s příkladným drţením těla, musíme trvat na důsledném zařazování těchto cvičení a přesvědčit hráče, ţe to nejsou okrajové záleţitosti zdrţující od hry. Florbalisté přetěţují nerovnými předklony a torzními pohyby oblast bederní páteře, zkracují se jim asymetrické prsní svaly. HRÁČI FLORBALU TRPÍ NEJČASTĚJI: ochablým drţením těla, předsunutím ramen, tzv. kulatými zády, skoliotickým drţením těla (kvůli ovládání hokejky). Svaly se v zásadě dělí na 2 skupiny: Svaly s převahou posturální (tonické) udrţují vzpřímenou postavu a mají sklony ke zkracování, je nutné je zejména protahovat. Svaly fázické (dynamické) ty je nutno posilovat, neboť mají tendenci k ochabování. Nerovnováhou mezi svalovými skupinami vznikají dysbalance. Nejčastější jsou tzv. zkříţené syndromy. Horní zkříţený syndrom vzniká zkrácením horní části trapézového svalu, zdvihače lopatky a prsních svalů současně s oslabenými svaly hrudníku, rombickými, kloněnými, spodní části trapézového svalu atd. Výsledkem nerovnováhy bývá předsunuté drţení hlavy, zvětšení krční lordózy, rotace lopatek a vznik tzv. kulatých ramen. Dolní zkří ţený syndrom tvoří zkrácené ohybače kyčle (přímý sval stehenní, napínač stehenní povázky, bedrokyčlostehenní sval) a oslabené břišní a hýţďové svaly. Následkem toho se nadměrně zvětšuje bederní lordóza. HLAVNÍMI CÍLI VYROVNÁVACÍCH CVIČENÍ JSOU: odstranění svalových dysbalancí, zlepšení drţení těla, sníţení bolestivosti a rozhýbání ztuhlých svalů, dosaţení správných pohybových stereotypů, protáhnutí zkrácených a posílení oslábnutých svalů. 3

6 3 nejdůleţitější druhy nápravných cvičení, které je třeba provozovat v následujícím pořadí: cvičení uvolňovací, cvičení protahovací (pro svaly s posturální povahou), cvičení posilovací (pro svaly s fyzickou dominancí). Ideální je cvičit cca. 30 minut denně. V jedné TJ (tréninková jednotka) lze zařadit cviků s počtem opakováním 10-15x u uvolňovacích a posilovacích cvičení a 3-6x u cviků protahovacích. Je třeba cvičit pomalými, vedenými pohyby bez bolesti, s důrazem na správné dýchání a koncentraci. 2.1 Uvolňovací cvičení Slouţí k urychlení regeneračních procesů, mají zklidňující a relaxační účinek. Zlepšují elastické vlastnosti svalů. Pouţíváme je při rozcvičování (pomalé krouţení komíhání uvolněnou končetinou). V závěrečné části tréninku je zařazujeme pro celkové tělesné i psychické uvolnění. 2.2 Protahovací cvičení Dle cíle provádíme odlišné protahování před florbalovým tréninkem, po něm a jako samostatnou TJ. Protaţení před tréninkem je kratší, prováděno spíše dynamicky a jeho hlavním cílem je spolu s kloubně mobilizačními cvičeními připravit tělo na tréninkové zatíţení. Postupujeme od největších svalových skupin po nejmenší s důrazem na oblasti, které budou nejvíce namáhány. Protaţení na konci tréninku vyuţívá pasivního strečinku v delších výdrţích doplněné o posilovací cvičení. 2.3 Strečink Sniţuje fyzické i psychické napětí, zlepšuje ohebnost, sniţuje bolestivost svalů a zvyšuje jejich sílu. Měl by se provádět pravidelně. Protahujeme se po zahřátí a uvolnění vţdy v teplém prostředí ve volném oděvu. Ve výdrţích setrváme aspoň 10 sekund. NIKDY nepřemáháme bolest. Pro děti mladšího školního věku není pasivní strečink vhodný. Rozcvičení má spíše pedagogický důvod. U dětí a mládeţe bychom na konci tréninku měli vţdy zařazovat vyrovnávací cviky zejména přímivého a rotačního charakteru. 2.4 Posilovací cviky Cílem je správná souhra a zpevněný svalový korzet, nikoliv nárůst hmoty. Jde o přesné a cílené zapojování svalových skupin a tendencí k ochabování (hluboké svaly zádové, břišní svaly, dolní fixátory lopatek). Při posilování cvičíme pomalu, začínáme od nejniţších poloh jednoduššími cviky a soustředíme se na jejich přesně provedení. Důleţité správné dýchání. Před posilováním i po něm protahujeme a uvolňujeme. 4

7 3 Regenerace Je u sportovců velmi významná a měla by být zahrnuta do komplexní přípravy. Regeneraci popisujeme jako veškerou činnost, která vede k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů. 3.1 Únava Bývá nejvýznamnějším faktorem vzniku úrazů sportovců. Je to fyziologický obranný mechanismus organismu. Jde o náhle vzniklý stav, který lze vhodnými regeneračními formami poměrně rychle zvládnout. Rozlišujeme únavu: celkovou, místní, fyzickou, duševní. Objektivními příznaky únavy jsou zvýšená tepová frekvence, zrychlené dýchání, pokles výkonnosti, poruchy koordinace, sníţení hladiny cukrů v krvi aj. Únava je pociťována bolestí či pnutím svalů. 3.2 Přepětí Vzniká při jednorázovém přecenění sil nebo podání výkonu nad hranicí moţností organismu. Při přepětí trpí jedinec závratěmi, je celkově zesláblý, má pocity na zvracení. Následky jsou přechodné, je však zapotřebí sportovní aktivitu přerušit či sníţit její intenzitu. 3.3 Zchvácení O stupeň závaţnější. Nastává, pokračuje-li dotyčný v hraničních výkonech nehledě na svůj stav. Je také moţno dosáhnout podáváním dopingových látek, následné stavy mohou být velmi váţné aţ ohroţující jedince na ţivotě. 3.4 Přetrénování Přetrénovaní jedinci trpí stálými pocity únavy, pocity marnosti, přestávají mít zájem o trénink, jsou předráţdění, mají problém s příjmem potravy i se spánkem. V nejlehčích stadiích postačí ke spontánní úpravě stavu sníţit objem tréninku na několik týdnů a vyuţití jiných forem. U těţších forem je nutné úplné vysazení tréninku a pozvolný návrat k všestranné sportovní aktivitě v řádech měsíců. 3.5 Formy regenerace PASIVNÍ Základní pasivní formou regenerace je pochopitelně spánek o délce 7-8 hodin u mládeţe a 5

8 doplňovat tekutiny. C. Další pasivní metodou je saunování při teplotě stupňů, je třeba AKTIVNÍ K aktivnímu odpočinku se vyuţívá lehký pohyb, účelem je urychlení pasivní regenerace. Kromě vyklusávání jde o uvolňující cvičení, uvolněné poskoky, zařazujeme sem i strečink. Do aktivních metod řadíme i automasáţ po výkonu zaměřenou na jednoduché tření namáhaných svalových skupin. Na regeneraci má značný vliv ţivotospráva, samozřejmé je omezení látek toxické povahy. Regenerace souvisí i s osobní hygienou, se správnou výţivou a dodrţováním pitného reţimu. 6

9 4 Příprava dětí a mládeţe Trénink dětí a mládeţe má svá zákonitá specifika daná věkem. Spíše neţ o tréninku mluvíme o učení, o přípravě, o výchově. Příprava dětských kategorií je diametrálně odlišná od dospělých. Cílem je vést dětí ke sportu a vytvořit základy pro výkony v pozdějším věku. Po stránce fyzické můţe přetěţování předčasně ukončit růst kloubních chrupavek. Stejně váţné mohou být důsledky v oblasti psychické, trenér bývá jedním z nejčastějších příčin zanechání sportu jedinci v dětském nebo dospívajícím věku. V dětském sportu jako stupeň rozvoje jedince označujeme tzv. biologický věk. Ten se od kalendářního můţe lišit aţ o více neţ 2,5 roku na obě strany. 4.1 Období prepubescence (mladší školní věk, 6-10 let) Jedná se o všeobecně šťastné období her, ve kterém jsou děti nejsnáze ovladatelné. Mají obrovskou potřebu se hýbat. V období mladšího školního věku lze nejvýrazněji ovlivnit všestranný rozvoj jedince. Nervosvalová koordinace dosahuje vysoké úrovně, limitována je pomalejším psychickým vývojem. V 7 aţ 8 letech nedělá dětem potíţe provedení pohybů bez zrakové kontroly, mezi 7 a 10 lety dochází k nejintenzivnějšímu rozvoji obratnostních schopnosti. V období mezi 8. a 10. rokem hovoříme o tzv. zlatém věku motoriky. Centrální nervová soustava je v tomto věku velmi plastická. Důleţité jsou perfektní ukázky, děti jsou schopny pohyb velmi přesně napodobit. Většina přípravy probíhá formou her a soutěţí, děti se tréninkem musí bavit. Vysvětlení nesmí trvat příliš dlouho. Správný trenér projevuje o děti zájem, je jejich velkým a nedostiţným vzorem. Příprava v mladším školním věku by měla vykazovat především rysy všestrannosti. Kaţdý by měl umět chytat a házet míč, ovládat hokejku, skákat, bruslit, šplhat nebo jezdit na kole. Kombinace více sportů je z hlediska rozvoje mladého sportovce ţádoucí. Z florbalového hlediska preferujeme základní rozvoj individuální techniky. 4.2 Období pubescence (střední či starší školní věk, let) Na začátku tohoto období (do nástupu puberty) dochází ještě k snadnému učení dovedností v rámci druhého zlatého věku motoriky. Důsledkem hormonálního působení se urychluje růst (růstový sprint) zejména končetin a vývoj svalstva, výrazněji se mění i hmotnost těla. Proto narůstá význam správné výţivy i pitného reţimu. Růstové změny se neprojevují rovnoměrně v celém organismu. Končetiny rostou rychleji neţ trup, růst do výšky je více intenzivní neţ růst do šířky. Díky tomu semění pákové poměry, sniţuje se ekonomičnost i účelnost pohybů, zejména jemné motoriky. Důsledkem můţe být aţ přechodná neohrabanost i v jiţ osvojených činnostech. Období pubertálního vývoje vyţaduje citlivý a taktní přístup. Trenér by se měl vyhýbat ironizování a kritizování svěřenců před ostatními. Pubertální vztahovačnost je výrazem osobní nejistoty, svěřenci procházejí procesy sebe uvědomování, často jim kolísají zájmy. 4.3 Období adolescence (dorostový věk, chlapci let, dívky let) V tomto věku obvykle klesá mnoţství pohybových aktivit, převládají jiné zájmy. Hodnotový ţebříček se mění a vývoj osobnostních vlastností stabilizuje. Motorický i senzorický vývoj dospívajících se finalizme, po tělesné stránce je na konci období takřka dokončen. Jedinci 7

10 nabývají konečných proporcí. Adolescenti prosazují za kaţdou cenu své názory. V tréninku je jejich přístup cílený, motivovaný, lépe se koncentrují a podávají dobré výkony. 8

11 5 Vedení druţstva v utkání Vedení druţstva při utkání klade na trenéra jiné nároky neţ tréninkový proces. K utkání jsou v kategoriích dospělých směřovány veškeré tréninkové snahy. Trenér vytváří před utkáním strategický plán. Před utkáním s ním seznamuje hráče. Při tvorbě strategického plánu se zohledňuje cíl utkání, výkonnost soupeře a jeho očekávaná taktika, vlastní výkonnost. 5.1 Činnost před utkáním Kromě zajištění organizačních formalit (odjezd, zápis atd.) je nejdůleţitější pohovor s druţstvem. Probíhá před zahájením utkáním. Jde o stručné ujasnění společných cílů a shrnutí základních taktických pokynů. Nejlépe si zapamatují pokyny řečené na konci projevu. Začínáme krátkou charakteristikou soupeře, poté vyzdvihneme prvky ve hře našeho týmu. Zachováváme oční kontakt s hráči, vyplácí se kontrolní otázky. Na závěr nejlépe pokřik či týmový rituál. 5.2 Činnost při utkání Základní činnosti kouče- percepční, hodnotící, rozhodovací a realizační. V časové tísni a pod emočním tlakem je třeba zachovat chladnou hlavu a rychle reagovat na aktuální vývoj. Říká hráčům, co mají dělat, nikoliv čeho se mají vyvarovat, a povzbuzujeme je. O přestávce necháme hráče nejprve chvíli o samotě. Ať si to vyříkají sami. Vhodný je proslov pro povzbuzení. Poté krátce zhodnotit výkon soupeře a našeho druţstva. Na závěr klíčové body shrneme. Opět odcházíme ze šatný o něco dříve. Při oddechovém času volíme nejpodstatnější věcné informace. 5.3 Činnost po utkání Vţdy jen velmi stručně zhodnotíme zápas. Po utkání jsou hráči i trenér ovlivněni emočním vypětím, proto je lepší zdrţet se podrobnějšího hodnocení. Co v návalu zlosti pronesete, můţe být později pouţito proti vám. 5.4 Vedení dětí v utkání Dětské kategorie by neměly hrát zápasy často. U nejmenších kategorií neklademe důraz na výsledky, preferujeme turnajový způsob před dlouhodobou tabulkou a nesledováním kanadského bodování. Nejlepší model pro hráčský růst ţáčků povaţujeme systém 3+1 (3+0). Zatímco u muţů a ţen jde trenérům o nalezení nejvhodnější sestavy, u dětí poskytujeme všem hráčkám a hráčům ve hře stejný prostor. Kaţdé utkání chápeme jako příleţitost naučit svěřence něco nového. S dětmi na střídačce často komunikujeme, za konkrétní herní úkony a snahu je chválíme. Při sdělování negativních informací bychom měli být velmi obezřetní. Sendvičový způsob 3K (z angl. kiss + kick + kiss) Vţdy začneme informací pozitivního charakteru (kiss), poté přijde na řadu informace negativní (kick) o konkrétním obsahu a návodu, jak situaci řešit správně, na závěr opět něco pozitivního (kiss), nejčastěji vyzdvihneme nějakou vlastnost či schopnost dotyčného. 9

12 6 Specifika přípravy ţen a dívek Florbal je sportem pro kaţdého v kaţdém věku nezávisle na pohlaví. Je rovnoprávným odvětvím jak pro ţeny, tak pro muţe. Ţeny mají oproti muţům částečně odlišnou motoriku. Dívky vyspívají rychlejším tempem neţ chlapci. Vývoj chlapců trvá déle a po jeho konci jsou v průměru vyšší a silnější. Ţeny jsou lehčí, mají uţší ramena a širší boky. Nízko poloţené těţiště zajišťuje vyšší stabilitu a lepší rovnováţné schopnosti. Oproti muţům mají ţeny méně svalstva a mají větší procento pomalých svalových vláken. Ţeny vykazují niţší agresivitu a větší citlivost na vnější podněty. Mají výrazně větší rozsah pohyblivosti, muţe předčí i ve většině obratnostních schopností. Kondiční sloţka tréninku by měla být méně namáhavá neţ u muţů, v technicko-taktické přípravě rozdíly nejsou. V psychologické sloţce doporučujeme častější komunikaci, více taktu a častější pozitivní zpětnou vazbu. V době menstruace vyţadují sportovkyně silně individuální přístup. 10

13 7 Pohybové hry 1. ZÁSADA JEDNÉ SHODY počet hráčů: 8-16 pomůcky: pro kaţdé druţstvo 1x lavička průběh: Lavička se na malou chvilku změní v testovací úsek, v němţ kaţdý předvádí svou nápaditost a obratnost. Skupina má překonat lavičku postavenou před sebou nadél. Kaţdý člen překonává lavičku jiným způsobem (chůze, běh, úkroky, poskoky snoţmo, chůze v dřepu vpřed a vzad, plazení atd.). Cvičení lze provádět s různou motivací:jako soutěţ skupiny, která se snaţí podat během několika opakování stále lepší výkon. Jako pohybovou tvořivost a fantazii jako soutěţ mezi druţstvy formou štafet. cíl: cvičení je zaměřeno na vynalézavost, obratnost, spolupráci a rychlost poznámky: při náročných typech přechodů obloţit prostor kolem laviček ţíněnkami a podle potřeby dávat záchranu 2. OSTROV PRO ŢIVOT počet hráčů: 10 pomůcky: pro kaţdé druţstvo 1x švédská bedna (nebo jen víko) průběh: Skupina musí vymyslet takový způsob drţení a postavení, který hráčům umoţní zachránit se na ostrově tak, aby se nikdo ţádnou částí těla nedotýkal vody (podlahy)skupina se musí udrţet na ostrově nejméně pět sekund. Velikost ostrova volíme podle četnosti skupiny a úkol je moţné několikrát opakovat, a to postupně se stále menšími ostrovy (různé díly od šv. bedny). cíl: hra je zaměřena na spolupráci, tělesný kontakt a nápaditost pozor: kolem vyššího ostrova, uţ od cm nad zemí, poloţíme ţíněnky 3. ZÁCHRANNÝ BALON počet hráčů: 10 pomůcky: pro kaţdé druţstvo 1x švédská bedna průběh: Skupina se dostala do situace, kdy se z hořícího ostrova můţe dostat jen za pomocí balonu, který právě odlétá (švédská bedna) na ostrově zůstala jen hrstka osob a jejich úkolem je se vtěsnat v daném časovém limitu do gondoly a zavřít za sebou poklop (víko od šv. bedny) počet pasaţérů je limitován prostorem. Skupina se však musí zachránit v co nejhojnějším počtu. pozor: předem zjistíme, zda někdo netrpí klaustrofobiídávat pozor na moţné přivření prstů. Neprodluţovat pobyt skupiny v zavřené bedně. cíl: hra je zaměřena na spolupráci 11

14 4. STAVBA MRAVENIŠTĚ počet hráčů: 12 pomůcky: pro kaţdé druţstvo 1x švédská bedna a 1x lavička průběh: Dvojice z kaţdého druţstva přeběhne lavičku, stojící nadél před nimi, seskočí z ní a doběhnou k švédské bedně, z které odejmou jednu část a s tou se vracejí zpátky po lavičce, odejmutou část bedny pokládají vedle stojící řady a vybíhá další dvojice. Cílem hry je co nejrychleji sestavit šv. bednu na opačné straně neţ stála. cíl: hra je zaměřena na spolupráci, obratnost a rychlost 5. RYCHLÁ VÝMĚNA počet hráčů: 24 pomůcky: 4x lavička průběh: Skupina se rozdělí na čtyři druţstva, a kaţdý tým si sedne na jednu lavičku. Po startovním povelu vyběhnou všechna druţstva na protilehlé lavičky, tak aby se při přebíhání nikdo nedotkl ţádného člena z protějšího druţstva. Dotyk znamená návrat do výchozího postavení a nový pokus. cíl: hra je zaměřena na řešení problému, vzájemnou spolupráci a rychlost poznámka: hra je moţná hrát i s časovým limitem 6. ŠTAFETA S LAVIČKOU počet hráčů: 16 hráčů pomůcky: pro kaţdé druţstvo lavička a víko od šv. bedny průběh: Před kaţdým druţstvem leţí lavička. Po startovním povelu se dva hráči chopí lavičku, oběhnou s ní metu (víko od šv. bedny) a postaví ji do výchozí polohy. Pak pokračuje druhá a další dvojice. cíl: hra je zaměřena na rychlost, obratnost a spolupráci poznámky: hra je moţná hrát s různými obměnami např. lavičku nese celé druţstvo se dvěma hráči na ní 12

15 7. BAŢINA počet: x hráčů pomůcky: dvě lavičky a jedna šv. bedna průběh: Hráči se ocitli v pralese a mají překonat baţinu (podlahu), tak aby se v ní neutopili- Jediná moţná cesty, je přes dvě klády (lavičky) a balvan (šv. bedna), který je umístěn mezi ni. Kdo se dotkne podlahy, musí se vrátit na výchozí místo. cíl: hra je zaměřena na řešení problému a rychlost poznámky: hra je moţná hrát i s časovým limitem a s čím dál těţší obtíţností (obrácená lavička, větší vzdálenost mezi lavičkou a šv. bednou). 8. PŘEKÁŢKOVÝ ZÁVOD počet: hráčů pomůcky: 4-8 laviček průběh: 4 8 laviček postavíme paprskovitě do hvězdice, na kaţdé lavičce stojí (sedí) druţstvo v zástupu čelem do středu. Na znamení všechna druţstva seskočí na určenou stranu a oběhnou všechny lavičky druţstvo, které je nejdříve v určeném postavení na své lavičce vyhrává. poznámky: úkoly lze obměňovat pozor: Dbát na dodrţování stanovených pravidel. 9. AUTODROM věk: od 10-ti let procvičení: rychlost a odvaha pomůcky: klouzající ţíněnky postup: Druţstvo si před sebe postaví ţíněnku, kaţdý člen se vţdy rozeběhne a skočí na ţíněnku, tím způsobem, aby ţíněnka popojela. Ţíněnka musí popojet naskočením a ne tlačením. Jakmile se ţíněnka zastaví, hráč sleze a uţ běţí další člen druţstva. Takto opakujeme tak dlouho, dokud ţíněnka nedojede k okraji tělocvičny. 13

16 10. UTUTUTUTŮ věk: od 6-ti let procvičení: rychlosti postup: Hráči se rozdělí na dvě druţstva. Mezi nimi je dělící čára. Vedoucí vybere vţdy 1 hráče z druţstva. Ten jde k dělící čáře, nadechne se a dělá utututůůůůůtutut Po dobu co tůtá se musí dotknout protihráče a rychle utéci na svou stranu. Pokud ho však spoluhráči dohoní a udrţí ho na své straně aţ dotůtá, chycený hráč se přiřadí k nim. Hrajeme po dobu 5-ti minut. Vyhrává to druţstvo, které má po časovém limitu více hráčů. 11. KOČKA A MYŠ věk: od 6-ti let procvičení: rychlost postup: Určíme kočku a myš. Děti si stoupnou do kolečka a myš s kočkou se honí kolem nich. Pokud myš nebo kočka vyšťouchne někoho s kruhu, stává se kočkou nebo myší. Hraje se tak dlouho, dokud kočka nechytí myš. 12. MOUCHY A PAVOUK věk: od 6-ti let procvičení: - rychlost a pozornost pomůcky: 2 čáry vzdálené od sebe asi 2-3 metry postup: Určíme jednoho pavouka. Ten musí chytat mouchy přelétající přes jeho území. Zbylé děti předvádějí mouchy, přitom i bzučí. Musí vţdy proletět územím pavouka, aniţ by se jí dotkl. Pokud se pavouk dotkne mouchy, tak se moucha stává pavoukem. Poslední zbylá moucha je pavouk. Celý postup opakujeme. 13. HAD věk: od 5-ti let počet: nejméně 10 hráčů procvičení: obratnost a rychlost postup: Určíme hada/y, ten si lehne na zem a plazí se jako had. Ostatní se ho musí stále dotýkat. Jakmile vedoucí zakřičí: pozor had had musí chytit všechny kolem sebe, musí se však pouze plazit. Kdyţ vedoucí zakřičí: stop, had se uţ nikoho nesmí dotknout. Všichni chycení se stávají také hady. 14

17 14. KRÁL věk: od 8 let procvičení: přesnost pomůcky: basketbalový míč, koš postup: Děti si stoupnou do řady asi 4 metry od koše. 1 dítě háţe na koš. Pokud se trefí, musí se dítě za ním také trefit, jinak vypadává. Pokud se 1 dítě netrefí, nic se neděje a 2 dítě se také trefit nemusí, ale můţe. Takto hrajeme dál, dokud nezůstane1 KRÁL. 15. PROSTŘEDNÍK věk: od 8 let počet: nejméně 3 procvičení: rychlost a obratnost pomůcky: volejbalový míč postup: Sestavíme vţdy trojce. Dvojice si stoupnou asi 8 metrů od sebe a třetí si stoupne doprostřed. Dvojice si přehazuje míč, prostředník jej musí chytit. Pokud míč prostředník chytne, vymění si místo s tím, který míč právě házel. 16. ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU věk: od 4 let počet: nejméně 5 procvičení: rychlost a soustředěnost postup: Vedoucí říká říkanku: Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku zelenou, modrou, červenou, Vţdy kdyţ vedoucí řekne nějakou barvu, musí se děti této barvy chytit. Ti kdo barvu zatím nemají, vedoucí honí. 17. BOMBA, POTOPA NÁLET věk: od 4 let počet: alespoň 5 procvičení: pozornost a rychlost postup: Vedoucí říká vţdy bomba, potopa nebo nálet a slovo BOMBA si děti musí dřepnout, na slovo potopa musí stoupnout na vyvýšené místo a na slovo nálet se musí schovat např. za kámen, ţidli, strom, stůl, Zároveň se slovem říká i počet vteřin (maximálně 10 sekund). Děti musí splnit úkol do doby, neţ vedoucí tento počet napočítá. Pokud to stihnou, získávají bod. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. 15

18 18. ŠKATULATA HEJBEJTE SE věk: od 4 let počet: alespoň 10 procvičení: rychlost pomůcky: kruhy postup: Po zemi se rozloţí kruhy, děti se postaví na konec místnosti- musí vţdy být o kruh méně, neţ je dětí, pak se řekne: škatulata hejbejte se a děti se snaţí dostat do některé ho z kruhů- ten kdo to nestihne, vypadává. Odděláme kruh a hrajeme tak dlouho, dokud nezbude jedno dítě- to vyhrává. 19. PÍĎALKY věk: od 10 let počet: alespoň 8 procvičení: obratnost postup: Hráči ve dvojicích si stoupnou čelem k sobě, uchopí se vzájemně za paţe nebo lokty a opatrně si sednou vzájemně na nohy (na nárty) jeden nechá nohy u sebe a druhý spojí nohy za jeho chodidly. V této skrčené poloze se dvojice dohodne a snaţí se o pohyb kupředu (jeden ze dvojice se při tom pohybuje v zad). Pro píďalkovitý pohyb je nezbytné, aby se jeden z partnerů pozvedl a druhý posunul nohy o několik centimetrů vpřed. Za předem daný limit vyhrává dvojice, která se doplazí dál. 20. PLÁCANÁ věk: od 6 let počet: alespoň 10 procvičení: postřeh a rychlost postup: Hráči se rozdělí na dvě stejná druţstva. Stoupnou si čelem k sobě ve vzdálenosti asi 20 metrů. Vţdy se jeden hráč vydá za druhým druţstvem. Jednomu po druhém podává protihráč ruku. Někomu však do ní plácne. v té chvíli se musí dát na úprk. Plácnutý protihráč se ho snaţí dohonit a plácnout ho po zádech. Pokud ho plácne po zádech, vrací se do svého druţstva a získává i protihráče, pokud ho nestihne plácnout, stává se zajatcem druhého druţstva. Druţstva se střídají tak dlouho, dokud jedno druţstvo úplně nevyhraje. 16

19 21. KRAB věk: od 6 let počet: alespoň 10 procvičení: rychlost, pohotovost prostředí: tělocvična postup: Určíme kraba, ten chodí po rukách a nohách zády dolů! Krab je v ohraničeném území! Přes něj přebíhají zbylí hráči. Pokud se krab hráče dotkne, stává se také krabem. Hra končí, aţ zbude poslední hráč. Ten se stává krabem a hraje se znova. 22. NA ČÍSLA věk: od 8 let počet: alespoň 10 hráčů procvičení: postřeh, rychlost pomůcky: míč prostředí: hřiště, tělocvična nebo louka postup: hráči se rozdělí na dvě stejno-početná druţstva. Mezi sebou si rozdělí čísla. Doprostřed se umístí míč. Vedoucí vyvolá např. číslo 5! Tito hráči vyběhnou k míči a snaţí se ho vzít! Kdo ho vezme a vrátí se s ním zpět do svého druţstva, vyhrává! Vedoucí můţe vyvolat i více čísel naráz! Hráči se mohou o míč přetahovat. Pokud souboj trvá dlouho, vedoucí povolá další čísla na pomoc! 23. MOLEKULY A ATOMY věk: od 6 let počet: alespoň 10 hráčů procvičení: rychlost a postřeh prostředí: louka, hřiště, tělocvična, les, postup: Děti se rozběhnou po prostoru. Vedoucí vţdy zakřičí číslo. To znamená, kolik atomů se má sloučit. Např. 2! Děti se musejí chytnout po dvou. Pak třeba postřeh, atd. Kdo zůstane lichý, vypadává ze hry! Tak pokračujeme, dokud nám nezůstanou vítězové! 17

20 8 Florbalová cvičení 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 Zdroje: KYSEL, J. Florbal - kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN: Pohybové hry. [on line]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.terescinotvoreni.wz.cz/pohybove-hry.htm> 26

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa Ze stoje úzce rozkročného těsně před odrazovou čarou testovaná osoba provede skok vpřed odrazem snožmo se snahou skočit co nejdále.

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře 4.1.5. Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře Střelba mezi kruhy Tři hráči stojí před brankou na úrovni bodů pro vhazování a jeden hráč za brankou s kotoučem. Tento hráč nahrává hráčům

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Pohybové hry do tělocvičny i přírody

Pohybové hry do tělocvičny i přírody Pohybové hry do tělocvičny i přírody Honičky 1. Dvojice kdo je chycený chytá ten druhý z dvojice 2. Honička liška a zajíc Hráči stojí ve dvojicích naproti sobě ve vymezeném území. Utvoří ve stoji stříšku

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem!

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem! Příprava nejmladších věkových kategorií Děti nejsou malí dospělí! Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně

1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně 1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně Tréninková jednotka /dále jen TJ/ = základ tréninkového cyklu Každá TJ je závislá na cílech každého trenéra, na metodách, které se využijí, na nástrojích, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

"S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit.

S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit. 10. PŘEDCHÁZENÍ KOLIZÍM Začneme tím, že dva hráči musí driblovat s míčkem do opačného rohu (cca 10 metrů daleko) a snaží se vyhnout se navzájem s jinými hráči při křížení cest. Hráči čekající v protějších

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 35. - SPORTOVNÍ HRY Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Sportovní hry

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Fotbalová cvičení a hry druhé, doplněné vydání Hana Volfová, Jaromír Votík Ilona Kolovská Grada Publishing Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.11.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU SEMINÁŘ TĚLESNÉ VÝCHOVY: Výuka v předmětu Seminář tělesné výchovy vychází ze vzdělávacího

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK.

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Námět soutěţe : Srovnání fyzické výkonnosti a dovednosti se zaměřením na zvyšování dovednosti v záchranářské

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Trénink a závodz vodění ve vícebojíchch PaedDr. Jitka Vinduškov ková, CSc. katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Cíle a úkoly Cílem vícebojav cebojařského tréninku je je dosažen ení nejlepší šího

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1.1. Hrací plocha 1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 1.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 1.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 4 (např: Gala Pro-Line Mini BV 4051 S váha 180-200 g). 1.2.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS 2. Koordinátor: Adresa sportovní kanceláře: Mgr. Jindřich Slunečko telefon: 776 193 603 e-mail: jindrichslunecko@seznam.cz. 3. Termín a

Více

Tréninkový plán kempu Talent Team (Nymburk, )

Tréninkový plán kempu Talent Team (Nymburk, ) Tréninkový plán kempu Talent Team (Nymburk, 8. 13. 10. 2017) TMK ČBaS, říjen 2017 1 Cíl: Po absolvování soustředění budou hráči schopni - využít techniku seknutých dropů a roztočených kraťasů na síti v

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ Úvod: 1. Kriteria, charakteristika 2. Celkový bodový součet 3. výhody 4. karta 5. tým 6. Protest 7. Reklasifikace Úvod: Zdravotní klasifikace je nezbytnou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více