IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2"

Transkript

1 IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 2 Cílem tohoto textu je poukázat na některé z kapitol obsahu základní gymnastiky, které nemohou být z časových důvodů probrány v přímé výuce v pravidelných konzultacích studentů kombinované formy studia všech oborů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Pozornost bude upřena zejména ke kapitolám o správném držení těla, o pořadových cvičeních, zásadách správného rozcvičení, o grafickém záznamu pohybu a některým dalším. Celý text budu prokládat pohybovými úkoly, takže nemusíte mít strach, že si sezením u počítače a studováním např. kapitoly Správné držení těla odrovnáte záda a zrak. Gymnastika mnoho o psaní není. Je opravdu spíše o pohybování se, ale některé vědomosti vám snad, milí studenti, zůstanou touto předloženou formou v paměti a budete jich využívat ve své pedagogické učitelské či trenérské praxi. Tak tedy vzhůru do studia! Držení těla Držení těla je složitý vnější projev stavu hybného systému člověka, který je vymezen tvarem páteře, stavem kosterního svalstva, psychickým stavem, věkem a dalšími četnými vlivy. Lékaři například rozlišují držení těla podle určitých standardních postojů na: výtečné, dobré, chabé a špatné, přičemž první dva druhy držení posuzují jako normální a druhé dva jako držení vadné (Kubát, 1993). Vzpřímené držení těla může být ovlivněno i aktuálním psychickým stavem či funkcí vnitřních orgánů. Měnit případné nevhodné držení těla bývá velmi obtížné, neboť posturální funkce (tedy funkce, které vzpřímené držení těla zajišťují) probíhají podvědomě. Držením těla obvykle rozumíme prostorové uspořádání jednotlivých segmentů (článků) těla při náročných posturálních polohách a pohybech. Pokud chápeme správné držení těla jako držení, při kterém rozdíl mezi bazálním metabolismem a metabolismem v dané poloze je co nejmenší, pak správné držení je takové, kdy pro zachování rovnováhy při náročných posturálních polohách je zapotřebí co nejméně energie. Z jiných oborů víte, že každý člověk je bio psycho sociální individualita, držení těla je tedy u lidí v detailech odlišné. Proto je lépe hovořit o individuálně optimálním držení těla. Základem veškeré hybnosti člověka je posturální aktivita (pojem postup označuje způsob držení těla a jeho segmentů), jejímž nejvýraznějším projevem je vzpřímené držení těla. Informace o poloze těla a jeho částí přicházejí z periferií, z receptorů ve svalech, šlachách, kloubech, vestibulárních, zrakových, sluchových orgánů. V centru jsou zpracovány a odstředivými drahami jsou impulsy vysílány do svalů. Takovouto opakovanou činností vznikají postojové reflexy a postupně dochází k formování individuálního posturálního stereotypu, jehož reálným obrazem je držení těla. V rámci ontogeneze každého z nás je možno sledovat specifické držení těla dítěte v batolecím věku, jiné je v období puberty, v dospělosti a ve stáří. Odlišné to je také u zdravého a nemocného člověka. Na nepodmíněný posturální stereotyp působí během života člověka řada kladných i záporných podmíněných reflexů (sportovní činnost, pracovní činnost, osobní vzory, atd.) Ikona6a Úkol: A nyní se zvedněte od počítače a můžete-li, podívejte se z okna na kolemjdoucí jedince. Zamyslete se nad tím, zda jste schopni na dálku a zatím laicky posoudit, jak se liší držení těla

2 těch, kteří Vám procházejí před očima. Zamyslete se, zda byste již hypoteticky odhadl, který člověk by mohl mít nějaký problém (somatický či psychický). Možná Vám pod okny prochází samí ztepilý a vyrovnaně-rovní lidé Tak se narovnejte i Vy a chvíli tak vydržte. Zatím jste nedostali instrukci, jak by mělo takové narovnej se vypadat, ale pokusit se můžete. Při hodnocení vzpřímeného držení těla se často používají měřítka mechanická, estetická, či ekonomie pohybu. Vnutit však někomu jasné držení těla je nemožné, vždy je nutné vycházet z osobnosti daného jedince. Každý má svůj program držení těla vybudován během vývinu. Vypěstovat správné držení těla je složitý proces, při němž je nutné, aby každý jedinec pochopil a za vlastní vzal význam správného držení těla nejen pro estetiku, ale zejména pro svůj zdravotní (a také sociální) význam. U mladších jedinců, zejména dětí a dospívajících je potřeba získat představu o dokonalém držení těla např. z osobního příkladu učitele, trenéra, filmových hrdinů.k tomu všemu je nezbytné zajistit dostatek přirozeného pohybu, preventivně zařadit do režimu dne (případně školní výuky nebo tréninkové jednotky) cvičení, která podporují návyky na správné držení těla. A jaké je tedy vadné držení těla? Vadné držení těla je takové, které vykazuje odchylky od správného držení a tyto odchylky nejsou ještě trvale fixované lze je tedy cvičením odstranit nebo minimalizovat. Nejčastěji se setkáváme se zvětšením nebo zmenšením fyziologických zakřivení páteře v předozadní rovině a s vybočením páteře v boční rovině. Jde o hyperlordózu krční páteře (labutí šíje), hyperkyfózu hrudní páteře (kulatá záda), hyperlordózu bederní páteře (krátká nebo dlouhá), zmenšené zakřivení páteře (plochá záda), skoliotické držení ( vybočení páteře), předsunuté držení trupu. Ikona6a Úkol: Následující obrázky znázorňují správné držení těla i odchylky od normy. Prohlédněte si je a zamyslete se, zda znáte někoho ve vašem okolí, u něhož je patrné právě takové (ať už správné nebo vadné) držení těla.

3 1. Správná pozice páteře dvouesovité zakřivení páteře. 2. Zvýšená hrudní kyfóza tzv. kulatá záda a vyklenutí hrudní páteře, typické pro sedavé zaměstnání. 3. Zvýšená bederní lordóza nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře, které je důsledkem ochablých břišních svalů a zkrácených a tuhých svalů zádových. 4. Plochá záda zploštění zakřivení páteře. 5. Skolióza páteře vychýlení páteře do strany, může být buď vrozená, nebo získaná. Více podrobných informací získáte v předmětu Zdravotní tělesná výchova. V tuto chvíli je pro nás důležité vědět a vnímat, že tato vadná držení těla většinou (pokud nejde o těžké onemocnění) mají u dětí a dospívajících většinou příčinu: v jednostranném statickém přetěžování páteře jak ve školním (případně pracovním) procesu, tak ve volném čase (absence pohybu, vysedávání u PC, televize, ), v chybných pohybových stereotypech (sem patří držení těla ve stoji, způsob a držení těla při chůzi, ale i sezení, při zvedání a nošení předmětů, ), ve stresech dnešního každodenního života,!!! v nedostatku všestranného přirozeného a každodenního pohybu. U menších dětí lze za hlavní příčinu vadného držení těla považovat nízkou svalovou zdatnost jako důsledek NEDOSTATKU POHYBU, vznikající změnou životního stylu při nástupu do školy. A to nechť je pro nás motivem k působení na vlastní děti i děti nám svěřené ve vyučovacím i tréninkovém procesu. Většina projevů vadného držení těla je nejčastěji způsobena svalovými dysbalancemi. Mně osobně se osvědčilo vštípit žákům poznatek, že každý sval má mít svou délku a svou sílu. Jsou svaly s tendencí ke zkracování (říkáme jim posturální), např. svaly šíjové, prsní, bederní vzpřimovače, sval bedrokyčlostehenní, svaly na zadní straně dolních končetin a svalové skupiny s vyšší tendencí k ochabnutí (říkáme jim fázické), např. svaly mezilopatkové, bříšní, hýžďové. Z metodického hlediska je při zjištěné svalové nerovnováze mezi svalovými antagonisty nejprve nutné začít s protahováním zkrácených svalů a teprve jsou-li svalová zkrácení odstraněna, je možné cíleně posilovat ochablé svaly. Pro tělocvikářskou a trenérskou funkční diagnostiku pohybového aparátu můžeme využít následujících jednoduchých testů. Testy pro posturální svaly (s tendencí ke zkracování) a) Šíjové svaly v sedu předklon hlavy, dotyk brady hrudní kosti (Obr. 1). Chybou je, pokud při zahájení pohybu dojde nejprve k předsunutí hlavy a teprve následně k předklonu.

4 Obr. 1 b) Prsní svaly leh vzpažit, uvolnit svaly paže by měly ležet celou plochou na podložce, nebo leh vzpažit zevnitř, uvolnit svaly - paže by měly ležet celou plochou na podložce (Obr. 2) Obr. 2 c) Bederní vzpřimovače Thomayerova zkouška: stoj spojný, hluboký ohnutý předklon hodnotíme hloubku předklonu. Tímto testem zkoušíme sice několik svalových skupin, ale základní test je vhodný (Obr. 3). Nebo v sedu na židli (lavičce) hluboký ohnutý předklon pokud se čelo opře o kolena a páteř se plynule rozvíjí, hodnotíme vzpřimovače jako normální (Obr. 3 a 4) Obr. 3 Obr. 4 d) Bedrokyčlostehenní sval leh na bedně, hýždě na kraji bedny, skrčit přednožmo levou (pravou), oběma rukama přitáhnout koleno co nejvíce k břichu, druhá noha visí volně dolů; hodnotíme, zda se osa stehna dostane pod vodorovnou rovinu (Obr.5)

5 Obr. 5 e) Svaly na zadní straně dolních končetin Lasegueova zkouška: leh, přednožit pravou (levou), možno provádět aktivně nebo pasivně, za normalitu se považuje přednožení do polohy blízké svislé poloze (Obr. 6) Obr. 6 Testy pro orientační posouzení fyzických svalů, které mají tendenci k ochabování f) Hluboké ohýbače leh pokrčmo, předklon hlavy, hodnotíme délku výdrže; při 30s výdrži jsou svaly v pořádku (Obr. 7)

6 Obr. 7 g) Svaly mezilopatkové zde nám stačí pohled; pokud lopatky odstávají, jsou svaly oslabeny h) Svaly břišní leh pokrčmo, ruce v týl, pomalý ohnutý předklon do sedu pokrčmo, opakovat 3 až 5x (Obr. 8 a 9). Obr. 8 Obr. 9 i) Nebo leh, skrčit přednožmo, ruce v týl opakovaně vedeným pohybem skrčit přednožmo povýš a dotyk kolen brady, při provedení 20x a více jsou svaly v pořádku (Obr. 10 a 11). Obr. 10 Obr. 11 j) Svaly hýžďové ohnutý podpor na předloktích klečmo zánožný pravou (levou), opakovaně zanožit; počet opakování 20x a více znamená, že testovaná smyčka svalů je v pořádku (Obr. 12 a 13)

7 Obr. 12 Obr. 13 A jak tedy docílit toho, aby si naši svěřenci nacvičili, jak správně stát. Instrukce, které v následujících řádcích budete číst, vznikly na základě mé dlouholeté práce se žáky a studenty různých věkových skupin. Jsem daleka toho používat v těchto instrukcích náročné terminologie. A ačkoliv to možná není úplně akademické a vysokoškolské vyjádření se, funguje to. Většina pochopí a většina si (což považuji za malý zázrak) i několik let (alespoň po dobu studia) pamatuje. Ikona6a Úkol: Čtěte následující odstavce po částech. Vždy po přečtení odstavce vstaňte, zaujměte žádanou polohu a 5 sekund v ní setrvejte. Od druhého odstavce proveďte úkol nejdříve pro daný odstavec a pak spojte současně VŠECHNY již známé polohy. Postupně se tak propracujeme s posledním odstavcem ke krásnému držení těla. Snad. Provedeme stoj spojný, chodidla směřují vpřed, jsou v paralelním postavení, jejich vzájemná vzdálenost je zhruba na polovinu šířky nohy. Narovnej se tak, že brada svírá s osou těla pravý úhel, pohled směřuje vstříc zářným zítřkům, někdo tě vytahuje za špagátek v hlavě vzhůru ke stropu (nebo až k nebi?). Upravíme oblast beder: právě jsi na sebe natáhl/a seprané rifle a zapneme jejich zip. Abychom se nepřiskřípli, musíme vcucnout břicho. Rifle nekončí v pase, jsou vysoké až pod prsa. Současně stiskneme hýždě tak, jako bychom hráli známou hru s přenášením mince mezi půlkami. Ramena rozložíme do šířky, na lopatky nám někdo pověsil závaží, které je stahuje dolů, ale současně se o naše ramena přetahují pravá a levá stěna místnosti. Paže spočívají volně podél těla, hmotnost těla je velmi mírně posunuta na palce u nohou. Ikona6a Úkol: Tak, nyní víme, jak na to. Takže ještě jednou spojit všechny instrukce v jedno krásné postavení a držení těla studenta FTK. Nezapomenout a několikrát za den zopakovat. Korigujeme-li vědomě držení těla, působí tento efekt pouze po dobu, po kterou na to myslíme. Aby byl efekt stálý, je třeba dostat tuto informaci do povědomí, přebudovat posturální reflex. Ikona5 Víme nyní, jak to má vypadat. Doporučení, cvičení, náměty k nápravě případného vadného držení těla vašich svěřenců (či sebe sama) je obsahem předmětu Zdravotní tělesná výchova a bude i součástí prezenční části vaší výuky základní gymnastiky a kondiční a účelové

8 gymnastiky, tedy některé z konzultací. Lze také použít bohatou literaturu či internetové zdroje. Rozcvičení (dle Kryštofiče, J.) Staré tělocvikářské přísloví říká, že dobrá rozcvička je základem tělesného blahobytu a předpokladem dobrého výkonu. Toto rčení je zdůvodnitelné funkcemi, které rozcvička plní: zvýšení dráždivosti tkání, jde tedy o schopnost reagovat, aktivace centrální nervové soustavy, tedy nastartování řídících procesů, uvolnění svalového napětí (v závěru rozcvičky naopak tonizace), prohřátí a prokrvení svalů a vnitřních orgánů (produkce tepla, přerozdělení distribuce krve k pohybově aktivním orgánům, rozšíření kapilár krevního řečiště), nastartování metabolismu pro rychlé uvolnění energie, psychické uvolnění a odreagování, posílení již vytvořených reflexů. Bylo by nesprávné trvat na dogmatu, že rozcvička má pevné schéma a má vždy začínat rušnou částí. Ale zpravidla tomu tak je. Neexistuje taková struktura rozcvičky, o které by se dalo říci, že je jediná správná. Obsah, intenzitu a řazení jednotlivých částí volíme vždy dle účelu rozcvičky, prostorových možností, případně klimatických poměrů (rozcvičení před aktivitami mimo budovy). Na zřeteli je nutno mít i např. věkové zvláštnosti cvičenců. Klasická stavba rozcvičky začíná z důvodů prokrvení a prohřátí svalů a vnitřních orgánů rušnou částí. Následuje část mobilizační uvolňovací, jejímž úkolem je prohřát a procvičit kloubní struktury. Dále následuje část strečinková protahovací. V dynamické části rozcvičky jsou zařazovány rychlejší pohyby průpravného charakteru ve vztahu k následujícím pohybovým činnostem. V závěru rozcvičky bývají zařazovány části tonizační, zpevňovací, za účelem zvýšení svalového tonusu. RUŠNÁ ČÁST má za úkol především prohřát organismus, prokrvit nervosvalový aparát a vnitřní orgány. Volíme zde klusové aktivity a lokomoce, některé pohybové hry. Absence tohoto bloku je mnohdy spojena s nepříjemnými pocity píchání pod levým či pravým podžebřím. Je to způsobeno náhlým zvýšením tepové frekvence, čímž se zvětší objem krve pumpované srdcem do oběhu, ale na její návrat nejsou vnitřní orgány připraveny, a tak dochází k jejímu městnání, což způsobuje zmíněné bolesti. MOBILIZAČNÍ ČÁST (UVOLŇOVACÍ).

9 Jak již bylo řečeno, je nutno rozcvičit nejen svaly, ale i klouby, uvolnit kloubní struktury tak, aby bylo možno pohyb provádět v plném rozsahu. Někdy bývá následkem opomíjení této činnosti pohyb v kloubním spojení doprovázen praskavými zvuky, které po řádném rozcvičení většinou zmizí. Mobilizační cvičení mají tedy za úkol procvičit kloubní struktury a odblokovat sníženou pohyblivost v kloubním spojení, prokrvit a prohřát kloubní struktury, aktivovat kloubní receptory a regulaci svalového tonu, zmenšit tření v kloubu zmnožením synoviální tekutiny. Zásadně nesmí u těchto cvičení dojít k větší svalové kontrakci ve vztahu k procvičovanému kloubu. Proto jsou všechny pohyby pomalé. Používáme především krouživých pohybů a komíhání, zpočátku v malém rozsahu, který postupně zvětšujeme. Je nutno se maximálně na procvičovanou oblast soustředit. STREČINKOVÁ PROTAHOVACÍ ČÁST Účelem protahovacích cvičení je funkční příprava nervosvalového aparátu. Rozcvičkový strečink je intenzivnější, dráždivější než strečink na závěr vyučovací jednotky nebo tréninku, který má spíše relaxační, tlumivý účinek (výdrže v úvodním strečinku cca 10 sekund, v závěrečném cca 90 sekund) DYNAMICKÁ ČÁST ROZCVIČKY má průpravnou funkci. Měla by obsahovat pohyby svým rozsahem, strukturou a intenzitou podobné těm, které budou obsahem vlastního tréninku nebo hlavní části vyučovací jednotky. CVIČENÍ KOORDINAČNÍHO CHARAKTERU jsou vhodné především z důvodu psychického přeladění, odpoutání se od starostí, soustředění se na cvičení a z důvodu aktivace senzorických funkcí (vnímání pohybu) CVIKY SILOVÉHO CHARAKTERU nejsou pro tréninkovou jednotku bezpodmínečně nutné, do rozcvičení ve školní tělesné výchově je však jejich zařazení vhodné, zejména pokud v některé další části vyučovací jednotky (ať úhlavní nebo závěrečné) nebude na posilování svalových skupin s tendencí k ochabování prostor. CVIKY DOVEDNOSTNÍHO CHARAKTERU můžeme případně vhodně zažazovat ke konci rozcvičky již jako úvod do hlavní části vyučovací jednotky. Rozcvička nemá vést k naučení se novým dovednostem. Pokud ale zařadíme dovednost již zvládnutou, posílíme podmíněné pohybové reflexy v organismu již vytvořené. Organizace rozcvičení Při pravidelných cvičebních jednotkách je vhodné rozcvičky obměňovat, aby se nestala nudným stereotypem, nebát se zařadit hry, či soutěže (emotivní význam). Na druhou stranu standardně zařazená rozcvička (tzv. učitelova oblíbená ) nám umožňuje testovat aktuální stav připravenosti. Může jít např. jen o určitý blok, jen o část rozcvičky.

10 Volba cviků musí respektovat věkové a třeba i zdravotní zvláštnosti cvičenců. Jinak bude vedena průpravná část cvičební jednotky u školáků, jinak u seniorů. Při nerespektování tohoto pravidla a nevhodné volbě cviků může dojít k vytvoření náhradních mechanismů, které neplní funkci rozcvičky a mohou mít negativní vliv na pohybový systém. Současně je nutno dbát na emotivní stránku rozcvičky zpestření vždy upevňuje kladný vztah ke cvičení. Během rozcvičky by mělo dojít k uvolnění svalového napětí, k odreagování od myšlenek na každodenní i školní starosti tím, že se soustředíme na cvičení. To vše je v rukou pedagoga, který rozcvičení vede a s těmito znalostmi může pracovat tak, aby již úvod vyučovací nebo tréninkové jednotky vyvolal ve cvičencích příjemné pocity a očekávání. Doporučuji pro rozcvičky ve školní tělesné výchově (a to na základních i středních školách) využívat schématu Desatera, ve kterém v rozcvičení dnešní běžné populace zasáhnete všechny svalové skupiny i kloubní struktury tak, jak o nich bylo hovořeno výše. Jsou poskládány tak, že cvičící část těla v následujícím cvičení odpočívá. Nejde o dogma, není to povinnost. Desatero je návrh (který máte vlastnoručně graficky zpracován, takže nápověda je vždy po ruce). Na rozdíl od rozcvičení ve specializovaných pohybových aktivitách, např. sportovním tréninku, jde zejména o zařazení cviků posilovacích, lépe řečeno sílících, možná nejlépe řečeno tonizačních. Je potřeba v každé jednotce povědomost o existenci a nutnosti sílit svaly s tendencí k ochabnutí žákům připomínat (třeba i nepřímo). Navíc zde mohou získat i jakýsi rejstřík cviků, které mohou v případě zájmu potom využít i mimo tělesnou výchovu (např. dívky kolem puberty při uvědomění si nedostatků vlastního těla). Za veledůležité považuji zařazení tzv. přímivých cviků do každé rozcvičky!!! A nejen do průpravné části vyučovací jednotky (vždyť tu mají v tělesné výchově jen dvakrát týdně!). Jako učitelka jsem své hodiny biologie či přírodopisu často začínala právě cviky, které měly kompenzovat jednostranné sezení v lavici v ostatních předmětech. Zvláště, pokud jsem měla výuku v rozvrhu v pozdějším čase. Žáci si na to zvykli, bylo to osvěžením a mělo to jistě i svůj zdravotní význam. Ikona5 Proto vyhlašuji heslo: PŘI KAŽDÉ PŘÍLOŽITOSTI SI SVÉ ŽÁKY SROVNEJTE!!! DESATERO Ikona10 6. Cvik pro pohyblivost v oblasti ramenního kloubu 7. Cvik přímivý 8. Cvik pro pohyblivost trupu

11 9. Cvik pro sílení dolních končetin 10. Cvik pro sílení přímých břišních svalů 11. Cvik pro protažení svalstva na zadní straně dolních končetin a svalstva zad 12. Cvik pro sílení šikmých břišních svalů 13. Cvik pro sílení horních končetin 14. Cvik pro rozvoj vnitřních orgánů (poskoky..) 15. Cvik částečně uklidňující (dýchací, rovnovážný, koordinační, strečinkový, relaxační) Cviky 9 a 10 můžeme nahradit cviky speciálního rozcvičení před konkrétní disciplínou hlavní části hodiny. Př.: budu-li mít v programu hlavní části vyučovací jednotky volejbal, mohu procvičit zápěstí. Ikona6a Úkol: Než budete studovat další kapitolu, vyberte si nyní z Desatera 3 oblasti a vymyslete cviky, které na sobě realizujte. Grafický záznam pohybu Součástí zápočtu ze Základní gymnastiky 2 je grafické ztvárnění zásobníku cviků k procvičení vybraných částí těla. Většinu informací získáte v prezenční výuce na některé z konzultací. Zde tedy uvádím jen některé podstatné nebo zajímavé informace, které by mohly být absolventům FTK užitečné v budoucí praxi. Studium proporcí lidského těla má význam jak vědecký, tak estetický. Při ztvárnění postav se používá pokud možno jednoduchých pravidel konstruuje se tzv. kánon. Základem kánonu bývá rozměr některé části těla (tzv. modul) a rozměry ostatních částí se vyjadřují v násobcích modulu. Příklady některých kánonů: starý kánon egyptský: modul = délka nohy; výška těla je pak 6 případně 7 modulů kánon Michelangelův: modul = výška hlavy; výška těla je pak 8 modulů A.Dürer: modul = výška hlavy; výška těla je 6,5 modulů Výtvarné umění Egypta Michelangelův David Dürerův Adam a Eva

12 My budeme pracovat se systémem decimálním tedy desetinným. (viz přednáška) Zaznamenání pohybu pomocí kreslených figur je názorné a ve spojení se slovním popisem, ať už jde o přesný terminologický popis nebo o metodické pokyny, je pro tělovýchovnou praxi dostatečně přesné. Schopnost zaznamenat pohyb pomocí kreslených figur velmi usnadňuje a zjednodušuje přípravu na tréninkovou či vyučovací jednotku, speciálně na její průpravnou část. Kreslení figur vyžaduje nejen znalost pohybu, ale i určité výtvarné schopnosti. Těmi nemusíme být všichni obdařeni. Proto využíváme v podstatě dva druhy figur: anatomickou a hůlkovou. Anatomická zachycuje v podstatě obrys postavy. Hůlková figura je jednodušší a měl by ji ovládat každý učitel tělesné výchovy a trenér. Popisuje skutečnost, není zrcadlovým obrazem. Při předozadním pohledu je trup tvořen trojúhelníkem, končetiny souvislou čarou, hlava oválem, který je od trupu poněkud odsazen (krk nezakreslujeme). Při pohledu zepředu je plocha trupu i hlavy volná. Pohled zezadu vyjádříme slabší svislou čarou uprostřed trupu (naznačení páteře) a vyplněním plochy hlavy (naznačení vlasů). Při pohledu z boku je trup tvořen silnější čarou lehce zakřivenou, jako je příslušná část páteře, a končetiny čarou rovnou. Hlavu tvoří opět ovál, který není s trupem spojen. Pravidla písemných popisů: u cvičení prostných oddělujeme pomlčkami pohyby a polohy celého těla i jednotlivých částí. Čárkami oddělujeme doprovodné a dílčí pohyby a polohy. Do závorek uvádíme nezbytné dodatečné údaje (např. prsty propleteny). ZP = základní poloha; čárka mezi dobami u jedné polohy = hmity; pomlčka mezi dobami u jedné polohy = výdrž ZP 1., ZP: vzpor dřepmo 1., 2. dva hmity ve vzporu dřepmo vzpor stojmo (poznámka: výdrž bez hmitu) Pořadová cvičení V následující kapitole uvádíme informace, týkající se úvodní organizační části vyučovací jednotky. V současnosti je nejspíš nutné zamyslet se nad nutností přesného dodržení tohoto schématu v běžné školní praxi. Považuji za důležité zarámovat školní hodinu tělesné

13 výchovy (a zejména její počátek) do nějaké formace, ve které může být žákům sdělen cíl hodiny, budou motivováni, případně obdrží další informace. Z toho pohledu je nástup do řadu či dvojřadu více než vhodný. (Nástup např. do trojřadu může být také způsobem, jak rychle a plusmínus spravedlivě vytvořit trojice pro hru v rušné části vyučovací jednotky.) Povely a povelová technika: POVEL je přesný rozkaz a skládá se z návěští a výkonného povelu. Návěští naznačuje co a jak se má vykonat. Povel musí být pronesen zřetelně, hlasitě (podle prostředí) a v takovém rytmu, v jakém jej cvičenci budou provádět. Postoje a povely: POZOR Stoj spatný, tělo vzpřímené, paže podél těla napjaté v loktech, ruce mírně sevřené v pěst (pořadový postoj) ruce s nataženými prsty (gymnastický postoj), palce jsou přimknuté k ostatním prstům a směřují vpřed. POHOV Uvolněný postoj, pravá nebo levá noha pokrčená, cvičenci nemluví a nepohybují se. VOLNO Cvičenci se mohou upravovat, na požádání mohou opustit tvar, případně mluvit. Obraty na místě a povely: VPRAVO V BOK Obrat o 90 stupňů provádíme na pravé patě a levé špičce. VLEVO V BOK Obrat provádíme na levé patě a pravé špičce. ČELEM VZAD Obrat o 180 stupňů provádíme na levé patě a pravé špičce. Všechny obraty se provádějí na dvě doby. Na první dobu se cvičenci obrátí na určenou stranu a na druhou dobu přinoží. Nástupové tvary a povely: V ŘAD NASTOUPIT Cvičenci nastoupí do vyrovnaného řadu vlevo vedle velícího s rozestupem na vzdálenost levá ruka v bok, ruka v pěst, hřbet ruky směřuje vpřed. Po odměření rozestupu cvičenci ihned připaží. V TĚSNÝ ŘAD NASTOUPIT Nástup s rozestupem na šířku dlaně. (Používáme, pokud je málo místa a velký počet cvičenců.) DVOJŘAD, TROJŘAD Nastupuje se obdobně každý další řad nastupuje za předcházejícím řadem v zákrytu na vzdálenost předpažení levé paže (Prsty předpažené levé paže se dotýkají lopatky cvičence.). Nastupujeme podle velikosti, pokud není určeno jinak, rychle a bez mluvení. Pochodové tvary a povely: V ZÁSTUP NASTOUPIT V DVOJSTUP, TROJSTUP NASTOUPIT Cvičenci nastupují dva kroky za velícím, vždy středem tvaru. Vzdálenost a rozestupy jsou stejné jako u nástupových tvarů. Pohyby a povely:

14 POCHODEM VCHOD Všichni vykročí levou nohou, pochodují v pozoru, energicky a pohybují pažemi. POHOV Pochodujeme volně. VOLNO Používáme při pochodu se zpěvem nebo při delších pochodech. Z povelu POHOV nebo VOLNO následuje povel POZOR. POKLUSEM V KLUS Poklus zahajujeme levou nohou. Chceme-li přejít z poklusu do pochodu velíme na levou nohu POCHODEM VCHOD cvičenci udělají ještě jeden poklusový skok a levou vykročí pochodovým krokem. ZASTAVIT STÁT Používáme za pochodu i poklusu, velíme vždy na levou nohu, následuje krok pravou a levou přinožíme do stoje spatného. Oslovení: Jak oslovujeme? Žáci, žákyně, cvičenci, závodníci, kurze, atd. Kdy oslovujeme? Na začátku činnosti vždy před povelem POZOR a VPRAVO HLEĎ, popřípadě pokud chceme zvýšit pozornost. Podle situace můžeme po oslovení dodat NA MŮJ POVEL, KONČIT, DOCVIČIT. Hlášení: Oslovíme: Paní učitelko, pane učiteli (či jiné oslovení), Velící se představí: Hana Tlučhořová Sdělí účel nástupu: Třída (skupina, družstvo, kurz) je nastoupena k hodině tělesné výchovy (k večernímu nástupu, večerní nebo ranní informaci). Přítomno 20 žáků (120 studentů). Příklad: Ikona6e Velící zaujme místo na dohodnutém místě v tělocvičně a velí: Třído - na můj povel! (třída zjišťuje na čí povel) Třído končit! (třída zaujme vyčkávací postoj čelem k velícímu) Třído v řad nastoupit! (třída nastupuje podle výše jmenovaných zásad, velící vyčkává, až se první cvičenci postaví vedle něj, pak provede dva kroky vpřed a obrat vlevo v bok a sleduje nástup jednotky. Velící velí: Třído vpravo hleď! Cvičenci energicky otočí hlavu směrem k přijímajícímu hlášení (zpravidla učiteli) a stále jej sledují. Velící provede vpravo v bok a čeká, až k němu dojde přejímající hlášení asi na tři kroky. Pak hlásí dle výše uvedeného vzoru. Velící po předání hlášení provede vlevo v bok a sleduje přejímajícího hlášení. Přejímající hlášení jde na střed jednotky a zdraví jednotku: Dnešní hodině nazdar! Třída odpoví: Zdar! Velící velí: Přímo hleď! Pohov! Cvičenci otočí hlavu zpět a provedou pohov. Cvičení na žebřinách a u žebřin Žebřiny jsou základním nářadím, kterým jsou u nás vybaveny téměř všechny školní tělocvičny. Ve vyučovací jednotce lze využít žebřiny ve všech jejích částech (úvodní, průpravné, hlavní i závěrečné).

15 V hlavní části využíváme žebřin především v kondičně zaměřených hodinách, v závěrečné části pro kompenzační cvičení. Při cvičení na žebřinách je velmi důležitá organizace cvičení. Optimální je, když je na jedné stěně tělocvičny kotveno 8 10 žebřin vedle sebe. Žáci pak cvičí proudem nebo rozděleni na dvě poloviny. Snažíme se zajistit, aby počet žáků, kteří cvičí na jedné žebřině, nepřesáhl počet 4 (nebude tak docházet ke zbytečným prostojům). Optimální počet cvičenců je dva. Bývá výhodné kombinovat cvičení na žebřinách s jiným nářadím, například s lavičkami nebo bednami. Nabízí se i možnost kombinovat žebřiny s některým náčiním (gumové expandery). Charakteristika nářadí: Žebřina (ribstol), tak jak ji známe z našich tělocvičen, je tvořena dvěma štěřinami (kotvenými do stěny) a zpravidla 18 příčkami oválného průřezu. Domácí žebřiny mají provedení v různých šířkových i výškových variantách (od toho se pak odvíjí jejich cena). Pokud jde o bezpečnost cvičení na žebřinách, je nutno pravidelně kontrolovat : kotvení štěřin ve stěně funkčnost, pevnost příček (nesmí se protáčet, nesmí být prasklé) Pro nepřímou záchranu je potřeba použít využít žíněnek (nejlépe po celé délce žebřinového komplexu). Ani při použití žíněnek nedovolte žákům seskakovat z horní části žebřin. K bezpečnosti přispívá i vhodná obuv, nejlépe sálová nebo gymnastická. Nepřípustné je cvičit v ponožkách. Příklady cvičení pro zahřátí v úvodní části hodiny Ikona6e 1. Přecházení nebo přeběhy přes několik žebřin po nižších příčkách (2 3 příčka od spodu) ve vyšší úrovni (7 8 příčka) Na těchto dvou výškových úrovních můžeme volit následující cvičení: krok přísunný krok zkřižný svis dřepmo svis stojmo vysazeně přeskoky stranou (nazýváme je Tarzan ) 2. Výstupy a sestupy (výběhy a seběhy) Ještě jednou zdůrazňujeme, že pro využití didaktického času je optimální, pokud počet cvičenců na jedněch žebřinách nepřekročí počet 4 (ideálně 2). Vystupují (vybíhají) do takové výšky, aby měli hlavu nad poslední (osmnáctou) příčkou. výstup na co nejmenší počet kroků výstup co nejrychleji výstup přes dvě (tři) příčky výstup po každé příčce (na každou příčku vystoupí alespoň jedna noha)

16 výstup po každé příčce ( na každou příčku vystoupí pravá i levá noha) výstup pomocí jedné ruka a dvou nohou výstup pomocí dvou rukou a jedné nohy výstup souruč a snožmo výstup zády k žebřinám výstup s obratem o 360 (720 ) během výstupu Všechna jmenovaná cvičení mohou žáci provádět i při sestupování. U některých se nám však neosvědčilo zařadit cvičení při výstupu i při sestupu (došlap na každou příčku). Většího spádu cvičení dosáhneme, pokud úkol řeší žáci pouze při výstupu nebo při sestupu. Dále uvedeme cvičení pro rozvoj svalové síly a cvičení pro rozvoj pohyblivosti. Vybíráme taková, o nichž víme, že jsou realizovatelná v běžné školní tělesné výchově, tedy u běžné dnešní populace. Literatura poskytuje poměrně velký zásobník cvičení na žebřinách nebo u žebřin, ale je nutné vždy zvážit, zda jsou vybraná cvičení realizovatelná všemi (nebo alespoň většinou) žáky, nebo zda tato cvičení použijeme spíše ve sportovních kroužcích, kde pracujeme s dětmi a mládeží, která má k pohybu blíže (a bývá tedy pohybově nadanější, nebo řekněme celkově šikovnější). Ikona6a Úkol: Následující cvičení jsou vybrána tak, aby splňovala požadavky na rozcvičení, zároveň mají kondiční charakter. Pokud pracujete s mládeží nebo dětmi, vyberte některé z nich (nebo cvičení absolvujte se cvičenci celé) a přineste své poznatky, poznámky z Vaší praxe do následující konzultační hodiny základní gymnastiky. CVIK č. 1 ZP stoj spojný čelem k žebřině, vodorovný předklon: 1., 2. vzpažit, uchopit příčku 2 hmity 3., 4. hluboký ohnutý předklon, zapažit 2 hmity 5, 6 vzpažit zevnitř, uchopit příčku 2 hmity 7, 8 stoj, upažit 2 hmity

17 9, 10 vzpažit dovnitř, uchopit příčku 2 hmity 11, 12 stoj,vzpažit zevnitř 2 hmity CVIK č.2 Z.P. stoj pravým bokem k žebřině, uchopit levou rukou příčku nad hlavou, pravou v úrovni ramene: odtlačit pánev od žebřin a úklon vpravo zpět do Z.P. totéž levým bokem k žebřině CVIK č.3 Z.P. stoj čelem k žebřině, příčku uchopit ve výšce čela: pomalu opakovaně obraty vlevo a vpravo se snahou o kontakt s příčkou po celou dobu provádění cviku, chodidla zůstávají na jednom místě

18 CVIK č.4 Z.P. stoj pravým bokem k žebřině, unožit poníž pravou, opřít ji o příčku, ruce v bok: pomalé podřepy na levé (posilujeme levou dolní končetinu a protahujeme svaly na vnitřní straně pravé dolní končetiny). Opakujeme 5krát. Totéž levým bokem k žebřině CVIK č. 5 Z.P. svis zády k žebřinám, skrčení přednožmo: jízda na kole (posilujeme také přímé břišní svaly, proto cvik provádíme vpřed, pro posílení šikmých břišních svalů možno provádět šikmo stranou) CVIK č. 6 Z.P. shyb stojmo na příčce, uchopit příčku v úrovni boků: zvolna hrudní záklon kompenzačně svis dřepmo

19 CVIK č. 7 Z.P. stoj čelem k žebřině, přednožit levou a položit chodidlo na příčku: dohmatem za příčku nebo za kotník opakovaně pomalé hmity do předklonu vzpřim, vzpažit zevnitř totéž v přednožení pravou CVIK č. 8 Z.P. shyb stojmo rozkročný: opakovaně svis stojmo rozkročný (provedení v nadhmatu nebo podhmatu) zpět do Z.P. Cvičení provádíme tahem nebo s mírným impulsem. Možno provádět i pouze pravou nebo levou rukou. Lze měnit výšku příčky směrem nahoru i dolů. CVIK č. 9 Z.P. leh hlavou k žebřině, vzpažit, uchopit spodní příčku, přednožit (možno i mírně pokrčit):

20 1. podsazení pánve s vysunutím dolních končetin svisle vzhůru ( Píchni do stropu ) 2. zpět do Z.P. CVIK č Cvičení dvojic Z.P. A-cvičenec: zpevněný stoj na 3. příčce B-cvičenec: stabilní stoj výkročný levou/pravou vpřed, opřít ruce o lopatky A- cvičence B-cvičenec provádí kliky při vedených náklonech vzad A-cvičence CVIK č Cvičení dvojic Z.P. A-cvičenec: svis stojmo zády k žebřině B-cvičenec: shyb stojmo pod A-cvičencem Pomalým napnutím svých paží nadzvedne B-cvičenec spolucvičence, který pak uvolněně visí CVIK č Cvičení dvojic Z.P. A-cvičenec: stoj čelem k žebřině, vodorovný předklon, vzpažit, uchopit příčku: B-cvičenec: sedí v oblasti pánve!!! (ne na bedrech!!!) A-cvičence A-cvičenec provádí opakované výpony tzv. oslí výpony

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu

Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 4. lekce Tematický plán: Teorie - Pořadová cvičení. Grafický záznam pohybu. Praxe - Cvičení dvojic, rozvoj pohyblivosti a síly trupu 1. POŘADOVÁ CVIČENÍ Pořadová cvičení slouží k jednotnému řízení a organizování

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

PŘÍLOHY Seznam příloh:

PŘÍLOHY Seznam příloh: PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise Příloha č. 2. Vzor informovaného souhlasu Příloha č. 3: Přístoj BIA QuadScan 4000 Příloha č. 4: Umístění elektrod přístroje BIA QuadScan

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník březen 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Partnerská akrobacie Autoři: Dana Milatová, Otakar Mojžíš, Lenka Rosenbaumová, Jitka Rosenbaumová, Miroslav

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání a Český svaz moderní gymnastiky ROZCVIČENÍ NA ZEMI SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Mgr. Petra Dobšáková Brno 2015 OBSAH 1.

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa Ze stoje úzce rozkročného těsně před odrazovou čarou testovaná osoba provede skok vpřed odrazem snožmo se snahou skočit co nejdále.

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!!

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!! KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ = soubor jednotlivých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím různého náčiní (švihadlo, ručník, polštář apod.) a nářadí (žebřiny, židle,

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

A B C. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

A B C. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. A B C 1.ZP: leh na zádech, vzpažit PHK,LHK připažit, ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla, dlaně vzhůru ZP: leh na zádech, vzpažit (celá plocha V-bedra do podložky, PHK do dálky.lhk podél V- bedra

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 1

IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 1 IKS-ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA 1 Vážení studenti, předložený učební text pro předmět Základní gymnastika 1 obsahuje to, co by vám mělo napomoci splnit jeden z jeho základních zápočtových požadavků, a tím je názvosloví.

Více

Seřazení družstev a rozhodčích do trojstupu, v čele každého družstva půjde velitel a za ním družstvo.

Seřazení družstev a rozhodčích do trojstupu, v čele každého družstva půjde velitel a za ním družstvo. V případě, že se bude konat slavnostního průvodu: Bude proveden nástup: Družstva POZOR!, za mnou do trojstupu nastoupit!. Vyrovnat! Pohov! POZOR! - velí se před povely k provedení určité činnosti, jestliže

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY Tyto sestavy jsou platné pro členy České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské od 1. září 2013. Vycházejí ze schválených závodních sestav sportovní

Více

DONUT BALL METODICKÁ PŘÍLOHA 76. Text a foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková, cvičí: Dominika Slavíková.

DONUT BALL METODICKÁ PŘÍLOHA 76. Text a foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková, cvičí: Dominika Slavíková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 20. ročník prosinec 2016 METODICKÁ PŘÍLOHA 76 DONUT BALL Text a foto: PaedDr. Zdeňka Slavíková, cvičí: Dominika Slavíková www.caspv.cz METODICKÁ PŘÍLOHA

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ!

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ! Před cvičením se poraď se svým doktorem! Nikdy se neprotahuj za hranice bolesti! Když to bolí - PŘESTAŇ! SOUBOR protahovacích cviků Úvod: V průběhu protahování se uvolni a vydechuj! A nikdy nezadržuj dech!

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

METODIKA TESTŮ. Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů.

METODIKA TESTŮ. Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů. METODIKA TESTŮ Organizace testů: Testy se doporučuje rozdělit do dvou dnů. Pořadí testů: SCM: 1. den: 1. Klidová srdeční frekvence 2. V předklon 3. Dotyk prstů za zády 4. Člunkový běh 4x10m 5. Kliky 6.

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu Příloha A5 Tabulka všeobecných chyb a srážek A 5.1 Pohybová skladba Malá Velká 0.1 0.2 0.3 / 0.5 / 1.0 1. Přesnost formací Všichni gymnasté musí být na přesném místě tak, jak to je uvedeno ve formuláři

Více

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ (Upraveno podle Brent Rutemiller) Před cvičením se poraď se svým doktorem, trenérem. Nikdy se neprotahuj za hranici bolesti! Když to bolí POVOL! Soubor protahovacích cviků je

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD523 Jméno autora: Bc. Miloš Novák Třída/ročník

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Příloha č.1 - Příklad cvičební jednotky a přehled opakovaných cviků a her

Příloha č.1 - Příklad cvičební jednotky a přehled opakovaných cviků a her Příloha č.1 - Příklad cvičební jednotky a přehled opakovaných cviků a her Cvičební jednotka Ptáčci na jaře Úvodní část : Venku je hezké počasí a všechny děti jsou ptáci. Rušná část : Ptáčci doposud spali

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ:

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ: Příloha č. 1 výzvy k vybudování Fitness parku Praha Slivenec Specifikace zakázky VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ: URČENÍ ZAŘÍZENÍ Plocha o rozloze min. 200 m2 se 4 fitness stanicemi

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více