ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník"

Transkript

1 Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník

2 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže: Soutěže řídí Okresní fotbalový svaz dle souboru předpisů ČMFS vydaných v roce 2007, pravidel fotbalu platných od , jejich doplňků a tohoto rozpisu soutěže prostřednictvím svých odborných komisí: dospělí - STK, sportovně technická komise mládež - KM, komise mládeže 2. Termíny utkání: SŘ čl , U soutěže dospělých jsou úřední začátky stanoveny termínovou listinou, pokud není uvedeno v rozpisu příslušné soutěže jinak. Dohody o změně termínu předloží pořadatel utkání písemně na předepsaném formuláři nejpozději 14 dní předem. Dohody předložené v kratším termínu budou schváleny pod manipulačním poplatkem pro žadatele podle sazebníku. Zásadou pro změnu termínu je utkání předehrát a oboustranná dohoda oddílů. Uzná -li STK nebo KM důvod k přeložení utkání jako opodstatněný a nedošlo-li k dohodě oddílů nařídí příslušná komise utkání sehrát v prvním náhradním termínu. Zejména se jedná o infekční onemocnění nebo školní akce (školy v přírodě, výlety, sportovní reprezentace školy apod.). V takovém případě klub ke své žádosti přiloží potvrzení lékaře o onemocnění nejméně šesti hráčů příslušné věkové kategorie resp. potvrzení školy o účasti nejméně šesti hráčů příslušné věkové kategorie. Nařízení komise o přeložení utkání musí oddíly respektovat. den datum Začátek Termínová listina OFS Nymburk PODZIM 2010 OP III třída IV třída Dorost okr. přebor 2 Žáci okr. přebor Žáci okresní soutěž Žáci Ml. žáci Přípravka starší Přípravka mladší neděle :00 1.kolo 1.kolo neděle :00 2.kolo 2.kolo neděle :00 3.kolo 3.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo 1.kolo pondělí :00 1.kolo středa :00 1.kolo neděle :00 4.kolo 4.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo 2.kolo pondělí :00 2.kolo středa :00 2.kolo neděle :30 5.kolo 5.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo 3.kolo pondělí :00 3.kolo středa :00 3.kolo neděle :30 6.kolo 6.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo 4.kolo pondělí :00 4.kolo úterý :00 14.kolo 10.kolo středa :00 4.kolo neděle :00 7.kolo 7.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo 5.kolo pondělí :00 5.kolo středa :00 5.kolo neděle :00 8.kolo 8.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo 6.kolo pondělí :30 6.kolo středa :30 6.kolo neděle :30 9.kolo 9.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo 7.kolo pondělí :30 7.kolo středa :30 7.kolo neděle :30 10.kolo 10.kolo 8.kolo 8.kolo pondělí :30 čtvrtek :00 15.kolo 11.kolo neděle :30 11.kolo 11.kolo 9.kolo 9.kolo pondělí :30 neděle :00 12.kolo 12.kolo neděle :00 13.kolo 13.kolo

3 Příslušné rozlosování bude včas uveřejněno pro oddíly na internetové adrese : Náhradní termíny pro všechny soutěže jsou pro podzimní i jarní část každý čtvrtek Úřední začátek soutěží mládeže v 10,00 hod.,pokud není uvedeno v rozpisu příslušné soutěže jinak. Přípravky a okresní pohár žáků mají svůj samostatný hrací režim. Při nesehrání jejich utkání jsou oba oddíly povinny o této skutečnosti informovat do 48 hodin sekretáře OFS. 3. Start v soutěžích: Základní podmínkou je: a) podání řádné přihlášky předepsaného typu v daném termínu b) složení určené soutěžní zálohy u OFS na krytí stanovených poplatků a pokut v daném termínu c) vyrovnání všech svých finančních závazků vůči OFS a ostatním TJ - SK z předcházejícího ročníku do stanoveného termínu! d) ová schránka klubu. V případě nesplnění stanovených termínů se TJ-SK vystavuje finančnímu postihu dle Sazebníku pokut. Po uzávěrce přihlášek je možné dodatečné přihlášení družstva do soutěže nejpozději do doby konání losovacího aktivu proti uhrazení stanoveného poplatku a při současném splnění bodů b) a c) tohoto článku. Soutěží v rámci OFS se mohou zúčastnit i jiné spolky a sdružení, které nejsou členy ČSTV na základě řádné registrace u ČMFS a po zaplacení určeného soutěžního příspěvku, jehož výši stanoví STK a schválí VV OFS. Vynechá-li družstvo jeden ročník soutěží, bude případně do dalšího ročníku zařazeno do nejnižší soutěže příslušné kategorie. Další povinnosti oddílů v okresních soutěžích : - v kabině rozhodčího musí být vyvěšen protokol o kolaudaci hřiště - na řádně viditelném místě musí být vyvěšen plán dosažitelnosti první pomoci a řádně vybavená lékárnička včetně nosítek a dlah - pro účast družstev dospělých v okresním přeboru, III. a IV. třídě je povinnost mít v mistrovské soutěži alespoň jedno družstvo mládeže. V případě, že klub prokazatelně nemá možnost zajistit pro soutěž stanovené družstvo mládeže, považuje se za splnění této podmínky finanční kompenzace: u OP dospělých ve výši 3000,- Kč, u III. třídy ve výši 1500,- Kč a u IV. třídy 500,- Kč. Pro prominutí poplatku je třeba předložit potvrzení o hostování minimálně šesti hráčů jedné kategorie (žáci nebo dorost). 4. Pořadatel utkání: Povinnosti pořadatele utkání vymezuje soutěžní řád čl.19 až 24. Povinnosti hostujícího družstva čl. 25. Pořadatel utkání: a) zajistí 5 pořadatelů, kteří budou řádně označeni. b) zajistí připravenost hrací plochy a otevření kabin jednu hodinu před začátkem utkání. c) zajistí volný vstup pro 20 osob hostujícího družstva. d) převzít dopravní prostředky rozhodčího a delegáta, určit jim místo k parkování a řádně je opatrovat i mimo areál stadionu. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů v šatnách. Za škody na převzatých dopravních prostředcích a uložených věcech odpovídá pořadatel utkání podle zákona. e) zajistí zamezení vstupu všech osob do vymezených prostor. f) zajistí bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegovaných orgánů a diváků, jakož i pořádek na hřišti. g) zabezpečí odchod hráčů a rozhodčích do kabin (u OP dospělých) oddělením daného prostoru od diváků dle uvážení pořadatele (provaz, igelitová páska, plastový řetěz) a to až do jejich odjezdu z prostoru stadiónu, eventuálně na hranice obce. h) zajistí zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo při přerušení utkání např. pro vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků, vhazování předmětů a pod. 3

4 i) zajistí přístup na hráčské lavice pouze náhradním hráčům v dresu a příslušníkům družstva uvedeným v zápise o utkání řádně označeným. j) podle článku 20 SŘ odst. 1 mít k dispozici formuláře zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího. Dále musí mít připraveny 3 kusy trikotu pro případnou potřebu oddílového rozhodčího k) zajistí doručení zápisu o utkání na OFS do 48 hodin pokud utkání řídil rozhodčí-laik včetně jeho řádného a úplného vyplnění. U soutěží přípravek žáků a okresního poháru žáků lze zápis o utkání doručit na OFS prostřednictvím mailové pošty nebo faxem. Originál zápisu uchová pořádající oddíl, pro případnou kontrolu, až do skončení soutěžního ročníku. 5. Hřiště: Soutěžní řád fotbalu čl. 26 až 29 Utkání všech okresních soutěží se smí hrát pouze na hřištích, která schválil řídící orgán soutěže. Jakékoliv změny na hrací ploše a na hřišti vůbec, musí být hlášeny řídícímu orgánu soutěže a ten musí hřiště znovu schválit. Pro hřiště oddílů hrajících soutěže řízené OFS Nymburk se v souladu s článkem 28 SŘ stanovuje jako minimální vybavení alespoň jedna umývárna s tekoucí vodou. Výjimku na písemnou žádost povoluje řídící komise. V případě že oddíl má k dispozici travnaté i škvárové hřiště, má přednost k sehrání utkání hřiště s travnatým povrchem. V období od do se povoluje používat náhradní hrací plochu (řádně zkolaudovanou) uvedenou v přihlášce do soutěže, s platným atestačním osvědčením. Soupeř i rozhodčí musí toto rozhodnutí respektovat. Mimo uvedené období rozhoduje o způsobilosti hlavní rozhodčí utkání. Všechna utkání kategorie žáků a přípravek žáků musí být sehrána jen na hřištích s travnatým povrchem. K povinnému vybavení hrací plochy družstev hrajících okresní přebor dospělých patří kryté lavičky pro náhradníky a realizační tým. Lavičky musí být odděleny od hlediště, aby nedošlo k fyzickému kontaktu s diváky. Pro soutěže nižších tříd lavičky alespoň nekryté s oddělením od prostoru pro diváky a vyznačením prostoru pohybu pro realizační tým. Před lavičkami musí být vyznačena technická zóna podle přílohy B pravidel fotbalu. Na lavičkách se smí zdržovat pouze osoby které jsou uvedeny v zápise o utkání a označeny visačkami s názvem funkce uvedené v zápise o utkání. 6. Míč: Soutěže řízené OFS Nymburk se hrají míči všech značek, které odpovídají Pravidlu II. a jejich způsobilost ke hře uzná rozhodčí. Domácí oddíl připraví ke hře tři míče. Rezervní míče budou připraveny u středových praporků. 7. Soutěže: soutěž počet účastníků OP dospělých 14 III. třída sk. A 14 III. třída sk. B 14 IV. třída sk. A 13 IV. třída sk. B 13 IV. třída sk. C 13 OP dorostu 15 OP žáků 8 OS žáků 11 Žáci 7+1 (10-14) 4 Žáci mladší 7+1 (10-12) 10 PŘÍPRAVKY 24 PŘÍPRAVKY MLADŠÍ 8 4

5 8. Herní systém: Každý s každým dvoukolově v období podzim - jaro, dle rozlosování. OP mladších žáků, okresní pohár žáků a OP přípravek mají svůj upravený systém a na ně se nevztahují ani případné úpravy pravidel v průběhu soutěžního ročníku.vítězové okresního přeboru mladších i starších přípravek se zúčastní krajského finále. Místo a termín bude včas sděleno. 9. Start hráčů: Start na registrační průkazy ČMFS, všichni hráči musí mít uveden v registračním průkazu stejný název oddílu, shodný s registrací TJ - SK u MV ČR. Ve všech utkáních žákovských kategorií se nepovoluje start hráče s vyměnitelnými kolíky!! 10. Věkové kategorie: V souladu se SŘF čl. 68 a 69 Dospělí - startují hráči po dovršení 14 ti let věku Dorost - startují hráči narození a mladší Žáci - startují chlapci a dívky narození a mladší Žáci mladší - startují chlapci a dívky narození a mladší Přípravka starší - startují chlapci a dívky narození a mladší Přípravka mladší - startují chlapci a dívky narození a mladší O startu hráče v nejbližší vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze oddíl, není omezen jeho počet startů v jednom dni. Oddíly jsou povinny si však vyžádat písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců se starty ve vyšších věkových kategoriích a na požádání je předložit řídícímu orgánu soutěže. Veškerou odpovědnost za starty hráčů ve vlastní a vyšší věkové kategorii nese fotbalový oddíl. 11. Střídavý start talentovaných hráčů: S platností a účinností od soutěžního ročníku 2010/2011 se zavádí střídavý start talentovaných hráčů. Střídavý start umožňuje hráčům nastoupení v soutěžích ČMFS do úrovně kategorie mladší dorost (dovršení 17 let věku hráče v příslušné soutěži) a to pouze v případě, že se jedná o klub startující ve vyšší soutěži, než kterou v příslušném soutěžním ročníku hraje mateřský klub hráče. Podmínky a způsob střídavého startu upravuje Směrnice ČMFS a navazující prováděcí pokyny, které lze získat na internetové adrese: Soupiska družstva: Ustanovení SŘF čl Oddíly mající v jedné věkové kategorii dvě družstva předloží příslušné řídící komisi nejpozději do pro podzimní část soutěže a do pro jarní část soutěže soupisku A družstva, na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno 11 hráčů. Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěže. Za zaslání soupisky je zodpovědný oddíl. Soupiska musí obsahovat všechny předepsané údaje, především však název a číslo oddílu, příjmení a jméno hráče, rodné číslo, razítko a podpis zodpovědného funkcionáře oddílu. Pokud družstva klubu startují v soutěžích řízených různými orgány ČMFS, předloží klub soupisku orgánu ČMFS, který řídí soutěž, v níž startuje družstvo A klubu a potvrzené kopie předloží orgánům v nižších soutěží, v nichž startuje B družstvo. Hráč uvedený na soupisce musí v daném období (podzim-jaro) nastoupit minimálně v jednom mistrovském utkání od začátku hrací doby a odehrát celý poločas. Nesplnění této podmínky je trestáno podle sazebníku poplatků a pokut bod 9. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit do hry v jednom utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisky družstva startujícího ve vyšší soutěži. V případě přestupu, dlouhodobého zranění či nečinnosti hráče z jakéhokoliv jiného důvodu je oddíl povinen provést změnu na soupisce s uvedením důvodu vyškrtnutí uvedeného hráče (v případě zranění též potvrzení lékaře) a nechat ji potvrdit příslušnou řídící komisí. V rámci OFS družstva jednoho oddílu hrající stejnou nejnižší třídu předkládají řídícím komisím pouze soupisku A družstva na předepsaném formuláři. 5

6 Potvrzenou soupisku A družstva je mužstvo B povinno předložit před mistrovským utkáním soupeři ke kontrole. Totéž platí následně i pro případné C družstvo. Družstva přípravek soupisky nepředkládají. 13. Vystoupení ze soutěže: a) Oddíl jehož družstvo vystoupí ze soutěže po jejím rozlosování, avšak ještě před jejím zahájením, nebo vystoupí-li ze soutěže před ukončením její podzimní poloviny, bude potrestán v souladu s článkem 57 soutěžního řádu fotbalu pořádkovou pokutou Kč. b) Oddíl jehož družstvo vystoupí ze soutěže před zahájením její jarní poloviny nebo v průběhu jarní poloviny soutěže, bude potrestán mimořádnou pokutou v souladu s článkem 5. odst. 5 soutěžního řádu fotbalu následovně: okresní přebor III.třída IV.třída Mládež ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 14. Vyloučení ze soutěže: Oddíl jehož družstvo bude vyloučeno řídící komisí ze soutěže na základě článků 64 a 65 SŘF bude potrestáno disciplinárními sankcemi DK OFS. 15. Hrací doba: Dospělí 2x45 minut Žáci 2x35 minut Dorost 2x45 minut Žáci mladší 2x30 minut Přípravky žáků 2x25 minut Poločasová přestávka maximálně 15 minut, u mládeže je povinná. Hrací doba musí být vždy dodržena a to i v případě, že se utkání zahájí po čekací době. Čerpání čekací doby upravuje článek 36 a 37 soutěžního řádu fotbalu Přesné důvody pozdního začátku utkání je povinen rozhodčí uvést v zápise o utkání a nechat podepsat kapitány, případně vedoucími družstev. 16. Počet hráčů: Počet hráčů všech kategorií kromě přípravek se řídí Pravidlem III pravidel fotbalu platných od Počet hráčů družstva mladších žáků a družstva přípravky starší je Počet hráčů přípravky mladší je Počet hráčů Okresního poháru žáků je Střídání: Dospělí - tři hráči na kterémkoliv místě Dorost - čtyři hráči na kterémkoliv místě Žáci - v soutěžích všech stupňů je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat všechny hráče uvedené v zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů); přitom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. 18. Ošetřování hráče Hráč, který je na pokyn rozhodčího ošetřován, musí v každém případě, t.j. před ošetřením, během ošetření či po ošetření, opustit hrací plochu a vrátit do hry se smí nejdříve po uplynutí tří minut od jejího opuštění. Toto opatření se netýká ošetřování brankáře. 19. Rozhodčí: Všechna utkání s výjimkou okresních soutěží žáků a OP přípravek žáků řídí delegovaný rozhodčí. Rozhodčí může řídit jen schválený zápas v daném místě a čase ke kterému byl delegován. Přátelské zápasy kategorie dospělých smí přítomný rozhodčí řídit jen v případě jsou-li schváleny STK OFS. Pokud je žákovské utkání hráno jako předzápas před utkáním dospělých řídí toto rozhodčí delegovaný na utkání 6

7 dospělých. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího je čekací doba 20 minut. (Předzápasy mládeže začnou v úředně stanovenou dobu i v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího z časových důvodů. Při utkáních žáků se nečerpá čekací doba i při dopoledních utkáních.) V jejím průběhu učiní pořádající oddíl opatření k zajištění řízení náhradním rozhodčím. Je-li na hřišti přítomen kvalifikovaný rozhodčí přebírá tuto funkci on. Není-li přítomen, má přednostní právo k řízení utkání přítomný pomocný rozhodčí. Mají-li oba zúčastněné kluby k dispozici pomocného rozhodčího musí dojít k dohodě nebo losování. Není-li ani tento přítomen, řídí utkání rozhodčí laik, o kterém se dohodnou kapitáni obou celků. Dohodu uvedou před zahájením utkání do zápisu a podepíší kapitáni a vedoucí obou družstev. K zahájení utkání přivede rozhodčí obě družstva na hrací plochu, kde společně pozdraví diváky. Pozdrav se provede tímto způsobem: Rozhodčí se společně s asistenty postaví v cca 1/3 hloubi hrací plochy čelem ke hlavní tribuně, a hráči obou družstev zaujmou postavení po jejich boku rovnoběžně s pomezní čárou tak, že kapitáni družstev stojí vedle rozhodčích. Na znamení rozhodčího pozdraví hráči obou družstev diváky. Kapitán domácího družstva, a po něm postupně všichni jeho spoluhráči, pozdraví podáním ruky rozhodčího, jeho asistenty a hráče soupeře. Kapitán hostujícího družstva po něm všichni jeho spoluhráči pozdraví podáním ruky rozhodčího a jeho asistenty. Soutěže mládeže neobsazené rozhodčími řídí vedoucí nebo trenér hostujícího družstva. Pokud se řízení utkání zřekne, zajistí řízení pořádající oddíl. V každém případě podepíší kapitáni a vedoucí obou celků před zahájením utkání v zápise dohodu o jeho řízení. Přednost před laikem má však vždy přítomný pomocný rozhodčí. Pomocný rozhodčí s platným průkazem je též upřednostňován jako asistent rozhodčího. Při vyloučení hráče rozhodčí registrační průkaz neodebírá. Kluby mohou na každou část soutěžního ročníku odmítnout (vetovat) nejvýše dva rozhodčí. Své rozhodnutí musí písemně oznámit na OFS nejdéle měsíc před začátkem podzimní nebo jarní části soutěže. Vetovat mohou pouze ty rozhodčí, kteří v uplynulé části soutěže řídili alespoň jedno jejich utkání. Rozhodčí ve všech soutěžích musí přihlížet k barvě dresů obou družstev a musí být odlišně oblečeni. Všichni kvalifikovaní rozhodčí v daném utkání musí mít stejnou barvu dresů. Postavení pomocných rozhodčích v rámci soutěží řízených OFS Nymburk O udělení licence pomocného RO po absolvování školení rozhoduje komise rozhodčích a VV OFS dle dosažených výsledků. Průkaz pomocného rozhodčího je platný pouze s vylepenou fotografií,vlastnoručním podpisem a razítkem na příslušné soutěžní období od OFS. Licence je platná na příslušný soutěžní ročník a může být následně prodloužena po absolvování dalšího školení. Pomocný rozhodčí je oprávněn: a) zastávat funkci asistenta Ro ve všech soutěžních utkáních.o rozsahu jeho konkrétních pravomocí rozhoduje před utkáním delegovaný rozhodčí. b) Řídit utkání za delegovaného Ro,který se k utkání nedostavil,případně pro jeho odstoupení z důvodů zranění nebo náhlé nevolnosti,pro které by delegovaný rozhodčí nemohl utkání řídit a nebo dokončit. c) řídit utkání dospělých a mládeže,které nebyla OFS obsazena delegovaným Ro z důvodů jejich nedostatku v daný termín. V případě, že obě zúčastněná družstva mají k dispozici svého pomocného Ro s platnou licencí,postupuje se dle pravidel kopané./ o řízení utkání se losuje/. d) v případě potřeby obsazení jednoho asistenta mají přednost hosté. e) v případě,že v utkání jedno z družstev bude mít k dispozici dva pomocné Ro připravené vykonávat funkci Aro a družstvo soupeře nebude mít žádného,budou funkci ARo1 a ARo2 vykonávat příslušní pom.ro s licencí OFS. f) Používání trikotu oddílového rozhodčího: každý oddíl je povinen mít připraveny trikoty 7

8 k případnému použití pro asistenty rozhodčího a v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího i pro pom.rozhodčího,který bude utkání řídit.toto označení laických rozhodčích a asistentů je povinné. 20. Techničtí instruktoři a delegáti svazu: Budou vysíláni na požadavek oddílů. Oddíl který si vyžádá TI na utkání provede ihned po utkání jeho proplacení proti předloženému vyúčtování delegáta. Na vybraná utkání budou delegováni TI či delegáti svazu na náklady OFS. Delegáty určí příslušné řídící komise. 21. Zápis o utkání: Na všechna utkání v působnosti OFS Nymburk musí být použit jednotný formulář zápisu o utkání. Jiný zápis o utkání nebude uznán! Vzor zápisu přiložen. Zápis o utkání musí být řádně vyplněn ve všech kolonkách. Za jeho řádné vyplnění odpovídá hlavní rozhodčí delegovaný KR OFS. V případě řízení utkání rozhodčím laikem odpovídá za řádné vyplnění a doručení zápisu o utkání na OFS pořádající oddíl. Neplnění tohoto ustanovení bude trestáno dle sazebníku pokut. Příjmení a jména hráčů, vedoucích mužstev a rodná čísla musí být vyplněna čitelně hůlkovým písmem.. Nečitelné vyplnění zápisu bude trestáno podle sazebníku pokut. Přípravky mají svůj vlastní zápis, jehož vzor je taktéž přiložen a jeho vyplňování podléhá stejným pravidlům. Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v zápise o utkání. Funkci vedoucího družstva dospělých může vykonávat kterýkoliv hráč uvedený v zápise o utkání starší 18 let. Vedoucí družstva nemůže vykonávat zároveň funkci v pořadatelské službě,být rozhodčím,nebo asistentem RO. U mládeže nesmí být hráčem ani náhradníkem utkání.bez vedoucího družstva nesmí rozhodčí zahájit utkání. Oddílům okresních soutěží se povoluje užívat čísla na dresech 1 30 bez jakéhokoliv zdůvodňování rozhodčímu v zápise o utkání. 22. Konfrontace hráčů: Řídí se SŘ článek 35, provádí se před začátkem utkání, nejpozději však v poločasové přestávce. Hráč, který vystřídal v průběhu prvního poločasu a nebo případně sehrál celý první poločas, ale nenastoupí do druhého poločasu je povinen za účelem eventuálního provedení kontroly totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva až do zahájení druhého poločasu utkání. Taktéž do podpisu zápisu oběma kapitány jsou povinni rovněž setrvat v prostoru kabin všichni hráči, kteří byli v době ukončení utkání účastni hry. V době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu oběma kapitány je možno provést v individuálních případech kontrolu totožnosti každého z hráčů i tehdy, když se jí hráč již jednou podrobil. Pokud proti totožnosti hráče byla kapitánem družstva vznesena námitka,provede kontrolu osobních údajů takového hráče sám rozhodčí. Jestliže se přesvědčí,že hráč nastoupil na cizí reg.průkaz,tohoto hráče nepřipustí ke hře,popřípadě vyloučí,průkaz odebere a zašle řídícímu orgánu soutěže Postup: Po napsání a podepsání zápisu vedoucí družstva společně s kapitánem provedou konfrontaci hráčů soupeřova družstva a její výsledek sdělí rozhodčímu, který toto uvede na zadní straně zápisu poznámkou Konfrontace provedena bez závad. Toto bude stvrzeno podpisy obou vedoucích a kapitánů. Pokud proti totožnosti bude uvedena námitka, vstoupí do průběhu konfrontace i rozhodčí a provede osobním dotazem zjištění následujících údajů, které zapíše do zápisu o utkání v tomto znění: Příklad: Potvrzuji pravdivost údajů, že hráč domácích ( hostí ) číslo 10 hraje na svůj registrační průkaz a je v uvedeném klubu řádně registrován a jmenuje se Vokoun Josef, narodil se a bydlí v Nymburce, Husova ul. 17. Toto sdělení potom podepíší: Uvedený hráč, kapitán a vedoucí příslušného družstva. Rozhodčí odebere ještě uvedenou registraci hráče a se zápisem zašle řídící komisi. Na nejbližší zasedání KM OFS se dostaví: kapitáni a vedoucí obou celků, hráči nebo hráč proti jehož startu byla vznesena námitka a rozhodčí utkání. Příslušní hráči vezmou s sebou svůj rodný list. Náklady s 8

9 příslušným řízením, včetně případného úředního ověření podpisu půjdou k tíži viníka. Nedodrží-li při tomto jednání strana provinilá předepsané náležitosti bude se považovat neoprávněný start za prokázaný. V případě nedostavení se k jednání bude postupováno v souladu s disciplinárním řádem. Za účast plně odpovídají příslušné oddíly. V případě odmítnutí podrobit se konfrontaci uvede rozhodčí tuto skutečnost do zápisu a proti viníkovi - družstvu budou vyvozeny herní a disciplinární důsledky. 23. Lékařská prohlídka: Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Každý hráč musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího změní: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než jeden rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku 57 písmeno a). 24. Hráč v brýlích: Pokud je mladší 18ti let musí se rozhodčímu prokázat prohlášením svých zákonných zástupců, že souhlasí s tím, že jejich syn hraje v brýlích na vlastní nebezpečí a zodpovídá za možné zranění jiných osob způsobené brýlemi. Rozhodčí si toto prohlášení nechá u sebe po dobu utkání a pokud z této příčiny nedojde ke zranění, hráči je po utkání vrátí. Bez prohlášení zákonných zástupců rozhodčí hráče v brýlích ke hře nepřipustí. Rozhodčí v případě zranění toto prohlášení přiloží k zápisu o utkání. Hráč jenž již dovršil 18ti let věku podepíše v zápise o utkání samostatné prohlášení ve výše uvedeném rozsahu. Toto prohlášení podepíše hráč v zápise o utkání před zahájením hry. 25. Upřesňující výklad vybraných ustanovení disciplinárního řádu a) kapitán (u mládeže zejména vedoucí družstva) má nejenom povinnost svým podpisem zápisu o utkání, mimo jiné, potvrdit totožnost vyloučených, či jinak provinivších se hráčů a funkcionářů družstev, ale i povinnost, tyto skutečnosti oznámit provinilcům a vedení družstva; předpokládá se, že vedení družstva následně informuje vedení klubu, b) provinilí hráči uvedení v zápise o utkání jsou povinni (bez předvolání) se osobně dostavit na nejbližší zasedání příslušné DK, kde musí svoji totožnost prokázat průkazem ČMFS nebo jiným způsobem, nebo mohou svá vyjádření učinit i písemně s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jejich účasti na k tomu určeném tiskopise Prohlášení hráče disciplinární řízení dostupné na internetových stránkách: Informace FS soubory ke stažení; neomluvená neúčast nebo neodeslání písemného prohlášení je trestána viz sazebník poplatků a pokut; v případech mládeže se doporučuje jejich doprovod vedoucím družstva (u žáků by to mělo být samozřejmostí), c) z důvodu rychlosti řízení v případech inzultace rozhodčího nařizuje kapitánům a vedoucím obou družstev, hlavnímu rozhodčímu, případně provinilému funkcionáři k dostavení se na nejbližší zasedání DK (má se za to, že účast provinilého hráče vyplývá z ustanovení písm. a) tohoto článku); toto nařízení platí přiměřeně i pro případy nedohraných utkání z důvodů výtržností, verbálních projevů hanobících příslušnost k rase apod., 26. Doprava na utkání: Je plně v kompetenci příslušného oddílu. Při použití služeb ČD a registrovaného veřejného přepravce (vyjma vlastního dopravního prostředku TJ či oddílu) se za řádnou omluvu považuje potvrzení policie, potvrzení o poruše a předložení kopie potvrzené objednávky (vydané příslušným dopravcem) a při živelné 9

10 pohromě potvrzení od příslušného orgánu. V případě nedostavení k utkání z výše uvedených důvodů je oddíl povinen o tomto urychleně informovat soupeře, sjednat dohodu o náhradním termínu utkání a písemně informovat OFS do 48 hodin. Hostující oddíl je povinen v každém případě uhradit náhradu za přípravu hřiště pro utkání. Tuto může dle uvážení uplatnit na přepravci. Při použití vlastního autobusu, auta se za řádnou omluvu považuje pouze potvrzení policie a příslušného orgánu (živelná pohroma). Řídící orgán rozhodne na základě šetření a s přihlédnutím ke všem skutečnostem celého případu. 27. Hlášení utkání: Povinností pořádajícího oddílu je hlásit výsledek utkání vč. poločasu následovně: Sobotní utkání nejdříve půl hodiny po skončení utkání s úředním výkopem platným pro uvedený den, nejpozději však do hodin. Nedělní utkání - nejdříve půl hodiny po skončení utkání s úředním výkopem platným pro uvedený den, nejpozději však do hodin. Telefonní číslo pro hlášení výsledků je Výsledek je též možno hlásit SMS zprávou ve tvaru : číslo utkání, výsledek, poločas : příklad A1A0701, 2:1, 1:0. V tomto tvaru lze výsledek zaslat i na mail : 28. Postupy a sestupy: sestup z kraje postup do kraje sestup z OP postup do OP sestup z III. tříd postup ze IV. tříd V případě rovnosti bodového zisku na konci soutěže se k určení postupujícího nebo sestupujících použije článek 8 SŘF. a) Doplňování míst v soutěžích uvolněných z jakýchkoli důvodů se uskutečňuje výhradně zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěže plně v souladu s článkem 5 odst. 8 soutěžního řádu. Jestliže má nižší třída soutěže více skupin, doplňují se uvolněná místa následovně: do okresního přeboru - družstvo (družstva) III. třídy, které má větší počet bodů, jestliže je v obou odděleních stejný rozhoduje lepší brankový rozdíl a potom brankový poměr ze všech utkání. Jestliže i tato kritéria jsou stejná sehrají družstva kvalifikaci podle rozhodnutí řídícího orgánu. Dojde-li v průběhu soutěže ke snížení počtu účastníků v některé skupině je určujícím kritériem lepší bodový zisk na počet utkání. Do III. tříd - stejný postup jako u okresního přeboru Pro družstva, která postupují do vyšší třídy mimo pořadí stanovuje se poplatek podle článku 5 odstavec 9 takto: při postupu do OP 5000 Kč, do III třídy 2000 Kč. b) Sestup z okresního přeboru dospělých se řídí počtem sestupujících z I.B třídy. c) Sestup ze dvou oddělení III. tříd se řídí těmito zásadami: - z každého oddělení sestupuje stejný počet družstev - pokud má sestoupit ještě jedno družstvo, pak je to družstvo, které má nejmenší počet bodů. pokud je toto hledisko stejné rozhoduje horší brankový rozdíl a potom brankový poměr ze všech utkání. Jestliže tato kritéria jsou stejná sehrají družstva kvalifikaci podle rozhodnutí řídícího orgánu. Dojde-li v průběhu soutěže ke snížení počtu účastníků v některé skupině je určujícím kritériem horší bodový zisk na počet utkání. d) Družstvo které bylo ze soutěže vyloučeno nebo vystoupilo, považuje se vždy za první sestupující družstvo. e) Vítěz okresního přeboru dorostu má zajištěn přímý postup. V soutěžích žáků a přípravek mají vítězové zajištěn přímý postup (s vyjímkou okresního přeboru mladších žáků a okresního poháru žáků). Pokud vítěz odmítne, je postup doplňování soutěží stejný jako u 10

11 dospělých. V případě nerespektování herního systému, které naruší regulérnost soutěže, bude klub krácen na finančním příspěvku. Počet účastníků jednotlivých soutěží bude v ročníku upraven na základě došlých přihlášek. S konečnou platností rozhodne KM. 29. Pořádání turnajů a přátelských utkání: Pořadatel turnaje je povinen na řídící orgán zaslat žádost o uspořádání ve dvojím vyhotovení (jedno pro komisi rozhodčích s požadavkem na obsazení turnaje) a propozice turnaje. Pořadatel je rovněž povinen nahlásit všechna přátelská a přípravná utkání, jelikož tato musí řídit pouze kvalifikovaný rozhodčí delegovaný KR OFS. Pořadatel mládežnického turnaje zašle do b.r. řádné vyhodnocení, které musí obsahovat stručný popis průběhu turnaje, jmenovitý počet zúčastněných družstev, výsledky utkání, celkové pořadí v turnaji a rozpis nákladů spojených s uspořádáním turnaje. Řídící komise podá návrh k VV OFS na přiznání mimořádné dotace za uspořádaný turnaj. 30. Zasedání komisí a výkonného výboru: Orgán OFS Výkonný výbor Sportovně technická komise Komise mládeže Disciplinární komise Komise rozhodčích Zasedá každou druhou středu v měsíci od hodin v období mistrovských soutěží každý čtvrtek od hodin 31. Volný vstup: ČMFS vydává svým funkcionářům průkazy, které slouží jednak k prokazování totožnosti a funkce jeho držitele v rámci ČMFS. Jeho držitele opravňuje k volnému vstupu na utkání soutěží pořádaných kluby a orgány ČMFS, včetně přátelských utkání a turnajů. Průkaz neopravňuje k volnému vstupu na utkání mezinárodní a mezistátní. Průkaz je možno použít k návštěvě fotbalových utkání, které řídí orgán jenž jej vydal. Tyto průkazy jsou označeny pro OFS zeleným pruhem. 32. Náhradní hrací plochy: Každé náhradní hřiště musí být řádně zkolaudované a jeho pronájem doložen písemným souhlasem. Doklad společně s přihláškou do soutěže musí být předložen řídící komisi OFS. Schválené náhradní hrací plochy: TJ Bobnice TJ Chleby TJ Budiměřice TJ Chleby TJ Sokol Kostomlaty Stratov AFK Milovice Lipník TJ Sokol Kounice Bříství 33. Různé: a) Zástupce oddílu, který se dostaví nebo je předvolán na jednání kterékoliv komise OFS musí předložit svůj platný průkaz ČMFS nebo písemné pověření oddílu. b) Při vlastním utkání se povoluje prodávat pouze nealkoholické nápoje a 10 0 pivo v kelímku ve všech prostorách sportovního areálu, s výjimkou uzavřených restauračních zařízení, která jsou součástí uvedeného sportovního areálu. Platnost tohoto nařízení je stanovena na dobu 20 minut před úředně stanoveným začátkem utkání a končí 10 minut po utkání. c) Veškerá rozhodnutí OFS budou zveřejňována výhradně na internetových stránkách ČMFS: d) Družstva oddílů, který není členem ČSTV uhradí za vstup do soutěží OFS soutěžní příspěvek 5 000,- za každé družstvo dospělých. 11

12 B. Hospodářské náležitosti 1. Nezbytné sportovně technické výdaje hradí pořádající TJ - SK. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. V případě opakovaného mistrovského utkání z důvodu vyšší moci (nezpůsobilost hrací plochy, zákrok policie, nařízení státních a správních orgánů a pod.) nepřísluší pořádajícímu ani hostujícímu družstvu nárok na náhradu vynaložených nákladů na toto utkání ze strany řídícího orgánu ani soupeře. 2. Pořádající oddíl je povinen zajistit nezbytné občerstvení v poločase pro soupeře a rozhodčí. 3. Při platbě termínované pokuty převodem na účet u KB číslo /0100, musí oddíl jako variabilní symbol uvést číslo 7-kopaná a do specifického symbolu evidenční číslo oddílu, přidělené ČMFS. 4. Náhrada cestovného: Na základě předložení platné jízdenky (vlak, autobus) přísluší rozhodčímu a delegátu OFS náhrada cestovného ve výši ceny jízdenky. V případě prokázaného použití vlastního motorového dopravního prostředku uhradí pořádající oddíl rozhodčímu, příp. delegátovi, kilometrovné v hodnotě 5,-- Kč za každý ujetý kilometr, nejkratším směrem z místa trvalého bydliště do místa utkání a zpět. 5. Náhrada delegátům: Odměna za činnost delegáta v působnosti OFS činí 200,- Kč.U družstev mládeže 100,- Kč. Odměnu proti řádnému vyúčtování proplatí oddíl, který o vyslání delegáta požádal. Totéž platí i u nařízených TI oddílu od OFS. 6. Sazebník odměn rozhodčích: Soutěže řízené OFS Druh soutěže Utkání mistrovské Utkání přátelské, turnaje norm. hrací čas Utkání přátelské, turnaje zkrác. hrací čas HR AS HR AS HR AS DOSPĚLÍ výběry OFS okresní přebor (II. třída) okresní soutěže (III. a IV. třída) DOROST výběry OFS okresní soutěže ŽÁCI výběry OFS okresní soutěže Minifotbal ŽENY Výběry okresu okresní soutěž Záloha na krytí režijních nákladů oddílů-soutěžní záloha Každý oddíl hrající kteroukoli soutěž v rámci OFS je povinen mít před zahájením soutěžního ročníku u OFS složenou soutěžní zálohu 1 000,- Kč, ze které se hradí pokuty OFS, poštovné a jiné. Disciplinární poplatek za projednání přestupku ve výši 100,- Kč (u mládeže 50,-Kč) je odečítán ze soutěžní zálohy. O udělených pokutách od OFS je oddíl informován v zápisech komisí, viz bod 33 c). Se stavem zálohy a termínem jejího doplatku bude oddíl seznámen po skončení soutěžního ročníku. 12

13 8. Sazebník poplatků a pokut: Provinění oddílu 1. Nehlášení výsledku utkání -dospělí -mládež 2. Odeslání žádosti o přeložení utkání v době kratší 14 ti dnůdospělí 100,- 50,- 200,- 100,- mládež 3. Nedoručení zápisu do 48 hod. na OFS pořádajícím oddílem při řízení rozhodčím laikem 100,- 4. Neposkytnutí občerstvení hostujícímu družstvu nebo rozhodčímu 100,- 5. Nenastoupení družstva k utkání - pro OFS 1 000,- -pro oddíl soupeře, náhrada vynalož nákladů dospělí, dorost a žáci 500,- -pro oddíl soupeře, náhrada vynalož nákladů přípravka 300,- -pro oddíl soupeře, prokazatelné náklady cestovného delegov. HR podle zápisu o utkání 6. Nedohrané utkání pro nedostatečný počet hráčů 200, ,- 7. Hráč který je na soupisce a nestartoval dle rozpisu soutěže 200,- 8. Nezaslání soupisky hráčů v termínu na OFS 300,- 9. Nezaslání přihlášky do soutěže v termínu 1 000,- 10. Vyloučení družstva ze soutěže řeší DK 11. Vystoupení družstva ze soutěže podle bodu 13 a) RS ,- 12. Vystoupení družstva ze soutěže podle bodu 13 b) RS viz sazby bodu Vyloučený hráč - projednání v DK dospělí mládež - nedostavení se do DK bez písemné omluvy: dospělí mládež Při nedostavení se funkcionářů, kapitána družstva, případně hráče do komisí v případech uvedených v bodě 25 Rozpisu soutěže, nebo na předvolání do příslušné komise bez písemné omluvy a) dospělí b) mládež 100,- 50,- 150,- 100,- podle b) RS až do výše 500,- 200,- 14. Při neopodstatněném čerpání čekací doby a to i v případě přípravy hrací plochy po upozornění rozhodčím 100,- 15. Neoznačená pořadatelská služba 100,- 16. Nedostatečně a nečitelně vyplněný zápis 50,- 17. Ostatní přestupky proti SŘ, Rozpisu soutěže a fotbalovým normám v kompetenci STK až do výše , Ostatní přestupky proti SŘ, Rozpisu soutěže a fotbalovým normám v kompetenci DK až do výše ,- - C. Kontakt na členy výkonného výboru Funkce Příjmení Jméno Mobil Tel. zam. Tel. domů Předseda Rytina Jiří Místopředseda Voborník Josef Sekretář Krumpholc Antonín Hospodář Novotný Miroslav Člen VV Čepelka Miroslav Člen VV Mašinda Karel Člen VV Pilař Oldřich Mašinda Karel v. r. Pilař Oldřich v. r. předseda STK OFS předseda KM OFS Rytina Jiří v. r. V Nymburce 20. července 2010 předseda VV OFS 13

14 POZNÁMKY 14

15 15

16 N Á BOR N O V Ý C H ROZHODČÍCH K O P A N É KR OFS NYMBURK Nerudova 512/10 Nymburk , fax: ZPRAVODAJ v y d á v á O F S N y m b u r k p r o v n i třní potřebu svazu Adresa redakce: Okresní fotbalový svaz Nerudova 512/ Nymburk Tel.: , fax: Redakce nezodpovídá za rozhodnutí komisí a orgánů OFS a vyhrazuje si právo na případné krácení příspěvku či jejich úpravu pro potřebu a rozsah Zpravodaje 16

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy TERMÍNOVÁ LISTINA OFS KLATOVY JARO 2015 Den Datum UZ muži OPM, III. tř. IV. tř. sk. A IV. tř. sk. B OPD OPMŽ Příprav. MLADŠÍ Příprav. STARŠÍ

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2011-2012 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou ROZPIS OKRESNÍHO

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2013 soutěžní ročník 2012-2013 ZLÍN Únor 2013 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín zlinsky-ksh@seznam.cz

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV soutěžní ročník 2015-2016 Ing. Zdeněk TŮMA v. r. Alois PROKOP v. r. předseda SK předseda KR Ing. Zdeněk

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

Ing. Tomáš Suchý - ředitel soutěže mobil: 774 096 696 e-mail: tomas.suchy@6zsmb.cz

Ing. Tomáš Suchý - ředitel soutěže mobil: 774 096 696 e-mail: tomas.suchy@6zsmb.cz Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav (6. ZŠMB) 2. Adresa pořadatele Základní škola a Mateřská škola

Více

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Pořadatel: 1. HFK Olomouc a. s. Místo: stadion 1. HFK Olomouc, Staškova ul., Olomouc Holice (umělá tráva III. generace)

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

ČFSF Futsal Sálový fotbal KŠSF ÚK 41. sezóna celostátní soutěže 2015/2016. Propozice. DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016

ČFSF Futsal Sálový fotbal KŠSF ÚK 41. sezóna celostátní soutěže 2015/2016. Propozice. DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016 Propozice DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016 o pohár firmy DeCe COMPUTERS Děčín s. r. o. Pořadatel Krajský štáb sálového fotbalu ústeckého kraje (KŠSF ÚK) Řídící štáb soutěže Místopředseda KŠSF ÚK

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2014 / 2015 - ( PODZIM ) ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ pro sezónu 2014 / 2015 I. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předpisy Mistrovské

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z RADA MLÁDEŽE Bělohorská 19, 16000 Praha 6 telefon 245 006 210 R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více