ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ Po izovatel: M stský ú ad Vy kov odbor územního plánování a rozvoje, Masarykovo nám Vy kov

2 Datum zpracování: leden 2009 OBSAH TEXTOVÉ ÁSTI: strana 1. Po adavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané krajem, pop ípad z dal ích ir ích územních vztah ÚP obce Drnovice a Politika územního rozvoje Soulad se ZÚR Jm. kraje Po adavky na ení vyplývající z územn analytických podklad Po adavky na rozvoj území obce D vody pro po ízení zm ny.1 ÚP obce Drnovice ir í územní vztahy Krajina a ochrana p írody Rekreace a cestovní ruch Osídlení, bydlení a ob anská vybavenost Zem lská výroba, pozemky ZPF Lesní výroba, pozemky PUPFL Výroba Po adavky na plo né a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspo ádání krajiny) Po adavky na ení ve ejné infrastruktury Doprava In enýrské sít Odpady Po adavky na ochranu a rozvoj hodnot území Ovzdu í Místa krajinného rázu Ochrana urbanistických hodnot Po adavky na ve ejn prosp né stavby, ve ejn prosp ná opat ení a asanace Po adavky vyplývající ze zvlá tních právních p edpis (nap. po adavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany lo isek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými írodními jevy Po adavky a pokyny pro ení hlavních st et zájm a problém v území Po adavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Podn ty na konkrétní zm ny prov ované ve zm Po adavky na vymezení ploch a koridor, ve kterých bude ulo eno prov ení zm n jejich vyu ití územní studií Po adavky na vymezení ploch a koridor, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm nách jejich vyu ití stanoveny regula ním plánem Po adavky na vyhodnocení vliv územního plánu na udr itelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil po adavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv na ivotní prost edí nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast Po adavek na zpracování konceptu, v etn po adavk na zpracování variant Po adavky na obsah územního plánu a po adavky na obsah jeho od vodn ní etn m ítek výkres a po tu vyhotovení...9 íloha: Výkres limit vyu ití území 2

3 1. Po adavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané krajem, pop ípad z dal ích ir ích územních vztah ÚP obce Drnovice a Politika územního rozvoje Zm na územního plánu nebude v rozporu s Politikou územního rozvoje R. Obec Drnovice le í na rozvojové ose OS5, kterou ur uje politika územního rozvoje (PÚR) schválená vládou R usnesením ze dne , ani v její novele z roku Obec Drnovice respektuje republikové priority územního plánování, sm ující zejména k dosa ení udr itelného rozvoje území, která jsou obsa ena v kap. 2.2., zejména pak odst. 20, 25 a 27. (20) P i stanovování funk ního vyu ití území zva ovat jak ochranu p írody, tak i hospodá ský rozvoj a ivotní úrove obyvatel; hledat p i tom vyvá ená ení ve spolupráci s obyvateli a dal ími u ivateli území (25) Podle místních podmínek vytvá et p edpoklady pro lep í dostupnost území a zkvalitn ní dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umís ovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to ú elné, do spole ných koridor. (27) Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami 1.2. Soulad se ZÚR Jihomoravského kraje ené území spadá do eného území p vodního ÚP VÚC BSRA (Brn nské sídelní regionální aglomerace), nyní nov ených ZÚR Jihomoravského kraje. Z uvedené dokumentace nevyplývají pro zpracování zm ny.1 ÚP Drnovice ádné po adavky. 2. Po adavky na ení vyplývající z územn analytických podklad. Územn analytické podklady pro ené území jsou zpracovány; v rámci dopl ujících pr zkum a rozbor byl projektantem vypracován výkres limit, jen je p ílohou tohoto zadání. 3. Po adavky na rozvoj území obce D vody pro po ízení zm ny.1 ÚP obce Drnovice Hlavním d vodem pro po ízení zm ny.1 územního plánu jsou po adavky vlastník o výstavbu na konkrétních pozemcích, které nebyly za azeny do p vodního návrhu územního plánu a nových podn zájemc o podnikání. Obec touto zm nou podporuje stabilizaci obyvatelstva v obci a umo uje rozvoj podnikatelských aktivit v nových hospodá ských podmínkách ir í územní vztahy Zm nou. 1 ÚP Drnovice nebude dot ena koncepce ir ích územních vztah. Regionální trasy in enýrských sítí jsou stabilizované, p írodní podmínky se zm nou.1 územního plánu nem ní Krajina a ochrana p írody, ÚSES, vodní re im krajiny Zm na.1 územního plánu se dotkne prvk ÚSES v díl í lokalit 1.05 intera ních prvk IP11, IP12, IP13 a v díl í lokalit 1.06 plo ného intera ního prvku IP3. Vodním re imem krajiny se bude zabývat díl í zm na. 1.10, která p evezme ení zpracované studií protipovod ových a protierozních úprav. 3

4 3.4. Rekreace a cestovní ruch Koncepce rekreace a cestovního ruchu se zm nou.1 územního plánu nem ní Osídlení, bydlení a ob anská vybavenost Zm nou.1 ÚP Drnovice dojde k výraznému roz ení ploch pro bydlení, které mají pokrýt stabiln vysoký zájem o výstavbu v obci, nejen ze strany Vy kova, ale i místních obyvatel. Demografický rozvoj obce je závislý zejména na migraci obyvatelstva Zem lská výroba, pozemky ZPF Zm nou.1 územního plánu dojde k dot ení (záboru) ZPF. Sou ástí zm ny.1 bude zem lská p íloha (vý ez z grafické ásti a textová ást zm ny), která musí být zpracována dle zákona 334/92 Sb., ze dne O ochran ZPF a zákona. 98/1999 ze dne , kterým se m ní zákon. 334, dále pak dle Vyhlá ky. 13/19994 Sb., Ministerstva ivotního prost edí, p ílohy.3 ze dne , kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem lského p dního fondu a dle Metodického pokynu odboru lesa a p dy M P R ze dne ,.j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze ZPF Lesní výroba, pozemky PUPFL V rámci díl í zm ny se po ítá s umíst ním rozhledny na lesních pozemcích, bez záboru PUPFL Výroba edm tem zm ny.1 ÚP Drnovice není zm na funk ního vyu ití ploch pro výrobu. 4. Po adavky na plo né a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspo ádání krajiny). Zm nou.1 územního plánu, i p es pom rn velký rozsah navr ených ploch, nebude základní urbanistická koncepce, stanovená schváleným územním plánem m na. 5. Po adavky na ení ve ejné infrastruktury Doprava: Zm na.1 územního plánu vyvolá po adavky na ení dopravy pouze místních obslu ných komunikací. Koncepce dopravní infrastruktury nebude v zásad m na In enýrské sít : Zásobování vodou: Koncepce zásobování vodou nebude m na. Odkanalizování a ní odpadních vod: Koncepce odkanalizování a ní odpadních vod nebude m na. Zásobování plynem: Koncepce zásobování plynem nebude m na. Zásobování elektrickou energií: 4

5 Koncepce zásobování elektrickou energií nebude m na. Telekomunika ní za ízení: Zm na.1 územního plánu se nedotýká telekomunika ních za ízení Odpady: Koncepce nakládání s odpady se zm nou.1 územního plánu nem ní. 6. Po adavky na ochranu a rozvoj hodnot území Ovzdu í Navr ené zm ny nebudou mít vliv na zhor ení ovzdu í Místa krajinného rázu ené území nele í v oblasti, která byla vyhodnocena jako místo krajinného rázu Ochrana urbanistických hodnot V území eném zm nou.1 se nenacházejí ádné kulturní památky. Navr ené zm ny nenaru í urbanistické hodnoty obce. 7. Po adavky na ve ejn prosp né stavby, ve ejn prosp ná opat ení a asanace. Jako nové ve ejn prosp né stavby budou za azeny plochy dopravní a technické infrastruktury, ve ejn prosp ná opat ení, asanace a asana ní opat ení nebudou navrhovány. 8. Po adavky vyplývající ze zvlá tních právních p edpis (nap íklad po adavky na ochranu ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany lo isek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy). Po adavky na ochranu ve ejného zdraví stávají v platnosti po adavky stanovené v územním plánu. Po adavky civilní ochrany a bezpe nosti stávají v platnosti po adavky stanovené v územním plánu. Ochrana lo isek nerostných surovin V eném území se nenacházejí lo iska nerostných surovin. Ochrana p ed povodn mi V eném území není stanoveno záplavové území. 9. Po adavky a pokyny pro ení hlavních st et zájm a problém. Lokality ené díl ími zm nami.1.01 a 1.04 územního plánu le í v ochranném pásmu lesa. 5

6 10. Po adavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Podn ty na konkrétní zm ny prov ované ve zm.1 územního plánu. Lokalita 1.01 Bydlení U Vodárny bude navr ena zm na plochy nezastav ného území orné p dy, na plochu pro bydlení a ob anskou vybavenost. Jedná se o pozemky v lokalit na západním okraji obce, p iléhající k silnici II/379 sm r Je kovice. Vlastník pozemku má zám r vybudovat zde rodinné domy, v etn základní ob anské vybavenosti. Vyu ití lokality je limitováno nadzemním vedením elektrické energie vn a jeho ochranného pásma, ochranným pásmem silnice II. t ídy -15m od osy krajního pruhu a ochrannými pásmy vodních zdroj a vodohospodá ských za ízení. P edpokládá se zde výstavba rodinných dom, p evá samostatn stojících, obslou ených z navr ené obslu né místní komunikace, prodlou ené z východní strany od lokality bytových dom. Po/II orná p da zóna potenciálního erozního ohro ení. Lokalita 1.02 Ob anské vybavení a parkovi u autobusové zastávky bude navr ena zm na ploch zastav ného území výrobní aktivity a ve ejná zele, na plochy pro stravování, ást ve ejné zelen bude vy len na jako parkovi pro za ízení ob anské vybavenosti. Jedná se o pozemky v lokalit na západním okraji obce, p iléhající k silnici II/379 sm r Je kovice. Vlastník pozemku má zám r p ebudovat stávající objekt stá írny vody a provozovat zde restauraci. Na ásti plochy ve ejné zelen, p iléhající k autobusové zastávce hodlá vybudovat parkovi. Vyu ití lokality je limitováno ochranným pásmem silnice II. t ídy -15m od osy krajního pruhu, ochrannými pásmy vodních zdroj a vodohospodá ských za ízen, lokálním biokoridorem vodního toku Drnovky LBK 11. Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro ve ejné zelen Vs výrobní slu by, Zp ve ejná zele parková. plochy výrobních aktivit a Nové vyu ití p edpokládá plochy pro ob anské vybavení Ov stravování a ubytování a plochy pro dopravu v klidu P - parkovi. Lokalita 1.03 Smí ené bydlení Drnovická ulice bude navr ena zm na ploch zastav ného území výrobní aktivity a dopravní plochy, na plochy pro bydlení a sídlo firmy. Jedná se o pozemky v ulici Drnovické. Vlastník pozemk firma DAVO TRADING, spol. s r.o., po aduje zahrnout pozemky p.. 263, 660/2, 660/3, 660/1, 659/3, 659/4 do zastavitelných ploch s mo ností výstavby byt, kancelá í firmy a rodinných dom. Nová zástavba bude respektovat stávající sklad, v etn dopravního napojení, nové parkovi bude vybudováno podél komunikace k Drn vce. Vyu ití lokality je limitováno lokálním biokoridorem vodního toku Drn vky LBK 11. Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro plochy výrobních aktivit Vs výrobní slu by, P parkovi a individuální rekreace - Is sady, zahrady, záhumenky bez stavebních parcel. Nové vyu ití p edpokládá plochy pro bydlení Bv smí ené bydlení a ob anské vybavení, Br bydlení v rodinných domech a dopravu v klidu P - parkovi. 6

7 Lokalita 1.04 Rodinné domy P ídanky za Mlýnem bude navr ena zm na ploch krajinné zóny produk ní, na plochy pro bydlení. Jedná se o pozemky navazující na plochy 2B, schváleného územního plánu, v jihozápadní ásti obce. Vlastník pozemk má zde zám r vybudovat rodinné domy. Vyu ití lokality je limitováno ochranným pásmem lesa, ochrannými pásmy vodohospodá skými, ochranným pásmem mobilního operátora a bude it dopravní napojení a p elo ku nadzemního vedení elektrické energie vn. Rozsah lokality bude vy adovat zpracování územní studie nebo regula ního plánu, který vymezí prostorové vyu ití území. Ut kulturní louky. Lokalita 1.05 Bydlení P ídanky na vinohrádkách bude navr ena zm na ploch krajinné zóny produk ní, na plochy pro bydlení a ob anské vybavení. Jedná se o pozemky západn od Základní koly, v lokalit tzv. Vinohrady. Na plo e p iléhající k zástavb Drnovické ulice bude situována základní ob anská vybavenost, sportovi, ostatní ást plochy bude vyu ita pro výstavbu rodinných dom. Oproti p edlo ené studii, doporu ujeme roz it zastavitelné plochy a k hranicím koly, z d vodu ochrany ZPF, kdy vznikají enklávy obtí obhospoda ovatelé z hlediska ochrany ZPF. Ve schváleném územním plánu byla plocha navr ena k revitalizaci tzn. e zde byly navr eny protierozní úpravy. Vyu ití lokality je limitováno trasou vodovodního adu, kterou je t eba respektovat a zp sob zástavby musí umo nit odvedení de ových vod, pon vad lokalita le í v p irozené spádnici extravilánových vod z p ilehlého povodí. V souvislosti s novým ením se zpracovává dokumentace odvedení extravilánových ploch, která bude dokon ena koncem roku Dopravní napojení bude eno prota ením obslu né místní komunikace z prostoru u pálenice, sm rem severním. Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro plochy individuální rekreace Is sady, zahrady, záhumenky bez stavebních parcel. Nové vyu ití p edpokládá plochy pro bydlení Br bydlení v rodinných domech a ob anskou vybavenost Od distribuce a plochy pro sport a rekreaci Rs sportovní za ízení - h. Lokalita 1.06 Rodinné domy K nice bude navr ena zm na ploch krajinné zóny p írodní, na plochy pro bydlení. Jedná se o pozemky po pravé stran ú elové komunikace v trati K nice, navazující na stávající h. P edpokládá se zde výstavba dvou rodinných dom, limitujícím prvkem zde bude sva itý a lenitý tvar pozemku. Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro plochy krajinné zóny p írodní Ek - krajinná zele. Lokalita 1.07 Rodinné domy U H bude navr ena zm na ploch individuální rekreace - zahrádky, na plochy pro bydlení. Jedná se o pozemky p , 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 k.ú. Drnovice, mezi zástavbou rodinných dom a h ti sportovního fotbalového areálu na východním okraji obce. K po adavku vlastníka pozemku p doporu ujeme p idat i sousední parcely, nebo zvý ený zájem o výstavbu v této lokalit se dá o ekávat. 7

8 Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro plochy individuální rekreace Is sady, zahrady, záhumenky bez stavebních parcel. Lokalita 1.08 Modernizace trat Brno P erov bude navr ena územní rezerva (koridor) pro výhledovou modernizaci elezni ní trat. Jedná se o pozemky v k.ú. Drnovice ji od stávající elezni ní trat. Po orná p da. Nové vyu ití p edpokládá plochy pro dopravu DZ plochy drá ní. Lokalita 1.09 Západní p ivad Vy kov bude navr ena zm na dopravního ení ve východní ásti obce, na hranici s m stem Vy kovem. Jedná se o pozemky v k.ú. Drnovice na východním okraji obce. Zm na 1.09 uvádí do souladu dopravní ení m sta Vy kova, které zasahuje okrajov na území obce Drnovice. Jedná se o navr enou kruhovou k ovatku a úpravu tras in enýrských sítí, v souvislosti s navr enou zm nou. Po orná p da. Nové vyu ití p edpokládá plochy pro dopravu DS plochy silni ní dopravy. Lokalita 1.10 Protipovod ová opat ení budou zapracována protipovod ová opat ení dle návrhu zpracované studie. Nové vyu ití p edpokládá plochy pro protipovod ová a protierozní opat ení - Y. Lokalita 1.11 Rozhledna bude navr ena zm na regulativu pro krajinnou zónu p írodní lesy hospodá ské, v rámci kterého je mo né umis ovat ur ité stavby nap. rozhledny. Jedná se o pozemky v k.ú. Drnovice, v lesním komplexu nad vodojemy, v nejvy ím bod lokality Za vinicí. Hl lesy hospodá ské. Nové vyu ití nep edpokládá zm nu funk ního vyu ití plochy. Lokalita 1.12 Vodní nádr bude navr ena vodní nádr jako sou ást protipovod ových opat ení, která mají ochránit stávající zástavbu v ulici Drnovické p ed zaplavováním a splachy orné p dy z ploch P ídanky na vinohrádkách. Bude navr eno dopln ní regulativu pro krajinou zónu produk ní a p írodní, v rámci kterého je mo né umis ovat a realizovat vodní plochy a jiná protipovod ová a protierozní opat ení, respektive v rámci plochy 1.12 bude vymezena plocha pro vodní plochu, nebo suchý poldr. Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro plochy individuální rekreace Is sady, zahrady, záhumenky bez stavebních parcel. Nové vyu ití p edpokládá plochy vodní a vodohospodá ské Np suché poldry. Lokalita 1.13 Bydlení u Drn vky bude navr ena zm na ploch, ur ených v územním plánu pro zele s rekrea ní funkcí, na plochy pro bydlení. 8

9 Jedná se o pozemky v k.ú. Drnovice, mezi vodním tokem Drnovkou a navr enou lokalitou pro rodinné domy 2B. V ení je nutno respektovat lokální biokoridor podél vodního toku a zohlednit vn vedení elektrické energie v etn ochranného pásma. Uvedená plocha je ve schváleném územním plánu ur ena pro plochy ve ejné zelen Zr zele s rekrea ní funkcí. 11. Po adavky na vymezení ploch a koridor, ve kterých bude ulo eno prov ení zm n jejich vyu ití územní studií. Lokality ené díl ími zm nami.1.01, 1.04 a 1.05 územního plánu vy adují prov ení zm ny vyu ití územní studií. 12. Po adavky na vymezení ploch a koridor, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm nách jejich vyu ití stanoveny regula ním plánem. Zm na.1 územního plánu nevyvolává pot ebu po ízení územní regula ního plánu. 13. Po adavky na vyhodnocení vliv územního plánu na udr itelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil po adavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv na ivotní prost edí nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast. Vý e uvedené po adavky budou stanoveny, pokud dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní po adavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv na ivotní prost edí. Poblí území dot eného zm nou.1 se nevyskytuje ádná evropsky významná lokalita nebo pta í oblast. 14. P ípadný po adavek na zpracování konceptu, v etn po adavk na zpracování variant. Pro zm nu.1 nebude zpracován koncept zm n územního plánu. 15. Po adavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jejich od vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ení v etn m ítek výkres a po tu vyhotovení. Návrh zm ny.1 bude zpracován v nezbytném a p im eném rozsahu podle p ílohy.7 k vyhlá ce. 500/2006 Sb. M ítka výkres budou shodná s m ítky výkres schváleného územního plánu obce Drnovice. Návrh zm ny.1 bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních, istopis pak ve 4 vyhotoveních. íloha: Výkres limit vyu ití území 9

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581, ČKA

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

Územní plán Nová Role

Územní plán Nová Role Územní plán Nová Role Návrh zadání Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva projednaná s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje

oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje Odbor stavební úøad oddìlení územního plánování a regionálního rozvoje dle rozdìlovníku Vaše èj. Naše èj. 5MBK 26934/2009 Vyøizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing.Jarmila Šejnohová 516775711 516775186 sejnohova@blansko.cz

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD U BRNA

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD U BRNA Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD U BRNA Pořizovatel ÚP je Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče, na základě ustanovení 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU stský ú ad Vy kov Odbor územního plánování a rozvoje, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vy kov jako po izovatel územn plánovací dokumentace obce Ol any dle ustanovení 6 odst.1 zákona. 183/2006 Sb. vydává dle ustanovení

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ÚP Uhřice návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Listopad 2010

ÚP Uhřice návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Listopad 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více