J. ŠMOK ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT SNTL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J. ŠMOK ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT SNTL"

Transkript

1 POLYTECHNIKA KNIŽNICE J. ŠMOK ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT SNTL

2 Začněte fotografovat PROF. JÁN ŠMOK ČESKA VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST SOCIALISTICKÁ AKADEMIE POLYTECHNIKA KNIŽNICE 87. SVAZEK III. RADY UDĚLEJTE SI SAMI PRAHA 1984

3 Publikace je zaměřena na obrazovou a estetickou stránku fotografie, na vztah vytvářeni obrazu a jeho chápáni. Vysvětluje rozdíl mezi informativním a emotivním sdělováním, mezi pojmy stavba a skladba snímku. Seznamuje s informativní složkou fotografie, zabývá se černobílou i barevnou fotografii. Názorný výklad je založen na srovnáváni bohatých obrazových ukázek. Určeno všem zájemcům o fotografii. Lektoroval Jaroslav Trojan Redakce ekonomické a polytechnické literatury - hlavni redaktor dr. Jaroslav Jelínek Odpovědná redaktorka Květa Opltová (C) prof. Ján Smok, 1983 Obsah ÚVODEM 1 SPECIFICKÉ RYSY FOTOGRAFIE Něco o teorii Je fotografie uměním? 12 2 STAVBA FOTOGRAFICKÉHO SNÍMKU Předmět fotografie Práce s rekvizitou Problémy s perspektivou SKLADBA FOTOGRAFICKÉHO SNÍMKU Princip role, tříděni figur Manipulace s figurami 75 - Vyčleněni figur při vnímání 75 - Manipulace s figurami vůči rámu obrazu Manipulace s linií, tónem, plochou 90 - Děleni plochy, poloha linií vůči rámu obrazu 93 - Úhlopříčka, křivka tvaru S, myšlené linie 98 - Tonální řešení Kontrast Rytmus PRÁCE SE SVĚTLEM Funkce světla Technická funkce světla Věcná funkce světla Výtvarná funkce světla Technika práce se světlem Základní metody osvětlováni Práce se světlem v exteriéru Práce se světlem v interiéru INFORMATIVNÍ FOTOGRAFIE Reprodukce ploché předlohy Fotografie nehybného předmětu Fotografie člověka Fotografie většího počtu lidi v akci 170 o EMOTIVNÍ FOTOGRAFIE Živelná emotivní fotografie Emotivní zobrazeni hlavy Od podobenky k portrétu Emotivní zobrazeni předmětu Emotivní zobrazeni okolí člověka Emotivní zobrazeni lidského těla Emotivní zobrazeni akce (výjev Nefigurativní fotografie BAREVNÁ FOTOGRAFIE 225

4 7.1 Technický základ barevné fotografie Rozdíly mezi přímým a zprostředkovaným vnímáním barev Práce s barvou Funkce barev v obraze Barevní řešení snímku 249 ZÁVĚREM 264 Úvodem Fotografii nemůže dělat každý, ale jen ten, kdo se tomu v té či oné míře naučí. Vnucuje se ovšem otázka, zda vůbec stoji za to, učit se fotografii, zda není daleko rozumnější hrát na housle nebo chodit na procházky. Tedy otázka, je li fotografie významným jevem lidské kultury, anebo pouze jevem nepodstatným, okrajovým. Dělení historie lidstva na starověk, středověk a novověk je obecně známo. Ve skutečnosti je toto členěni dost pochybné. Je to dělení jen z hlediska naší civilizace a mezníky jsou značně libovolné. Bylo by možné navrhnout děleni jiná,např. podle základních objevů (oheň, železo, pára, atom). Přihlédneme li blíže k objevům a vynálezům, zjistíme, že ani to nejsou dělítka zcela spolehlivá. I objevy jsou totiž následkem nějakého jiného rozvoje, v jehož důsledku dochází k objevům, k jejich rozšíření a užívání. Za historické mezníky v dějinách lze tedy považovat i řeč - písmo - knihtisk. Řeč je nejen nástrojem přenosu informace, tj. dorozumíváni mezi lidmi, ale i nástrojem na realitě nezávislého myšlení. Prvním zásadním zvratem lidských dějin byl vynález vnější paměti, vynález písma. Člověk má pochopitelně vnitřní paměť - paměť je základem psychiky. Ale vnitřní paměť má z hlediska organizované lidské společnosti jeden nepřekonatelný nedostatek: je nepřenosná. Písmo pomohlo vynést obsah individuální vnitřní paměti na běžný, na člověku nezávisle existující materiál. Poznatky přístupné individuálně se vtělily do souboru společenského, bezmocné vzpomínáni jedince bylo nahrazeno mechanickým hledáním kterékoli jiné osoby. Jsou li záznamy uspořádány, např. formou kartotéky nebo rejstříků, najdeme hledané velmi rychle a podstatně spolehlivěji než při vzpomínání. Řeč má jeden neodstranitelný nedostatek - nedovede nahradit smyslový vjem. Snadno řekneme: tento strom se jmenuje lípa" nebo tatínek měl lípy rád". V mnohem horši situaci se octneme, máme li vysvětlit, jak lípa či cokoli jiného vypadá. Nakonec vždy skončíme odvoláním na něco známého - tygr je taková velká pruhovaná kočka, ale bez oné kočky, tj. společného známého, by představa byla velmi obtížná. Tento nedostatek řeči vedl k rozvoji zobrazováni, realizovaného kresbou, reliéfem, sochou (jen pro historickou přesnost: časové pořadí je řeč - zobrazování - písmo, protože písmo je tak či onak druh kresby jako soustavy čar; v začátcích je doslova obrázkové, písmo jako forma konvenčního zachycení akustické stránky řeči se objevuje později.) Z praktického hlediska je ze jmenovaných způsobů zobrazování nejdůležitější kresba jako postup nejovladatelnější a nejrychlejší. Čtenář je už myšlenkově tak zatížen uměním", že hned mysli na kresbu či malbu uměleckou. Nikoli, takové použití kresby je až sekundární. Primární je použití informativní, vyplývající z praktických, provozních potřeb, tedy z potřeb poznávacího procesu a výroby. Nároky na přesnost kresby odpovídaly 7

5 Obr. 1. Jedna z prvních skutečných fotografií. Zátiší z roku Autor Joseph Nicéphore Niépce, reprodukce z publikace. úrovni vědy a techniky. Kvalita kresby proto stále stoupala. S využíváním různých kreslířských pomůcek typu camery obscury nebo camery lucidy dosáhla téměř fotografické přesnosti, pokud šlo o zobrazování běžných nehybných předmětů. Jenže předmět kresby se měnil, komplikoval: složité stroje, pole mikroskopu, hvězdářského dalekohledu, náročné obrazce anatomické - to vše mluvilo proti kresbě s její velkou pracností a značnou subjektivitou. Jeden z otců fotografie, Joseph Nicéphore Niépce (1765 až 1833) ve skutečnosti nehledal způsob, jak nahradit kreslení, ale jak zjednodušit rozmnožování kreseb. Nejprve používal asfaltem potaženou desku ke kopírování rytin a kreseb. Z desky bylo po leptání a úpravě možné tisknout. Teprve později, v roce 1822, vložil takovou desku do camery obscury", tedy de facto již do fotografického přístroje. Fotografickým přístrojem v této souvislosti rozumíme zařízení, které vytvoří optický obraz předmětů na citlivé vrstvě. Této definici již zařízení Niépcovo plně vyhovovalo, proto jeho výtvory, zejména snímek prostřeného 8 stolu z roku 1829, musíme již pokládat za plnohodnotné fotografie (obr. 1). Niépce potom navázal spolupráci s Daquerrem (Jean Jacques Louis Mandě, 1787 až 1851). 5. července 1833 Niépce umírá, v práci pokračuje jeho syn Isidor. Výsledky jsou známy: 7. ledna 1839 předseda francouzské Akademie věd J. F. D. Arago podává na zasedání Akademie zprávu o Daquerrově vynálezu. Je to mimochodem poprvé v dějinách lidstva, co vznikl nový sdělovací systém za bdělé pozornosti publika a jeho nástup byl oficiálně vyhlášen! Vývoj fotografie byl závratně rychlý. Zatímco vývoj řeči se počítá na deseti - tisíciletí, vývoj kresby či hudby na tisíciletí, u fotografie pokračoval po desetiletích. Daquerrova citlivá vrstva byla rychle vytlačena citlivou vrstvou založenou na vlastnostech bromidu stříbrného, to vše stále na půdě fotochemie. Při tom však nezůstalo, dnes známe i vrstvy jiného typu. Je to zejména citlivá vrstva fotoelektrická, termoplastická a další. Široké veřejnosti vzhledem k různému pojmenování uniká, že obraz na plátně kina je právě tak obrazem fotografickým jako obraz na obrazovce televizoru, diapozitiv či snímek na papírové podložce. K tomu se vrátíme později - zde je důležité si pouze uvědomit, že statická fotografie, film, televize i promítaný diapozitiv - to vše je fotografie. Fotografie postupně pronikla do všech oblastí dnešního života. Bez fotografie by se také nerozvinuly ani některé vědní obory - řada objevů je přímým následkem existence fotografie (kosmický výzkum, medicína, přírodní vědy, kriminalistika - můžeme vypočítávat velmi dlouho). Tak jako byla celá předcházející civilizace až do objevu fotografie založena na využití řeči, soudobá civilizace podržuje formy založené na existenci řeči a přidává k nim formy založené na existenci fotografie ve všech jejích technikách a způsobech použití. Žádný jiný sdělovací systém (hudba, malba, tanec apod.) neměl vedle řeči v historii lidstva tak převratnou úlohu jako fotografie. Ostatně každý, kdo fotografuje, musí vědět, že fotografie nezasahuje jen společenskou, vědeckotechnickou či kulturní špičku. Ví, že milióny lidí každodenně vnímají milióny fotografií - a milióny lidí také každý den fotografie vytvářejí čili fotografují. Fotografie je tedy civilizačním jevem v pravém slova smyslu hromadným ve svém dosahu i rozsahu. Čtenář samozřejmě nemusí uznat vývojové schéma řeč - písmo - zobrazování - tisk - fotografie, ale určitý význam mu upřít nemůže. Odpovídá totiž na otázku, zda a proč stojí za to věnovat se fotografii. Zbývá určit, jde-li o dovednost snadno dosažitelnou, můše-li fotografovat každý, anebo jen ten, kdo se tomu naučí. Vraťme se k začátkům civilizace. Člověk byl nejprve samovýrobcem", jeho výrobní postupy byly tak primitivní, že dělba práce neexistovala či spíše neměla při čem vzniknout. Podíl osobní dovednosti jednoho člověka na výrobku jako celku se však postupně zmenšoval, vedle dovednosti individuální narůstala dovednost kolektivní", závislá na stupni rozvoje společnosti. Takový vývoj může vést až ke krajností, že téměř všechno udělají ostatní. V této souvislosti můžeme za protiklad fotografie považovat kresbu. Kreslíř si již dávno nezhotovuje podložku (papír), ani kreslicí nástroje. Část jeho dovednosti je kolektivní. Avšak tužku či štětec vede sám, stále ještě s vysokou mírou manuální práce. U fotografie je manuální dovednost potlačena na minimum, stačí stisknout spoušť. Aby to bylo možné, bylo nutné realizovat vysoký podíl dovednosti kolektivní. Postačí si představit, kolik lidí se podílí na tom, aby se mohly prodávat různé fotografické přístroje, materiály, chemikálie atd. Fotograf je tedy zabezpečen vysoce kvalifikovaným kolektivem, který převzal většinu jeho starostí. Ale kterých? Jde vždy o problémy dvojí, stavby a skladby. Umíme zacházet s kladívkem -> stavba, musíme ale vědět, kam uhodit, -> skladba. Musíme umět hrát na housle > stavba, musíme ale mít i co zahrát -> skladba. Musíme umět spojovat cihly -> stavba, spojujeme je však podle nějakého plánu -> skladba. I když jsou problémy stavby značné a někdy vyžadují specializovaný manuální výcvik - přece jen jsou to problémy podružné a můžeme jich být zbaveni výsledky kolektivních dovedností. Skladby však nás nikdo zprostit nemůže: chceme-li být autorem, musíme skládat, stavět můžeme, ale nemusíme. V hudbě je rozdíl mezi skladatelem a interpretem naprosto samozřejmý. Ve fotografii značnou část stavebních starostí převzal kolektiv (přístroj, materiál, atd.). Stavět 9

6 může proto ve fotografii každý, protože stačí uvést do chodu příslušnou soustavu stisknutím spouště. Jakmile však jde o osobní projev, záleží na individuálně podmíněné skladbě. A to je vysoce náročná činnost intelektuální, podmíněná zvláštními schopnostmi a nutností dlouhodobého rozvoje. Co vlastně znamená slovo fotografovat? Rozumí se jím stavba, nebo stavba a skladba dohromady? Pokud se omezíme jen na stavbu, může fotografovat (mačkat spoušť) opravdu kdokoli. Nezbytná manuální dovednost je skutečně minimální. Jenže vydávat potřebné zvuky ještě neznamená říkat něco zajímavého - skladba je vždy dominantní. Fotografovat proto znamená především skládat - a to tak snadno nejde. Komu postačí mačkání spouště a vypadávání obrázků, ten si musí koupit přiměřený přístroj, to je vše. Kdo má zájem hlubší, musí se učit - potíže jsou o to větší, že jde o záležitost intelektuální, nikoli o manuální zručnost. Lze namítnout, že fotografovat se může naučit každý. Zčásti je to pravda, protože do jisté míry se může každý normální člověk naučit téměř všemu. Ale musí se samozřejmě učit. Chce li potom přesáhnout běžný průměr, musí k tomu mít zvláštní předpoklady a zpravidla mimořádnou píli. Tím se dostáváme k poslání této knihy: Chceme ji věnovat všem, kdož by se rádi učili, ale nemají příležitost. Je to jistá zvláštnost, v jiných oborech je příležitost k učení podstatně větší než ve fotografii. Například v lidových školách umění nikdy nechybí výuka hudby, avšak skoro nikde není oddělení fotografické! Ani představa, že by se děti mohly učit fotografovat, ještě zdaleka nepronikla do vědomí veřejnosti. Každý ví, že hra na housle potřebuje pilné cvičení, protože lze zjevně ověřit manuální nemohoucnost začátečníka. Když vezmeme do ruky fotografický aparát, zjišťujeme naopak zcela zjevnou mohoucnost". Uvědomit si nemohoucnost intelektuální je však mnohem obtížnější, než zjistit neobratnost ruky. Proto také nikdo neuzná, že nerozumí politice a hospodářství, avšak ochotně připustí, že nedovede hrát na housle. Potřeba učení se projeví až na určitém stupni rozvoje fotografa. I potom zůstává značná nerovnoměrnost - například možnosti chlapce z horské vesnice a dítěte městského. Rozdíly jsou nesrovnatelné. Jsou lidé, kteří by rádi fotografovali jinak než rodinně", ale neměli dosud Obr. 2. Fotograf na vycházce kolem roku Protože se citlivá deska připravovala těsně před snímkem, nesl fotograf s sebou také stanovou temnou komoru. Autor C. Laplante, reprodukce z publikace. možnost překročit intelektuální bariéru, která jim v tom brání. Uvedený příklad chlapce z venkova neznamená, že ve městě by bylo všechno v pořádku. Představme si mladého frézaře, který vyrostl v rodinném prostředí bez kulturních zájmů. Jeho dnešní hospodářská situace je taková, že se u něho nutně musí takové zájmy dostavit. Pokud je bude chtít realizovat fotografováním, narazí na tutéž bariéru jako vesnický chlapec. A nepomůže mu ani to, že ve městě je k jejímu překročení relativně snadnější cesta; i když je relativně snadnější, je stejně nesnadná. Proto je tato kniha určena všem, kteří začali fotografovat a nechtějí setrvat při mačkání spouště, ale nemají možnost navštěvovat řádnou školu. Má to tedy být jakási škola fotografie pro samouky, která se však na rozdíl od jiných knížek zabývá technikou jen minimálně. Předpokládáme, že čtenář techniku v potřebné míře ovládá. Je ostatně mnohem jednodušší než dříve (obr. 2). Obrazová část této knihy nemá tvořit sbírku hezkých fotografií. Jde o záměrně vybrané nebo zhotovené ukázky, které mají v souvislosti s textem demonstrovat vždy (pokud možno) jen jedno tvrzení, prvek, postup apod. Pokud není u obrázku autor označen, jde o mé snímky, neznámé autory prosím, aby mi laskavě sdělili své jméno a adresu

7 1 Specifické rysy fotografie První kapitolu věnujeme výkladu, co je vlastně fotografie, v jaké oblasti se pohybuje člověk, který se fotografií zabývá, jakými zákonitostmi se tato oblast řídí. 1.1 Něco o teorii Ve vztahu k teorii lze rozlišit dvě skupiny zájemců. Menší se vždy nejprve důkladně informuje z knih", a teprve potom začne něco dělat. Větší se však hned pustí do práce a k teorii se uchyluje, až když narazí na problémy, když neví, jak dál. Navrhujeme zvláštní dohodu: čtenáři prvního typu nechť pokračují v četbě, čtenáři druhého typu nechť si první kapitolu přečtou až jako poslední. Ti, kdo trpí nepřekonatelnou nechutí k teorii, nechť si vyhoví, ale musíme upozornit, že učit se fotografovat neznamená rozvíjet speciální manuální dovednost, ale téměř výhradně rozvíjet potenciál intelektuální. Malé dítě může dobře zvládnout hudební nástroj, protože jeho manuální zručnost na to stačí. Žádné dítě však nemůže fotograficky tvořit. Nemá totiž ještě dostatečně rozvinuté myšlení. Rozvoj myšlení znamená převážně rozvoj poznatkový, názorový. Učit se hrát na hudební nástroj znamená oblomit především prsty, učit se fotografovat znamená oblomit názorovou a emociální soustavu. Proto by měl čtenář druhého typu uznat, že v našem případě nemůže použít postup: nejprve se něco prakticky naučit - potom se obrátit na teorii. Teoretický základ rozdělíme do tří částí. Bude se skládat z úvodu do nauky o sdělování, 2. z úvodu do nauky o citech (emocích), 3. z výkladu souvislostí mezi těmito dvěma sférami a fotografií. 1.2 Je fotografie uměním? Do jaké oblasti vstupujeme? Je každá fotografie umění"? A co je pak fotografie, nejde li o umění"? Fotografie nesporně vzniká jako produkt lidské činnosti. Každý vnější pohyb se realizuje pohybem kosterního svalstva (známe i jiný svalový pohyb, např. pohyb srdečního svalu). Pohyb svalů, kterým člověk zasahuje od svého okolí (který je tedy možné z okolí pozorovat), označíme jako jednání. Nejprve člověk užíval při jednání doslova jen své tělo (chůze). Později začal užívat nástroje a přetvářet materiály. Můžeme si opatřit hlínu a z hlíny vytvořit nádobu. Prostý pohyb ruky je úkon, nádoba je výtvor. Jednání se tedy člení na úkonové a výtvorové (tj. vedoucí jen k úkonům, anebo až k výtvorům). Člověk nezůstal jen u nástrojů, došel až ke strojům. Nástroj vede vlastni silou( a současně jej i řídí (např. střiháni látky nůžkami). Stroj bere energii odjinud, člověk se omezuje jen na jeho řízeni, v krajním případě jen na tisknutí tlačítek či dokonce jen na vytváření programů. Tak se vedle úkonů a výtvorů člověkem provedených objevují i úkony a výtvory člověkem pouze způsobené, nikoli však provedené - provedl je stroj. Stiskneme tlačítko a rameno semaforu se zvedne - úkon. Stiskneme tlačítko a z lisu vypadne miska - výtvor. Úkony a výtvory člověkem sice způsobené, ale prováděné ve skutečnosti strojem, označujeme jako sekundární, úkony a výtvory bezprostředně lidské jako primární. Nic jiného (tj. jiný druh jednání) neexistuje. Fotografie musí být členem některé z uvedených čtyř skupin. Je fotografický snímek úkon? Není, protože trvá - je to tedy výtvor. Není bezprostředním výtvorem ruky jako kresba, je produktem přístroje, který je člověkem pouze řízen; fotografický snímek je tedy sekundární výtvor. Jednání nemá jen určitou povahu (úkon, výtvor), ale i určitý cíl, důvod, proč se vůbec jedná. Takové důvody jsou jen dva (tím je současně řečeno, že mohou existovat i jejich směsi v různém poměru). První důvod je věcný. Kolem nás jsou věci, zacházíme s věcmi, my sami jsme věd v okolním věcném světě, můžeme sami se sebou zacházet jako s věd (přemístit se), i druzí s námi mohou zacházet jako s věcí (sešít ránu). To je jednání věcné. Vyznačuje se tím, že končí samo v sobě, nevyžaduje, aby bylo pozorováno někým jiným, věcně můžeme jednat, i když jsme sami na pustém ostrově. Druhý typ jednání vyžaduje existenci alespoň jedné další stejně vybavené osoby. Na tuto osobu je orientováno, bez ní nemá smysl. Směřuje k tomu, aby ve vědomí druhého člověka vznikl zvláštní stav, odpovídající našemu záměru. Když něco říkáme, předpokládáme, že to někdo nejen slyší, ale že řečenému i rozumí, tj. že pochopil obsah našeho projevu. Takové jednání označujeme jako obsahové. Vyznačuje se tím, že nejde vlastně o ně (tj. nekončí samo v sobě), ale právě o obsah, o vyvolání onoho specifického stavu ve vědomí druhého člověka. Jednáním věcným je třeba zhotovení kladívka. Proti tomu vytvoření kresby kladívka je jednáním obsahovým: skutečným kladívkem se dají zatloukat hřebíky, kresbou nikoli. Pomocí kresby můžeme ovšem někomu vysvětlit, jak kladívko vypadá. Důležité je, že kresba se k ničemu jinému než k vyvolání obsahu nedá použít, je bezprostředně k tomu určena a jinak je nepoužitelná. Čtenář namítne: a co když si zabalím do kresby svačinu?" Jenže svačinu nebalíme do kresby, ale do papíru - kresba je soustava čar, do které se nic zabalit nedá. Existuje i smíšený typ, tj. úkon či výtvor, který je současně i věcný i obsahový. Příkladem nechť je dětské autíčko (na hraní). Vzniká řada: skutečné auto - autíčko (model auta) - kresba auta. Do skutečného auta věcně nasedneme a věcně odjedeme. Model jen jako auto vypadá, je určitým obrazem auta (vyvolává vědomí auta), ale dá se s ním určitým způsobem i jezdit". Proti tomu kresba auta jen jako auto vypadá", nedá se s ní dělat nic jiného, než se na ni dívat. Kam patří fotografie? Dosadíme li místo kresby auta jeho fotografický snímek, je výsledek zcela jednoznačný. Fotografie je stejně jako kresba výtvor, na rozdíl od kresby - primárního výtvoru je to výtvor sekundární - a stejně jako kresba je to výtvor obsahový. Fotografický snímek je tedy obsahový sekundární výtvor. Je člověkem vytvořen a používán jen k tomu, aby byl opět člověkem pozorován, vnímán. K ničemu jinému jej nelze použít (také fotografií kladívka se nedají zatloukat hřebíky atd.) Protože fotografie patří nepochybně do sféry obsahové, nebudeme si sféry věcné (věcných úkonů a výtvorů) a 13

8 přechodné (smíšených úkonů, popř. výtvorů) dále všímat. Zatím jsme v obsahové oblasti konstatovali toto základní schéma (schéma 1): člověk > kresba, popř. snímek > člověk Člověk, který kresbu či snímek vytvoří, je autor. Člověk, pro kterého jsou kresba či snímek určeny, je adresát. To jsou celkem známá slova, jejichž význam je v daném schématu jednoznačný. Konkrétně mezi nimi stojí v našem případě kresba či snímek, obecně jev, který je autorem cílevědomě vytvořen k tomu a jen k tomu, aby ve vědomí adresáta vyvolal specifický stav, obsah. Takový jev označíme jako sdělení, řecky angelma. Nauka o sdělování bude potom angelmatika. Tedy: velryba je savec, lípa strom. listnatý, síra prvek, fotografický snímek je sdělení, angelma. Jak patrno, fotografujeme = sdělujeme, jednáme tedy podle zákonů platných v oblasti sdělování, zkoumaných v rámci angelmatiky jako nauky o sdělování. Naa) 14 b) c) Obr. 3. Základní schéma sdělovacího procesu. Autor sdělení vytváří (a), distributor sdělení přepravuje (6), adresát sdělení přijímá (c). črtneme nejprve celou její konstrukci, abychom se potom vrátili k problematice vlastního sdělení. Sdělovací proces se dělí na tři základní oblasti: 1. oblast autora a vzniku vlastního sdělení (obr. 3a), 2. oblast, ve které se sdělení dostává od autora k adresátovi - oblast distribuce sděleni (obr. 3b), 3. oblast, ve které sdělení přijímá adresát - oblast osvojení (adopce) a využití sdělení (obr. 3c). Čtenáře se bezprostředně týká jen oblast první, protože chce být autorem, chce fotografovat. Nicméně nevyhne se ani problémům skupiny druhé a třetí, proto je objasníme nejdříve. Oblast distribuce sdělení musí řešit tyto čtyři základní skupiny problémů: 1. Problém přepravy sděleni od autora k adresátovi. Řeší se translačními pomůckami a postupy. Typický trans lační prostředek je telefon - sdělujeme řečí, telefonem dopravujeme řeč na jiné místo. Fotografie se dopravuje přímo (jako věc), anebo elektronickým přenosem (telefoto apod.). 2. Problém trvání sdělení - týká se především úkonů. Mluvené slovo mizí ihned po vyslovení. Je možné pořídit gramofonové nebo magnetofonové záznamy, které trvají. Příslušné pomůcky a procesy označujeme jako fixační. 3. Problém rozmnožování sdělení. Autor vytváří zpravidla originál sdělení (jeden kus), někdy autorskou matrici, ze které se získají autorské kopie (linoryt + tisky, negativ + pozitivy). Někdy je však třeba zhotovit velký počet kopií pro hromadnou distribuci. To jsou kopie distribuční (např. reprodukce malby), jejichž zhotovení zajišťují pomůcky či procesy multiplikační. Typickým multiplikačním prostředkem je knihtisk. 4. V moderní době (na rozdíl např. od starověku) není již problém něco sdělit nebo zhotovit potřebný počet distribučních kopií, ale především najít mezi obrovským množstvím sdělení to, které právě potřebujeme. Vzniká problém organizace sdělení, řešený pomůcka- mi či postupy organizačními. V jednoduchém provedení je to kartotéka, ve složitém rozmanité stroje na zpracování informací. Ty ovšem neplní jen organizační úkoly. Zastupují člověka i při řešení myšlenkových kombinačních problémů - funkci organizační a kombinatorickou je třeba rozlišovat. V oblasti distribuce vystupují jednotliví distributoři nebo distribuční organizace. Typickým jedincem je v tomto směru posel, organizací nakladatelství. Aby si čtenář ujasnil význam distribuční oblasti: není problém něco napsat, pokud to umíme, ale dostat to do distribuce. Známý problém tzv. svobody projevu vůbec není problémem svobody projevu, ale svobody jeho distribuce] Distribuční sféra má základní důležitost, se zhroucením distribuční sdělovací sítě se hroutí každá organizace, tj. stát, armáda, hospodářství apod. Ve válce není například problém velet, tj. napsat či vyslovit rozkaz. Problém je dopravit rozkaz k tomu, koho se týká. Není-li to zajištěno, není o čem rozhodovat a není komu velet - armáda není schopna organizovaného boje. V oblasti osvojení a využívání nás zajímá, jak se adresát ke sdělení dostává (musí jít např. na výstavu, koupit vstupenku, odložit v šatně), v jaké situaci sdělení vnímá (ve skupině, sám, v klidu, vyrušován) a jak se od sdělení odloučí (knihu odloží do knihovny, noviny hodí do koše apod.). V souhrnu tedy: příprava osvojení - vlastní osvojení - závěr osvojeni. Vedle problematiky smyslového osvojení sdělení (adopce) je v této třetí oblasti ukryta i otázka využití (konzumu): proč vůbec adresát sdělení vyhledává, co si od jeho obsahu slibuje? Sdělovací řetěz se vrací zpět k autorovi, protože tutéž problematiku řeší i autor. Také 15

9 autor má nějaký základní důvod, proč sděluje, co sdělením sleduje. Zde je nutné dobře rozlišit důvody základní a podružné. Podružných důvodů může být totiž spousta, ale základní jsou jen dva: buď jde o podání nebo získání v praxi použitelné informace, anebo o poskytnutí nebo získání emocionálního zážitku. Pro vysvětlení se musíme vrátit na začátek, kde jsme konstatovali, že člověk jedná. Člověk tedy jedná, tj. pohybuje svalstvem. Aby to bylo možné, musí mít řídící centrálu, tj. mozek, a tento mozek musí dostávat nějaké informace, podle kterých rozhodne, jak jednat. Tyto informace získává prostřednictvím smyslů. Představíme si opět zatloukání hřebíku. Oči nás informují, kde je kladívko, hřebík a ruka. Mozek podle přijatých informací řídí údery. O pohybech svalů jsme informováni nejen vnější cestou, tj. podle vidění ruky, ale i vnitřní cestou, nervovými dráhami od svalů. Kromě mozku máme také jeho zvláštní produkt, vědomí (slovo produkt" není zcela vhodné). V našem vědomí vidíme, slyšíme, hmatáme atp. okolní svět i sama sebe jako součást tohoto světa. Je nutné si uvědomit, že před námi ve skutečnosti není to, co vidíme, ale naopak, že to, co před námi objektivně je, se nám v interpretaci našich smyslů nějak jeví. Ve skutečností je nějaká soustava atomů a silových polí, nám se ale taková soustava díky uzpůsobení zraku jeví jako bílá krabice". Kdybychom nevnímali pomocí odraženého světla, ale např. pomocí receptorů pro silové pole, viděli bychom krabici jako podivný, ke krajům řídnoucí oblak". Tento rozdíl si musíme v plném rozsahu uvědomit. Svět tedy nějak objektivně existuje a nějak se nám subjektivně jeví (červený předmět není červený, červeň 16 je vlastnost, kterou mu subjektivně přikládáme, je to způsob subjektivního vyhodnocení objektivně existujícího elektromagnetického vlnění s jistým počtem kmitů. Z okolního světa prostřednictvím smyslů informace získáváme, do okolního světa jednáním zasahujeme. Tuto směnu vnějších informací a vnějších zásahů označíme jako systém vnější komunikace. Tvor vybavený systémem vnější komunikace by sice reagoval na vnější podněty, ale dlouho by se při životě neudržel - je to podivné, ale je to tak. Nevěděl by totiž, co má udělat, aby mu to bylo prospěšné. A tvor, který nedělá sobě prospěšné, musí nutně zahynout. Sobě prospěšné je např. najíst se, když máme hlad. (Jak banální! Ale kdo nejí, zemře!) Abychom tento princip mohli plně pochopit, popíšeme model tzv. samospasitelného vozíčku. I když problematiku krajně zjednodušuje, ukazuje princip přesně a úplně. Svět zjednodušíme na koleje. Bytostí bude vozíček poháněný elektromotorkem (vozíček tedy jedná, pohybuje se). Proud do elektromotorku dodává fotočlánek umístěný na přední straně vozíčku. Směr pohybu závisí na tom, jak je fotočlánek zapojen. Vozíček postavíme na koleje (tvor se narodil), na kolejích před vozíkem a za ním rozděláme oheň. Tyto ohně představují obecně nebezpečí; aby se vozíček udržel při životě, musí se umět nebezpečí vyhýbat. To však nedovede. Světlo z ohně dopadne na fotočlánek a vozík se dá do pohybu. Bez ohledu na to, je-li zapojen na jízdu vpřed či vzad, spadne do jednoho z ohňů a umírá". Má tedy smysly (fotočlánek) i svaly (kolečka a motorek), dovede na vnější podnět jednat, ale nedovede zjistit, zda jedná sobě prospěšně, či neprospěšně. Aby to mohlo jeho řídící centrum" zjistit, muselo by dostávat ještě jiný druh zpráv, než jaké dodávají smysly z okolí těla. Musely by to být zprávy o stavu těla, tedy z vnitřku těla. Teprve tyto zprávy umožňují se rozhodnout, je-li vnější jednání vnitřnímu stavu příznivé anebo nepříznivé. Změníme konstrukci a dovnitř vozíčku umístíme tepelné čidlo, připojené na přepínač, který při určité intenzitě proudu z čidla změní směr otáčení motorku (přehodí spojení mezi póly fotočlánku a motorku). Tím vytvoříme mozek", který dostává jednak vnější informace (fotočlánek dodávkou proudu oznámí, že je venku zdroj světla), jednak vnitřní informace (tepelné čidlo při zvýšení teploty nad určitý stupeň začne dodávat proud, který přepne přepínač, a tím se změní směr jízdy). Takto vyba- Obr. 4. Komunikační schéma člověka. Mozek (1) přijímá prostřednictvím smyslů (2) informace z okolí těla (3), prostřednictvím svalů (4) zasahuje do okolí těla (5); 1 až 5 je systém vnější komunikace. Mozek vydává příkazy pro procesy probíhající uvnitř těla (6) a získává zprávy o stavu těla (7); 6 a 7 je systém vnitřní komunikace. Systém vnější komunikace musí být podmíněn systémem komunikace vnitřní. vený vozíček tedy kontroluje své pohyby v okolním světě zprávami o změnách stavu vlastního těla, jezdí po koleji sem-tam, ale do ohně nespadne. Dovede se tedy vyhnout nebezpečí a udržovat se při životě. U uvedeného modelu není důležitá konstrukce, ale pouze simulace principu: podmínění systému vnější komunikace systémem vnitřní komunikace (obr. 4). Mozek člověka přece musí také vydávat pokyny pro provoz těla a získávat zprávy, co se v těle děje. O pokynech pro provoz těla vesměs nevíme, nevstupují do vědomí, a je to dobře, protože bychom takové nesmírné množství informací nedokázali vůbec zvládnout, natož jich využít k uvědomělému řízení. Naproti tomu některé informace o stavu těla do vědomí vstupují, dokonce vstoupit musí (viz vozíček), abychom své vnější jednání mohli upravovat v zájmu sebezáchovy. Například při prázdném žaludku musíme cítit hlad", při přiblížení k ohni nepříjemný žár nebo dokonce bolestivé spálení. Dochází tedy k podmínění systému vnější komunikace systémem vnitřní komunikace. Stejně jako se nám vnější objektivní svět jeví ve své subjektivní podobě, projevuje se subjektivně i objektivní stav těla. A to emocemi, tj. pocitovými a citovými stavy. (Skutečný stav prázdného zažívacího traktu je vědomím zhodnocen jako pocit hladu, apod.) Emoce se dělí do tří základních skupin. Jsou to především pocity; cítíme je zjevně jako záležitost vlastního těla - bolí mě hlava, mám hlad, je mi nevolno apod. Druhou skupinou označíme jako city. Vidíme jejich zjevnou vnější příčinu a chápeme svou reakci jako formu vazby na tuto příčinu. My se smějeme něčemu, my milujeme někoho, rozčílil nás někdo, my pláčeme pro něco. 17

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Megarobot.cz Senzory Jan Stránský. Senzory. Co je to senzor Jednotlivé senzory Hit senzor senzor nárazu Modul fotorezistoru...

Megarobot.cz Senzory Jan Stránský. Senzory. Co je to senzor Jednotlivé senzory Hit senzor senzor nárazu Modul fotorezistoru... Senzory Obsah Co je to senzor... 2 Jednotlivé senzory... 2 Hit senzor senzor nárazu... 2 Modul fotorezistoru... 2 Tlačítko... 3 Teplotní senzor... 3 Senzor magnetismu... 3 Infračervený senzor... 4 Infračervený

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Rosova12 Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání Dělí se: Poznávací-vnímání, představy, řeč : Paměti-zapomínání, uchování

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

Nákupní chování psychologické aspekty

Nákupní chování psychologické aspekty Nákupní chování psychologické aspekty Rozhodování se při nákupu Průběh nákupního chování ovlivňuje: - Osobnost a její vlastnosti - Postoje - Názory - Znalosti - Motivační struktura - Sociální role =) různé

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ Využíváním her i soutěží v naší činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Jejích smyslem a cílem je výchova k fairplay,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr 2.1.7 Zrcadlo I ředpoklady: 020106 omůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr edagogická poznámka: K pokusům používám obyčejné velké, které si beru z pánských záchodů, aby bylo

Více

NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH SE PŘEDSTAVUJE...

NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH SE PŘEDSTAVUJE... NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH SE PŘEDSTAVUJE... 3. SMRTELNÁ MEDICÍNA heißt duben 2007 workshop Kultur verbindet Kultura spojuje přenos informací NMH kraje - školy zajištění servisu a služeb muzea

Více

Statistická teorie učení

Statistická teorie učení Statistická teorie učení Petr Havel Marek Myslivec přednáška z 9. týdne 1 Úvod Představme si situaci výrobce a zákazníka, který si u výrobce objednal algoritmus rozpoznávání. Zákazník dodal experimentální

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů

Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů Zpracovali: Vladimír Doležal, Jiří Blažek Projekt: Robot stopař Cíl projektu: Robot sleduje černou čáru na povrchu, po kterém jede Datum: duben 2015

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života Psychologie 00 Otázka číslo: 1 Osobnost: je hotova již při narození se formuje se během individuálního života je ovlivněna především přírodním prostředím je individuální jednotou biologických, psychologických

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka 2.1.6 Jak vidíme Předpoklady: 020105 Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka Pedagogická poznámka: V ideálním případě by se látka probírala dvě vyučovací hodiny v první by

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 FOTOGRAFOVÁNÍ Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 1. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. FOTOGRAFICKÁ VÝBAVA 4 2.1. FOTOAPARÁT 4 2.2. OBJEKTIVY 5 2.3. BLESKY 6 2.4. OSTATNÍ VÝBAVA

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více