J. ŠMOK ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT SNTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J. ŠMOK ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT SNTL"

Transkript

1 POLYTECHNIKA KNIŽNICE J. ŠMOK ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT SNTL

2 Začněte fotografovat PROF. JÁN ŠMOK ČESKA VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST SOCIALISTICKÁ AKADEMIE POLYTECHNIKA KNIŽNICE 87. SVAZEK III. RADY UDĚLEJTE SI SAMI PRAHA 1984

3 Publikace je zaměřena na obrazovou a estetickou stránku fotografie, na vztah vytvářeni obrazu a jeho chápáni. Vysvětluje rozdíl mezi informativním a emotivním sdělováním, mezi pojmy stavba a skladba snímku. Seznamuje s informativní složkou fotografie, zabývá se černobílou i barevnou fotografii. Názorný výklad je založen na srovnáváni bohatých obrazových ukázek. Určeno všem zájemcům o fotografii. Lektoroval Jaroslav Trojan Redakce ekonomické a polytechnické literatury - hlavni redaktor dr. Jaroslav Jelínek Odpovědná redaktorka Květa Opltová (C) prof. Ján Smok, 1983 Obsah ÚVODEM 1 SPECIFICKÉ RYSY FOTOGRAFIE Něco o teorii Je fotografie uměním? 12 2 STAVBA FOTOGRAFICKÉHO SNÍMKU Předmět fotografie Práce s rekvizitou Problémy s perspektivou SKLADBA FOTOGRAFICKÉHO SNÍMKU Princip role, tříděni figur Manipulace s figurami 75 - Vyčleněni figur při vnímání 75 - Manipulace s figurami vůči rámu obrazu Manipulace s linií, tónem, plochou 90 - Děleni plochy, poloha linií vůči rámu obrazu 93 - Úhlopříčka, křivka tvaru S, myšlené linie 98 - Tonální řešení Kontrast Rytmus PRÁCE SE SVĚTLEM Funkce světla Technická funkce světla Věcná funkce světla Výtvarná funkce světla Technika práce se světlem Základní metody osvětlováni Práce se světlem v exteriéru Práce se světlem v interiéru INFORMATIVNÍ FOTOGRAFIE Reprodukce ploché předlohy Fotografie nehybného předmětu Fotografie člověka Fotografie většího počtu lidi v akci 170 o EMOTIVNÍ FOTOGRAFIE Živelná emotivní fotografie Emotivní zobrazeni hlavy Od podobenky k portrétu Emotivní zobrazeni předmětu Emotivní zobrazeni okolí člověka Emotivní zobrazeni lidského těla Emotivní zobrazeni akce (výjev Nefigurativní fotografie BAREVNÁ FOTOGRAFIE 225

4 7.1 Technický základ barevné fotografie Rozdíly mezi přímým a zprostředkovaným vnímáním barev Práce s barvou Funkce barev v obraze Barevní řešení snímku 249 ZÁVĚREM 264 Úvodem Fotografii nemůže dělat každý, ale jen ten, kdo se tomu v té či oné míře naučí. Vnucuje se ovšem otázka, zda vůbec stoji za to, učit se fotografii, zda není daleko rozumnější hrát na housle nebo chodit na procházky. Tedy otázka, je li fotografie významným jevem lidské kultury, anebo pouze jevem nepodstatným, okrajovým. Dělení historie lidstva na starověk, středověk a novověk je obecně známo. Ve skutečnosti je toto členěni dost pochybné. Je to dělení jen z hlediska naší civilizace a mezníky jsou značně libovolné. Bylo by možné navrhnout děleni jiná,např. podle základních objevů (oheň, železo, pára, atom). Přihlédneme li blíže k objevům a vynálezům, zjistíme, že ani to nejsou dělítka zcela spolehlivá. I objevy jsou totiž následkem nějakého jiného rozvoje, v jehož důsledku dochází k objevům, k jejich rozšíření a užívání. Za historické mezníky v dějinách lze tedy považovat i řeč - písmo - knihtisk. Řeč je nejen nástrojem přenosu informace, tj. dorozumíváni mezi lidmi, ale i nástrojem na realitě nezávislého myšlení. Prvním zásadním zvratem lidských dějin byl vynález vnější paměti, vynález písma. Člověk má pochopitelně vnitřní paměť - paměť je základem psychiky. Ale vnitřní paměť má z hlediska organizované lidské společnosti jeden nepřekonatelný nedostatek: je nepřenosná. Písmo pomohlo vynést obsah individuální vnitřní paměti na běžný, na člověku nezávisle existující materiál. Poznatky přístupné individuálně se vtělily do souboru společenského, bezmocné vzpomínáni jedince bylo nahrazeno mechanickým hledáním kterékoli jiné osoby. Jsou li záznamy uspořádány, např. formou kartotéky nebo rejstříků, najdeme hledané velmi rychle a podstatně spolehlivěji než při vzpomínání. Řeč má jeden neodstranitelný nedostatek - nedovede nahradit smyslový vjem. Snadno řekneme: tento strom se jmenuje lípa" nebo tatínek měl lípy rád". V mnohem horši situaci se octneme, máme li vysvětlit, jak lípa či cokoli jiného vypadá. Nakonec vždy skončíme odvoláním na něco známého - tygr je taková velká pruhovaná kočka, ale bez oné kočky, tj. společného známého, by představa byla velmi obtížná. Tento nedostatek řeči vedl k rozvoji zobrazováni, realizovaného kresbou, reliéfem, sochou (jen pro historickou přesnost: časové pořadí je řeč - zobrazování - písmo, protože písmo je tak či onak druh kresby jako soustavy čar; v začátcích je doslova obrázkové, písmo jako forma konvenčního zachycení akustické stránky řeči se objevuje později.) Z praktického hlediska je ze jmenovaných způsobů zobrazování nejdůležitější kresba jako postup nejovladatelnější a nejrychlejší. Čtenář je už myšlenkově tak zatížen uměním", že hned mysli na kresbu či malbu uměleckou. Nikoli, takové použití kresby je až sekundární. Primární je použití informativní, vyplývající z praktických, provozních potřeb, tedy z potřeb poznávacího procesu a výroby. Nároky na přesnost kresby odpovídaly 7

5 Obr. 1. Jedna z prvních skutečných fotografií. Zátiší z roku Autor Joseph Nicéphore Niépce, reprodukce z publikace. úrovni vědy a techniky. Kvalita kresby proto stále stoupala. S využíváním různých kreslířských pomůcek typu camery obscury nebo camery lucidy dosáhla téměř fotografické přesnosti, pokud šlo o zobrazování běžných nehybných předmětů. Jenže předmět kresby se měnil, komplikoval: složité stroje, pole mikroskopu, hvězdářského dalekohledu, náročné obrazce anatomické - to vše mluvilo proti kresbě s její velkou pracností a značnou subjektivitou. Jeden z otců fotografie, Joseph Nicéphore Niépce (1765 až 1833) ve skutečnosti nehledal způsob, jak nahradit kreslení, ale jak zjednodušit rozmnožování kreseb. Nejprve používal asfaltem potaženou desku ke kopírování rytin a kreseb. Z desky bylo po leptání a úpravě možné tisknout. Teprve později, v roce 1822, vložil takovou desku do camery obscury", tedy de facto již do fotografického přístroje. Fotografickým přístrojem v této souvislosti rozumíme zařízení, které vytvoří optický obraz předmětů na citlivé vrstvě. Této definici již zařízení Niépcovo plně vyhovovalo, proto jeho výtvory, zejména snímek prostřeného 8 stolu z roku 1829, musíme již pokládat za plnohodnotné fotografie (obr. 1). Niépce potom navázal spolupráci s Daquerrem (Jean Jacques Louis Mandě, 1787 až 1851). 5. července 1833 Niépce umírá, v práci pokračuje jeho syn Isidor. Výsledky jsou známy: 7. ledna 1839 předseda francouzské Akademie věd J. F. D. Arago podává na zasedání Akademie zprávu o Daquerrově vynálezu. Je to mimochodem poprvé v dějinách lidstva, co vznikl nový sdělovací systém za bdělé pozornosti publika a jeho nástup byl oficiálně vyhlášen! Vývoj fotografie byl závratně rychlý. Zatímco vývoj řeči se počítá na deseti - tisíciletí, vývoj kresby či hudby na tisíciletí, u fotografie pokračoval po desetiletích. Daquerrova citlivá vrstva byla rychle vytlačena citlivou vrstvou založenou na vlastnostech bromidu stříbrného, to vše stále na půdě fotochemie. Při tom však nezůstalo, dnes známe i vrstvy jiného typu. Je to zejména citlivá vrstva fotoelektrická, termoplastická a další. Široké veřejnosti vzhledem k různému pojmenování uniká, že obraz na plátně kina je právě tak obrazem fotografickým jako obraz na obrazovce televizoru, diapozitiv či snímek na papírové podložce. K tomu se vrátíme později - zde je důležité si pouze uvědomit, že statická fotografie, film, televize i promítaný diapozitiv - to vše je fotografie. Fotografie postupně pronikla do všech oblastí dnešního života. Bez fotografie by se také nerozvinuly ani některé vědní obory - řada objevů je přímým následkem existence fotografie (kosmický výzkum, medicína, přírodní vědy, kriminalistika - můžeme vypočítávat velmi dlouho). Tak jako byla celá předcházející civilizace až do objevu fotografie založena na využití řeči, soudobá civilizace podržuje formy založené na existenci řeči a přidává k nim formy založené na existenci fotografie ve všech jejích technikách a způsobech použití. Žádný jiný sdělovací systém (hudba, malba, tanec apod.) neměl vedle řeči v historii lidstva tak převratnou úlohu jako fotografie. Ostatně každý, kdo fotografuje, musí vědět, že fotografie nezasahuje jen společenskou, vědeckotechnickou či kulturní špičku. Ví, že milióny lidí každodenně vnímají milióny fotografií - a milióny lidí také každý den fotografie vytvářejí čili fotografují. Fotografie je tedy civilizačním jevem v pravém slova smyslu hromadným ve svém dosahu i rozsahu. Čtenář samozřejmě nemusí uznat vývojové schéma řeč - písmo - zobrazování - tisk - fotografie, ale určitý význam mu upřít nemůže. Odpovídá totiž na otázku, zda a proč stojí za to věnovat se fotografii. Zbývá určit, jde-li o dovednost snadno dosažitelnou, můše-li fotografovat každý, anebo jen ten, kdo se tomu naučí. Vraťme se k začátkům civilizace. Člověk byl nejprve samovýrobcem", jeho výrobní postupy byly tak primitivní, že dělba práce neexistovala či spíše neměla při čem vzniknout. Podíl osobní dovednosti jednoho člověka na výrobku jako celku se však postupně zmenšoval, vedle dovednosti individuální narůstala dovednost kolektivní", závislá na stupni rozvoje společnosti. Takový vývoj může vést až ke krajností, že téměř všechno udělají ostatní. V této souvislosti můžeme za protiklad fotografie považovat kresbu. Kreslíř si již dávno nezhotovuje podložku (papír), ani kreslicí nástroje. Část jeho dovednosti je kolektivní. Avšak tužku či štětec vede sám, stále ještě s vysokou mírou manuální práce. U fotografie je manuální dovednost potlačena na minimum, stačí stisknout spoušť. Aby to bylo možné, bylo nutné realizovat vysoký podíl dovednosti kolektivní. Postačí si představit, kolik lidí se podílí na tom, aby se mohly prodávat různé fotografické přístroje, materiály, chemikálie atd. Fotograf je tedy zabezpečen vysoce kvalifikovaným kolektivem, který převzal většinu jeho starostí. Ale kterých? Jde vždy o problémy dvojí, stavby a skladby. Umíme zacházet s kladívkem -> stavba, musíme ale vědět, kam uhodit, -> skladba. Musíme umět hrát na housle > stavba, musíme ale mít i co zahrát -> skladba. Musíme umět spojovat cihly -> stavba, spojujeme je však podle nějakého plánu -> skladba. I když jsou problémy stavby značné a někdy vyžadují specializovaný manuální výcvik - přece jen jsou to problémy podružné a můžeme jich být zbaveni výsledky kolektivních dovedností. Skladby však nás nikdo zprostit nemůže: chceme-li být autorem, musíme skládat, stavět můžeme, ale nemusíme. V hudbě je rozdíl mezi skladatelem a interpretem naprosto samozřejmý. Ve fotografii značnou část stavebních starostí převzal kolektiv (přístroj, materiál, atd.). Stavět 9

6 může proto ve fotografii každý, protože stačí uvést do chodu příslušnou soustavu stisknutím spouště. Jakmile však jde o osobní projev, záleží na individuálně podmíněné skladbě. A to je vysoce náročná činnost intelektuální, podmíněná zvláštními schopnostmi a nutností dlouhodobého rozvoje. Co vlastně znamená slovo fotografovat? Rozumí se jím stavba, nebo stavba a skladba dohromady? Pokud se omezíme jen na stavbu, může fotografovat (mačkat spoušť) opravdu kdokoli. Nezbytná manuální dovednost je skutečně minimální. Jenže vydávat potřebné zvuky ještě neznamená říkat něco zajímavého - skladba je vždy dominantní. Fotografovat proto znamená především skládat - a to tak snadno nejde. Komu postačí mačkání spouště a vypadávání obrázků, ten si musí koupit přiměřený přístroj, to je vše. Kdo má zájem hlubší, musí se učit - potíže jsou o to větší, že jde o záležitost intelektuální, nikoli o manuální zručnost. Lze namítnout, že fotografovat se může naučit každý. Zčásti je to pravda, protože do jisté míry se může každý normální člověk naučit téměř všemu. Ale musí se samozřejmě učit. Chce li potom přesáhnout běžný průměr, musí k tomu mít zvláštní předpoklady a zpravidla mimořádnou píli. Tím se dostáváme k poslání této knihy: Chceme ji věnovat všem, kdož by se rádi učili, ale nemají příležitost. Je to jistá zvláštnost, v jiných oborech je příležitost k učení podstatně větší než ve fotografii. Například v lidových školách umění nikdy nechybí výuka hudby, avšak skoro nikde není oddělení fotografické! Ani představa, že by se děti mohly učit fotografovat, ještě zdaleka nepronikla do vědomí veřejnosti. Každý ví, že hra na housle potřebuje pilné cvičení, protože lze zjevně ověřit manuální nemohoucnost začátečníka. Když vezmeme do ruky fotografický aparát, zjišťujeme naopak zcela zjevnou mohoucnost". Uvědomit si nemohoucnost intelektuální je však mnohem obtížnější, než zjistit neobratnost ruky. Proto také nikdo neuzná, že nerozumí politice a hospodářství, avšak ochotně připustí, že nedovede hrát na housle. Potřeba učení se projeví až na určitém stupni rozvoje fotografa. I potom zůstává značná nerovnoměrnost - například možnosti chlapce z horské vesnice a dítěte městského. Rozdíly jsou nesrovnatelné. Jsou lidé, kteří by rádi fotografovali jinak než rodinně", ale neměli dosud Obr. 2. Fotograf na vycházce kolem roku Protože se citlivá deska připravovala těsně před snímkem, nesl fotograf s sebou také stanovou temnou komoru. Autor C. Laplante, reprodukce z publikace. možnost překročit intelektuální bariéru, která jim v tom brání. Uvedený příklad chlapce z venkova neznamená, že ve městě by bylo všechno v pořádku. Představme si mladého frézaře, který vyrostl v rodinném prostředí bez kulturních zájmů. Jeho dnešní hospodářská situace je taková, že se u něho nutně musí takové zájmy dostavit. Pokud je bude chtít realizovat fotografováním, narazí na tutéž bariéru jako vesnický chlapec. A nepomůže mu ani to, že ve městě je k jejímu překročení relativně snadnější cesta; i když je relativně snadnější, je stejně nesnadná. Proto je tato kniha určena všem, kteří začali fotografovat a nechtějí setrvat při mačkání spouště, ale nemají možnost navštěvovat řádnou školu. Má to tedy být jakási škola fotografie pro samouky, která se však na rozdíl od jiných knížek zabývá technikou jen minimálně. Předpokládáme, že čtenář techniku v potřebné míře ovládá. Je ostatně mnohem jednodušší než dříve (obr. 2). Obrazová část této knihy nemá tvořit sbírku hezkých fotografií. Jde o záměrně vybrané nebo zhotovené ukázky, které mají v souvislosti s textem demonstrovat vždy (pokud možno) jen jedno tvrzení, prvek, postup apod. Pokud není u obrázku autor označen, jde o mé snímky, neznámé autory prosím, aby mi laskavě sdělili své jméno a adresu

7 1 Specifické rysy fotografie První kapitolu věnujeme výkladu, co je vlastně fotografie, v jaké oblasti se pohybuje člověk, který se fotografií zabývá, jakými zákonitostmi se tato oblast řídí. 1.1 Něco o teorii Ve vztahu k teorii lze rozlišit dvě skupiny zájemců. Menší se vždy nejprve důkladně informuje z knih", a teprve potom začne něco dělat. Větší se však hned pustí do práce a k teorii se uchyluje, až když narazí na problémy, když neví, jak dál. Navrhujeme zvláštní dohodu: čtenáři prvního typu nechť pokračují v četbě, čtenáři druhého typu nechť si první kapitolu přečtou až jako poslední. Ti, kdo trpí nepřekonatelnou nechutí k teorii, nechť si vyhoví, ale musíme upozornit, že učit se fotografovat neznamená rozvíjet speciální manuální dovednost, ale téměř výhradně rozvíjet potenciál intelektuální. Malé dítě může dobře zvládnout hudební nástroj, protože jeho manuální zručnost na to stačí. Žádné dítě však nemůže fotograficky tvořit. Nemá totiž ještě dostatečně rozvinuté myšlení. Rozvoj myšlení znamená převážně rozvoj poznatkový, názorový. Učit se hrát na hudební nástroj znamená oblomit především prsty, učit se fotografovat znamená oblomit názorovou a emociální soustavu. Proto by měl čtenář druhého typu uznat, že v našem případě nemůže použít postup: nejprve se něco prakticky naučit - potom se obrátit na teorii. Teoretický základ rozdělíme do tří částí. Bude se skládat z úvodu do nauky o sdělování, 2. z úvodu do nauky o citech (emocích), 3. z výkladu souvislostí mezi těmito dvěma sférami a fotografií. 1.2 Je fotografie uměním? Do jaké oblasti vstupujeme? Je každá fotografie umění"? A co je pak fotografie, nejde li o umění"? Fotografie nesporně vzniká jako produkt lidské činnosti. Každý vnější pohyb se realizuje pohybem kosterního svalstva (známe i jiný svalový pohyb, např. pohyb srdečního svalu). Pohyb svalů, kterým člověk zasahuje od svého okolí (který je tedy možné z okolí pozorovat), označíme jako jednání. Nejprve člověk užíval při jednání doslova jen své tělo (chůze). Později začal užívat nástroje a přetvářet materiály. Můžeme si opatřit hlínu a z hlíny vytvořit nádobu. Prostý pohyb ruky je úkon, nádoba je výtvor. Jednání se tedy člení na úkonové a výtvorové (tj. vedoucí jen k úkonům, anebo až k výtvorům). Člověk nezůstal jen u nástrojů, došel až ke strojům. Nástroj vede vlastni silou( a současně jej i řídí (např. střiháni látky nůžkami). Stroj bere energii odjinud, člověk se omezuje jen na jeho řízeni, v krajním případě jen na tisknutí tlačítek či dokonce jen na vytváření programů. Tak se vedle úkonů a výtvorů člověkem provedených objevují i úkony a výtvory člověkem pouze způsobené, nikoli však provedené - provedl je stroj. Stiskneme tlačítko a rameno semaforu se zvedne - úkon. Stiskneme tlačítko a z lisu vypadne miska - výtvor. Úkony a výtvory člověkem sice způsobené, ale prováděné ve skutečnosti strojem, označujeme jako sekundární, úkony a výtvory bezprostředně lidské jako primární. Nic jiného (tj. jiný druh jednání) neexistuje. Fotografie musí být členem některé z uvedených čtyř skupin. Je fotografický snímek úkon? Není, protože trvá - je to tedy výtvor. Není bezprostředním výtvorem ruky jako kresba, je produktem přístroje, který je člověkem pouze řízen; fotografický snímek je tedy sekundární výtvor. Jednání nemá jen určitou povahu (úkon, výtvor), ale i určitý cíl, důvod, proč se vůbec jedná. Takové důvody jsou jen dva (tím je současně řečeno, že mohou existovat i jejich směsi v různém poměru). První důvod je věcný. Kolem nás jsou věci, zacházíme s věcmi, my sami jsme věd v okolním věcném světě, můžeme sami se sebou zacházet jako s věd (přemístit se), i druzí s námi mohou zacházet jako s věcí (sešít ránu). To je jednání věcné. Vyznačuje se tím, že končí samo v sobě, nevyžaduje, aby bylo pozorováno někým jiným, věcně můžeme jednat, i když jsme sami na pustém ostrově. Druhý typ jednání vyžaduje existenci alespoň jedné další stejně vybavené osoby. Na tuto osobu je orientováno, bez ní nemá smysl. Směřuje k tomu, aby ve vědomí druhého člověka vznikl zvláštní stav, odpovídající našemu záměru. Když něco říkáme, předpokládáme, že to někdo nejen slyší, ale že řečenému i rozumí, tj. že pochopil obsah našeho projevu. Takové jednání označujeme jako obsahové. Vyznačuje se tím, že nejde vlastně o ně (tj. nekončí samo v sobě), ale právě o obsah, o vyvolání onoho specifického stavu ve vědomí druhého člověka. Jednáním věcným je třeba zhotovení kladívka. Proti tomu vytvoření kresby kladívka je jednáním obsahovým: skutečným kladívkem se dají zatloukat hřebíky, kresbou nikoli. Pomocí kresby můžeme ovšem někomu vysvětlit, jak kladívko vypadá. Důležité je, že kresba se k ničemu jinému než k vyvolání obsahu nedá použít, je bezprostředně k tomu určena a jinak je nepoužitelná. Čtenář namítne: a co když si zabalím do kresby svačinu?" Jenže svačinu nebalíme do kresby, ale do papíru - kresba je soustava čar, do které se nic zabalit nedá. Existuje i smíšený typ, tj. úkon či výtvor, který je současně i věcný i obsahový. Příkladem nechť je dětské autíčko (na hraní). Vzniká řada: skutečné auto - autíčko (model auta) - kresba auta. Do skutečného auta věcně nasedneme a věcně odjedeme. Model jen jako auto vypadá, je určitým obrazem auta (vyvolává vědomí auta), ale dá se s ním určitým způsobem i jezdit". Proti tomu kresba auta jen jako auto vypadá", nedá se s ní dělat nic jiného, než se na ni dívat. Kam patří fotografie? Dosadíme li místo kresby auta jeho fotografický snímek, je výsledek zcela jednoznačný. Fotografie je stejně jako kresba výtvor, na rozdíl od kresby - primárního výtvoru je to výtvor sekundární - a stejně jako kresba je to výtvor obsahový. Fotografický snímek je tedy obsahový sekundární výtvor. Je člověkem vytvořen a používán jen k tomu, aby byl opět člověkem pozorován, vnímán. K ničemu jinému jej nelze použít (také fotografií kladívka se nedají zatloukat hřebíky atd.) Protože fotografie patří nepochybně do sféry obsahové, nebudeme si sféry věcné (věcných úkonů a výtvorů) a 13

8 přechodné (smíšených úkonů, popř. výtvorů) dále všímat. Zatím jsme v obsahové oblasti konstatovali toto základní schéma (schéma 1): člověk > kresba, popř. snímek > člověk Člověk, který kresbu či snímek vytvoří, je autor. Člověk, pro kterého jsou kresba či snímek určeny, je adresát. To jsou celkem známá slova, jejichž význam je v daném schématu jednoznačný. Konkrétně mezi nimi stojí v našem případě kresba či snímek, obecně jev, který je autorem cílevědomě vytvořen k tomu a jen k tomu, aby ve vědomí adresáta vyvolal specifický stav, obsah. Takový jev označíme jako sdělení, řecky angelma. Nauka o sdělování bude potom angelmatika. Tedy: velryba je savec, lípa strom. listnatý, síra prvek, fotografický snímek je sdělení, angelma. Jak patrno, fotografujeme = sdělujeme, jednáme tedy podle zákonů platných v oblasti sdělování, zkoumaných v rámci angelmatiky jako nauky o sdělování. Naa) 14 b) c) Obr. 3. Základní schéma sdělovacího procesu. Autor sdělení vytváří (a), distributor sdělení přepravuje (6), adresát sdělení přijímá (c). črtneme nejprve celou její konstrukci, abychom se potom vrátili k problematice vlastního sdělení. Sdělovací proces se dělí na tři základní oblasti: 1. oblast autora a vzniku vlastního sdělení (obr. 3a), 2. oblast, ve které se sdělení dostává od autora k adresátovi - oblast distribuce sděleni (obr. 3b), 3. oblast, ve které sdělení přijímá adresát - oblast osvojení (adopce) a využití sdělení (obr. 3c). Čtenáře se bezprostředně týká jen oblast první, protože chce být autorem, chce fotografovat. Nicméně nevyhne se ani problémům skupiny druhé a třetí, proto je objasníme nejdříve. Oblast distribuce sdělení musí řešit tyto čtyři základní skupiny problémů: 1. Problém přepravy sděleni od autora k adresátovi. Řeší se translačními pomůckami a postupy. Typický trans lační prostředek je telefon - sdělujeme řečí, telefonem dopravujeme řeč na jiné místo. Fotografie se dopravuje přímo (jako věc), anebo elektronickým přenosem (telefoto apod.). 2. Problém trvání sdělení - týká se především úkonů. Mluvené slovo mizí ihned po vyslovení. Je možné pořídit gramofonové nebo magnetofonové záznamy, které trvají. Příslušné pomůcky a procesy označujeme jako fixační. 3. Problém rozmnožování sdělení. Autor vytváří zpravidla originál sdělení (jeden kus), někdy autorskou matrici, ze které se získají autorské kopie (linoryt + tisky, negativ + pozitivy). Někdy je však třeba zhotovit velký počet kopií pro hromadnou distribuci. To jsou kopie distribuční (např. reprodukce malby), jejichž zhotovení zajišťují pomůcky či procesy multiplikační. Typickým multiplikačním prostředkem je knihtisk. 4. V moderní době (na rozdíl např. od starověku) není již problém něco sdělit nebo zhotovit potřebný počet distribučních kopií, ale především najít mezi obrovským množstvím sdělení to, které právě potřebujeme. Vzniká problém organizace sdělení, řešený pomůcka- mi či postupy organizačními. V jednoduchém provedení je to kartotéka, ve složitém rozmanité stroje na zpracování informací. Ty ovšem neplní jen organizační úkoly. Zastupují člověka i při řešení myšlenkových kombinačních problémů - funkci organizační a kombinatorickou je třeba rozlišovat. V oblasti distribuce vystupují jednotliví distributoři nebo distribuční organizace. Typickým jedincem je v tomto směru posel, organizací nakladatelství. Aby si čtenář ujasnil význam distribuční oblasti: není problém něco napsat, pokud to umíme, ale dostat to do distribuce. Známý problém tzv. svobody projevu vůbec není problémem svobody projevu, ale svobody jeho distribuce] Distribuční sféra má základní důležitost, se zhroucením distribuční sdělovací sítě se hroutí každá organizace, tj. stát, armáda, hospodářství apod. Ve válce není například problém velet, tj. napsat či vyslovit rozkaz. Problém je dopravit rozkaz k tomu, koho se týká. Není-li to zajištěno, není o čem rozhodovat a není komu velet - armáda není schopna organizovaného boje. V oblasti osvojení a využívání nás zajímá, jak se adresát ke sdělení dostává (musí jít např. na výstavu, koupit vstupenku, odložit v šatně), v jaké situaci sdělení vnímá (ve skupině, sám, v klidu, vyrušován) a jak se od sdělení odloučí (knihu odloží do knihovny, noviny hodí do koše apod.). V souhrnu tedy: příprava osvojení - vlastní osvojení - závěr osvojeni. Vedle problematiky smyslového osvojení sdělení (adopce) je v této třetí oblasti ukryta i otázka využití (konzumu): proč vůbec adresát sdělení vyhledává, co si od jeho obsahu slibuje? Sdělovací řetěz se vrací zpět k autorovi, protože tutéž problematiku řeší i autor. Také 15

9 autor má nějaký základní důvod, proč sděluje, co sdělením sleduje. Zde je nutné dobře rozlišit důvody základní a podružné. Podružných důvodů může být totiž spousta, ale základní jsou jen dva: buď jde o podání nebo získání v praxi použitelné informace, anebo o poskytnutí nebo získání emocionálního zážitku. Pro vysvětlení se musíme vrátit na začátek, kde jsme konstatovali, že člověk jedná. Člověk tedy jedná, tj. pohybuje svalstvem. Aby to bylo možné, musí mít řídící centrálu, tj. mozek, a tento mozek musí dostávat nějaké informace, podle kterých rozhodne, jak jednat. Tyto informace získává prostřednictvím smyslů. Představíme si opět zatloukání hřebíku. Oči nás informují, kde je kladívko, hřebík a ruka. Mozek podle přijatých informací řídí údery. O pohybech svalů jsme informováni nejen vnější cestou, tj. podle vidění ruky, ale i vnitřní cestou, nervovými dráhami od svalů. Kromě mozku máme také jeho zvláštní produkt, vědomí (slovo produkt" není zcela vhodné). V našem vědomí vidíme, slyšíme, hmatáme atp. okolní svět i sama sebe jako součást tohoto světa. Je nutné si uvědomit, že před námi ve skutečnosti není to, co vidíme, ale naopak, že to, co před námi objektivně je, se nám v interpretaci našich smyslů nějak jeví. Ve skutečností je nějaká soustava atomů a silových polí, nám se ale taková soustava díky uzpůsobení zraku jeví jako bílá krabice". Kdybychom nevnímali pomocí odraženého světla, ale např. pomocí receptorů pro silové pole, viděli bychom krabici jako podivný, ke krajům řídnoucí oblak". Tento rozdíl si musíme v plném rozsahu uvědomit. Svět tedy nějak objektivně existuje a nějak se nám subjektivně jeví (červený předmět není červený, červeň 16 je vlastnost, kterou mu subjektivně přikládáme, je to způsob subjektivního vyhodnocení objektivně existujícího elektromagnetického vlnění s jistým počtem kmitů. Z okolního světa prostřednictvím smyslů informace získáváme, do okolního světa jednáním zasahujeme. Tuto směnu vnějších informací a vnějších zásahů označíme jako systém vnější komunikace. Tvor vybavený systémem vnější komunikace by sice reagoval na vnější podněty, ale dlouho by se při životě neudržel - je to podivné, ale je to tak. Nevěděl by totiž, co má udělat, aby mu to bylo prospěšné. A tvor, který nedělá sobě prospěšné, musí nutně zahynout. Sobě prospěšné je např. najíst se, když máme hlad. (Jak banální! Ale kdo nejí, zemře!) Abychom tento princip mohli plně pochopit, popíšeme model tzv. samospasitelného vozíčku. I když problematiku krajně zjednodušuje, ukazuje princip přesně a úplně. Svět zjednodušíme na koleje. Bytostí bude vozíček poháněný elektromotorkem (vozíček tedy jedná, pohybuje se). Proud do elektromotorku dodává fotočlánek umístěný na přední straně vozíčku. Směr pohybu závisí na tom, jak je fotočlánek zapojen. Vozíček postavíme na koleje (tvor se narodil), na kolejích před vozíkem a za ním rozděláme oheň. Tyto ohně představují obecně nebezpečí; aby se vozíček udržel při životě, musí se umět nebezpečí vyhýbat. To však nedovede. Světlo z ohně dopadne na fotočlánek a vozík se dá do pohybu. Bez ohledu na to, je-li zapojen na jízdu vpřed či vzad, spadne do jednoho z ohňů a umírá". Má tedy smysly (fotočlánek) i svaly (kolečka a motorek), dovede na vnější podnět jednat, ale nedovede zjistit, zda jedná sobě prospěšně, či neprospěšně. Aby to mohlo jeho řídící centrum" zjistit, muselo by dostávat ještě jiný druh zpráv, než jaké dodávají smysly z okolí těla. Musely by to být zprávy o stavu těla, tedy z vnitřku těla. Teprve tyto zprávy umožňují se rozhodnout, je-li vnější jednání vnitřnímu stavu příznivé anebo nepříznivé. Změníme konstrukci a dovnitř vozíčku umístíme tepelné čidlo, připojené na přepínač, který při určité intenzitě proudu z čidla změní směr otáčení motorku (přehodí spojení mezi póly fotočlánku a motorku). Tím vytvoříme mozek", který dostává jednak vnější informace (fotočlánek dodávkou proudu oznámí, že je venku zdroj světla), jednak vnitřní informace (tepelné čidlo při zvýšení teploty nad určitý stupeň začne dodávat proud, který přepne přepínač, a tím se změní směr jízdy). Takto vyba- Obr. 4. Komunikační schéma člověka. Mozek (1) přijímá prostřednictvím smyslů (2) informace z okolí těla (3), prostřednictvím svalů (4) zasahuje do okolí těla (5); 1 až 5 je systém vnější komunikace. Mozek vydává příkazy pro procesy probíhající uvnitř těla (6) a získává zprávy o stavu těla (7); 6 a 7 je systém vnitřní komunikace. Systém vnější komunikace musí být podmíněn systémem komunikace vnitřní. vený vozíček tedy kontroluje své pohyby v okolním světě zprávami o změnách stavu vlastního těla, jezdí po koleji sem-tam, ale do ohně nespadne. Dovede se tedy vyhnout nebezpečí a udržovat se při životě. U uvedeného modelu není důležitá konstrukce, ale pouze simulace principu: podmínění systému vnější komunikace systémem vnitřní komunikace (obr. 4). Mozek člověka přece musí také vydávat pokyny pro provoz těla a získávat zprávy, co se v těle děje. O pokynech pro provoz těla vesměs nevíme, nevstupují do vědomí, a je to dobře, protože bychom takové nesmírné množství informací nedokázali vůbec zvládnout, natož jich využít k uvědomělému řízení. Naproti tomu některé informace o stavu těla do vědomí vstupují, dokonce vstoupit musí (viz vozíček), abychom své vnější jednání mohli upravovat v zájmu sebezáchovy. Například při prázdném žaludku musíme cítit hlad", při přiblížení k ohni nepříjemný žár nebo dokonce bolestivé spálení. Dochází tedy k podmínění systému vnější komunikace systémem vnitřní komunikace. Stejně jako se nám vnější objektivní svět jeví ve své subjektivní podobě, projevuje se subjektivně i objektivní stav těla. A to emocemi, tj. pocitovými a citovými stavy. (Skutečný stav prázdného zažívacího traktu je vědomím zhodnocen jako pocit hladu, apod.) Emoce se dělí do tří základních skupin. Jsou to především pocity; cítíme je zjevně jako záležitost vlastního těla - bolí mě hlava, mám hlad, je mi nevolno apod. Druhou skupinou označíme jako city. Vidíme jejich zjevnou vnější příčinu a chápeme svou reakci jako formu vazby na tuto příčinu. My se smějeme něčemu, my milujeme někoho, rozčílil nás někdo, my pláčeme pro něco. 17

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Datum vydání: 19.05.2009 v.a.d. Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde k požáru, představují

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vnímání Metodický list

Vnímání Metodický list Vnímání Metodický list společná práce s interaktivní tabulí a sešitem - smysly, vjem společná práce s interaktivní tabulí - optický klam samostatná práce do sešitů - zapojíme všechny smysly Obecné informace

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Šachová školička. Realizátor projektu:

Šachová školička. Realizátor projektu: Šachová školička Realizátor projektu: Šachový klub Spartak Chodov ČSA 689 357 35 Chodov IČO: 22749411 www.sachychodov.cz, e-mail: sachychodov@seznam.cz Aktualizováno: srpen 2015 Šachová školička 2015/16

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 6. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY 4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY Průvodce studiem V této kapitole se seznámíte se základními typy rozložení diskrétní náhodné veličiny. Vašim úkolem by neměla být

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více