Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP ZP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP"

Transkript

1 SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně (zákon ných peně zích), výji meč ně u zaměst nan ců s mís tem výko nu práce podle pra cov ní smlou vy v zahra ni čí, pokud s tím sou hla sí v dohod nu té cizí měně. Záko ník práce nebrání tomu vyplácet zaměst nan ci (např. cizin ci) mzdu v cizí měně na jeho žádost, i pokud pra cu je v ČR. Daná práv ní úpra va totiž sta no ví povin nost zaměst na va te le vyplácet v české měně a od tako vé ho usta no ve ní se lze odchýlit ve pro spěch zaměst nan ce. Mzda (hrubá, event. i čistá) se zao krouh lu je na celé koru ny naho ru. To lze uplat nit i u zbylé části mzdy po pro ve de ní even tu ál ních srážek ze mzdy jsou-li dány nece lými koru na mi, má-li být výpla ta mzdy pro ve de na v hoto vos ti. Zaokrouh lo vat je možné buď mzdu jako celek včet ně náh rad mzdy a odmě ny za pra cov ní poho to vost, nebo tato jed not li vá mzdo vá plně ní, nebo i jed not li vé slož ky mzdy, resp. jed not li vé okru hy náhra dy mzdy (za dovo le nou, pra cov ní neschop nost a za ostat ní pře káž ky v práci), vždy ale jen ana lo gic ky na celé koru ny naho ru jinak by mohl být zaměst na nec ve svém náro ku poško zen. Mzda se vyplácí na pra co viš ti a v pra cov ní době, neby la-li dohod nu ta jiná doba a jiné místo výpla ty. Tím se zásad ně rozu mí hoto vost ní výpla ta mzdy. Zaměst na nec má na ni právo. Pracovištěm se pro tento účel nemu sí rozu mět zcela kon krét ní místo, kde zaměst na nec práci koná (stroj, kan ce lář apod.), ale i objekt či areál zaměst na va te le, v jehož rámci je kon krét ní práce konána. Je tedy v sou la du se záko nem, jest li že si zaměst na nec pro mzdu musí dojít, např. do poklad ny v sou sed ní budo vě. Nelze jej ale nutit, aby si mzdu vyzve dl o pře stáv ce na jídlo a oddech ( 88 ZP), pro to že ta není sou čás tí pra cov ní doby. Nemů že to být ani sjed náno smluv ně, neboť tímto řeše ním by byl účel pře stáv ky naru šen. Nemů že-li se zaměst na nec dosta vit k výpla tě z váž ných důvo dů, zašle mu zaměst na va tel mzdu ve výplat ní den, resp. nej poz dě ji v ná - sle du jí cí pra cov ní den, a to na svůj náklad a nebez pe čí, pokud se nedo hod nou jinak. Zaměst na nec musí při měsí čním vyúč to vání mzdy obdr žet písem ný doklad s pří sluš nými údaji o výpoč tu mzdy a o pro ve de ných sráž kách. Jiné osobě, včet ně man že la, může zaměst na va tel vypla tit zaměst nan co vu mzdu zásad ně jen na zákla dě plné moci dané zaměst nan cem na zákla dě 12 ZP podle pří slušných usta no ve ní OZ ( 22 až 24, 31 až 33b). K výplatě náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr viz výklad v podkap. 2.2 tohoto dílu. 290

2 VÝPLATA MZDY Bezhotovost ní výpla ta mzdy Zaměst na va tel je povi nen při výpla tě mezd, popř. jiných peně ži tých plně ní ve pro spěch zaměst nan ce (např. náhra dy za ztrátu na výděl ku, ces tov ních náhrad apod.) po pro ve de ní pří sluš ných srážek ze mzdy, pou kázat mzdu, resp. její část urče nou zaměst nan cem, na jeho účet u banky nebo spo ři tel ní ho či úvěr ní ho druž stva. Výp la ta mzdy bez ho to vos tním způ so bem je výjimkou z obec né zása dy, že mzda se vyplácí na pra co viš ti a v pra cov ní době. Proto zákon tako vé vypláce ní mzdy pod mi ňu je žádos tí zaměst nan ce. Ten má pocho pi tel ně právo vzít ji kdyko liv zpět. Zaměst na va tel ani nemů že zaměst nan ce nutit k zalo že ní účtu, aby mu na něj pou ka zo val mzdu. K tomu je totiž nezbyt ný vznik občan sko práv ní ho vzta hu mezi fyzi ckou oso bou (zaměst nan cem) a peněž ním ústa vem, tj. uza vření smlou vy o zří ze ní pří sluš né ho účtu to je ovšem věcí jeho roz hod nu tí. Na druhé stra ně však zákon nesta no ví, jakou for mou musí zaměst na nec o bezho to vost ní výpla tu požádat. Může se tak proto stát jakýmkoliv způ so bem nevzbu zu jí cím pochyb nost o jeho vůli, tedy jak písem ně, tak i ústně. Jes tli že zaměst na nec např. sdělí zaměst na va te li (mzdo vé účtár ně) v této sou vis los ti číslo svého ban kov ní ho účtu, lze mít za to, že tím požádal o bez ho to vost ní výpla tu mzdy. Rovněž pří pad né i když dříve pro tip ráv ní ujed nání o tomto způ so bu výpla ty v pra cov ní či jiné indi vi du ál ní smlou vě (mana žer ské apod.) uči ně né před je možné pova žo vat za formu vyslo ve ní této žádos ti (niko liv za smluv ní záva zek zaměst nan ce) odst. 1 ZP Zaměst na va tel je povi nen zabez pe čit pou ka zo vání mzdy zaměst nan ce jen na jeden jeho účet u peněž ní ho ústa vu. žádá-li zaměst na nec o pou ka zo vání mzdy (jejích částí) na více svých účtů, může to zaměst na va tel odmít nout nebo pod mínit tím, že mu zaměst na nec uhra dí nákla dy spo je né s ban kov ní mi pře vo dy na druhý a každý další účet. Pro spl ně ní povin nos ti zaměst na va te le vypla tit mzdu posta čí, je-li mzda z účtu zaměst na va te le pou kázána nej poz dě ji v pra vi delném výplat ním ter mí nu, není-li se zaměst nan cem sjed nán písem ně poz děj ší ter mín. Mzdová účet ní ovšem nej pr ve musí posou dit, zda insti tu ce, kam má být mzda pou ka zo vána, je peněž ním ústa vem ban kou (což se netýká např. pen zij ních fondů), a zda jde o účet (běžný, event. vkla do vý), jehož je zaměst na nec maji telem. Nejsou-li tyto pod mín ky spl ně ny, nejed na lo by se o výpla tu mzdy, ale o sráž ky ze mzdy postup při nich se posu zu je podle jiných usta no ve ní ZP (viz výklad v Dílu 18 této pub li ka ce). S ohle dem na rizi ko, že zaměst na nec nesdě lí mzdo vé účtár ně číslo svého účtu, ale účtu jiné osoby, lze dopo ru čit, aby žádost o pou ka zo vání mzdy na účet uči nil zaměst na nec písem ně a vyjád řil v ní, že jde o jeho účet. Lze při pus tit, aby byla mzda pou ka zo vána na účet man že la (exis tu je spo leč né jmění man že lů), pokud má k němu zaměst na nec (druhý man žel) ales poň dis po zič ní opráv ně ní. Je-li si ale mzdo vá účtár na vědo ma toho, že tako vý účet patří jiné osobě i když třeba blíz ké nesmí na něj mzdu zaměst nan ce pou ka zo vat. Bylo by to možné při pustit na zákla dě plné moci, vysta ve né zaměst nan cem této osobě k pře bí rání jeho mzdy. Tento trans fer se totiž děje nejen na náklad zaměst na va te le, ale i na jeho nebez pe čí. 291

3 SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) Do roku 2006 neby lo možné plat ně sjed nat bez ho to vost ní výpla tu mzdy, a to ani v indi vi du ál ní smlou vě, neboť by to odpo ro va lo záko nu. Zaměst na nec by tím byl vázán. Skuteč nost, že ZP tuto zále ži tost neře ší, ale zna me ná, že se lze v tomto směru od záko na odchýlit. Na postup je možné vztáh nout obec né pra vi dlo, že mzda se vyplácí v pra cov ní době a na pra co vi šti, neby la-li dohod nu ta jiná doba a jiné místo výpla ty. Měla by k tomu být ale vyu ži ta indi vi du ál ní, např. pra cov ní smlou va se zaměst nan cem, niko liv kolek tiv ní smlou va (a ani vnitř ní před pis). Navázání občan sko práv ní ho vzta hu s peněž ním ústa vem je věcí kaž dé ho jednot liv ce a není zále ži tos tí pra cov ně práv ní. Při smluv ním řeše ní bez ho to vost ní výpla ty mzdy ale musí být nej poz dě ji ve výplat ní ter mín část ka při psána zaměst nan ci na účet nebo s ním musí být dohod nu to, že sou hla sí s tím, aby mu až v tento den byla mzda pou ka zo vána z účtu zaměst na vate le. Na tuto smluv ní výpla tu se totiž nevzta hu je postup podle 143 odst. 1 ZP spl ně ní dluhu se posu zu je podle obča ns ké ho záko ní ku a nastává při psáním část ky na účet věřite le (zaměst nan ce), není-li dohod nu to jinak. KAPITOLA 4 Výp la ta náhra dy mzdy při dočas né pra cov ní neschop nos ti nebo karan té ně ZP I pro tuto náhra du mzdy platí výše uve de ná pra vid la, avšak s tím roz dí lem, že je zaměst na va tel povi nen vyhlásit, do kdy nej poz dě ji před výplat ním ter mínem je třeba před lo žit dokla dy pro poskyt nu tí náhra dy mzdy, aby tato náhra da mohla být v tomto výplat ním ter mí nu vypla ce na ( 193 ZP). Od této práv ní úpra vy je zakázáno se odchýlit ( 363 odst. 2 ZP). Náhrada mzdy za dobu DPN se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské (rozhodnutí lékaře o vzniku DPN, rozhodnutí o ukončení DPN, potvrzení o trvání DPN k poslednímu dni kalendářního měsíce nebo ke 14. dni DPN, resp. obdobné doklady pro karanténu). Náhrada mzdy se vyplatí v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy po předložení těchto dokladů za předpokladu, že zaměstnanec poskytl požadovanou součinnost a předložil zaměstnavateli doklady do jím stanoveného termínu. Tento ter mín musí být sta no ven tak, aby zaměst nan ci umožnil uplat nit svůj nárok v sou la du s 141 odst. 1 ZP za celé obdo bí splat nos ti, tj. za celý kalen dářní měsíc. V praxi bude tento den zpra vi dla sta no ven bez pro střed ně na začát ku násle du jí cí ho kalen dář ní ho měsí ce (tj. měsí ce, v němž má být náhra da mzdy vypla ce na). Jes tli že by měl být tento ter mín sta no ven na konec před cháze jí cí ho kalen dář ní ho měsí ce před výplat ním ter mí nem, musel by zaměst nan ci umož nit uplat nit nárok na náhra du mzdy i za směny při pa da jí cí na posled ní dny toho to kalen dář ní ho měsí ce. S ohle dem na sku teč nost, že ošet řu jí cí lékař může trvání DPN potvr dit nebo o ukon če ní DPN roz hod nout nej dé le 3 kalen dář ní dny dopředu, nemů že zaměst na va tel jako ter mín pro odev zdání dokla dů určit dří věj ší den než čtvr tý kalen dář ní den před kon cem kalen dář ní ho měsí ce. 292

4 PRODLENÍ PŘI VÝPLATĚ MZDY PŘÍKLAD Zaměst na va tel pro vá dí zúč to vá ní mzdy bez pro střed ně po ukon če ní kalen dář ní ho měsí ce, neboť výplat ní ter mín je sta no ven již na šestý den násle du jí cí ho kalen dář ního měsí ce. Pro odev zdá ní dokla dů pro výpla tu náhra dy mzdy při DPN proto sta no vil před po sled ní pra cov ní den mzdo vé účtár ny v kalen dá řním měsí ci (mzdo vá účtár na pra cu je od pon dě lí do pátku). Pokud by posled ní dny kalen dář ní ho měsí ce byly sobo ta a nedě le, zaměst na nec by mohl od léka ře obdr žet potvr ze ní o trvá ní DPN, resp. roz hod nu tí o jejím ukon če ní ve čtvr tek za obdo bí do nedě le. KAPITOLA 5 Prod le ní při výpla tě mzdy Právo na mzdu stej ně jako každý jiný pra cov ně práv ní nárok je nutné uspoko jit řádně a včas. Pokud jde o mzdu, náhra du mzdy a odmě nu za pra cov ní poho to vost, musí být vypla ce ny nej poz dě ji v den, který je dnem splat nos ti výplat ním ter mí nem. Není možné smluv ně dohod nout v kolek tiv ní nebo indi vi du ál ní smlou vě odklad splat nos ti mzdy (její části např. urči té slož ky), jest li že na ni již vznik lo právo. Jeho uspo ko je ní tedy nelze odlo žit. Uspo ko ju je-li se právo pro střed nic tvím drži te le poš tov ní licen ce (pošty) nebo peněž ní ho ústa vu, je právo uspo ko je no oka mži kem doru če ní plně ní (při psání na účet). To se netýká bez ho to vost ní výpla ty mzdy jejím pou kázáním na bankov ní účet zaměst nan ce, je-li pro vádě na na jeho žádost (viz před cho zí výklad). Avšak rizi ko vyplýva jí cí z nepři psání pří sluš né část ky na účet zaměst nan ce vždy nese zaměst na va tel. Obdob ně to platí o pou ka zo vání mzdy poš tou, jest li že se zaměst na nec nemohl z váž ných důvo dů dosta vit k výpla tě odst. 1 a 3, 326 ZP 559 OZ 142 odst. 3, 143 odst. 1, 326 ZP 567 odst. 2 OZ Prod le ní Jes tli že zaměst na va tel nepo skytne zaměst nan ci mzdu či jiné peně ži té plně ní řádně a včas, je v pro dle ní. Prvním dnem pro dle ní je násle du jí cí kalen dář ní den po dni, kdy mělo být plně ní vypla ce no. Důsled kem toho je, že: zaměst na nec může své právo uplat nit žalo bou u soudu, zaměst na nec může úspěš ně poža do vat úroky z pro dle ní, a to ve výši podle naří ze ní vlády č. 142/1994 Sb., kte rým se sta no ví výše úroků z pro dle ní a poplat ku z pro dle ní podle OZ (postu pu je se podle něj ze záko na i v pra covně práv ních vzta zích, tj. při pro dle ní zaměst na va te le či zaměst nan ce vůči dru hé mu účast ní ku pra cov ně práv ní ho vzta hu). Úroky z pro dle ní je možné poža do vat jen u peně ži tých plně ní, niko liv plně ní peně ži té hod no ty (naturál ních). Mzdo vé účet ní při cháze jí s úroky z pro dle ní do styku zejmé na při soud ních nebo úřed ních exe ku cích, při sráž kách ze mzdy na zákla dě dohod o sráž kách ze mzdy uza vře ných podle 551 OZ, jakož i v pří pa dě, kdy zaměst na va tel má dluh vůči zaměst nan ci na mzdě, náhra dě mzdy nebo náhra dě za ztrátu na výděl ku z důvo du pra cov ní ho úrazu či nemo ci z povo lání ZP 517 OZ 293

5 SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) 5.1 Postup při stanovení úroku z prodlení Ode dne byl novelou nařízení vlády č. 142/1994 Sb. provedenou nařízením vlády č. 163/2005 Sb. změněn způsob stanovení výše úroků z prodlení (v souladu s příslušnou Směrnicí EU č. 2000/35/ES). Úrok je nyní dán ročně výší repo sazby (2T repo sazba), stanovené Českou národní bankou a zvýšené o 7 procentních bodů (do té doby činil tento úrok dvojnásobek diskontní sazby ČNB, takže např. těsně před účinností uvedené novely činil pouhá 2 % ročně). Informaci o výši repo sazby, ale i diskontní sazby k jakémukoliv dni lze získat telefonickým dotazem na ústředí nebo pobočkách ČNB nebo na její internetové stránce V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (tj. vždy a 1. 7.). Předpis přitom neuvádí, že je nejprve rozhodující repro sazba platná k prvnímu dni prodlení, ale naopak stanoví jen pravidlo o odvozování úroků z prodlení od výše repro sazby platné k prvnímu dni kalendářního pololetí. Takže i při vzniku prodlení se úrok neodvíjí od repro sazby platné v první den prodlení (aby tato jeho výše platila do konce pololetí), ale od repo sazby, která platila pro první den toho kalendářního pololetí, v němž prodlení nastalo. Právní úprava nyní umožňuje, aby úrok kopíroval vývoj repo sazby, a byl tedy spravedlivý. Na druhé straně to však přináší pro mzdové účetní jistou komplikaci výpočtu celkového úroku z prodlení, neboť jej je nutné počítat pro každé pololetí prodlení zvlášť (podle dřívější právní úpravy se úrok odvíjel od výše diskontní sazby ČNB platné v první den prodlení a touto sazbou se počítal úrok za celou dobu prodlení). Konkrét ní výši úroku z pro dle ní za jed not li vé polo le tí lze vypo čí tat podle vzor ce: Dluž ná část ka x (repro sazba + 7) : 100 : 365 (event. 366, spadá-li do doby pro dle ní 29. únor) x počet dnů pro dle ní v polo le tí Výše repo sazby k prvnímu dni pololetí od roku 2007 činí: k ,5 % k ,75 % k ,5 % k ,75 % k ,25 % k ,5 % k % 101 OZ Uvádíme výši repo sazby zpětně za dobu tří kalendářních roků, s ohledem na obecnou tříletou promlčecí dobu podle ustanovení 101 občanského zákoníku. 294

6 PROMLČENÍ PŘÍKLAD Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci odměnu Kč za 1. pololetí 2009, která byla splatná a k vyplacení došlo až Úrok z prodlení činí: 1) Za 2. pololetí 2009 (za 169 dnů prodlení): x (1,5 + 7) : 100 : 365 x 169 = 334,53 Kč 2) Za 1. pololetí 2010 (za 15 dnů prodlení): x (1 + 7) : 100 : 365 x 15 = 27,95 Kč tj. úrok celkem činí 362 Kč (334, ,95 = 362,48, po aritmetickém zaokrouhlení 362 Kč). 5.2 Další pra vid la pro dle ní Prvním dnem pro dle ní je násle du jí cí kalen dář ní den po dni splat nos ti (a to i když při pad ne na den pra cov ní ho klidu). Posledním dnem pro dle ní je kalendář ní den před cháze jí cí pou kázání dluž né část ky z účtu zaměst na va te le na účet zaměst nan ce (jest li že mu je mzda vypláce na ban kov ním pře vo dem na zákla dě jeho žádos ti), resp. den před cháze jí cí vypla ce ní dluž né část ky v hotovos ti. Pokud by byla mzda zaměst nan ci pou ka zo vána na účet podle smluv ní ho ujed nání, pla ti lo by, co bylo uve de no, jen jest li že by bylo dohod nu to, že zaměstna va tel může mzdu pou ka zo vat ze svého účtu nej poz dě ji ve výplat ní ter mín jinak by byl posled ním dnem pro dle ní den před cháze jí cí při psání část ky na účet zaměst nan ce (viz též výklad v pod kap. 3.2 toho to dílu). V ostat ních pří padech (zejmé na při pou kázání poš tou) by to měl být den před cháze jí cí doru če ní, popř. při psání na ban kov ní účet. Pro úpl nost uveďme, že pro dle ní s výpla tou mzdy nebo náhra dy mzdy (resp. jejich jaké ko liv části) pře sa hu jí cí 15 dnů oprav ňu je zaměst nan ce oka mži tě zru šit pra cov ní poměr, při čemž mu vznik ne nárok na odstup né ve výši troj násob ku prů měr né ho měsí ční ho výděl ku. K pro dle ní zaměst na va te le nedoj de, jest li že zaměst na nec nepřij me řádně a včas nabíd nu té plně ní nebo nepo skytne sou čin nost potře bnou k uspo ko je ní svého náro ku (např. se nedo sta ví k výpla tě mzdy bez váž né ho důvo du, uvede zaměst na va te li nespráv né ban kov ní spo je ní pro pou kázání mzdy na účet u peněž ní ho ústa vu, neoz námí zaměst na va te li změnu své adre sy pro pří pad pou kázání mzdy pro střed nic tvím pošty apod.) ZP 520 OZ KAPITOLA 6 Proml če ní Právo (nárok) na mzdu což platí i o dal ších peně ži tých pra cov ně práv ních náro cích zaměst nan ce se zásad ně pro ml čí v obec né pro ml če cí lhůtě, která činí 3 roky a běží ode dne splat nos ti pří sluš né ho náro ku (odchy lnou pro ml če cí až 333 ZP 295

7 SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) 100, 101, 103, 106, 107, 109 až 112, 122 OZ do až 266 dřívějšího ZP lhůtu mají náro ky na náhra du škody). Je-li však nárok uznán zaměst na va te lem písem ně co do důvo du a výše, činí pro ml če cí lhůta 10 let. Právo se pro ml čí, jest li že neby lo v pří sluš né lhůtě uplat ně no u soudu. K pro mlče ní však soud při hlédne jen tehdy, jest li že se jej dovo lá ten, vůči němuž se nárok upla tňu je (v tomto pří pa dě zaměst na va tel). Soud potom nemů že pro mlče ný nárok při znat toto právo se tak stane nevy ma ha tel né. Zaměst na va te li však nic nebrání jej kdy ko liv dob ro vol ně uspo ko jit. Soud ní žalo bu (návrh) je nutné doru čit soudu v pro ml če cí lhůtě. Připadne-li posled ní den lhůty na sobo tu, nedě li nebo svátek, je posled ním dnem lhůty nej bliž ší násle du jí cí pra cov ní den. PŘÍKLAD Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci, jehož pracovní poměr skončil dne , a to dohodou z důvodu organizačních změn, část mzdy (nárokovou prémii) za prosinec 2006 a odstupné. Splatnost nastala ve výplatním termínu, v němž byla mzda u zaměstnavatele vyplácena, a to Promlčecí lhůta by za normálních okolností skončila dne , protože však tento den připadl na neděli, je posledním dnem lhůty pondělí

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

TJ Háje - Jižní Město, handballclub. 19. ročník turnaje v házené 21. 3. 22. 3. 2015 MINI CUP 2015. za finanční pomoci MHMP a MČ Praha 11

TJ Háje - Jižní Město, handballclub. 19. ročník turnaje v házené 21. 3. 22. 3. 2015 MINI CUP 2015. za finanční pomoci MHMP a MČ Praha 11 TJ Háje - Jižní Město, handballclub 19. ročník turnaje v házené 21. 3. 22. 3. 2015 MINI CUP 2015 za finanční pomoci MHMP a MČ Praha 11 Již poněkolikáté v řadě pořádáme tradiční turnaj v házené pod názvem

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0674/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC BŘEZŮVKY Zastupitelstvo obce Březůvky Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BŘEZŮVKY se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 7/14/2015 usneslo vydat

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jeneč se na svém zasedání dne 13.4.2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb (dále jen Podmínky ) upravují závazná pravidla při činnosti HV Private

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Smlouva o poskytování sociální služby v Azylovém domě Rybka v Husinci smlouva č. Rybka, o.

Více

Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horní Blatné se na svém zasedání dne 03.06.2013 usnesením č.12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Horní Stropnice Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Stropnice Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Stropnice Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Stropnice se na svém zasedání dne 29. 12. 2010 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zaječí č. 04/2003 ze dne 20.11.2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Zaječí č. 04/2003 ze dne 20.11.2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Zaječí č. 042003 ze dne 20.11.2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo dne 20.11.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 5651990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velehrad se na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č.20150429/5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz

Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz +NLDSY113GGYG+ Ministerstvo kultury České republiky Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Čelákovice nám. 5. května 1/11 250 88

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nepomuk se na svém zasedání dne 24.02.2011, usnesením č. JedNZ2-4/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 2167/2011 101 EX 10134/11-139 28.4.2016 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 2167/2011 101 EX 10134/11-139 28.4.2016 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy Smlouva o provedení přeložek inženýrských sítí uzavřená ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1 Masarykova univerzita

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 20.5.2013 usnesením č. 4/28/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 104. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

P R O P O Z I C E. Termín konání: oblast Mohelnicko a Šumpersko - 7. 5. 2014 od 9,00 hodin (prezence 8,00-8,45 hodin) Organizační štáb soutěže

P R O P O Z I C E. Termín konání: oblast Mohelnicko a Šumpersko - 7. 5. 2014 od 9,00 hodin (prezence 8,00-8,45 hodin) Organizační štáb soutěže P R O P O Z I C E Oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2014 v Mohelnici Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy - BESIP se spolu-vyhlašovateli: MŠMT, Policejní prezidium PČR, ČČK,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

B. Význam a vývoj právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích

B. Význam a vývoj právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích B. Význam a vývoj právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích I. Pracovní podmínky II. Zákon o osmihodinové době pracovní III. Zákon o zkrácení pracovní doby z roku 1956 IV. První zákoník práce

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr SML/1862/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 V z o r o v á s m l o u v a Stejnopis č. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 č. DIL. kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 377/04-194 13.7.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 101 EX 377/04-194 13.7.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více