KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} es es

2 ÚVOD Toto je výroční zpráva Evropské komise pro Evropský parlament, Radu Evropské unie a Evropský hospodářský a sociální výbor o posouzení pokroku dosaženého v programu Phare v deseti státech příjemců a o předstupních nástrojích pro Kypr, Maltu a Turecko. Technický dokument, který je uveden v příloze této zprávy obsahuje části o přípravě programování a provádění programu Phare v každém ze 13 států příjemců. 1. PŘEHLED ROKU 1.1. Hlavní vývoj procesu rozšíření v roce 2003 Po rozhodnutí Rady na zasedání v Kodani v roce 2002 o přistoupení 10 nových zemí (Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) dne 1. května 2004 byla v Aténách dne 16. dubna 2003 podepsána smlouva o přistoupení a akt o přistoupení a tyto dokumenty byly předloženy k ratifikaci současnými a přistupujícími členskými státy v souladu s národními postupy pro ratifikaci každého státu. Ode dne podpisu smlouvy o přistoupení se přistupující země zúčastňují jako aktivní pozorovatelé v subjektech Rady a rovněž ve výborech jimž předsedá Evropská komise. Za účelem poskytnutí vyvážených informací o procesu přistoupení, Komise přijala Komunikační strategii pro rozšíření, která oslovuje občany EU a rovněž obyvatele nových členských států. Pokud jde o zbývající kandidátské státy, Komise ve svých Pravidelných zprávách přijatých dne 5. listopadu 2003 uvádí, že Bulharsko a Rumunsko pokračují v plnění politických kritérií, ale dosud plně nesplnily ekonomická kritéria. Obě země dosáhly dobrého pokroku i na cestě k dokončení požadované legislativní harmonizace; bylo však zapotřebí stálého úsilí k tomu, aby se vytvořila dostatečná správní a soudní kapacita k zajištění řádného provádění acquis. Za účelem pomoci těmto zemím v jejich úsilí, přijala Rada dne 14. dubna revidované Přístupové partnerství na základě návrhů předložených Komisí. Dále byla významně zvýšena předvstupní pomoc 1. Pokud jde o Turecko, jeho vláda zrychlila postup reforem a vynaložila značné úsilí k dosažení souladu s kodaňskými politickými kritérii, a rovněž dosáhla značného pokroku směrem ke splnění ekonomických kritérií. Zpráva však rovněž naznačila, že bude zapotřebí dalšího úsilí v řadě oblastí, jako je například civilní kontrola ozbrojených sil a uplatňování základních svobod včetně svobody vyznání. Revidované Přístupové partnerství poskytující podrobné vodítko pro oblasti, kde je zapotřebí provést další reformy, bylo přijato v dubnu Obsahuje návrh na zvýšení finanční podpory tak, aby pro období tří let bylo možné dosáhnout celkový rozpočet ve výši milionů eur. V této souvislosti je zapotřebí rovněž připomenout, že Chorvatsko požádalo o členství v únoru 2003 a statut kandidátské země získalo 18. června Zvýšení průměrně o 30% pro období , což tvoří průměrný roční rozpočet ve výši 400 miliónů eur pro Bulharsko a až 1 miliardu eur pro Rumunsko. CS 2 CS

3 1.2. Hlavní závěry z Evropských rad roku 2003 Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, Evropská rada dne 12. prosince na zasedání v Bruselu uvítala výsledky a doporučení uvedené v monitorovacích zprávách, strategických dokumentech a v pravidelných zprávách připravených a schválených Komisí v listopadu. Začátkem roku 2004 vyzvala Rada Komisi, aby předložila svůj návrh finančního rámce pro Bulharsko a Rumunsko, na jehož základě by revidovaný návrh společného postoje ke kapitolám, které zůstávají otevřené, byl předložen na jaře Rada vzala v úvahu stanovisko Komise o jejím záměru založit svůj návrh na zásadách a postupech, které se uplatňovaly v jednáních s deseti přistupujícími zeměmi. Program Phare připravuje kandidátské země na vstup do EU a jeho cílem je rovněž spojit předvstupní pomoc se strukturálními fondy. Podrobné informace lze nalézt v příloze části II.1. Pokud jde o Kypr, Evropská rada v červnu na zasedání v Soluni přivítala Sdělení Komise o Způsobech podpory hospodářského rozvoje severní části Kypru a jejího přiblížení k Unii. Komise navrhla, že bude aktivní při poskytování finanční pomoci na podporu hospodářského rozvoje turecko-kyperské severní části tak, aby podpořila obchod se severní částí a přiblížila ji Unii. 2. PROVÁDĚNÍ PROGRAMŮ: CELKOVÝ PŘEHLED 2.1. Provádění obecných zásad programu Phare Rok 2003 byl posledním rokem přípravy předvstupního programování pro 10 nových členských států. Příprava předvstupních programů pro rok 2004 zahrnuje pouze Bulharsko a Rumunsko. Programování vycházelo z obecných zásad pro program Phare 2, které byly následně revidovány dne 6. září s tím, že Komise přijala ad hoc strategii pro ukončení programu Phare k řešení nebývalého přechodu od předvstupní pomoci ke strukturální podpoře k provedení změn týkajících se nařízení (ES) č. 2760/98 o přeshraniční spolupráci (CBC), k přizpůsobení jedinečného přístupu, který je nezbytný pro oblast jaderné bezpečnosti a zdůraznila přechod na rozšířený systém decentralizovaného provádění EDIS (viz rovněž část 3.1). Dne 22. prosince byly obecné zásady dále revidovány sdělením 4, které opět vymezilo pojem budování institucí 5 a zdůraznilo potřebu zrychlit decentralizaci finančních a řídicích odpovědností států příjemců. Pokračovalo provádění strategie pro ukončení programu Phare, aby byl zajištěn snadný přechod zemím, které přistoupily dne 1. května Kromě změn k nařízení o přeshraniční spolupráci v rámci programu Phare obsahují revidované obecné zásady programu Phare dvě důležitá oznámení týkající se nadnárodní a (SEC (1999) 1596), schválen Komisí dne 13. října 1999 C(2002) C (2003) 4906 Indikativně, 65% prostředků z programu Phare dnes jde na budování institucí (zahrnuje 30% měkkých opatření, např. know how a 35% tvrdých opatření, např. investice do zařízení). Je to v protikladu s bývalým rozdělením, které činilo 30% na budování institucí ( měkká opatření pouze) a 70% na investice (tvořené 35% investicemi do sociální a hospodářské soudržnosti a 35% investic do budování institucí). CS 3 CS

4 meziregionální spolupráce a spolupráce s nekandidátskými zeměmi a zeměmi mimo EU: 10 zemí v rámci programu Phare bylo vybídnuto k tomu, aby použilo své finanční prostředky z národního programu Phare na pomoc akcím přeshraničního charakteru na svých vnějších hranicích k zabránění případného vzniku dělících čar na budoucí hranici Unie. Kromě toho, byly Bulharsko a Rumunsko vyzvány, aby pokračovaly v používání svých prostředků národního programu k financování účasti v programech Interreg III B (nadnárodní programy) nebo Interreg III C (meziregionální programy). Ačkoliv předpřístupová pomoc Maltě, Kypru a Turecku se řídí samostatnými nařízeními 6, jejich programy na rok 2003 se hlavně přidržují metodiky programu Phare a postupu projednávání ve výborech Celkové závazky programu Phare 7 Celkové závazky činily milionů eur a zahrnovaly: národní programy milionů přeshraniční spolupráce regionální a horizontální programy jaderná bezpečnost 161 milionů 187 milionů 128 milionů Národní programy byly rozděleny takto: Bulharsko 99 milionů Litva 67 milionů Česká republika 95 milionů Polsko 403 milionů Estonsko 40 milionů Rumunsko 272 milionů Maďarsko 107 milionů Slovensko 57 milionů Lotyšsko 46 milionů Slovinsko 38 milionů Kromě toho byly předvstupní programy pomoci schváleny pro Maltu, Kypr a Turecko a zvláštní balíček pomoci pro severní část Kypru: Kypr 12 milionů Severní Kypr 12 milionů Malta 13 milionů Turecko 145 milionů Podrobné informace o programu Phare v každé zemi lze nalézt v příloze části I této zprávy: část věnovaná jednotlivým zemím. cs 6 7 Nařízení (ES) č. 555/2000, přijaté dne 13. března 2000 pro Kypr a Maltu, (ES č. 2500/2001), přijaté dne 30. prosince 2001 pro Turecko Podrobné finanční informace o programu PHARE jsou uvedeny v příloze části III 4 es

5 2.3. Finanční a technická asistence Současné obecné zásady programu Phare uvádí, že 65 % prostředků z programu Phare je určeno na budování institucí. Hlavním nástrojem pro budování institucí a přenos know-how jsou programy Twinning nebo Twinning Light (stáže expertů členských států v kandidátských zemích, aby pomohli rozvinout schopnost pro zavedení specifických aspektů acquis). Zbývající indikativní prostředky programu Phare ve výši 35 % jsou vyčleněny na investice naplánované na podporu hospodářské a sociální soudržnosti (ESC). Po záměru v roce 2002 vytvořit Akční plány pro řešení prioritních akcí týkajících se potřebné správní a soudní kapacity před přistoupením, a při provádění konkrétních opatření s cílem je vyřešit, byla pozornost v roce 2003 zaměřena na úsilí podpořit hospodářskou a sociální soudržnost a přípravu na fondy EU po přistoupení. Za účelem řešení vážných problémů s přistoupením, které by mohly být lépe vyřešeny prostřednictvím úspor z rozsahu těchto programů, bylo zavedeno několik mnohonárodních nebo horizontálních programů. Tyto programy se týkají rozvoje malých a středních podniků, komunální infrastruktury, komunálních finančních prostředků, operací TAIEX, účasti ve výborech Společenství, jaderné bezpečnosti, programu pro malé projekty, spolupráce ve statistice, ochrany životního prostředí a informačního a komunikačního programu. Podrobné informace o těchto činnostech viz příloha části II a části II Koordinace předvstupní pomoci Společenství SAPARD 8 (Zvláštní přístupový program pro zemědělství a rozvoj venkova) má za cíl pomoci kandidátským zemím řešit problémy se strukturálními změnami svých zemědělských odvětví a oblastí venkova a rovněž s prováděním acquis communautaire týkajícího se společné zemědělské politiky a příslušné legislativy. Podrobné informace o činnostech programu SAPARD jsou uvedeny ve výroční zprávě programu SAPARD za rok ISPA 9 (Nástroj předvstupních strukturálních politik) je převážně zaměřen na to, aby se kandidátské země přiblížily standardům pro infrastrukturu Společenství. ISPA rovněž financuje významnou infrastrukturu v dopravě a v životním prostředí. Podrobné informace o činnosti v rámci ISPA lze nalézt ve výroční zprávě ISPA za rok Samostatná výroční zpráva o koordinaci předvstupní pomoci poskytuje podrobnější informace o koordinaci mezi programy Phare, ISPA a SAPARD. Koordinační výbor Komise pro 3 předvstupní nástroje zřízený na úrovni ředitelů zasedal třikrát. Dokument o souhrnné asistenci, kde Komise informuje o koordinaci předvstupní pomoci zejména o orientačních finančních indikacích pro každou zemi ve vztahu k těmto třem nástrojům, o koordinaci s Evropskou investiční bankou a Mezinárodními finančními institucemi a o pokroku a perspektivách decentralizovaného řízení, byl předložen na zasedání Výboru pro řízení programu Phare dne 9. dubna. 8 9 Všeobecné informace, viz rovněž internetová stránka generálního ředitelství pro zemědělství Všeobecné informace, viz rovněž internetová stránka generálního ředitelství pro regionální politiku CS 5 CS

6 2.5. Spolupráce s Evropskou investiční bankou (EIB) a mezinárodními finančními institucemi (IFI) Spolupráce s Evropskou investiční bankou a ostatními mezinárodními finančními institucemi pokračovala v rámci memoranda o porozumění při spolupráci v přístupové asistenci. Útvary Komise pravidelně organizují zasedání s Evropskou investiční bankou a ostatními mezinárodními finančními institucemi o problémech týkajících se programování a provádění a procesních otázek. Za účelem zorganizovat přechod od předvstupní pomoci k plnému členství v EU pro země, které přistoupí v květnu 2004, předsedala rovněž Komise dne 26. března 2004 pracovní skupině ES/IFI a skupině na vysoké úrovni ES/IFI na zasedání vrcholových pracovníků ES a všech mezinárodních finančních institucí. Pro program PHARE byla hlavním nástrojem spolufinancování opět facilita pro malé a střední podniky, které se účastní Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Rada Evropské rozvojové banky/kfw. Cílem je pokračovat ve spolufinancování při budování kapacit finančního odvětví pro rozvoj financování malých a středních podniků (prostřednictvím facility pro malé a střední podniky) a obcí (pomocí úvěrové facility pro obce). Dne 5. prosince schválila Komise dva programy PHARE o finanční facilitě pro malé a střední podniky na rok 2003, která vůbec poprvé zahrnula složku pro venkov umožňující zvláštní zaměření na rozvoj venkovského úvěrového sektoru s pomocí místních finančních zprostředkovatelů. Dvěma zúčastněnými mezinárodními finančními institucemi jsou Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Rada Evropské rozvojové banky/kfw. Více informací o těchto facilitách viz detailní údaje v příloze části II ŘÍZENÍ ROGRAMŮ 3.1. Přechod na rozšířený systém decentralizovaného provádění (EDIS) EDIS představuje úplnou decentralizaci pomoci EU, což je proces, kterým se řízení předvstupních fondů EU převádí na orgány kandidátské země, kde Komise neprovádí žádnou systematickou kontrolu před zahájením jednotlivých transakcí, ale pouze následnou kontrolu a zachovává si konečnou odpovědnost za plnění souhrnného rozpočtu. Přípravy na systém EDIS se ve všech kandidátských zemích během roku zrychlily. Přechod na systém EDIS byl proveden pomocí metody, která se skládá ze čtyř fází, které jsou popsány v pracovním dokumentu Komise Příprava na rozšířenou decentralizaci (zaslaném kandidátským zemím v roce 2000) a v dokumentu popisujícím náplň jednotlivých stádií přípravy na EDIS Roadmap to EDIS for ISPA and Phare (zaslaném kandidátským zemím v roce 2001). Komise a státní správa v kandidátských a přistupujících zemích pokračovaly ve sledování procesu pomocí pracovních skupin na vysoké úrovni (HLWG), které byly vytvořeny v roce 2002 ve všech zemích, kde probíhá program Phare, aby dohlížely na přechod k systému EDIS a poskytly konkrétní vodítko pro specifické problémy týkající se přechodu k EDIS. V Bruselu byl v březnu zorganizován seminář o veřejných zakázkách pro příslušné pracovníky státní správy kandidátských a přistupujících zemí. Věnoval se problémům změn 10 S výjimkou Turecka, které přešlo na decentralizovaným systém provádění v roce CS 6 CS

7 po zavedení nového finančního nařízení platného pro souhrnný rozpočet Evropských společenství 11, dopadům na předvstupní projekty a přechodu od pravidel pro veřejné zakázky v rámci vnější pomoci na směrnice EU o veřejných zakázkách od 1. května Komise podpořila tuto iniciativu školením pro pracovníky ve smluvních orgánech Phare v jednotlivých zemích, a vypracovala a rozšířila srovnávací studie (pomocí SIGMA) o pravidlech vnější pomoci a směrnicích EU. Povinnost zavedení EDIS do data přistoupení byla zahrnuta do aktu o přistoupení (článek 33) a dala jasný impuls ke konečným přípravám na přechod k systému EDIS. Pokud jde o 12 dotčených zemí, byl stav v oblasti systému EDIS na konci roku 2003 následující: Bulharsko a Rumunsko postoupilo dále v etapě 1 (posouzení nedostatků) Polsko a Estonsko ukončilo fázi 3 (posouzení souladu), ale dosud nepředložilo Komisi žádosti o EDIS, které jsou potřebné pro zahájení konečné fáze 4 dokumentu popisujícího náplň jednotlivých stádií přípravy na EDIS. Obě žádosti byly předloženy začátkem roku Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko předložily Komisi požadované žádosti o EDIS. To zahájilo závěrečnou etapu a spustilo ověřovací audit příslušnými auditorskými útvary Komise. V případě kladného hodnocení to povede k zavedení systému EDIS ve formě rozhodnutí Komise bez předběžné kontroly řízení předvstupních fondů. V listopadu a v prosinci provedli auditoři z generálního ředitelství pro rozšíření ověřovací audity na místě v Maďarsku a ve Slovinsku. Výsledky těchto auditů však nevedly k zahájení procesu přijetí rozhodnutí Komise k zavedení systému EDIS před datem přistoupení. Následné kontroly auditů z roku 2002 se uskutečnily na Maltě a na Kypru. Výsledky těchto auditů však nevedly k zahájení procesu přijetí rozhodnutí Komise k zavedení systému EDIS před datem přistoupení Sledování a hodnocení Toto opatření se zaměřuje především na sledování a hodnocení role, kterou hraje finanční podpora v přijímacích zemích při dosahování předvstupních cílů a to za plnění programů a využívání získaných poznatků. Druhým cílem je podpora rozvoje místních monitorovacích a hodnotících kapacit jako prostředků k upevnění státních kapacit pro řízení a kontrolu předvstupní pomoci Hodnocení před zahájením projektu Předběžná hodnotící zpráva programových mechanismů pro program Phare v roce 2004 a za tento rok poukázala na potřebu strategičtějšího programovacího přístupu na zvýšení 11 Nařízení Rady (ES) č. 1605/2002 z června 2002 Úř. věst. L 248, CS 7 CS

8 zdrojů pro návrhy projektů a na zavedení systematičtější kontroly kvality. Výsledkem byl akční plán a následná opatření 12, která řešila doporučení uvedená ve zprávě Sledování a průběžné hodnocení Program Phare pro Sledování a průběžné hodnocení vyprodukoval přibližně 123 zpráv o jednotlivých zemích, odvětvích a tématech programu Phare. Kromě toho začátkem roku 2003 bylo smluvně uzavřeno průběžné hodnocení (IE) programu předvstupní pomoci Turecku, a na Maltě a Kypru byl rovněž zaveden plán průběžných hodnocení. Obecně z výsledků průběžných hodnocení vyplynulo, že plnění programu Phare bylo uspokojivé. Priority projektů byly v souladu s prioritami uvedenými v Přístupovém partnerství, s pravidelnými zprávami a s akčními plány. Samotné průběžné hodnocení je nyní široce přijímáno jako nedílná součást cyklu řízení projektů. Výsledky získané ze závěrů a doporučení hodnocení přinesly množství pozitivních dopadů a přispěly ke vzniku řádné kultury hodnocení. Podrobné informace o průběžných hodnoceních v nových členských státech jsou uvedeny v příloze části II Následné hodnocení Následné hodnocení národních programů v rámci programu Phare za období uskutečněné v roce 2003 zdůraznilo důležitost programu Phare, který řešil problémy které byly velmi závažné nebo představovaly zásadní překážky na cestě k přistoupení. Dále potvrdilo toto hodnocení velký dopad na politiku zaměřenou na acquis (třetí kodaňské kritérium) a silnou nadvládu útvarů Komise nad procesem programování, který částečně odráží slabé stránky programování kandidátských zemí. Viz rovněž příloha části II Další činnosti Útvary Komise uskutečnily řadu dalších činností, jejichž účelem bylo zlepšení kvality programů na rok 2004 a zároveň podpora rozvoje místních a hodnotících kapacit. Konkrétní činnosti jsou popsány v příloze části II Patří sem obecné pokyny pro víceleté programování, zlepšení projektových výkazů a uplatnění protokolových Logframes. CS 8 CS

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.10.2012 COM(2012) 612 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU (ERF) K UDRŽITELNÉ SILNIČNÍ SÍTI V SUBSAHARSKÉ

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.10.2015 COM(2015) 548 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Výroční zpráva o finanční pomoci při rozšiřování EU

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.10.2014 C(2014) 7594 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22.10.2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí K(2011) 5500 v konečném znění, pokud jde o název a seznam

Více

Obsah Předmluva autorů Úvod 11 Regionální a strukturální politika EU Cesta k získání prostředků z EU

Obsah Předmluva autorů Úvod 11 Regionální a strukturální politika EU Cesta k získání prostředků z EU Obsah Předmluva autorů 9 Úvod 11 Regionální a strukturální politika EU 15 1.1. Vývoj regionální a strukturální politiky EU 15 1.2. Cíle regionální politiky (územní cíle) 16 1.2.1. Cíl Konvergence 16 1.2.2.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

ISSN 1725-6895. Souhrnná zpráva. o činnosti Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE

ISSN 1725-6895. Souhrnná zpráva. o činnosti Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE ISSN 1725-6895 Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE Evropská komise Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie 2006 Brusel Lucemburk, 2007 Evropská komise přijala Souhrnnou zprávu o

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. května 2011 (OR. en) 9814/11 AVIATION 121 RELEX 456 COEST 156 NIS 63 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

6.10.2011 A7-0227/001-013. Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj

6.10.2011 A7-0227/001-013. Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj 6.10.2011 A7-0227/001-013 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-013 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Sharon Bowles Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj A7-0227/2011

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

*EPSO personální úřad; úřad pro výběr personálu evropského společenství; hledá vhodné kandidáty

*EPSO personální úřad; úřad pro výběr personálu evropského společenství; hledá vhodné kandidáty Otázka: Evropská unie v otázkách Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): maybe.tommorrow *Největší zemí, která vyjednává s EU? Turecko (1985 - Turecko řeší) *COREPER součást evropské rady EU; výbor

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.2005 KOM(2005) 612 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} CS CS OBSAH

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S ze 17. (výjezdní) schůze výboru pro evropskou integraci, konané ve dnech 14. až 16. září 1999 2 Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.3.2011 SEK(2011) 328 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

9. funkční období. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013

9. funkční období. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013 9. funkční období 306 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013 2014 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013 Zpracovala Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR ve spolupráci s resorty. Schváleno

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-44

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-44 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 2007/2054(DEC) 6. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-44 Návrh zprávy Hans-Peter Martin (PE396.696v01-00) o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské

Více

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2017 COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem

Více

ZJEDNODUŠENÁ LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE A JEJÍ PREZENTACE NA INTERNETU

ZJEDNODUŠENÁ LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE A JEJÍ PREZENTACE NA INTERNETU ZJEDNODUŠENÁ LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE A JEJÍ PREZENTACE NA INTERNETU PhDr. Jitka H r a d i l o v á Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Úvod Politická

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 453 v konečném znění 2011/0203 (COD) C7-0210/11 CS Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Tereza Vavrečková, Ministerstvo financí, Centrální finanční a kontraktační jednotka Národní koordinační jednotka Programu Ostrava, 7. října 2015

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Evropská hospodářská a měnová

Evropská hospodářská a měnová Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více