Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav archeologie a muzeologie. Muzeologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav archeologie a muzeologie. Muzeologie"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Martina Holemá Scénář výstavy S bagrem za zády - výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Pavel Holman 2008

2 - 2 - Prohlašuji tímto, že jsem magisterskou práci na téma Scénář výstavy S bagrem za zády výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. vypracovala sama, pouze s použitím literatury a pramenů v práci uvedených. V Brně dne 26. června

3 - 3 - OBSAH: I. Úvod s.4 II. K historii záchranných archeologických výzkumů na Moravě s.5 III. Výstavní záměr s.9 IV. Výstavní prostory s.10 V. Koncepce výstavy s Výstavní mobiliář a exponáty s Osvětlení s Grafické řešení výstavy s Technická zařízení s Rozpočet výstavy s Realizační tým s Doprovodné programy s Doprovodný program pro dospělé návštěvníky. s Doprovodný program pro děti a mládež.... s.17 VI. Scénář výstavy s.20 VII. Závěr s.101 VIII. Resumé s.102 IX. Poznámky a odkazy s.103 X. Seznam literatury s.105 XI. Seznam příloh s.116

4 - 4 - I. ÚVOD Tématem mé práce je scénář k výstavě S bagrem za zády výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. Scénář je vytvořen pro Moravské zemské muzeum Brno a jeho hlavním cílem je představit návštěvníkům práci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. Výstavní prostor ve třetím patře Dietrichsteinského paláce, pro který je scénář vytvořen, je využíván pro větší projekty, jejichž doba trvání je zpravidla půl roku. Moravské zemské muzeum vytváří výstavní plán na dva roky a archeologické oddělení se v realizaci výstav v těchto prostorech střídá s botanickým oddělením, takže archeologická výstava takového rozsahu se koná vždy jednou za dva roky. Vzhledem k této situaci je s realizací výstavy S bagrem za zády výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. počítáno až v roce Téma výstavy je mi velmi blízké, neboť v Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. pracuji již několik let. Z jeho archivu nálezových zpráv jsem také čerpala nejvíce informací. Kromě nálezových zpráv jsem použila muzeologické publikace, vztahující se k tvorbě výstav a archeologickou literaturu, týkající se jak Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i, tak archeologie obecně. Jsem si vědoma toho, že klasický scénář by měl mít dva sloupce, v levém sloupci by měl být scénář popisný, rozdělený na jednotlivé tématické části s uvedením technických a výtvarných prostředků a v pravém sloupci jsou uváděny texty a popisky. Pro potřeby mé práce jsem však raději volila formu plynulého textu.

5 - 5 - II. K HISTORII ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA MORAVĚ Počátky archeologických výzkumů a sbírek jsou spojeny s vlasteneckými nadšenci zejména z řad učitelů, historiků a zapálených sběratelů, kteří získávali archeologické nálezy díky povrchovým sběrům, náhodným objevům a v omezené míře také z vlastních výzkumů. V 19. století se řada soukromých kolekcí stala součástí nově vznikajících muzeí, která při budování svých sbírek přebírala v mnoha oblastech i funkci archeologických center. Františkovo, dnešní Moravské zemské muzeum v Brně, nemělo dlouhou dobu od svého vzniku v roce 1817 dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by se věnovali archeologii 1). Od roku 1883 zajišťoval organizaci archeologické činnosti na Moravě Vlastenecký muzejní spolek v Olomouci a od roku 1888 také brněnský Muzejní spolek. Oba spolky se však po čase zaměřily na jinou činnost. V roce 1906 inicioval I.L. Červinka 2) vznik Moravského archeologického klubu, který úlohu obou spolků převzal. V roce 1919 byl v rámci Ministerstva školství a národního vzdělávání založen Státní archeologický ústav v Praze, jeho brněnská pobočka vznikla v roce V roce 1953 byl Státní archeologický ústav začleněn do Československé akademie věd a od roku 1992 je součástí Akademie věd České republiky. Odborné instituce přebírají po 2. světové válce organizaci archeologické činnosti a aktivity amatérských archeologů jsou tak od roku 1948 utlumeny. Zpočátku byly archeologické výzkumy zaměřeny hlavně na hroby a pohřebiště a získávání nálezů, které by naplnily sbírkové fondy muzeí kvalitním materiálem a pomohly vytvořit chronologii jednotlivých kultur. Teprve později se zájem soustředil na zkoumání sídlišť. Současně se měnil i pohled na způsob

6 - 6 - provádění výzkumů, od průzkumu pouze jednotlivých objektů k plošnému systematickému výzkumu. První systematický odkryv na Moravě a v celém tehdejším Československu proběhl na lokalitě Staré Hradisko v letech pod vedením Jaroslava Böhma 3) a stal se největším sídlištním výzkumem v meziválečném období. Prvním záchranným výzkumem na Moravě lze označit výzkum při stavbě Říšské dálnice Wroclav Vídeň, který probíhal v letech ). V poválečném období byly prováděny záchranné výzkumy zejména v souvislosti s novou výstavbou. Archeologický ústav vytvořil záchranné oddělení, v jehož rámci začal pověřovat jednotlivé archeology, kteří se vždy po určitou dobu věnovali záchranným akcím. K nejrozsáhlejším novodobým záchranným výzkumům náleží odkryvy v areálu budovaného vodního díla na řece Dyji u Nových Mlýnů pod Pavlovskými vrchy 5), prováděné v letech Na ploše téměř ha a katastrech 16 obcí musel být v poměrně krátkém čase zachráněn maximální možný počet archeologických památek. V roce 1979 začaly práce na záchranném archeologickém výzkumu na trase dálnice D1 + D47 v úseku Brno Holubice 6), které trvaly do roku K systematičtějším odkryvům v historických centrech moravských měst dochází až od konce 70. a začátku 80. let 20. století. S rostoucí výstavbou se začíná provádět stále více záchranných výzkumů a vzniká potřeba specializovaných pracovišť. Prvním takovým centrem byla Expozitura Most, založená v roce 1953, která se zaměřovala na záchranné a předstihové výzkumy v oblastech zasažených těžbou hnědého uhlí. Většina pracovišť zaměřených na záchranné výzkumy vznikala na Moravě až po roce 1989, v roce 1993 Ústav archeologické památkové péče Brno,

7 - 7 - v roce 1997 vzniklo brněnské pracoviště pražského občanského sdružení Archaia a začátkem 90. let vzniká v Olomouci v průběhu let několikrát transformované Archeologické centrum. V současné době jsou záchranné archeologické výzkumy prováděny podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve kterém je zakotvena ohlašovací povinnost i financování výzkumů. Otázkou zůstává do jaké míry je veřejnost informovaná nejen o povinnostech, vyplývajících ze zákona, ale i o samotném průběhu archeologických prací a institucích, které je provádějí. Stále se objevují případy, kdy stavebníci nic neohlásí a veškeré nálezy raději odtěží a odvezou pryč, aby se stavba nezdržela, nebo nebyla dokonce zastavena. Přitom instituce, provádějící u nás záchranné výzkumy, jsou zřízeny právě z toho důvodu, aby k žádným komplikacím a zdržením nedocházelo. Také názory, že může být stavba zastavena patří spíše do říše pohádek. Mnoha archeologům by se jistě líbilo, kdyby mohli některé zajímavé lokality zkoumat neomezeně dlouho nebo z nich dokonce udělat trvalou památkovou zónu. Tato situace je však možná pouze ve výjimečných případech, kdy se jedná o unikátní nález alespoň v evropském měřítku. Já sama jsem nic podobného během téměř deseti let mé práce v Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. nezažila. Nemalým problémem se stávají v poslední době také různí amatérští archeologové a detektoráři, kteří vykrádají známé i méně známé lokality a získané věci často prodávají na černém trhu. Naše historie tak přichází o řadu cenných informací a nepochybně o mnohdy unikátní předměty. Mnoho pro zlepšení situace mohou udělat právě muzea, která by měla nejen zpřístupňovat výsledky archeologické práce, ale také veřejnost seznamovat s ochranou našeho kulturního dě-

8 - 8 - dictví. Výstavy jako např. Lopatou i počítačem (Archeologie na Olomoucku včera a dnes) uskutečněná v roce 2001 v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci 7), které návštěvníky seznamují nejen s výsledky archeologické práce, ale také s jejím průběhem, smyslem a financováním mohou přispět k lepšímu pochopení systému ochrany našich nemovitých památek. Budou-li lidé dostatečně informováni o práci všech institucí, zabývajících se památkovou péčí přestaneme se možná setkávat s tolika případy ničení a nezájmu o naše kulturní dědictví.

9 - 9 - III. VÝSTAVNÍ ZÁMĚR Cílem výstavy je seznámení laické veřejnosti s prací a fungováním Ústavu archeologické památkové péče v Brně a odborníky s výsledky jeho dosavadní práce. Koncepce výstavy je však vytvořena především pro laiky, neboť odborníci mají možnost seznamovat se s prací instituce v odborných článcích a publikacích. Většina laické veřejnosti přesně neví, jak vlastně vypadá archeologický výzkum, co všechno se dá díky němu zjistit a jak je pak nakládáno se získanými informacemi a předměty. Představy lidí jsou mnohdy ovlivněny médii, zejména filmem a televizí, kde je práce archeologů často prezentována poněkud zkresleně a zjednodušeně. Také archeologické výstavy, které jsou u nás k vidění se často zabývají především vytěženými poznatky a neuvádějí jak jich bylo dosaženo. Dle mého názoru je řada výstav také pojednána příliš odborně. Cílem výstavy proto není zahrnout návštěvníky kvantem dalších pro ně mnohdy nesrozumitelných obecných informací, ale přijatelnou formou je seznámit s celým procesem práce od výzkumu v terénu přes ošetření nálezů v konzervátorské dílně, zpracování kresebné dokumentace až po vyhotovení nálezové zprávy. Prohlídku mnohdy unikátních nálezů ale samozřejmě nelze vynechat, stejně jako některé další důležité projekty, které dokreslují práci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. Častokrát se setkáváme také s názorem, že instituce takového typu a jejich financování z veřejných zdrojů je zcela zbytečné. Tato výstava by měla návštěvníky přesvědčit, že tomu tak není, že je důležité znát svou minulost a kořeny, o kterých se dozvídáme právě díky práci těchto institucí.

10 IV. VÝSTAVNÍ PROSTORY Výstavní prostory se nacházejí ve třetím patře Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu. Dietrichsteinský palác nechal v letech postavit olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. V roce 1837 byla budova upravena pro potřeby justičních úřadů a díky dalším úpravám postupně získala svou barokní podobu. Od roku 1911 patří Moravskému zemskému muzeu. V 80. letech 20. století byla provedena památková rekonstrukce, při které byla budova přizpůsobena muzejnímu provozu. Tato úprava ale v současné době již příliš nevyhovuje požadavkům moderního muzea. V celém muzeu je zajištěn bezbariérový přístup. Výstavní prostor ve třetím patře je velmi členitý, tvoří ho tři místnosti 8). Výtahem se dostaneme do předsálí, přímo proti výtahu se vstupuje do jedné z menších místností o rozměrech 10x11 m (dále jen místnost č. 1), kterou se zúženým prostorem, dlouhým asi 10 m, prochází do další místnosti o rozměrech 15x6 m (dále jen místnost č. 2). Po prohlídce místností č. 1 a 2 se musíme vrátit zpět do předsálí, ze kterého pokračujeme do další největší místnosti o rozměrech 20x8 m (dále jen místnost č. 3). Do místnosti č. 1 se dá vstoupit i hlavním schodištěm. Přístup ze dvou stran a nejednotnost prostoru značně komplikuje návaznost výstavy, proto je nutné využít grafického značení číslováním jednotlivých panelů, aby se návštěvníci mohli dobře orientovat. Místnost č. 1 začíná úvodním panelem, pokračuje dioráma, které využívá daného zaskleného prostoru ve tvaru půlkruhu. Na diorama navazuje další panel a vitrína. Uprostřed místnosti jsou před plátnem, pověšeným na stěně naproti dioramatu, umís-

11 těna sedadla, na plátně je promítána filmová smyčka se záběry z provádění archeologických výzkumů a následného zpracování materiálu v konzervátorské dílně. U dvou delší stran obvodu místnosti č. 2 jsou umístěny panely s textem a velkoplošnými fotografiemi. Uprostřed je postavena řada sedadel, která návštěvníkům umožňuje pohodlnou prohlídku této části výstavy. U zadní stěny je umístěn interaktivní koutek. V místnosti č. 3 se nachází 10 vitrín, ke každé vitríně patří jeden panel s textem, doplněným fotografiemi a kresbami. V zadní části místnosti je vytvořena rekonstrukce pravěkého domu, ve kterém je umístěn další interaktivní koutek. Pro děti a mládež je připraven doprovodný program v prostorách dětského muzea v přízemí budovy.

12 V. KONCEPCE VÝSTAVY Koncepci výstavy bylo nutné přizpůsobit výstavnímu prostoru, viz předchozí kapitoly. Stejně jako prostor je i výstava rozdělena do tří částí. První se věnuje historii vzniku a smyslu existence Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. Seznamuje návštěvníky s průběhem terénních výzkumů a se zpracováním získaného materiálu. Pro lepší představu je použito dioráma, které má navodit atmosféru výzkumu a filmová smyčka, která celý proces práce vysvětlí obrazem i slovem mnohem lépe než suchý text. Druhá část výstavy je věnována projektům, které ústav zpracovával a to letecké prospekci, evidenci a dokumentaci hradisek a evidenci a dokumentaci mohylníků. Tato část výstavy je vzhledem ke svému charakteru panelová. Stručné texty jsou doplněny řadou velkoformátových barevných fotografií. Součástí místnosti je interaktivní koutek se skládačkami, vytvořenými z leteckých fotografií. Třetí místnost seznamuje návštěvníky s výsledky provedených výzkumů. Jednotlivé vitríny s nálezy jsou rozděleny po archeologických obdobích a doplněny úvodním textem s fotografiemi a kresbami. Na prvním panelu je přehledná tabulka jednotlivých období. Kromě nálezů jsou ve dvou vitrínách umístěny rekonstrukce pohřbů a poslední vitrína představuje veškeré publikace vydávané ústavem. Kromě toho je v této části výstavy umístěn další interaktivní koutek, kde si návštěvník může vyzkoušet mletí mouky pomocí mlýnských kamenů nebo se na chvilku stát archeologem a najít si v připravené bedně s pískem několik střepů.

13 Výstavní mobiliář a exponáty V Moravském zemském muzeu se nejčastěji používají vitríny firmy Lotech, které jsou výstavním oddělením upravovány podle potřeby. V tomto případě bude použito: - 7 vitrín o rozměrech základny 1x1 m a výšce 2,5 m s různým vnitřním uspořádáním - určené na nálezy v místnosti č. 3 (vitrína č. 1 až 6). - 1 vitrína o rozměrech základny 1x1,5 m a výšce 1 m určena na rekonstrukci hrobu v místnosti č. 3 (vitrína č. 9). - 1 vitrína o rozměrech základny 1,5x1,5 m a výšce 1 m - určena na rekonstrukci hrobu v místnosti č. 3 (vitrína č. 8). - 2 vitríny o rozměrech základny 1,5x0,6 m a výšce 0,4 m, umístěných na podstavci o výšce 0,8 m určeny na předměty v místnosti č. 1 a publikace v místnosti č. 3 (vitrína č. 10). Vitríny splňují podmínky pro krátkodobou prezentaci všech použitých sbírkových předmětů. Panely budou zpracovány ve formě tzv. bannerů. Jedná se o tiskovou techniku používanou nejčastěji pro reklamní účely, vhodnou i pro výstavy. Tisk bude proveden na bílé matové folie. Vytištěné texty s obrazovou částí budou nalepeny na panely systému Octanorm o rozměrech 1x2,5 m. Stavebnicový systém Octanorm umožňuje spojování jednotlivých částí pomocí profilovaných stojek. Pro účely této výstavy bude v místnosti č. 1 a 3 použito spojení tří panelů, dva s doprovodným textem a jeden s popiskami k předmětům ve vitrínách, k rekonstrukcím pohřbů v místnosti č. 3 bude užito spojení pouze dvou panelů. V místnosti č. 2 budou vytvořeny dvě souvislé stěny, kopírující delší strany místnosti.

14 Kromě vitrín a panelů bude potřeba asi 15 židlí s opěrkou do místnosti č. 1 k promítacímu plátnu a 10 židlí bez opěrky, které budou tvořit souvislou řadu uprostřed místnosti tak, aby se dalo sedět z obou stran, do místnosti č. 2 pro pohodlnou prohlídku fotografií. Vzhledem k velkému rozsahu působnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. jsou předměty uloženy v řadě muzeí téměř po celé Moravě. Část použitých předmětů patří do sbírkového fondu Moravského zemské muzea, ostatní věci budou zapůjčeny z Jihomoravského muzea ve Znojmě, Městského muzea a galerie Moravský Krumlov, Muzea Brněnska ve Šlapanicích a v Předklášteří, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Městského muzea Klobouky u Brna, Muzea Komenského Přerov, Muzea města Brna, Muzea Prostějovska v Prostějově, Muzea Vyškovska ve Vyškově, Vlastivědného muzea Olomouc a Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., kde jsou uloženy předměty z dosud nezpracovaných výzkumů. Vzhledem k velkému množství výpůjček bude nutné zahájit jednání o zápůjčkách v dostatečném předstihu alespoň jednoho roku, aby bylo možné zajistit případnou rekonzervaci poškozených předmětů. 5.2 Osvětlení Osvětlení výstavních prostor je řešeno zabudovanými nastavitelnými bodovými světly na pojízdných lištách a svítidly instalovanými přímo v některých vitrínách, která jsou ovšem omezena umístěním a počtem zásuvek. Řešení stávajícího osvětlení není příliš variabilní a je z hlediska intenzity nevyhovující pro řadu materiálů, pro předměty použité v tomto případě je však dostačující i vzhledem k délce trvání výstavy.

15 Grafické řešení výstavy Grafickou stránku výstavy v Moravském zemském muzeu zpracovává a realizuje výtvarná část výstavního oddělení na základě dodaných podkladů. Pro tuto výstavu byla zvolena černá barva písma a typ písma Arial. Velikost písma je pro nadpisy: 38 bodů, tučně, pro podnadpisy: 36 bodů, pro text: 25 bodů a pro popisky: 20 bodů, tučně. Barva podkladu panelů je vzhledem k množství fotografií zvolena bílá, stejně tak podklad popisek. Propagační materiály - pozvánky a plakáty budou v pískově žluté barvě s černým písmem. Doprovodné texty a popisky k předmětům ve vitrínách budou umístěny na panelech po levé straně vitrín. Text, doplněný obrazovými přílohami, poskytne návštěvníkovi základní informace k dané problematice a uvede všechny potřebné souvislosti k vystaveným předmětům. Popisky k obrazovým přílohám budou přímo pod každou fotografií či kresbou. Použité obrazové materiály pocházejí z větší části z archivu Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. a Moravského zemského muzea. 5.4 Technická zařízení Součástí výstavy bude promítání filmové smyčky pomocí dataprojektoru, který je stejně jako plátno trvalou součástí výstavního prostoru. Výroba filmu v délce asi 15 minut bude realizována ve spolupráci s odbornou firmou. Bude potřeba určit jednoho zaměstnance muzea, který bude dataprojektor obsluhovat a dohlížet na bezchybnou projekci a fungování přístroje po dobu trvání výstavy.

16 Rozpočet výstavy Celková částka, potřebná na realizaci výstavy je asi ,- Kč. Největší část rozpočtu budou tvořit náklady na tisk a výrobu panelů u profesionální firmy, dále výrobu filmové smyčky, tisk plakátů, pozvánek a textů, dopravu, rekonzervaci předmětů a kancelářský materiál. Rozpočet nebudou tvořit mzdové náklady realizátorů výstavy. Náklady budou respektovat finanční možnosti Moravského zemského muzea. Konzervátorské práce provede na vlastní náklady Ústav archeologické památkové péče v.v.i., který se na realizaci i financování výstavy podílí. Část nákladů by měla být hrazena z peněz od sponzorů, kterým můžeme nabídnout propagaci jejich firmy na propagačních materiálech muzea. 5.6 Realizační tým, instalace a deinstalace výstavy Na přípravě a realizaci výstavy se kromě autora budou podílet pracovníci Archeologického ústavu Moravského zemského muzea, pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. a výstavní oddělení Moravského zemského muzea. Výtvarnou stránku bude řešit výtvarník výstavního oddělení na základě podkladů od autora výstavy. Grafickou realizaci a tisk provede odborná firma. Samotné instalaci výstavy bude předcházet vypracování dohod o výpůjčkách všech předmětů, zhodnocení jejich stavu a zajištění případné rekonzervace alespoň půl roku před instalací. Ve stejné lhůtě je nutné zadat realizaci filmové smyčky specializované firmě. V předstihu tří měsíců je potřeba objednat dopravu všech předmětů a materiálu a provedení všech tisků bannerů a propagačních materiálů.

17 Pro instalaci výstavy je vzhledem k její velikosti a charakteru nutná lhůta čtyř týdnů. Instalaci provede výstavní oddělení na základě podkladů ze scénáře. Lhůta čtyř týdnů bude dostatečná i pro deinstalaci, opět nelze opomenout včasné zajištění dopravy. 5.7 Doprovodné programy Doprovodný program pro dospělého návštěvníka Přednáškový cyklus Cílem programu je získání podrobnějších informací k danému tématu. Přednášky se konají každou sudou středu po dobu trvání výstavy. Každá přednáška má jiné téma, vztahující se k některé části výstavy, přednášejícími jsou odborní pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Časová dotace je min. Přednášky jsou zdarma a konají se v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně. Program pro dospělé je zaměřen na návštěvníky, zajímající se o archeologii hlouběji, nebo naopak ty, kteří s touto tématikou dosud nebyli příliš konfrontováni a chtějí získat co nejvíce informací Doprovodný program pro děti a mládež Konzervátorská dílna Cílem programu je bližší seznámení s prací konzervátorů a restaurátorů, rozvíjení fantazie a tvůrčí práce. Program je realizován ve spolupráci s lektorkami Dětského muzea v prostorách jeho dílen v přízemí muzea. Program je určen pro děti a mládež od 6 do 17 let.

18 Zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy: 5.5. Člověk a společnost Dějepis 5.4. Člověk a jeho svět 5.7. Umění a kultura Výtvarná výchova 5.9. Člověk a svět jeho práce Člověk a svět práce Zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro střední školy: 5.5. Člověk a společnost Dějepis 5.4. Člověk a jeho svět 5.7. Umění a kultura Výtvarná výchova Program je rozdělen na dvě věkové skupiny: I. První stupeň základních škol Časová dotace celého programu je 60 minut, cena je 30 Kč, doprovod zdarma. Maximální počet dětí je 20. Program má dvě části. První část spočívá v povídání si s dětmi o konzervátorské práci, co všechno se musí s předmětem udělat než se uloží do depozitáře(program je zaměřen pouze na keramiku). Ústní prezentace je doplněna názornými ukázkami práce. Prostor je věnován také dotazům. Časová dotace této části je 20 minut. Ve druhé části programu si děti vyzkouší výrobu pravěké keramiky z hlíny, buď podle připravených vzorů nebo podle vlastní fantazie. Výrobek si mohou odnést domů. Časová dotace druhé části je 40 minut.

19 II. Druhý stupeň základních škol a střední školy Časová dotace celého programu je 120 minut, cena je 60 Kč, doprovod zdarma. Maximální počet účastníků je 20. Program je také rozdělen na dvě části. První část je stejná jako pro první stupeň, pouze delší a odbornější. Časová dotace této části je 40 minut. I druhá část programu je obdobná jen s rozdílem, že kromě výroby keramiky si návštěvníci mohou vyzkoušet i odlévání sádrových replik mincí a drobných předmětů do připravených forem, výrobek si mohou odnést domů. Časová dotace je 80 minut.

20 VI. SCÉNÁŘ VÝSTAVY Předsálí: Úvodní panel Nadpis: Název výstavy Text: Uvedeni autoři výstavy, sponzoři a instituce, podílející se na přípravě výstavy. Informace o době trvání výstavy. Obrazová část: Loga sponzorů a institucí, podílejících se na výstavě. Místnost č. 1: Panel č. 1 Nadpis: Historie vzniku Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Text: Ústav archeologické památkové péče Brno vznikl 1. dubna 1993 oddělením části Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, jako příspěvková organizace. Ústav působí na území čtrnácti okresů: Blansko, Brno město, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Hlavní sídlo instituce je v Brně-Husovicích na Kaloudově ulici, detašovaná pracoviště

21 postupně vznikala ve Zlíně v 1993, v Prostějově v roce 1995, ve Vyškově v roce 1998 a ve Znojmě v roce Ústav má 30 zaměstnanců, jeho ředitelem je od počátku doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. Od 1. dubna 2001 se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj a se Ústav archeologické památkové péče Brno stal veřejnou výzkumnou institucí. Těžiště činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. spočívá v provádění předstihových a záchranných archeologických výzkumů a jejich následného zpracování. Existence archeologických nálezů ukrytých pod zemí není většinou podložena žádnými písemnými prameny a dokumenty, proto by měl být přítomen archeolog u každého zásahu do terénu. Podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči jsou investoři povinni oznámit stavební činnost některé z příslušných organizací a umožnit jí provedení archeologického výzkumu. Oznámení by mělo proběhnout v dostatečném předstihu, aby případný archeologický výzkum nezdržoval stavební práce, i z těchto důvodů existují organizace jako je Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. 9) Obrazová část: Mapa jižní Moravy, kde je vyznačena oblast působnosti ústavu a sídla instituce a detašovaných pracovišť.

22 Dioráma Dioráma má přiblížit atmosféru výzkumu. V pozadí je fotografie plochy výzkumu s bagrem, v popředí figuríny s pracovními nástroji. Podlaha pomocí dřevěných prken vyvýšená tak, aby bylo možné vytvořit dojem zahloubených objektů, posypaná hlínou. Exponáty: Tři figuríny v pracovním oděvu Nářadí: rýče, lopaty, motyčky, kolečko Papírové sáčky Keramické střepy Obrazová část: Panel ve tvaru půlkruhu o rozměrech 3x1,5 m s fotografií plochy výzkumu. Panel č. 2 Nadpis: Provádění a zpracovávání archeologického výzkumu Text: Archeologický výzkum prakticky začíná při skrývání vrstvy ornice, ještě před začátkem samotné stavby, pokud se nejedná o přestavbu např. v historickém jádru města. Po odstranění ornice stavebními stroji se na ploše vyrýsují archeologické objekty díky tomu, že jejich výplň má jinou strukturu a barvu než okolí. Každý objekt dostane přidělené číslo. Po vybrání výplně získáme původní tvar i všechny nálezy, které jsou uloženy do papírových sáčků a odvezeny k dalšímu zpracování. Podle nálezů

23 je určena datace jednotlivých objektů. Každá nálezová situace je nafocena a nakreslena, plocha výzkumu a všechny objekty jsou geodeticky zaměřeny. Po ukončení výzkumu jsou objekty zasypány a stavba pokračuje. Všechny získané nálezy jsou očištěny a následuje jejich konzervace a inventarizace. Postup při konzervaci se liší podle druhu materiálu. Keramika je očištěna vodou, vysušena a poté jsou slepeny jednotlivé střepy, patřící k sobě. U větších celků nebo celých nádob jsou chybějící místa doplněna sádrou, která se nechá vytvrdnout a poté vybrousí smirkovým papírem do požadovaného tvaru. Kovové předměty jsou očištěny mechanicky a poté v destilované vodě. Po vysušení je obroušena horní zkorodovaná vrstva a podle druhu materiálu dojde k chemickému ošetření a zakonzervování. Kostěné předměty jsou očištěny pomocí destilované vody a zakonzervovány lakem. Po ošetření dostane každý nález přiděleno své inventární číslo, které se napíše bílou tuší na předem nalakované místo na předmětu, po napsání a zaschnutí se číslo opět přetře lakem. Lidské pozůstatky jsou očištěny a je proveden jejich antropologický rozbor. Po zpracování jsou všechny předměty převezeny do příslušného depozitáře muzea. Veškerá kresebná dokumentace pořízená při výzkumu je převedena pomocí grafických programů do digitální podoby. Na základě geodetického měření je vytvořen celkový plán zkoumané lokality. Po zpracování všech podkladů, kresebných plánů i materiálu je vyhotovena závěrečná zpráva, kde jsou publikovány veškeré informace a závěry týkající se konkrétního archeologického výzkumu.

24 Obrazová část: 1. Fotografie - pohled na plochu výzkumu. Celkový pohled na plochu výzkumu. 2. Fotografie objektu před a po vybrání. Pohled na objekt po odkrytí vrstvy ornice a po vybrání výplně objektu a jeho začištění. 3. Fotografie - pohled do konzervátorské dílny. Pohled do konzervátorské dílny Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., kde jsou konzervovány veškeré nálezy. 4. Fotografie nádoby před a po konzervaci a restaurování. Nádoba po převezení do konzervátorské dílny a po konzervaci a restaurování. 5. Kresebné dokumentace v terénu a po převedení do digitální podoby. Ukázka kresebné dokumentace pořízené v terénu a po převedení do digitální podoby. 6. Celkový plán výzkumu. Celkový plán výzkumu, zpracovaný na základě geodetického zaměření. Zdroje vyobrazení: Archiv ÚAPP Brno

25 Popisky: 1. Při práci na výzkumu se kromě lopat, rýčů a motyček používají také jemnější nástroje skalpely a štětce např. při preparaci lidských i zvířecích ostatků. 2. Ukázky terénní kresebné dokumentace archeolog musí zvládnout jednoduchou kresbu v měřítku, ale také práci s kompasem, pomocí kterého určuje orientaci objektu. 3. Papírové sáčky slouží k ukládání nalezených předmětů. Na každém sáčku je uvedeno číslo objektu, jeho výplně a materiál, který je v něm uložen. 4. Ukázka umístění inventárních čísel na keramice. 5. Ukázka slepené nádoby s chybějícími částmi doplněnými sádrou. 6. Veškeré získané poznatky jsou vyhodnoceny a publikovány pomocí nálezové zprávy, uložené v archivu nálezových zpráv Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. Vitrína doplňuje panel č. 2 Skalpely a štětce Terénní kresebná dokumentace, kompas Papírové sáčky na ukládání předmětů Střepy s inventárním číslem Část nádoby doplněné sádrou Nálezové zprávy Filmová smyčka Film v délce asi 15 minut bude promítán nepřetržitě. Obsah filmu seznámí návštěvníky s prováděním výzkumu, jeho geodetickým zaměřením a poté se zpracováním nálezů, kresebné dokumentace a geodetického měření.

26 Místnost č. 2: Panel č. 3 Nadpis: Projekty Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Text: Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. se kromě provádění záchranných archeologických výzkumů zabývá také několika jinými projekty, v rámci kterých se věnuje evidenci a dokumentaci nemovitých archeologických památek. Největšími projekty jsou letecké snímkování, rekognoskace a dokumentace pravěkých a časně historických hradisek na Moravě a evidence a dokumentace mohylníků na Moravě. Podnadpis: Letecká prospekce a její počátky Text: Cílem letecké archeologie je plošný průzkum krajiny z výšky, při kterém se identifikují dosud neevidované archeologické památky. Počátky této metody souvisejí s vývojem letectví a fotografie. Nejstarší snímky krajiny z výšky byly pořízeny z balonů v polovině 19. století. Během americké občanské války ( ) byly poprvé využity letecké snímky pro potřeby válečného průzkumu. Na konci 19. století se začínají pořizovat první snímky historicky významných míst a archeologických památek. Velký význam pro leteckou archeologii měla druhá světová válka, během níž se začal letecký průzkum uplatňovat ve větší míře. Za zakladatele letecké archeologie je považován britský geograf, archeolog a příslušník britského Královského letectva Osbert Guy Stanhope Crawford ( ), který začal s roz-

27 sáhlým mapováním archeologických lokalit. Objevil léta hledanou přístupovou cestu ke Stonehenge a vyvolal tak velký zájem veřejnosti o letecké snímkování. Crawford se také jako první pokusil popsat různé způsoby, jimiž mohou být památky ze vzduchu rozpoznány. U nás došlo k rozvoji leteckého snímkování mezi světovými válkami. Systematický průzkum začal v první polovině osmdesátých let minulého století. Do devadesátých let 20. století však komplikoval letecké snímkování zákon o státním tajemství. V rámci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. se leteckou prospekcí od počátku až do roku 2003 zabýval Ing. Miroslav Bálek. Podnadpis: Miroslav Bálek ( ) Text: Archeolog, geodet a především průkopník letecké archeologie na Moravě. Jeho zájem o leteckou archeologii vznikl na přelomu 60. a 70. let minulého století, v době, kdy snímkování z letadla nebylo možné a hledaly se jiné způsoby. Ze snímkování z rádiem řízených leteckých modelů nebo upoutaných balonů se po roce 1989 postupně dostal ke snímkování z letadla. Navázal řadu kontaktů s leteckými archeology u nás i v zahraničí. Během svého působení v Ústavu archeologické památkové péče Brno objevil a zdokumentoval desítky lokalit a vytvořil stovky nádherných fotografií naší krajiny. Od roku 1997 leteckou archeologii také přednášel na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Letecké archeologii se naplno věnoval až do své předčasné smrti v roce Všechny letecké fotografie, které zde uvidíte, vytvořil právě Miroslav Bálek.

28 Podnadpis: Příznaky v letecké archeologii Text: Téměř každý umělý zásah do povrchu země zanechává stopy, buď trvalé nebo jen dočasné. Tyto stopy jsou mnohem lépe pozorovatelné z výšky, díky velkému odstupu od povrchu terénu. Příznaků, které nám identifikují nemovité objekty, je několik. Může to být jiné zabarvení výplně objektů, které je viditelné díky opakované orbě a erozím. Dlouhodobě prováděnou orbou dochází k narušení horních vrstev výplně objektů. Tato výplň je obvykle barevně odlišná od podloží. Rozdíly je možné z výšky identifikovat. Dalším příznakem může být různě vzrostlá vegetace, protože půda ve výplni objektů má jiné složení než okolí. Na těchto místech je porost buď nižší nebo vyšší, což lze z výšky dobře pozorovat. Při leteckém snímkování záleží také na ročním období a denních dobách. Například v ranních nebo večerních hodinách se účinkem nízkého světla a stínů mohou zvýraznit i nepatrné pozůstatky objektů, které nejsou během dne vidět. Také sníh umožňuje zviditelnění některých objektů a to díky rozdílným teplotám půdy. Vrstva sněhu nad objekty taje rychleji, což je způsobeno větší porézností a jiným organickým složením půdy. Díky této metodě se daří odhalovat řadu památek, které bychom ze země nikdy neviděli. Obrazová část: 1. Brno Líšeň inv. č. 5/97-362

29 Brno Líšeň letecký snímek z roku 1997 s porostovými příznaky. Hrob s kruhovým žlábkem. 2. Nová Ves inv. č. 1/ Nová Ves letecký snímek z roku 2001 s porostovými příznaky. Půdorys domu s obvodovým žlábkem. 3. Žatčany inv. č. 1/ Žatčany letecký snímek z roku 2000 s porostovými příznaky. Hrob se čtvercovým žlábkem. 4. Žatčany inv. č. 1/ Žatčany letecký snímek z roku Začištěná plocha výzkumu hrobu se čtvercovým žlábkem. 5. Žatčany inv. č. 1/ Žatčany letecký snímek z roku Pohled na plochu výzkumu. Na základě objevu této lokality, díky letecké prospekci, byl v roce 2000 proveden ověřovací výzkum, při kterém byl nalezen unikátní kostrový hrob bojovníka s bohatou výbavou, obehnaný čtvercovým příkopem, datovaný do doby laténské. 6. Žatčany Žatčany nalezený hrob bojovníka, po boku je zřetelně vidět meč. 7. Medlov Medlovský mlýn inv. č. 1/ Medlov Medlovský mlýn letecký snímek z roku Porostové příznaky novověké usedlosti.

30 Hrotovice zaniklá středověká ves Mstěnice inv. č. 1/ Hrotovice zaniklá středověká ves Mstěnice letecký snímek z roku Zaniklá středověká ves Mstěnice se nachází jižně od Hrotovic. Vrcholně středověká vesnice a hrádek byly prozkoumány v letech 20. století, bylo zachyceno více než 60 pozůstatků obydlí převážně z 10. a 11. století, některé objekty však pocházejí už z 8. a 9. století. Vedle zlomků keramických nádob patří k nálezovému inventáři také kostěné a železné nástroje a ozdoby, zejména esovité záušnice(vlasové ozdoby). 9. Bítov hrad inv. č. 1/ Bítov letecký snímek z roku Hrad stojí na místě velkomoravského opevněného hradiště, které bylo později nahrazeno přemyslovským hraničním a správním centrem. Hrad je poprvé připomínán v roce 1046 a podle archeologických nálezů, které zároveň určily rozsah původního hradiska a listinných pramenů lze předpokládat, že ho založil Břetislav I. Hrad byl postupně přestavován a upravován až do první poloviny 19. století. 10. Veveří hrad inv. č. 10/ Veveří letecký snímek z roku Zeměpanský lovecký hrad leží na ostrohu nad údolím řeky Svratky, zatopeném vodou brněnské přehrady. První zmínky pocházejí z roku Původně pozdně románská a raně gotická stavba byla postupně přestavována. V roce 1925 byl hrad upraven pro potřeby lesnického učiliště. V současnosti je majetkem státu a postupně se rekonstruuje.

31 Pernštejn hrad inv. č. 10/ Pernštejn letecký snímek z roku Král moravských hradů se nachází přibližně 1 km východně od městečka Nedvědice. Hrad se dostal do vlastnictví rodu Pernštejnů a stal se hlavním sídlem pernštejnského dominia. Od konce 16. století už nebyl příliš výrazně přestavován a uchoval si tak svou malebnou podobu. 12. Týn nad Bečvou hrad Helfštýn inv. č. 1/ Helfštýn letecký snímek z roku Mimořádně rozsáhlý polozřícený hradní komplex se nachází na okraji Moravské brány nad Týnem nad Bečvou. Přestože nikdy nebyl hradem královským, patří k našim největším a nejvýznamnějším hradům. Hrad byl založen pravděpodobně v roce 1306 nebo Koncem 18. století byl hrad opuštěn a chátral. S jeho záchranou se začalo počátkem 20. století, nejvíce pak po roce Nechvalín hrádek inv. č. 5/ Nechvalín hrádek - letecký snímek z roku Hrádek založený v první polovině 14. století je již v roce 1530 připomínán jako opuštěný. 14. Švábenice tvrz inv. č.1/02-31 Švábenice tvrz - letecký snímek z roku První zmínky o Švábenicích jsou z roku Poslední příslušník rodu pánů ze Švábenic opustil tvrz v roce K zániku sídla došlo zřejmě před husitskými válkami. 15. Mušov inv. č. 1/01-341

32 Mušov kostel sv. Linharta v Novomlýnské nádrži, poslední zbytek zaplavené vsi Mušov. Letecký snímek z roku Pálava inv. č. 5/ Pálava letecký snímek z roku Celkový pohled na Pálavu. 17. Jevíčko inv. č. 1/02-73 Jevíčko letecký snímek z roku Město poprvé připomínáno k roku Půdorys města patří mezi vrcholná díla středověkého urbanismu. Podoba půdorysu se od jeho založení prakticky neměnila. 18. Přerov Horní náměstí - inv. č. 1/ Přerov letecký snímek z roku Pohled na Horní náměstí se středověkým hradem na místě původního slovanského hradiště. Zdroje vyobrazení: Archiv ÚAPP Brno Interaktivní koutek Část výstavy určená nejen pro děti a jejich rodiče, ale také pro ostatní příchozí, kteří si rádi hrají. Letecké snímky vytištěné na kartónový papír a rozstříhané na malé trojúhelníčky, ze kterých si návštěvníci mohou poskládat znovu celý obrázek. Pro lepší manipulaci budou vytvořeny dřevěné rámečky, do kterých se fotografie sestaví. Stůl a židle budou umístěné v zadní části místnosti.

33 Panel č. 4 Podnadpis: Evidence a dokumentace hradisek Text: V roce 1996 jsme v rámci grantového projektu MK ČR Pravěká a časně historická hradiska na Moravě zahájili práci na soupisu a dokumentaci fortifikovaných lokalit na Moravě. Kompletně se nám podařilo zpracovat území okresu Brno město, kde se nachází 8 hradisek, 26 hradisek z okresu Brno venkov a 18 z okresu Vyškov. Většina lokalit byla geodeticky zaměřena a zpracována do vrstevnicových plánů, u některých byly převzaty starší plány a nově zaměřeny pouze některé detaily opevnění. Ke každému hradisku je zpracována veškerá dokumentace a nálezy pořízené v minulosti, detailně popsána terénní situace a pořízena fotodokumentace. U dosud nedatovaných lokalit byl proveden terénní výzkum pomocí menších sondáží. V některých případech bylo využito i geofyzikálního měření. Některé nové lokality byly objeveny pomocí letecké prospekce. Kromě výše zmíněných okresů byla sledována hradiska i v jiných oblastech Moravy. V současnosti probíhá zpracovávání dalších dvou okresů, Blanska a Prostějova. Získané poznatky pomáhají památkové ochraně archeologických nemovitých památek a prohlubují dosavadní poznatky o pravěkém a časně historickém osídlení na Moravě. Obrazová část: 1. Letecký snímek Podmolí Šobes inv. č. 1/00-507

34 Podmolí Šobes letecký snímek z roku Hradisko o rozloze asi 8-15 ha. Lokalita je v současnosti pokryta vinicemi. První nálezy kultury velatické z mladší doby bronzové pocházejí z roku V roce 2000 byl proveden menší výzkum, při kterém se prokázalo osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, kultury s nálevkovitými poháry a jevišovické kultury z pozdní doby kamenné, kultury podolské z pozdní doby bronzové a několik nálezů z doby římské. 2. Letecký snímek Hrušovany nad Jevišovkou inv. č. 10/ Hrušovany nad Jevišovkou letecký snímek z roku Hradisko o rozloze asi 1,5 ha bylo objeveno díky leteckému snímkování a ověřeno pomocí geofyzikálního měření. Dosud se nepodařilo získat žádné nálezy. 3. Letecký snímek Čejč Špidlák inv. č. 5/ Čejč Špidlák letecký snímek z roku Hradisko o rozloze asi 5 ha bylo zjištěno leteckou prospekcí v roce Povrchovým sběrem byla získána keramika únětické kultury ze starší doby bronzové. 4. Letecký snímek Brno Líšeň Staré zámky inv. č. 5/ Brno Líšeň Staré zámky letecký snímek z roku Hradisko o rozloze 13 ha. V 60. letech 20. století zde Archeologický ústav provedl plošný systematický výzkum, při kterém se podařilo doložit osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, jevišovické kultury z pozdní doby kamenné, podolské fáze kultury středodunajských popelnicových

35 polí z pozdní doby bronzové, z doby laténské, z počátku období stěhování národů a ze slovanského období. 5. Letecký snímek Kobylí Lumperky inv. č. 1/ Kobylí Lumperky letecký snímek z roku Hradisko bylo zjištěno leteckou prospekcí v roce 1999, kdy bylo zároveň provedeno geofyzikální měření. V zásypech příkopů byl nalezen materiál kultury zvoncovitých pohárů z pozdní doby kamenné a ze starší doby bronzové, uvnitř areálu se nacházel objekt kultury nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné. 6. Letecký snímek Železné Hradisko inv. č. 5/ Hradisko o rozloze 0,4 ha. Podle nálezů z roku 1983 lze osídlení lokality datovat do kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, do mladší doby bronzové a snad i do pozdní doby bronzové a doby halštatské. 7. Letecký snímek Orlovice Žešov inv. č. 10/ Orlovice Žešov letecký snímek z roku Hradisko o rozloze asi 2,2 ha. Prostor areálu hradiska je z větší části porušen relikty středověkého hradu a novověkými úpravami při stavbě kostela a hřbitova. Při průzkumech v roce 1933 a 1982 byla dokumentována kulturní vrstva a objekty platěnické kultury z doby halštatské. 8. Brno Líšeň Chochola půdorysný plán Půdorysný plán hradiska Brno Líšeň Chochola o rozloze asi 12,8 ha. Nálezy získané menší sondáží lze datovat do období podolské fáze středodunajských popelnicových polí z pozdní doby bronzové.

36 Křižanovice Zámeček půdorysný plán Půdorysný plán hradiska Křižanovice Zámeček o rozloze asi 1,9 ha. Ve 30. letech 20. století zde byly prozkoumány dva objekty únětické kultury ze starší doby bronzové a šest objektů horákovské kultury z doby halštatské. Při dalším výzkumu v letech byla zkoumána část vnitřní plochy sídliště s objekty horákovské a únětické kultury a část opevnění. 10. Ježkovice Na Zbitých půdorysný plán Půdorysný plán hradiska Ježkovice Na Zbitých o rozloze asi 16,8 ha. Z lokality pocházejí pouze ojedinělé nálezy datované do pozdní doby laténské. Zdroje vyobrazení: Archiv ÚAPP Brno Panel č. 5 Podnadpis: Evidence a dokumentace mohylníků na Moravě Text: V rámci grantového projektu MK ČR Evidence a dokumentace mohylových pohřebišť na Moravě byl v letech pořizován soupis všech mohylníků na území Moravy. Stejně jako u projektu hradisek byla i zde shromažďována a zpracovávána veškerá již dříve pořízená dokumentace, některé lokality byly geodeticky zaměřeny, doplněny o podrobné zpracování nálezů, byla provedena podrobná rekognoskace terénu a pořízena fotodokumentace. I zde byla využívána letecká prospekce.

37 Na území Moravy je zatím evidováno celkem 144 mohylníků s minimálně 1796 mohylami. Podařilo se objevit 3 nové lokality a na některých známých mohylnících byly rozpoznány nové mohyly. Bylo zjištěno, že v oblasti Drahanské vrchoviny převládají mohylníky z pozdní doby kamenné, ve Ždánickém lese ze střední doby bronzové a doby halštatské a slovanské období je nejvíce zastoupeno na východní Moravě. Všechny poznatky byly zapracovány do katalogů lokalit a publikací. Obrazová část: 1. Plánek mohylníku u Kojátek geodetické měření z roku Plánek mohylníku u Kojátek, vytvořený podle geodetického zaměření v roce Plánek mohyly Královský kopec u Těšetic z roku Plánek mohyly Královský kopec u Těšetic z roku Pohled na jednu z prvních zkoumaných mohyl na Moravě Žuráň u Podolí. Pohled na jednu z prvních zkoumaných mohyl na Moravě Žuráň u Podolí. 4. Pohled na mohylu u Šaratic podle J. Wankla (1891). Kresba mohyly u Šaratic z roku 1891 podle J. Wankla. 5. Pohled na půdorys a profil mohyly u Těšetic podle J. Wankla (1891). Pohled na půdorys a profil mohyly u Těšetic podle J. Wankla, kresba z roku 1891.

38 Kresba - řez mohylou podle F. Přikryla (1890). Řez mohylou podle F. Přikryla, kresba z roku Fotografie A. Procházka se svými spolupracovníky při výzkumu mohyly v Heršpicích U Hubertka. A. Procházka se svými spolupracovníky při výzkumu mohyly v Heršpicích U Hubertka. 8. Plánek mohylníku Vrbka Tabarky podle I.L. Červinky (1908). Plánek mohylníku Vrbka Tabarky z roku 1908 podle I.L. Červinky. Zdroje vyobrazení: Archiv ÚAPP Brno č. 1 Archiv MZM Brno č. 2-8

39 Místnost č. 3: Panel č. 6 Nadpis: Tabulka kultur Viz příloha č. 2 - graficky přehledně znázorněna jednotlivá období a jejich kultury s uvedením datace. Panel č. 7 text a popisky k vitríně č. 1 Nadpis: Neolit (mladší doba kamenná) př.n.l. Text: Lidé v neolitu začínají pěstovat kulturní plodiny a chovat domácí zvířata. Dochází k postupnému přechodu na usedlý způsob života, s tím souvisí vznik trvalých sídlišť a pevného domu. V tomto období se objevuje broušená a vrtaná kamenná industrie, rozvíjí se výroba keramických nádob a prvních textilií. Neolit lze rozdělit na tři základní vývojová období - starý, střední a mladý neolit. Období starého neolitu reprezentuje kultura s lineární keramikou, která se vyznačuje sídlišti s dlouhými nadzemními kůlovými domy a kostrovým pohřbíváním ve skrčené poloze na pohřebištích i sídlištích. Výzkum sídliště kultury s lineární keramikou, rozdělený do několika etap, se uskutečnil v Brně Lískovci 10). Prozkoumány byly stovky objektů, přičemž za nejvýznamnější lze označit 3 m široký a 1 m hluboký příkop. K dalším objeveným lokalitám patří Brno Ivanovice, Modřice, Kuřim a Prostějov Čechůvky. Kultura s vypíchanou keramikou navazuje na předchozí období. Její zastoupení na Moravě je mnohem menší, charakteris-

40 tické jsou dlouhé nadzemní domy s kůlovou konstrukcí a žlábky, hroby jsou nacházeny ojediněle převážně na sídlištích. Mezi významné lokality patří Cholina, Mašovice, Olomouc Slavonín, Podmolí, Určice. Období mladého neolitu zastupuje kultura s moravskou malovanou keramikou. Za velmi přínosné lze pokládat odkryvy v Mašovicích Pšeničném a v Popůvkách Panských nivách. Výzkum v Mašovicích objevil první dvojitý rondel ( rozsáhlý okrouhlý příkopový objekt bez nadpovrchových pozůstatků 11) ) na Moravě, který se svou konstrukcí vymyká z doposud stanovených základních typů rondelů. Osada současná s rondelem se rozkládá severně od něj a pochází z ní velká kolekce nálezů keramiky, broušené a štípané industrie a několik desítek fragmentů plastik. Lokalita u Popůvek nám poprvé umožnila poznat strukturu osady a její uspořádání. Z mnoha nálezů jmenujme kolekci antropomorfní a zoomorfní plastiky a nálezy štípané industrie z obsidiánu. Další neméně významnou lokalitou je opevněný areál v Hlubokých Mašůvkách. Opevněná osada měla oválný půdorys o rozloze asi 4,5 ha. I z této lokality pochází řada nálezů mj. antropomorfní a zoomorfní plastika a soubor štípané industrie vyrobené z obsidiánu, křišťálu a záhnědy. Z dalších lokalit jmenujme alespoň výzkumy v Brně Ivanovicích, Prostějově Čechůvkách, Modřicích a Seloutkách. Obrazová část: 1. Mašovice Pšeničné letecký snímek - inv. č. 1/ Mašovice Pšeničné letecký pohled na plochu výzkumu v roce 2002.

41 Hluboké Mašůvky - kresba hliněné plastiky ženy. Kresba A. Krechlerová. Hluboké Mašůvky - hliněná ženská plastika. Kresba A. Krechlerová. 3. Hluboké Mašůvky fotografie průběhu příkopu kultury s moravskou malovanou keramikou. Hluboké Mašůvky pohled na průběh příkopu kultury s moravskou malovanou keramikou. 4. Kresebná rekonstrukce dlouhého domu kultury s lineární keramikou podle P. Kose. Rekonstrukce dlouhého domu kultury s lineární keramikou. Kresba P. Kos. 5. Modřice fotografie domu s kůlovou konstrukcí kultury s lineární keramikou. Modřice dům s kůlovou konstrukcí kultury s lineární keramikou. 6. Popůvky letecký snímek, pohled na plochu výzkumu neolitického sídliště. Popůvky letecký pohled na plochu výzkumu neolitického sídliště. Zdroje vyobrazení: Archiv ÚAPP Brno

42 Popisky: 1. Fragment antropomorfní plastiky část nohou pravděpodobně duté ženské sochy kultury s moravskou malovanou keramikou, nalezená v Mašovicích v roce Plastika je unikátní díky svým rozměrům i provedení, nic podobného se zatím v Evropě dosud nenašlo. Socha byla zdobena žlutou malbou a zřejmě sloužila jako kultovní nádoba. Podle jména v kalendáři v den objevu dostala jméno Hedvika. ÚAPP Brno 2. Hliněná plastika ženy - kultura s moravskou malovanou keramikou, nalezená v Hlubokých Mašůvkách. ÚAPP Brno 3. Nádobka s antropomorfními aplikacemi na výduti - kultura s moravskou malovanou keramikou, nalezená v Mašovicích. ÚAPP Brno 4. Malbou zdobená nádoba - kultura s moravskou malovanou keramikou, nalezená v Hlubokých Mašůvkách. ÚAPP Brno 5. Unikátní hřibovitá nádoba s vhloubenou výzdobou - kultura s moravskou malovanou keramikou, nalezená v Mašovicích. ÚAPP Brno 6. Fragment ženské plastiky - kultura s moravskou malovanou keramikou, nalezená v Popůvkách v roce Muzeum Brněnska ve Šlapanicích a Předklášteří 7. Mistička - kultura s lineární keramikou, nalezená v Brně - Starém Lískovci v roce ÚAPP Brno

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování

Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Připomínky k materiálu Asociace urbanismu a územního plánování Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu Doporučený obsah textové části územního plánu a způsob vyjádření

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE A) IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY IDENTIFIKACE STAVBY: Název stavby: Základní charakteristika stavby: IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA: Základem úprav v Národní kulturní památce Mikulčice část Akropole

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY - 81 - - 82 - PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru Vlkova z roku 1827 Letecký

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 38/07 PŘEROV VIII HENČLOV TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Muzeum Komenského v Přerově a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají výstavu Egyptologie. Úspěchy české

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko)

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Jiří Merta, Jiří Hošek ZSO Polom Zaniklá středověká osada Polom leží na okraji okrsku staré železářské oblasti střední části Moravského krasu.

Více

Malešické náměstí studie revitalizace zadání

Malešické náměstí studie revitalizace zadání Malešické náměstí studie revitalizace zadání 13. 06. 2014 1/6 Úvod Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Kdysi klidná periferie Prahy s původním

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České

Více

Komentář k novele vyhlášky:

Komentář k novele vyhlášky: Komentář k novele vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Ministerstvo kultury je zákonem

Více

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA , LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec v, ZRIZOVACI LISTINA Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 o naplnění Rozhodnutí MK ze dne 31. 1. 2012 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM. ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM. ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010 NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT TALENTCENTRUM ÚSTŘEDNÍ KOLO 39. ROČNÍKU DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské 2009/2010 PÍSEMNÁ PRÁCE Naučná stezka Název práce: Mohelenská hadcová

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

Objevujeme hrad Zítkov

Objevujeme hrad Zítkov Objevujeme hrad Zítkov Autor projektu: Martina Krsková ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň 500 žáků ve všech třídách se učí podle ŠVP od 7. ročníku možnost výběru povinněvolitelného semináře 13 žákůsi vybralo

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 o vydání Změny č. 1 územního plánu Mistrovice Zastupitelstvo obce Mistrovice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

1. přeshraniční Zemská výstava

1. přeshraniční Zemská výstava 1. přeshraniční Zemská výstava Český Krumlov Regionální muzeum v Č. Krumlově: výstava nerealizovaných projektů od středověku do roku 1989 s názvem Co by, kdyby Židovská synagoga: 4 fotografové, 2 země,

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne 19.4.2006 Č. j.: 11560/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, vydaná podle

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

Prezentace Povodí Moravy, s.p.

Prezentace Povodí Moravy, s.p. Prezentace Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský generální ředitel Staré Město, 31. července 2014 Rozloha povodí Moravy - oblast s celkovou plochou 21 423 km 2 - působnost 7 krajů - v povodí žije téměř

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy

Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy Autor: Šárka Vohralíková; Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Velmi bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce a konzultantovi panu učiteli Štěpánovi

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 4 0 Autor děkuje za grafické

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 2056-007/2012 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - rodinného domu č.pop. 2665 v Břeclavi, ul.lanžhotská 55/2665, včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc.č.

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Databáze ADB. (archeologických dokumentačních bodů) Rozšiřující modul Archeologické databáze Čech v. 3.1. pro území Prahy

Databáze ADB. (archeologických dokumentačních bodů) Rozšiřující modul Archeologické databáze Čech v. 3.1. pro území Prahy Databáze ADB (archeologických dokumentačních bodů) Rozšiřující modul Archeologické databáze Čech v. 3.1. pro území Prahy (uživatelská příručka) Iva Herichová Ladislav Hrdlička Dana Křivánková Martin Kuna

Více

k ceníku kameniva, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz

k ceníku kameniva, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz pròvodce k ceníku kameniva, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz obsah 1. Úvod 2. Produkty a kvalita 3. Na e tûïební lokality Úvod Těší nás, že se zajímáte o sortiment produktů společnosti CEMEX

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz Č.j. 10747/2010-13300 Metodický návod k provádění pozemkových úprav Schvalovatel: Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední

Více

Cíle a navrhované metody

Cíle a navrhované metody Příloha č. 2 Cíle a navrhované metody Šlo by o pokračování badatelského archeologického výzkumu Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové, a to podle bodu VIII doporučení odborné komise z 19. 9.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE LIBČANY ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ 2007 PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY LIBČANY Kostel Nanebevzetí Panny Marie koncept stavebně historického

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo statutárního orgánu... 4 1.1. Historie vzniku ÚAPP Brno... 4 1.2. Přehled činnosti ÚAPP Brno, v.v.i....

Více

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov

Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Komentář k předpisům upravujícím zadávání, zpracování, náležitosti, způsob odvození závazných ustanovení a předávání lesních hospodářských osnov Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ REPUBLIKOVÉ KOLO SOUTEŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ informace pro soutěžní týmy Chrudim 18. 20. června 2010 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim pořádá z pověření Výkonné rady Českého červeného

Více

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Ing. P. Kunc M. Wsólová Ing. M. Křížová Ing. Z. Pilař k.ú.: Pňov, Předhradí, část. Klipec, Libice n. C., N. Ves I, Oseček, Velim, V. Osek, Veltruby Obec: Pňov-Předhradí,

Více

číslo: 5953 8 / 16 Výtisk č. 2 Vlastník nemovitostí dle KN: Míchov 13, 592 42 Věcov Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Hlinky 41/104, 603 00 Brno

číslo: 5953 8 / 16 Výtisk č. 2 Vlastník nemovitostí dle KN: Míchov 13, 592 42 Věcov Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Hlinky 41/104, 603 00 Brno Výtisk č. 2 Z N A L E C K Ý číslo: 5953 8 / 16 P O S U D E K o obvyklé ceně pozemku p.č. st. 18, jehož součástí je rodinný dům č.p. 12 a pozemku p.č. 43, včetně příslušenství, situováno v k.ú. Míchov,

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více