Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005"

Transkript

1 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

2 Obsah 1. Rozsah a způsob zpracování 2. Charakteristika rámcových podmínek tržního prostředí v distribuční síti čerpacích stanic pohonných hmot v ČR za 1. pololetí Charakteristika sítě čerpacích stanic v ČR z hlediska druhu a velikosti společností 3.1. Zahraniční značkové petrolejářské společnosti 3.2. Ostatní zahraniční společnosti řetězce supermarketů 3.3. Tuzemské společnosti s majetkovým podílem státu 3.4. Ostatní významné tuzemské společnosti 4. Charakteristika sítě čerpacích stanic z hlediska velikosti provozovaných sítí 5. Charakteristika sítě čerpacích stanic pohonných hmot podle úrovně vybavení 6. Charakteristika sítě čerpacích stanic pohonných hmot z hlediska umístění na různých druzích komunikací v silniční síti ČR 7. Charakteristika sítě čerpacích stanic z hlediska objemů celkových výtočí všech pohonných hmot Vypracoval : Ing. Luděk Dušek Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku Praha 1 telefon:

3 1. Rozsah a způsob zpracování Statistické šetření o síti čerpacích stanic pohonných hmot v ČR za 1. pololetí roku 2005 navazuje na předchozí statistická šetření tohoto druhu, započatá již v roce Dosavadní výsledky jsou shrnuty v příslušných zprávách o zpracování pololetních výkazů od roku 1998 až do 1. pololetí Z důvodů porovnatelnosti a časové návaznosti je také u této předkládané zprávy zachováno stejné uspořádání informací jako ve zprávách za uplynulá období. Pro informaci a historické srovnání jsou vybrané údaje za minulá léta, doplněná o aktuální data za rok 2005 shrnuty v příloze č. 1 této zprávy. Předkládaná zpráva o statistickém šetření sítě čerpacích stanic pohonných hmot v ČR za 1. pololetí 2005 zahrnuje výsledky zpracování platných výkazů, vztahujících se k veřejným čerpacím stanicím zařízeným pro prodej běžných kapalných pohonných hmot, tj. automobilových benzinů, motorové nafty, směsné nafty, MEŘO a případně také LPG (dále standardní ČS nebo jen ČS ), které byly za sledované období k dispozici. Pololetní statistika o síti čerpacích stanic prováděná MPO ČR je orientována na zjišťování a popisování struktury sítě čerpacích stanic především z hlediska provozovatelů operátorů sítě, tj. subjektů, kterým patří pohonné hmoty. Většinou zajišťují logistiku na čerpacích stanicích, ať již tyto stanice vlastní nebo provozují v pronájmu, a nebo je kontrolují na základě jiných specifických smluv. Pololetní výkaz Crs (MPO) 1-02 vyplňují provozovatelé sítí čerpacích stanic a provozovatelé, případně majitelé jednotlivých samostatných čerpacích stanic. Subjekty provozující čerpací stanice zahrnují do svých sítí vedle vlastních čerpacích stanic rovněž pronajaté, a to od fyzických i právnických osob, a nebo cizí čerpací stanice, vázané do příslušné sítě podle zvláštních smluv. Ze zpracování výkazů za 1. pololetí 2005 vyplynulo, že za toto období zaslalo příslušné platné výkazy celkem 322 podnikatelských subjektů provozujících sítě standardních čerpacích stanic pohonných hmot v celkovém počtu 1936 čerpacích stanic. Oproti 1. pololetí 2004 se počet vykázaných čerpacích stanic ve statistických výkazech zvýšil o 49 a současně se počet vykazujících provozovatelů zvýšil o 8 společností. Z 322 zúčastněných společností jich celkem 83 provozuje prodej LPG jako doplněk ke klasickým pohonným hmotám. Z různých důvodů neobdrželo MPO příslušné výkazy za sledované období v potřebném termínu pro jejich zpracování od čtyř řádně obeslaných podnikatelských subjektů. Rozestavěných nebo v rekonstrukci bylo ke konci 1. pololetí 2005 vykázáno celkem 9 čerpacích stanic. Za 1. pololetí 2005 byly vykázány dvě zrušené čerpací stanice bez náhrady. Toto statistické šetření dosud z řady důvodů plně nepokrývá celou síť provozovaných veřejných čerpacích stanic v České republice. Na základě odborného odhadu lze předpokládat, že toto statistické šetření pokrývá 85 až 90 % skutečného celkového počtu veřejných čerpacích stanic v celé distribuční síti pohonných hmot ČR. Předkládané výsledky zpracování tohoto statistického šetření je proto možno pokládat za věrohodné a směrodatné, 3

4 zvláště proto, že jsou zde zastoupeny prakticky všechny významné a rozhodující distribuční společnosti, podílející se na trhu pohonných hmot v ČR. Pokud bude schválen projednávaný návrh zákona o některých požadavcích na pohonné hmoty a jejich používání, ustanovující mimo jiné povinnost evidence čerpacích stanic, a tím vytvoření úplného registru, ze kterého lze pro statistická šetření vycházet, pokryje tato statistika všechny legální veřejně provozované čerpací stanice. Ze zpracování statistických výkazů Crs (MPO) 1-02 za 1. pololetí 2005 o síti čerpacích stanic pohonných hmot v ČR byly jako výstupy vytvořeny především následující základní přehledy: 1. Seznam provozovatelů sítí ČS PHL v ČR (bez ČS LPG), abecední adresář 2. Seznamy provozovatelů sítí ČS PHL v ČR (bez ČS LPG) včetně informací blíže popisujících jednotlivé sítě ČS a celkové sumarizace, setříděné podle názvu provozovatelů, IČO, počtu ČS aj. Výše uvedené seznamy a přehledy jsou neveřejné pracovní podklady. Obsahují individuální údaje o jednotlivých provozovatelích sítí čerpacích stanic nebo jednotlivých čerpacích stanicích a mohou být k dispozici zcela vyjímečně, pouze při zachování podmínek ochrany důvěrnosti dat podle zákona 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění. Údaje z výše uvedených přehledů byly hlavním zdrojem dat pro příslušné analýzy a komentáře v následujících kapitolách této zprávy. 2. Charakteristika rámcových podmínek tržního prostředí v distribuční síti čerpacích stanic pohonných hmot v ČR za 1. pololetí 2005 K předkládané zprávě o síti čerpacích stanic za 1. pololetí 2005 jsou uvedeny následující doplňující informace: údaje o vývoji světových cen ropy a vybraných pohonných hmot, údaje o vývoji průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot v ČR Vývoj průměrné spotové ceny ropy typu Brent a spotových cen pohonných látek (Rotterdam), které následně ovlivňují ceny rafinérské produkce v ČR a ceny pohonných hmot při prodeji konečným spotřebitelům, je znázorněn v příloze č. 1 příslušným grafem za období 01/2001 až 09/2005 podle měsíců. Údaje tohoto grafu jsou převzaty z informačního systému Mezinárodní Energetické Agentury (IEA). Vývoj průměrných měsíčních spotřebitelských cen v ČR u hlavních druhů pohonných hmot, sestavený na základě cenového šetření ČSÚ za léta 2003, 2004 a za období 01-09/2005, je uveden v tabulce přílohy č. 2 a dokresluje závislost cen pohonných hmot našeho trhu na cenách pohonných hmot na trhu světovém. 4

5 3. Charakteristika sítě čerpacích stanic v ČR z hlediska druhu a velikosti společností 3.1. Zahraniční značkové petrolejářské společnosti Na území ČR operovalo v distribuční síti čerpacích stanic za 1. pololetí 2005 celkem 9 zahraničních značkových petrolejářských společností sítěmi vlastních, pronajatých nebo jinak vázaných čerpacích stanic, v celkovém počtu 558 čerpacích stanic (nárůst o 9 čerpacích stanic proti vykázanému stavu ke konci 1. pololetí 2004). Jedná se o společnosti, uvedené ve zkrácených názvech v abecedním pořadí: AGIP, ARAL, AVANTI, EIGL/AVIA, ESSO, ConocoPhillips, OMV, SHELL, SLOVNAFT. Své působení v oblasti provozování čerpacích stanic v ČR ukončila během 2. pololetí roku 2004 společnost TOTAL. Podle výsledků zpracování statistických výkazů za 1. pololetí 2005 výše uvedené zahraniční společnosti: provozovaly v distribuční síti ČR celkem 558 ČS, tj. 28,8 % všech rezortní statistikou evidovaných čerpacích stanic realizovaly cca 45,9 % rezortní statistikou vykázaných celkových výtočí PHL v ČR Výše uvedené zahraniční společnosti provozují své sítě převážně s vlastními čerpacími stanicemi, podíl pronajatých čerpacích stanic činí v této skupině celkově 10,0 %. Vysoký podíl na celkových výtočích pohonných hmot z celé sítě čerpacích stanic v ČR svědčí o tom, že tyto společnosti provozují převážně dobře umístěné, moderní a výkonné čerpací stanice a úspěšnou obchodní politikou svůj podíl dále zvyšují Ostatní zahraniční společnosti - řetězce supermarketů Další specifickou skupinou zahraničních společností (nepetrolejářských), které vstoupily do prodejní distribuce pohonných hmot v ČR poměrně nedávno, ale velmi razantně a úspěšně, jsou obchodní řetězce supermarketů velkých zahraničních společností (uvedené ve zkrácených názvech v abecedním pořadí): AHOLD ČR, Carrefour ČR, GLOBUS ČR a MAKRO Cash & Carry ČR. Za sledované období 1. pololetí 2005 jmenované společnosti provozovaly celkem 35 čerpacích stanic (1,8 % počtu čerpacích stanic), s relativně vysokým a v porovnání s minulým obdobím stoupajícím podílem 6,4 % na celkových výtočích evidované sítě čerpacích stanic v ČR. 3.3 Tuzemské společnosti s majetkovým podílem státu Největší tuzemskou společností z hlediska počtu provozovaných čerpacích stanic na trhu pohonných hmot ČR s majetkovou účastí státu byla na počátku 1. pololetí 2005 společnost BENZINA a.s. Podle statistického zjištění tato společnost provozovala na konci 1. pololetí 2005 síť celkem 316 čerpacích stanic, tj. 16,3 % celkového počtu všech evidovaných čerpacích stanic. 5

6 Druhou největší distribuční společností v ČR je společnost ČEPRO a.s., která provozovala ke konci 1. pololetí 2005 síť celkem 193 čerpacích stanic, tj. 10,0 % celkového počtu evidovaných čerpacích stanic. Další českou společností s účastí státu byla PARAMO TRYSK a.s., provozující síť 19 čerpacích stanic. Výše uvedené společnosti s majetkovou účastí státu provozovaly za 1. pololetí 2005 sítě v rozsahu 528 čerpacích stanic, tj. 27,3 % celkového počtu všech touto statistikou evidovaných čerpacích stanic a s podílem na celkových zjištěných výtočích všech pohonných hmot 14,5 %. Majetkový podíl státu ve společnosti BENZINA a.s. a ve společnosti PARAMO Trysk a.s. byl v průběhu 1. pololetí 2005 prodán, v rámci prodeje společnosti Unipetrol a.s., polskému PKN Orlen a tak jediným provozovatelem čerpacích stanic pohonných hmot s účastí státu zůstává v dalším období pouze ČEPRO a.s Ostatní významné tuzemské společnosti: Společnost PAP Oil a.s. provozovala v 1. pololetí 2005 celkem 138 čerpacích stanic, včetně pronajatých podsítí a je na konci 1. pololetí 2005 pátým největším operátorem v distribuční síti čerpacích stanic v ČR. S celkovým počtem 69 na konci 1. pololetí 2005 provozovaných, převážně vlastních čerpacích stanic, je osmou největší distribuční společností v síti čerpacích stanic v ČR společnost ROBIN Oil s.r.o. Pokud jde o specifikaci dalších větších tuzemských společností, je v následujícím uveden orientační výčet subjektů provozujících sítě o velikosti 5 až 20 čerpacích stanic v pořadí podle počtu provozovaných ČS, vykázaných v průběhu a ke konci 1. pololetí 2005: UNICORN čerpací stanice a.s., CZECH DISTRIBUTION LOGISTIC a.s., ČSAD DIESEL a.s., KM PRONA a.s., KONTAKT služby motoristům s.r.o., oil Team a.s., POHONA a.s., SILMET HP a.s., Stanislav Šefl MEDOS, SVAM CS s.r.o., A+S s.r.o., BEC a.s., CHEMIS Engine a.s., KARIMPEX a.s., ČSAD Jihotrans a.s., G7 s.r.o., HDB s.r.o., Petr Holota, TANK ONO spol. s r.o., AB OIL s.r.o., ADW plus s.r.o., AREX CZ a.s., Calibra Plus s.r.o., Josef Mazánek, KOLOC Oil, Impose agro a.s., Vlastimil Miler. V případě společností CZECH DISTRIBUTION LOGISTIC, ČSAD Jihotrans a ČSAD DIESEL jde převážně o sítě areálových čerpacích stanic (v areálech závodů bývalého ČSAD), s prodejem veřejnosti. V této kapitole uvedených 29 vybraných společností představuje za 1. pololetí 2005 celkem 448 čerpacích stanic, tj. 23,1 % všech čerpacích stanic a podíl na celkových výtočích pohonných hmot celé evidované distribuční sítě ČR 18,0 %. 6

7 4. Charakteristika sítě čerpacích stanic v ČR z hlediska velikosti provozovaných sítí Pro bližší pohled na strukturu čerpacích stanic v ČR z hlediska počtu čerpacích stanic v sítích provozovatelů, je v následujícím uvedena tabulka s rozdělením na zvolené velikostní skupiny podle počtu provozovaných ČS, podle stavu ke konci 1. pololetí Tab. č.1 - Rozdělení počtu čerpacích stanic podle velikosti provozovaných sítí a jejich podíl na výtočích kategorie počet počet výtoče PHL označení počtu ČS provozovatelů čerpacích stanic PHL v síti ČS celkem skupiny v síti provozovatele celkem (%) celkem (%) (tis.l) (%) , , , , , , , , , , , , , , ,2 6 nad , , ,3 celkem , , ,0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že ke konci 1. pololetí 2005 provozovalo 13 největších společností (4,0 % z počtu provozovatelů) sítě v rozsahu 1315 čerpacích stanic, tj. 67,9 % všech touto statistikou evidovaných čerpacích stanic, a mělo podíl 68,4 % na celkových výtočích pohonných hmot. Ve skupině 1 zjištěný počet 214 subjektů, provozujících pouze jednu čerpací stanici (66,5 % provozovatelů, 11,1 % počtu čerpacích stanic, 7,8 % podílu na výtočích pohonných hmot), bude ve skutečnosti ještě vyšší, vzhledem k tomu, že statistika zatím nepostihuje celou síť čerpacích stanic kvantitativně. Lze předpokládat, že ve statistice doposud chybějící společnosti patří naprostou většinou právě do této nebo následující skupiny. 7

8 5. Charakteristika sítě čerpacích stanic pohonných hmot podle úrovně vybavení čerpacích stanic Metodika výkazu dělí čerpací stanice do následujících 6-ti kategorií standardů vybavení, v posloupnosti kvality a rozsahu služeb: kategorie 1 - ČS prodává pouze 1 druh PHL kategorie 2 - ČS prodává 2 a více druhů PHL kategorie 3 - ČS prodává 2 a více druhů PHL a provozuje obchod kategorie 4 - ČS prodává 2 a více druhů PHL, provozuje obchod a myčku aut kategorie 5 - ČS jako kategorie 4 + další služby (autoservis, restaurace a pod.) kategorie 6 v dalších službách jiná než kategorie 5. Přehled o rozdělení vybavenosti statisticky sledovaném počtu 1936 čerpacích stanic v ČR podle výše uvedených kritérií metodiky výkazu Crs (MPO)1-02 poskytuje následující graf: Grafické znázornění počtu ČS podle kategorií vybavenosti za 1. pololetí počty ČS k. 1 k. 2 k. 3 k. 4 k. 5 k. 6 kategorie ČS Pokud jde o kategorii vybavení čerpací stanice 1 (3,4 %) s prodejem pouze jednoho druhu pohonné hmoty (nejsou zahrnuty čerpací stanice pouze s výdejem LPG), jde převážně o čerpací stanice účelově vázané k příslušným subjektům, např. v objektech dopravních, stavebních nebo zemědělských společností, zaměřené na výdej a prodej motorové nafty (areálové čerpací stanice s prodejem pro veřejnost). V kategorii vybavení čerpací stanice 2 (7,4 %), s prodejem pohonných hmot bez dalších služeb, jsou vedle malých lokálních čerpacích stanic rovněž zahrnuty i nově budované výkonné čerpací stanice v příměstských komplexech hypermarketů. 8

9 Nejpočetnější skupinou čerpacích stanic, pokud jde o vybavení, se jeví střední kategorie 3, která představuje čerpací stanice s prodejem více druhů pohonných hmot včetně obchodu (49,4 %). Skutečnost, že 40 % celkové sítě všech čerpacích stanic je vykázáno v kategorii 4, 5 a 6, svědčí o dobré zajištěnosti služeb u čerpacích stanic v ČR. Výše uvedené hodnocení vybavenosti čerpacích stanic bylo sestaveno na základě zpracování dat pololetních výkazů o síti čerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-02 za 1. pololetí Podrobnější analýza stavu technického a provozního vybavení čerpacích stanic v distribuční síti ČR může být provedena až na základě zpracování ročních dotazníků o provozu čerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-01 za rok Charakteristika sítě čerpacích stanic pohonných hmot z hlediska umístění na různých druzích komunikací v silniční síti ČR Analýza se týká počtu celkem 1936 čerpacích stanic, které byly za 1. pololetí 2005 v příslušných výkazech specifikovány podle druhu umístění na silničních komunikacích. Metodika statistického výkazu Crs (MPO) 1-02 o síti čerpacích stanic PHL rozděluje silniční komunikace do následujících devíti druhů: 1. dálnice, 2. rychlostní komunikace, 3. silnice E tř., 4. silnice I. tř., 5. silnice II. tř., 6. silnice III. tř. a ostatní, 7. hraniční přechod, 8. místní komunikace, 9. městská komunikace. Rozdělení celkové sítě čerpacích stanic pohonných hmot z hlediska umístění čerpacích stanic na silničních komunikacích ČR je přehledně a pro snadnější orientaci znázorněno následujícím kruhovým grafem z dat získaných ze statistického zpracování pololetních výkazů o síti čerpacích stanic pohonných hmot za 1. pololetí

10 Grafické znázornění podílu ČS (v %) podle umístění na komunikacích ČR za 1. pololetí 2005 dálnice 4% rychlostní kom. 2% městská kom. 31% E tř. 8% I. tř. 21% místní kom. 12% hraniční přechod 3% III. tř. a ostatní 4% II. tř. 15% Z tohoto statistického zpracování vyplynulo, že téměř 70 % všech čerpacích stanic je umístěno na dopravně nejvíce frekventovaných a z hlediska prodejů atraktivních komunikacích a lokalitách: dálnicích, rychlostních komunikacích, na silnicích nejvyšších tříd (E tř. a I. tř.), na hraničních přechodech a v městských aglomeracích. Dále se ukázalo zaměření nejsilnějších distribučních společností na výše uvedené vybrané komunikace a lokality. Značkové zahraniční olejářské společnosti a BENZINA a.s. dohromady provozovaly ke konci 1. pololetí 2004 celkem: 85,9 % všech dálničních čerpacích stanic, 57,1 % čerpacích stanic na hraničních přechodech 67,6 % všech městských čerpacích stanic. Pokud jde o celkový počet čerpacích stanic provozovaných na dálnicích, zaujímá ČR pravděpodobně v Evropě jedno z předních míst v hustotě obsazení dálniční sítě čerpacími stanicemi. Pro doplnění přehledu v rozdělení čerpacích stanic na silničních komunikacích ČR je následně uveden sloupcový graf uvádějící počty čerpacích stanic: 10

11 Grafické znázornění počtu ČS podle umístění na komunikacích ČR za 1. pololetí počet ČS dálnice rychlostní kom. E tř. I. tř. II. tř. III. tř. a ostatní hraniční přechod místní kom. městská kom. 7. Charakteristika sítě čerpacích stanic z hlediska objemů celkových výtočí všech pohonných hmot Ze zpracování pololetních výkazů o síti čerpacích stanic za 1. pololetí 2004 a 2005 je pro srovnatelný rozsah sítě čerpacích stanic uveden následující tabulkový přehled porovnání výše celkových výtočí jednotlivých druhů pohonných hmot a jejich podílů na celkových výtočích ke konci roku. Tab. č.2 - Porovnání výtočí pohonných hmot za 1. pololetí 2005 s předchozím rokem období AuBi Speciál AuBi bezolovnaté Motorová nafta Směsná nafta Celkem PHL (s přísadou) ostatní (bez LPG) tis.l i 05/04 % tis.l i 05/04 % tis.l i 05/04 % tis.l i 05/04 % tis.l i 05/04 % 1.pol Podíl v % 6,1 47,7 45,4 0,8 100,0 1.pol , , , , ,5 Podíl v % 4,2 45,9 49,8 0,1 100,0 11

12 Z uvedeného porovnání 1. pololetí 2005 se stejným obdobím roku 2004 vyplývají tato zjištění: a) pro prodej pohonných hmot u statistikou sledovaných čerpacích stanic: poklesl prodej automobilového benzínu Speciál (o 23,8 %) zvýšil se prodej ostatních automobilových benzínů Natural 95 a Super Plus (o cca 5,4 %) prodej automobilových benzinů celkem se mírně zvýšil (o 2,1 %) výrazně se zvýšil prodej motorové nafty (o 20,1 %) výrazně poklesl prodej směsné motorové nafty (o 88,6 %), kde důvodem bylo přerušení dotací pro výrobce a zpracovatele výrobku celková výtoč (prodej) všech pohonných hmot (bez LPG) se zvýšila o 9,5 % b) pro podíl základních druhů pohonných hmot na celkovém prodeji pohonných hmot: poklesl podíl Benzinu Special (o 1,9 %) poklesl podíl ostatních bezolovnatých autobenzínů (o 1,8%) zvýšil se podíl motorové nafty (o 4,4 %). Přehled celkových výtočích všech pohonných hmot (bez LPG) ve zvolených velikostních kategoriích jednotlivých sítí čerpacích stanic, včetně průměrných výtočí podle těchto kategorií, je za 1. pololetí 2005 uveden v následující přehledné tabulce: Tab. č.3 - Rozdělení průměrných výtočí podle velikosti provozovaných sítí ČS v ČR kategorie počet výtoče PHL průměrná počtu ČS čerpacích stanic PHL v síti ČS celkem výtoč v síti provozovatele celkem (tis.l) (tis.l / ČS) , , , , ,7 nad ,9 Celkem ,2 Relativně nižší hodnoty údajů charakterizující úroveň celkových výtočí u nejvyšší velikostní kategorie sítí, (nad 100 ČS) zahrnující společnosti BENZINA a.s, ČEPRO a.s, OMV ČR s.r.o., SHELL CR a.s. a PAP OIL a.s. jsou výsledkem nesourodosti a zásadních rozdílů ve výkonech jednotlivých sítí čerpacích stanic této skupiny. Jde především o vliv sítě čerpacích stanic společnosti ČEPRO, zahrnující celou síť čerpacích stanic bývalé společnosti BENZINA s.p., která postupně podstupuje rozsáhlou rekonstrukci. Vykázané výtoče pohonných hmot za 1. pololetí 2005 v celé síti čerpacích stanic by měly představovat obchodně realizované dodávky kapalných rafinérských pohonných hmot na trh ČR, a to u motorových benzinů prakticky v plné míře mimo přímých dodávek ozbrojeným složkám, u motorové nafty pouze částečně, protože přímé dodávky motorové nafty některým velkým dopravním společnostem (např. České dráhy), zemědělským společnostem a ozbrojeným složkám ČR neprocházejí přes síť veřejných čerpacích stanic. 12

13 Pro možnost porovnání těchto údajů s údaji o hrubých dodávkách pohonných hmot, vypočítávaných v měsíčních bilančních výkazech ČSÚ/IEA Monthly Oil Questionnaire, byl proveden přepočet touto rezortní statistikou zjištěných výtočí, vykazovaných v objemových jednotkách (v tis. litrů), na váhovou jednotku (tuny) s použitím těchto průměrných hustot pro: benzin Special. 0,750 benziny bezolovnaté (BA 95 Natural, BA 98 Super Plus) 0,754 motorovou naftu.. 0,839 Následující tabulka představuje zjištěné výtoče pohonných hmot (automobilové benziny a motorová nafta) za 1. pololetí 2005 z výkazů Crs (MPO) 1-02 v tisících m 3, přepočtené na tisíce tun a porovnané se statistickými údaji o zjištěných hrubých dodávkách pohonných hmot na trh ČR podle výkazu ČSÚ/IEA/ Monthly Oil Questionnaire. Tab. č.4 - Výtoče na čerpacích stanicích v porovnání se zjištěnými hrubými dodávkami pohonných hmot na trh v ČR za 1. pololetí 2005 AuBi Speciál AuBi bezolovnaté ostatní Automobilové benzíny celkem Motorová nafta celkem Celkem PHL (bez LPG) tis. m 3 tis. tun tis. m 3 tis. tun tis. m 3 tis. tun tis. m 3 tis. tun tis. m 3 tis. tun Crs (MPO) ČSÚ/IEA/MOS Poměr MPO/ČSÚ 84,9 51,4 63,2 Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že rezortní statistikou evidovaná síť čerpacích stanic (1936 ČS) za 1. pololetí 2005 realizovala prodej cca 84,9 % celkových dodávek všech druhů automobilových benzinů a 51,4 % celkových dodávek motorové nafty umístěných, podle příslušné bilanční statistiky ČSÚ za uvedené období, na spotřebitelský trh ČR. Použité zkratky a definice: ČS čerpací stanice pohonných hmot PHL pohonné hmoty (látky) Crs 1-01 roční výkaz o provozu čerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-01 Crs 1-02 pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot Crs (MPO) 1-02 Čerpací stanice (nebo ČS) je technické zařízení vybavené technologií k hotovostnímu a/nebo bezhotovostnímu prodeji alespoň jednoho druhu pohonné látky pro spalovací či vznětové motory a to na místě k tomu přizpůsobeném, jež umožňuje v rámci veřejně oznámené provozní doby volný přístup vozidel zákazníků bez dalšího omezení. Provozovatelem sítě čerpacích stanic se zde rozumí subjekt provozující pod svou kontrolou a svým názvem a/nebo logem síť nejméně dvou čerpacích stanic, které jsou buď vlastní nebo pronajaté, případně k provozovateli jinak vázané (franchizing). Provozovatel sítě zahrnuje do pololetního výkazu všechny vlastní provozované čerpací stanice, včetně pronajatých nebo jinak vázaných čerpacích stanic. 13

14 Příloha č.1 95,00 Graf vývoje průměrné světové ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Prices) v období 01/ 2002 až 09/2005, podle měsíců, včetně znázornění trendu ceny ropy 85,00 USD/bbl 75,00 65,00 55,00 45,00 35,00 ROPA AUBI Premium 96 AUBI Regular 91 Motorová nafta Polynomický (ROPA) pozn.: AUBI Premium 96 a Regular 91 jako přibliž. ekvivalenty motor. benzinů Natural 95 a Special 25,00 zdroj dat: IEA - Oil Information 15,00 12/01 2/02 4/02 6/02 8/02 10/02 12/02 2/03 4/03 6/03 8/03 10/03 12/03 2/04 4/04 6/04 8/04 10/04 12/04 2/05 4/05 6/05 8/05

15 Příloha č.2 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl v letech 2003, 2004 a za leden až září 2005, podle měsíců 2003 produkty a ropa 1/03 2/03 3/03 4/03 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 11/03 12/03 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 24,93 25,29 25,78 25,24 24,67 23,88 23,76 24,34 24,71 24,3 24,21 24,04 24,60 bezolovnatý benzín Natural 95 25,11 25,65 26,04 25,53 24,85 24,26 24,02 24,43 24,82 24,5 24,32 24,13 24,81 bezolovnatý benzín Super plus 98 27,91 28,88 28,93 28,78 28,37 28,18 27,97 28,22 28,60 28,53 28,59 28,35 28,44 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,71 25,25 25,56 25,28 24,48 23,84 23,66 23,90 24,32 24,10 23,93 23,73 24,40 motorová nafta 21,97 22,65 23,19 22,80 22,12 21,45 21,23 21,52 21,77 21,49 21,39 21,1 21,89 LPG 12,37 12,38 12,85 12,70 12,07 11,70 11,29 10,77 10,80 11,06 11,39 11,55 11,74 ropa (USD/bbl) 31,32 32,67 30,54 24,85 25,72 27,51 28,35 29,79 27,08 29,65 28,73 29,87 28, produkty a ropa 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 25,07 24,92 25,49 25,72 27,30 27,47 27,24 27,29 27,15 27,87 27,18 25,78 26,54 bezolovnatý benzín Natural 95 25,18 24,99 25,74 26,03 27,68 27,79 27,39 27,47 27,24 27,97 27,41 25,87 26,73 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,29 29,11 29,28 29,40 31,24 31,70 31,26 31,17 31,16 31,47 31,02 29,92 30,50 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,76 24,62 25,38 25,54 27,03 27,12 26,81 26,88 26,74 27,41 27,58 26,30 26,35 motorová nafta 23,23 23,04 24,12 24,52 25,08 25,01 24,65 25,26 25,46 26,26 26,64 25,73 24,92 LPG 12,43 12,90 13,55 13,56 13,61 13,38 13,43 13,51 13,61 14,24 14,49 14,86 13,63 ropa (USD/bbl) 31,23 30,83 33,79 33,25 37,80 35,04 38,32 43,04 43,25 49,64 42,84 39,53 38, produkty a ropa 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 7/05 8/05 9/05 10/05 11/05 12/05 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 25,37 24,89 25,19 27,29 27,56 27,95 28,97 29,25 32,76 27,69 bezolovnatý benzín Natural 95 24,71 24,50 25,12 27,47 27,74 28,30 29,52 29,64 33,33 27,81 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,24 28,77 29,04 30,23 30,58 31,14 31,94 32,56 36,15 31,07 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,54 24,27 24,83 27,05 27,23 27,72 28,90 29,00 32,53 27,34 motorová nafta 24,79 24,43 25,31 27,12 27,13 28,24 29,37 29,32 30,78 27,39 LPG 14,90 14,41 14,14 13,65 13,33 13,01 12,98 13,10 14,14 13,74 ropa (USD/bbl) 44,23 45,37 52,91 51,82 48,56 54,39 57,58 64,12 62,91 53,54 zdroj dat: pohonné hmoty - cenové šetření ČSÚ, ropa - publikace IEA

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004

Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02. za 2. pololetí a rok 2004 Zpráva o síti čerpacích stanic v ČR na základě zpracování pololetních statistických výkazů Crs (MPO) 1 02 za 2. pololetí a rok 2004 03000 - sekce koncepční 03300 - odbor surovinové a energetické politiky

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 2. pololetí a rok 2005 Výsledky statistického zjišťování Květen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Statistika ropy a ropných látek Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2007 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2007 Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2007 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2007 uskutečnil v celkovém objemu 7 186,3 tis. tun, což je o 7,5 % méně než za rok 2006.

Více

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích

Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích 17 Čerpací stanice a trh pohonných hmot v ČR a některých evropských zemích Ing. Antonín Beran, MPO, Na Františku 2, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 5, e-mail:beran@mpo.cz Ing, Luděk Dušek, MPO, Na Františku

Více

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Tato zpráva shrnuje situaci v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2013 a v sektoru čerpacích stanic pohonných hmot.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí roku 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2012 uskutečnil v celkovém objemu 1 655,0 tis. tun, což je o 1,0 % více než za

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2012 v celkovém množství 7 074,56 tis. tun (nárůst o 2,2% v porovnání s rokem 2011) za celkovou

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 97/01-2261/01-220 V Brně dne 25.10.2001

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 97/01-2261/01-220 V Brně dne 25.10.2001 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 97/01-2261/01-220 V Brně dne 25.10.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 3.9.2001 dle 18 zákona č. 71/1967

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2014 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2014 v celkovém množství 7 370,4 tis. tun (nárůst o 12,5 % v porovnání s rokem 2013) za celkovou

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2012

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2012 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 9. 4. 2013 Číslo jednací: 017464/2013/KUSK Spisová značka SZ_017464/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Trh pohonných hmot a erpacích stanic v R a n kterých zemích EU

Trh pohonných hmot a erpacích stanic v R a n kterých zemích EU 172 Trh pohonných hmot a erpacích stanic v R a n kterých zemích EU Ing. Antonín Beran, MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 tel: 224 852 335, e-mail:beran@mpo.cz Ing, Lud k Dušek, MPO, Na Františku 32,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

město čerp. stanice měsíc Natural 95 (litry) Natural 95 (tržba)

město čerp. stanice měsíc Natural 95 (litry) Natural 95 (tržba) Fiktivní množství prodaných pohonných hmot. Průměrná cena na 1 000 litrů. Hoffmannová, srpen 2014. Natural 95 = 39.90 Kč za 1 litr město čerp. stanice měsíc Natural 95 (litry) Natural 95 (tržba) Most LUKOIL

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany Č.j. : MV-67595-32/VZ-2011 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Počet listů: 11 Přílohy: 3/4 DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: 00278 Číslo smlouvy dodavatele č.

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Leden 2012 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Často kladené dotazy týkající se oznamovací povinnosti distributora PHM

Často kladené dotazy týkající se oznamovací povinnosti distributora PHM Často kladené dotazy týkající se oznamovací povinnosti distributora PHM Dotaz č. 1: Dosavadní záznamní povinnost byla jednotlivými FÚ ukládána individuálně a v odlišném rozsahu. Pro řadu subjektů vznikne

Více

Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999

Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999 Č.j. S 76/99/220/2201 V Brně dne 9.9. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 12.7. 1999 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona č.

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol Unipetrol ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY CHEMIE Unipetrol ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 20. 02. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG UNIP CP (+420) 261 319 081 CENA (19. 02. 2003) 40,00 Kč tregler@ppf.cz

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1216

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1216 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1216 Soubor věcí nemovitých a movitých Stanice PHM Frenštát pod Radhoštěm Insolvenční řízení CALIBRA PLUS, s.r.o. OBSAH Čerpací stanice PHM Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Srpen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ

CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ CENY ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ Jiří Mrázek Tisková konference, 14. března 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obsah prezentace Cena ropy na světových trzích a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 1. Kupující: Česká republika Ministerstvo vnitra sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 1. Kupující: Česká republika Ministerstvo vnitra sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 Č. j. PPR-1376-17/ČJ-2014-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/1 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský

Více

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/5961/16 Spis. zn.: ZN/1871/ŽP/16 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s.

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s. Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s. XVIII. Jarní konference AEM 25. 26. února 2014 Osnova prezentace stručné představení MERO ČR, a. s. ropa statistické údaje (zásoby,

Více

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje

Vize silniční dopravy v roce 2030. pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje Vize silniční dopravy v roce 2030 pracovní skupina Energie, životní prostředí a zdroje srpen 2010 Řešitelská skupina: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Mgr. J. Bakeš Doc. Ing. L. Beneš Ing. J. Jíša Ing.

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1210

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1210 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1210 Soubor věcí nemovitých a movitých Stanice PHM Golčův Jeníkov Insolvenční řízení CALIBRA TANK, s.r.o. OBSAH Čerpací stanice PHM Golčův Jeníkov, okr. Havlíčkův

Více

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv

Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv Perspektivy obchodování v nových podmínkách pro nezávislé distributory paliv? Dopady zavedení nového zákona o PHM na malé distribuční firmy a čerpací stanice. Radostné nebo chmurné perspektivy Perspektivy

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 Výsledky statistického zjišťování říjen 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít

Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít Vize českého ropného gigantu (otázkou je, zda by měl stát v tomto směru převzít iniciativu) Diskusní setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma Český ropný průmysl: převezme stát iniciativu? Hotel

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

KUPNÍ SMLOUVU KS č.: 00775/2005 10/A I. DEFINICE,VÝKLAD POJMŮ

KUPNÍ SMLOUVU KS č.: 00775/2005 10/A I. DEFINICE,VÝKLAD POJMŮ RoBiN OIL s.r.o. Libušina 172 272 03 Kladno IČO: 49 82 35 74 DIČ: 030 49823574 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Kladno, č.ú. xxxxxxxxxx/ xxxx registrace: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze,

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Cenová statistika ve stavebnictví

Cenová statistika ve stavebnictví Ing. Martin NOVÝ, CSc. KONCES, spol. s r.o., Brno Cenová statistika ve stavebnictví Připravovaný vstup České republiky do Evropské unie vyžaduje transformaci statistické služby tak, aby odpovídala požadavkům

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Metrologie a výdejní stojany na PH. RNDr. Pavel Klenovský

Metrologie a výdejní stojany na PH. RNDr. Pavel Klenovský Metrologie a výdejní stojany na PH RNDr. Pavel Klenovský ORGANIZACE METROLOGIE V ČR Ministerstvo průmyslu a ochodu (MPO) Organizační struktura Rada pro metrologii Úřad pro normalizaci, metrologii a státní

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Řešení pro čistá města - CNG

Řešení pro čistá města - CNG Řešení pro čistá města - CNG 10.10.2013, 55. mezinárodní strojírenský veletrh, Brno seminář Čistá mobilita Ing. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Česká republika a.s. RWE str. 1 CNG vozidla statistika

Více

PŘEHLED ČERPACÍCH STANIC, KDE V R. 2010 NABYLA PRÁVNÍ MOCI POKUTA ZA NEVYHOVUJÍCÍ PH

PŘEHLED ČERPACÍCH STANIC, KDE V R. 2010 NABYLA PRÁVNÍ MOCI POKUTA ZA NEVYHOVUJÍCÍ PH PŘEHLED ČERPACÍCH STANIC, KDE V R. 2010 NABYLA PRÁVNÍ MOCI POKUTA ZA NEVYHOVUJÍCÍ PH Čerpací stanice Pokutovaný subjekt IČ Datum kontroly Pokuta Kč v Zjištěné porušení jakosti PH Hodnota specifikace (při

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 01. 04. 2006 OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. Základní údaje o cenové mapě 3 1.2. Vztah cenové mapy k Územnímu plánu

Více

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Obec: Nová Ves v Horách Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Nemovitost: pozemky na LV č.1 v k.ú.nová Ves v Horách pozemky na LV č.1 v k.ú.mikulovice v Krušných horách

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Dopady změny sazeb spotřebních daní z minerálních olejů

Dopady změny sazeb spotřebních daní z minerálních olejů Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dopady změny sazeb spotřebních daní z minerálních olejů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. et. Ing. Pavel Semerád Veronika Kolářová, DiS Brno 2013

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s529/2012/vz-4736/2013/521/gst Brno 14. března 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s529/2012/vz-4736/2013/521/gst Brno 14. března 2013 *UOHSX004OWE0* UOHSX004OWE0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s529/2012/vz-4736/2013/521/gst Brno 14. března 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY CNG INFRASTRUKTURA GENERÁLNÍ DODÁVKY DEVELOPMENT INVESTICE

KOMPLEXNÍ SLUŽBY CNG INFRASTRUKTURA GENERÁLNÍ DODÁVKY DEVELOPMENT INVESTICE KOMPLEXNÍ SLUŽBY CNG INFRASTRUKTURA GENERÁLNÍ DODÁVKY DEVELOPMENT INVESTICE Ing. Milan Fořt Bonett Gas Investment, a.s. Obchodní ředitel VÝHODY PRO DOPRAVCE / UŽIVATELE PENÍZE - LEVNĚJŠÍ PROVOZ -> VIDITELNÉ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 29854/ZP/2015-NV 29.12.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování Mezinárodní srovnání srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové

Více

r o z h o d n u t í : p o v o l u j e.

r o z h o d n u t í : p o v o l u j e. S 12/04-889/04 V Brně dne 27. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 12/04, zahájeném dne 22. ledna 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS)

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) François Vleugels, CEO Wojciech Ostrowski, CFO 15. května 2008 Program Hlavní údaje Finanční výsledky Přehled segmentů Doprovodné

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.7.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 2 0 1 4 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 Zpracováno Státním úøadem inspekce práce Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Aktualizace údajů o středních zdrojích na území města Hranice

Aktualizace údajů o středních zdrojích na území města Hranice Aktualizace údajů o středních zdrojích na území města Hranice Abecední seznam šetřených středních zdrojů a jejich provozoven (celkový počet 58) Název firmy AVL Moravia s.r.o. AVL Moravia s.r.o. CIDEM Hranice,

Více

S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003

S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003 S 60/03-1800/03 V Brně dne 26. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 60/03, zahájeném dne 8. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG. www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG. www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz Dobrý partner dává více než energii Katalog vozidel s pohonem na CNG www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn CNG alternativa u a nafty CNG je zkratka pro stlačený

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. *MVCRX02D8840* MVCRX02D8840 odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 39058-5/VZ-2015 prvotní identifikátor Praha 1. dubna 2015 Pan Radek Nohl Resslova

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 PSČ 58856 IČ

Více

Národní akční plán čisté mobility (NAP)

Národní akční plán čisté mobility (NAP) Národní akční plán čisté mobility (NAP) Workshop Čistá mobilita - Loučeň 19. - 20. září 2013 Ing. Eduard Muřický Pracovní skupina k Čisté mobilitě První jednání se uskutečnilo počátkem tohoto roku Zástupci

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více